Goudsche Courant, dinsdag 16 juli 1895

Woensdag 17 Juli 1805 34ste Jaargang No 0711 mmm gourant I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlyke Nommers VU F CENTEN ADYERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regph i 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur det midd ADVERTENnfiN Gevraagd eene Vrouw om morgnDi huilwerk te rerriohteo Zioh ua U melden DINSDAG u Iti tot i uur OoethtTen 81 An bet lelfde adni Inii een nette LOOPJO GEN geplwtft ytatim RIJWIELEN SparkbrookRywielen van at 190 Hecla Tangend Rywielen k f 140 TerderaUeoKHiebjkeOilDEBDISELEN BoDdsUijwielbersteller Ainberelend J C DE RurrEE lange 3 tendeweg 30 GOTJDA Hma OBLDMUaCBB GRASBOTER Mei goud bekroond Antwerpen 1894 J WILll VERURER Co te ZUTPHEN 20 Kilo 21 10 Kilo ll nette TBlelbliliken4 iKilo 5 17 Franco aan hui Beetellingen in te zanden bg deu Heer A NORTIER Qoawe C 34 35 Voortdurende controle D v HAMEL ROUS en A HARHENS W Z HtllamklM Umg Spoorweg Haatdiapiiii Bestelgoederen Met ingug tui den IBn JULI a wordt ten hui nu den Heer M Ce F KABEL Lange Tieodeweg D No 24 ie Gouda KEN der Maiitschappü GEVESTIGD BBSTBLQOBDBBBS yiotiitn aldur ungenomen onder verhooging van vracht Toor de atktioni Ten de BoUandêehe IJneren SpoorwegMaataehappij en Toor klle Terder gelegen pleïtsen in Noder Md VRACHTPRIJZEN nwr de tttiou in Nederland gelegen un de Ignen tw de HollandêChe XJneren Spoorteeg Maatsehappij Voor lendingen tu 0 1 Kilo 0 15 meer du 1 3 0 20 3 5 0 25 e r 5 10 0 30 Voor de Ti olitprj MD tui Mndiogen tui meer gewicht kannen de tarieTen aan het tntion te Goada en uu het Beetelhnie warden geraadpleegd waar tereni alle Terlangde inlichtingen knnnen warden ingewonnen De Raad ran Administratie Bet Gedelegeerd Lid R TAK HASSELT Amttrdam Jnli 1895 Heudelinetk GU Ho 9t ebralkt nit de Mikken Trommel Tl N KATER en Co Oed eponeerd ORONISOBlf Elk stDkie heeft de Torm van een littende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Tiommeltjee k 25 Ut hg onu bekende Verkoopen oude Beelpendruk aa A BusilUK k Zooic Tandarts E CASSÏÏTO Turrmarkt 172 Gouda aitgfsond Ttl Zondags te coDsalteeren ran 10 tot 5 Qttr fj Allerwege bekroond met Ker0DiploDia fl Qonden en Zilveren Medailles beneTens Eer Diploma Oonden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic ExpoBition Ckieago 1893 is het Wereldberoemd Drum Homl Hoiiig Extract MELIANTHE JIT 01 Muhinale Fabriek DE HÜNIGBLOBHt Till H van8chaik Go geTeatigd te eOravenhage Ocen middel is of kan worden n tgeTonden welke de Melianthe orertreit het is OSHEBBOBPEIIJK het beste middel ter wereld hetgeen de Tele en Terschillendo bekroningen getuigt flet Teriaoht en geneest OSUIUDBLIJK de strengste hoest en verooderde borstkwalen Dadelgk na het gebrnik der MELIANTHE doet zich de weldadige iOTloed gelden Het groote debiet en de Tele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zgn de OTertaiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is Terpakt in flacons Tan 40 ets 70 ets en 1 met gebrniksaanwSzing Toorïien Tan ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te t armmhagt HT Verkrflgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Qouda A BÜDMAN MoordrtdU i C RATELAND Boikoop B T WIJK Meaattr FBMSCHE ST00M7EBVEBU IK Chenisclie WasseheriJ TUI H OPPEKHËIMER 19 Kruiskade Sotterdam QebreTeteard door Z M den Koning der Belgen HoolddepM Toor QOUDA d Heer A VAN OS z Specialiteit Toor hei stoomen en TOrTen Tan alle Heereuen Dameagarderoben alsfak alle Kindergoederen Speciale inrichting toot het stoom n Tan pluche mantels Teeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz wdrden naar de nieuwste en laatete methode geierid Alle goederen hettg gestoomd of geTerfil worden onschadelijk