Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1895

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 10 17 lO fij Li h of ftfUlfSlM Aangevangen t Mei TUd vao Greenwich 7 S1 8 8 7 69 8 06 8 13 8 81 8 61 8 48 4 80 11 18 1 14 11 89 11 86 18 43 11 68 1 44 R O T T E r d A U 10 7 47 4 08 t 8 18 OOODADEN BI 4G DIK HAAO G OUD A H e6 487 807 488 809 88 9 4610 1411 3611 161 881 44 8 68 3 43 4 16 Voorb 6 64 10 80 1 44 Z Z w6 08 10 86 1 58 Z6r M 19 10 46 1 09 Goud 6 80 7 60 8 13 9 9 6610 1610 6718 0611 461 10 8 14 816 4 18 4 43 Stopt IB Bleliwijk Ktaüirog on Nootdorp Leid kendMn DTHOHT GOOD 10 11 34 11 60 8 10 8 614 48 6 86 10 13 11 1 1 4 1 8 63 10 81 g g 4 24 10 44 11 07 1 11 8 41 4 87 6 10 7 o9 A STiEDAll GOÜDA 9 04 l j4 1 1 Oobd 7 86 9 0 9 87 10 10 10 60 U U Z M 7 418 47 1 11 01 11 87 4 67 8 01 10 06 ï gw tS 8 66 ll lS 18 46 6 08 8 11 10 16 Vootb 8 07 9 08 11 87 11 68 6 10 8 16 10 17 iBl 8 11 9 18 9 87 10 U7 10 48 11 8111 41 1 08 1 67 4 06 4 17 6 16 6 67 7 44 8 81 9 1110 8111 46 BOUDA DTBICBT 6 36 6 40 7 66 8 0 8 81 9 06 10 19 11 18 48 1 18 8 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 8110 16 6 60 8 64 11 14 1 37 7 10 10 89 6 69 7 03 8 11 11 11 8 46 8 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 6 18 7 18 8 18 8 41 9 9 87 10 61 11 46 1 10 8 08 S 60 4 48 6 18 6 86 7 46 9 0411 e O C U A A mstebdam 8 40 8 81 10 01 11 11 10 8 31 4 47 66 10 15 Wo 7 6 9 10 10 60 11 46 1 4 10 6 46 8 11 11 16 delft 4iö daarop ran repliek dieot Deze zet het Tenchil ran itaDcIpunt aiteeo dat een lid der Tweede Kamer beeft ia te netneu omdat hg niet optreedt roor de belangen ran een bepaalde groep maar roor die ran het algemeen en dat van een landbouwer die ineene rergadering ala deae de verdediging v n beschermende rechten op zicb neemt Echter blgkt dat de belangen ran landbonwers en aairelboerea weer niet samengaan on men doa ook hier niet apodictisch cyn kan Nadat op eene deebetreffeode vraag de rooraitter als zgne meening heeft te kennen gegeven dat de bebandeling der van de door Haarlemmermeer gestelde vrai principieel afwekende moties van Asaeodelft de Coniogh en Amsterdam volgens het reglement staande deze rergadering niet geschieden kan verklaart na de heer Van Telzen zich om redenen van opportaniteit roor protectie Detoeostand van den laofjlboaw is kóó desolaat dat men in weerwil ran de bezwaren tot bescherming moet orergaau Ook de afgevaardigde van Alfen hoewel de daar wonende zuirelboeren er geen direct belaag b hebben ia van die meening Eren als de boeren thans ontheffing kr geu voor het zout zou men ontheffing kunnen rerleenen voor graan waar het als reeroeder of in de fabrieken dienst doet Ten slotte wordt tot stemmingQovergegaan met den oitalag dat de rraag van Haarlemmermeer ontkennend beantwoord werd met 174 tegen 77 stemmen De voorzitter voegde biersan de mededeeling toe dat schriitelgk van de afwezige afdeelingen zijn ingekomen 186 antwoorden tegen de heffing van graanrechten en 84 daarvoor De afd Amsterdam die gewenscbt had dat eerst over hare motie ware gestemd trekt thans die motie in daartoe geleid door de arkanning van het boofdbestoar dat de landbonv hulp notdig heeft Amsterdam verwacht dat het hoofdbestnar zelf de middelen zal zoeken om den landbouw nit zyn kwgnenden toestand op te hefien Na de qnaestie ran Vrybandel of Bencherming heeft de Holl Maatsoh van Laodbonw het rolgend roorstel vau het Hoofdbestnar behandeld Het hoofdbestuur van de Hollandsohe MaatBchappg van Landbouw vraagt machtiging van de algemeene vergadering om aan Hare Majesteit de Koningin Wedawe Regentes een adres te richten met eerbiedig verzoek om met het H op den zeer gedmkten en achteroitgaanden tontand van den Nederlandscben landboaw in het algemeen en den ongelgkeo belastingdruk op onroerend tegenover roerend vermogen de heffing van de grondbelasting op de ongebouwde eigendommen te doen verminderen roor de hMft ran het tegenwoordif gerorderde bedrag dos 3 pet in plaats van 6 pCt vasttestelleu orer de belastbare opbrengst De heer Kruseman uit Hontrijk en Polanen