Goudsche Courant, dinsdag 16 juli 1895

ani urnen Iwkkar Hen mat wien ig nida lug fertwtdi Zowli wal te termoedan wu u degeheele ganbiadenia op nieta nilgeloopen Bild Bir il het ilachtoffei geweaat van eene gtoo e Londenaobe opliohtenliendt dia niet alleen io Onitaefcland maar ook in België Nederland en Zwitaarltnd reede Tele paraonan bedrogen beeit De bende bericht haren alaehtoffen dat ig moeten erren en TiMgt hnnne papieren Desa zgn altgd in orde maar men wordt dan tenoeht een proruie te zanden Toor de onkoaten Tan een erlenia komt nieta Ongetwgfeld ion men Hilda BSr ook Teel geld hebben afgetroggeld indien niet AmbtaTorateber Boddm de £ aak oodaraocht had en apoedig de bewgten bad gehad dat men met oplichters had la doen Zaterdag heeft men het meiaje nat den nitalag Tan het onderzoek bekend gemaakt Zg nam de zaak nogal kalm op iDan blgf ik maar wat ik nen zeide zg 1 9 Mil 71 0 44 Un tM ITIM Hi 049 4874 Tl 9 9486 1 3 14410 171 1 10744 8077 4668 7198 9498 19359 14696 17596 91 90 6 4701 7831 9548 11364 14601 176 7 907 1 9143 4809 79 1 9746 11375 14619 17 8 0 00 I 4904 7S49 9 15 11419 14814 171 90007 9 0834 0878 1087 10 88 10 09 7 W ielrijders Wilt gg getond bigren gobmikt WOLLEN TBUJBN T n du i A van OS Ai aODDA Kleiweg B 73 78 000D4 Beurs van Amsterdam Teriia alotkaMi i 101 I II JOU t aniauiio Gert Ned W 8 dite dito dilo I dilo diu dito Homu Obl Oondl 1881 88 4 Ituil laaobnJTiDg 1861 81 OoaTUB Obl ia pspior 1868 5 dito in lilrar 1868 $ BaaniaiL Obhg awt ooupoa v I dito tiekel 8 HllaLillD Obl niaasnl 1894 4 dhoOaeons 18 0 4 dilabglUitlii l 9 4 ditobg Hope 1889 90 4 ditoia goud Isaa 1888 8 dite dito dito 1884 aeuHl Perpel sebuld 1 81 4 Toaisij Oepr UoDT laan 1890 4 Gee leening serie D Qeo taeniBK seria O ZmuAra Kir t obl 1899 Xiuoo Obl Buit Sob 1890 VsHBSuau Obl 4 onhep 18 1 AllsTaaDiH Obligalieu 18 8 RoTTlaiiui Sled Isen 1894 8 NlD N kb IlandeUr aand Araadsb Tab fd OarUioslaa DwiHaataakappil dito Amh HypotheeliD paodbr 4 ttlt M j dar Vonteid und Men fcbrgft nit Qenemniden Waa de brand Tan 8 Jnni een ware ramp TOor Genemniden da schade toen geleden komt nog niet in Tergsigking bg dia welke het water den 13an aan deze gemeente toebracht De beTige N W wind stuwde het zeewater tot eene hoogte Tan 2 05 M A P op en joeg het OTer al bet land dat boiten den seedgk ligt Da schade hierdoor teweeggebracht is niet te OTerzien Het weiland is Toor een geiniman tgd totaal bedorTen Midden in den nacht moeit nit de Maente 600 atnks Tee der Grootbnrgers weggehaald worden De oogst op bet bonwiand na meer dan 150 arbeidere is Tarloren Voorta is er Toor doiKeoden guldens aan biezen weggestormd meeat alles eigendom ren arbeiders die io den a s winter in die biezen werk en brood hoopten te rinden i v 7V 10 8 5 Or Hjinolbeekb paiidbr 8 1 100 00 115 71 loif 100 110 J i O My T 104 10 loiy 104 1 4 14 il 100 fi7 IOC 40 e4 TV io v De 8 cietf Tertelt dat Koningin Wilbelmina aan de Koningin Tan Groot Briitanoië en Ierland een brief beeft ezonden Tan 14 dicht bescbreTen zgdjes waarin zg niet alleen bartelgk dank zegt TOor de ontTangst maar ook op alleraardigste wijze beschrgft wat haar te Londen het best boTslIen is De brief moet soo naïef humoristisch zgn dat Koningin Victoria hem twee driemaal lai aan al bare Tertroowden