Toor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens aitbreiding der fisbrieken zgn de prgxen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleTerbaar in 3 dagen te TorTen goederen in eene week Trekfcingr 19 October 1895 HolbuKkhe laatsdiipj ran Landbonw afdeeling Gouda an Omstreken en aanverwalbte ARTISELEK Prys per Ut f 1 11 Loten wor f 10 rerkrystaar bff LAIMTB TIBNOSWEO D 0 09B98A I INDE iriRAASIftlSt van Kiezers voor den Gemeenteraad gehcuden 12 JULI 1895i iD de Sociëteit OI S GENOEGEN ml KUNSTAIIN zijn met over roote meerderheid van stemmen tot Candidaten voor de verkiezing op DINSDAG 16 J ULI aanstaande g esteld de Heeren A VAN VEEN G C FORTülJN DROOGLEEVER Dr H IJS8EL de SCHEPPER N VAN KRIMPEN EN J L vAjv EIJK die alzoo met den moesten aandrang worden aanbevolen Nammt het Comüi P J BELLAABT Vmrötttr D BUIJTBR Secretaru Het Stembureau is geopend DINSDAG 16 JULI van del morgens 9 tot des namiddags 5 uur 4 pCt PAOTBRIEVEir VAN DE Pester Vaterlandischer Erster Sparcassa Verein OPGERICHT IN 1840 BoreDgeooemde Fsudbrieren zyn oominasl groot 300 1000 5000 en 10 000 Kronen roonien vsn bslijaarlykiche CoupODs per 1 Maart ea 1 September eo afiosbur a pari door aidds TSD faalQaarlükaehe uittoting De Coupon lyn tbao ea ook in da toekonut Trg raa belssting rolgena de Wet ran 1889 Art 80 I 10 zü Bveoals de Uitgelote Psitdbriarea bepaalbaar te Badapeat Weeaan en te AmitOF dam tea Kantore van oadergeteekendeo tot den koeft van deo dag VolgoDB du wet ran 1876 is op de gefameul ke rerpaade faypothekeo prioriteit der boudera raa Pandbrioren ingeBchrereu waardoor bun bet reoht op de bypotbecüie acbaldrordesingen in de eerste plaats il gewaarborgd De oDdergeteekendm naar ban rerwijteDde Protpeotui ran 19 Janasri 1 1 en het Jaarraralag der Initelling orer 1894 bericbtro dat zg roortgnan met deo Verkoop der 4 pCt Pandbrleven van de Fester Vaterl ndiioher Erater Sparcaasa Verein tot den koen ran den dag WËRTHEIAI GOMPERTZ AM3TERDAM Mei 18 6 öebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao DoBimaago door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Ttriietcrd fkliile ti m uitaluitend gsbruik van n en fijnste grondstuffen garandeerei Jen Terbruiker Tan Stollwerck s Chocolade en Cacao een anbeveienswiuirdig fabrikaat nauwkeurig boantwoordondo aan den inhoud dar resp l Etikotten De Firma behaalde 37 Brerets als Hofleverancier 44 Eore DIploma s gouden enz Hedallleg een ben j van uitmuutand jn Jibrikaiit Keeda ISJi schreef de Aocademie nationul de Paris Jtera enz enz HouB voua déoernons nna Hadaille d ar première eUaae en oocaldA tlon aslvotre exoeUant flabriosbtlon de Ohooolat bonbooa variea eto eto StOilwcTCk fabrikaat ia Terkrggbaar by U H Cunti eur8 Bankel ei GeneiaalTertegenwoordiger Toor Nederland Jnlini Hatteaklodt Amsterdam Kalverslraat 103 Waaxom word ik 7an mijn zenuwlijdea oiet genezen omdat Gy tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hst il niet leldsn dat geaexing sanbrengeDde middBlen toeralHg ontdekt worden die ia ds handen wn een bekwsam gaaeesbeer een goed lucoes hebben Woi niet Priesniti de geleerde Testigea dar waterkuur methodfl wiana woonplaats een bedoTaartaoord roof de Igdeode meDschheid geworden U eeo aeOTOuilige boer Haeft niet een ZweadHb majoor Thure firand ganaam l een middel tegen Tronwantiektbn aan da hand gedaan dia het lancet der ohirurgen reeds minder aoodukelgk heeft gemaakt en tkana gemeengoed Tan allo geneeaheeren begint t worden F Ook op het gebied ter beperking ran leuawuektan begint er lioht te komen en ook hier ii een weg geopeSb geworden die op de eeorondigite en tiatuarlgkate manier reauitaten oplarart welke wel in staat zijn de sedert jaren onreranderd aangewende ireneeakaodi