Goudsche Courant, woensdag 17 juli 1895

18 88 M 8 38 8 44 4 60 18 89 M 4 67 18 86 H 6 04 18 43 1 H 6 11 18 68 1 44 3 60 4 08 8 80 80TTIXDAU 9 0ÜDA 9 61 10 88 11 60 18 80 1 46 10 88 t K 1 66 10 89 8 08 10 48 H 8 09 10 11 10 68 18 08 18 40 8 16 8 64 9 6411 16 10 06 y 10 16 10 87 9 8110 38 11 46 In het gestioht werden op den In Januari verpleegd € mannen en vrouwen In den loop van het jaar werden 2 mannen en 1 vrouw daarin opgenomen terwyl 3 vrouwen zyu overleden zoodat op den 31n December jl bat aantal verpleegden 14 bedroeg namelijk 8 mannen en 6 vrouwen Volgeus de Instate goedgekeurde rekeningen dienstjaar 1893 bedroegen de sobsidiën door de Gemeedfe aan de lostellingen van Weldadigheid veneend f 21459 87 Overeenkomstig bet besluit van den Minister van Binuenlandscbe Zaken van den 28a Mei 1868 worden hier de navolgende opgaTen ingelascht Dienstjaar 1893 Tabel betreffende het getal armen rechtstreeks door gemeen te beatnren zondertusBchenkomst van armbesturen onder steund en te dier zake gedane ni venen ontvangiten Getal armen welke gednrende den winter of slechts nu eu dan ééns of meermalen werden ondersteund a hoofden van gezinnen 888 b eeuloopeude persouen 169 Uitgaven Onderstand an allerlei aard niet in geld maar op andere wyiie of in natura tot een geldswaardig bedr van f 3513 12 Bezoldiging van genees heelen verloskundigen 4100 Kosten van verpleging van krankzinnigen in gestichten voor deze 4970 34 Snbsidien aan instellingen van weldadigheid 21459 87 Totaal der uitgaven f 34043 34 Ontvangsten Sobsidiën voor de verpleging van behoeftige krankzinnigen Q van de Provincie f 811 49 b het Ryk 649 19i Totaal der ontvangsten f 1460 69 Huiazittende armen GsmI rmen dia i d oDdflnteund i Onitfg rokeii Tljdel k d I gS S f a a PO IS g Ken twintigtal schoen fabrikanten hebben zich met de volgende circulaire gewend tot bnnne collega b hier te lande Het is ons herhaaldel k gebleken dat onze afnemers de schoen winkeliers er niet in kunben slac en om van het pnbliek een hoogeren prys voor het scboenwerk te bedingen alhoewel vele fabrikanten zoowel binnen als buiten het land reeds langen tgd eeu verhoogden prys noteeren Ofschoon dese verhoogtag over het al meen volstrekt uiet in verhondiog is tot de tegenwoordige prijzen van het leder en derhalve eene meerdere verhooging noodzakelyk is kandaartoe ƒ niet worden overgegaan alvorens het groote publiek doordrongen zy van dentegenwoordigen toestand der leder iodaatrie iu het algemeen eu van de schoenfabrika ie iu hot byzonder Ten einde dezen toestand die vooral voor de winkeliers op den duur onhr udbaar is te verbeteren en de middelen daartoe te beramen is liamenwerking van allen dringend noodzakelyk Daarom hebben de ondergeteekenden de eer om u iu navolging van hetgeen reeds overal in het baiteuland is geschied uit te uoodigen tot het bywonen eeuer vergadering op Woensdag 17 uli a s des morgens ten 11 are op de zaal Musis Sacrum c hotel Twee Kolommen € te Waalwijk waarvan de heer J B Timmermans Wzo president van de Kamer van Koophandel aldaar welwillend bet presidium heeft op zich genomen Men Bchryft nit Tiel Zekere A te Wamel kocht op een der weekmarkten hier in den omtrek een kalf en stalde dit met dat van een ander in denzelfden stal Toen de markt geëindigd was vertrok A met een der kalveren die nanr bet beweren van den ander diens eigendom was Een proces is biervan het gevolg geweest en met boeten enz is de prys van het kalf ongeveer op f 900 gekomen Een hooge prys voor een kalf zonder staart want deze is ter recbterlyke griffie gedeponeerd Men meldt van Tersrhelling dd 13 Jali By het plaatselijk bestuur der Noord en Zuid Hotlandache RedJiogmaatschappy kwam heden voormiddag het bericbt dat door den bootsman van Oosterend omstreeks paal 21 een schip vermoedolyk een schoener dryvende kort langs het strand werd gezien eu dat dit schip by den storm die uit bet N N West woedde hoogst waarscbyolyk zou stranden De booc toog naar bet strand maar daar gekomen werd geen schip meer gezien waarui men afleidde dat het