Goudsche Courant, maandag 15 juli 1895

4 50 5 14 7 11 7 68 8 8 8 48 8 61 g 67 tl lS 4 57 lil V V 10 04 e 5 04 V IV lO H f 5 11 8 18 e Ê 10 18 t l 0 5 4 T 0 8 8 6 i Oi 9 1Q 10 87 11 80 1 45 9 50 S IO 8 48 4 0 6 81 6 80 8 05 9 41 1 56 V V V 8 80 f 40 0S V s s V 87 V 9 6 o f V V V 0 44 V 15 8 09 S I9 4 08 4 40 5 51 8 60 8 16 10 0 DEM HAA G BOUOA Ülreclo SjMwrwcgverblwllogen met GOUDA ZomerileDSt 1895 AanKevaogen 1 Mei TUd van Greenwich l 4 U S9 18 99 9 88 18 48 19 58 1 44 8 50 4 08 KOTTIIDA M e OVDk 9 51 10 88 11 80 18 80 10 88 10 8 10 4 10 11 10 11 11 08 18 40 9 18 1 88 7 46 SOODA DEM BltG sllags 4 7 07 4i 0 9 4 10 1411 8 1 U 1 88 8 441 5 48 4 15 5 178 11 7 68 88 VooS 5 54 10 80 1 44 17 Z Zsgw8 08 10 8 1 6 w 13 9 6 ZaT M l 10 4 0 4 10 08 Oosda 07 50 l 9 10 18 10 67 1 06 1 46 0 8 14 S S 4 18 4 43 5 47 8 58 8 18 10 1 Stopt te Bleiswjk Kruisweg en NootdorpLeidscbendsm D T B K C H T S OUD 7 60 9 10 H J4 19 50 8 10 4 4 ll lO iS 11 61 4 1 8 7 07 19 10 S1 4 94 7 90 84 10 44 11 07 l i 8 48 4 37 6 80 7 09 AHSTIIOAMSOVDA 0 l i 11 40 4 0 86 10 131 1 11 1 U t M 7 40 8 4 11 10 eskda 7 tl l 86 9 0 7 10 80 10 60 18 18 H 88 1 87 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 8 8 8 84 IJHl Ï T M 7 4 1 47 11 08 1187 4 67 8 01 0 08 M gw 7 58 8 68 11 18 18 4 8 08 8 1 lO l TooS 8n7 vn8 11 97 U 5 5 80 8 88 l lHa 8 1J 9 1 9 37 in P7 10 4S 11 8818 48 1 081 57 4 06 4 17 5 85 5 57 7 44 8 81 9 8810 88 11 4 10 ï 11 lï 4a i8 8 17 4 18 4 47 5 57 8 5 8 8110 1 i U S7 7 10 10 n t 46 8 84 5 0 1 17 7 18 lO ST 7 10 61 11 4 l 0 8 081 50 4 48 5 8 7 45 0411 O O U II A A HSTIIDAMT 10 01 11 H IO 10 60 U 46 1 4 De Lib kiMHtMnigiog ta Riaddnkwk bxft tot eaodidatea foor den gemaanterud roor 5 plutMD benoemd ilechU drie beereo n l de beenn Jobe ürnit eftr lid en A N Deo Oaden en O Flobil 1 Anti r r kiHTereeoigiDg te Ridderkerk beeft ilecbti 4 ceodideteD geeteld roor 5 plutaen Bet igo de altr Uden de be ren A T t Zelfde A De Zeeuw B Viwer en K De Koning Men meldt nil Vliet dd 12 Jnll Een Troow eao de Frannbe kede betoonde sich gietermorgen sóo ürerig in bet fervolgen Tan haer geit die ran het toow wae loa gebroken dat u de Unk waarorer bet dier wae geilnebt miutapte en te water ging Haar ecbtgeooot die baar op den Toet waa gefolgd ook al om de geit te vangen probeerde nog om sijn ttodw te grgpeo op t oogenblik dat ce Tiel maar of t zoo P V ook bg Tood een plaatsje in hetgroeialig nay Eeu twee drie waren ze weer op den bant en om de oieratelpende bewijzen Tan belangiteltiog te ontgaan die ze onderTonden begftTen ze zich zoo gaow all bon natte kteeren het maar toelieten naar boii Woenadagochtend Tond een Rotterdamsch gezelicbap dat Toor pleizier nit was en de HobeTeningacbe boaebjes bezocht bg het beklimmen der beWedère het Igb Tan een net gekleed heer in zittende houding met een wonde in bet Toorboofd bljjkbaar toegebracht door een piitooluhot daar bg nog in zgne raebterbaad de reTahet omklemd bield Te Stolwgkeralaia had op Vrgdag 12 Juli ene fergaderiog plaatst Tan hoogheemraden Tan de Krimpeuerwaard In deze Tergadering is de heer D Oskam door H M de Koningin Rrgentrs tot dijkgraaf benoemd plechtig door den bser N Zgderlaan oodsten hoogheemraad geïnstalleerd OiiterentTOnd bad in de zaal Kunstmin run de Soeieteit Oos Genoegen c de door het bokende comité uitgeschreTeo openbare Tergadering Tan kiezers pleats onder voorzitterschap Tan dan beer P J Bel laart De presentielijst was geteekend door 100 kiezers Bg de opening der byeeokomst herinnerde da Tiwrz dat de Tergadsring plaats had ter Terkieting Tan 5 candidaten Tior den gemeenteraad en bracht een woord an dankbare hnlde au bat afltedend lid W J Fortnijo DroogleeTer die zulk een lange resks ran jaren op waardige wgze de bnrgerg beeft rertegenwoordifld Oe aanwezige kiezers betuigden door apptaocbnn instemming met deze woorden Voorlesing wordt gedaan Tan het reglement loor de maeting aldus Inidande Zg die tor openbare Tergadering fersobgnan moeten kiezers zgn ran den Gemeenteraad Zg zgu gebonden de presentielüst te teekenen