tiet zien en berhaaldelgk Terzekerde dat the little Queen het bekoorlgkete meiBJe was dat zg ooit ontmout heeft Ook lertelt bet blad nog een aardii e aneo dote ran onze Koningin Toen da Prins ran Wa es haar Troeg wat baar wel het best beTiel antwoordde zg oodeagend Het best beTBlt mg dat de Ëngelacben die ik hier heb leeren kennen in bet geheel niet op mgoe gouTernanie Ighen Hierop aotwooidde de Prins Tan Wales gUmlacheod Ja ja die gooTernantes brengen ons in een kwaden roep Deze opmerking boTOstigde de jooge Koningin met graagte altgd volgens Society Naderlsndiiihe bank aaad Nad Haadalmaatsoh dito N W k Pao ll p b psndbr Il Rett Hjrpolbeekb pandbr 3 Utr Hypotbeekb dilo 8 Ooatna Oost Hong bank aaad KOBI Hn theekbank pandb 4 Auaiu Bquit hTpotb pandb I Haiw L b Pi liegjiart Nao Holl lJ 8poorw MU a a H lotEipl T SLSpw aand Nad Ind Bpoorwegm aaad Nad Zuid Afrik Spm aand dito dilo dito 1891 dito 8 lTUlB 8poonrl l 7 89 A IIobl Znid Iul 8p mU A H abl 8 Pou Warubsu Waanan asad 4 RosL Or Buss 8pir My obl 47 Balllaehe dilo aaad rastova dito aaad i Ivaog Dombr dilo aand t Kaïsk Cb Aaow ep kap obl 4 dilo dito oblig 4 AklaUA Ceut Pao 8p Hü obl I Ohie kNortb W pr a f aaad dito dito Win 81 Veter obl 7 Denrer k Hio Jr 8pm eert taI Illinois Central obl in goud LouUt k Naili ill8Cert aand Iteuoo N 8pw Mg lakyp o 6 Miss Kansas r 4 pet prat saad N Ynrk OnUrio k West aand dito Penas Obio oblig 6 Oregon Calif la birp in gend I St Panl Mina kllsnit obl 7 L a Pse Uoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col lebjp 0I OiMADs Cao Soutb Oert T aaad Vbh C asll kiNav Ie h d e o Aautard OmnlbOB U aand Bollard Tranireg Uaats aaad NiD aiad Amalsrdam aand 8 Blad Boltsrdam aaad I Biuil 8tadAntwerpenl887 Blad Brussel 1886 Hose Thelss Regullr Oesellfob 4 OosTlKa BlaaUleening 1860 I K K Ooat B ür 18 01 aruin Blad Madrid 8 1 Ter NiD Bas H711 Spobl eert 8 ty lÜ Zeltien paarden Tan het eerste regiment nlanen te Berlgn zgn tgdens de Telddienstoefaningen met de manschappen in de nabgheid Tan den spoorweg naar Maagdenburg Bchnw geworden n losgebroken Zg renden door Alten Neo Geltow waar eenige menachen er in slaagden sgf der dieren tot staan te brengen t e OTcrigen snelden den spoorweg op waardoor een jniitaankomenden trein twee der dieren gedood en één zwaar gewond werd De anderen werden bg hel station Charlottenbmrg pgeTBOgen 4ÏÏ Woanadag rnkle een welgekleed heer op het Strand te Londen een dame haar gooden horloge af De dame greep den dief en hield hem raat niettegenstaande zgn tegengtreeen ten slotte ontwrong hg zich erenwel aan haren greep en ontsnapte Het geroep der dame trok dadelgk de aandacht der Toorbjgangers en een menigte Tan omstraeka honderd menschen zette dan man na Na het horloge ontnomen en het aan de dame teraggegeren te hebben diende men hem Tan alle kanten Tuiatslagen toe en wierp hem ten slotte in een drinkbak roor paarden Na dit bad ontklram hg maar werd weer gevat door de menigte rerder afgsrost tot hg eindelgk kermende en duideIgke kentaekenen Tan de hem aangedane behandeling dragende mocht gaan 10 5 104 in 99 41 UI 1 Afloop van Openbare Terkoopinf ▼ ut Onroerende Qoederan tmum u JDU door Noiaria J vsk u LEGDEN te OiuIor kerk a d IJsel gaboDdan Pr reeal 1 Koffiehuis met agnexe Wooiog beoeTens Koetahoii