Goudsche Courant, vrijdag 19 juli 1895

INo 6714 Zaterdag 30 Juli J805 34ste Jaargang mimm mmmh Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en FeeBtdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Agentuur bg de Firma j Wed BOSMAN te Goudaj a oude Soalpersdruk van A Bunima k ZoonS rs OVERLEDEN 15 Juli 0 A Weggen 6 51 15 A Vermeolen 7 w A Agten 12 m GEHUWD 17 Joli M Tan HeiM en C P Jongerheld H de Jonn m S Verkaaik BUROEMEESTEK en WETHOUDRRS v n Qouda brengen ter openbare kennis dat ter Toldoening art 69 der Wet viin 4 Juli 1850 S Mt blad No 37 ahchriften tan de Processen Verbaal betreffende de benoeming Tan Tijf leden van den Gemeenteraad bedoeld bg de artikelen 52 en 67 dier Wet ego aangeplakt in de Eorte Groenendaal bg de Markt alemede dat gelgke afaohriften op de Secretarie der Gemeente zgn nedergelegd alwaar daarran iniage kan worden genomen op iederen werkdag ran dea mQrgena tien tot dea namiddaga HO nre Gouda den 18n Jali 1895 Bargemeeater en Wetbouderi TOornoemd B L MAKTENS De Becretaria BEOUWER KENNISQBVINQ De BURGEMEESTER aan GOUDA brengt by deze ter kennis Tan de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen ent te Rotterdam op den 15 Joli 1895 execnratoir il Terklaard Een Eobier der balasttng op het personeel dienst 1895 96 No 2 Dat foormeld Kohier ter inrordering is gesteld in handen Tan den heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verpicht is zyoen aanslag op den by de wet bepaalden voet te TOldoen en dat heden ingaat de termgn van drie maanden binnen welken de reclanes behooren te worden ingediend GoDda den 18n Joli 1895 De Burgemeester Toorooemd R L MORTENS Ondertrouwd C H C B0U8CH0LTE leeraar in Wiskunde KM JACOBA SCHOUTEN Oouda 13 Juli 1895 ADVERTENTïST De ondergeteekeaden betuigen ook namens wederziidsche tamilie hnnnen innigen dank Toor de vele bewyzen Tan belangstelling by hun Huweiyk ondervonden H D JONG S D JONG VanriiiK Ondergeteekenden betuigen bg dezen hunnen hartelyken dank voor de vele blgken Tan belangstelling ondervonden bg gelegenheid hunner 50Jarige Echtvereeniging S P TiM DIN HOEK A P TAM DEK HOEK SCHBAVBZ HT Oonda 18 Juli 1895 By akte den 11 Jnli 1895 ten overataan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVBR te Gouda verleden is door de ondergeteekenden DIRK GIJSBBRTUS tan VBEUMINGEN en ANTON DANIEL van VREUMINGEN fabrikanten en Winkeliers te fioudo eene vennootschap aangegaan onder de firma D G vanVreumiiigeii betrekkeiyk het iabriceeren van Sigaren en den handel m Tabak Sigaren en hetgeen verder met gameenschappeiyk overleg zal worden goedgevonden Welke vennootschap is gevestigd te Qouda en zal aanvangen den 1 Augustus 1895 voor eenen onfaepaalden tgd met dien Terstande dat elke Tennoot het recht heeft de vennootschap den 31 December van ieder jaar te doen eindigen mita den andereu vennoot daarvan minstens zes maanden te voren kennisgevende De venuooten zyn beiden tot de teekening der firma in zake hunnen handel betreffende gerechtigd doch zullen TOor de vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich all borg mogen verbinden tot welke hande lingen de bizondere handteekening Tan de beide Tsnnooten wordt Teroischt D G TAN VREUMINQEN A D VAM VRKÜMINQBN gereed de Tan OUDS GERENOMMEERDE Nieuwe Bessen Jenever zoet of r lnnch naar verkiezing by J F HERMAN Zn TienH ifËooie Morellen zyn te bekomen by A J BLANKEN op de RAAM 448 Westzgde BeatelUngen worden aangenomen Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda PAJEUO S nitf wonderd Zondags te conanlteeren van 10 tot 5 uur DS ChRAirX 9 MA kJkMafa x v IriBtmps T E PARIJ S Zenden gratiswfranGO Je generale geïllustreerde eatalogus In de