Goudsche Courant, maandag 15 juli 1895

34ste Jaargang i Bfbsdag 16 Juli 1805 No 6710 fiOÜDSCHË COÜRA NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst twi 1 5 regeld k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte l Inzending yan Advertentiën tot 1 uur dêa midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uify ondering van Zon en Feestdagen De prijs j er drie maanden is Y 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN 4 f LM DlWillaal mwiitur Nli P H J V WANKUM J MÊLEERT UoethaTen ADVERTtSJNTIËN OEBELBESPELmG iDileGllOOTEorüt J MeKK I op Dinsdag 16 Juli 1895 den iivondH 7 uur inOTitnBwtJ H B aPAAyDKBJUAS Da PBOQHAMUA S toTeu ïoegangibewguB liJn te Terkrijgen h 10 cento bg de Boekhandelun J rtM BENTÜM t ZOON en by den Koiter m STAATSLOTEBU De TBKKKINO begint Maandag 15 Juli a s Loten en gedeelten tm Loten zgn te bekomen ten Eutore Tan den Collectenr Wed A C 308IJN HoWsdK Ivtm Spwrweg laaldiappij Bim lifl PLlUK Bestelgoederen Met iDgMg Tan den ISm JVIX o wordt ten huize Tan den Heer M C F RABKL Lange Tiendeweg D No 24 te Gouda EUN BiSTlLiWS der Maiitschappy GEVESTIGD BSSTBLOOEDMBUN orden aldaar aaogenomen mnder verhooging van vraeM Toor de itatiom Tan de HMandêche IJteren SpoorteegMaaUehappi en Toor alle Terder gelegen plaateen in Njderlaad VRACHTPRIJZEN naar de itatione in Sederland gelegb i aan de Ignen Tan de BoUand che Ulieren apoorvBeg MaaUchapptj Voor lendisgen Tan 0 1 Kilo 0 15 meer dan 1 3 0 20 8 5 0 25 5 10 0 30 Voor de rraohtprgien Tan lendingen Tan meer gewicht kannen de tarieTen aan het atation to Gmia en aan het Beatolhnia worden geraadpleegd waar toTena alle Terlangde inlichtingen kunnen worden ingewonnen De Baad Tan Adminietratie Hat Gedelegeerd Lid K TAS HASSELT AyoiUrdam Juli 1£85 Tandarts E CASST7T0 Turlmarkt 172 Gouda nilgntonderd Zondig te qpnialteeren van 10 iot 5 aar De ondergeieekeade bericht hiermede dat bij door unschi Dg ran LIJEEOETSEN en Volgkoelsen aich blglt belaaton met het bedienen Tan BBOBAFENISSEN loowel binnen ala bniton de 8 kd Aanberetend J N BOTH Crabethetraat oter tStation Stalhonderg ti i llM baatt imaehaiMjrkato i a maUulykala poattmtddtl Toor Hatran an Tooral maa an KtnderacliDtnwatfc ia da Apliraluur Tan C II Millar k De op I ih i ff f e w i m i BtHt Ir w w tBf rtii fioada BaalperKUtik van A Bkinkjun fc Zoon arlla Baalli Sb l4 r gj AÉw fiii Exinller f liaitM II niailaa lewvdHi t TedndkeM JltX luiaiMiii Aibrfaiitxiielhr Hia H aaa n aaat ee ftXi de laaok TaalbaBdaa h 4a aaaate Asoaakaa ae Ui f Ki BkMer Oa la Te Qonda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Bilarkt Dames Ondergeteekende bereelt zich beleefd aan Toor het TerTaardigen Tan de eleganato engemakkelgkato Dames Rijwiel en Badcostumes Mtltjke CondiOën Mej E DEKKIITGA LAN QE OROENENDAAL I 69 GEVUA GD tegen 1 AUGUSTCS een P G Adrei Ooitbaven B 85 L van WANKUM Alle dagen zgn Toorhanden VERSO HE ZOUTE BOLLED SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeseliuit GOUDA LANGE TIENDEWEO NIEUWE BESSENSAP Leest verder de meer ni ebreïdheld op de aanplakbiljetten eu de inlichtiogeQ op de gebroiksaanwgiiog PUIKK ODDE t Sf SCHIEDAMMER GENEVEB Merkt NIGHTCAP Verkrügbaar bjj M PEETEERS Jz N B A I9 bswgs rin eobtheid it oaohet en kurk st eds voorcruicnAU V den naam der Firma SCHIEDAM p HOPPK MdOMVI KVl lv t4 Hi iisi Hl vs III Agentuur bg de Fi VVed BOSMAN Gouda m G gBae ia B i8 i Dm 00 A0 ns BOn Tan da iMidU Ajjn yoad TMa n alda tMnunda fl aaaa h in vu 6 Iiiaar inaood TO BltB Tan hat aaaaal TMi Dr V r yjkXBAjaOé Bppa Srma Wed P B 144 ouiia eUter