pd 8l lliiig D ea Krf eni aan Htolwgkanloia f 8000 fc J J Woodenherg en c s l ercaelsa 2 3 4 5 6 eo 7 iga opgehondM Perceelen 8 9 en 10 Weiland eo Watm onder de gemwnten Oooderak dn Stolirgk i 10600 1 Fnas na Vliet Van belttigstellendi zgdo zyo iKYregeateo der SopbioitichtiDg te ScbevAiiii eii giften ODtvuifïen waardoor enkels koiteloose ploatsingeu Tan lydeode kindereD m dit beilxiMm geiticbt zyo verzekerd Vele aanTragen kaaoea echter TOor zoodai is gaostige bescbikking bg gebrek aau mi fdeten nog niet in aaDiaerkiag komen Allicht getoelen cb enkele liefdadige landgenooten daardoor gedrongen om ook nog bedragen in te eenden waardoor meerdere siekelgke kinderen Tan de geoeeekracht der ee knonen genieten BnlteDlandsch Overzicht Tot dusver is de aitalag bekend van 100 Terkietingen oor bek Engelache Lanerhoia Van de gekoun leden bebo ea 77 tot da cooeerTatieven 12 tot de Dnioaisten 7 tok de liberalen en 4 tot de ParnelHrten Lord 3aliabory B partijgenooten wonnen reeda 4 xeteU waaronder een te DerDj waai sir William Uarcourt het onderspit dolf De Diet TerkieuDg Tan deien liberalen leider die by de Torige stemming in hetzelfde district met groote meerderheid werd gekozen is geen gunstig Toortoeken TOor Lord Rosebery Toch kan men nit hebeen nu bekend is nog geen beslissende conclusie orer den uitslag ran dezen stryd trekken t De stryd c zegt de Pali Ma 1 Gazette i zal kort herig en naar wy hopen Ook beslissend wezen Dit couserratiere blad voorheen onder de leidiog ven den beer John Morley een toongevend radicaal orgaan hoopt nataarlgk dat I rd Saliaborj bet zal wipneo Eerst Maandag wanneer de strgd b iot in de meeste distneten wtar beide partyen in bet strydperk treden kan bet blyken of de vervachtiog van de PaIl Mali Gazette vervuld zal worden In elk geval zal Sir William Harcoort die ook iD andere districten optreedt toch wel elders worden gekozen De liberale party die sedert Gladstone s aftreding meer dan ooit behoefte beeft aan bekwame leiders zal dus waancbynlyk by den op banden zynden stryd tasBoben het Lagerbais en het ü ogerhnis over de lersche quaeetie den steun y n dezen bekwamen leider toch niet ontberen Nadat de qoaestie vuu bet gymnasium ió Cilli meer dan een jaar de gemoederen in Oostenryk had beziggehoadeo nadat zy echearing had teweeggebracht in de coalitie en den val van het ministerie VViDdischgjiitz had veroorzaakt is thans na een heftig debat waarvan wy elders in dit nnmmer Iets mededeujen door den Kyksraad besloten het Slowenisch gymoaiiam te Cilli op te richten Hiermede u de quaeetie feitelyk geëindigd Maar de gevolgen er vsn zullen oog langen tyd merkbaar blyren in het politi ke leven ven de monarchie Het debat u vooral opmerkelyk geworden omdat het een blijk heeft gegeven van de betrenrenswsardige zwakheid der Dnitsche f miniitera in het ooalitie kabioet Graaf Warmbrandt en den heer Vou Pleuer wisten waarom het ging zy keuden de stemmmK onder de Duitsche afgevaardigden Toen de mianisterraad betloot op de begrooting oen post voor een Slowenieeh gymnasium te Cilli uit te trekken uadat dit voornemen door de Dultsobe diiniBters ernstiff bestreden was hadden dezen dadelyk de coalitie op moeten zeggen en hnn ontslag aanvragen betoogt de Nene freïu Presse et was hun aarzelende hoadiug