ontkende dat de vermogensbelasting het zwaarst dmkt op den landbouwer De pachter bestaat wat hy by machte is niet wat de grondeigenaar noodig heeft De heer De Goede nit Pnrmereud meende dat de pachters met dit voorstel niet gebaat zoaden worden wel de groadeigenaars Toch zyn de pachters de eigenlijke landbouwers Grondeigenaars zyn vaak vreemdelingen en worden dns toch al in deze vermogensbelasting niet aangeslageo Moest men ze nu de grondbelasting ook nog kwytscheldan De heer Meyer ait Den Haag herinnerdeer aan dat de heer Kolkman in de TweedeKamer er op had gewezen dat als de IndischesDikerplanters vrijstelling van belasting kregen de Holtandsche landbouw er nog meerrecht op had Daarom sing spr met hetroorstel mede Wieringerwaardc daarentegen was tegen het roorstel omdat men werd het wetteljjk gesanetionneerd daardoor allicht zoo meenen dat de boeren dan terreden konden zya Mr Tan Assendelft de Goningb merkte op lat ala men de grondbelaating tydelyk bal tfi werking gmg nt llpn dit nitRJDitend fen i 8 80 n 7 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 01 8 18 6 S1 6 19 6 86 7 86 7 82 7 89 7 48 7 66 9 86 7 86 Oeuda Hoordreeht Kieuwerlrvk Oapelle Eotterdam 6 i lO 6 19 6 18 8 8 Jtottaidam 7 46 Oond Ovdair Wondn Utrwlrt 0 ad VUawnkuk Hoordnokt baitenkausje roor de tegenwoordige grandbe zitters zoa zyn Maar bovendien is er immers volstrekt geen vermindering rao grondbelasting te krygan want de Begeering heeft met de nieuwe belastingen geen zy gesponnen Ook deze spreker merkte op dat de Belgen die in Zeeland en Limburg grond koopen zooveel viSór hebben op de Nederlanders omdat zy geen vermogensbelasting hebben te betalen Spreker gelpolt dat de groot grondbezitters van het Hoofdbestuur wel weten dat hun voorstel geen kans heeft maar dat zy daarmede slechts een bewys van activiteit hebben willen geren Neen men kan iets anders vragea Verlichting der plaatselyke belastingen waardqor de gemeenten baar hoofdelyke omslagen zouden kunnen verlagen De heer H F Bultman meende dat de qoaeatie omtrent de buitenlandsche groudeigenaari aan den we ever moest worden gelaten Voorts meende spr dat de noodige gelden wel zonden kunnen worden geronden op de begroeting ran oorlog De bedoeling van het voorstel was echter roornamelyk uiting te geven nsn bestaande grieven en de aaadaoht der Regeering er op te vaatigen Het voorstel zou eoa voordeel van f 4 000 000 aan den landbouw verschaffen Barsingerhorn meende dat het te behalen voordeel te klein zou zyn aangezien alleen de groote grondbezitters er door zouden worden gebaat applaus Om aan te toonen in welk een ongelyken toestand de landbouw tegenover de steden staat wees de beer Bultman nog op de wsterkeeriogen die door bet platteland worden onderhouden terwyl toch de steden er evenzeer belang by hebben zoo ook de scbeepsgelden Nadat nog enkelen het vóór en tegen hadden uiteengezet werd over het voorstel gestemd Het werd aangenomen met 114 tegen 96 stemmpu Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gonda over 1894 ontleenea wy nog bet volgende Godshuizen Instellingen Verpl Uitgaven Oude Maouenhuis 41 f 11659 67 Israëliet Onde maonen en vrouwenhuis 16 16319 43 Genootschappen die aan schamele armen onderstand verleenen Tabitha hetwelk uitgaf f 239 88i Stichting van Fytje Willems Pauw 160 81 B K lastelling van Liefdadigheid 606 Vrouwen Instelling van Liefdadigheid St Elisabeth hetwelk uitgaf 525 Genootschap tot bet rerleenen van onderstand aao behoeftige kraamvrouwen De Vereeniging onder de zinspreuk Tot hulp der vrouwene welke aan 29 kraamrronwen onderstand verstrekte tot een bedrag ran f 407 67 Cnmmisslëo die gedurende den winter uitdeeliugen doen van levensmiddelen en brandstoffen Uitgaven Commissie ter bereiding en uitdeeling van aoep f 2460 03 Commissie tot uitdeeliog van warme spya behoorende tot de R K Gemeente 1382 28 lastelHngen tot werkverschaffing aan behoeftigen in Saartoe ingerichte werkplaatsen De werkinrichting tot wering van bedelary welker uitgarea bedroegen f 5013 64 iDstellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen op andere wyze dan ia daartoe ingerichte werkplaatsen Het Gen tot hulpbetoon aan eerlyke en vlijtige armoede hetwelk aan 30 personen werk verschafte en daartoe besteedde f 671 60 i Dh gezamenlijke nitgaven der in dit versli 11 08 11 86 8 11 09 11 18 9 61 10 81 10 81 10 61 9 40 opgenomen Instellingen ran Weldadigheid ten behoeve der armen beliepen f 98618 42 Waaraan behooren te worden toegevoegd a de kosten van degemeenteapotheek l 3513 12 b de jaarwedden v genees heel envertoskondigenmetde praktijk der armen belast s 4100 c de kosten vanverplegmg r armekraukzinnigeo 4970 34 12588 47 f 111201 89 Middelen tot leniging en vermindering der armoede inzonderheid door ou derwys en werkverschaffing Tot de gemeentelyke instellingen tot leniging eo vermindering der armoede door onderwys moeten gerekend worden de beide Openbare Kostelooze Scholen en de Avondscholen herhaliüg8 ondfirwiJB die toegankelyk zyn voor alle onvermogenden Ook mogen daaronder genoemd worden de beide Burgerscholen voor jooftens en dis roor meisjes waarop eveneens kinderen van onvermogenden kunnen worden toegelaten tot de klassen voor het zoogenaamde meer uitgebreid lager onderwys bestemd Werkverschaffing tot leniging van armoede geschitidt door tosschenkomst van instellingeu die van bgzondere vereenigingen uitgaan Deze zyn de beide hiervoren reeds genoemde instellingen a De Werkinrichting tot wering van Bedelary Deze ioBtelling wordt in stand gehouden door bijdiagen vso particuliereu en verder ait de opbrengst van het gemaakte werk of van de door hare verpleegden verrichte diensten De inrichting bevindt zich in een gebouw dat door de Gemeente ia beschikbaar gesteld en dat van harentwege wordt onderhouden Zy die ondersteuning behoeven kannen daar met het verrichten van het hnn aangewezen werk den kost en bovendien eene kleine geldelyke belooning bekomeu In het afgeloopen jaar namen behalve de vast opgenomenen wier aantal afwisselde van 34 tot 37 lieden die tegen eene gerioge ydrage van Armbesturen of particulieren daar huisvesting voeding en kleeding ontvingen 5168 personen hun toevlucht tot de inrichting Het grootste getal zoogenaamde dagmenschen was 18 het kleinste 6 Het Bestuur der Werkinrichting bestaat uit 9 leden met een Collegie van 25 Commissarissen allen gekozen door ben die tot de inrichting geldelyk bydragen b De vereeniging Halpbetooo aan eerlyke eu vlijtige armoede c Deze vereeniging heeft ten doel aan behoeftige gezinnen zedelyke en stoffelyke ondersteuning te verleenen bet laatste inzoaderheid door tegen een billyk loon aan vronweo naai en breiwerk te verschaffen De vervaardigde goederen worden deels verkocht deels verloot De vereeniging staat onder het bestuur van eenige damea Instellingen ter voorkoming van armoede door of vao WBge de Gemeente beheerd a De Stedelyke Bank vao Leeniog die bestuurd wordt door eene Commissie van drie leden Op den In Januari 1894 waren aanwezig 11290 panden heleend met f 34019 90 In den loop van het jaar werden beleend 56534 panden voor f 119215 Te zamen 67824 panden beleend met f 153234 90 Daarentegen werden er gelost 55770 panden tegen f 118550 05 verkocht 1282 panden te en f 3189 30 Te zamen 57052 panden ten bedrage van 121739 35 7 11 4 60 4 67 6 04 6 11 6 10 1 46 1 66 1 01 1 09 S I6 4 01 11 10 7 80 3 10 3 60 e O D D A 11 60 6 41 1 60 8 19 e 0 88 7 60 fi 8 8 11 7 07 8 19 7 20 8 88 B BO 7J0 Utrecht Woerden Oudewattr Gouda Amsterdam Wp e nda 9 34 Zoodat op uit Dec 1894 aanwezig waren 10772 pandeo beleend met 31495 55 By de Spaarbank te Goudawas geplaatst 3000 Ken jaar rente daarop verschenen 243 46 Inleggelden by de Brandwaar borgMaatschappy 130 Het debet der administratievan verkoop was 259 23 Het saldo in kus 5745 27 Kapitaal der Bank op nlf December 1894 é 40873 51 Er werden in den loop van i jaar 1575 panden minder beleend en f 9816 70 minder ter leen verstrekt dan in 1893 De Oommissie van Administratie onderging geeue veranderiog in bare samenstelling b De Spaarkas onder het beheer van het Bnrgerlyk Armbestuur Deor 350 