hoUandsohe eu fransohe talen bevattanue de nieuwste modes voor het Zom pa iaoen legen gefrankeerde aanvrage gericht aan M JULES JILUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen In voorraad bgluPrlntempawordeneveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve tluideiyk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Verxendingen naar alle Lajadeu der Wereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rech Cognac fin Bois Oorreapondentle In alle talen da Uier De ooairA 0 mr Boia Tan d SeoidU AaeDTnie iwoidt g l T d in Tan a l de bsinuid fl aa tien van S Idler Inhond voonlen ▼ an hetattMtvanDr P r 7A1V BJÜaa BOOS Proaaeaoli A f 1 80 üitalBlteaS TcckzUgbaar Ml P H J T WANKÜM J MELKERT üosthaven firma Wed P B 144 Omda Wal Is ie b te tawqMai iteiaii Jiokt It hee a ia tt ek Imhi iim leitom ftTjfft Anter Piiitlxiieller Ifat leaathetliitiMnaaalewaiidaatsiaa S Arter Painlxpriier Hfgt BMt das alsads in ieder hm aaia AiÉBT PaiiilxiieilBr Pqis H aaat n east aa flM da taelL Taaiuiidea h 4a niaiali ifotkatoa ai Iq t Ad noUaT t Oo ta Bottenlain BtmlVINKELJiO Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt lOLtASBSCEE n7rOTI£EEBAtIS gevestigd te AMSTERDAM De DIIIEGTIË heelt de eer te berichten dat naast het Bij kantoor der Hollandsche Hypotheekbank te Rotterdam atdeellHK Pandbrieven onder beheer staande der firma JOHs ËCK ZOON Commissionairs in Ëifecten Vischsteeg No 5 met Ingang van heden aldaar wordt gevestigd Spststz LScli e lE sucLe To 3 EEN AFZONDERLIJK l9Ïjkantoor der Hollandsche Hypotlieek bank afdeeling HYPOTHEKEI en dat als Beheerder er van heeft aangesteld Nr J H D SCHENKE BEKG VAN NIËROP Advocaat en Procureur te Rotterdam Amsterdam 17 Juli 1895 De JHreeHe Th A C de geer DE MONTIGNY TRERRIl G 19 October 1895 HollandscKe Maatschappij van Landbouw afdeeling GODDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f 1 il Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BU A BRINKMAN ZN ictoriarvater ui f de VictorikSron te Oberlahnstein byEm Tafeldrank Van h£f oninklykef uis der ederfanden MaaU tot Bxpl vid Tietoria Bron te Oberlahnstein gev te Botterdam r OrébrS StoUwerck s Chocolade en Cacao C=M Boelmatige door de nieuwste mtvindingen op machinaal gebied rerbeterdfl tkbiieaüe en uitsluitend gebruik van n en fijnste grondstoffen garandeerei ien rerbruiker van StoUwerck s Chocolade en Oaca o een aanbevelenswaardig Eubrlkaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der res Etiketten De Firma beiiaalde 27 Brerets als Hofleyerancler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewij van uitmuntend fijn fabrikant Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Kous vona déodmons nne H datlle d or première clawiie en consideration ae votr exoeUeat fiabrloatiOD de Ohooolat bonbons vaxióB eto etc Stollwerck fabrikaat is Terkrijgbaar bij H H Confiaeurs Banketbakkers enz enz Oetteraalvertegenwoordiger oor NederlaridJmina Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gi tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat geoeziag aanbrengeade middolen toeralllg ontdekt worden die in de handen ran een bekwaam geneeibeet een goed sacoei Hebben Was niet Prieenitz de geleerde Testigen der walerkuur methode wiens woonplaats een bederaartsoord roor do lijdende menschheid geworden ie een eeoTondige boor Hef ft niet een Zweedsoh m oor Thnre Brand genaamd een middel tegen rrouwenEiekten aan de hand gedaan dia het lanoet der oMmrgen reeda minder noodzakelijk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesheeren begint te worden F Ook op bet gebied ter beperking ran teuawziekten begint er lioht te komen en ook hier ii een weg geopend gewerden