die den ministerpresident hoop gaf een vergelyk te kunnen treffen Het kabinet Kielraanaegg i door de verwerping der begrooting niet e trpffen het beeft in deze qnaeslie een waardig neutrale houding Ingenomen £ n daarom zou het afkeurenswaardig zgn als de liakercyde haar wraak toonde door de verwerping der begrootiog WiJ deelden de groote oferwinniog van Crispi mee in de Italiaansche Kamer bij de vraag naar de nationale viering van 20 Sept Uit de discussie moeien wy nog aanstippen dat Cnspi verklaarde dat zy die meenden dat de clericaten de Regeering gunstig gezind waren dwaalden by de laatslie verkiezingen waren da clericaten als vyanden van de Ile geering opgetreden Generaal Baratieri de velhebber der Italiaaniche troepen in Erytbraea zat zooaU Vrydag bericht werd met Augustus naar Italië komen wat door de bladen aangemerkt werd als een bewya van de veiligheid enfrust der kolonie De sltaliac meldt nn dat de generaal niet met verlof komt zooals men scbynt te denken maar om zich met de Ministers te verstaan over de maatr elec welke in het belang der kolonie moeten genomen worden Het bericht betrefftinde de beweerde gevkogeuneming van den Italiaanschen ingenieur Capncci door den Negus van Abbesinië wordt t engesproken De Rnmeensche Regeering beeft het voorbeeld van Engeland ItaHü Oostenrijk en Duitscbland gevolgd en de Bolgaarsche Regeering in een vriendschappelgk scbryven gewaarschowd tegen het aanmoedigen der Macedonische bew ing Op iMi ier gaat alles goed De Bolgaarsche Minister van Binneolandache Zaken Stoilow ht eft een goed gestelde circulaire gericht aan de prefecten waarvan bet slot luidt dat Bolgarije in vrede leeft met de gan cbe wereld De fiulgaarsche officiensen bannen nu een aodere tactiek te volgen en werpen de schn d van beroering aan de grenzen op de Turken die telkens doen wat zy laten moeaten invallen op Bul arscb grondgebied Dezer dagen zon een nde Poijrfaken Mahomedaanscfae Butga itn o r de grens getrokken zgn de bewoner v rdreven hebben en eenige buisen verbrud De BalgHneh fiegeeriog na ta Konstutiaopel raeda de aandacht op dit aftikt gevestigd hebben I y Q B Z O N P E W M d $ R Evesali ltyd by eene verkiezing bet geval ia worden ook uu weer overdea s gemaenteraadtverkieziag allerlei praatjes uitgestrooid Zoo kwam my ook ker oore vu da ayda der tegenparty dat de heer J U van £ pk in geen geval d benoeming tot Raadslid zoB aannemen en dat het dus slechts tyd verspillen was den stem op hem nit ke brengen Daar ik den heer Van £ yk persoonlyk heel goed ken o ik het zeer zou betrearen indien bij eene eventueele benoeming niet sou aaonemeo heb ik die zaak eens onderzocht on ik ben tot de vaate overtuiging gekomen dat de haer Van Eyk hoewel hy het my niet bepaald gezegd heeft wel degelgkdebeDoemiog zal aannemen Ik deel dit hier even mede omdat de kieierszich niet van de wys zonden laten brengendoor oogflgronde praatjes Wel heeft de heerVan Eyk m de openbiire vergadering voor decandidatnnr bedankt doch ik beachonw dateenvoudig als een beetje t groote bescheidanheid trouwens is het ieder bekend dak bedanken in die vergadering niet aaagenom i wordt Ten slotte M de R spreek ik de wenWïf uit dat de heer i L van Eyk met eene flinke meerderheid nit de stembna u komen opdat er toch eindelyk