daar de wind gekrompen en de eb ingevallen was zee had kunnen kiezen terwyl men er nieta meer vau bespeurde daar het dik en r enachtig was Toch vervolgde men den tocht langs bet strand tot by paal 33 Ook daar niets ziende begaf zich een man te paard tot paal 26 waar ook niets van bet schip werd gezien Toen besloot men de verguefsche reis te staken en keerde men met de boot naar Oosterend terng Op het eerste bericht der vermoedelyke stranding begaf de plaatselijke commiMie zich naar dat station Omtrent den zakkenroller die aan bet station te Rozeudaal op heeterdaad werd betrapt meldt men aan de N R Ct c dat door de rykspolitie een a n hem toebehoorend koffertje is opgespoord waarin verschillende artikelen van hooge waarde waren geborgeu als diamanten broche horloges kettingen enz waarvan hy de herkomst niet kon opgeven De dief had het koffertje station restant naar Vtissingen verzonden doch bet ontvangbewga dat by hen gevonden werd bracht dit aan het licht De zakkenroller geeft voor een Pool te zyu InsteJhugen S M = § 1 II 4 n Uitgaven Diaconie besta nr der Herv Gem 194 42 148 23 f 10260 Diaconie bestuur der Ev Luth Gemeente 11 4 13 552 50 Diaconie be stuur der Remonstr Geref Gem 5 7 17 1 694 25 Diaconie bestuur der Gbristelyk Ger Kerk A 5 4 6 3 540 03 Parochiaal Armbestuur 67 91 149 49 4869 26 Armbestuur der Oud R C Gem van St Jan Bap tist of van de BiiBoh Klerezy 4 4 16 792 Israëlietisch Armbestuur 1 1 tgt i Naar bet cN Pad Hbl verneemt bestaat bij de regeering plan om Sumatra s Westkust met afschaffing der function van gouverneur in drie residentiën te verdeelen Uit Batavia seint men aan de ctjoer Ct Op bet gebied van Het notïtriaat is eeue Zomerdlenst 1895 Aaogevangen 1 Mei TUd van Greenwlcö OOUDA BOTTSBDAM Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Qonda orer 1894 ontleenen wg noghei Tolgende 2e Het Vereenigd Wees en lemoesenierBhuis Op 1 Janaari 1894 bevonden zich in het Gesticht 85 kinderen In den loop van bet jaar werden 5 weezen opgenomen 4 kinderen verlieten teagerolge van bet bereiken van deo bepaalden leeftgd het geiticbtt 3 als verlaten opgenomen kinderen werden op verzoek ran hanne bloedverwanten aan dezen teruggegeven 1 verpleegde werd wegens wangedrag ontslagen en 2 overleden zoodat zich op het einde van het jsar bO verpleegden in het Gesticht bevonden De gezoDdbeidstoestand was zeer ganstig Van het school en godadienstonderwya werd getrouw gebruik gemaakt en over de rnsultaten waren Regenten tevreden Een der verpleegden Maria Kruisheer deed met gunstig gevnig examen voor ouderwyzeres en behaalde tevens de akte voor nnttige handwerken Over het algemeen gaf het gedrag der verpleegden geen aanleiding tot klagen De verpleegde die wegens wangedrag ontslagen werdi trad in sBgksdienst by de Koloniale Reserve te Nymegen De toestand der gebouwen der kleeding en liggiogstnkken is seer voldoende De voeding is eveneens voldoende Aan mej van der Giesen werd als naaimoeder eervol ontslag verleend In hare plaats werd aangesteld mej de Zeeuw 3o Het Bestedelingen fanis By den aanvang van het jaar 1894 bedroeg het getal verpleegden 21 Van dezen kwamen 2 mannen en 2 vrovwen te overlgden terwgl Il man bet gesticht verliet Daarentegen wt rden gedurende het jaar opgenomen 6 mannen zoodat op 31 December 16 mannen en 6 vrouwen te zamen 22 personen zich in het gesticht bevonden De gezondbeidstoestaad was over het algemeen bevredigend Besmettelyke ziekten kwamen niet voor De sterfgevallen die hebben plaats gehad knnnen boofdzakelyk worden toegeschreven aan hoogen ouderdom De verpleegden zyu zeer tevreden over de voeding ligging en verdere behandeling i In den loop van bet jaar verkregen K Bootje en ztjne echtgenoote S Steensma vader en moeder iu het gesticht op hun verzoek eervol ontslag In hunne plaats werden aangesteld A Ombelet en zgne echtgenoote R Roelofse die aanvankelyk reden tot tevredenheid geven Voorts werd tot assistente of naayoffrouw benoemd mej van Willigen ter vervanging van mej I Zwaneveld die eveneen op haar verzoek eervol werd