Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1895

Vrijdag 10 Juli 1805 34stte Jaargang IVo 6T13 mïmm mrnm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN Worden geplaatst tau 1 5 regeh k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Alzonderüjke Nommers VU F CENTEN v l APVERTENTieN PJtO DEO By Tonnis Tan ie ArrondisaementsRechtb nk te Rotterdam dd 27 Mei 1895 i ten Teraoeke Tan WILL WENDBIK8 zonder beroep wonende te Oouda Terklaard dat er reohl Termoeden Tan OTerl den beitoal Tan ADBIAyUS WSBKHO VEN matroos laatst gewoond hebbende te Oouda sedert 1842 De Procnreur Tan den Termeker Mr M M SCHIM tan dïe LOEPF AdToeaat procarenr Gouda Tandarts E CA5STJT0 Turfmarkt 172 Gouda aitgmonderd Zondags te oonsulteeren fan 10 tot 5 nor per geheele Tan 8 i 12 de 5 ons 0 85 St JACOBZALM 5 a 6 0 80 MOOIE MIDDELMOTEN 125 GEROOKTE ZALM 2 75 DageHJks VBR8CHE ZEETONGEN TARBOT en SCHOL Visschersdijk 105 Rotterdam W J F HASENKAMP üollaoddie IJzeren Spoorweg laatschappij iieï¥lïï PHK Bestelgoederen Met ingang van den ISen JULI a 8 wordt ten huize ran den Heer M C F KABKL Lange Tiendeweg D No U te Gouda EEN der Maiitschappij GEVESTIGD BESIELQOEDEBEN worden aldaar aangenomen xonder verhooging van vracht Toor de stations Tan de HoUandwhe IJxeren SpoorwegSlaatgehappIJ en TOor alle Terder gelegen plaatsen in Nederland VRACHTPRIJZEN naar de stations in Jfederland gelegen aande Ignen Tan de Hollandêohe IJzerenSpootteegMaatachappIJ Voor cendingen Tan 0 1 Kilo 0 15 meer dan 1 3 0 20 3 5 0 25 y 5 10 0 30 Voor de Trachtpr zen Tan zendingen Tan meer gewicht knnnen de tarieren aan bet station te Gouda en aan het Bestelbnia warden geraadpleegd waar toTens alle Terlangde inlichtingen kunnen worden ingewonnen De Raad Tan Administratie Het Gedelegeerd Lid K TiH HASSELT Amiterdam Jnli 1895 StoUwerckfsche Borstbonbons ge briceerd na Toorschrift van den kon Umversit tB Prof Gehm Ho ad Dr Harieu Bonn hebben sedert 60 jaren als Tsrzacbtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademingsorganen uiMeekende diensten bewezen Bg spoedige afwisseling Tan Trarrae en koude lucht is t bqzonder aanberelen wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pd je8 26 cent Alom verkrijgbaar WIJUHANDEL VA ALPHE LEDËBOER TE KOIÏEItnAM Depdt A KOETIER aouwe C 34 35 Allernege bekroond met ËereDiploma s Qouden en Zilveren Medailles benevens Ëere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldberoemd Druiveo liorst Honig Extract MELIANTHE VIT Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM TIK H vanSchaik Go gevestigd te a Qravenhage GcBn middel is ot kan worden n Wevonden welfaf de Meliantbe overtreft het is 0 HMkBOEPELlJK het beste middel fer wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalsQ Dadeiyk na het gebrnik der MËLIAMTHË doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MËLIANTHË bewezen zgn de overtuiging dat hare nitnemende en genezende eigenschappen op pry a worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in flacons van 40 ets 70 cta en ƒ 1 met gebrniksaanwgzing voorzien van ons Handelamerk gedeponeerd a d Kechtbank te s Gravenhage flflT Verkrijgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Qouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop B V WIJK Oudewater PEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische WasscherlJ VAN H OPPEKHEIMEII 19 Kruishade Rotterdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS i tipecialiteit Toor hot stoomen en TerTen Tan alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting TOor het stoom n Tan pluchemantels Teeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode gererid Alle goedoren hetzg gestoomd of geTerfd worden onschadeljk Toor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleTerbaar in 3 dagen te TerTen goederen in eene week Trekking 19 October 1895 Hollanèdie Haatschappij van Landbouw afdeeling Gouda en Omstreken en aanverwante AETI ELEN Prijs per Lot f 1 11 Loteo loor f 10 I erkrijgbaar bff L mMMS zs LANGE TIENDEWEG D 60 lOLlAHBSCIE EtFOTSEEEEAHS gevestigd te AMSTERDAM De DIKECTIE heelt de eer te bericbten dat naast bet Bijkantoor der Hollandsche Hypotheekbank te Rotterdam aldeelinü Pandbrieven onder bebecr staande der flrina JOBs ECK ZOON CommissloDairs in Effecten Vischsteeg o S met ingang van heden aldaar wordt gevestigd SpDLCL3 i scli e XaZetde nTo 3 EEN AFZONDERLIJK Ispantoor der HoUandscIie Hypotheekbank afdeeling HYPOTHEKEN en dat sU ais Beheerder er van beeft aangesteld Mr J fl D SCBEKKEKBEKG VAN MiËHOP Advocaat en Procureur te Rotterdam Amsterdam 17 Jali 1395 I e Directie Th A C de geer DE MONTIGNY 4 pCt PAÏTDBillEVElT V 4 N DE Pester Vaterl ndischer Erster Sparcassa Verein OPGERICHT IN 1840 BoveDgenoemde Pandbneven zgn nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kionen roorzien van lialfjunriijkiohe Couponi per 1 Maart en I Soptgmbar ea afloabaar a pari door midde vaa halQaarlijlEsehe mtloling De Coupons zijn tliaos eu ook in de toelcotnst vr van belsstiog rolgens de Wet van 1889 Art 30 J 10 zg zijo evenals de Oitgelote FandbriereD betaalbaar to Budapest Weeoea en te Amsterdam ton Knntoro van oudergeteekendeo tot den koers vta deo dag Volgaos de wet van 187S ia op de gozameulijke verpande hypotheken prioriteit der houders van Faodbrioven ingeschreveu wuardoor hun het reoht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerste plaats ia gewaarborgd De ondergeteekenden naar hun verwijzende Proapeotus van 19 Jannari 1 1 en het Jaarreralag dar InatelUng over 1894 berichten dat zij voortgaan met den Verkoop dar 4 pCt FandbrieTen van de Fester Vaterl ndisoher Erster SparcassaVerein tot den koers van den dag WEBTBEIM GOMPERTZ AMSTERDAM Mei 1896 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die ia de handen van een bekwaam geneesheer een goed ancoea hebbeu Waa niet Prieanitz de geleerde veatigei der walerkuur methode wiens woonplannen bedevaartsoord voor de lijdende manacfaheid geworden ia een eenvoudige boer Hefft niet een pndBoh majoor Thure Braad genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die beT lancet der chirurgen reeda minder noodsakelyk heeft gemaakt en tbans gemeengoed van allo geneeBbeereu begint te worden F Ook op het guDted ter beperking van teuuwziekteo begint er licht te komen en ook hier ts een weg geopend geworden die op de een voudigete en oatuurlijkate manier reauUaten oplevert welke wel lo ataat z n de sedert jareo onveranderd aangewende geneeskundige hulpmidd Jea zoo ala bgvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Ér zijn vete menacben die noob ziek noch gezond zijn en toob klagen dat zij zich in Itohaam en zie alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfa door een vlieg getergd worden ee coo zioh zelven on anderen tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeKyke angst of door draOi geeatigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan eijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congeatie zwakheid van geheugen oorauizen eu toevallen Eindelijk lyden de ergaten onder hen aan verlamming vituadana en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwzisk on min of