Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1895

34ste Jaargang Maandag 82 Juli 1895 No 6715 ADVERTENnfiN i KIIMIHE GOMip Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ondertronird Dr W VAK EVEBDINGEN CORNELIA TA KRIMPEN Delfl A DVERTENT1EN worden geplaatst rau 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN 18 Jali 1895 Gouda Toor de nle Iwirgzen Tan deelneming ontTongen bg het oTerlgdeu vaa onzen vaarden Broeder en Behnwdbroeder den WelEd Oeatr Heer HERMAN ADEIAAN POTTER Uit aller naam A J POTTER NiemcerAmitel UO Parkweg Een HEER zoekt eene BEmiumsESAm met Bost en Bediening Franco brieren met prysopgave ouder letter F 366 aan de LANQE e Centraal Adr Bar Devmt4r PEAITSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische W sscherlj TA H OPPE HPJiHEIt 19 Kruiskade Uotterdam Oebrareteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en Terven tu alle Heeren en DameigaTderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van ploohe mautels veeren bont enz Gordyneu tafelkleeden enz worden naar de DÏeawBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfd worden onsohadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zjjn de prözen 25 o gedaald Te stoomen gpcderen als nieuw afleverbaar in S dagen te verven goederen in eene week 1 i i wi Een ware 8chat voor de ongelukkige flUchtoffers der ZeUbevlekking Onanie en geheime uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIKG HoUandaohe uitgave met 27 aib Pr s 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevftlgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgkB duizend van eeu zekeren dood Te verkregen by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland liet Praetatwerk iariaVtvart Teekeii In op Koningin Martelaren Veneh nt in 10 12 afl groot formaat met FRACHTIOE FLATBN Slechts 30 Cent per all tr per post 35 Cent Ie aS by eiken boekhandel ter inzage of by de Uitgeier P STOKVIS WATERREUS iBotA Tandsirts E CASSUTO Turl inarkt 172 Gouda i oitgKonderd Zondags te conanlteeren van 10 tot 5 nnr ttoada Snelperadrak vau A Bbinkuan Ie Zoon A Uortier GouwG C SPECIALITEIT in Heioekeirs eii llaanljcs Bieren Echt Engelach en VoUenhoTene BXTÜi STOUT Allerwege bekroond met 1 EereDiploma a Gondenen ZilTeren Medailles beneTens EereDiploma Gooden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Clamgo 1893 is het Wereldberocmil Draiven lJorst Roni Extract MELIANTHE VIT 01 Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM TA H l van Schalk Co gevestigd te Gravenhage Gf nn middel is ot kan worden n tgevonden welke de Melianthe overtreft het ia OSHMBBOMPJELIJK beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschiUendu bekroningen getuigt Het verxachten geneest ONMIDltEJ IJK de strengste hoeat en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebrnik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn do overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in aacons van 40 ota 70 cta en 1 met gebruikaaanwyzing voorzien van ona Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Gravenhage MT Verkrygbaar by P H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BODMAN Moordrecht 3 C RATELAND Boikoop B V WIJK OudeuaUr Uoliandsche IJzeren Spoorweg laalschappij p If Beslelgoederen Met ingang van den ISén JULI a wordt ten hnize van den Heer M C F KABEL Lange Tiendeweg D No 24 te Gouda GEN der Maatschappij GEVESTIGD BESTELOOXIDMBXIN worden aldaar aangenomen xonder verhooging van vracht voor de atations van de HaUandéeh IJneren SpoorwegMaatëchappi en voor alle verder gelegen plaatsen in Nederland VRACHTPRIJZEN naar de stations in Ifederland gelegen aande lynen van de HoUandêche IJxerenSpoorwegMaataehappil Voor zendingen