Goudsche Courant, dinsdag 16 juli 1895

Aan brt Verity fui d o toMUud der QemMDU Good oyer 1894 ontleeoeD wy nog bet Tolgeode KoDiteD en WetenKhappeu JDe Mttziekichool De GommiMie Tao Toeïicbt oodergiag io hare lamenetelling eeoe wgzigiog doordien de heer F Hartiog t a ootelag nem en het mitredende lid de heer C ran Veen kt zich niet meer rerkieibaar itelde Ëarfltgenoemde werd Tervangea door den beer Dr B J H Orink terwyl io de plaat ran den laatetgemelde tot lid van de Comminie aerd beaoimd de heer A D van Vreomiogea In haar Verslag omtrent den toestand der flhool over bet jaar 1894 deelt de Commitiie de Tolgende büzon der beden mede De le ien werden met bet nieuwe tcbooljaar na de Kentfaonntie herfat met 219 leerlingen waarvan 193 namelgk 63 jongens en 130 meiqes tegen betaling ran het bepaalde schoolgeld ec 26 te weten 22 jongens en 4 meisjes gratis onderwgs onttingen Voor het onderwgs in den zang werden in tgeschreren 144 leerlingen waarren 9 zonder betaling van schoolgeld roor dat in den solozang 12 voor dat io den MOg en op eentg ander instrnment bebalfe de piano 8 TOordat op de viool of eenig andec instrument bebalre de piano 33 waarvan 17 zonder betaling van schoolgeld en Toor dat op de piano 53 leerUngeo In de leerwgze werd geene verandering gebraoht De orchest klasse was voor de oeteoiog en bet samenspel der meer gevorderile leerlingen aeer gunstig Evenzoo zgn de resultaten van bet onderwgs over het algemeen gunstig te noemen ofschoon de omstaodigheid dat het onderwgs in drie afzooderlgke gebouwen wordt gegeven oiet medewerkt tot het houden van een goed toezicht Ug het schoolbezoek werd door de Commissie in bet algemeen veel belaDgstelliog in bet onderwgs fa de leerlingen waargenomen verzoim van Isssan kwam hoogst zeldsaam voor terwgl het gedrag der leerlingen reden tot tevredenheid gaf De heer J H B Spaanderman verkre van ons Collegie krachtens Art 14 van het Reglement toestemming om tevens werkiaam te zgn als Organist in de Bt Janskerk van de Ned Hervormde Gemeente alhier De uitgaven ten behoeve van de muziekschool bedroegen f 3303 28 terwgl aan schoolgeld werd ontvangen eene som van f 2474 25 De Librye De Openbare Boekerg genaamd de Btads Ltbrye gevestigd in bet geboow der voormalige Qasthaiakeric thans Archietgebonw aan de Oosthaven onderging in het aJgeloopen jaar gaane verandering De bibliotheek werd uitgebreid donr de volgende geschenken van belangstellenden 3 Naodé Apologie pour tooi les grands persoojiages qoi ont esté ibossement soup n nee de Magie Xa Haye 1653 Sdr S van otingelandt Staatkundige Geschriften Amsterdam 1784 Ramel Jooroal on temoignage de l adjndaot Gtinéral Ramel Ton des déportéshlaOujanoe Leipsic 1799 J F 6 P Memories de k Comtesse d e Liohtenaa Paris 1809 Mr O Groen van Prinsterer Verspreide Geschriften Amsterdam 1859 G Schlegel Hoa Tsien Ki of Geschiedenis van het gebloemde briefpapier Cbinee cbe roman Batavia 1855 G J van Everdingen Iets over bet voormalig Forum Privilegiatnm van Froiessoren en Stoden Utrecht 1879 W J A Jocckbloet en J P N Land Correspoodance at oeuvre muatoalas do Gottstantiu Huygens Ltyde 1882 Ëen exemplaar van de Faestgave van het Wiskandig Genootschap te Amsterdam £ en onvermoeide arbei komt alles te boven c bevaltenda sGort onderrichtioghe dienende tot het maecken van de redoctie voor de Jaercostingen tot gereede penningen enz Voorts Waerdge van Igfrenten naar proportie van Los renten Haarlem 1879 Dr H £ Moltser Ue MiddelNederUnd Bche dramatische poëzie Groningen 1875 Idem Tgdschrift voor Nederlaodsche taal en letterfconde 1881 1893 Uiden Idem Floris ende filancefloer Groningen 1879 Kalff Het Lied in de Middsleeowen Leiden 1864 G Ealff Middel Nederlandsche epische fragmenten Groningen 1886 Dr Job Fraock Alexanders Geesten van Jacob van Maerlaot OroningeD 1882 Dr Ëeico