Goudsche Courant, vrijdag 19 juli 1895

10 84 1S 0 19 28 1 94 8 89 8 44 4 80 11 01 la sa K H V 4 67 11 08 1 8 H s 8 04 11 18 19 48 g f 6 11 11 14 18 18 18 89 1 44 3 80 4 09 8 90 UOTTIKOIU e 0 V s A 8 88 40 81 10 98 11 80 18 90 1 46 10 89 V H 1 88 I0 8 V il 9 09 10 48 V H 9 0 8 88 89 10 1 10 89 19 08 19 40 9 18 Directe SpoorwegverWodIngen met GOUDA Zomertlenf 1 5 AaogevangeD 1 Mei Tijd van Greeawlcli 7 89 7 S a 08 8 13 8 99 5 10 8 10 8 48 7 48 8 07 DEN HAAG OOUDA aonsA DEN Bi Ae Souda 7 8 8 86 O 87 10 90 fo BO 19 19 19 96 1 97 8 88 8 47 4 46 6 7 7 14 7 4 8 9 8 64 84 11 16 Ï T M 7 48 8 47 11 09 19 87 4 67 8 01 10 06 ïwb 8 07 9 08 U 7 19 68 6 80 8 96 10 97 aBbge 8 18 18 87 10 07 10 48 11 8 19 4 1 08 1 67 4 06 4 17 6 96 6 67 7 44 8 81 9 10 89 11 46 Hsga 6 48 7 90 7 48 8 80 9 98 9 4610 1411 8819 161 88 9 441 68 8 48 4 15 6 176 11 7 68 9 88 J Voorb 8 64 10 90 1 44 i 17 Z Zegw6 08 a 10 86 1 68 i 618 9 68 Z0V M 6 19 10 46 09 v 6 49 10 01 Oouda 6 807 608 18 6610 1610 67 18 06 1 4B 0 8 14 8 6 4 18 4 43 5 47 8 88 8 18 10 11 Stopt te Blelswijk KroUweg en Nootdorp Leidiohendani n fX E O B T G o ü D A 10 11 84 li 60 8 10 8 68 4 48 8 86 10 18 11 61 V 4 18 6 68 10 81 4 94 10 44 19 07 1 91 8 41 4 87 6 90 7 09 A S T B A H 00 O D A 16 11 8 40 4 6 10 14 lt l t 0 SOl DA DTKXCHT 6 88 6 40 7 66 8 0 8 81 08 10 1 11 18 48 9 18 8 17 4 18 4 47 8 67 6 86 8 81 10 166 60 6 64 11 14 1 87 v M l 6 69 7 03 6 11 11 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 876 18 7 88 8 98 8 41 9 87 10 81 11 48 l 0 8 08 8 60 4 48 6 6 86 7 46 04 U O O D D A A HSTEBOAH 4 40 8 11 10 01 11 1 10 81 4 47 10 16 Wb 7 8 10 W 60 11 48 1 4 0 8 48 8 1 11 1 Un er emitig op an t drlogeB d t iu dit opzicht spoedig eeae terbeteriug worde auige bnohtf die too 1 te rerwachten is vao hen di de leidiog in handen hebben Men sohrgft nit Alien a d Rgn Ook hier beeft men tich erenals te Amsterdam schuldig gwnaslit aan het t rTalscb n der larkiatingplakluttn Oier het woord kieat op da biljettan tor aanbaTeliag der libenle candldatan heait men in dan nacht een gedrukt stroome gepli t mat do woorden kiest nooit Aan het Verslag Tan dan toestand der Gemeente Ooods OTer 1894 ontleenan g noghet Tolgenda A Behaira de beide foorgaande 6emee eIn stallingen rerdienen nog da Tolgenda dÉ doorof Tan wege corporation of particniierei behaard vordan Termelding H a Da Spaar en Halpbank opgeriohtndoprbat Departement iQondac der Mmt chappii tot Nnt Tan t Alg meea la De Spaarbank Blijkens de laallte rekening waran er 2532 deelnemers of ciSditenren tegen 2423 in 1893 H De inbreng bedroeg in het jaarl 1894 f 126707 121 terwgl terngbetaald wjrd W Toor opgeTraagdo inlagen als TOor inalressen f 100632 95 I In het jaar ta Toran werd infljnracht f 120570 30 en opgeTi wd f 110131 if Oe Spaarbank betaalt 3 pOt r nte M 2e De Halpbank Diase gaf o hM eloopan jaar 50 Toorschotten tot oen gaiaqi ntIgk bedrag ran f 7670 J II In 1893 bedroeg het ptal Tooraohotten 51 an beliep de Toorgescbotene som f 7620 b Esn Algemeen Zjekenfnnds dat 359 deelnemers telde docn belke f 1979 52 aanJontribntiën werd bgg MJéen Aan 346 fetsonaa werd ganee8k na f hnlp Terleend i bifTeodien ontiingen 39 vrbnWen geldelgke bgdiagen TOor Terloskondi e balp c Bene begrafenisbna Zg telde 575 Ui en Toor het bagraTcn Tan 23 personen werd snbedrag Tan f 1700 nilgekeerd LANDBOUW m VEETEELt Algemedie toestand De algameane toes ind was ongnnstigar dan ia het Toriga jaar Da koopprgsan der wei en hooilandeo waran lager da hnnrpr zen bloTen onreranderd Hooge waterstanden kwamen niet roor De kwaliteit Tan het hooi Tn a eTenala de opbrengst der wei en hooilandeo middelmatig Da regen heeft weinig nadeel gedaan alleen tgdana het hooien De mnizan richtten nog al achada aan Het Tee ging op den gewonen tgd naar de waida en wenl rroeg naar dan atal ternggebiacht Do gezondheidstoestand was minder gnnstig daar de meeata mnderen door