en hebben zich te gedragen naar de toorschrilten T n bet Reglement ran Orde hetwelk bg de opening der Tergadering zal worden Toorgeleien Bet luidt aldus § 1 ledsr kiezer mag Toor elke Tacatore iétt Caudidaat Toorslellin mits twee aanwezige leden Tan het Comité deze Gandidatnur ondersteunen § 2 Het bespreken der Gaedidatour is geoorloofd de Voorzitter is echter Terpliobt deo spreker het woord te ontnemen indien naar zgir oordeel de bespreking in hstalgke personaliteiten mocht ontaarden g 3 Bg Tolatrekte meerderheid ran stemmen wordt de Oandidaat geproclameerd 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 8 01 8 11 8 11 8 19 8 88 7 86 7 88 7 89 7 4 7 66 8 6 10 5 18 6 8a 5 89 Gouda 8 80 Moordruobt Niouwerirnrk f S Oapelle S Hntti rdsai 7 otterdam Cualla Klsuwerksrk Hoordnchl S l 061 6 86 8 40 7 66 S 09 6 60 54 6 5 7 08 8 1 18 7 88 8 l 8 41 Gouda Oadsw Woardoa DKwiht 40 7 8 8 l 10 W Bg geen ToUtrekte meerderheid heelt eene tweede Trge stemming plaats zoo noodig wordt na da twee stsmmiog de Candidaat gokozen uit de tw H onan die de meeste stemmen op zich hebbeo Tereenigd B j taking der etemmeu wordt de otdata in jaren gaprocianieerd g 4 Al de kiezers die ter openbare Tergadering aan de stemming Toor Cacdidaten hebben deelgenomen worden geacht gaboadea ta zgn bnnoe stem bg de rerkiezing nit te brengen op den Candidaat oi de Candidaten door de meerderheid der Tergadering aangewascn § 5 Bedanken Toor eene Gandidatnur wordt niet aangenomen en kan alzoo gaan storing in de rerkieziDg te weeg brengen Alsnn ordt gelegenheid gegsTen tot het noemen ran namen die op de candidatenl st zullen worden gebracht AchtereeoToIgens worden genoemd A VAif VEEN Toorgasteld door den beer Dr A Van Usendgk ondersteund door de breren F Herman Fz en H J Nederhorst G C FORTOIJN DROOGLEEVER Toorgeateld door den heer F Herman Fz en ondersteund door de heeren H StraTer en H J Nederhorst N Vi KRIMPEN Toorgestold door den beer C J C Hoogendgk en ondersteund door de heeren Jan Zwart Pzn en Ü Hoogenboom Cz J L VAK EUK Toorgesteld door den beer P C Van Bork en ondersteund door de heeren C J C Hoogendgk en L P Hoogendgk Jz P J BELLAART Toorgesteld door den heer J C 6 Uatilh en onderstaand door de herren J M Noothoren Tan Goor en G C de Voogs Dr H UaSEL DE SCHEPPER Toorgefteld door den h r J M Nootharen Tan Goor on ondersteand door de heeren Dr W Jolios Toorwaardelgk en J Koeman Nadat de tgst is geslo n wordt da discossie geopend orer de Toorgestetde oandidatnren Dr A Tau IJsendgk zegt een jcamahkelgke taak te hebbeo no hg den beer A ran Veen beeh aan te berelen aangezien deze beer reeds zooTet l Toor de gemeente beeft gedaan dat bg zich oTertuigd houdt dat de kiezers zich zullen bsgTereo zgn mandaat te Ternienwen De heer F Herman Fz heeft daar weinig bg te Toegen doch reroorlooft zich in herinnering te brengen dat de heer Tan Veen is san man tan onkreukbare trouw dien hj werkzaam heeft geilen in Terscbillande colleges en steeds met deozelfdnu gver De beer J M NootboTeo Tan Goor de oandidntuur van den heer Oe Schepper besprekeode zegt met sekerbeid te kunnen mededeelen dat deze beer thans bereid is weder een zetel in den rasd in te nemen als de stem der kiezers hem roapt Wg kennen hem als een uitstekend raadslid en bg twgtelt niet of deze naam zal weder met ingeuomenbeid bÜ de kiezers ontTangen worden Dr De Schepper ia een man van kennis ervaring en toewgding die wg noode in den raad misten Dr W Julius zegt Toorwaardelgk deze candidatanr gesteund te hebben omdat hg dat niet wilde doen wanneer de heer De Schepper niet bereid was de caodidatuur te aaoTaarden Na hetgeen Troegan is voorgeTallen met dezsn candidaat rond hy geen Trgheid anders te handelen Doch thans nu pertinent Terklaard is dat de heer De S zich beschikbaar stelt kan hy ryn Toorwaardelgken steun veranderen in een warme aaobeTeliog daar bg en wg allen weten dat Dr De Schepper onder de beate raadsleden eeo der waardigste geweest is De beer F Herman Fz beseelt dsn beer G C Fortogu DroogleeTer aan als