Verwgs Van Vronweo ende yao Minne MiddelNederlandscha gedichten nit de 14e en 15e eeuw Groningen 1871 Idem Roman van Gaesamos Fragment Groningen 1869 Idem Jacob van Maerlant s atrophische gedichten Groningen 1879 Idem Jscob van Maerlant s Naturen Bloeme Groningen 1878 Idem Ferguot Groningen 1882 Or J Verdam Episodes uit Maerlant s Historie vsn Troyen Groningen 1873 Dr Jan te Winkel Roman van Morianen Groningen 1878 4 Idem Esopet Groningen 1881 Moltzer en te Winkel Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde AB 41 51 Groningen Dr L Knappert De beteekenis van de Wetenschap van het Folklore voor de gods dienstgeschiedenis Amsterdam 1887 F D J Moorrees Levens en karakterschets van Dirk Voickertszoon Coornbert Scboonboven 1887 Een exemplaar der gedrakte Verslagen omtrent s Rgks Verzamelingen van GMchiedenis en Kunst 1892 De Boekerg staat onder beheer van het Collegia van Libryemeesters dat in hef afgeloopen jaar onveranderd bleet De uitgaven daaronder begrepen het salaris van den Costos worden bestreden uit de rente van een kapitaal groot f 5200 ingeschreven op het grootboek der Ned Werk Sobold W 2i pCt en nit eene vaste bgdrage van de Gemeente ad f 100 sjaars Maseam van Oudheden De Commissie voor het Htedetgk Museum van Oudheden deelt in haar Verslag over 1894 mede dat de verzameling door aaokoop en geschenken wederom eenigszins is verrgkt De collectie gravures van H Bary en R van Persgn werd met enkele exemplaren vermeerderd en wel die van U van Persgn mit de portretten van Joannes Goedartius en Cornelia Schievelius en die van H Bary met het portret van Mattbgs van Gherwen Eene groole aanwinst zijn twee stokken van Goudsche meesters ichildergen met Igat die het Museum ten geschenke ontving namelgk een van A J Wgngaerdt en een van J W van Borselen Verder kwam io een exemplaar van de medaille die aan de deelnemers aan den slag bij de Doggersbank werd uitgereikt Aangekocht werden de volgende boekwerken k Honbraken De groote sehouburgh der Nederlandsche kunstschilders en schilderessen J van Gooi De nieawe schoobnrg der Nederlaodsche kunstschilders en schilderessen R van Egodeo en A van der Willijden Geschiedenis der Vaderlandscbe schilderknust sedert de helft der J8e eeuw I ïmmorzeel JzT De levens en werken der Hollsndsche en Vlaamache knostschitders beeldhouwers graveurs en boowmeesters H van der Willigen Pc Geschisdkundige aanteekeningen voorafg aan door eeoe korte geschiedenis van het St Lucas gild te Haarlem Het Museum w9rd in 1894 bezocht door 346 personen tegen betaling van den gewonen entreeprijs van 25 cents en door 178persqnen die den verminderden prgs vau 10 cents betaalden In de samenstelling der Commissie kwam geene wgziging De inrichtiag is gevestigd in het gebouw genaamd Arti Legif De oitgaven san de Commissie bedroegen in het aigeloopen jaar f 407 44 Armweiao In vergelgking met andere jano m de toestand van het armwezen over het a eloopen jaar gunstig genoemd worden Het getal bedeelden was iets kleiner dan in t jaar te voren doordien enkele armen zgo overleden De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend Instellingen door of van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd Onder deze instellingen moeten de hierna genoemde worden gerangschikt Ie Het Bnrgerlgk Armbestoor dat onderstand verleende onafgebroken aan 43 huisgezinnen en aan 17 af ouderlgk levende persooen tgdetgk aan 73 huisgezinnen en 15 afzonderlgk levende personen Aan 851 huisgezinnen en 123 afzonderlgk levende personen werd kosteloos genees en heelkundige hulp verleend Tot verkrgging van verlosknndige hulp werden aan 80 vrouwen onder welke twee ongehuwde coosenten afgegeven Bg een kleiuer getal personen die getdelgke ondersteuning ontvingen waren de nitgaven toch bgna gelgk aan die in t vorige jaar doordien de bedeeting van