het mond en klanwaeer werden aangetast Do handel was daardoor traag en de prgs lager dan in bat vorige jaar Voor Tarkens werd een redelijken prgs betaald De handel was leTendig Do prgsen der boter waren iets hooger danhet jaar te Toron dia Tan de kaas lager Erwerd aanmerkelijk maar kaas en boter termarkt aangoToerd Warmooierggronden worden bier weinig aangetroffen De uitkomsten waren redelgk De groenten worden meerendeels langs de hoisan gerant en in de Oemeente Terbroikt De boom en bloemkweakergen brachten geene belangrgke Tuordeelen op De handel waa middelmatig Do Trocbtenteelt ia nn geringe bateekenisi OTODioo de handel in Truchten In peren was die nog al lerendig Voor moTer bekend bestond de Teestapel git dekbsngsten TonlanmarriBn Tonlan werkpaarden ISs aials en muileMis 4 springstieren 5 T SS 8 40 7 8S 8 47 SII a 54 7 4 01 7 tS 10 S e o S IO i l 1 19 tl 6 S i M 90 at 7 Qoada lleordreeht Misuwerkerk Oapalla Botterdam Xottardan Oapdla Xiaawsrkark Ooada Oudew Woardan Utraeht e nda Meordreoht melkkoeien en malkTtanen 1020 kaUeran en pinken 80 meatree schapen 2 geiten en bokken 40 Tarkens 530 Hat pluimvee nit hoenders ongaieer 1250 kalkoenen eenden 140 ganzen swaneu 2 Bganteelt bestaat bier niet De gemiddelde marktprgzan bedroegen Van paarden werkpaarden f 150 30 9 21 10 60 9 1 20 23 het melkTee 190 bet slachtree t kalToreo 1 de boteftliper kilo de kaaljliper 50 kilo Er werden ijor markt gebracht i paarden rnnderen i kalreren schapdii iü 4 lammarai bokken op geiten Tarkens biggen botar bokken en geiten schapen lammereu h Tarkens u K 72Ï 692 7508 ll4075 4189 432 5554 28401 60938 I o kaaa 1020711 De Aidaoling iGonda en Omstrek derflollandiche Maatachappg rail Landbouif i telt 171 leden Bjj gelegenheid van del AlfffimeeneVerj ring der nollandicbi Maatacbappg jvan b nw in Juli 1894 werd dmr de Afd 6 oda en Omstrdkeuc op de terrine Swïietoit Ons Qenoef en c en ipp het daar gmeijen weiland eene tflntooD4elling êeh Tftn l asrden Vee Landboowi erktuimn wella groote belangstelling ondervond tegssnoetkoming in de kosten dezer tentoonstelling werd door de Gemeente eene subsidie tolt een bedrag ran hoo steni f WO beschikbaar gesteld waarvan echter geen gebruik behoefde te worden gemaakt Bedoelde Afdealiog hield Toorts bg gelegenheid Tan de Tentoonateüing en de Vrge Faardeumarkt iii Ooiober eene rerlotiog ran paarden en aanTerwante artikelen waarrOor 8670 loten ik f 1 werden uitgegeren terwgl 142 prijzen werden uitgeloofd NIJVKKHEID HANDEL EN SCHEEPVAART Kamer ran Koophandel en Fabrieken In den loep van het jaar nam de heer C J G Prince Voorzitter ign ontalag als lid der Kamer In zgne plaata werd tot Voorzitter benoemd de heer H Jager die ala plaatSTSrTangend Voorzitter werd Tervangen door den heer J M Noothoven van Goor Op den 28 Norember had de Torkiezing plaats ter Toorzienittg in de Tacatnren ontstaan tengeTolge Tan de periodieke aftreding Tan Ti f leden en het door den heer Prince genomen ontalag De aftredendan werden allen herkozen en wel de heeren H Strarer met 44 A van Reedt Dortland en H Braat met 43 en C C B Prince en D G van Vrenmingen met 38 van de 53 nitgebracbte stemmen terwgl met 29 stemmen in plaats van den heer C J C Prince tot lid werd gekozen de heer J W Schouten Op het einde van het jaar fnngeerden als Voorzitter en als Plaatsvervangend Voorzitter de heeren H Jager en J M Noothoven Tan Goor en als Secretaris de heer Mr J Fortugn Droogleevor 40 10 17 8 11 De krggaraad in het Ie arrondissement standplaats aGravenhage Teroordeelde J D korporaal hg het 3e regiment hnzaren tot zea maanden gevangenisstraf met ontzegging van het recht om bg de gewapende macht of als militair geëmployeerde te dienen voor den tgd Tan 5 jaren wegens schennis der eerbaarheid waarbg een ander zgns ondanks tegai ffoordig was Een luitenant bg do ulanen te Berlgn had een weddenschap aangegaan binnen zas maanden