hulpmiddelen aoo als byroorb Brorainm Yser Araenioum ens geheel te rerdrioKea Kr aijn rele menaehea die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat kij sioh in liohaab en rial allea behalve wel geroelen het geringste niet relea kunnen eo zelfs door aan rlieg getergd worden ee aoo zich zelren en aadereo lot laat zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of dooirreeaeijkaangst of door draefgaealigheid kunnen niet sUpen en worden door benauwde droomen gekweld Danzijn er weder andere die ta kampen hebben met hoofdp congestie zwakheid ran gehangen oorsuizea en tèerallan Eindelijk l den de ergaten onder hen aac rerlamming rituadana ea rellende ziekta Aliele ougelukkigen dj aea op eiken leeftijd oader elk geslacht n eiken stand rindt z n zenuwziek enssin of meer de titd Êhn der leafwijsa rai onzen tijd Wie tot teie deaer eategoriea ran lijdetz behoort en ingelioht weazokt la orden om de vsf king eener nieuwe methode adreaaeere zich aan CliBAH C Heiligeweg 1 BINNENLAND OODDA 16 Jnli 1895 Van de U34 kleiers hebben heden in de bbide atemboreani ter rerkiezing ran rgf leden ran den gemeenteraad 975 kieiere bun etem uitgebracht Bedankt Toor het beroep der Gereformeerdekerk te Qouda door ds A H Oeielle Meerberg te Delft J Beroepen bg de Ned Herrormde Kerk te Nieawerkerk Zeel da J W DrostteBieze Man meldt nit Waddingareen Qiateroohtend omstreeks tien uur brak in de amedery en wagenmakerjj ran J de Ruiter eeu boTige brand nit Daar het dak t eerst begon te branden kon men bgna den gebeelen inboedel redden Huis en werkplaats zgn totaal uitgebrand Ken gedeelte ran bet perceel werd beifoond door den schoenmaker Q H die slechts een deel zgner hare redden kon Ken belendend perceel bewoond door J B ia mede geheel Terbrand Uit dit laatste heeft men echter de meubelen nog kunnen redden Men meldt uit Oudewater van 13 Juli Heden werd alhier plechtig ter aarde besteld de gep genersal m oor J J G Pepeft kamp Te drie nur n m kwam de extra treio aan bet station aan die het stoffelijk orerschot begeleid door de lamilie en genoodigden van Maastricht hier bracht Daar wachtten de lykkoets en een twaalftal roowkoetsen De kist werd door de onderofficieren ran het 2e regiment waaraan da orerledene chef ia geweest in ds lykkoeta gedragen en de kransen daarop gehecht Voorafgegaan door da afdeeling Maastrichtc ran den L lederl bond Tan oud ouderofficieren bereikte de stoet de ruatplaata der doeden Bjj de geopende groere werd het eerst gesproken door den oud miniater ran oorlog generaal Pen Heer Poortogaal n daarna door kolopel rroon Beide sprekers schetsen den oierledene als krygsmakker Triend en chef Ds de Groot ran Maastricht sprak OTer hem als maik en Tade4 De ondste onderofficier en de Toorzitter ran de afd Maastrichta Tan borengenoemden Bond Toerden daarna nog eren het woord FEflILLET01 1 Ik bsb je besiind rurig bemind mdar het waa daarom oog geen gsvoel roor de eeuwigheid De iiMDiob is nu eenmaal een rerandeilijltf wezen daar kan hij niets tegen doen Paa beo ik mt de oostelüke sUten terug of ik maak je eene risite rerrolgde hg met een Aeerwekkendea glïmlaob irkun je nog neer attentie Vrlangeo P Het meisje sloeg hare groote dookere oogen loi den spreker op Ik ken je Henry zei se mot trillende tem ik ken e in al je sleohtbeid en toch dwing ik mij Taak er niet aan te gelooren Ou my ben je zeker aa niet bier gekomoo wat ta dan de eigeolyke r en nn je bexoek P De man die met Henry werd aangesproken fasd dbn Uik ran bet meisje zooveel mogelijk ontweken Bij hare laatste woordea sprong by van zyn stoet 1 liep bestaileloos eenige malen de kattier op ea neer vAIioe zei hy eindelnk tegen eon der glazen dearen lenaeod en naar buiten kykend ik beb wst geld ooodig heb