rï INDE van Kiezers voor den Gemeenteraad gelioudsn 12 JÏÏLI 1895 in de Sociëteit ONS GENOEGE J zaal RUNSTMIN zijn met overgi oote ineei derhdd van stemmen tot Candidaten voor de verkiezing op DINSDAG 16 JULI aanstaande gesteld de Heeren 4 VAN VEEN Ge Ce FORTülJiN DROOGLfeEVER Dr H IJ8SEL de SCHEPPER i VAN KRIMPEN IN J Lr VAN EIJK die alzoo met den moesten aandrang worden aanbevolen Nameiu htt Comüé P J BELLAART VooralUr D RUIJTER Stattari Het Stembureau is geopend DINSDAG 16 JULI van de morgens 9 tot des namiddags 5 uur Vanaf IfiAAil DAG 6R00TE OFRDIIIIIG Van alli NOUVEAUTÉS en GARNEERINGEN alsook alle Co CLpozrLS esn S estesn TEGEN SPOTPRIJZEN 01 Zie de ETALAGE en oordeel zelf m AANBEVELEND WERNING é C Markt A 144 GOUDA Markt A 144 TREiiRli G 19 October 1895 Holiandsche maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f 1 11 Loten voor f 10 VSRKBUQBAAR BIJ A BBIITEMM m LAVOB TIBNDEWEO D 60 u f de VictoriaSron te Ober ahnsfein fyUaa Tafeldrank Van h ninklyke uis der ederlanden Maati tot Bxpl v d Vietorla Bron te Oberlahnstein gev te Botterdam Fab S C Patent H Stollen IMIKlltl bnuimt niMl i rn iiicuilrililii fy Der groMe Erfotg cHa SfOfnUtlO i rmmt w moUm I trruniet hêt nlau tf rttKhMnm werthUmen Nuchahmungmt êtgt m Miff tuft iMnr ifMara gttts harfen H HtoUen jwr rak aai rtet adff Ar tetefitn ütwlwiilun Bn M ttM mur KêttI wit MluiMlivxll mafUntt M Fitmtin t Wy berelen TOor de verkiezing op moi D Diiudag van 9 5 uur met allen aandrang aan de heeren A 7aA Veen Cf C Fortuijn Drooglee7er Dr H Ussel de Schepper N van Erimpen J L van li Het ign elk op hun eigenaardig ternin bekwame en degelijke mannen die met de practijk en de gemeentebehoeften bekend lyn Zij zullen onbevooroordeeld zonder partijzucht elke zaak op zich zelf beoordeelen en den bloei der tad bevorderen zonder de beperkte middelen onzer in moeilijke omstandigheden verkeerende gemeente daarbij uit het oog te verliezen Kiezers Bedenkt dat uwe eigen belangen bij deze verkiezing in hooge mate betrokken ztjn BINNENLAND GOUDA 15 Juli 1895 Onia etadgnioot W J Fortugn DroogleeTer Jan ia gealaagd voor hel eerate gedeelte an het notaried examen Beden aaond te 8 nar ui in het lokaal der R K LeeeTereeniging eene bniteugewone er gadering plaat hebben ter beapreking der gemeenteraada erkiaiing Spreker de heer H W Derckaen en anderen Deie etgadering ia alleen toegankeljk voor ter goeder naam en faam bekend ataande Katholieke kiezera en anderen mita Tooraien van een pereoonigk toegangabewga Giaterenavond hebben wjj met genoegen het eoneert bggewoond in One Genoegen gegeten door de onsheatfereeniging lEuphoniac alhier i Nie alleen wh maar het geheele p bliek werd stormenderhand leroterd door de oilatekeode wgae waarop vericbeiden nnmmera werden ten gehoore gebracht Dit snooea beeft de vereenigiog zeker te danken aan de ijverige itadie der leden maar voor een groot deel aan de belielende leiding van den heer Spaanderman J E VI L L E TO IX Wwmmmm Aflar het Dtitiêck 11 Ja hoor eeos wie ia Amerika carrière wil makffli moft niet uo kort ran stof zyn en m g geena gelegenheid Teiwerpen waaruit miaichieD ieu gt i roor u ktD ontapringeD al liep bet ook eerst tien maal op nul ait U Terltsat jat tooh oieta by als g eens net etkaai aprekenP Heloutedt blootMle bg die nrataadiga taal maar xweeg Ü ipeelt piano dat ia al eeo aaaknooptDgapuDt TCTTolgde de oade ïk heb keenisBen die u eeoe plaatB aU klavierspeler ia een fataoeelgk bierbuik knaiiea betorgeo eo nog meerEoudtu ia een publiek huia kannen rerdieneD als a daat speten witde want n xiet er net