een oa zoo te drossearen dat men er geheel mede kan exoerceeren als met een cavaleriepaard Dé proefneming had dezer dagen plaats en liep vrji goed af Hat dier maakte galop rechts galop links en volgde nanwkedrig den beeudrok van den rgder Alleen Tolte dat ging niet en zoo hnd onze luitenant de weddenschap verloren Toch mag de dressuur van het dier bewouderenswanrdig beéten het is de eerste maal dat men een os zoo Ter heeft knunen brengen Aan het D c wordt bet volgende medegedeeld behoorei werkt 0 insedieild të an bied t n begrgpei baar onti Het zal Telen zeker rerwooderd hebhendat de nieuwe plannen omtrent eene gedeelteIgke annexatie der buitengemeenten door Leidennog steeds uitblgven hoewel die grensnitbreiding toch reeds lang ook bg den tegSnwoordigen Minister van Binnenlandsche ZakenVan filoaten in de pen was Het moetechter een feit gn dat die plannen reegs zoo goedfj nis gt reod waren toen van zekere zgdeop os Ijwenachelgkheid werd gewezen fjjfn erj opnioDW verandering in tp brengen w t dagemG n e Oeatgeest betreft nu de gauieenteLeiden jdoox aankoop eigenares wordt van hetaldaar gelegen nitgeetrekt buiteneoed Enderg4eBtlaot stichting van een krankzinnigengesticht JHet plan wordt nn namelgk overwogen in hqorerret l et mqgelgk ia die aonelcatie Toqrby den S tioosilveg ei spoordij c lioover oib testrekaen at ook odegec8t tot leiden U atDit plan moei k 1 bg een dar betrokken lioritl itengn I Dat de gemeente Oestj eesteena inkorting van baar gronngeichtigste zal protesteere l t sicbruchten met de berte sappen wonden I 1 In deU elegraafa bMtt d heer J Maas nit tpaarlem een diütiterlijke bëtiordeelingvau Oad QlIaodt geplaatst die om tvorm eainhoud de aaadacht Terdient MflD leze i k U dat out hollftnt nou Wel mens Jat Igkt I geei aier Oot hoUant vras vao stael dit hoiiant vjm papier S waren goed gevleyad met rond tfl ladt en pi ikea Maar speelden Jan icordaat en tydi uit da lui ikeQ Meo hield tan goede sier ging deftig soms ie gast Maar by de pioken steeds als kloecke luideo past S saten kloeck te peert mit sporen aan de bielen Noo als een poppekaat gebogeo lui op wielen Toen vrouwkena iu damaat mit heapeu ran belang Non joffers wel piek fijn maar fiets tbu oog en wang Na roorts gewezen te hebben op het sedeiyk verrat onzer dagen en herinnerd te hebben aan de betere dagen vau toen zegt hy Toen hield men kerckedag mit stilheyd op de straaten Toen printe men Gods woord mit s hel van de staaten Die bybel maoseliei als gy daar soms in leest Hen Jcyktofjgeeo tiet bint in de maan geweest Toen was de taal gespierd elk in latyn ervaren NoQ ist by nooble lui maar tjoklea op de soaren Toen bad men veor het noen c als vrome luy den och No vallen sy maar aan alt beesten aan de trog Zoo critigeert de dichter om ald as e eindigen Dit ü out hoUant ueyt dat steekt me in mien darmen Maar alles nageaapt wat spenlen met de schar 7 11 6 49 7 80 6 88 7 60 6 68 8 11 7 07 8 1 7 90 8 89 8 80 7 90 Utrecht Woerden Oudewatar Oouda Asatardau Wp ftooda 8 18 04 men t Es ydel allemaal gelyk een malle droom Wy levea voor de soheyn in deze eeuw van stoom Wel mensen k sehey er nyt en denken aan die tydeo Wat gekkehniten vol n borsten sanawleiden Wat deportatie olai wa luydjes ia de doos Ook om hun goeddoeu n6yt wat 1 $ de toestand voos Wat een reclamekoorts om gaaw an gelt te eomeo Tot dat het wort varbnist of weer word af genomen at zwermen zwendelaars wat beursenenydery zuigpomp werkt mMr raak oothollant ging voorby Boo spenlt het nag B acht na lang veiloopen daghen Met belden ruating door het vobrgeslacht ge I draghin £ a past de helm op t hoofd en t scbeenatak 1 aan het been Maar t lokt warempel ntyjt de kaaap is veeli te kleen Men leest in het yHandelsbladjt De memoriegoederen Wy hebben in iad tyd iu ona persoV erzicht medegedeeld het betoog van Dfa 5 Ttidt dat het wetsontwerp waarby da Staat jaailf de burgejrlyke en aan