je niet vat voor me Alice zag hem snel aan maar liet zich byos onmiddellijk daarna moedeloos in haren stoel terugvallen Ik heb geen pld Mr Béksr a woordde s j waarna de lOon de sprekers dankte roor de woorden door hen gesproken De minister ran Financiën bericht dat op 1 Juli 1895 aan de Nederlandache Bank wegens Toorschottea in onderpand was gegeren een een bedrag ran f 6 000 000 in scbatkistbiljetten en dat op genoemden dag in omloop was een bedrag rau f 7 500 000 aan sohatkistpromeaaen M n meldt nit Woerden aan 14 dezerü Bg den heden gehouden wielerwedstrüdorer 25 kilometer was de uitslag als r lgt Job Broekhoyzen verguld ziWeren medaille tgd 54 minuten jhr A J B Verhegen zilreren medaille tgd 58 min 10 sec L Baelde bronzen medaille tgd 58 miu 20 sec J F de Vries een jongen ran 13 jaar extramedadle tgd 59 min 45 sec De 61e 1algemeene rergadering der HoH Mg raa Landbonw erd gisterenmorgen in Goccordiac gehouden a De roorzitter de heer D F A Baudoin herinnerde er aan dat de roornaamsl quaeatie die op de agenda stond de afschaffing der grondbelaating reeds zoo reelruldig in de bladen eo by de motie Dobbelmann in de Tweede Kamer waa behandeld dat men mocht rerwachten dat iedereen daarraa Toldoenda Op de hoogte waa Van de Vereen Ned Indostrieelen was een gedrukte brief ingekomen waarin de Vereeuiging rerzocht haar protectioniach atreren te stennen hetzg door toetreding tot het lidmaatschap hetay door abonnement op basR orgaan De Traag was aan de orde ran Haarlemmermeer als het noodzakelijk eo daarom gewenacbt dat de JnToerrechtan op graoen geboren worden f De heer Meger uit Oen Haag betoogde Tan een protectioniitisch standpunt dat de landbouw zich tot de ngrerheid moest rekenen om tegen den handel te kunnen optreden Wg zgn de Ghineezen rag Enropa die nog rrghandelsgezind gn Alle andere landen begrppen dat hun éigeo nyrerheid róór moet gaan De Tweede Kamer heeft uitgemaakt dat protectionisme niet in t Toordeel ran Nederland zou lyn spr wil die wgeheid niet beoordeelen maar hg gelooft dat in allen ralle en daarop komt bet alleen aan de Trghandel in t nadeel is van den boerenstand Het ia b r een praatje dat de reeboeren zooreel belang hebben bg goedkoope graanprgzen De Noordhollandsche boe n langtaam Vader komt pas de volguode week terug sn ik heb aauwelyks genoeg voor het huiahoudeu en de loopende zaken oKon u zult wel iets orer hebben Miii Mtrton als ik er om vraag I antwoordde bij zonder van houding te veranderen Ik heb nieta zooala ik al gezegd heb I vVoor de huishouding kunt n misschien wel op eene andere manier zorgen Dst kan ik niet Mr Baker zonder my san allerlei terpioedeua bloot te stellen Beter ongegronde vermoedens dsn gegronde praatjes Het meisje atoof als door edn adder lestokea uitden scbommelstoel op jfHenry riep zy doodsbleek wordend irHenry je bent eeg duivel 1 Waarom juist een duivel F vroeg hy zich met dentelfden sfuhuwelyken lach omweadend Weet je nog wel Atioe dat je my vroeger vaak genoeg een engel noemde eo ott zou xk i6ó veranderd zyo omdat ik een kleinen liefdedienit van je vordert F UAar ik kan niet Henry ik zou waarachtig aiel wrten waar ik geld vandaan moest halen Baker trok de schouders op Zooala u wilt miu Morton I besloot hQ koeltjes en maakte ziofa gereed la vertrekken De oogen van bet meiaje volgden hem met aogatigen blik Henry 1 riep zg toea hy zonder s rzeten de deur opende rMiss Morton antwoordde hy zioh half omdraaiend Zij wierp een blik vol oogeruttheid op zyn üskoud gezicht liet rerrolgens het faooM zinken e ging laogsaun osar de si lijke SMretaire tefsn hebben bewezen dat by hooi en koeken de beesten eren wel raren Zouder hulp der Regeerlng gaat de landbouw eo daarmede het land te gronde En dan zal weldra