Goudsche Courant, woensdag 17 juli 1895

Donderdag 18 Juli J805 34ste Jaargang Vo 671S nOMGHl COHANT I Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeld k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Öe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met iiitzondering v n Zon en Feestdagen i De piffls jier drie maanden is ƒ 1 2Ö franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN 1 Brma Wed P B 114 Qouda ADVERTENTIfiN By Tonnis der arrondissements rechtbank te RotUrdam dd 13 Mei 1895 is hrt hnweiyic bestaande taascheïi MeTroaw RIQTJM SCHAA VSilA zonder beroep en den Heer MAARTEN PIJL ond scheepegezBRroerder beiden wonende te Rotterdam ten rerzoeke ran eerstgenoemde door echtscheiding tmtbvnden verklaard De Procurenr der eischeres Mr C P ZAAIJEB per geheele van 8 it 13 V de 5 ons 0 85 8t JACOBZALM 5 a 6 0 80 MOOIE MIDDELMOTEN 1 25 GEROOKTE ZALM 2 75 DagéUJk VEKSCHE ZEETONOEN TARBOT en SCHOL Visscheisdijk 105 Eotterdam W J F HASENKAMP aFzsvt ArterPiliibiiieller y f li iMtlu thltl wnteweadrota m TtitoadMd Ynt ei Au steeds in ioder huisgesiji S Antef faliiixpeller koDdK ms BO si TI ent es 1 3t de lasoï TsaAsndia ia te iMiste ipefiwkeo en bij r AA Biebter Oo te Sotteidam Te Gonda bg A WOLPP Marlit A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Een ware Schat Toor de oogelakkige slachtoffers der ZeUberlekkina Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandsche nitgaTO met 27 aib Prys 2 gulden Ieder die aan de verschnkkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt Jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bfl hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 6000 Stuks uit de falliete maaia eener dt I eerste baitenlandaohe fabrieken uv i genomene zoogenaamde Leger Paarden Dekeas moeten tegen den apotprijs van fl 2 7S per Btuk worden uitverkocht Deze dikke onilljibare dekens zijn zoo mrm alg een pera oa 140X190 om groot dua het geheele paard bedekkend met wol oppi naaid en 3 breede atreepen voorts een kleine pai tl witte wollene Slaap Dekens groot 140X190 om wegena Beer klein aleohta door vaklui bemerkbare fouten itiiiet weefsel aangeboden ad fl 3 50 peratuk Kosten ndera het dubbeleBV Duidelijk twohreren bestellinffrn wonlen Koo iBug de vowTMd strekt te en toozendlnfan het bedrsy of onder rembours prompt uit geroerd B Hnrwltz Cognac fin Boh X 40ieUter JM ooair o nu bois TUI U IwiUU AnenTme woidt nl T 4itiTn tU 4 basisnd laiMhni ru 5 Iiliar Inhond roonlan TUI hst MtMt TUI Sr F T ytJÜ BAXm HOOB ProflfllcMih 4 f 1 80 nitatailul TvbUsktv kUi P H J v WANKÜM J MELKERT üosthaven MaaatPloIlt Groota Staat SI Tandarts E CASSUTO Torfniarkt 172 Gouda uitgraonderd Zondags te consulteeren van 10 tot 5 uur üoibdsche IJzeren Spoorweg laatdiappij iiBTWl Pil Bestelgoederen i Met ingang van den A n JXJLX a vrordt ten huize van den Heer M C F KABEL Lange Tiendeweg D No 24 te Gooda EEN I der Maatschappij GEVESTIGD BESTJSLGOBDEBMS wouden aldaar aangenomen onder verhöoging van vracht voor ie stations van de tiollandêtih Ulieren Spoorweg Maatschappij en voor alle verder gelegen plaatsen in Neder land VBACHTPRDZEN naar de stations in Nederland gelegen aSfi de Ijjnen van de Hollandache IJiferet SpooruiegMaatschappif Voor lendingen van 0 1 Kilo 0 1 5il I meer dan 1 3 i 0 2O 3 5 0 25 5 10 i 0 30 Voor de vrachtprijzen