ontsli en 4o Het St Elisabeths Gasthuis of Oude Vronwenhnis In het begin van het jaar bestond het aantal verpleegden uit 18 kostkoopiiers en 12 preuvebszitsters te zamen 30 personen 3 verpleegden 2 kostkoopsters en l preuvebezitster zyn in den loop van het jaar overledan eo 2 nieuwe knstkoopsters werden opgeuomën Op 31 December 1894 bevonden zich dus iu het Gesticht 29 vrouwen De gezondheldttoestaqi was over het geheet genomen gunstig De bedden en verdere liggingstnkkeu enz v eei den in goeden staat en werden zoo noodig aaugevuld Genees en heelkondige hulp werd mat veel zorg vei l eend onder dïa Oodahnittii b n pao Het Oude Vrouwenhuis wordt door dezelfde CoUegiën van Regenten en R entesaen bestuurd als het St Catbarina Gasthuis Commissie v toezicht der Oud Geref Gemeente 44 66 Diacooiebe Ktour Geref Kerk B 7 2 13 5o Het Israëlietisch Armbestnur dat ook het beheer voert over het Oade Mannen en Vrouwenhuis voor Israëlieten Deze instelling wordt dour de Gemeente gesubsidieerd 1 f 1565 86 Het atmheeiour verleende onderstand onafgebroken aan 4 huisgezinnen en 4 afeonderlyk levende persouen en tydelijk aan 3 huisgezinnen en 2 afzoüderlyk levende personen Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 18 09 10 64 11 01 M 08 11 16 11 84 8 36 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 08 8 18 6 81 6 89 6 86 7 86 7 88 7 39 7 46 7 66 18 88 0 86 10 11 36 10 17 Oouda 6 80 Moordreobt NieuweAerk p f G pelle Enlt jrdftm 7 47 Botterdam Oapdle Ï IO ITMUwerkerk 6 19 Uoordnckt 6 86 da 7 46 8 07 eOCDA DEN BI AC Ookda 80 36 9 09 9 87 10 80 10 60 18 18 18 86 1 87 8 86 3 47 4 46 6 87 7 14 7 49 8 89 Zaï M 7 48 8 47 ll O 18 87 4 67 8 01 Ï Jegw 7 63 8 66 11 18 19 48 6 08 8 18 Voorb 8 07 9 08 11 97 18 68 6 80 8 8 Hlge 8 18 9 13 9 37 10 07 10 48 U 38 18 49 1 03 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 flOl DA DTBlCHT Gonda Oudew Woerden Utrecht Gouda SftS M0 7 6B 8 09 8 81 05 lO lJ II 18 48 8 88 8 17 4 16 4 47 6 B7 6 6fl 8 8110 18 6 B0 6 M 0 w 11 14 8 87 M 10 6 69 7 03 8 18 r H 8 45 8 84 6 0B 8 17 7 18 8 48 10 87 6 18 7 88 8 88 8 41 9 87 lO Bl 11 41 1 80 8 08 8 50 4 48 6 89 6 88 7 46 9 0411 O O U U A A H8TBBDAU MO 8 81 10 01 11 18 10 S 81 4 47 8 66 10 19 tM 8 18 11 11 10 60 11 46 9 10 I4 4 80 Amiterdam Wp 7 69 groote verandering te wachten Tot dusver was voor de Lu het binnenland geplaatste notarissen het notariaat hoofdzaak en bet vendnmeesterBchap bybaantje In 1897 zal dit joist omgekeerd worden De notarissen worden dan vendumeesters met f400 salaris die op de hoofdplaatsen veudumeesters Ie klasse hebben f600 Zy deelen dan niet meer in de vend uprooenten maar loopen ook geen gevaar van financieel verlies door he verleenen van crediet Hierdoor zal een bezuiniging van p m f22 000 sjaars worden verkregen want tbrwyl nu aan de notarissen f90 000 aan venduprooenten wordt uitgekeerd zal dan hanue bezoldiging totaal slechts f 68 000 beloopen Nadat er maanden lang geen promotie tot kapitein by de infanterie heeft plaats gehad zal die bevordering eerstdaags weer beginnen Hoewel zy niet zoo n vaart zal loopen als bet vorige jaar is er toch alle kans dat no 50 van de ranglyst der le luitenants dit jaar nog wel ka itein zal worden zegt de J B De Sum Ct van 5 Jnni meldt Naar wy vernemen zullen de iudertyd door den heer Gersen aangevra de en verkregen woeste gronden in de afdeeling Batipoe en X Kota s der Padangscbe Bovenlanden denkelijk binnenkort orden ontgonnen Reeds zyn de heeren Toinenhnrg en Even aangewezen de eerste als inspecteur de tweede als administrateur terwyl een firma te Rotterdam zich met de vorming en leiding eeoer maatsohappy op aandeelen belast Dat de capaciteit der tandradapoorbaan in de Aneikloof met zoo min is als men beweerd heeft dat zy in de praktyk zon blykentezyn wordt thans bewezen door het feit dat op één dag ongeveer 1000 ton steenkolen vau Padaug Pandjaog naar Kajoe Tanam vervoerd kunnen worden zonder dat dit op het vervoer vau andere goederen merkbaar vao invloed is Het vonnis van den raad van justitie te Makasser waarby de