dia op de eenvoadigite D nataorlijkate manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren on eranderd aangewende geneesknndige hulpmiddelen zoo ala bü oorb Bromium Yzer Araenioom enz geheel te rerdriugeo Kr zijn vele mensoben die aooh ziek noch gezond ijjn en tooh klagen dat zij ztoh in lichaam en ziel allee behalre wel geroelen het geringste niet Telen kannen en zelfs door een rlieg getergd worden ee zoo zich zeUen en anderen tot last zyn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeieüke angst of door droefgeestigheid kunnen niet alapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid ran geheugen oorauizen en toerallen Kindelyk lijden de ergsteo onder hen aan verlamming ritusdans en raÜende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken stand rindt xyn zenuwziek en min of meer de staohtoffers der leefwijza raa caizen tijd Wie tot reoe dezer oategorlèn ran lijitln behoort en itogelioht wenscfat te worden orer de werking eener nieuwe methode adresseere cioh aan AmltenUiu H CIÈBAÜ k Co Heiligeweg 4S BINNENLAND ÖOÜDA 19 Juli 1895 Tegen Y ia proces rerbaal apgemaakt wegens het ouberoegd nitoefenen der geneeskundige practyk Heden morgen ia aan de Tarfmarkt een boom omgeraUen in ixyn tbI een gedeelte der dam medeoemende waardoor de afdammiag rol liep Onmiddeiyk is men aan het werk getogen om die boomen te rooien ten einde rerdere ongelakkeu te voorkomen Het Reglement ran den Nationalen gecostameerden zwetnwenatryd te houden op Zondag 18 Angustus 1895 in de Stedelijke Bad en Zweminrichting aan de BoutmaDSgracbt te Gooda te geren door de Goudsclie Zwpmdub luidt aldoB AFDEELING A 1 Snelswemmen Janiorea Lengte der baan 80 Meter 1 keerpunt Prya Vergold Zilreren med en diploma ie Premie 2e Bronzen 2 Sneliwemmen Seniores Lengte der baan 160 Meter 3 keerpunten Prezen als boren AFDEELING B 1 Snelzwemmen op den rag Joniores Lengte der baan 40 Meter Prya Zilreren medaille en diploma Premie Bronzen 2 Snelzwemmen op den rog Om het Kampioenschap ran Nederland Lengte der baan 80 Meter 1 keerpunt Prya Vergald Zilreren med en diploma Uitgeloofd door den Nederl Zwembond Ie Premie Zilreren medaille en diploma 2e Bronzen AFDEELING C Fraaizwemmen B Sprong b Buikzwemmen c Rugzwemmen d Vrge oefening Prga Zilreren medaille eu diploma PrtHoie Bronzen AFDEELING D Duiken Jnnions Diepte 2 meter Prga Zilveren medaille en diploma Premie Bronzen AFDEELING E Gekleed Duiken en Zwemmen Diepte 3 M R De medediogers begeven zich te water eu moeten bet voorwerp EEN POP dat men op e be bepaalde plaats diepte circa 3 Meter heeft laten zinken opduiken ea naar een aantewijzen pnnt terugbrengen eeVlLLBTOA DE MARSKRAIHËft JNeuw het BuiUch tO ffVooniohtig wat I rermaande de eerste met de hand treokend j waarom kou zij het niet geloorenF Ik heb nog nooit heerlijker vormen in de armen gehouden dan de hare en zij kent hare waarde Vijftienhonderd dollars brengt z minstens bg den verkoop op Welnu waarom dan nog langer getalmd Vooreerst omdat wy nog geen geld genoeg hebben roor de uitroering en ten tweede wil ik nog een ander bloempje plukken 0p speculatie F vKeen om het te genieten desnoods te trouwen In dat geval zou ik nfijn oompagnon als vergoeding de mooie malattin met hare drie broertjes cadeau doen vKiet onaardig 1 antwoordde Seifert de rest zijner sigaar wegwerpend dus jg jaagt tegenwoordig awarl en blank wild op hetsalfde terrein mgss inziens amusanter bezigheid dan mijn rondzwerren van daag in dat nest ran een stadje morgen in allerlei hoeken eu gaten mot het uitzicht op eene eindelooze roort tting ran dat teren I Kun je m dan niet als deelhebber in de saak roor de afwisseling eens hy de eene