van 0 1 Kilo 0 15 meer dan 1 8 0 20 3 5 0 25 5 10 10 30 Voor de vrachtpry zen van zendingen van meer gewicht kunnen de tarieven aan het station te Gouda en aan het Bestelhuis worden geraadpleegd waar tevens alle verlangde inlichtingen kannen worden ingewonnen De Raad van Administratie Het Gedelegeerd Lid K TA HASSELT Ameterdam Juli 1895 Vl Het beau onaduMyklta ra p f mskketykite poettmlddet voor HMrm ta vooral dsmei en KkiderachMnwerk Ie de Apptttucir Tan C M Mllllar t Cs V Beriia Baalll Str 14 Men Mt t M OP naun en fateiekanierk verknoei IV t tlHrti Mellan ta nMn irii laleUerM I eÉA eee eaereat eyet feyi W SinleeMM MfeeM HüWELUESEAARTEIT in verschilleiKie SOORTEN steeds voorhanden CATALOGUS met MODELLEN ter inzag e SPOEDIGE LEVERING NETTE AFWERKING i BENEVENS Rouwkaarten en Enveloppen STEEDS VOORRADIG BU Lange Tiendeweg A BUIUKMAÏÏ Zdl 4 pCt PAITDBEIEVEH VAN DE Pester Vaterl ndischer Ërsler Sparcassa Vereïii OPGERICHT IN 1840 BovengeDoemdo Pandbneveo zijd nominBal groot 300 1000 5000 en 10 000 Kronen TOorzioD vin halQsarlijkaohe Coupoaa per 1 Maart en 1 Saptember ea aflosb ar a pari door aidda vaD bal aartijksohe uittoting De OoapoQ zyn thans on ook in lio toekomst vrij van belaatiug volgen do Wet van 1889 Art 80 $ 10 zg xgo evenals de Oiti elote Pandbrieven betaalbaar te Budapest Waeaea oc te Amsterdam ton Kantore van ondergflteekenden tot den koers van den dag Volgena de wet van 1876 is op de gezaraenlyke verpande hypotheken prioriteit der houderi van Fandbrieven iait schreveu wuardoor huu het reoht op de hypothecaire schuldrordeimgen in de eaiste plaata is gewaarborgd De ondargetoekenden naar hun vorwyaende Prospeotui van 19 Januari I l en het JaarrênUg in Instelling over 1894 berichten dat z j voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Fandbrieven van de Pester Vaterl ndisoher Erster SparcasaaVerein tot den koers van den dag WERTHPJM GOMPERTZ r AM3TEEDAM Mei 1896 GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DcBlmatige door de nieuwste iiitrindmgen op maofainaal gebied Terbeterde fiibrlcatle en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeeret ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordonde aan den inhoud der reap Etiketten Oe Krma beiioalde 27 BreTets als Hofleveraiicierj 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewija ran uitmuntend fijn fabriJuut Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris NoiiB voufl dAoemona une HedalUe d or prdmière cla i en oonaldörfttlon aevotr exDeUent fhbriofttlOD da Ohooolat bonbons veuida eto eto Stollwerck S fcbrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger oor Nederland idins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 l uww im im i m$mmiÊÊ mm mmm Waarom word ik van mijn zenixwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het IS niet zelden dat geneting aanbrengende middtden toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed sucoes hebben Was niet Priesnttt de geteerde vestigen der walerkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do Iqdende meneohheid geworden ia een eenvoudige boor F He ft niet een Zweedsoh m oor Thore Braad genaamd een middel tegen vrouwentiekten aan de band gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder uoodaakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geueesheeren begint te worden P Ook op bet gebied ter beperking van lenuwziekien begint er licht te komen en ook hier is een weg geopead geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren oureranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen too als biJToorb Bromium Tzer Arsenicum eoz geheet t verdrin gen Kr zijn vele menschen die uoch ziek noch gezond xgn en tooh klagen