van zend igen van meer gewicht kunnen de tarieven aan het station te Gouda en aan het Bestelhws worden geraadpleegd waar tevens alle verlangflQ inUchtingen kannen worden ingewonnen De Raad van Administratie Het Gedelegeerd Lid K VAX BASSpLT AmtUrdam Juli 1806 lÉÖPj t VIlLE OUDE m SCHIEDAMMER GENETEE NiaHTCAP Merk Verkrijgbaar b PEETERS Jz A 18 bewijs ran echtheid ia cachet en kurk BteedB voorzien van den naam der Firma P HOPPE FEAWSCHE STOOMVERVEEIJ Gbemisobe Wassotierij TAM H OPPEKHEIiiER 19 EruUkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepftt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az SpflcÏBliteit Toor bet atoomen en Terven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kmdergoederen Speciale inricbting voor bet fltoom n van placW mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieawBte en laatste métbode geverfd Alle goederen betzy gestoomd of everfil worden onachadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzeu 25o o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week i rt t Het bette onialudtljrkita n g h fÖt tfï makkelylute poetimlddel voor Heertn en vooral dunee en IQndtnehoenwerk U de Appretuur van C II Milllw ft Ce Berlin eeuth Sb 14 MenlettMfoed op naam en fabrlekamerk VarkrnbMr by Hswwi WInkaKvr In tchfenw rk tmtirlaii 4re ir reaau Hi au ratl Da iatky M iari m M knlktm 6ead Sielpendruk vu A Bkinuuh k Zoon EOLLAHISCEE HTFOTBEEEBAH ffevestigrd te AMSTEKDAM De DIIIECTIK lieelt de eer Ie lieiklili n dat naasl liei Biji kantoor der HoUandsche Hypotheekbank Ie Rotter dam jaldeellng Pandbrieven onder beheeJ slaande der firma j Bs ECR ZüO Commissionairs In Efliten Vischsteeg Mo 5 met Ingang van lieden aidaar At gevestigd EEN AFZONDERLIJK tpantoor der Hollandsclie Hytltlieekljaiik afdeeiing HYPÜTHEKE M eo dat ïlj als Beiieerder ervan lieeltaangesMljMr J fl 0 SCHENÉËNBEHG VAN MIEROP Advocaat eiProcureur te Amsterdim 17J uli 1895 il RliltaPilaii M 1 Be iEE Th A IC MONfptNY ÏÏWfLïtepAARa in ve rscliiljende 80Ó lTÖN fste fff v rhinAenlË f J ATALëpÜfe meijlo El tteN iL e SPÖEDip LEVEiüfi llEljÏEtiïlffiKINB F m i i iBENEVBNS M T I Rouwkaarten en Enveloppe STEKDS VOÖRBADlö pU Ictoriawüter Lange Tiendeweg A BRIirKMAlJ Zn ui f de Kctor aJBron f e OberlahnsteinbyEm Tafeldrank Van héj ninklykef uis derjfeder anden Maat tot Mxpl vid Vietoria Bron te Oberlahnsiein gev te Botterdam GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door ue nieuwste uitvindingen op mapiunaal seöied verbeterde fltbrloUe en uitsluitend gebruik v d yne eu fijnste grondbtoP cn gariinijiserei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig tabuksat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten De Rrma bciiaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s gonden enz Medailles een bewijs van nitmuntend n brika it Keeds 1874 schreef do Accademie national de Paria Nou voua déoemons une HedalIIe d or première elsme on consideration aevotr exoeUenta fbbrioation de Obooolat bonbons varies eto eto Stotlwerck t fobrlkaat is verkrijgbaar bij IL K Contiseurs Banketbakkers enz enz teneraalvertegenwoordiger voor NederlandJnliiu MatteiAladt Amsterdam Kalverstraat 103 rakn Fatent H Stollen WuriiUnff w Fatent H Slollen = i tnunim hat Anim lu ttr sohlêt wM wertttiosen Naehahmungen éegtbvi Mm kêiift d v unum gtff Hcharfen H