een gehoren Qouwenaar Tolkomeo met de gemeente bekend De beate dank dien wg den ouden beer DroogleeTer voor zgn jarenlangeo gver kunnen brengen is de verkiezing van zyn zoon die een waardig plaatsvervanger zgn zal ran zgn vader De heer B Stravor heeft daar nisU tegen maar voegt er bg dat hg den heer G C Fortngn DroogleeTer heelt gesteund niet alleen omdat hg dankbaar is aan den Tader maar omdat hg orertuigd is dat deze candidaat een uitstekend raadslid zal zgn 19 09 10 54 11 01 11 08 a l8 11 84 8 85 9 40 10 J7 11 85 8 10 7 47 11 8 9 40 9 59 8 58 8 18 8 07 10 1 11 1 ti 4 47 5 4 De heer P C Van Bork schoon paa in da ittad wonnaobtig kent de heer J L tau Egk l als een man die b lang atelt in vele zeken Tan algemeen belaag als e n uitnemend Tertegenwoordiger Tan den kaashandel die in den raad met is vertegeuwoordigd schoon Gouda om dat product overal bekend is Hg komt in aanraking met Tele buitenlni en kan de belangen der aiarkigangsrs behartigen Oe heer C J O Hoogendgk Toegt bierbg nog dat d beer Van Egk een erearen koopman is die als man van zaken een plaats in den raad verdient en zeker gverig zal werkzaam zgn Dezelfde spreker Toert daarna bet woord ten gnnste van de candidatonr Van Krimpen Deze beer ia eenvoudig en bescheiden in zijn optreden maar valt hq nadere keunismakmg altgd mede terwgl hg getoond beeft in vergaderingen flink roor zgn gevoelen te durven uitkomen en een woord van pas te kunnen spreken De beer J C O Dntilb zegt geen gemakkelgke taak te hebben nu hg den beer Bellaart zal aanbevelen daar bg vanzelf niet te veel lof kan toezwaaien aan den voorzitter der vergadering Maar deze candidaat is aanbevelenswaard om zgu industrieele kennis terwgl hij als wijkmeester btikendbeid heeft opgedaan met allerlei kringen der samenleving De heer Bellaart is een bekwaam man jaren lang inwoner dezer Gemeente op wien van toepaasing is het bekende spreekwoord go de wgn behoeft geen krans De heer J M Noothoven van Goor zegt boirerig geweest te zgn deze candidatunr te steunen omdat hg het wenscbelgk acht dat geen candidaten worden geateld dis geen raadslid willen zgn en hg meent dat de beer Bellaart niet genegen is bet te worden Ia dat niet bet geval en wi de beer B zich beschikbaar stellen dan zon hg bet een Toorrecht achten Tan zgn kennis te kunnen profiteeren Toor de gemeente Daar niemand Terder bet woord rraagt deelt de heer Bellaart mede dat hij geen candidatonr kan aannemen en dus de kiezers rerzoekt hem niet te stemmen De heer J L ran Eyk legt dezelfde verklaring af Dr W Julius betreurt dit in hooge mate en geeft in bedenking de candidatenlgat te faetopenen daar er feitelyk slecht 4 namen zgn voor 5 plaatsen en geen kiezer in staat is vgf gemeenteraadsleden te maken van vier mannen Ren op de Igst voormoed heeft dat de r zich de caudidatuur Ue voorz brengt bet artikel van het reglement in berinnering dat bedanken geen stoornis brengen kan io ejrerkiezing zoodat er feitelgk nog altgd komen terwgl hg goedi beer Van Eijk ten slotl zal laten welgevallen De beer O J C Hoogendgk protesteert tegen bet onreglementaire voorbeeld van den voorz die dsn beer Van Ejjk al beeft medegesleept en die het voor elk aanwezig candidaat moeilgk maakt niet te bedanken Als dat mode wordt dan kunnen wy niet tot goede kenzen komen Alanu wordt tot stemming overgegaan Er worden uitgebracht 86 stemmeu De uitslag is dat tot candidaten worden geproclameerd de heeren A van Veen met 74 stemmen Q C Fortugn Droogleever met 72 st Dr H IJsael da Schepper met 70 st N van Krimpen met 68 st on J L van Egk met 63 at De heer Bellaart had er 38 De voorz sluit nu de vergadering met een aanbeveling alle gestelde csndidaturen met gepaste mÜdelen te bevorderen en deze namen met glans nit de stembus te doen komen Aan bet Verslag van den toestaui der Gemeente Gopda over 1894 ontleenen wg nog het volgende Latgnsche scholen Gymnasia en Athenaek Het Gymnasium Uit bet Varslag van bet Collegie van Onratoren biykt het volgende if 8 44 8 88 Utrecht Woerden Oudewater Gouda Wp Bg den aanvang