meer de ataahtoffen der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorion van l dera behoort en ingelioht weoaoht te worden ovei de ir rking eenei nieuwe methode adreaseere zich aan Amsterdam II CLÉBAN Co HeUigeweg 48 t ÏÏWELIJZSEAABTEU in verschillende SOORTEN steeds voorhanden CATALOGUS met MODELLEN ter inzage SPOEDIGE LEVERING NETTE AFWERKING BENEVENS I Rouwkaarten en Enveloppen STBED3 VOORBADIQ BIJ LangeTiendeweg A EBIHKMA ÏÏ Zn I th nda Snelpendruk van A Bunkiuiv fc Zoon BINNENLAND GOD DA 18 Juli 1895 ÜitaUg Tooc Qemeenteraadiverkieiini BodeonxeD Hsrkozen P n Dam Kz D n Donk G de Krajf Wz eu P Boor Boikoop BerstemmiDg A Koster Med lib ftr L Erkelens r J W de Eagter lib W C Boer ftr en P Hoogendam Eiimpen a d IJael Gekozea A C Mgnlieff en N Óoogeodgk Az Krimpen a d Lok Herkoien W ran der Weide Heratemming taiachen J Drapers Jz en M P de Jong Jz Moerkapelle Herkozen E Zegwaard en Jacob van der Spek As Moordrecht Herkozen de aftredenden A C Snel en J de Jong Y J Eeenwjjk Herkozen J Teekena weth B t A J de Goey weth kath O Dogterom lib Stolwijk Gekozen J Schilt Heritemming tttiBchen de beide aftredeudan J Yerburg en J Baaa Tz WaJdingBveen Gekozen G v Lange attr lid A Wittoman Pb T d Breggen en J de Voa Woerden Herkozen Jao Brnnt Wzn J Kngff Ain wathouders H te Hofstede en F Vermealen Zevenhnizen Gekozen J Dogterom en A Broeder aftr Zoetermoer Herkozen J VoUebregt en A P Verhoofi Zwammerdam Herkozen Jb de Bruyn en J Heemskerk Aarlanderreen Herkown J Bglaarsdam a r en G n Veen Dz r k 95 st Gekozen A Beyeiinok lib 102 st Verder verkregen C Boer attr a r 88 at en J r d Knijf a r 80 atemmen Alfen a d Bgn Herkozen F F Boa I J de Broe k en M Visser a r Gekozen C Nachtegaal a r Bergscbenhook Aantal kiezers 99 Ditgobraebt 39 itemmen Herkozen B Breagem met 39 en D 60 9 met 31 tt Bleiawp Herkozen G Rutten gekozen M Dogterom Vacatnre L van dan Bosch gekozen P van den Bosch Lakkerkerk Herkozen A Streefland C den Oadaten en M de Jager Gekozen De Geer van Jntpfaaas Oaderkerk a d Uael Herkozen W Hoogendijk van Capellen en Joh de Jong Oodshoorn Herkozen C van Wieringen en L Piek FEVILLBTOIV M IHARSHRAIHËft J aar het Duüaci 1 Wel Izak boe gaat het je in de wereld P vroeg hij toen de grüsaard plaats genomen had ivOob Sir bot geld is tegenwoordig sobaarsoh maar a kant krgiJen wat u hebbeo wilt ik hebjaist vandaag beriobt ontvangen Zoodra u de papieren klaar hebt zal ik zorgen dat bet getd er is De planter tiet het boofd op de hand rusten en hernam somber tls eigenlek een leelijk ding als men op den rolgeaden oogst al moet leenun I Eo wordt bet jaar sleobt voor de boomwol dan zit neu er roor goed ia in de aohulden meen ik De jood trok de seboaders op ir Ja Sir waar veel geld aitgaat en minder inkomt koBDt eenmaal een knijper Elliot streek ziob net de hand orer bet voorhoofd Dat zal ik anders maken zri by na een poos zwijgens Maar waar zit bet jongeroensoh leak over wie je m gesproken hebt ff Met Kerstmis komt hij bier Sir precies zooals ik a beloofd heb en ik denk dat wg dan gerna zaken samen meer te doen zullen hebben want bij tt ia alleen maar een beetje orde in de boeken noodig dan loopt ftRes weer in het goede spoor Behandel je nog al reel ran die geldzakdn hier Op dat punt ia ujJD gehei n zeer alsoht Sir Te Oudewater werden herkozen respeclievelijk met 158 en U6 stommen de hearen K Sille en M C van Wgngaarden Herstemming baseben den heer M Znarhont die 112 an den beer P A van Dojnen Montijn die 97 stammen op zich vereenigde Het aantal uitgebrachte stemmen bedroeg 245 Schoonhoven Herkozen J G Doesburgen