Stolimi mie tM inu tflraet o l r In tolohan Elunhtntilapgan In tf Mff uiiiêr Ptakat wlê nebmttihinaj êiaiehingHit SS rr iaUiOan umI ZeuQniM iratk lurt frtaeo BINNENLAND GODDA 17 Juli 1895 t Oe uitslag der verkiezing voor v f leden van den Gemeenteraad op Dinsdag Ifi Juli 1895 ii als volgt ü S Uitgebrachi 975 stonlmon I Van onwaarde 7 968 atiiiimei f 1 Geldifp j Volstrekte meerderheid 485 slemme Uit racht waren op de beeren i é C P Dessuig 609 Bte inen A Vingerling 553 J J vaji der Sanden 532 i J van Öjilen 1 487 Ik Jaapaii Lz 473 G aiiFirtnyn Droogleevet 442 A tól Veen ij 6 Dr IJsael de Schepper 413 J L iv n EJk J i 390 N van Krimpen ii 374 Zoodat gekozen zgn de heeren C P W Dessing A Vingerling J J van in Banden en J van Galen en herstemming ihoet pjaata hebben tuBschen de heeren A Jaspers la en G C Portoyn Droogleever Verde werden nog uitgebracht op de heeren B Bolsderver 6 P J Bellaart 5 J W Vorster 4 B L Martens 2 M M Schim v d Loe£f 2 A K v i Garden 2 Dr W Julius 2 J J Grootendorst 1 B Beazelzec 1 C Kooi 1 E Kortenoever 1 H Kipping 1 H Overegnder 1 D Zaidam 1 Mr Wander 1 Mr Niemans 1 Piet de domme 1 Jan de Gek 1 Kees de dwaas l Gerrit van gekkum 1 W den dwaas 1 J L Lankhort 1 C Rietveld 1 P Goedewagen 1 Edauw 1 J W Molflu 1 W Kamphuizen 1 C W V d Velde 1 E S Cats 1 T van der Straaten 1 C van Egk 1 A J v d Sanden 1 A W Eoes 1 C Spit 1 en A Kaptfln 1 Op de gisteren te Haastrecht gebonden verkiezing voor twee leden voor den gemeenteraad waren uitgebracht 116 stemmen van de 175 Herkozen de heer P Blanken met 98 stemmen en den beer L Raaphorst met 72 st de heer P Graveland bekwam 38 stemmen Te Vlist waren uitgebracht 42 stemmen van de 56 FBVlLLETOlt DE IHARSKRAMËR Naar het jDutiacA 18 hO goede masBa wees niet boos op Cesar Sarali is al in f eea acht dageo buiten gekomen en in al dien tijd heb ik geen woord met haar gesproken ffWel jongen wat zag je F Ik dacbt dat jelui bet al lang eens waart ffDat daoht Ik ook massa 1 yHoor eens aan dat roaddwalen by nacht moet een eind komeo Ga nu maar gerust naar huis Cesar ik zal zelf met het meisje sprokeD en morgen a7ond zal zij je zelf bescheid geren Duizendmaal grooten dank massa I en met eun sprong was de neger over da naaste schutting eo in de dnitternis Terdweaen Elliot ging nu qaar it paardenstalloD gaf z n paard aan een neger overei ging zijn woning binnen i In eene der bovenkamers van het ruime huis be Tonden zioh teselfder tijd twee meisjes die te zamen een eigenaardig genrebeeld aanboden Het eene frisoh als eena ontluikende rozeknop Ug bij het geopende renaier in een sobommelstoel en wiegde zich de fraai gerormdo voetjes opeen overgetrokken voetenbankje steunend laugzaam oor en rugwaarts Z j was in nog onvoltooid négligé zoodat de nauwelijks ontwikkelde vormen sleobta door eene fijne ahawt bedekt waren B den luinen murmeren sohoorateeD Herkozen de heer A Schep met 30 ateoimeD do heer W Zuidbroek 21 atemmen de de heer A Boer 20 stemmen Herstemming tufschen de heer W Zoidbroek en A Boer Uitslag der Gemeenterafds verkiezing te Nienwerkerk a d IJsel Uitgebracht 107 atdmmen I Hiervan rerkregen de heereo Van Yoorthdizen burgemeester Üb 88 Hoogendgk m 85 stemman Verder rerkregen de he ren J van der Ham aotr 20 Ropke adtr U en Streng kath 2 stemmen Het Programma èan de 4e Maziekuitvoering door he muziekcorps