Goudsche Courant, maandag 22 juli 1895

10 4 11 09 ït tl i ii 8 88 8 44 4 S0 94 7 11 7 8 3 39 8 43 8 1 9 7 11 18 11 01 jr 19 8 ff ff ff 4 87 ff ff 7 B ff ff ff 10 04 ff 11 08 11 88 t ff ff 04 ff ff 8 08 ff ff ff 10 11 ff 11 18 f 18 48 Ê ff ff U V ff 8 18 ff ff 10 18 ff 11 14 11 18 1 M 1 44 1 80 4 08 90 48 r o 8 88 8 9 B OS 10 10 97 11 80 K0TT8SDA M S 0 0 D A 8 8 0 40 8 11 10 88 11 10 19 90 1 4 9 0 8 10 8 48 4 80 81 80 8 0 41 r 10 89 ff ff 1 8 ff ff ff ff ff 8 80 ff 9 10 u 10 8 ff 9 09 ff ff ff ff ff 6 87 ff f 10 48 ff ff 9 08 ff ff ff ff ff 0 44 ff w 8 CB 8 89 10 11 10 8 1S 08 18 40 8 1 3 09 8 99 4 08 4 40 1 6 0 S 8 1A 08 1 DEN HAAS OOÜDA AaoffevaDgcD 1 Mei TUd vao GreKiiwicli Zomerdlenst 1895 OOVDA SOTTIKDAM Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA li 10 r JS 7 47 7 4 8 07 60UD1 DEN BAie Hue 4 8 7 M 7 48 8 80 9 98 9 4610 1411 8 19 1 1 88 9 44 9 8 8 48 4 1 t l7 6 Il7 S Voorb 4 ff ff ff ff ff 10 90 1 44 ff ff 6 17 Z Z w6 08 ff ff ff ff ff 10 88 ff ff 1 88 ff ff ff ff ff 8 1S ZeT M 6 19 ff ff ff ff 10 46 ff ff 9 09 ff ff ff 6 48 Onod 6 80 7 0 8 18 9 6 10 16 10 7 19 0 19 4 8 90 8 14 3 98 4 18 4 43 6 47 6 3 8 28 Stopl l Bloiiw k KraUweg en NootdorpLeidiobeiiduii D T H E O H T G OUD 9 10 11 84 19 0 8 10 8 9 4 48 0 86 7 0 8 09 9 07 ff 10 98 11 1 ff ff 4 18 ff 8 8 r 9 98 ff 10 81 ff ff ff 4 94 ff ff r ff 36 9 34 10 44 19 07 1 99 8 49 4 87 80 7 0 8 8S 8 41 8 4 AM8TI10A M S O D D A AutordwW O 8 18 11 9 40 4 98 e 3 8 10 Oni TJO 9 04 10 J4 19 19 8 10 90 7 48 8 49 11 1 Ooudt 7 80 8 8 09 9 87 10 90 10 0 18 19 19 9 1 97 8 8 8 47 4 4 97 7 14 7 4 8 99 8 4 9 4 11 16 Ï f H 1 49 8 47 11 09 19 87 4 7 8 01 ff 10 06 l Zegw 7 S 8 6 ff ff 11 18 18 48 08 8 19 lO K Toorb 8 07 9 08 11 97 ff 19 8 ff 80 ff 8 98 10 97 ff H ge 8 19 9 18 9 8710 07 10 48 11 8919 49 1 081 7 4 0 4 17 9 7 7 44 8 819 9 9910 89 11 48 SOUDA DTKIOHT 88 6 40 7 8 09 8 91 M 10 1 11 18 48 8 88 8 17 4 16 4 47 7 6 8 8 81 10 16 0 0 4 ff ff ff ff 11 14 ff 8 87 ff ff ff ff 7 10 Woardan 9 7 03 8 19 ff ff ff ff 11 89 UbMht 18 7 98 8 88 8 41 9 10 99 ff ff U 8 ff 8 4i 8 84 ff 08 6 17 7 18 8 48 10 879 87 10 1 11 4 1 0 8 08 8 0 4 48 89 8 8 7 4 9 0411 G O U D A A HSTEBSAH 10 01 11 18 10 8 81 4 47 8 6 10 16 IMO U 4 1 4 80 41 8 18 ll K Wg zoaden zeer gaArne aan avrerlangeo Toldoeo doch betrenreo zeer dat de protectionnistisohe maatregelen onlanga door het Belgische gonTarnement en parlement aangenonen zalke oaganstige indrnkken deden ontstaan onder landbouwers indaitrieelen en haoJelaren wier belangen b zonder worden gescbaad door die maatregelen dat onze pogingen geheel ODTrnobtbaar zond blyreD £ n inaerdaad het schynt ons toe dat die ongunitige geroelens zeer g grond zgn en hoe men ook in het algemeen orer beschermende politiek moge denken zoo is het tflch dnidelyk dat deze onmiddellgk sebade berokkend aan de belangen der andere landen Onder die omstandigheden kunnende landbouwers Tan de belanghebbende natiën zich niet weerhooden te gevoelen dat het roordeel Tin den een noodzakeiyk Terlies is Toor den ander Na een zekeren tyd zal mer er wellicht toe komen zich zonder Tyandschap in een onvermgdeiyken toestand te schikken maar t schgnt on toe dat op dit oogenblik de opgewekte goToeligheden op ernstige wgze Triendschappelyke debatten en betrekkingen kannen in geTaar brengen Het zon ons thans slecht passen om te komsn bespreken onder het