naar uit om bg de meisjes voor cteoe soort ran graaf door ta gaan ea dat xoo n een goed laTen beaorgen Uolmstedt schudde beslist het faoofd Daar mag geen quaestta ran zijn si kwam bet ook tot bet uiterste met mg antwoordde hg somber Maar al scharrel ik nu wat in de bierhuiaea als pianospeler rond dan geeft dat mjj wal voor t oogeoblik brood maar geene toekomat Ik lou er niets leerm en ik kan tooh niet eeuwig b het hier muziek maken l e jood knikte ndnrauML Wij achten het bezit fan een dergelyke konetlieiende vereeniging een groote aanwmst foor onze gemeente Gaarne Kullen wy ze m iermalen den optreden Giateren hield de Cricket en Footballoleb Olympia alhier bare jaarlgkache hniabondeIjke wedatrgden t Weer dat lioh a morgana nog al ongunstig liet aaaiien bield aich gelukkig toch itu heelen dag goed zoodat da eenfoodige maar nette feratering fan het terrein nieta te lyden had Dank den goeden naam dies aOlvmpiaa heeft ea het fsnëerend programma werden de wedatryd Q s middags door eeo aantal donateure kaoatliefeode leden en lOf ilé a met hunne damea bügewoond Prgsan werden behaald door Seniorea Voor Cricket la Prjja F Egken 34 moe not out Een boek rerk The English qame of cricket aangebeden door Dr IJaael de Schepper bescherhiheer 2e Prga I P de Voogs Een inktitel aangeboden door dm heer R L Martena bnrgemeeiter 3e Prgi C G N de Vooga Een bierglas aangeboden door Or F H O fan Iterson 4e Prga J f Dnynen Een preeae papier aangeboden door den beer L J Sparnaag eereiid 5e Prga A Oferboseb Een aachlak aangekocht door de Tereeniging 6e Prga P de Vooga Een boek aangekocht door de Vereeniging 7e Prga U Maarschalk Kun bierpot aangeboden door dea heer G C d Voogs 8e prga G Strafer Een sigarenlampje aangekocht door de Vereeniging 9e Prga Q f Kampen Een portemonnaie aangekocht door de Vereeniging Wpdloop lange baan 600 M Ie Priia D Maarschalk in 2 m 7 sak Een photograèe aangeboden door den president 2e Prgs F Ègken Een briefenatandaard aangekocht door de VereeoifEtng 3e Prga G Oldeman Een Sigarenkoker aangeboden door den heer G Schenk Korte haan 100 M Ie afdeeling Ie Prga D Haarschalk Een boekwerk aangekocht door de Vereeniging 2e Prgs F Egken Een briefenbanger aangeboden door het Bestuur 2e stdeeling Ie Prga A Orerboich Eeo pmllenmand aangekocht door de Vereeniging 2e Prgs J Hnber Een sportgordel aangekocht door de lH niging V hebt gelgk sei hij Maar met bet ptanospelflD eutt u wo moeuo beginnen want de mensoh moet eerst voor den dag Tan morgen sorgeo en dan voor t andere jaar Het pianospelen in het oafó is maar aToodwerk en dus boudt u den dag voor je v f Ik V heb nog een andere bekende die u wel in zgn pakhuis wil laten werken maar eerst roor niemendal en daar loudt a vlugger Kngelsob en den Amsrikaanseben hacdel leeren dan vso de profmoren Het moet natunrtgk hard vallen voor iomsüid die er niet aan gewo M is den geheelen dag te werken en ta leeren en dam s avonds agn stukje brood te verdienen harder dan de meesten bet met de bMte voomeaaens tallen volhouden en daarom steek ik ook geen hand voor n nit eer u een contract met nij gesloten hebt Ik bezorg u eene plaats als pianospeler in eeo fatsoenlijk huis dat uwe kunst goed zal betalen en u belooft mg in bet pakhuis waar ik n brengen sat al het aangewezen werk te doen even goed alsof u er voor betaald werd en aiet eerdtr uit uw dienst t gaan voor u mg weer gtisproken hebt Op z d langst ül dat zee maanden duren Wil die tmm u dan weer inboren dan dient u vooraf met rog ie raadplegen HelBstedt zag den spreker soherp aan maar deze scheen op dit