P örenp gekozen mr A D H Kolft burgemeester en J Valk Berg Ambaoht uitgebracht l it briefle 148 stemmen geel briefje 151 atemmen Geldige stommen 141 en 150 Herkozen de bh D Oskam met 133 on D Boelbouwar met 111 stemmen Herstemming tasseben de heeren J P Mablatedo met 74 en A an derStraaten met 37 stemmen De harddraverj vereeniging Wilholmina to Wo irden beeft beiloten de op 21 Augustus a 8 uitgeschreven harddravery en den wedstrgd in soboonrgden niet te doen plaats bobben Glateren Dinsdag waren weder jongelingen tot indiensttreding bg do inatractie compagnie te Schoonhoven opgeroepen Van de 30 opgokomeneo werden 11 geneeskundig afgekeurd voldeden 5 niet aan het examen en werden 14 in dienst gesteld Den 13den Jnli hield de Nieuwerkerkscbe warkLvereentgiag Onvennoeid Voomitc aid van bet Alg Ned Werk Verbond hare dnemaandelyksohe vergadering Volgens bet verslag van den pesningmeoster was er aan contributie ontvangen f 32 25 de oitgaven bedroegen f 9 20 zoodat er een batig saldo waa van f 23 05 Besloten werd het verzoek van de werkl vereeniging te Hardingaveld betreffende de droogmaking der Znidersee en gericht aan H M de Koningin Regentes zooveel mogelijk te stennen Verder werd de heer W De Wit gekozen als afgevaardigde naar ds vergadering te Rotterdam belegd om propoganda te maken voor de kieawetregeliog Nieta meer aan de orde zgnde sloot de voorzitter de vergadering Bg den landbouwer P Scheer te Reenwgk il de vlekziekte onder diens varkens uitgebroken Een zeug ia reeds aan de ziekte overleden en onder politietoezicht begraven terwgl nog drie biggen aan deze ziekte Igdende ago Zondag morgen j l maakte Ds H J Nieborg predikant hg de Gereformeerde Kerk te Roouwgk bekend dat hg voor zgn beroep naar Cubaard had bedankt maar het gebeurt bier wel eens dat iemand die TOOT een ryk man doorgaat den zomer met zijne ladies ia Saratoga en andere badplaatsen doorbrengt reet geld uitgeeft ea toch de drie rolgeade oogaten niet meer zijn eigen kan noembn Graag gelooren maar ik geloof niet Izak dat je alleen rent om aan de kost te komen P De stinlme Israëliet trok andermaal de sobouders op Waarom rijdt u raak den gabeelen dag op uwe plantjes rond en komt bezweet en bestoren thuis als n neger Dat hoort zoo bij bet vak nietwaar nAnders nog nieuws Izak Ja ik wou alleen nog maar zeggen Sir dat in deze streken een verdniveld happige ros rondsluipt Ik heb TBsdaag al een mooi hoentje tusachen zijne tanden gezien en als ik goed gekeken heb loert fa ook op aw boenderboek Sir Elliot I De planter keek rerrait op Wat z je Spreek duidelyker I r Men moet het wild niet aobuw makea als men bet rangen wil antwoordde de jood hoofdschnddeod maar houdt de oogen open Sir dat wou ik u alleen maar zeggea En nu Sir zat ik zoo vrij zijn u mijne Kentartikelen aan te bieden rerrolgde by opstaande ik heb bloemen linten ringen en allerlei goedkoops sieraden te reet om op te noemen Sir 1 Morgen rroeg zal Ellen we uitzoeken wat zg aan da zwartjea sohenken wil Maar als je werkelgk ista gezien hebt dat het üabt met kan verdragen dan had ik liever dat je geen beeldspraak gsbraikte Ik sag dat hoentje op eene andere plaats Sir antwoordde de marakramer en dus kan ik u roor loopig niett meer zeggen dan boud een oog in t De benoeming van den heer P L Deterding tot geneesheer va de Knechtsbossec te Haastrecht voor het dienstjaar 1895 96 is geschied met vgf van de zeven stammen Maandag morgen werd de heer H J F Hegman te Haastrecht die na eene korte ongesteldheid van de zgnen moest scheiden grsfwaarts gebracht Dat bg vele vrienden had en onder