beklaagde F E Ie C echtgenoote van A E vroeger weduwe V ter zake vau misbruik vau vertrouwen onder verzachtende omstandigheden tot 14 dagen gevangenis werd veroordeeld is door het hooggerechtshof gewyzigd de beklaagde is met weglating van de verzachtende omstandigheden tot twee maanden vei wezen Te Batavia zyn geslaagd ii et kleinambteaaars exameu P Doek8en f KiebrBnt A C R Diederich J I den Dekker F W M C Cortenbacb L G Duunnf iea G Demmeni C A Entnnger L D Florentinns J Diiiokx en J F O van Goch De J B schryft Het verslag vau de Lombok expeditie dat door den Generalen Staf wordt opgemaakt is byna gereed en er is veel waarsehyulykheid dat bet zal worden openbaar gemaakt Daarin wordt ook behandeld wat vóÓr by en na den overval is gebenrd en zonder twyfel zullen hieromtrent wel nieuwe hyzouderhedsn hekend worden zy het dan ook dat de geheele toedracht der zaak nog niet zal worden opgehelderd De vraag of en by wie aan onze zijde schold lag zal in dit rapport wel zoo zyn gesteld dat is nagegaan of aan het militaire dan aau het bnrgerlyke gezag iets te verwyten valt en in geen geval is te verwachten dat indirect van de toegekende onderscheidingen en eerbewgzingeu iets zal worden afgedaan De door deAmateur Fotografen Vereeniging te Amsterdam van 8 22 September a e in de Militiezaal todbeuden Internationale Foto grafieTentoonstelling belooft een waar sncces te worden daarvan alle oorden der wereld inschryvingeu ingekomen zyn Het eerevoorzitterschap der tentoonstelling is aanvaard door de heeren Jhr Mr J W M Sohorer Commissaris der Koningin ïn de proviocie Noord HoUand en door Mr S A Vening Meinesz Bui emeester van Amsterdam Hare Majesteit de Koningin en Hare Majesteit de EoningiQ R entes schonken zilveivn medaljes met Harer Majesteits borstbeelden terwyl de Commissaris der Koningin Eere 7 63 7 69 8 06 8 18 8 88 8 48 9 67 10 04 10 11 10 18 10 97 8 06 6 48 9 10 6 80 6 30 6 37 6 44 6 60 8 68 9 03 11 13 6 81 4 80 9 41 9 80 9 8 4 0 S OI 8 89 6 61 4 40 8 95 lOM DEN HAAG e U DA 9 88E 10 08 1 0 19 é m sHage 6 48 7 90 7 48 8 80 9 88 M6 10 1411 8618 16 l S8 8 44 8 58 8 48 4 15 6 17 6 117 68 Voorb 5 64 10 80 1 44 6 17 Z Zegw6 08 V t 10 86 1 68 6 18 Zav M 6 1 t 10 46 8 09 6 42 Onada 6 80 7 60 8 18 9 66 10 16 10 57 18 0618 46 8 80 8 14 8 86 4 13 4 43 6 47 6 58 8 88 Stopt te Bleiiwijk Kraisweg en NootdorpLeidacbendam ü T E B O H T G O U D A 10 84 10 64 Vtnoht 6 88 7 60 8 16 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 60 8 09 9 07 Woerden 6 68 8 11 10 88 11 51 g y 4 18 6 5S 9 88 Oudewatar 7 07 8 19 10 81 4 84 S 9 S6 Oouda 7 80 8 88 9 84 10 44 19 07 1 88 8 48 4 S7 6 80 7 09 8 86 8 419 49 AMSTKXDAHOOUDA AniterdamWp 6 50 8 16 9 51 ii S 40 4 96 6 86 8 10 emda 7 90 9 04 10j 4 j ijq 1 8O I IO 7 48 8 49 11 voorzitter der tentoonstelling een verguld zilveren medalje beschikbaar telde Door de Amatenr Fotografen Vereeniging te K msterdam door het bestuur der Haarlemsche Amateur Fotografen Club door de Vereen igiug tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Amsterdam benevens door een aantal bizondere peraonsn werd een achoone collectie eerepenotugen uitgeloofd welk aantal nog staat vermeerderd te worden buitendien ontvangt ieder wiens inzending door de regelingscommissie wordt aangenomen een berinneringsmedalje Programma s en inschryvingsbiljetten de inschryving blyft tot 5 Augustus a s opengesteld worden op aanvraag verzonden door Het Secretariaat der Internationale Foto grafieTentoonstelling Handboogstraat 2 te Amsterdam c Door den Urker vinscber T R Hoekstra ia te Harlingen aangebracht de visscber van Urk A Weerstand met knecht die in denjongsten storm de achnit op het Amelander Wad hadden verloren Een andere knecht Andries Weerstand kwam by het ongeval om In vroegere jaren zoo vertelteen ymker nestelden de zwaluwen altyd onder myn dak en hadden daar bet burgerrecht verkregen Op zekeren dag toen de jongen in bet nest reeds ongeveer half volwassen waren maar door de ouden nog vlytig gevoederd werden besloot ik eens na te gaan wat er waar was van het gezegde