oognnbhk met te doorgronden Hoe zou bg nu dat zonderlinge voorstel aanoenen Zes maanden voor niemendal werken I Oeen kleinigheid waaraohtig naar tooh was het de eentge weg on aan den mg te komen en er de vqor cgne toekomst ottcntbeengks keonia op te doen Intussohen wat a M die riimme grgskop er by spinnen ifïa het wal een fiuhionaM buis waarin u ng wütr Vergooien D Maarschalk 90 M Eet nhrgfcaoseUe aangeboden door den heer S D Bood Jnnioree Cricket Ie Prga A Vorster Een beschilderd bord aangeboden door d n heer A Goedefraagen matchcaptain der jno 2e Prga A Hnber Een boekwerk aangeboden door den heer M v Rgn f Alkemade 3e Pry J Samsom Twee boekwerken aaifgebodea door Dr Ussel de Schapper 4e Prgs L Vermaat Een veldfleech aangeboden door den beer J A v Rjjnv Alksmade Se Prgs L van Rgn v Alkemads Een doos verf aangeboden door den jaaior C M Spmyt 6e Prgs A fan Wgk Een portemonnaie aaagekceht door de VereenigsDg 7e Prgs A Ooedewagea Bea inktkoker aangeboden door den president Wedloop korte baan Ie prgs L f Kgn v Alkemade Een achrgietni aangekocht doop de Vereeniging 2e prgs A Vorster Een lakmes aangekocht door de Vereeniging 3e prgs L Vermaat Een eigarettenkoker aangeboden door het Bestnnr Var gooien L f Bjjn r Alkemade Een uksohaartje aaogekocht door de Vereeniging Wedloop met hindernissen L f Ryn V Alkemade Een poeeiealbnm aangeboden door t Besinnrslid W J Roolebóom Nadat de president de donateurs had bedankt voor hnnne bigken van belangstelling en de leden f oor hunne goede opkomst en samenwerking werden de prgzen door hem uitgereikt Met een zeer geanimeerd bal werden de leestelgkheden die we welgeslaagd mogen noemen liesloten Voor den aanvang bedankte de heer Schenk namens de vereeniging den beschermheer Dr Ussel de Schepper en den Burgemeester ioor de eer hunner tegenwoordigheid Het bal werd geopend door den Burgemeester Dr De Schepper en Dr Iter ion met hunne dames eene eer waarop de leden hoogen prgs stelden De 1 e luit J Spaan en de 2é lait W F Waldeck van hel 4e reg inf reap te Gouda an te Leiden worden fan den 16en dezer tot 31 October gedetacheerd hg de nonaaalKhietechool te a Oravenhage Hat Staphorster boertje P Stsgeman moet wederom terechtstaan wagens bat ooh toegd g M 9ir wsarom sou ik oneerlijk spel net u drgven Ik moet mg toob immers by onsoontraot ook alleen op uw woord verlaten t BiUar waarom g eontraCt tegen betaling ala de voorwaarden gunstig sgn leder oontraotant moet toch ds itfzonderlijke punten kunnen beoordeeten wil hg bet met de partg eens worden I i Het bewuste punt is geloof ik duidelijk genoeg en de reden waaron ik het eisoh is m fne saak Ik wit u echter toomia aan als afraden Wilt n bet oontraot aangaan dan iwlooft u mg bg handAUg dat u je er aan honden snit wilt n er nlat aan dan heb ik ten minste mijn goeden wit geto md en w zeggen elkaar adjee I De jood was blgten staan en keek den jonkn in gnspannen verwaohting aan ivik sin toe 1 cai Uelmstedt na zich nog even bedacht te hebben ziedaar mgne hand F V Uoed zoo 3tr antwoordde de jood hem de zgue toestekend flsCen we nu allereerst naar de politie gaan na den middag zal ik da taak tn orde brengen en dan kom ik bg u in het boardiegbouae Het was ie t har s van I cember neer On de gelukkige dalen tutschen de Kuideljjke uitloopers van bet AUeghani gcbeigt had nog geen onrriandet ka storm de bladerea mu do boomen geveegd De Indiac summor net zijn diepblauwen hemel tpre de een ucht waaa over de boot beaebadunde wonden en alteen de kale velden vetrieden dal de kortste dag ia aantocht was Een leaer dalen ud alle tg