patronage Tan een goQTernement dat ons nn pas den oeeonomischen oorlog Terklaard heeft Terschillende internationale Traagstnkken dia Toor hanne oplosaing TÖór alles wederkeerig goeden wil Tereischen met het geroel ran eene soldidaire gemeenschap Tan belangen die te Terdedigen en te waarborgen B n Deze OTerwagingen ferplichten ons met groot leedwezen n te moeten melden dat wij niet aan het congres ran Brnssel zullen deelnemen Wy verzoeken u beleefd zeer geerde president bierran nota te willen nemen terwyi wy de eer hebban enz Staten Generftal Ie Kahib Zitting van Vrijdag 19 Joli By de behandeling Tan het voorstel Lobman tot wyziging van art 54bis der Schoolwet bestreed de heer Alberda van Skenitein het roorstel als niet onschuldig en nadeelig Toor het onderwys in het slgemeec daar bet ryk daardoor zon komen tot subsidieeriog van schoten met onvoldoend personeel Uit het oogpunt van het byzonder onderwgs acht by het nadeelig omdat daardoor Terplaatsing Tan onderwyzers van de eane school naar de andere in de hand wordt gewerkt en de prikkel TOor de opleiding Tan goede byrondere onderwyzers sal Terdwynen Èindelgk is zijn bezwaar dat de wetteiyke regel nu zal worden Tervangen door ministerieele willekeur De faesr Van Lier bestreed het Tooratel aU niet onschuldig en leidende tot willekeur zonder behoorlyke grens De heer Wertheim ia TOor het ontwerp Hy ziet daarin geen stap op een nienwen w maar een aanrnlling Tan de wet Tan 1889 doch hy is angstig geworden door het ramoer in het land en bet Unierapport En hy Traagt of Mr Lohman in het ontwerp ziet een Toorschot op nieuwe coneessies dan wel een saldo Tan de rerrekening van 1889 of de beer Lohman het compromis Tan 1889 onherroepelyk acht Mr Lobman Terdedigde het ontv erp ais een bill ykheids maatregel zonder schade voor byxonder onderwys en hy achtte witlekear ondenkbaar Spr Terzekert dat hy de beginselen der wet Tan 1889 wil handbaren en daarom iuiat de wyziging oor8telt De wet van 1889 kon by goede ontwikkeling worden een gelnk Toor het geheele Tolk De heer Wertheim nam akte der Terklaring en zon TÓór stemmen Het roorstelIiohman is aangenomen met 25 t n 18 stammen Daarna werd aangenomen de wgziging der arbeidswet nadat de mio ran Waterstaat Terzekerd had dat de aandacht der Regeering gevestigd bleef op de kaasraakeryen Indië kwam aan de beurt Het ontwerp op den Spoorweg Tarit Soerabaya Ealimaa en dat np inToering Tan rechtstreeksoh bestuur op Lombok werden goedgekeard 7 6 8 10 7 Si 8 47 7 8 8 84 7 4i 01 7 111 a io i a oi 1 10 t is i lt 8 11 6 S 8 i s si 8 8t 6 80 P D Goudt Hoordrwbt NieuwgrVerk Odixlla Konerdun Bottndan Otpalla Hiennrknk Oooda Oudew 4 40 7 8 Oaud 8 91 9 10 Hoordncht I rop Tolgde hel ontwerp op de wetgeren de bsTóegdheid der waterschappen dat ondanks de eerst geopperde grondwettige beswaren zonder hoofdelyke stemming werd goedgekeurd De Kamer is aïteengegaan Het Nienwsbl t d Boekh deelt het toIgende mede De firma Van Holkem Warendorf na kennis genomgu te hebben Tan den Tolgenden brief zag van baren eiach tot schade ergoeding af welke zy had ingediend tegen deo heer Verwy nitgever ran De ronde Venen wegens nadrdkking ran de novelle Sjoerd Ballema ran W Otto door haar in den GeIll Familiekalender 1893 uitgegeven Mydrecht 7 Mei 1895 M In antwoord op U scbryven ran 6 dezer is dat wat betreft de overtrediag rao myne feuilleton