ook de Holl Mpg ran I odboDw haar laatite dagen zien Want apr en zgn geiykgeziuuen zullen dan niet meer kunnen medewerken eenig applaus De heer r d Ploeg uit Orerflakkee spreekt de orertniging uit dat bij de debatten orer de motieDobbelmann gebleken is Ie dat aan beide igden reel werd orerdreren 2e dat releo toonden niet roldoende op de hoogte te zyn 8pr meende dat piet door beschermende rechten alles sou orden rerbeterd De boeren doen elkaar te reel concurrentie onderling aso Maar apr geloofde toch dat de pryieu orer t algemeeu zeker zeer laag waren Door den Trgen inroer wordt ééa Tierde der gemeenachap gebaat en drie Tierden geschaad want de landbonw is nog altyd bet hoofdmiddel ran beetaan in Nederland Een landbouwcommissie L daarroor in de eerste plaats noodig ten eindeatregelen tegen dien enrelstaod te beramen Beschermende recHten daarroor in de eerste plaats De heer Kuaapa ran Haarlemmermeer betoogde dat de landbouw niet door eigen achnld I jkwgnt Hg heeft zich wel op de hoogte ran r syii tyd gehouden maar de concurrentie ia ongelgk ïn beginsel ia apr Trghaudelaar maar door nood gedwongen is ipr thans xoteationist Immers het boitenlaud krggt meer ran ons dan wii ran ran het buitenland Spr gaf hierroor eeoige staaltjes Ib 93 voerde I iemand uit de Haarlemmermeer 200 balen aardappelen uit naar Amerika Zy koetten daar f 4 25 in Nederland 98 cent By rerkoop brachten zg f 850 op terwgl aan inroerrechten en Transport f 890 moest worden betaald De exporteur moest dos f 40 bijleggen maar met hetgeen hier in Nederland werd gegeren kwam de gansche uitroer hem op f 23é te staaa Diezelfge man roerde uien uit naar Zweden hetgeen hem f per HL schade berokkende Zoo heeft het buiten landsche bier 50 pCt roordeel op het Hollandsche Daarom dient men den oorlog aan te doen aan al din landen die ran onze rrggerigheid profiteeren door hun inroer Het ia TOor ons alecbts schade en onze grond zal rerwaarloosd worden ereoals rele deelen ran het rryhandelsgezinde Engeland Ook de heer Schouten ran Haarlemmermeer betoonde zich protectionist Volgens hem hadden de rrgbandelsgezinden in de rorige rergaderiug geeu middelen aangegeven om zonder protectie den landbouw er weer borenop te helpen den wand der psrlor nam er een zilveren portemonoaie uil en t de ze er bovenop lender den vragor root een blik te verwaardigen strekte zji vluchtig de hand naar de portemonuaie uit rtel vervolgens in haren schommelstoel terug en aloeg de beide banden vlor het gelaat Baker ging de kamer weer binnen en stoot de deur ffik bid je Alice zei hy maak my geen locne ik wil volitrekt geen geld van ja afpersen maar hst als eeo gevraagden rrieodachspadienat van je ontvangen Ik beb Met gndreigd ik heb geen onbeleefd woord gezegd ik heb aileeo maar gevra d onthoud dit goeid Alice Kom bier en geef bel mi Kooata het onder goetle vnendeo atyl is Het scboone mcuje schokte onder haar ingehouden snikken been en weer Neem het zelf daar ligt het bracht tg ar met moeite uit en dood m dan I Baker zag een o enbIik soherp op haar neer trok do schouders op en ledigde beassrd de porteinonnsie in syne sakken na He papieren dollars voor sichtig fttsd gestrekflii te hebben Ik dsnk je voorloopin Alice zei hi dan on verliet snel de parlor Toen hy zgn paard op de aohterplaats losmaakte schreed eeu ooder den tast zijner man gebogen oude roodventer sondrr op of om te zien naar de bntten der zwarten die op een paar honderd paa afitutda ran het landhuis atooden Ëeue halve myl verder naar het gebergte maar dichter by de rivter atood op een lagen heuvel een tweede Isodhuii dat moeite bad zyn dak boven den dichten reuzenkrans van eikenloof nit to steken Kaar du eiken sieraad droeg het deiftweeskohtigsn naam i