personen werd in 1894 ingebracht de som van f 3617 60 Zy ontriagen terug f 3730 05 Het bedrag waarmede de teruggaaf den inleg orertreft werd bestreden uit de rente die het kapitaal dat op de Spaarbank is geplaatst afwierp ten bedrage van f 36 47 en voor het overige uit de fondsen van het Burgerlyk Armbestuur In het vorige jaar badden 350 personen de som van f 3459 75 ingebracht Aan het verslag omtrent de voornitamste gebeurtenissen in het gouvernement Atjeh ea onderhoorigheden van 22 Mei tot en met 4 Juni wordt het volgende ontleend Meermalen werden onze tydelyke posten te Senelop KroengGioempang Biloul en Anakgaloeng alsmede het wachthuis by de brug aldaar door kwaadwilligen beschoten zonder dat ons echter eenig nadeel werd berokkend Ook op oeoe patrouile van Biloel naar Lambaroe werden eenige schoten gelost eo den 26u Mei onze versterking te Anakgaloeng met geschutrour bestookt 7 granaten werden afgeschoten waarvan er 3 zonder nadeel te reroorzaken in en by de versterking sproogea In den nacht van 23 Mei trachten eenige kwaadgezioden door middel van klappervezela die zy op de brug te Anekgaloeng badden verzameld en aangestoken die brug in brand te steken De schade was echter gering Door onvoorzichtigheid van een opiamschnirer ontstond in den nacht van l op 2 Joni brand in de Chineesche wyk te Sabang PoeloeWeh waardoor twintig hnizen in den asch werden gelegd de scbade wordt op f 20 000 geschat Den 24n Mei werden drie kanonschoten op onze versterking te Segli gelost waarvan er twee doel troffen Een zieken oppasser werd door een dier projectielen gedood Berichten werden ontvangen van meerdere werkzaamheid der kwaadwilligen in de ran ouds door fanatisme beruchte bovenstreken vao Godoag en Kerti Het doortrekken dier benden naar Telok Semawê werd echter door de inlandsche bestuurders dier landschappen beleti waarna de kwaadnilligsn aftrokken Door de zwakke bonding van T Tjihiq te Melaboch zouden volgens mededeelingen eenige kwaadwilligen zich genesteld hebben op + 3000 meter vao de versterking in een drietal kleine benltings eo werd een ran de passer Melaboeh afkomend Atjeber dood geschoten De civiele en militaire gouverneur vertrok 28 Mei naar Melaboeh eo keerde den 31n terug De weersgesteldheid was warm en droog gepaard met krachtige westelyke winden De gezondheidstoestand ter westkust was ongunstiger dan gedureu te den rorigen rerstagtyd er viel aldaar veel regea In Groot Atjeh en op de zeeposteo aan de Noord en Oostkust was de weersgesteldheid warm en droog terwyt de gezondheidstoestand gunstiger was Het gemiddelde ziektecyfer per dag bedroeg 19f tegen 26 en dat ran de beriberi 4 tegen 8 gedurende den rorigen rerslagtyd Het sterftecjjfer bleef constant 8 4S 9 67 11 18 10 04 10 11 10 18 9 10 8 80 8 80 6 87 6 44 6 60 10 87 11 80 8 06 9 41 9 0 9 6 4 40 8 86 10 ó 38 J 10 02 10 18 6 17 6 U 7 6 1 7 6 IS 6 41 6 47 6 68 8 8 10 84 10 64 7 80 8 09 9 07 EJIf 9 88 S 9 36 S S5 8 41 9 49 11 10 6 81 7 49 8 108 4 U l Men meldt ait Amsterdam Tot de ongeoorioofde verkiezingsmanoarres die thans in toepassing worden gebracht behoort o a het Terratscben der aanplakbiljetten Zoo heeft men op rele zulke biljetten ran de kiesrereenigïng Burgerplicht orer den nsam van haren candidaat roor het gele briefje i en heer Knegt een strook papier geplakt waarop de naam ran den tegencandidaat mr Van Gigcb roorkomt Toen Zaterdagmorgen de reliquien tan de domkerk te Aken aan de geloorigen werden C Ond ontglipte de doek van Johannes den per aan de banden ran den kanunnik Ciaessen daar de herige wind het gouden koord bod gebroken waarmede de doek omgeren is De reliquie viel op het dak der schatkamer van de kerk Uit de meuigte ging een vroeselyk gegil op de wereld vergaat riepen de duizenden Ëen half our kter echter toen twee loodgieters de doek ran het dak haddeu gehaald en de reliquie weder werd getoond keerde de kalmte in de gemoederen terug De liewyorksche correspondent van the Times meldt dat de Bt Louise een der booten van de Amerikaansche lyn Zaterdag daar is gearriveerd na eene reis van 6 