van 1894 bedroeg het aantal leerlingen 45 van welke 4 in de zetdo 7 in de vjifde 6 in de vierde 11 in de derde 6 in da tweede en U ia d aarsle Uasae geplaatst waren Vier leerlingen te welen één nit da Ie twee uit de 3o en één uit de 5o klasse verlieten bet aynnaoian vóór het einde van den cnraus tenrgl tosscbentgda twe laerlingen van het Gymnaslaa te Amsterdam afkomstig werden toegelaten tot de 2e en da 3a klasse Aan bet eindexamen bedoeld bg Art 11 der Wet op het Hooger Ondarwgs dat op 25 en 26 Juni tea overstaan van de Bagearingageeommittearden Drs J M J Valeton en J C Mattbea Hoogleeraren te Amsterdam en Dr J C Kaptegn Hoogleeraar te Groningen werd afgenomen onderwierpen rich de vier teerlingen van bet laatste studiejaar en één leerling der 5a kloase De uitslag was dat tot de Universiteit werdeu toegelaten J H van der Meulen A G W Bentinck en C S van Dobben de Brugn met bet getuigschrift A en W H A J Brand vao Straaten met het getuigschrift B Een leerling der 6o klasse jje zich voor het getuigschrift A had aangemeld werd afgeweien Van de 38 leerlingen die overbleven namen 36 deel aan bet overganga ezamen gebonden op 10 en 11 Juli als gevolg waarvan bevorderd werden van de 5e naar de 6e kUsse 4 leerlingen van welke 1 na bereiamen van de 4 naar de 5e klaaae 3 leerlingen van welke 2 na herexamen van de 3e naar de 4e klasae 8 leerlingen van welke 1 na herexamen van de 2a naar de 3eklasae 6 leerlingen en van de Ie naar de 2e klasse 9 leerlingen van welke 3 Toorwaardelgk of na herexamen Zes leerlingen werden niet tot eene hoogere klasse bevorderd namelyk 2 Tan de 4e 2 ran de 3 1 Tan da 2e en 1 van de Ie klasse De toelatiogs examens badden plaats op 12 en 13 Juli en 3 en 4 September Daaraan namen deel 24 aspiranten waaronder 5 meisjes Toegelaten werden tot de 1 klasse 13 waaronder da 5 meisjes tot de 2e klaase 4 tot de 3e klasse 2 leerlingen en tot de 4e kloaaa 1 leerling aan wien tevens krachtens Art 22 Tan bet Reglement vrystelling van enkele lessen word verleend terwijl vorder 1 leerling die van de 3e tot de 4e klasse bevorderd was na met gunstig gevolg toelatings examen te hebben afgelegd in de 5e klasse werd opgenomen In het geheel waren er dus 21 toegelatenen van welke 20 als leerlingen in het Album Soholasticum werden ingeschreven evenwel 3 in eene lagere klaase dan waarvoor zg zich aanvankelgk hadden aangemeld Behalve de uienw toegelateoen kwamen de 30 leerlingen die tot hoogere klassen bevorderd waren na de groote ot zomervaoantie terug van de 6 oiel bevorderden bleef slechts 1 die naar elders vertrok weg wat made het geval was met een van de 2 laerlingen dia niet au het overgangsexamen hadden deelgenomen De nieuwe cursus ving derhalve aan met 55 leerlingen een cgfer dat sedert de opening van het Gymnasium nog niet was bereikt Dit aantal dat tot aan het einde ran het jaar onveranderd bleef was aldus over de zes studiejaren verdeeld 4 in de 6e klasse 4 in de 5e 10 in de 4 9 in de 3 14 in de 2e on 14 in de Ie klasse Een gevolg van het toegenoman getal leerlingen was dst een tiental nieuwe schoolbanken moesten worden aangekocht waardoor de uitgaaf voor schoolmeubelen iets hnOger was danin het jaar te voren Andere bnitenge vuoe kosten voor gebouw meubelen en leermiddelen behoefden niet te worden gemaakt Da concierge ontving bg Raadsbesluit van 28 December eene tegemoetkoming ad f 25 s joars in de door hem te besteden kosten voor de aanschaffing van de artikelen benoodigd voor het schoonhooden der menbelen en lokalen De bibliotheek die door de leorliagen blgkbaar zeer op prgs wordt gesteld onderging wederom door aankoop en geschenken eene uitbreiding met 22 nummers 7 60 8 09 9 07 10 84 E 9 8 10 4 8 5 9 86 8 86 8 419 4 11 10 In het personeel der leeraren kwam eene verandering door bet overlgden van den heer U J no Dégtenn un wwn het onderwöt ÏD de Nederltodeche tul en letterkande wu opgedragen Hg bezweek na eene ongeitel 1beJd Tsn eenige weken op den 4n Mei diep betrenid door allen die hem kenden oiet het miutt door sgne collega