dat zy byen vangen Ik nam een der jongen om den inhond der maag er van te onderzoeken en ziet zy bevatte niets dan byen t Gevolg ervan was dat ik bnn de gastvryheid opzei en de deur wees Dat de byen de zwsinwen kennen als hunne vyanden heb ik tronwena het vorige jaar gezien By het veelal beerschende nat en koud weer waren er naar het scheen zeer weinig insecten en wanneer nu de byen hg het naderen van een regenbui by troepen naar de korven vlogen vielen de zwaluwen by dozyneu bestormenderwy2e op ben aan eu verslonden ze by menigte Ik heb naar die movers met steeden geworpen ik heb er op geschoten mattr niets baatte Plotseling kwam echter de zon door en bet tooneel veranderde geheel De byen herkenden hunne vyandeu en by tien twintigtallen vervolgden ze de zwaluwen die jammerend de vlocht namen Zelfs werden eeu paar zwaluwen zoodanig in den kop gestoken dat ze kopbuit lend dood neervielen Sempervirens Eene eigenaardige omstandigheid riep gisteren avond te Zaandam een groot aantal gemeenteambtenaren van allerlei rang eu werkkring in de raadzaal samen Het was namelyk om aan den heer H J Versteeg thans burgemeester van Schiedam het hem reeds by zyn vertrek in December 1894 door zyne ambtenaren toegedacht cadeau uit te reiken Dat deze feestelyk niet eerder plaats vond ligt alleen aan den aard van het geschenk zestien kenrige pbotagraphieën met portefeuille en naamlyst voorstellende de meest interessante gedeelten der stad de raadzaal eu de kamer van B en W de kamer van zyn 17jarigen gewiohtigen arbeid iu het belang van Zaandam By aankomst van deu beer Versteeg ten raadhuize nam de heer A J Zaalberg ge meentesecretaris het woord om den geacbten oud burgemeester het welkom voor nog eene enkele maalc toe te roepen waarna de aanbieding van het cadeau volgde Met een woord van erkentelykheid en waardeering nam de heer Verste het in ontvangst daarbij de verklaring afleggende dat het hem steeds een genoegen was geweest samen te werken met een korps ambtenaren dat by om zyue goede trouw en bekwaamheid steeds heeft hooggeacht en dat hem de waarneming der betrekking te Zaandam zóó heeft veraangenaamd en vergemakkelykt Nadat nog een paar unr gewijd was aan gezellig samenzyu vertrok de heer Versteeg per trein van 10 uur weder naar zyne standplaats Gisterenavond wilde te Eede het hoofd der r k school te Aardenburg op de reeds in bewoog zynde tram springen Hy miste zijn sprong en kwam met zyn been onder een der wielen terecht Het werd zwaar gekneusd en zal worden afgezet Onder Weert heeft men L d B uit Nederweert zoo mishandeld dat by bewusteloos bleef liggen De daders hebben hem daarna op de rails gelegd van den Grand Central Beige Gelukkig werd hy door een voorbyganger uit deze geriarvolle positie verlost Van ons Koninginnetje verhaalt deLondenloha Society dat zy aau koningin Victoria Taa Engeland een brief van veertien dicht beschreven bladryden heeft gezonden waarin sy haar niet alleen in warme woorden dankt Toor de ontvangst maar ook een urdige schildering tt van de indrukken die zg by haar bezoek aan Engeland heeft opgedaan De brief moet zulke alleraardigste trekjes van naïveteit eu humor bevatten dat de Koningin hem meermalen las aan al hare vertrouwden toonden en by herhaling uitsprak dat the üttte Queen de kleine Koningin het liefste meisje c was dat zy ooil had gezien Tot den prins van Wallis bad de jonge Koningin op zyne vraag wat baar t meest in Engeland bevtol openhartig gezegd Het best bevalt my dat de Engelsrhen die ik hier heb leeren kennen volstrekt niets van myue gouvernante hebben c Lachend antwoordde de Prins Ja ja die gouvernantes doen aan onzen naam geen goed c Buitenlandscb Overzicht Tot dusver zijn in Engeland gekozen 172 conservatieven en liberale unionisten 3 radicalen 4 Parnelliateu 4 anti Par nel listen en 1 werkmanafgevaardigde De nnionisten hebben 24 zetels gewonnen de radicalen 5 Tot de gekozenen bebooren lord Crauborne de oudste zoon van lord Salisbury de ontdekkingsreiziger Stanley de volksleider Burns en de minister Ritchie Tot de