d en 8 uren en 47 minaten d i 3 orea en 18 minuten korter dan hare vorige reis A S schryft in de Soer Ct vanS Juni 0p Bali en Lombok schijnt een nieuw geraar te dreigen waarvoor de Kegeering blgkens de rerscbillende qnasi geheimzinnige maar toch gemakkelyk tot in het doel to doorgronden Toorbereidings maatregelen gelukkig niet blind blykt te zyn De houding der Sassaks toch is zooala mij ook nit particuliere brieven ran op Lombok vertoevende en beroegde beoordeelaars blykt vooral in den laatsten tyd alles behalve vrieodschappetgk bon aanmatiging stygt met den dag en reeds meermalen is het voorgekomen dat op onverholen wyze aiting werd gegeven aan den ingeboren haat tegen deer Kaffir t zy hy blank of bruin van klenr is t Is niet alteen niet onwaarsch niyk maar t ligt zelfs voor de hand dat aan deze schier aan t geprononceerd vjjandige grenzende stemming de invloed van onzen trouwen vriend f van Karang Aaem niet geheel vreemd kan zgn Daarin echter aanleiding te zoeken tot eene expeditie zou ik al heel absurd vinden Niet Karang Asem toch aon die expeditie kunnen gelden maar alleen den persoon ran Goesti Djilantik en om die in banden te krggen behoeft ï aarip geen meerder bloed geofferd te worden dan op Lombok reeds stroomde Men rolge in Godsnaam in deze de van ouds bekende ryksdaaUldr politiek en love een flink aantal ring its uit om vriend Djilantik lerend aan ons over te leveren Geld zal ook hier de machtige motor blgken om de bevolking ran t Karang Asem die slechts roor een zéér gering deel op de hand van onzen rriend is er toe brengen om heer Djilantik in no time m onze handen te spelen Het gebeurde in bet Keizer Wilhelm kanaal beeft zich eenigszins anders toegedragen dan de eerste berichten luidden De Fransche stoomboot Ëmile heeft namelyk een Deensch zeilschip aangavaren het schip zonk de stoomboot kon de vaart naar Kiel voortzetten De passive door h t kanaal is door bet ongeval m eooeg niet gestremd De erfenis die koning Christine van Spanje en hare kiodereu zoudea krygen nit de nalatenschap ran don Alexandre Soler zal niet hnn maar de schatkist ten goede komen Het testament is door de rechtbank nietig verklaard op grond dat het niet zooals de Spaansche wet wil geschreven was op papier voorzien ran het zegel van bet jaar waarin het was geschreven Don Solers s testament was opgemaakt in 1895 dsarroor was papier gebrnikt met het zegel van 1894 Het testament is derhalve niet wettig en daar Don Soler geen nabestmuiden had valt de geheele erfenis aan den staat die wel een paar millioen peseta s kan gebroikeu Hoewel de Koningin en bare kinderen bgna anderhalf millioen peseta s verliezen zal deze slag hen wel minder zwaar treffen dan rele arme famüiën en beschermelingen ran den ouden zonderling wien hg belangrijke legaten bad vermaakt Het conserveeren ran vruchten Men kan trochten b v droireo in baar geheel con erveeren door in groote flesschen of ia andere goed sluitende bewaarplaatsen een plaat w leggen op eenige centimeters afstand van den bodem Deze van openingen voorziene piaat ordt met spaanders bedekt Onde de pUat dns op den bodem zette men een open Mhaahje met abK ntea alcohol legge de droog afgeveegde rruchten op de plaat en sluite het Toorwerp dat roor bewaarphiats dient zoo mogelgk luchtdicht Zoodoende kannen de rrnohten langen tyd achtereen in rolkomen verïchen toestand bevaard worden De iBtoemfonteinscbe Expresse heeft het volgende verhaal Piet Juries een kleurling in dienst van den heer A N Robertson ran George schoot een pauw in April toen de jacht gestoten was Hy gaf den pauw aanzijn baas deze maakte er den magistraat den heer W 0 Palgrave een present van De magistraat nam het geschenk aan doch vond later ait dat bet onwettig was diende een klacht iu tegen zichzelf en schreef naar Kaapstad om hem in verhoor te nemen Kolonel Eustace de magistraat van Mosselbaat werd beooemd om voor dut doel najjtr George te gaan Dh uitslag was dat Piet Juries die den vogel schoot zyn baas die hem ontving en de magistraat die hem ten geschenke aannam alle drie