enkele armen wegens vei evorderden leeftgd ziekte eet eenige verhooging onderging Bedeeling in geld ontvingen de bejaarden of duurzaam bedeelden Bovendien werd aan de meetten brood en tijdens de wintermaanden soep en turf verstrekt Tengevolge van den lagen aannemingsprgs waren de nitgaven aan eetwaren en brandstoffen minder dan in het jaar te voren De kosten van voediiTg nacbtverblgf ea reisgeld aan doortrekkende vreemdetingen door tosBohenkomst van de Politie verstrekt waren booger Aan bestediugskosten van personen in het Nederlandsche Gasthnii voor oogigdera te Utrecht werd f 45 minder uitgegeven de kosten van uitbesteding van kinderen en éénloopeude gezellen waren ruim f 130 en die w ens geheele opname van personen m de Werk inricb ting alhier ruim f 28 booger Het getal deelnemers in het fonds van de Vereeoiging van Werklieden was gelgk aan dut van het vorige jaar Door 350 personen werd ingebracht f 3617 60 tegen f 3459 75 in 1893 Er werd dus f 157 85 meer ingebracht Met het verstrekken van voorschotten op pensioenen van de Land n Zeemacht waarvan het bedrag ruim f 270 minderwas dan in het vorige jsar wordt geregeld voortgegaan Waterleidingkaarteo werden ook dit jaar niet a egeven daar het water nit de waterleiding voor onvermogende personen zonder vertoon eener kaart verkrijgbaar wus gesteld Het Collegie van bet Bnrgeriyk Armbestuur bleef sameogesteld a t in het jaar te voren Men meldt uit Den Helder Naar aanleiding van het in een vorig nommer voorkomend bericht betreffende het onder verdachte omstandigheden overlgden vanj een onderwgzer den heer G S kan worden med edeeld dat als de oorsaak van dat overlgden beroerte is geconstateerd zoodat dit niet aan misdaad kan worden geweten Reeds bg het instappen in deif trein te Amsterdam was de heer S ongevtelü hetgeen gedurende de reis zeer verergerde dermate dat bij hier aankomende niet bg machte was zonder hulp sgn coupé te verlaten Op weg naar huis is hg blgkbaar op korten aistaod Tan het slatmn door a tu beroerte getrcrffan en in bewnsteloozen toestand verkeereode door straatroovera van horloge ketting ra portemonnaio beroofd althans een en ander wnd den volgenden morgen toen men hem vond vermist Van lichamelgk letsel dat hem zoo kunnen zgn toegebracht was evenwel niets te bespeuren Wanneer van misdaad sprake kon zgn zou de justitie zeker een gr recbteIgke lijkschouwing hebben gelaat deie heeft echter niet plaats gehad Men meldt nit Kapelle a d IJsel Naar men verneemt heeft de heer J Nolen vnx er notaris alhier en onlangs overleden te Rotterdam bg zgn teitameot in het leven geroepen eene liefü ulige stichtiog tot verpleging van oude mannen en vrouwen te vestigen in deze gemeente onder den naam van jêa Capellenstichting c Als fonds voor die stichting heeft de overledene bet aan wglen zjine ecbtgeuoote toebehoord hebbende vermogen uit zyne nalatenschap afgezonderd Tot regenten der stichting heeft hg benoemd den heer mr P J van Wgngaarden zijn broeder den heer Ths Nolen en en faaer D Bakker borgemeester dezer gemeente In de Loc leest men Deed onlangs het bericht de ronde dat de koninklijke maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Langkat een industrie in bet leven heeft geroepen die schitterende resnltaten belooft ook op Java gaat de petroleom industrie met renzenschreden vooruit Had de Dorische petroleum maatscbappg al voor eeu goed deel den handel in banden gekregen in de gewesten die aan Soerabaya grenzen en werd ook al sedert een paar jaren bet te Wonokromo verkr en product met ketelwagens naar Solo gevoerd Middeo Java lag om den afstand buiten de Igo barer handelsoperatiën Thans zal daarin echter verandering komen Sedert het eiode vsn het vorige jaar is de exploitatie der petrolsnmbronnen te Ngareng op 50 paal oostwaarts van Blora gelegen krachtdadig ter band