der Sdhuttery directeur de heer J G Arentz op Donderdag 18 Juli 1895 des avonds ten 8 ore ia de tent op de Markt alhier loidt als volgt Le saphir march EUegiers Oovertnre Cecilia D Snoeck Zumer Schnell vta h Job Besoh Cours des traineaux v Perck FantaiBie Martha Flotov March de carillon Neibig La fée des eaax ouverture Hemmerleiu Sons Ie feaillage polka voor 2 Pistons Keasels 9 La corbeille des fleon fantaisie O Joh t Dam 10 En promenade par re double Parlow Bedankt voor het beroep bij de Ned Hervormde Kerk te Woubragge door ds K A de Groot Az te Houten Men meldt uit Zevenhuizen Een landboQwer aan den Breeden Weg wilde een treemrlen in orde baengen De paarden die er voor stonden trokken evenwel voort zoodat zya arm door een kamrad gegrepen en op twee plaatsen verbrüzeld werd Twee geneesbeeren uit Gouda en één uit Zevenhuisen hebben den arm tot deu elleboog afgezet De toestand van den Igder is zorgehjk Ia de kazerne te Vüssingen viel gisteren middag een korporaal die zyn geweer in de hand droeg terwyl de bajonet omgekeerd aan den ontlaadstok hing van een twaalf treden hoogen trap De bajonet waarop hg viel drong in een zyner beenen door en kon eerst na veel moeite verwgderd worden Waarschyolgk zal de man die per brancard waaronder in weerwil van den zachten avond een knappend vuurtje brandde stond het tweede meisje welks ebbenhoutkleurig gezioht by het schijnsel der vlammen bloosde De lippen waren juist dtk on omgekruld genoeg om het gezicht eene pikante uitdrukking te geven waarb de wel een weinig afgestompte maar toch welgevormde neus en de schitterende zwarte oogen zeer oed pasten Een koket sluitend jacket liet eene taille zien die menig dame haar benijd zou hebben en zooaU zij daar met den eenen arm tegen den schoorsteenmantel leunende en op den anderen eene witte nachtjapon droeg moest men wel dadelijk zien dat zij tot de door de blanke bevoorraohte klearlingen behoorde die zich door edelheid van vormen en voornaamheid van manieren ken merkeu Eene tamp brandde er niet in t vertrek ff t Ia wel mooi in het oosten Sarah sprak het meisje van den schommetstoel veol pracht rijkdom en weelde maar ik vond het er altijd sttjf en ten toonstellingachtig en ik ben erg blij dat pa mij teruggehaald heeft want voor ona groene Oaklea onder onzen warmen hemel geef ik het heelc oosten Maar miss Ellen zgn daar niet heel veel fijne heeren zooals w eec paar in het Globe hotel zagen toen u terugkwam ran uwe reis of zooals Mr Baker Mr Baker poeh lis ook wat hernam het eerste meisje op een toon van onverholen geringschatting ik dacht dat je n beteren smaak had Sarah En w t gaf ik om die heereo in het oosten P Ik heb er maar een paar geïiohten van gezien I Neen Sarah jij motst liever aan diea armen Gesar naar het hospitaal werd verroerd zyn beeo moetea missen M C In de eerste plaats had zich gisteren voor dë arroadissements rechtbank te Rotterdam te verantwoorden H P 24 jaar arbeider te BergAmbacht Hy zou den 24 Maart j l een bedrag van f 170 ten nadeele van Michiel van aen Berg aldaar hebben weggenomen Uit het getuigeuverhoor bleek dat beklaagde van de dronkenschap van bestolene had gebruik gemaakt om het geld te ontvreemden hoewel bekladde beweerde het te hebbeu gekregen Het O M requireerde 3 jaren gevangenisstraf Mr F L M Driebeek pleitte als to eToegd verdediger