i eo tgne teertingen bg ie hg geaobt en bemind was Tea einde etoomis in eo ititetand rad het onderwga eooreel mogetgk te foorkomen l e loten Cormtoren in overieg met den Inspecteur der Gymnasia de roorloopige waaroeoiing der leseen in het Nederlandscb op te dragen aan den heer A Opprel doctorandai in deNaderlandsche lett ren te Leiden die ats tgdelijk Leeraar voor hetcelfde rak aan de Bgks Hoogere Borgerscbool albier waa aangesteld De waarneming dutirde van 21 Mei tot het begin Tan October toen de beer J H Saa den Boscb Tfoeger Leerur aan de Hoogere Bnigerscb ol te Zierikzee die iotogschen in de plaats fan wgten den heer van Dogteren benoemd was zgne betrekltiog an Leeraar in deNedsrlandache taal en letterkunde sanTaardde Bet onderwgs in de Hebreeowacbe taal waaraan wederom eenige leerlingen der hoogflte klaraen wenschten deel te nemen werd andermaal opgedragen aan den heer A Ketellapper die op nieav voor één jaar tot Le raar in genoemd Tak werd aangesteld De heer Dr F W Raabe Leeraar in de ftcbeiknnde en de natourlgke historie in de 5e en 6e klftHse gaf sedert den aanvang van den loopenden cnriDs geen les op bet Oymnasiom aangezien zich geene leerlingen voor het getniftscbrift B in die klassen betonden Het Collegie van Caratoren bnd een gefoeli verlies door het overlgden van den heer H G N van Amerom Slecbts korten tgd waa hg lid Tan het Collegie en met gver en toewgding TerTnlde bg de ttak bem in 1891 opgedragen terwgl zgue medeleden getuigen dat hij door gne hulpvaardigheid en welwillendheid een groote atenn Toor hen waa In zgne plaats werd tot Carator benoemd de heer L ten Boscli die ticb de benoemiog lut welgeTatlen In 1894 hebben de ni aveo ten behoeve Tan bet Oymnavom t 22436 06 bedragen waarin doir bet Rgk is bggedragen voor f 8966 17 Ann schoolgelden is ontvangen eeue som van f 3600 en aan nnte van het ScboUrohiefoods f 1165 Onder dezen titel beeft bg de AmaterdamBcben oitgever W B Morauaard eene vertaling hflt licht gezien van dr A Scbmitz Nieuwe bgdragen tot het alcobol Traagstuk Ten opzicbie Tao het tOebrnik en misbruik van geestri ltedrftnken € worden door dr Scbmitz de volgende atellingen bepleit I Oeestrgke dranken zgn niet noodzakelgk TOor het behond onzer geiondbetd 2 In ernstige siektegeralleo zooals pnenmonie typhus roodvonk enz zgn 7 g altyddoor een Toorzichtig geneeabeer toeg dii od nauwelgka te ontberen In hetf ezond mensetgk organisme bebbeuonvervahchie sterke dranken bg matiggebrnik géén nadeelige gevolgen oefenen deze veeleereen weldadigen pbyaiologiHohen invloed oit zoowel op aizooderlgke organen ats op betgeheele lichaam Bg een onverstandig overmatig gebroikTan alooholiecbe dranken of ook bg het drin ken van verTalschte spiritualiën merken wgde ernstige nadeelige gevolgen reeds op by denanders gezonden menscb bg wien deze zuchtniet door overerving bestaat vooral echtdr bgpersonen met een ziek ontaard zenawalelsel In de tweede plaata beeit de vraag bebandeld onder curateele moeten geateld worden Wat dit punt betreft luidt zgue concluiie Dronkenschap ia een ziekte geen ondeogd Dronkaarts moeten in bijzondere iuricbtingen toavlncbton voor dronkaarts geneeskundigworden bebandeld Ongeneeslijke dronkaards behooren ondercarateelen te worden gezet Bet instellen van deze eisob geschiedt nadeskundige geneesbeeren in dezen te bebbengehoord sooals dit geval is bg peraonen metgekrenkte geestvermogens Ten slotte bepleit dr Scbmitz de wenscheIgkbeid om in een wet ds bepaling op te nemen dat draokacbnlden en alle in kenneIgkan staat van dronkenachap gemaakte schulden niet invorderbaar zgn Behaln door hen die evenalB vorige jaren ook dit jaar van 25 Juli tot 3 Augnatos bet Kamp bg Laren mogen bgwonen kan dat Kamp ook reeds van 22 Jnli tot Angnstns worden betrokken door a vrijwilligers voor bet Be ei i kBder dieniet hg hun korps onder de wafMnen zgn b ben die hoewel nt niet by het Reservekader verbonden in het bezit zyn van eenbewgs B of D e hen die toegelaten zgn tot de 4e of hoogere klasae van eene Hoogere Burgerschool