genomen Wirosari Poerwodadi en Demak werden successie vel gk van petroleum voorzien doch de groote afstand van de bronnen tot aan het naastbgzgnde gelegen tramstation maakte het bezwaarlijk zooveel te prodnoeeren en af te voeren als de vraag het artikel vereischte Aan dat bezwaar is tegemoetgekomen Door een 50 paal lange pijpleiding wordt de petroleum van Ngareng ge mpt naar Blora alwaar ketelwagens worden gevuld die langs de Igoen der Semarang Joana Stoomtram weg Maatscbappg io eenige uren naar Semarang konoen worden gevoerd Te Semarang kocht de Dordtsche peirolenm maatsobappg drie terreinen aan ter oppervlakte van circa zeven bouws aan den Pengaponsohen weg gelegen grenzende aan tram en spoorbaan en weidrs zal daar de stapelplaats voor Midden Java verrgzen Déér worden de te Blora gevulde ketelwagens weder ontlast van hnn inbond en deze overgetapt in blikken voor den kleinhandel gere gemaakt Behalve een groote petroleumgoedang zullen vier kistenpakbuizen een kistenmakei een bliksli erg en een soldeerloods worden gebouwd De Semarang Joana stoomtram zal een baan door het terrein leiden waar bovendien een Decauville spoorweg wordt aangelegd Ook een administrateurs won ing met bureau is naar wg hooren gelegen in het bestek van den ingenieur den heer Jan A Stoop aan wien de leiding der Ngarengexploi tatie is o edragen Korten tgd geleden deed iu de Duitsche bladen een verhaal de ronde van een dienstmeisje te Rixdorf Hilda ar geheeteo dat een erfenis van 8 000 XX mark ten deel zou zgn gevallen Bilda gedroeg zich naar men verzekerde zeer edelmoedig zg wees alle huwelgksaanzoeken af en wilde enkel haar hand schenken ItM 8 41 0 8 BatMdtm HusirarkMk Moardnekt osdt Directe Spoorwegverbindtogen met GOUDA 10 17 8 40 10 64 11 01 11 08 11 18 11 14 tl 8 40 8 47 8 84 8 01 10 8 01 8 18 8 11 t 8 86 7 86 7 88 7 88 7 48 7 18 6 8 10 8 1 8 8 8 88 Oend 8 80 MondTMht H 11 88 8 88 10 7 88 7 47 0 p U i u BsHtnlun 7 8 11 7 48 8 07 SOODA DIN Btl Zonierdlenst 1895 AasgevangeD 1 Mé TUd vao Greenwich 8 44 4 60 4 67 6 04 6 11 6 i0 7 11 7 68 7 88 8 0 8 13 8 8 8 48 11 18 8 67 10 04 ao u 10 18 10 87 8 06 G D A ÏOTTIM 18 08 18 8i 1 14 18 88 18 8 7 0 8 10 8 03 f 31 18 48 8 68 4 8 S IO 0 8 30 0 87 44 6 60 li l 40 18 88 1 44 8 80 4 08 8 10 6 48 KOTTIRDA H e O U D A 8 81 10 8 11 60 18 80 1 46 8 60 10 88 1 86 10 8 8 08 r 10 48 Il 8 0 t DEN RAAS GOUDA 8 8 10 11 10 6 18 08 18 40 IP 3 0 8 88 4 08 4 40 6 61 8 60 8 86 lO Ot Onit 7 80 6 88 0 8 37 10 80 10 60 18 1 18 86 l 7 8 38 8 47 4 46 8 87 7 14 7 4 8 8 8 64 8 64 11 1 fa ll 7 48 8 47 11 0 18 37 4 67 8 01 lO OJ W gw 7 68 8 66 11 18 18 48 8 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 08 11 87 18 68 6 80 10 87 iHig 8 1 I8 7 10 07 16 48 1 88 18 4 1 03 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 3 31 10 3 U 48 6 36 4n 7 6 8 08 6 60 8 64 6 6 7 08 8 1 Qoada Oud W Mnlw Dtnabi Ooiid OI DA UTBIOBT 8 81 06 10 1 U 18 43 3 17 4 16 4 47 6 67 8 68 8 81 10 18 11 14 8 87 7 10 10 8 11 4S 3 34 6 06 17 7 13 8 48 1 37 6 18 7 88 8 8 8 41 8 9 37 10 61 11 48 1480 3 08 8 60 4 48 6 8 86 7 46 8 0411 GOUD A A II8TEIDAII 40 8 81 10 01 11 18 10 3 31 4 4T 13 K Wo 7 8 H IO IMO ♦ t Kaga 6 48 7 10 7 43 3 30 S 3 4 10 1411 3618 161 38 44 8 68 3 43 4 U 6 178 11 7 68 S 83I Tootb 6 64 10 80 1 44 8 17 10 36 1 68 8 13 s 10 0 8 13 8 4 6 47 8 63 8 38 10 1 7 60 HM t 07 10 34 E 88 10 64 S S 38 8 36 8 41 9 4 11 10 Utnehl 8 18 7 60 WMtdm 8 f 8 11 Oadanlar 7 07 3 1 Gouda 7 80 8 38 Z Zenw 08 10 36 1 68 ZeT I1 6 18 10 48 8 0 OraidA 8 30 7 60 8 13 68 lO It 10 67 18 0618 46 0 3 14 3 4 13 4 43 Stopt te Bleiiv k Kraiiwag od NootdorpLèidKheDdam U T m I O H T 0 o D D A 8 10 11 34 18 60 3 10 3 6 4 43 30 10 33 11 61 4 18 68 10 31 4 34 1 3 4 11 1 84 10 4 18 07 1 88 8 48 4 37 6 80 7 0 A M 3 T IX D A Mr e O U D A V 6 60 3 18 8 68 11 40 4JI6 36 M M lM4 I J tM M 7 4