dat zij zioh in liofaoameQ ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet Tolon kunnen eo zelfs door een vlieg getergd worden ae too zich selven en anderen tot last zijn zonder het te wtUen Vele worden geplaagd of door vreeseijko angst of door droe geestigbeld kunnen niet slapen en worden door benauwde draomen gekweld Dan eijo er weder andere die te kampen hebben mat hoofdpijn congestie zwakheid vaa geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk lyden de ergstnn onder ban aan verlamming vitusdans an vallende ziekte Al deze oogetukkigea die men op eiken leeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt zya zennwziak en min of meer de slachtoffers der leefwgze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorten van lijders behoort en ingelioht wenaoht ta worden over da werking eenet nieuwe methode adresseere zich aan AmHterdftm H CLËBAIV ft Co Heiligewag 42 ictoriawdter ui f de VictoriaiBron te Oberlahnsfein t Bna Tafeldrank Vanhé oninklyk€f uis derJVederlanden BINNENLAND GODDA 20 Juli 1895 Heden is albier op de werf Eromhoat van den heer H van Ylaardiogdn de kiel Relegd roor een schroefatoomboot genaamd Eveliuac te bouweo voor rekening der Stearine kaarsenfabriek Gouda waarvoor de machine en ketel wordt geleverd door de heeren H en J Sugver te Amsterdam Onze roormnlige stadgenoot den heer F Bodde kommiesverificateor 3e categorie thans te Zerenaar is met ingang van 1 Augustus bevorderd als zoodanig in de tweede catagorie Beroepen b de Ned Hervormde Kerk te Stolwgk ds Van Deinse te Ammerstol Oe roorxitter van den raad der gemeente Ridderkerk heeft een nieuw plan van eene directe belasting ingediend ter vervanging der inkomstenbelasting Deze belasting 7 al moeten worden geheven naar de volgende grondslagen a de zuivere inkomsten van bedryveu ambachten enz b het vermoedelijk vermogen 0 de niterlgke staat die gevoerd wordt en de vertering der belastingschnldigep Het hoogste bedrag dat geheven mag worden is f 14000 verhoogd met 6 pOt voor oninbare posten en 15 pCt om daarmede te kannen aanslaan personen diö na vaststelling van het kohier drie maanden of langer in de gemeente veiblgf honden Verleden week hebben een paar jonge meisjes uit de gemeente Stolwgk dh eeu bezoek brachten aan de Waddings vee nscbe kermis daar bgna het leven galaten Het was a avonds 11 uren en vrg donker toen ze misleid door h t brnine kroos in eene diepe sloot terecbt kwamen De eene verdween oomiddellyk onder da oppervlakte de andere wist het hoofd boven te houden en schreeuwde uit alle macht om hnlp Toen die kwam opdagen heeft men beiden met groote moeite kunnen redden en de eers enoemde tot bewnstzgn kunnen brengen Arm in arm waren ze te water gegaan en in dezelfde zusterlijke houdio werden ze op bet droge gebracht Waartichgniyk hebben ze in doodsangst zich krampachtig aan elkaar vafltgeklemd Men schrgft uit Nieuwerkerk a d IJsel Cit du rekening en verantwoording van den kerkelgk n ontvanger den heer H de Wit Ga eEVlLLETOK DG MARSKRAMER Naar het DuiUch Hij had nog niet lang in den hoek gexeten of drie mannen traden luid sprekend binnen en gingen regelrecht naar de tapkast Whiskey riep een hunner oogenschijn yk dejongste dat U nog het beste wal hier to kojgonis van üvond sta ik n heele gallon 1 Halloh gentleman wendde hy oh tot de ovengeo vanhet vuur je drinkt toch mee De Meeste aftowezigen stonden op en de herbergier schoof fleesohen en glazen by Goed geluk I riep de eente en verzwolg een vol glas brandewijn on nog eens hot lfde oomphmeut Maar do uoar de flflsch uitgestoken hand werd snel teruggetrokken want eene andere hand werd hem twaar op den schouder gelegd zoodat hy zieb venast omkeerde Hy zag den marskramer uit