Osklea NBamlQks honderd sehreden daar 6e heer De Ruiter uit Qouda betoogde hier tegenoTer dat de belangen ran den handel niet ran die der prodnoenlen zgn ta acheiden Vandaar het rryhandelsteleel dat b t in EngeUnd na da ophafBog dar giaanwattao door Peel den graanhandel aolk aana ilooht heeft doen nemen Al wat de handel belemmert is af ta kanren Tydeiyk kan men ia landen tooals Amerika K die lichieU knnnen belpen aaaig proteo tionisme toepassen maar een klein land als Nederland sou door rapresaille maatregelan ran grootere nog meer nadeel ooderTindan Mr Assendelft de Coning nit Leiderdorp meende dat het roorstel nist roldoende wyat op het eurel waarmede da landbouw beeft ta woratolen lage pryien Daardoor gaat men zich allerwega meer op Taahouderg toeleggen Vandaar m de eenta plaata nadaal Toor Nederland Van de nieuwe regeering in Engalaad kan men wel zeker syn van proteotioniatiaoha maatregelen lu t algamaen moet man niet denken dat meh in het buMeoland zoo dankbaar ia Toor onzen rrgen inroer Wg stellen ons land open terwyi er minder uitgaat Wat men hier daartagonorer uitroert ayo gean landhonwprodnotan naar goedkoop katoantjea cacao Tan Van Booten ans Als het maar alleen de gran gold sou men desaooda onze graanbouw ta niet khnnan laten gaan en lidi aan da Tntaalk houden Het geldt echter raal meer ea nn mag de haer De Ruiter Tan reprasaille maatregelen iprekan maar als wg hooge rechten heifeo aal b r een groot land als Amerika nieta geren Zoo ziet men ook dat Zweden represaillemaatre gelen heeft willen nem ftegenorer Doitachlandy maar het wisselen ran die maatregelen IS weldra geetaakt aoodal het Zwewlsche re met beschermende rechten in Dnitschland mag worden ingeroerd eo het Hollandaohe zonder die rechten juist mot Wel heelt en de Reifeisenrereenioingen als in Duitachland aangeprezen maar die zyn in een t d Tan roornitgaDg bpgariobt en ia eeo tyd van malaise zou het eene lid hrt andere naar omlaag tnkkan Het eiland Marken is Zaterdag ondergaloopen Een dag of acht zgn de Markers met dat water en dien modderigen boel opgeaeheept Daarby komt oog het nadeel Tan het weg drgren ran het hooi wat geroegd bg de nitarst schrale ansjorisrangst den Markari waer aen geroeligen slag toebrengt achter waar het werr dslafwaarla naar eens kriatalheldcre bergbeek ging stonden de n erhattqn in den vorm van een klein dorp aan eene beighelliog hangende elke hut voorsten Tan eene omheinde ruimte waarin rarkena en pluimgedierte rond loe terden en van een moeatoia waarin die bedryvtgt woelgeesten Dist mochten komen De vreemdeling die hier paaaeerde sou dadelijk getroffen i jn door de roorbeeldige orde eo rsinhe du overal heereohts De woninkjes hoewel maar van ruwe boomatammen opgetrokken badden spiegel heldere veuaters hier i daar van gordijnen vooreien en bijnt overal door fraaie khmplanton omrankt De schuttingen waren doelmatig en stevig on f aar eeae openstaande deur een blik naar binnen vergund werd het oog getroffen door en kraakzindelijk bed en glad gewreven vloer metten De avondsohemering as al gevallen toen tosschen de negerhntten door eeo atatig man naar het landhuis r Juist loen h j den li kerz jvleugel waarin sioh de keuken het wascfahuis en de provisiekamer bevonden wilde omalsan hield bij óloUeliag 1 0 paard in en zag scherp naar een donker voorwerp achter het huis Wie s faierf riep bü luid Een Jonge neger trad eerbiedig nssr hem toe en sei met de mats in de handr Ik ben faaL Mr KIHot Cesar t Zoo soo Bn hoe alaanet on met jon sa Sarah Ik boud niet van dat rondatuipea om myne woning dua nmak een etnd aan die taak dan sal ik eena met Mr Morton eprsken of bjj jou aan mÜ wU afataon en don kan jelui met je beiden eene etgeoe huishouding bsgiaoen ITwitmwolid