de Ned Uerv gemwott te Montfoort de memoW riegoedereu in ei ndom afstond welke volgens a ministers eigen erklariog iodertyd geschouken waren met eeu zeer bepaalde geheel anderelj bestemming lift CBlsbveeren van missen een j schending onBtitueert van een door alle ip Jerkeud ijechtsbegj sel u melyk dat de èlrdeu nageleefd e het doel nagestreefd worden aarmeoil eoedefen geschonken geteerd werden antwOprd van den Minister op de me ran toelichting gegeveril bevredigt De öv niet Het blad merkt aj m het vol als i e Reg ing zouder ertoe verplicht tezgn de gelt iin van het fonds aün faun bestemmi oojjlrekt schendt g het recht enkan ïy zich niet dekken doo de opmerking dat die schending reeds sinds eeuwen doorhaar is geplef een opmerking ie de zaakverergert pieolverbetert I Waaneer tiy de medewerking der wetgevende macht inroept om de praktyk die zy wellicht uit sleur If en tgd volgde tot een onherroepelyk wettig feit te verheffen door het kapitaal waarvan ty de inkomsten verkeerd besteedde even verkeerd weg te sohenkeh schept zg wel degelyk een nieuwen recht toestand en rraagt zy wel degelyk het sanctioneeren van eeu onrecht dat reeds te lang met hare medewerking geduurd heeft De bewering van den Minister eindeljjk dat het onmogelyk zon zyn den toestand te veranderen en den toestand te herstellen zooals het rechtsbeginsel eischt kan slechts ten deele toegegeven worden Öet is voorzeker niet meer mogelijk aan alle goederen door de heeren vao Montfoort geschonken hun rechtmatige bestemming weder te geven Wat aan traktementen wordt uitgekeerd moet aan de Ned Hervormde gemeente krachtens dq Grondwet rerblyven Maar voor het overige ia de Regeeriog zoowel tegenover die gemeente als tegenover de bargerlyke niet gebonden Dat een regeling onmogelyk zou zyn waarbij de eeawige beginselen van recht gehandhaafd worden welke eiichen dat schenkingen niet onttrokken worden aan de daarvoor bepaalde bestemming wordt niet afdoende uitgemaakt door de eenvoudige verklaring van een Re geering die zelfs waarschynlylÉ nooit op het denkbeeld gekomen is zulk een regeling te beproeven Ëen poging daartoe mocht van de R eenng geëischt worden niet om de gevoeligheid der Katholieken te sparen maar om de handhaving van het rechtsbeginsel te verzekeren 67 10 04 10 11 10 18 9 10 6 30 8 80 6 87 6 44 6 60 101 97 1 80 6 81 8 66 9 41 V 60 9 8 i t 4 40 6 61 7 60 09 9 07 9 18 9 86 8 41 9 4 8 10 8 4 U 10 84 10 84 11 10 10 8 S5 6 SS 7 46 8 96 10 08 Qiateranmiddag omatreeka 4 nur werd in de rivier da Noord bg Kinderdgk door da achroethaot William Egan II afvarende naar Rotterdam een acbnit te Sliadrecbt thnisbehoorenda m den grond gevaren De achipper werd gered doch de knacht waaracbgnigk door den hevigen schok OTorboord geslagen rerdrunk Door het centraalcomitè tot boTordering Tan de aansluiting bij Nederland bg de middelEoropeescbe tgdregeling zgn adressen gericht aan den minister Tan Binnenlandsche Zaken en aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het debat 14 Juni jl in de Kamer gevoerd over de motie Baelaerta van Blokland c s betreffende de eenheid ran tgdrekening Zooals men weet werd de motie met 57 tegen 15 stemmen aangenomen Op grond Tan hetgeen h t comité iu 1892 en 1893 in het belang van de aansluiting deed rerzekert het den minister dat de openbare meeuing in Nederland en wel in de eerste plaats in de grootere oentra van handel ao Terkeer onomwonden en zeer algemeen aan den middel Ëoropéeschen boren den weatEuropaeschen tgd de Toorkenr geeft Aan de Tweede Kamer heeft het comité bgtagen gezonden behelzende de Troeger te dier zake rerzondan adressen beneTcns 128 stukken waaruit blgkt dat eTon zooveel Qemeentebeitnren met do beatnren Tan Amsterdam Botterdam Den Hiwg en Utrecht openigk den wensch tot aansli ting bg den middelBnropeeschen tgd hebben oitgesprok q Man mejdt uit Terborg Waaraoh nlgk door i broeiing van h