het volk zeer bemind was toonde bet zeer talrijke pabliek dat danrbg tegenwoordij was Aan het graf werd de overledene her dacht door den heer Pare predikant te Leeuwarden en den heer Van der Meuten predikant aldaar Beiden schetsten hem als een liefhebbend vader een zorgvollen echtgenoot die het liefst maac in stilte het leven onder de zgnon en zgne vrienden doorbracht en in stilte veel hulp verleende Beiden spraken den zoon toe en beiden hoopten dat bg een waardig opvolger van den tronwan liefdevoUen en eenvoudigen overledene moge worden De heer W Kool Azn te Moordrecht is tijdelgk benoemd tot opzichter bg de Nederlandsche ZaidAfrikaaasche spoor w maatsctiappy eo zal als zoodanig biaoen kortan t d uaar TransTaat Tertrekkeu Ëergisteravond had te Amsterdam een der meisjes die in bet Oostenrgk che jachthuis op de tentoonstelling dicht bg Oad Holland ia bediening zgn een rgtoig genomen om hniswoarts te keeren aangezien zg wel eena op haar weg werd lastig gevallen Het was na het sluiten der tentoonstelliogt tegen half twaalf toen bg het plantsoen van de Stadhouderskade tegenover de Tesselsohadestraat een man op de trede van het rgtnig sprong en het meisje een gooden ketting ontrukte toen zg zich verweerde sprong aan den anderen kant een tweede roover in het rgtoig en greep haar vaat Door haar geschreeaw werd de koetsier opmerkzaam gemaakt en deze sloeg zoo duchtig met de zweep op de straatroovers dat deze loslieten en het bazenpad kozen Hbl De minister van binnenlandsohe zaken heeft aan de Gedep Staten der provinciën medegedeeld dat hoofdstak Y der staatsbegrooting gelden zgn toegestaan voor kosten van onderzoek naar de grondslagen waarop aan weduwen en weezen van openbare lagere onderwgzers pensioen zou kannen worden verleend Tot het verkrggen der gegevens welke voor de met dat onderzoek gepaard gaande bereke zeil Good nigbt Sir tot morgen rroeg De Tennesee rivier stroomt bij haren korten zijsprong naar Alabama tnsBchen woadrgke hoogten door die zulke steile oerers rormen dat er maar enkele laadplaatsen roor de hontbootén konden gevonden wonlen Op eene dezer aanlegplaatsen was de oerer rlak genoeg voor een iliaken steiger en bet pad opwaarts bad men zóó goed uitgekapt dat men het met de noodtge roorziohtigheid in bet donker wel beklimmen kon Aan den borenkant i an den oarer wond bet zich het bosoh in en liep eene balre mijl verder op een goed onderhouden straatweg uit zooals er in Alabama verschetdene naar de meer binnenwaarta gelegen plantages voeren Uier stond ongeveer honderd pas van het bewuste voetpad rerwijderd eene oude herberg deels ran ruwe bergsteeneo deels van bout opgetrokken en roor het oog nog dicht en sterig Aan den onvermydelijken rooruitspringenden portiko hing een half vergaan uithangbord met bet opschrift rPost Office en een blik door de opene huisdeur ontmoette eene toonbank waarachter de met fieaacben en glazen bezette plank de Grooery verried Het waa een koule dag en het vunr ran twee balre boomstammen vlamde op den kolossalen baard waarbij twee mannen zaten die blijkens hun modieus roorkomen vrg zeker niet in deze omgering pasten De een had zioh ran een drietal stoelen maeater gemaakt waarran h er twee met zijne beenen bedekte en den derden als rustpnnt voor een zgaer ellebogen gebruikte terwijl hij n stevige sigaar rookte De ander zat met de knieën tot de kin getrokken iu hst vuur te k jk o niogen noodig zgn heelt de minister formslieren vao kaïurteti met vragen doen drokken die door de in dienst z nde en door de gepensioneerde ondwwgzers en onderwijzeressen zoowel hoofden