den hoek voor zich ataaa Zou ik niet een klein woordje mot u mogen spreken Sir vroeg hij Nu manP Daar had je wal oen anderen tyd voor kttonen kiezen U er zooveel haait bij Ym Sir een paar miouuljes maar Kon dan 1 Xeto mear dan 4 6 Uier dianatjaar 1894 bleek dat de ontvangsten hadden bedragen f 2917 08 en de uitgaven i 2933 484 zoodat de rekening sloot met eeu nadeelig saldo van f 16 404 AU een staaltje van bggeloof mag het volgende dienen Zeker iemand leed aan rhenmatiek Alles was er aan beproefd om hem te genezen d w z alle bekende kwakzalversmiddelen met grooteo omhaal van woorden rond gebazoiud maar niets hielp Ten laatste kwam een vrouw met een probaat middel maar men moest er aan gelooveo anders werkte het niet £ u wat was het De nrine van den patient moest in een nieuwe kruik gedaan en daarna de kruik met een uieowe knrk gesloten worden Die krnik moest ïn den grond begraven hoe dieper hoe meer kans van genezen te worden De kruik en de kurk werden gekocht maar of zg gebruikt werden wordt verzwegen de Igder is echter nog ni t genezen Zulk een raad wordt gegeven en gelooid in t hartje van Zuid Holland De uitslag van het examen voor het reaervekader 12 dezer te Amsterdam gehouden is zeer gunstig geweest aangezien alle adspiranten aan de eiscben voldeden Aan twee hunner ual alsnog het bewigs B worden nitgareikt wegens hnn overgang tot de 4e kl H B S zoodat dit bewgs aan 21 adspiranten zal ten deel vallen Aan hen die zich uc niet geoefend haddio in de bebaudeling van het geweer zal weldra op gemakkelgke wgze de gelegenheid daartoe verschaft worden zoodat zg zich dan allen vóór 1 Jan 96 vooi het reservekader kunnen verbonden hebbun om voorzien van het getoig chrift A voor het voigeud jaar de gewensohte vrgateliing van den gewonen militairen dienst te erlangen Zooals men weet werd onlangs de beer J H van Balen redacteur van bet HetderschDagblad door de rechtbank te Alkmaar veroordeeld tot betaling van f 60 boete wegensbeteediging in artikelen in genoemd blad vanden heer A P Staalman lid van de TweedeKamer Dezer dagen nu ontving de heer VanBalen de qoitaotie van die boete ten geschenke Die verrassing was naar wg vernemen den heer van Balen bereid door een aantalingezetenen van allerlei richting aldaar en teekent de toestanden in Helder waar een aanzienlgk deel der bevolking weinig sympathiegevoelt voor zgn afgevaardigde die door denheer v B in bedoelde artikelen k faire wasgenomen Vad Beiden gingen even de voordeur uit Vu wou dat u van avond Haver niet speelde Mr Aston begon de marskramer op vaderlyken toon jrOQ dadelyk weer naar huia ging Wal oude potkgker wit gaat jou dat aan F Heb je mij niets anders te EegF en Nog een paar woorden Mr Aston U hebt de volgende week eene New Yoikache nota te dekken en zijt voornemens se niet te betalen U verwacht je nieuwe waren van New York en denkt dan een voordealig bankroet te slaan Zoover heeft het spot n gebracht I ffZwiJg je liegt oune rottekop schreeuwde Mr Aston bleek wordend eit met gedempte stem Motoeo verdween lyne rechterhand in zijn borstzak doch met ijzeren greep omklemde de marskramer hem de pols Nog twee woorden Mr Aston uw revolver zou u maar noodeloos tot moordenaar verlagen Uwe New Yorkaohe waren zullen met komen daarin hebt u je ditmaal verrekend de dreigende hand viel slap neer ik ben uw vriend volg mijn raad en laat het spel Giaterflu hebt u veel voiloren van avond zoudt u nog meer verliezen nog kunt u C t wat inspanning het geld voor de nota hyeenngeo tMtaal en blijf eertyk man nw crediet herstelt zich dan van zelf De jonge man staarde den ouden raadgever eeu oogenblik met groote verschrikte oogen aan maar al heel gauw scheen hy die zwakheid te boven want mat eeu