t hooi ontstond er hier brand in bet huis van I Yriezelaar De Tlammen grepen zoo hevig om i zioh heen dat drie panden vernield werden Mat moeite Vooral door de hulp der omliggende plaatsen werd de brand tot deze dnc perceelen beperkt Alles was tegen brandschade verzekerd Te Brussel heeft baron Adolf Van der Smissen broeder van den onlangs oTorleden generaal en 67 jaren ond zich van bet leven beroofd naar men zegt nit smart wegens den dood van zgn broeder over wiens verlies hg ontroostbaar scheen Vijf Ëngetaohen tweo dames en drie heeren beklommen Zondag den Ortler Tyrol zonder gids Zg tgn gevallen en tweo werden zwaar gewond Gistermiddag heeft een bejaard man W F te Beerjansdam zioh dqpr ophauging van het leven beroofd y v Y Y Een zwaar te rerteron zomereendtje uit de dagbladpers In het aiekenhuis te Guben zgn een werkman uit G rmersdorf die wegena eene maagziekte daarin was opgenomen 1116 kersopitten uit da maag vorwgderd f Jt De bemanning van het op de Knipersbult nabg Schiermonnikoog gestrande schip bestaanda uit één Amerikaan eu vgf Zweden zgn behalve de stuurman dia bet vaartuig niet verkoos te verlaten allen door de visschers van Moddergat aldaar aangebracht en voorloopig gehuisvest Hot schip is geladen met bont en zal vermoedelgk verloren zgn Het gerechtshof te Amsterdam heeft J W Schotte karkenfabrikant die door de rechtbank wegens mishandeling van den rechercheur WeeTerling op 20 April jl was reroordeeld t t eane l ete ran f 25 vrggesproken Volgens t Weekblad voor Muziek zal de opera de Tempeliers van Mart J Boaman ook te Antwerpen worden in studie genomen en hoogst waarschgulgk reeds rroeg in t volgende seisoen worden ten tooneele gebracht Ta ZsTeohuizen komen van tgd tot tgd gewoonlgk op het erf Tan het café Rnimzicbt aocialistische sprekers o a de hh Havers en F Domela Nieuweuhuis uit Den Haag Deze laatste trachtte aan te toonen dat de ellendige toestand waarin de landbouwers en vooral de Teldarbeiders Tarkeeren gelegen was in de opeenhooping van groote kapitalen en wekte daarom arbeiders en huur of eigen boeren op lid te worden Tan den sooialiBtenbond t Is erenwel te betwgfelen of de aansporing ran gemelde sprekers geleid heeft tot werving ran meerdere leden Tan den bond te meer daar daar ter plaatse eene werkliedenvereeniging bestaat nit ruim 30 leden die ars Tan alle socialistische ideeën zalTcn do hand aan den ploeg geslagen hebben en eene ziekenvereeniging opgericht die zeer in bloei toeneemt dank den steun van eenige gegoeden nit de gameanta In een berucht huis op de Flaardeumarkt te Delft hebben d hondster en eene bg haar inwonende vrouw aan een veedrgver een bedrag van f 50 ontstolen Voor dit geld hadden zg zich twee horloges eu andere kostbaarheden aangeaobaft Beide vrouwen zgn aangehouden en naar hot huis van bewaring overgebracht De politie der stad New York heeft t zoo Tolhandi met streng te waken tegen elke overtreding der Zondagswet dat zg geen tgd OTorboudt om te letten op de Tcle misdadigers dia driest ran de schoone gelegenheid gebruik maken om bun werk te doen Dit praatje een koffihnispraatje ran een tegenstander der Zondagswet waarschgnljjk ia als de sneeuwbal gegroeid tot de tgding dat er te New York eeu sterke toeneming Ton ernstige misdaden valt waar te nemen Het hoofd der politie spreekt thans allegeruchten van dien aard tegen en zal spoedigeen statistiek openbaar maken die vaa verzokering bevoatigt j j Gisterennacht ongeveer half drie ontstond te Groningen eeu uitslaande brand in hut hotelrestaorant Bürgerbrau van den beer Pnlvera aan het Akerkhof De brand ontstaan op de bovenvoorkamer nam zoo snel in omvang en hevigheid toe dat de bewoners onder wie een aantal kellnerinoen nit het eenige buizen links gelagen café van P zich niet dan met veel moeite en met achterlating van alles konden redden De brandweer was spoedig ter plaatse eu binnen eeu half uur