den door boeohrgke ernuami ingealotair strekt iich vu de tuidaljike boobt dw Tmnwiiriner naar AUhuM nit endt uitoefenen der geneaekunde wel op 24 dezer voor het kutongsreoht ta Bleenwgk V Nader vernemen wg dat van den jongaa werkman die een ongeink kreeg in de stoomeagerg van den heer D te s Uage baiila bMoen sgn geamputeerd Zgoe armea lal hj wellicht behouden hoewel de aoae awaar gewond werd Uit inlichtingen ia ons gebleken dat holongeluk niet phute had door de laagBaehiat maar door t opleggen van een drgfnem ovoieen in haweging tgnd wiel wat verboden woa In de fabriek worden of erigeas steads da BCodiaa voorzorgsmaatregelen genomen U Ct De beruchte ig Bloedpoort achter de Kaïserstraat te l heveningso is Vrjjdag in pnbliakaveiling gaweeot Voor de 52 hii ss ia teiaana nog gMu f 9000 gahodaa Met f 10 sjaars huur per woning zon dos de rente van het kapitaal dat ee waard ign rnimschoots ign betaald geweeet Men mag echter vermoeden dat ar wal 4 of 5 maal mat voor aal sgn bataald De Koninginnen tallen den 27n daaar ewbezoek brengen aaa da laadboAwteotooastaUiagta Arnhem Dien dag is er op Bonsbeek Monooais hippii n dat belooft sehl te tgn Voor de varlotiag worden voortdurend piüaaa aangekocht n tg akemeeaa d 4t en huMjjk hal zulten gebonden worden op een terrein baasdaa bg den waterval Omtrent de verlichting van dat terrein is men nog in onderhandeling ia elk geval zal zg aeai de aandacht tnkkoa In een der sohouwborgen te Berlüa weid dezer dagen de held a getroffen door eenaaolal van delirium tremens Men speelde jniat een stuk getiteld In t gekkenhuis a a a lenaatiedrama Het publiek evenwel genoot niet van da passends Einlage wast dia had ia aena pante plaats Zaterdagavond bemerkte alweder een reiziger die van Antwerpen net trein uo 38 la Boseadaal aankwam dat hem cgn portefeuille met ongeveer 600 frank door een sakkearollar afhandig was gsraaakt Aan de marechaussaa werd onmiddellijk keanis gageven doch de dief wss natnnrlgk niat ia viaden reiziger die bet gelak he gehad het te mofen doortrekken tal het weelderig aohoona landaeup waar de menaebel ke rgkdom ovnvl K ne ipona beeft nagelaten niet licht vflrgelefH Zoo ver bet oog ao den goed onderhouden atraat weg af reiken kon ontmoet het oretsl ia het groen gezette witte villa s bijaa alle in Itahaansohen rnxaia aaooestijl utt steen opgetrokken en door groote tuinaa omgeven Kat zgn de woningen der planters die bier in dm regel met eel meer smaak bun rgkdoM toonen dan in de meoatc andere staten der grool republiek Zoo wat eene mijl ter lijds van den straatww i titti minu ea van de TcgnHMoe Ug een deter viik t in een nitgd groen boschje aU oen parel in bet noa Een braisde door zuilen gedragen portiek Omgaf bet geheele bnia ilat in pUats van vensten door groene jaloeaieen beaeherm A bbele glateo denrMi beeat die bif goed weer eheelen dag openstonden Bij het binnentreden niMl ruime gang vertooodan doh reohta en links rijk gemeubeleerde paiAorSf en een blik door de achtcRleiU viel over een met kietel bealrooid plein op eene groote van gcerdrand gevloohlea volière waarin wet honderd soorten vaa vedels dooreenfladderdea Ken getadsld paard stond in de nabijheid daarvan aan een boom gebonden In een der voorpwrlors tat eene bletke jonge dui in een schommelstoel en voor haar een man van h de dertig wier bet aan t tien was dat hij deooaletgke hoofdsteden bezocht had zich ongegeneerd op de acbterpooten van sgn stoel te wiegelen Je bent een kind Alice zei bij zoo even m bracht de h ad ijlings naar den mond als om MB geenw in verbergtn I ordi wtrmifi