of andere familie bier in den omtrek introdooeerenF b Eik mededinger mag driemaal duiken zonder het water te rerlaten c De mededingers moeien gekleed zjjn metonderkleeding pantalon en rest minateuB 2 KG droog Prga Vergold Zilreren med en diploma Ie Premie 2e Bonzen De deelnemiug aan den wedstryd ia opengesteld voor H H Leden en Liethebbers inleggeltl 50 cent per nummer hetwelk bg deelname teruggegereo wordt By de opgare gelieve men de inleggeldeo aan den Secretaria orertemaken f De wedstryd begint te twaSlf uur De deelnemers moeten te half twaalf op het terrein aanwezig zyn en kampen in volgorde door het lot te bepalen te beginnen met de laagste nummers De gelegenheid tot insohrijving wordt gesloten Woensdag 14 Augustus 1895 De Ipting zal plaau hebben op Donderdag 15 Augastus 1895 des namiddags 2 uur in de Zweminrichting De mededingers begeven zich te water gekleed met zwembroek onder donker tricot met schouderbedekking en donker geklenrden pantalon tot aan de knie Voor Aid B IL Snelzwemmen op den rug om het Kampioenschap van Nederland moet de kleeding bestaan uit zwembroek zwart tricot mei sohaaderbedekking en zwarten pantalon tot beneden de knie volgens model door den Nederlandschen Zwemband te verstrekken De mededingers begeren zich op een gegeren teeken te water en honden zich in de hun aangewezen baan op verbeurte van hun recht op prijs of premie Een mededinger verliest zyn recht op prijtof premie wanneer hy met gereed is zoodrn hy ter mededinging wordt opgeroepen een anderen mededinger hindert of ran hulpmiddelen gebrnik maakt By gelyke aanspraak ran twee of meer mededingers op prya of premie moet worden overgezwommen wie dit niet wil wordt beneden dan andere gesteld zoo geen van beiden wil overzwemmen beslist het lot De jury houdt aanteekening van den tyd waarin de baan is afgelegd tegen baar uitspraak is geen verset mogelyk Bepalingen waarin dit reglement niet voorziet worden overgelaten aan het oordeel ran het Bestuur en de Jury Men schryft aan de iTydc uit Gouda Wy Katholieken hebben reden om one Toorloopig te verheugen over den uitslag der verkiezing De candidaten door onze kies ffHoud je rerstand Seifert als je ten minste met my wilt voortwerken I hernam Baker de wenkbrauwen fronsend vMen houdt mij bier algemeen roor een planter uit het zuiden van Alabama in die kwaliteit heb ik m gepasseerden tomer te Saratoga by rersoheidene familien aangesloten en sedert wij hier gekomen lijn de kenniamaking hernieuwd Niemand heeft een rermoeden dal ik een maa nit het noorden ben of dat ik ïn zekere betrekking tot mgn vriend Seifert sta maar dat is ook de eenige probate manier waarop wij ons spel kunnen winnen Jy houdt de kas en ik breng vette luitjes mee Ala ik geen onverdachte persoon geweest was bad ik gisteren arond niet de twe honderd dollars van do Groene Spechi kunnen opateken k Weet tooh niet of by niet eene kleinigheid gemerkt heeft antwoordde Seifert zich achter het oor krabbend tyn gedmn na het spel kwam mij ten minste zóó buitensporig voor dat enfin hn veroorloofde zich uitdrukkingen die in het oosten geen fatsoenlyk speler gebruikt Ik houd looh meer van dat slag dan van die ecuwig bedaarden hervatte Baker want de omstanders kiezen zelden party voor den spaktakelmaker terwyl de stille ala hy verloren beeft met een half wooid of een enkel gebaar het spel roor den geheelen arond zou kunnen bederven Hoe wy echter onze negerspeculatie tot een goed eind zullen brengen ala wjj niet op eene flinke distantie van elkander blijren myn geheele crediet zou naar de maan zyn als ik een tameiyk bekend speler by families ging iotroduceeren I Hm ja hoe lang zon uwe nieuwste speculatie