was zg de vlammen meeat r Intusscben is het hnis bgna geheel uitgebrand en zijn de muren vrg wel alleen blgveu staan Van den inboedel die verzekerd was is zoo goed als niets gered Ook bet hnis is verzekerd BatteDlaDdscb Overzicht Qekozen zyn in Dngeland 254 nnionisten 59 liberalen 6 Parnellieten 29 antiParnel lieten 2 werkmanscandidaten De unionisten winnen 44 de liberalen 10 zetels Ouder de gekozenen komen voor Dilke Rothschild de ond mini ter Trevelyan Gerald Balfour en John Redmond De consurratieve bladen zyn van oordeel dat de regeering een flinke meerderheid zal krygen en wyzen dan op den machtigen voorsprong dien ze nu reeds heeft De liberale organen hoewel in veel teleurgesteld geven echter de moed nog niet op het platteland moet nog spreken Daily News wyst r op dat byna altyd de liberalen met nederlagen bfigonnen zyn om met schitterende zegepralen te eindigen Het hardst jnbeleo de uniooiaten over de neerlaog van Haroonrt en ze verzuimen niet tegenover zyn val den triomf des minieters Balfour te doen uitkomen die te Manchester byna tweemaal zooveel stemmen meerderheid verkregen heeft als in 1892 Toch zou de Times o o het gemis van zulk een sieraad van bet Lagerhuis als Harcourt betreuren en ze vertrouwt dat hij als nog in een ander district candidaat gesteld en gekozen zal worden Nu dat zal ook wel gebeuren In de Daily New8 brengt Sir William ter openbare kennis dat hij er niet aan denkt den stryd op te geven en zoolang hy daartoe in staat is als verdediger van de liberale b nselen in de Weer zal blyven Er zal voor den ond minister van fioanciën wel een vast district worden opengemaakt In den ItaliaanBcfaen Senaat werd beraadslaagd over het voorstel om den 20en September toï nationalen feestdi te verklaren Crispi zeide dat met deze wet geen maatregel van weerwraak bedoeld wordt De regeering wil noch concordaat nog stryd De waarborgen wet ia op loffelyke wyze ten uitvoer gelegd de pau heeft geenerlei reden tot beklag en beklaagde zich ook nooit In Italië is de paus minder gebonden dan in Frankryk of Oostenryk dank zg de vryheid ToBBcben Staat en Kerk zal vrede gesloten worden maar zoo lang de Paus wereldlyke macht verlangt zou de verwerping van het wetsvoorstel gelyk staan met vertoon van zwakheid Het voorstel werd aangenomen met 87 tegen 28 stemmen Sen ernstig bericht is uit Sofia gekomen melding makend van een feit dat voor de toestanden in Bnlgarge van groote beteekenis kan zyn Stephan Stamboetoff is het slachtoffer geworden van een laagbartigen moordaanslag De tel rammen hebben reeds de byzonderheden van de gruweldaad gemeld De vraag die thans op aller lippen ryst is Wie is de aanlegger van dezen moord c En ondanks alle pogingen der regeering te Sofia om aan een wraakneming van pe oonlyken aard te doen denken gaat door geheel Enropa bet denkbeeld aan een politieken moord Stamboeloff is naar men gelooft gevallen als het slachtoffer van den nieuwen koers in Bulgarye De correspondent dar Time8 te Sofiaseint aan sgn blad bgsonderheden aangaande den aansli f op Stamboelof Hy laat doorstralen dat zoo al niet de Bulgaarache regeering toch de politie medeplichtig ia aan den moordian slag Zoo werd Stamboelof s lyfkneoht die een der ildipmoordenaars vervolgde en verwondde door een toegesnelden inspecteur van politie neergesabeld Zoo rresteerde de politie een aantal vrienden van Stamboelof ook Petkof al werden zy later weder losgelaten maar liet zy de moordenaars ontkomen Stamboelof herkende in twee der aanvallers zyne persoonlyke vijanden Halof en Toeiektsjiëf De politie nam dezen laitste wel gevangen maar liet hem weer vry toen hy zoogenaamd zyn ahbi bewees Toefektajiëf moet ook do band hebben gehad in de aanslagen op Belsjef en Voelkovits Ook gelooft men dat do huurkoetsier die Stamboelof naar huis bracht medeplichtig is want hy heeft eeu der aanvallers hard weggereden terwylJI m boelof