niet herkozenen behooren de oud miïiiscer Shaw Lefevre en Keir Hardie het Ibekende hoofd van de werkltedenparty SI Aanvankelijk zynj derhalvé de tegenstanders van het Home rule plan en de vrienden van het Boogerhuis aan de winnend hand Wellicht vallen de andere verkiezingen die in deze week plaats hebbei i nog ten voordeeleuit van de liberalen zoodai althans de meerderheid der anti liberal n iet verpletterend wordt Dit is voorloopig de eenige hoop welke de liberalen hebben die door Sir William Harconrts nederlaag misschien meer ontmoedigd zyn dan noodig is De Daily News troost zich echter met de wetenschap dat de Terkiezïngen doorgaans ongunstig begintien voor de liberalen Dit is zeker een schrale troost Trouwens de Daily Telegraph ook een der liberale organen aobt de nederlaag welke den Goliath Harcoart door de Pbilistyoen te Derby is toegebracht van groot gewicht en zoo oordeelt ook de radicale Daily Chronicle die de kiezers vau Derby zeer heftig veroordeelt omdat zy aau een onbeteekend man als de conservatieve candidaat Bemrode de voorkeur gaven boven Sir William Harconrt Waarachynlyk zat Sir William toch lid van het Lagerhuis blyveu Onmiddellyk nadat zyne nederlaag bekend werd zyn dezen leider reeds drie andere distrioteD waar de liberalen zeker zyu van de meerderheid aangeboden Tot dusver beeft Lord Rosebery s minister van financiën nog nipt op deze aanbiedingen geantwoord Na bet einde der verkiezing hield Sir William eene redevoering in eene vergadering dei liberale club te Derby De beer Harcourt kon natuurlijk de b r teekenis zyner nederlaag niet ontkennen map toch verzekerde hy dat de liberalen daaro de beginselen waarvoor zy in het strydperlo zyn getreden niet zullen verzaken Indien de liberalen by dezen verkiezingsstryd de neder laag lyden zeide de ond mioister idau bltjft bnn toch altyd de meerderheid der moreele krachten waardoor ten slotte de ot erwinning zal worden beslist In elk geval zal nu spoedig blijken of Lord Salisbury aan het bewiud zal blyven dan wel of Lord Ro ebery en de liberalen weer tot de regeering zullen worden geroepen Het herinneringsjaar van den Fransch Duitschen oorlog van 1870 is Zaterdag btsgonnen Het was op 13 Juli 1870 dat de koning van Pruisen te Ems weigerde den Franschen gezant Benedetti te ontvangen Blykens het telegram door den koning aan den minister president graaf Von BismarckSchöu housen gezonden had de Fransche gezant te Fms aan Z M deu koning nog den eisch gesteld hem te machtigen naar Parys te telegrapheeren dat 2 M de Koning zich ook voor de toekomst verplichte nooit weder zyn toestemming te geven indien de Hohenzollero zonden terugkomen op den candidatnur voor den Spaanscben troon Z M had geweigerd den Franschen gezant nogmaals te ontvangen en ham door den adjudant van dienst laten zeggen dat Z M den gezant niets meer had mede te deelen c Dit is het veelbesproken Emsertelegram dat aanleiding heeft g even tot de beweringdat Bismarck door een onvolledige mededeelioger van deo oorlog zon hebben uitgelokt Uitde onlangs door ons medegedeelde navorsehingen van den heer Von Sybel ia maar al teduidelyk gebleken evenals uit de mededeelingeu van graaf Nigra die in 18 0 gezant teParys was dat de oorlog vooral ia uitgeloktdoor den hertog De Grammont Het verkorttelegram dat BIsmark publiceerde veranderdeaan de zaak niets hft was de onibehporlykklinkende eiscb door Benedetti nanjeaa zynregeering gesteM die tot den oorlog aiLlMiagg Zooals wordt gemeld is Zaterdag de zitting der Fran che Kamer gesloten jnist één dag roor den nationalen feestdag die op 14 Juli valt Nu na den storm der laatste dagen mogen de geachte afgevaardigden c wel een weinig rust nemen ten einde straks als de vacantie geooegens gesmaakt zyn weer met nieuwen moed aan den arbeid te gaan Voor zoover de berichten Inideu is de nationale feestdag op de gebruikelyke wyze gevierd Te Parys heeft een groote parade plaats gebad welke bygewoond werd door president Faure die naar men meldt hartelük door de talryke menigte werd toegejuicht De houding