Tan soholen als onderwqzers 6D onderwyzeresien tot bgstand Tan het hoofd van openbare lagere scholen moeten worden ingeTuld en wel naar den toestand op l Sip tember s s Ten huize van een der leden T n de rechterlyke macht te Amsterdam bracht Zondag midd een rriend der familie in eene vlaag ran veratandaverbystering den heer des haizes met een geslotea mes eeuige wonden aan het hoofd toe De waanzinnige heeft daarna getrwSht zich door rerdrinken in een der revers ran het Vondelpark van het leven te berooven hg werd echter door toeschietende voorbggangers op het droge gebracht en bg prof Korteweg ingedragen Hier maakte hg van de gelegenheid dat hg in de badkamer was gebracht gebruik om een tweede poging tot zelfmoord te doen Men vond hem nog levend in de badkoip waarvan hg de waterkraan had laten openstaan maar enkele oogenblikken daarna gaf hij den geest De N R Ct maakt naar aanleiding der Kotterdamsche Gemeenteraadsverkiezingen enkele opmerkingen die ook elders belmrtiging verdienen Het blad zegt Wanneer men eens naging wat door de liberale kiesvereenigingen voor de verkiezing werd gedaan daa zon men ongetwgfeld tot een vrg poover resultaat komen Het is dringend noodig at in de voorbereiding van het verkiezingswerlc verbetering kome In de eerstjs plaats wordt daartoe vereisoht eene betere ol ganisatie dan die welke thans bestaat zoo daarbg al van oi nisatie sprake kan zgn Kennis van het terrein is daartoe allereerst noodig en die ontbreekt hier Om ze te verkrijgen moet lang voor dat de verkieziogen zich voordoeuf worden gewerkt Dat dit geen aangenaam werk is zallen wg niet ontkennen Maar op hen die door zich aan het hoofd der kiesvereenigingen te plaatsen de taak van de leiding der verkiezingen op zioh nemen rust ook de plicht om alles voor te bereiden wat noodig is om aan de candidaten der vereeniging de zege te bezorgen De gemakkelgke overwinningen die vroeger behaald werden hebben ongunstig gewerkt op de activiteit en de krachtsinspanning dienoo dig zgo om goed voorbereid den verkiezingsstrijd tegemoet te gaan Nn deze verkiezing weer achter den rug ia mo n wg niet nala Ib er wat nieuws begon de eerste eengeduohten rookwolk opblazend ik moet je ronduit zsggea dat ik het leren bier tot dusrer rnj rerrelend rind eu dat mg de opgewondenheid vaa het volk maar niet bavalleQ jrü De winst staat lang niet in ver houdingtot het gevaar Maar hoe staat het met de andere aotién De aacgeaprokene riohtte zioh uit sgne gemakkelijka houding op en wierp een blik door het rr ruime vertrek In hoofdzaken gaat allea naar wensch eene geldbron waarop ik hier stallig rekende begint wel is waar op te drogen ik raag de hoog niet te stgf spannen en het meisje tot eene wanhoopsdaod nopen die mij het geheele apeï bederven zou zoodra wij echter hier adio zeggen ga ik mgn laatsten oogst binnenhalen die ons daa zeer goed van pas zal komen Ja maar de hoofdzaak P herhaalde Srifertj zioh in achtelooze houding op zijn stoel aohommelend De aadere rekte zioh eens goed uit en sprong orereind Allea il zoo goed als in orde tei bg zgn metgezet nadorend de kleine zwarte kat van Hr Elliot heb ik aan bet lijntje zjj gaat met mg uaar het noorden daar trouw ik haar en zij wordt mistress en drie van hare stevige broers die dnizeod dollar per man waard zgn heeft zg al zooveel van de NewYorkscha heerlgkheden verteld dat zij allen groote heeren denken te worden en op den eersten kik kiaar zullen staan Seifert bad zich al luisterend voorovergebogen Eu Mr Baker trouwt de mulattin ea z gelooft het riep hg met kliakeaden aobaterlaoh W9rit Mrvei