op straat lag lutnsschen is de toStand van den gewonde iets verbeterd al blyft hy hachelyk Stamboelof is by volle bewnstzgn Naar de Neoe Freie Prease verneemt heelt de afgevaardigde Krajef ooggetuige van den aanslag de volgende verklaringen afgelegd Toen by hoorde schieten ging hy met den majoor der reserve Popof uit diens huia en zag Stamboelof s bediende met een revolver in de hand een in het blauw gekleed man die in den hals een bloedende wond had naloopeo Krajef sloot zich by den vervolger aan en zag hoe de bediende werd gegrepen door twee gendarmen terwyl de vervolgde in een zystraat verdween Nu verscheen de inspecteur der politie ritmeester Marfof die nit de verte da gendarmes toeriep den bediende te ontwapenen Deze antwoordde Waarom houdt gy my op Daar ginds ontkomt de moordenaar waarop echter de inspectenr den bediende een sabelhouw toebracht en hem dadelijk naar de geraugenia liet brengen Krajef maakte toen Mariof opmerkzaam op hetgeen de bediende gezegd had over het ontkomen van den moordenaar wat hy ook zelf gezien bad Op dat oogenblik verscheen een afdeeling bereden politie die echter den moordenaar niet vervolgde Een winkelier voor wiens woning dit alles gebeurde bevestigde woordelyk Krajefa verklaring die des te opmerkelyker is daar Krajef steeds tot Stamboelof s vyanden behoord Noch Krajef noch de winkelier zijn tot nog toe vreemd genoeg door de politie verhoord Te Berlyn baart een plotselinge verdwyning van den vrybeer Von Hammerstein groot opzien de hem vyandige pers beneert dat hy Zaterdag reeds heimelyk al zyn meubelen had laten vervoeren om ze aan zyn dreigende sc nldeiacbers te onttrekken en het tKleine Journal van Frankfort tegen hetwelk de vryheer een gerechtelyke vervolging had ingesteld heeft UQ zynerzyda een klacht tegen Hammerstein ingediend daar deze de outhollingen van het blad als leugens had voorgesteld De KI Pr wil door deze klacht verhoeden dat de zaak door den vryheer in den doofpot worde ge stopt De Duitsche sociaal democraten willen hun program opneming van het agrarische vraagstaiÉ uitbreiden ten einde agitatie onder de plattelanders teweeg te brengen in het thans verschenen ontwerpprogram wordt o a een zoo groot mogelyke uitbreiding van staatadomein en gemeentelyk grondbezit en de verpachting daarvan san vereenigingeo verlangd verder de overbrenging van hypothecaire eu OBB den grond klevende schuldvorderingen in haoden van den Staat met verlaging van den rentevoet tot op niet meer dan de kosten welke de Staet zelf te maken heeft enz Het meeat karakteristike is echter dat al deze eischeo tot het democratiseeren van alle openbare instellingen in Kyk Staat en gemeente uitdrukkelijk gekenschetst worden ala ontworpen ibinnen hef kader der bestaande staats en maatachappelyke orde Dit is ongetwyfeld een concessie ann bet zeer conservatieve en aan den eigendom gehechte platteland a g Staats loterij la Klasse Trekking van Donderda IS Juli 1S95 PriJEen van 20 Ui 1784 4616 7108 ll 18 139S4 16667 18S0S 114 8881 4717 7148 11963 14S0 16709 18684 998 9900 4796 7768 12095 14483 16806 18762 478 8137 4807 7978 12289 14626 17210 18861 666 3286 4862 8407 12668 14832 17388 18968 1139 8447 6886 8464 13161 14913 17696 19313 I486 3604 6009 8627 13193 14987 17666 19630 1604 3816 6066 9044 18634 16206 17778 19917 1886 8970 6688 9883 13688 16866 17911 80166 8027 4006 6874 9461 18768 16683 18218 80607 8880 4086 902 9601 13786 16B63 18480 80763 8612 4666 6960 0783 ISSIO 16898 18498 80904 2724 4591 7101 10487 ttARKTBEBIOHTEH Gouda 18 Juli 1896 Granen ireder zeer weinig aangevoerd Handel onveranderd flauw Tarwe Zeeuwsche 6 16 i 6 40 Mindere dito 6 70 a 6 Afwijkende ƒ 4 76 a 6 86 Polder 4 68 a ƒ 6 60 Eogge Zeenwsohe i Polder f i f Bnitsniandsohe per 70 k ƒ 8 60 f 4 eerst I Winter ƒ a ƒ Zomer 1 ƒ Ohevallier 4 60 i ƒ 6 0 Haven per heet 8 60 il S IS per 100 kilo S tO a 6 96 Hanoapaaad