Terzachtendejomstaadighedan W euB valschheid in geschrifte stond daarna terecht L v d H 25 jaar bakker te Stolwyk Ia en omstreeks begin April j l zou hg door een valsch geschrift hebben mogelyk gemaakt dat onder rembours aan hem afgezonden goederen zooder betaling werden afgegeven Zes maanden gevaogenibatraf was de eisch tegen dezen beklaagde Het O M eiachte vsrvotgens tegen L vaa t V 21 jaar tapytwever te Hilversum wegens diefstal van een paar sokken onder de gemeente Haastrecht zes maanden gevangenisstraf Aan de reeds op de vergadering in Seinpost te s Gravenhage op 27 Juni benoemde heeren zijn door directeuren der VryeUniversiteittoegö oegd de heereo W Hovy en G M £ van Löben Sels en door curatoren de heeren A Brummelkamp en mr Tb Heemskerk om gezameniyk met bedoelde heeren de enquêtecommissie te vormen die zal te onderzoeken hebben of het onderwys van den heer De Savornin Lohman in overeensteming is met de beginselen der Vrye Universiteit Te Zuid Beierland ia gisteren brand ontstaan in de boufvmanswoning Trompeaatee c die in eigendom heeft behoord aan den zeeheld M H Tromp Volgens de overlevering bracht hy daar veelal de zomermaanden door Nu een veertig jaar geleden hrandde deze wooing mede af en by die gelegenheid verbrandde ook het daar nog aanwezige portret van den zeeheld 14 jaar later werd zy weder iu asch gelegd en dit ia nu andermaal het geval Trompen8tee werd laatstelyk bewoond door den landbouwer Schelling Alles was verzekerd Een bewoner van de Von Zezeoetraat te Amsterdam bad een twintigje in de staats lotery De man kreeg plotseling met werk Teda8n en moest ryn briefje er aan Reven denken ffOesar poeh 1 zei de mulaitin op denzolfden toon vaa eringsohattiag i Wflt is dat riep Ellen zich half oprichtend ff t is toch immers al in orde met jelui tweeen ulk weet nog metal Jij bent de grilligste Sarah die er in Amerika op twee boenen loopt lachte Ellen maar het sp t me om dien goeien Cesar De kleurlinge staarde in het vuur Daar werd aan de kamerdeur geklopt Sarah moet dadelijk b j Mr EUiot komen als misB Ellen haar niet meer noodig heeft 1 klonk de bekende stem van een der bedienden en snel als dd wind voltooide Sarah het nachtgewaad van hare jonge meesteres verwisselde hare wandellaarsjes met fluweelen muiltjes en liet haar alleen Mr EUiot zat ia de helder verlichtte bibliotheek die eohter maar op 6éae phnk vol boekon kon bogen en met het oog op de reusaohtige secretaire en do iu t rond liggende en hangende papieren oer den naam kantoor of schrijfkamer verdiende hg het vuur de krant te lezen toen Sarah hinneakwam ffKom eens hier meisje begon hij opziende hoQ staat het met jou en Cesar Ik il een eind aan die geschiedenis hebben P wik moet hem niet Sir ff Zoo waarom nu weer nietP fflk mag hem niet Igden Zooals je verkiest Sarah maar luister eens Jij bent door EUon wat verwend on hebt meer grillen dan my lief is Eerst was Cesar alles en Ellen plaagde my alle dagen om hem te koopen opdat jelui mekaar kondt tronwen au ik me daartoe om van een weduwe een handelaarster in aardappelen eenige mondbehoeften te krygeo Gisteren ochtend kwam hy het beleende brieQa inwisselen tegen betaling vau het genoteue f 1 24 De vrouw weigerde het brieQe td te geven want Maandag waren de f 20 000 er op gevallen zonder dat de mao er iets van wist Men heeft den man