duren Ik rind wy zyn hier al lang geno io de vereeniging gesteld zyn gekozen op één na die in herstemming komt Herkozen £ yn de katholieke aftredenden C P W Dessing en J J Van der Saoden beiden zyn poa in het vorig jaar voor t eerst hd ran den Raad geworden en nu voor zes jaar herkozen Ook de heer Vingerling antirevolutionair in Norember jl pas tusschentyds in den Raad gekomen werd thans herkozen De aftredende liberaal A Van Veen werd vervangen door den nienwen antirerolntionnair Van Galen candidaat ook van ons Katholieken entegem over den liberaal G C Fortuyn Drooglenver komt de katholiek Ant Jaspers in herstemming De zoogenaamde neutrale lees ultra liberale kiesrereeniging steld in de plaats der aftredende antiliberalen liberale candidaten die alle de slag rerbren Er is ran onze zyde flink gewerkt om dit ancces te rarkrygen en rerscheiden weldenkende liberalen hebben de aftredende Katholieken en anti reroloÜonairen gekozen Bij de herstemming heeft de heer Jaspers goede kansen Id den morgen van heden z te WaddÏDxreen twee woningen totaal afgebrand Stbl ud 98 bevat de wet vandenl2den Juli tot wyzigiog der grens tusachen de gemeenten Boükoop en Waddingsreen Men scbrytt uit Leenwarden No de kruideniersbodienden hnnne pogingen tot bet verkrygen van Zondagrust zoo goed hebben mogen zien slagen de maatregel wordt reeds met den eersten Zondag in Augustas ingevoerd hebben ook de alagersgezellen aldaar zich vereenigd om tot hetzelfde doel te geraken Zy zyn al zeer matig in huuneeiachen Zy vragen rolstrekte Zondt rust niet voor het geheele jaar maar slechts roor de maanden October tot en met April en roor de Zondagen in de maanden Mei September van du middags 12 uur af en op feestdagen ran dffl namiddaga 1 nur af Uit zeer goede bron verneemt De Post dat de regeering besloten heeft eene Staatscommissie te benoemen ten einde het pen ioenvraagstuk voor onde werklieden te onderzoeken en dus niivoering te geren aan de onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motieHeldt Uitgenoodigd om van die commissie deel nit te maken zyn o a de Kamerleden De Beaufort Amsterdam Hiutzen Heldt Veegens Schaepman Harte Van Alphen De Sarornin Lohman en voorts Prof d Aalnis Prof Van Pesch en de heeran Stork en Pollet Tilburg streek bijna vier maanden een ontzaggelyke tyd voor een incognito eu ran tyd tot tijd sohynt eene oude bekende stem in my te spreken die my waarBohuwt ffMoak je uit de roeten 1 eene stem die my vroeger nooit bedroog als de beren my op het spoor waren Baker liep de kamer eens op en neer Om de waarheid te zeggen bekende hy heb ik zelf in deze streken een persoon opgemerkt dia mü maar niet berallen wil Tot nieuwjaar zal ik probeerMn of ik myn schuw vogeltje vangen kan j lukt dat niet dan gaan wy in den nieuwjaarsnaoht aan ons ander werk Dat is de laatste feestdag der zwartjes en bij zoo n gelegenheid valt het verdwijnen van een paar deelnemers minder in bet oog Voor de deur der herberg hield een farmerswagen stil de voerman trad binnen en schoof een atoel by den haard vWy zien elkaar ran arond weer 1 besloot Mr Baker zyne fijne jas toeknoopend ik maak nog een ritje na r een paar kennissen Ik denk wel dot we tan arond groot geselschap zullen krygen Seifeit geleidde hem naar de deur Heb je wel een revolrer by je rroeghy zacht AUyd 1 Waarom zoo f Och t waa maar n rra Ik gevoel me ran arond niets lekker f Misschien te reet gegeten dat deugt niet in dit klimaat drink eene heete wlnskey gmgi dat brengt je weer op de proppen Seifert trok de sohouders op eu liet zyn compagnon uit Tegen zereuen begon da Grocerjr zich met allerlei gasten te rnlIeD Snl le raiters mt de oountry maar Thans heeft da