half gedwongen spotlach antwoordde hij waar haal je tooh al dat nieuws zoo gauw vandaan P Öf ken ja aoms mijne gedachten voor dat ik te zelf gedftoht beh Weet je wal rervloekta Jood dal ik De heer G T Stork oad lid der Eerste Kamer ia gisteren overleden Bg de gemeenteraadsverkiezing in Haskerlaud Fr hebben alle partgeu hare uiterste krachten ingespannen om hare candidaten te doen slagen Per njtnig werden de hoeren uit het hooiland gehaald en zoolang de boer ging stemmen werd in zgue plaats een persoon aan het hooien gezet Sen candidaat werd gekozen met 3 stemmen meerderheid In eene andere Friesohe gemeente werden aan uitwonende kiezers postwissels gezonden voor de kosten van de reis naar en van de stembus Bg mej de weduwe H de G wonende aan den Graafschenweg onder Hees bg Nijmegen is dezer dagen ingebroken Na het openbreken van kasten hebben de dieven medegenomen wat van hunne gading was Gelukkig waren da taken van waarde bg bet vertrek der bewoonster in veiligheid gebracht Omtrent den vermoedelgken moord to Vacht meldt men nog Philip Schlenker de overledene was een man van 60jarigen leeftgd gepasporteerd militair van het O I leger en een braaf en oppassend man die de algemeene achting genoot a de Igkschonwiog is vrouw De Laat de bev oonster der Hut € die niet voortvluchtig was zooals man eent meende maar zich in de nabgbeid van haar huis had verscholen door de marechaussees gevankelgk naar sHer togenbosch getransporteerd Deze vrouw is eene oade bekende der justitie Meer dan 30 personen zgn reeds door dan rechter gehoord De kinderen van vronw De Laat hebben aan het licht gebracht dat hunne moeder S met een gzeren blaaspgp op het hoofd had geslagen terwgl bg twist had met huzaren van het garnizoen uit Deo Bosch Gisterenmiddag 4 nnr ia de overledene op het kerkhof te Vucht begraven Vrienden van dan overledene droegen de tgkbaar Eene talryke menigte was tegenwoordig Te Rotterdam heeft gisteren ten overitaan van het bestunr der afdeeling Zuid Holland van het Nederlandech PaardenstamboeV en de jury de rgkspremiekeuring plaats gehad voor hengsten en tweejarige merriën zoomede van hengsten sinds de laatste 12 maanden uit hflt buitenland ingevoerd Niet minder dan 104 paarden waaronder 55 hengsten werden ter kenring aangeboden De nitsiag was dat toegekend werden voor binnen de laatste je eigenlyk moest neerschieten als een hond die een man van zaken te gronde kan richten P Met een ruk wttde hy zyu revolver trekken maar als een schroef sloten ds stalen vingers van den marskramer weer om z n polsgewricht Ëen laatste woord Sirl sprak de oude bedaard eeu revoWor kan u niet van den ondergang redden Ik weet niets meer dau hetgeen uwe handelsvrieaden in het Oosten ook weten namelijk dat u apeelt en misschien in één nacht geruïneerd kunt zyu Uwe New Yorksche vrienden kennen uwe plannen en zullen dienovereenkomstig handelen Dat ia alles wat ik o zeggen kan Mr Ajton Ga naar huis en maak my en de mannen van het Oosten tot leugenaars en betaal uwe schulden Ëd wilt u myn raad soms met een schot betalen dan moogt u het gerust doen Dit zeggende liet hy de hand van den jongen man varen en ging doodsbedoard de kroeg weer binnen Mr Aston daarentegen bleof eene poos in gedachten staan ffHoe duivel komt die vent er achter dat ik schulden heb en bankroet wil slaan I mompelde hij Maar hy heeft gelyk dat spel is m n verderf En da man heeft hart in hot lyf dat moet ik zeggen t Enfin eerat myn geld terng eo dan niet weer Kn met driftige stap ging hy het speelhol weer binoen n de grocery wierp hy ia haast nog een vol glas whiskey naar binnen en liep naar de bakende zydour Terloops kaak hy n even naar den hoek waar de marskramer gezeten had maar deze was