of Gymnasium of wel aanspraak bebben op vrgstetling van het toelatingsexamen tot bet BoMrvekader Zg die tn dat Kunp t welk onder be vel staai Tan een ofBoier wenachan deel te nemen moeten bun vooroemen daartoe oiterIgk 17 Juli a B tobrifteiyk hebben medegedeeld aan deo Hoofdofficier voor bet Besarvekader c Utrecht Ledig Erf No 2 Zg zgn gebonden siob zonder nadere oproeping op 22 Jnli aan te melden bg den Commandant van bet Kamp bij Laren uiterlijk des namiddiga ten halt drie Amsterdamsohe tgd De Trijwilligers TOor het tieservekader reizen en kampeeren voor rekening van bet Hgk De deelnemers onder b en c genoemd zgn gehooden voor e en rekeniug te reizen Zg storten bg aankomst als tegemoetkoming in da kosten o a voor de voeding living eo calle andere uitgaven f 15 Daarvan wordt voorla aan ieder deelnemer onder b en c bedoeld per dag fO lU zakgeld uitbetaald Uni form is voor ben geen vereischte Door deelneming aan dit Kamp wordt voor ben die nog ongeoefend ziju in deo wapenhandel de gel nbeid geopend het Getuigschrift A to verwerven Hedenavond werd aan bet station Roosendaal feu zakkenroller terwgl bg een heet xgn portefeoille rolde door dezen gegrepen en aan de politie overgeleverd De aangekondigde wgzigiog van den werktgd op de rpkawerven ia er reeds De ministor van marine beeft nl bejiaald dat niet dan bg hooge noodzakelgkbeid een werktgd van 11 uur mag worden overschreden eo dat in geen geval langer gewerkt mag worden dan 11 uur per dag Bij het sloopen van het Latgntje vroeger het gymnasium en lang daarvoor het St Barbarak tooster is op den bodem van een der privaatputten gevonden een volkomen gave platetjj waarop een voorstelling van de H Barbara Het vermoeden ligt voor de band dat het tgdens den Beeltjeuatorm op deze vreemde plaats in veiligheid ia gebracht Het beeldje is kennelgk uit de band geboetseerd en daarna gebakken bet ia gedekt door een l aldakyn de plooien de attriboten eo de krekken van het gelaat verraden de meeaterband De ptateel zelf ia 40 cM boon 23 cM breed en op de dikafee plaatsen 3 cM dik aun de acbterzgde ia de steen in bet midden uitgehold De miniater van marine brengt in de Btot ter kennis van de ïisemiliciens met onbepaald verlof van de ticbttng 1894 dat zij ingevolge de wet van den 20 ten jt Btbt no 72 in het voorjaar van 1896 tot bet doen van herbal ingsoefeningan zulten worden opgeroepen en daartoe niet langer dan zes weken in werkelgkan dienst zullen worden gebonden In verband hieimede wordt hun nadrukkelgk gelast hunne bg verlof medegenomen kteedingstttkken van de marine waarin zy weder zullen moeten opkomen zorgvuldig te bewaren en zoo goed mogelgk te onderhouden Bnitenlaodscb Overzicht De Belgische Senaat heeft het tariefontwerp in zgn geheel aangenomen met 59 tegen 33 stemmen en 3 blanco Ia de Fransche Kamer hield de ond minister Goblet eene interpellatie over de vgandige hooding der geestelgkbeid tegenover de regeering Deze quaeatie gaffaanleidïng tot en lang debat Een motie van Goblet waarin hg aan de Kamer Toorstelde de scheiding van kerk sn ataat voor te liereiden werd verworpen met 310 tegen 220 stemmen L roy atetde een motie voor wurvoor de regeering de prioriteit aannam Deze motie luidde dat de Kamer op de regeering rekende om de wetten te doen eerbiedigen en werd aangenomen met 294 tegen l93 stemmen Daarna werden verscheidene kredieten sangenomen o a een Ysn 1 000 000 frs voor de slachtoffers van atormeu en overatroomingen niettegenstaande de budget commissie tot ververping bad geadviseerd De stroom der verkiezingsredevoertngen vlooit onophoudolgk voort zegt Do Timea € Ëtt daar de leuzen zeer doidelgk en eenvoudig zgu moeten de redevöericgen v u beide zgden noodwendig telkens loopen over dezelfde onderwerpen Een uitzondering daarop vormde de redevoering van den heer Asqntth te Carliale die aandrong op de herkiezing van den beei Gdlly den speaker van het Huis Door de Unionisten is te Carlisle een tegencandidaat geateld voor wiens verkiezing veel moeite wordt gedaan Dit noemde de keer