eeos een man in den Baad kome die betreffende kaasmarkt en bandelttoestanden io Gouda een grondig oordeel kan vellen Ijfij toch zal in den Uaad ataeda een flink figuur maken daar hy mek Gooda s grootste belaug de markt uitstekend op de hoogte is In eene itad als Gouda is het zooals de Kathotiekeo indertyd terecht op merkten hoogst noodzakelyk zoo er een geschikt persoon te vinden ii een kaa hand laar in den Raad te hebbeo en daar wy in den heer Vao Eyk een algemeen geacht en tevens een teer werkzaam man vinden die alle zaken waar hy zich voorspant Hink aanpakt en die het woord lanwheid niet kent geloof ik wel dat wy hier den rechten man op de rechte plaats hebben V dankzeggende voor de verleende plaats roimte M de R teeken ik my UËd dw dn A tfl CHïLT 34 9 Staat8 loter4 Ie Usiie Trekking ran Maandag UJulilSti No 4II 0000 Ne 18M9 1100 Ne SaSS en 1 B 0 ieder 1000 No S8S1 eu 10070 400 Ne lOlOi loaas m 90187 ƒ SOO No 400 7848 aa 18181 100 Frijsen ran ƒ 90 8 l 9S 4914 7349 9878 19489 14788 17188 98 9994 4984 738S 98BS 194 1 14789 17871 18 9999 4989 7989 lOOOS 19844 14785 I77I9 88 9808 088 7454 1006S 19S68 14804 17779 81 9481 5089 7481 ipi06 11894 14830 17918 08 9471 5099 7519 1DJ91 19813 14894 17998 109 1475 5959 7551 1088S 19841 14887 18003 378 9575 5283 7594 10380 19845 14908 18097 808 9586 6359 7887 10874 19873 14985 18106 397 3598 6887 7710 10399 19709 14978 18935 354 9819 6970 7788 10487 11731 15089 18939 417 9848 6371 7799 10491 19744 15085 18179 499 9708 5487 7819 18578 19779 15199 18999 803 8788 5469 7898 10aPli788 15917 18888 617 2776 5639 7860 lOTO 11948 15818 1862 819 9798 5568 7866 10875 12866 15440 18695 648 9821 5614 7969 10694 19 81 15466 18689 681 1871 6617 7918 10758 J9917 16457 18787 759 9944 6686 7994 10798 11996 15480 18801 895 9973 5696 7999 10815 19940 15540 18808 886 8054 5719 8084 10877 189M 15681 11887 877 3079 5714 8104 10907 18187 15740 18916 987 8107 5792 8168 10908 11157 16741 19081 944 3130 683t 8818 10946 18178 15781 19109 970 8188 5917 8118 10979 18181 15788 19144 980 301 5995 8153 11006 18185 15874 19164 1030 3819 5987 8164 11078 18905 16886 19184 10t4 k887 5984 8180 11167 13318 16967 19916 1106 M41 8007 8184 11844 18387 15970 I9I1S 1185 8353 6016 8377 11375 18346 16011 19975 1199 8370 8098 8397 11385 188 8 18180 19187 1891 3893 8104 8418 11411 18379 16187 19816 1997 8881 8118 84 0 11487 11401 16808 19346 1806 8418 8141 8586 11468 18413 16359 19814 1337 8544 6181 8749 11469 13500 16899 19390 1859 8658 8848 8761 11494 18637 18435 1M 4 1414 3618 8189 8778 11495 18580 16461 MtX 1499 8668 6361 8806 11538 11687 16474 11 841 1465 8879 894 8808 11641 13698 16530 197 9 1467 3846 458 8884 11629 13690 16819 19806 1501 8891 6556 8864 11689 18895 16649 1 839 1606 89 4 575 1868 11711 13706 16668 1Ï961 1509 S9S8 6651 8873 11798 13743 16889 10095 3948 6688 891 11795 1 813 16711 900811567 8977 6687 8896 11831 18818 16867 90048 4010 6706 8918 11882 13840 16 51 100 1779 4084 6783 9040 lltOl 13864 17005 9008 1890 409S 6778 9045 11981 13993 17084 900981857 4096 6898 9101 1KI79 14188 17176 90199 1859 4186 6831 9179 12122 14223 17181 0199 I1 888 4167 6901 199 12124 14964 17111 0808 lV8 4171 8 64 9900 19118 14277 178 04 0 1 64 1 1 6 87 9914 1M 14817 17 11 0476 t 4t8 7011 147 1 41 14 7 17 iOM