verdwenen Op eane boveokamar mal vier kale gewitte muno 12 maanden ingevoerde buitenlandsohe hengstsa één premie van f 400 aan de Vereeniging tot veredeling van het paardenras Oirksland en omstreken te Dirkaland met Elegant brnin 3 jaar voor faengéten niet oadsr dan 24 jur anhoudingshgdragen ieder groot f 75 aan D van der Spek te Moerkapelle met Othello vos aan P de Jong de Leeuw te Dubbeldam met Cesar c dookerbrnin J H van der Torren te Zevenhuizen met Laoifer c awart 0 J B do Croo te Goriuohem met P alas ni donkerbrnin voor hengsten niet onder dan I4 jaar aênhoudingsbgdragen ieder groot t 50 Ookhont en Van der Griendt te Rotterdam vos Philip van der Breggea te Waddingsreen zwart dezelfde met bruine A van DorsKir te Rozenburg met Qnibna brnin I Vollebregt Jz te Zoetermeer met donkerbruin P de Koning te Rgsoord met Maz c zwart voor merriën niet onder dan 24 jaar aanhoudmgsbgdragen ieder groot i 50 J G Roodzant Hz te Dirkaland met brnine denzelfde met broine Herman A Neltens Sterling te Dordrecht met Maria zwart J C van der Torren te Waddingsveen met Bets7 i zwart J H van der Torren te Zevenhoiien met Lydia zwart A Spoon J Jzn te Nienwenhoorn met lichtbuine J van der Poel te Rozenburg met brnine J Timmers te Poortagaal met Sophie bruin C Lageweg te Heenvliat met bruine A van der Spek te Bleiswgk met goudvoi Men zal zich herinneren dat in 189 eed groot land bon wcongres werd gehouden te s Gravenhage georganiseerd door de in 1887 te Pargs ingestelde Commission Internationale d agriculture Van deze commissie zgn in Nederland leden de heeren D Bandnin mr C J Sicfcesz professor mr P W A Cort van der Linden en P F L Waldeck Voor dit jaar is door gemelde commissie opnienw een landbonwcongres uitgeschreven te houden van 8 tot 16 September te Brussel Naar de N R Ct c verneemt hebben da voornoemde Nederlandsche leden besloten aan dat congres geen deel te nemen tengevolge waarvan zg aan den voorzitter der Commiisiou Internationale d agricalture te Parijs den heer J Mèline een brief hebben gericht waarvan wg de vertaling hieronder doen volgen Wg hadden de eer owe circulaire dato 31 Mei te ontvangen met mededeeling dat het nieuwe internationale landbouwcongres plaats zal hebben te Brussel van 8 tot 16 September en met uitnoodiging om al onze pogingen aan te wenden tot vermeerdering van leden voor dat congres stocden oo wat een paar dozijn mannen aohtar eene lange tofel waarop drie kaarsen brandden 3aifert stond er voor en liet een nieuw spel kaarten dat fay zoo paa uit aan étol geooman bad door de vingert gleden Maakt je spel gantleman 1 riep hy en nam uit zyno portefeuille een pakje banknoten dia hy naar hare waarde rangschikte en voor zioh op da tafel legde Spoedig begon een eenvoudig faro spel met in zetten van een of twee dollars waaraan dadelijk de grootste helft der aanwezigen deehiam Tegen de wanden stonden nog twee kleine tafels elk net eene brandende kaan voorzien By hat eene zat Mr Baknr in de haarlyksta gemoedsrust een sigaar ta rooken en heel kahnpjes acht te geven op de grillen van godin Fortuna aan de farotafel £ en der gasten nam by hem plaats en vroeg Speelt u niet Sir P Och ik geef er juist zoo heel veel niet om antwoordde Baker ik doe zoo nu en dao maar eeus mee voor da variatie Intussohen een partijtje poker als n lust hebt nnieuw spelkaarten I riep hij meteen een half waa neger toe dia in aan hoek achter de daar zat te grynzao en juist wilde het tweetal het spel beginnen toen Mr Aston binnentrad Hy wierp een snellen blik door de ksmaran kwBB toeu regelrecht op Baker af Beg you pardon Sirl zei h tot da tegenpartij Mr Baker is m revaooha van gisteren avond schuldig De aongesprokSDe was beleefd opgestaan JTorit ttmtlfi