Aaqnith een afwgking van de mooie en goede tradities van het openbare leven in Eng land De uniouistisohe groep beett in baar program de oplossing der lerscbe quaeatie beloofd De heer Halfoor verklaarde dat de nationale regeering ats zg aan het bewind blgft in de aanstaande zitting van bet Lagerhuis een lerscbe landwet zal voorstellen waarin deo pachters acbadeloosstelling zal worden toegezegd roor aangebrachte vm beteringen een billgke paehtiom tal worden gewaarborgd ea het aanknopen van gtpaohta hoaven zal weiden vergemakketgkt De heer Chamberlain wees in ign red Totring te Birmingham op de punten van sooiale wetgeving die in het r eeringapn ram voor komen en die door het katunet worden beschouwd als de Tooraaamste taak waartan bét al zgn krachten zal wgden Gister ia het de laaUte dag waarop candidaten kunnen worden opgegeTeu In de districten waar alechts één candidaat gesteld ia en diens mandaat dua onbestreden is wordt de gestelde candidaat zonder stemming gekozen verklaard Morgen beginnen in de andere districten de verkiezingen dia de geheele volgende week voortduren Gisteren waren in honderddertig districten nog geen liberale tegencandidaten gesteld wel een bewgs dat de crisis voor de partg van lord Rosebery zeer onverwacht kwam Met belangstelling wordt de uitslag dor verkiezing van Zaterdag te gemoet gezien Bet ia gewoonlgk zoo dat de partg dia het nerat zegevierend nit de stembus komt ook bg de volgende verkiezingen met kracht voor baar overwinning lorgt De oitsUg van den eersten dag wordt daarom gemeenlgk buschonwd als een voorteeken voor den geheelen uitslag Van verschillende zgden wordt ar op gewezen dat de radicale party het besluit in de meeste distneten waar couserTatieTen of unioniaten aftreden geen tegencandidaten te atetlen alleen beeft genomen om het gebrek aan geschikte candidaten te verbergen Dit kan er ook toe medewerken om den uitsl met groote meerderheid ten Toordeele der verbonden nnionisten en conservatieven te doen vallen Want dezen bebben zïob op atle gebeurlgkbedeo voorbereid en zgu in bgna alle bestreden diatriclen met goede candidaten opgetreden Al heeft het lang geduurd en al heeft het veel atrgd gekost Hongarge heeft nu toch bet burgerlgk baweiyk Blgkens dezer dagen uitgevaardigd Koainklgk bealuit zullen de wetten op het burgerlgk huwelyk op het aanwgzen der geztndtelvan kinderen nit gemengde bnwelgken geboren en op het aanbonden der regiatera van den bargerlgkenaiand 1 October van dit jaar in werking treden Het voorschrift op invoering van darwet op hst burgerlgk hnwelgk bepaalt dat de hnwelgksvoltrekking door den ambtenaar van den burgerlijken stand op waardige wijze moet plaats bebben zonder dat daarbg de karkelgke bnwelgksinzegeoing wordt nsguboost of dat bet formulier den gehuwden belet ook de kerkaInke inzegening van hun buwelgk ta vragen De ambtenaar moet hem int ndeel doen verstaan dat zg door het bnrgerlgk hnwelgk niet voldaan hebben aan hun verpliobting jegens de kerk In enkele gevallen kan bet geoorloofd zgn de hnwelykavottrekkiug met gesloten deuren te doen plaats hebben De ambteaasr van den burgenIgkenstand is verplicht aan de jouggehuwden de gebruikelgke vragen te doen in het ïlungaarach en ook in die taal het buwelgk voltrokken te verklaren Verstaan bruid en bruidegom of jMUV van beiden de HongaajiNche taal niet dan zal daamptsnaar zich doen ter zgde staan door een beëedigd trauslateur 0 1 October zullen alle registers van den burger Igkenstand die tot DOg toe door de ge teiykao werden oggehonden overgaan aan den rechtbanken die ze aan de anbtenaren vsn den burgerlgkenatand moeten overhandigen In Noorwegen is bet aloude geschil nog in volte werking Wel is de minister president da heer Stang nog altyd aan bet roer maar zooats men men weet tegen zyn zin wgl de koning eenvoudig zgn verzoek om ontslag lan de hand heef geivesen Thans moet de regeering bet besluit hebben genomen om opnieuw bg den koning aan te dringen op de vorming van een nieuw ministerie Men spreekt er over dat Engelhardt