der troepen heet zooals alle jaren voortrefle lijk een militair schouwspel geeft al zeer licbt aanleiding tot valk soort van beoordeeliugeu Dan zyu er natnurlyk kransen neergelegd op bet Straatshurgmoiiument zyn er betoogingen met de daaroy onmisbare redevoeringen gebonden is er veel over Elzas Lot baringen gesproken en beeft men op de gebruikelyke wyze aan zyn vaderlandslievende en wraakgierige gevoelens lucht gegeven Daardoor is natunrlyk in al te zeer verhitte gemoederen een soort van ontspanning gekomen die uiet anders dan weldadig werken kan De aandacht is gevallen op bet zonderling artikel van het cjonmal des Dèbats tegen de Doitsche expeditie naar Narokko Dut artikel beeft deels omdat bet samenviel met den nationalen herinneringsdag in Duitsohland een slechten iudruk gemaakt en veel verontwaardiging gegeven Men noemt het artikel een staaltje van Fransche onbeacbaamdheid Ook de anders zoo kalme cVotsische Zeituug verlangt van de Regeering dat zy zich om de driestbeid en aanmatiging der Franschen niet bekommeren maar flinkweg de een of andere Marokkaauacbe haven bezetten zal dit ter bestrafSug van Marokko noodig in De Nationale Zeitung wekt de berinnenng op aan de gebeurtenissen van voor 25jareui Inderdaad heeft Duitscbland zegt het blad ét de expeditie tegen Marokko geen ander doel dan bestraffing der rooverbenden die berhaaldelyk Daitsche onderdanen uitgeplunderd en doodgeslagen hebben Dnitsckland denkt in het geheel niet aan annexatie plannen Volgeus vry betrouwbare berichten heeft de Russische Minister van Baitenlandsche Zaken Lobanoff hy de ontvangst van de Bulgaarsche deputatie uitdrukkelyk gezegd dat Rusland van de Macedonische beweging niets wil weten eo Bulgsrye voorzichtig moet zyn zich niet te branden Dia waarschuwing zal vermoedelyk meer succes hebben dan de nota s van de andere Mogendheden De Bulgaarsche deputatie Hoonde de vergadering by van de Slavische We dadigheid8Vereeniging waar over en weer hartelyke toespraken werden gehouden BursrerlUken Stand GEBOREN 13 Juli Susanna Catharina Maria ouders W G van den Bosch en S 0 M van Dam Johannes Franciscos ouders J F de Vroom eu A van Reede Hendrik ouders C de Gruil eu M C eparon Helena Maria ouders C Zwanenurg en J E van Klaveren 15 Nela ouders N Verkerk en J Andera Johanna ouders K Mol en C J van Hofwegen Barbara ouders W Amesz en K J Hoogeudoorn Pieterueita Wilbelmina Catharina ouders W vau Eyk en O van Stavel OVERLEDEN 14 Juli J C van Gent 8 m P de Graaf 55 j Zeveubuizen GEBOREN Adnanus ouders A Markus en N Schouten Cornelis ouders B Riedemans en C Vastenhout OVERLEDEN W C Jougeneel 3 w Ch M Stroyk 3 w 349 Staats loterij U KUise Trgkking na Dinsdag 16 Juli 1896 No 9706 6000 No 14883 8000 No 8096 8860 en 19948 isdsr 1000 No 6169 8u 19767 iodor ƒ 400 No 6698 ƒ 800 No 3048 6716 7468 en 19819 ieder 100 PrflMD Tan 80 64 8163 4471 6438 8181 11780 16881 18886 181 9173 4634 6463 143 3335 4660 6469 318 8863 4667 6619 378 2267 4576 378 2314 4596 401 3337 4611 432 8330 4675 474 2332 4734 6849 801 8369 4767 7018 662 2446 4776 7104 679 2466 4793 7111 8484 4825 698 2685 4841 8648 4350 662 2678 4878743 2734 4918 792 3816 4917 9807 11934 16349 18806 9330 11944 16616 18376 9894 11990 16684 18629 6677 6741 6744 6840 9361 18189 16644 18649 9466 18861 16709 18749 9674 13488 16793 18864 9676 12619 16876 18896 8689 18686 16010 18904 9740 18697 16936 18940 0766 19618 16982 18966 9771 18696 16033 19083 7806 7307 7831 7846 7846 9868 18701 16068 19189 9916 18788 16003 19J98 9946 18747 16096 19196 9960 18766 16102 19218 9968 18821 16191 19846 7403 10081 12893 18376 19899 881 8866 4948 7493 10066 13026 16378 19334 862 2906 9478 7496 10076 13068 16312 19448 864 8910 4989 7660 10087 18073 16387 19462 870 39 3 6083 7661 1009 13161 16494 19610 963 8077 6127 7667 10138 13201 16544 18612 990 3080 6201 7707 1016 18280 16581 19648 1008 3088 5883 7826 lOMS 13420 16624 19666 1086 3184 6248 7883 0Ï48 18486 18689 19698 1116 3170 1188 3198 1125 3828 1146 8307 1161 3318 1888 3332 1262 3410 1383 3430 1325 8491 1388 3608 