schuldig werden bevonden en elk met £ 4 beboet Het wordt niet gemeld of de sebotdige magistraat die er bet beste van had de boete ook voor de twee anderen betaalde Eene moeielyke redding werd Zaterdag te IJmniden door de sleepboot IJmaiden volbracht Het Zweedsche schip Söskümmern zat met zooveel avery dat het een wrak geleek allergeraarlykst naby de kost Hooge zeeën sloegen er voordurend over heen India positie waagde de sIJmuiden het haar te naderen en dank zy groote krachtsinspanning sla de zy er in het schip uit de branding te sleepen De rechtbank te Metz heeft een schoenmaker uit Hayiogen veroordeeld tot 4 weken gerangenis omdat hg bg zijn terugkeer uit Parys waar by langen tijd vertoefde eenige exemplaren van in Elzas Lotharingen verboden dagbladen Petit Journal en Intran9igeantt had meegebracht De mazelen nemen te Winkel nog steeds toe doch zg zyn niettegenstsande ze gepaard gaan met hevig boeaten van geen kwaden aard By een der onderwgzers zgn ze ook aan huis zoodat deze genoodzaakt ïs bniten de school te blgren Door de Belgische douane beambten wordt streng gewaakt tegen het binnensmokkelen ran vee nit Nederland Reeds menig stuk vee is door hen benaderd en te Fescfaen geslacht terwgl bovendien de invoerders een zware boete opliepen Nabg het Park te Rotterdam is gisterenmiddag nit de Maas het lijk opgehaald raa een der beide matrozen die de vorige week nit een der sloepen is gevallen behoorende bg het Portugeescbe oorlogsschip Vaco da Gama c Heden Woensdagmorgen ten 10 uur werd het lyk met militaire eer op de R K begraafplaats te Crooswgk ter aarde besteld By onifltuimig weder zgn Woensdag de Dnitscbe pantserschepen Baden c en Kurfürstx in de Oostzee in botsing gekomen Na afloop der schietoefeningen wilde de schout bij nacht Koster zich aan boord van de jKnrfnrsti begeven en daartoe naderden de schepen elkander maar by t rerminderen der vaart niet behoorlyk meer naar het roer tnisterende werd de Baden door eene hooge zee tegen de Kurfürst gedreven en drong met ram in den romp van laatstgenoemde Door haastig sluiten der scbotten werd eene ramp voorkomen de schade is nochtans aanzienlgk Bniteolandscb Overzicht De Belgische Monitenr bevat de Koninklijke Desluiten waarbg bet in werking treden der invoerrechten volgens de nieuwe tarievenwet wordt bepaald op 24 Juli met uitzondering van de rechten op werkhoat voorschrgnwerkers en op latten De daardoor geldende invoerrechten treden 1 Januari 1896 in werking Maandag avond trok de groote stoet van liberalen door de voornaamste straten ran Brussel ten einde te manifesteeren tegen het ontwerp der nieuwe schoolwet Na de manifestatie werd een meeting gebonden ïn den Vlaamscben Schouwburg waar bg acclamatie een motie werd aangenomen waarin geprotesteerd wordt tegen het nieowe school wetsontwerp en het intrekken van het ontwerp en het ontslag van het ministerie wordezi geëiscbt toejuichingen Verder werd de wensch uitgesproken dit een wet worde aangenomen waarbg verplicht kosteloos ouderwya en de politieke en filosoüsohe onatbankelgkheid der onderwyzers worden verzekerd Het Joornal des Débatst dat de beweging ia Macedonië steeds met scepticisme gadesloeg wgst er op dat de leus waaronder die beweging plaats heeft oitmunt door onjuistheid De opstanden hebben alle plaats in het deel van Turkge dat onder den naam van OudSerriê bekend is Hoe kan men daar spreken ran rerdrakto Macedoniërs f rraagt bet blad De geheele qnaestie zou volgens de Debetsf neerkomen op ontmoetingen tuaichen Torksche troepen en rooverbenden voor wie dequaestie der Macedonische bisdommen byzaak ia Het is dan ook leer juist van de mogendheden niet in te gaan op den eisch der opstandelingen om opnieuw vertoogen tot de Porte ie houden Integendeel hebben sg zeer verstandig gedaap door een nota te zenden aan de Bulgaacsehe regeering waarin deze wordt aangemnsmd de sympathie die zg in Europa geniet iet te verbeuren door een poging om den rrede te rerstoren in de landen van den Inrkscbeu suzereÏD en daardoor den vrede van Europa in gevaar te brengen Waut al