Inlandaob 8 60 i 8 75 Builanlandsche 6 60 6 76 Kanarieaaad 8 60 i ƒ 9 76 Koolzaad ƒ i Erwten Kookerwten ƒ ft ƒ Niet kokende ƒ a Bniteolandsohs voererivtes per 80 Kilo 4 90 i 6 10 Boenen Bruine boonen ƒ i ƒ Witte boonan tt Dnivenboonen il Paardenboonea ƒ il ƒ Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansobe 5 86 il 6 Ginquantina 6 76 f 7 VfBluBKT Malkvas goeds aanvoer handel en priJEao matig Tetta varkens goede aanvoar kandel vrywel 14 a 16 ot par half KQ Biggen voor Engeland goede aanvoer handel matig 13 14 ot par half KG Magere biggen goede aanvoar handel matig 0 36 a 0 60 par week Tetta schapen red aanvoer handel vrijwal 80 ƒ 96 Zuiglammeren red aanvoer handel v wsl ƒ 15 tl 80 Nuohtere kalven eenige aanvoer handel vlug Gras kalveren rad aanvoer handel vrijwel ƒ 90 a 40 Poltkalvoren ƒ 7 il 18 Aangevoerd 140 partijen kaas Handel vrijwel Ie qual ƒ 24 i 26 8e qual 20 a ƒ S Zwaardere 87 a ƒ NoordHoUandsohe 20 a 94 Boter red aanvoer handel vrijwel Ooeboter ƒ 1 16 a ƒ 1 26 Weibotar 0 90 il 1 06 p Kilo W ielrijders ïl Wilt gü gezond blgren gebruikt dan d WOLLEN TKUJEN van A van OS Az GOUDA Kleiweg K 73 73a GODDA Beurs van Amsterdam 7or kr slolkoen 04 M s lOl i lOl ls loiy 84Vs M s 88 84 Vf 28V MV I 96V iY 9 V 108V 66 x 8 Vs l j ii ii V a 44 1001 s MM 69 688 690 ioiv 68V loof 801 H6V 78 loiy loov 149 V 97V 80 88 109 97 196 139 104V I Vu 6W w 168 08 S 89V 103 102 loiV 104V 141V 186 Vi 104 l v 68 100 i V 109 86V Is 114 106V 64 i Vu 14 880 194V 109V 109V 103 loav 1C4V 10 7 188 i oV 9 M 41V 41 uiV n JULI lilonutlD Gert Ked W 8 S idito dito dito 8 dito dito dito 8Vs tloHOAZ Obl Qoudl 1881 88 4 TA LIB Insohrqving 1862 81 6 OoaTiNB Obl in papier 1868 6 dito In silver 1868 6 PosTUOAli Oblig met coupon 8 dito ticket 8 Suausn übl Binnenl 1894 4 dito Oeoons 1880 4 ditobijllothi 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leaa 1888 6 dito dito dito 1884 6 Stanji Ferpet sohuld 1881 4 ToiKIU Oepr Conv laan 1890 4 Geo leening serie D Geo leanug serie ü ZninAia Bir v obl 1891 6 Ubuoo Obl Buit aoh 1890 6 Vbnbzübla Obl 4 onbep 1881 A HBTEanAM Obligatian 1696 8 BoTTlUiJl Stad leen 1894 8 ysn N Afr Hacdelsv asnd Arandsb Tab Mq Oertifloaten Dau Maataohappij dito Aruh Hypotbeekb pasdbr 4 Oult Mij der Torstenl aand s Sr Hypotbeekb paudbr S i Kaderlanduha bank aasd Ked Handelmaatsch dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Rolt Uypotheekb pandbr SVt Utr Hypotbeekb dito S i OosTBKï OoBt Hong bank aaad itusL Hypotheekbank pandb 4Vs KElUKA ïlqutt hypoth pandb 6 Maxw L 6 Pr Lien cert 6 fin Holl U 3poorw Mij aand Mij tot Kipl V St Spvr aand Ned Ind Bpoorvegm aand Ned Zuid Airik Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTAUl Spoonrl 1887 89 A Sobl S Zuid Ital Spwniij A H obl 3 PoLlN Warsohau Waenen aaQd 4 EU8L Gr BuBB Spw Mij obl 47f Baltiacbe dito aaad Faatowa dito aand 6 Iirang Dombr dito aand 6 Kirak Cb ABnv Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Vii anu Cent Pao Bp Mij obl 6 CMo fc Nortb W pr O v aaad dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Bio Gr Bpm oart T a Illinois Ceotral obl in goud 4 Louisv h NBabrilleCert T aand Mexioo N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas r 4 pet pref aand N Tork Ontario fc West aand dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Calif la hyp in goud 5 St Paul Minn fc Msnit obL 7 Un Fso Hoofdlifn oblig 6 dito dito Lino Col la hyp 0 6 Jamaoa Can South Cert v aand VsK 0 Ball fc Nav la h d c O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg Maats aaad I BO Stad Amsterdam aand 3 Btad Botterdam aand 8 UlUilB 8tadAntvren nl887 8Vi Slad Brnssel 1886 2 Horn TheisB Begnllr Ossallsob 4 OoatBNR Staatsleening 1860 6 Burgerlijken Stand GEBOREN 15 doli Josina ouders H Zandvoort en A KeJ 17 Wgnanda Maria ouders A B Soheffer en A M den Held K K Oost B Or 1880 3 JPAIMB Slad Madrid 3 1868 v Nan Bes Hyp Bpobl oert