1378 3503 1495 3506 1457 3567 1468 3678 1470 8608 1497 3686 1677 3708 1589 3817 8909 3987 1737 3983 4043 4044 1799 40791847 4132 1877 42281903 4831 4237 4888 1936 4313 2009 4877 8020 4393 3068 4t3S 8116 44672136 4468 6868 8006 6307 8019 6311 8067 6383 8108 6360 8180 6484 8186 6644 8136 6561 8187 6664 8138 6586 8197 8224 6599 8246 6602 8870 8315 5664 83176670 8362 5733 8410 6777 3438 6807 8466 686 8468 5946 8664 B976 8666 6997 8646 6002 87316034 87696116 88396163 83836178 88896196 89366307 8994 6336 90066367 9018 6379 90306410 9059 6413 9086 16846 19688 16706 19786 16781 19794 19858 19878 16744 1988316816 19891 16801 19899 16941 1998416998 1996617036 19970 17048 19991 17060 8009817097 9006817880 8008417846 80186 17407 2018417474 80845 17490 80886 17508 80344 17633 8041317644 80446 17639 2058817822 2067217860 20686 17910 20630 17929 80657 17948 8067518010 8076818071 80819 18144 2082618164 20888 20865 3088018866 80888 10848 18489 18365 18498 18616 10479 1364610681 13666 1066B 13608 10643 18668 10647 13769 10679 13801 10761 13818 10776 13880 10789 1889310840 13940 14068 10909 1417510976 1488111007 1487611009 1439811058 14106 11088 1441711092 14681 1118b 1464411166 1456011174 1468611288 14733 11869 1474411319 14776 11356 1489011379 1493811404 1494611488 1496011631 16045 11681 1607111668 1508211764 15167 Wielrijders Wilt gy gezond blgren gebruikt daa dl WOLLEN TKÜJBN Tan A van OS Az aOÜDA Kleiweg £ 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor bi 94 lOll lOl s 86 841 8 86 ♦ 97V WU 977 106 64 891 i ii V 937 487 100 97 69 688 676 lOl 69 1001 800 1867 8 101 100 1491 Vs 80 387 iioy 97 19 189 69 6 7l 168 987 687 8SV 108V 108 loiy 104V 1847 14 104 V 6 l 100 107 109 861 114 1067 4oy 587 i Vi 880 194V 1097 io 7 1031 1047 l l 1301 99 1117 slotkoers 947 ioi7 M i 8 V 967 15 JULI ViDimmD Cert Ned W 8 8 idito dito dito 8 dito dito dito 8Vt Amaa Obl Ooudl 1881 88 4 tauï Inaohr ving 1863 81 5 OoaTBNii Obl in p pior 1868 6 dito in lÜTer 1888 6 PoBXüOAL Oblig met ooupon 3 dito tiolcet 3 987 auiLANS Obl fiiooenl 1894 4 dito OeooDi 1880 4 dito bij Bothi lS89 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in f oud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanji Ferpet loliald 1881 4 Tduiu Oepr Conr leen 1890 4 Oee leeuing serie D Geo leening serie C ZdiOAtb Bif t obl 1898 6 Uuioo Obl Buit 8oh 1890 6 rissztnu Obl 4 onbep 1881 M8l7Eni AH Obligstien 1896 3 RaTTilDAH Sted leen 1894 3 Nbi N Jlfr HandelsT sand Amndab Tib Mi Certi oaten DeiiMaatsobappij dito Arnti Hypotbeekb pandbr 4 Gu t Mij der Vorateol aand Or Hypotbeekb pandbr 8Vt Kederlandaohe bank aand Ned Haodelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rolt Hypotheekb pandbr 3 i Utr Hypotlieekb dito 3Vi OosTBNK Oost Hong bank aand Elusl Hypotbeekbank paodb 4 l Ahbkika Ëquit bypotb pandb 6 697 64V Maxw L G Pr lien oert 6 JïD HolLIJ Spoorw My aand Mi tot Bipl Y St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afiik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 tTlLH Spoorwl 1887 89 A ïobl 8 64 887 Zuid lul Spirni i A H obl 8 PoLIN Warschau Weenen aand 4 Hual Gr fiuss Spv Mij obl 47 Baltisclie dito aand Faatowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aand 5 Kink Cb Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 67 AKiuu Cent Pao Sp Mq obl 6 Obie fc Nortb W pr 0 T aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver Jc Blo Gr Spm oert T a Illinois Oeotral obl in goud 4 Louisr fc NashvilleCeTt T aand Mexico N Spw M lehyp o 6 Miss Kansas t 4 pet pret aand N York Ontario li West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 3t Paul Hinn k Manit obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 Canada Can South Cert v aand VlH C Sallw k Nar Ie h d o O Amsterd Omnibus My aand j Botterd Tramveg Maats aand Nbo Btad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 Buan Stad Antirerpenl887 8 i Stad Brussel 1886 8 i HoNS Theist Begullr Qesellsch 4 OosTBNR Staatsleening 1860 6 K E Oost B Cr 1880 8 8FAHJI Stad Madrid 8 1868 V r Kio Bei Hyp Spobl oert