gelooft bet Journal des Débata dat vorst Ferdinaad niet medeplichtig is aao deze agitatie sommigen zgner ministers hebben ongetwijfeld het vuur van den opstand aangeblazen en de opstandelingen gesteand Te Sofia is een moordaanslag gepleegd op den gewezen minister president Stamboelof op het oogenblik dat hg met Petkof bat clubgebouw der Unie verlaten en in zyn rgtnig plaats genomen bad Bg werd aangevallen door drie personen dje hem met revolvers dolken en messen te lyf gingen Zijn bedienden loste te vergeefs eenige schoten op ben en by zelf met Petkof het rytuig verlatende en zich dapper verwerende kreeg al aanstonds een messteek in de borst een diepe snede over de pols en een dolksteek in het hoofd terwyl hem gelgktgdig een revolverschot trof ia den rug Stamboelof viel en kreeg nog twee dolksteken terwyl hem ook de andere pols schier geheel werd afgesneden Petkof die hem bad willen verdedigen was met een geweldigen vuistslag geveld doch na de vlucht der aanranders zich herstellende begeleide hg Stamboelof in diens rytuig naar faois Onderweg was de zoo zwaar gewonde oudminister door het vele bloedverlies uiterst zwak geworden maar nog is alle hoop op zgn behoud niet verloren al moet hem een hand onmiddelgk afgezet worden Bgna alle consuls brachten Stamboelof een bezoek Merroow Stamboelof verbood den toegang tot bet huis voor de politie en gendarmes en beschuldigde dezen van medeplichtigheid tairyke arrestaties hebben plaats gehad Men gelooft aan eeo persooulijke wraakneming Da Italiaaosche oorlogsschepen in de haven van Portsmouth geankerd ontvangen van de Bngelscben allerlei beleefdbedeo In Italië ziet men voor zoover men er aan internationale politiek doet die goede verstandhouding met vreugde en verheugt er zich orer dat van die vriendschap een nog sterker bawgt is gegeven door een telegram dat koningin Victoria aan koning Umberto zond en waarin zg den wensch uitdrukte dat de vriendschap dia blgkt te bestaan tusschen beide natiën moge bevestigd worden Reeds aan toekomstige vriendschapsuitingen vergast men zich op het Itahaansche schiereiland want de Tribuno weet nu reeds mede te deelen dat iu de troonrede waarmede het nieuwe Engelsche parlement zal worden geopend vau de vriendschap tusschen Groot Brittanië en Italië afzonderlijk zal worden melding gemaakt Men zegt zoo nu en dan wel eens dat we in Europa op een volcaan dansen die elk oogenblik met een uitbarsting dreigt als iets ons daiKroan herinnert dan zyn het wel de vriendschapsbetöigingen van deze soort en de herhaalde verzekeringen dat dit of dat in bet belang ia van den Europeeschen vrede ntnsschen in Portsmouth vierde men feest en in Italië is men verheugd znik een machtig vriend te bezitten dat is toch iets dat op een paar aangename dagen wgst 349 Staats loteriJ Ie KlasM Trekking Tan Woensdag 17 JnU 1896 Ko 7909 1600 No I61I7 400 No 17198 800 No 9TS 1648 7641 80 8 8887 16097 17183 en 19199 ƒ 100 Frjjzeo Tan ƒ 20 16 8618 6061 7141 9880 1844 16609 18761 72 8681 6112 7163 9937 1S489 16647 18817 86 2948 6132 7196 9963 12634 16648 18833 101 8967 6164 7171 9969 12662 16789 18936 116 2976 6181 7830 9093 18689 16774 18960 144 3030 6198 7267 10061 18713 16784 18990 189 3032 6288 7287 10084 12931 16789 19026 194 3039 6833 7291 10092 13020 16790 19032 209 3049 6290 7380 10134 18049 16871 19042 248 3061 6379 7434 10833 13091 16913 19046 462 3076 6422 7431 10390 13666 16976 19066 614 8088 6436 7624 10481 13226 16986 19074 686 3118 6446 7646 10424 13818 16990 19119 663 3126 6464 7679 10468 18381 16016 19160 653 8164 6478 7618 10478 13467 16079 19266 562 3171 6486 7906 10488 1360S 16181 10814 672 3269 6602 7906 1049M3561 16183 10396 676 8390 6610 7916 10611 13681 16251 19403 650 3484 5531 7921 10568 13668 16821 19423 6 6 8486 6692 8049 10611 13671 16405 19468 697 3600 6604 8106 10613 13673 16483 19646 704 3687 6718 8146 10680 13707 16469 19663 794 3687 6787 8241 18607 13832 19801 19604 815 3709 6794 8266 10860 13841 16673 19727 817 3737 6819 8301 10962 13842 16770 19799 942 3760 6821 8360 10069 13868 16886 19821 