de leider der gematigde radicalen met ds vorming van een nieuw ministerie zon worden belast Men vermoedt dat de uiterste linkerzgde van bet Storthing de vorming van zulk een kabinet niet zon tegenhouden hoewel het vrg zeker ia dat zg de nieuwe regeering tat van moeiiykbeden in dso weg zon kunnen De vraag blgft echter of de koning in de gegeven omatandigbeden Stang zal loslaten De meerderheid van bet Storthing toch ü zóó verdeeld dat men hare ontbinding nabg acbt en t zou dus beat kunnen wezen dat kening Oscar nog wat wachten wil alvorens den beer Stang ts vergunnen zgn taak aan een aodsr over te geven LUaT rao brioten geadresseerd a D oobe kenden gedurende de 2e helft der maand Jnoi 1895 en twog te rerkrijgsn door tosseheokomat rao het postkantoor te üonda Veraooden ran GOUDA W Krojt Schoonhorenj E Sohjjlfels Venloo B GOnthsr BeroborsjMgPchniitt Bramen Dooair Inringer T Loolpviatbaden C Kanaar Londen Vamwdaa tu BAABTREOHT A Tan Dam Raanwnk Varsottden na ZOETERUESB M Raus ta t Oe Direetanr na hit Poatkantoor BnrftrlUken BtanA OEBUREN 10 Jnli Jarrina Maigmtha ondars A Boot en S ran der Slngs 11 Johanna Margaretha Christip onder C ru dai Kist en E de Jong 12 NiooUaa ondara J Faag en A Bj to Boakhont Cornelia QaTariua oodan P Lnijnanbnig aa D E Erarlinir OVEBLGDËN U Jnli 8 nn d i Hoak wed G Tan der Laar 92 i ONDERTBOÜWD 12 Jnli C A Tander Klis 25 j en W Boohuan 23 j J J Stolk 23 j en A Bleoa 21 j O sander Vaan te AMen 27 j en J Hoogendoorn 21 j C O F Tognonlinrg 26 j aa M Hofman 28 j Uaartreolit OVERLKDEN L den Oudsten 11 w O A Hombnrg 8 m Ë J F Hegmui 65 j OBHDWD A Stolwük en U 8tr n W ielrijder I Wilt gg getond UgTan gtbnikt d B li WOLLEN TBDJEN Tan L van OS Az OOUDA Kleiweg E 73 73a QOUDi Beurs van Amsterdam VerJo slotkaai ♦ l M 101 101 101 ia aas l 17 i t m aa r lO eav v a V i V 44 iiov 87 aa m aaa laa aa lOl Vu IIM iiay m Tiy 100 mm lao 17 ao wu no 17 mm iiav laa aaM 104 ai s iei WJ m ao lOl s h 101 a 141 m U4V ♦ ♦ ts 104 1 10 loa aa ia 114 104 40 40 aay é lÏÏ laa s S 104 io4i i wil n V UI II JULI N Bi ii n Osrt Nad W 8 f i dite dito dito t dito dite dito i HoKau Obl aoudl 111111 4 ITUIB Insehriiriag UM Il t OosTBHa Obl la papier Itaai ditolaillrerlata i PeallMil Oblig met coupon i dito tieket I KvBUllD Ubl Biaaeal iaat t dito Qeeoas UaO 4 ditobiiRotks iaa dltobiJHopeiaaa 0 ditoinioud lsea iaaa a dito £ te dito iaat t SuxjB Porpet sehuld laai 4 Tliauu Qepr Coar Isea laao 4 Oee leeemg serie D Oso leeoiDK serie ü ZuiuAtb Sip obl lata t Uauoo übl Buit Soh 1B 9 4 Vixuiiiu übl 4 oobep laai AlirriaDiii Obllgstieo iaat 9 RonaaDAM Sted leen iaat S SD N Afr Ilacdeii sunl A ndsb Tsb Md OenUoatea DuiUastsehsppi dito Arak Hrpotbsakb psadbr 4 Cnlt Mij der ïorslenl sand s Qr Hynotboekb puidbr al J Nsderlsediehe buk saad Ned Usu lelmast lh dito N W k P o Hjrp b pandbr t Rott Hypotkeekb pandbr B i Utr Hypetbaekb dito ai i OosTiKa Oost llouf bank saad Bosl Hypotheekbsak tMndb I Amiiua Eouit bypolb paiidb t Haiw L Q Pr lien oert 4 fin Holl U 8poor Mü aaad MltolEipl T 8t 8pw aand Had lad Bpoonrsgli aaad Nsd Zuid AMk Bpm sand 4 dite dite ditoiaal ditol lTiua 8poorwi laai aa a KoW Zuid lul Bp mU A H obl l Poia WsrK h u WsenSB sand 4 Rosi Jr Eu Bpw mi obl 4 BslliMhe dito aaad Fsstowa dito aaad a Iwaag Do br dito aaad t Karsk Auaiu Oeat Fac 8p M j obl a Okb liNonh W pr C T aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Dsnrer fc Eio Gr 8pm eert ta Illinois Ceotral obl In oud 4 LoaisT k NasbfillsCert r sand Hslico N 8pw Htj lebyp o 4 Hlss KsDias r 4 pet pref saad N Tork Ontario fc West aaad dito Penas Oblo oblig 4 Oreion Oalif Ie byp in goud 4 St Paul iliao fc Maait obU 7 Ca Pse Hoofdlijn oblig 4 dUedito Line Col Ie byp O a CktkOk Csn Soutb Cert T saad Ta 0 BaUw fc N Ie k d e O Anuterd Oamihai Uü sand Rotterd Tramweg Uaats aaad Nio 8tad Amsterdam saad 4 8ts l Boltsrdam aaad 8 BauO 8tsd Antwerpenlia I i Scad Bnusef laaa A Hoa Tbeis Bsgniir GsaaOsah 4 Oosiaxa Slaatsissniag IMO i I K OosLB Cr iaaO SrAMa 8lad UadiU S UU Var Nan Bsa Hyp BpobI earW i