aangeraden een advocaat te raadplegeu en deze zond de weduwe reeds en sommatie thuis by deurwaardersexploot De vrouw hlyft echter weigeren waarsohgnlyk in de gedachte hebben is hebben en kr geu is de kunst De zaak zal dus wurschynTyk epoedig voor dea rechter worden gebracht Töd Als vervolg op ons verslag van de Alge meene vergadering der Holl Maatsoh van Landbouw in ons vorig nummer deeleu vg het volgende mede De heer Van Megen afgevaardigde van Amsterdam verklaarde dat men in zgue afdeeiing niet van nature sympathie heeft voor het protectionisme maar toch erkent dak de landbouw steun behoeft Hg heeft met genoegen de beschouwingen van den heer Van Assendelft de Coningh gevolgd en stelt namens zijne afdeeiing eene motie voor waarbg de vergadering erkennende dat het vryhandelstelsel gewensobt is maar tevens verklarende dat de praktijk in andere landen de hand having er yan bemoeielgbt en van oordeel dat de landbouw worde gesteund de wensohel kheid uitspreekt van de heffing zg het tgdelijk van reoiprooiteitsrechten De heer De Boer uit Wieringerwaard kenschetst alle argumenten tegen protectie als zinledig en onwaar Het beroep op Robert Peel wgst hg af Dat de door hem bewerkte afschaffing der graanrechten een gunstig resultaat opleverdei is een gevolg daarvan dat die afschaffing voor den landbouw in zyn tgd een prikkel was zioh eerst recbt te ontwikkelen De toestand is thans anders De krachtsinspanning heeft haar grens bereikt en als de gunstige werking duurzaam geweest ware zon Engeland ook thans wat zyn landbouw betreft in bloeienden toestand moeten verkeereo Bismercks stelsel moge schadelgk zyn geweest voor de rgksbelangen gelgk de heer Ruiter nit Gouda beweert de landbouwer zelf in Duitsohland vaart er wel by wenscht geen opheffing integendeel verzwaring vaA invoerrechten Spreker zegt protectionist te zijn geworden door de schrale argumenten der vryhsndelaars Hg levert ten slotte een kritiek op de argumenten tegen protectie in de Tweedy Kamer aangevoerd o a door den heer De Boer nit Assen genegen verklaard heb wil je hem weer niet Pai op als je weer verliefd mocht worden mag je nieuwe vrijer zien dat zijn heer jou koopt dau zid ik voo Ellen wel een ander kamermeisje vinden Hij zag haar scherp aan maar het bruine gezicht bleef onbewegelijk Mg goed Sir t antwoordde zij koeltjes Dankje ga uu maar 1 Het meisje verliet de bibliotheek bleef bg de openstaande achterdeur voorzichtig luisterend s aan stak het hoofd naar buiten en sloop onhoorbaar de dull ternis in Elliot flapte zijne courant dicht zette zich voor de schrijftafel en begon in zijn conto boek te bladerea Kort daarop stak eene oude negerin het grijnzend voorhoofd door de deur en nep Master de oude Izak laat vragen of hij hier van nacht logeeren kan Geef ham goed wat te eten Flora antwoordde Elliot zonder op te zien en zeg hem dan dat ik een woordje met hem te spreken heb Gegeten heeft Izak al Master t Zoo zoo en juUte ook al de beursjes geledigd f Nog niet heelemaat Master hinnikte de negerin maar hij heeft prachtige dingen voor Kerstmis en Nieuwjaar moest ik aan Master zeggen Goed goed Isat m dan maar dadel fc hter komen Kort daarop trad met eene diepe buiging een oude man met een volle gryzen baard de bibliotheek biunen BlUot stond op en schoof gastvrij een stoel bij den haard ff ordt r r9 lt4