999 8796 6888 8890 11087 18969 16869 19861 1096 3844 6867 8422 11 86 18980 iaS96 18867 1067 3863 6804 8429 11104 14065 16908 19918 1082 3884 6087 8475 11164 14179 16906 19969 1087 3890 6260 3624 11806 14184 16948 19968 1100 3926 6273 8683 11229 14217 16977 19989 1106 3946 6274 8618 11289 14888 170l7 20002 1144 4011 6318 8693 11273 14241 17315 80078 1168 401 6887 8862 11291 14265 17363 20088 8669 11298 14264 17464 80140 1177 4194 6346 1216 4202 6856 8672 11804 14446 174 l2 80266 1836 4206 8377 8798 11306 14647 17616 S0166 1368 4264 6385 8802 11324 14661 17691 20184 8848 11301 14602 1761 20207 1272 4870 6473 1320 4286 6479 8846 11441 14607 17627 20866 1361 4301 6618 1909 1J 683 14618 17643 20376 1356 4868 6533 6939 11614 14663 17648 20379 1388 4374 6564 8969 11619 14690 17668 20481 1383 4454 6630 8989 11684 14738 17682 80491 001 11626 14746 17709 20614 1600 4474 6674 1603 4507 6702 131 11646 14798 17797 20623 1660 4689 6706 9166 11666 15008 17818 80626 1760 4010 67 2 9408 11784 16018 17819 20698 176 4631 6788 9436 11807 15036 17826 20627 1763 4642 6821 0461 11960 IblO 17986 80649 1886 466 6832 525 12009 16110 18084 20728 1900 4714 6869 9647 12022 15116 18186 20764 1906 4718 6876 664 12081 16162 18198 20776 ie62 4843 6929 9604 12088 16282 18242 20789 1984 4877 6944 9609 12128 16340 1834 30609 1991 4903 6969 9616 12164 15368 18441 20920 2060 4970 6993 9646 12171 16518 18611 20947 2068 6001 7000 9691 12281 16519 18639 20968 2161 6017 7034 9713 18376 16637 18666 2340 6040 7060 9768 12404 16644 18786 2603 W ielrijders Wilt gjj gezond blgren gebrnikt aan d WOLLEN TRÜJEN Tan A van OS Az aOUDA Kleiweg E 73 73 i QODDA Beurs van Amsterdam lotkorn 4y 101 Vor fa 94 1011 lOlVw il 97 V 97 s 106 66 89 16 JULI tfiDisutiD Cert Ned W B 2 dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoKBiii Obl Goudl 1881 88 4 iTilll Xnaohr JTing 1862 81 6 OoeiINB Obl in papier 1868 6 dito in zilTer 1868 6 PoRtneAL Oblig met coupon 3 dito ticket 8 69 688 686 iOl 58 1007 900 186 1 lOl a 149V o 7 196 139 io4y 64 Vle 168 98 88 108 108 loiv 104 A 143 18 7 i7 ioT 220 194V 10 l looy 103 1C4 181 180V 09 411 m RosuSD Obl Binnenl 1894 4 dito Oaoonl 1880 4 ditobijB otlii l88 4 dito b j Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanh Perpet lohuld 1881 4 TOMIH Gepr Conl leen 1890 4 Geo leeuing serie D Gee leenin serie ü ZumAjn Hip t obl 1892 6 Muioo Obl Buit Sok 1890 6 Venizuku Obl 4 onbep 1881 A 1UTIIS1H Obligatienis 96 8 BaiTiaDAH Sted leen 1894 3 NiD N tJr HandelsT aand Arendib Tab Hij Gertiïoaten Deil MaatsckappiJ dito Amh Hypotbeekb pandbr 4 OnltMij der Yorstenl aand s Gr Hypotheekb pandbr 3V NaderUndecbe bank aand Ned Handelmaataob dito N W fcPac Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 3 Utr Hypotheekb dito 3i i OosTBNS Oost Hong bank aand Kdsi Hypotbeekbank pandb 4 i A HSBJKA Ëquit hypoth pandb 6 Huw L O Fr liien eert 6 If m Holl IJ 8poarir Mij a nd Mij tot Eipl r St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid k Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTALll Spoonrl 1887 89 JL Sabl 8 61 Pt Zuid ltal Bpvrnij A H obl 3 PoLlH Warschau Weenen aand 4 BusL Or Buia Sp r Mü obl 47 Baltiache dito aand im Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kirak 0h Azoir 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 in goud 6 lit obL 7 oblig 6 Al lEU A Gent Fso 8p Mij obl 6 Chic h North W pr 0 t aand dito dito Win 9t Feter obl 7 DeuTer Blo Gr Spm cert T a Illinois Ceotral obl in goud 4 Louisv NashvilleOert T aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Mias Kanaas r 4 pot pref aand N ïorkOnlariot West aand dito Fenns Ohio blig 6 Oregon Calif Ie hyp St Fanl Hinn fcHa it ün Fac Hoofdlijn dito dito Lino Col Ie hypT O 6 IJasada Can 8outh 0ert T aand ViH O Eallw l NaT leh d 0 o Amaterd Omnibua Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 3 Stad Botterdam aand 8 Bemm Stad Anlwerpenl887 i l Stad Brussel 1886 2 HoNS Tbeiss Begullr Gesellseb 4 OesTlNR Staatsleening 1860 6 K K Ooat B Ir 1880 8 9PAIUI Stad Uadrid 1868 Var NiD Baa Hyp Spibl eert