St Ct de opgaven omtrent den loop der berolking des Rijks in 1894 ToUedig medegedeeld Hat getal inwonera in Nederland btdreeg op 1 Jan 1895 volgens deze opgaven 2 372 406 mannen en 2 423 240 vrouwen te zamen 4 795 646 in t eel dus 50 834 vrouwen meer dan mannen Het grootste aandeel heeft de gemeente Amsterdam die 24 225 vrouwen meer dan mannen huisvest dan volgt s Grarenhago met 15 876 vrouwen meer Rotterdam met 13 762 Utrecht met 3925 rroawen meer De provincie Drente telt eóbter 7048 mannen meer dan vroawen De grootste gemeente is Amsterdam met 440 189 inwoners de kleinste gemeente is Hemmen Gelderland mat 206 inwoners De gemeenten die op 1 Jan 1895 een galyk aantal inwoners van beiderlei kunne beratten zyn Hengeloo Orerysel met 6075 m en 6075 vr Steenbergen met 3577 m en vr Gemert met 9320 m en vr Heeze met 895 m en vr allen in Noord Brabant in NoordHolland Werrershoof met 1067 m en vr n Buiksloot met 553 m en vr in Zuid Holland Schipluiden met 550 m en vr in Zeeland Meliskerke met 281 m en vr Nog zy opgemerkt dat in de pror Groningen geen gemeente is die minder dan 1000 inwonera telt Te Vianen ontstond Maandag jL op dan Langendyk eenige ongeregeldheid waarby P K een sabelhouw by t oog ontring zoodat bg herig bloedende per as naar syoe woaisg moest worden rerroerd Eenige peraonea z u ais getuigen door den kantonrechter orer het gebeurde gehoord Omtrent het gebeurde in da Vnobtiche heide rerneemt de Nbr € het volgende In de zoogenaamde hut die zicb een treurige bernchtheid heeft verworren was sedert 13 jaren een gepens O 1 militair kommensaal Deze had Maandi jl zyn pensioen ontvangen Toen hij tegen den avond thuiskwam vond hy in de Hnl het gewoonlyk bezoek een aantal hazaren enz Wat er gebenrd ia ligt alsnog in het doister Dinsdagmorgen beklaagde zich echter in een herberg de bewuste persoon dat hy s avonds te voren ergerlyk was mishandeld geworden Later op den dog vond men zyn lyk in een sloot naby de Vooh ohe heide Hei bleek dat hy eenige verwondingen bod Wel wordt de dood nu in verbond gabraohi met de mishandeling en de op hem geronden wonden Met zekerheid ia tot nog toe echter niets mede te dealen meest roetgangers ran den rinerkant Ook lag er by den steiger een stoombootje Buiten het knappende houtvunr rerliohtte gleohts eene enkele retkaars op de toonbank de heela Grocery waar de stilte ran tyd tot tyd eens werd a ebioken door het aanstrijken ran een lucifer of het sissen ran het in de vUmmen gespoten tabakssap De kleeding der aanwezigen die bepaald meer om gemak dan om snit gaven was by dezen en genen eene koddige rereeniging van woud en stadscostuum eene zwarte frak by eene grove broek en hooge laarzen een fijne hooge hoed met dito radermoorders by een blauw wollen trui of jomper en meer contrasten ran dien aard De vaste zelfbewuste houding dier mannen outnam eohter het belaohetyke aan hun roorkomen Ku en dan stond een der aanwezigen op en rerdween achter eene zydeur spoedig gerolgd door een der orerblyrenden terwyl de ledige plaatsen telkens weer door anderen werden ingenomen In den donkeraten hoek ran het vertrek had een man met een grijzen baard plaats genomen en liet de kleine oogen onder de borstelige wenkbrauwen yrerig in het rond gaan Ëen tametyk versleten colbert een grof linnen broek een paar lompe schoenen met zwaar beslsgen zolen en een twintigjarige vilten hoed met broeden rand maakte sijne kleeding nit De breede ichoudera duidden kracht aan Ruuur wilden niet met een gebogen mg harmbniëeren Naast hem stond een mars met breede droagriensn eu een groot aantal schuifioden xooals die in Amerika nog in gebruik zyn benevens een buitengewoon dikken stok Wordt rtmigd