in de ronde reenen is dat ik na Uwe opmerking volgaarne robnld beken het is erenwel mij niet ten kwade te dolden daar ik eene groote leek in zulk een rak beo en ik t geheet hier geen erg heb in gehad reel minder met de bedoeling om de wet te orertreden wat my zeerveel spyt om na in znlke onaangenaam beden te komen waaruit ik my niet weet te redden alle o dit Zaterdag zal al niet meer inkomen en waarschynlyk bet geheele blad ophoaden want het is toch een diog van niets de heele ronde veeneo eer ik geen stof tot hoeing voor de leezers weet want ala u het na ga dat i 1 Juli a i het 3 jaar zal wezen dat ik nog timmerman waa zal n bet my wel vergeren de schuld die ik aan heb want om er de ni ever schade mede te doen was heel myn bedoeling niet Werkelyk myoe heeren het is niet oit kwaad of ondersteek dat ik het heb gedaan alleen nit lompigheid van my en daarby geheel nit onwetendbeid want ik heb nog nooit een of ander werkje uitgegeven das weet van deponeeren niet het minst hopende dat ik hiermede aan UËds verlangen voldaan heb en heeren gerost nogmaals zal ik n bekennen dat ik werkelyk niet een of andere kwade bedoeling had het ia zelf zoo nog dat ik er aan kom een jonge die by my is had bet by den docter by ons vandaan gehad en bad het gelezen en vond het zoo mooi dat hy vroeg of hy het mocht zetten als fealetun en toen heb ik het laten doen dos nogmaals bet ia jammer en jammer doch hoop dat ik hier mede de zaak geheel beb blood gelegen on biyf o inmiddels dankbaar roor u schrpven en hoop dat het hiermede mag gedaan zyn Verbiyf ik UEd Dw Dienaar Jak Vbbweij Boekhandelaar en Drukker te Mydrecht Wii n soms hebben dat ik bü u kom gaarne sta ik ten dienste van U ik doe een postzegel roor U gescbrerenen hier in Een eigenaardig licht werpt dit epïatel op de mate ran kennis die sommigen voldoende achten roor ons vak De Westlandache druirbn zyn van onds vermaard am hare sappigheid en grootte De uitvoer en het verbruik hier te lande zyn echter in den tateren tyd zeer vermindert omdat het Westland niet meeging met de eischen des t ds Het kweeken achter de bekende mnartjes bracht de draif eerst tot rypfaeid in t laatst van September of begin October en dat is tegenwoordig veel te laat daar de markt reeds veel vroeger met drairen nit andere landen overstroomd wordt Vandaar dat Westlanders geen goede pryzen meer kannen bedingen en de coltunr rerliap Op adfies van den heer Kottmann hortniaant van den Dierentaiu te sHage hebben na een drietal toinders eene poging gewalgd am ook da Westlandache druiven vroeger aan de markt te brengen 10 17 11 18 8 18 Daarvoor waren noodig geheel nieuwe overdekte kassen met rerwarmingstoestel ten die een uitgaaf van belang rorderden Door groote t emoetkomióg ran den landeigenaar zijn na bet najsar die nieuwe kassen gebouwd en is het rerwarmingsapparaat met warm waterleidingen geplaatst kasaen ran 75 meter meter lengte met lage en hooge glazen overdekkingen n sommige van een iarichting voorzien waardoor nirer de geheele lengte een gedeelte van de kap opengaat om rersche lacht toe te laten Cbiaeesch dramatiek In den Cbioeeschen schouwburg te NewYork is een tooneelstnk in 100 tiedryren opgevoerd Elkea avond werd éen bedryf gespeeld De toegangsprys voor zulk eene vertooning verschilt naar gelang an de akeligbaden welke men te zien krygt Voor aen avond waarop mea een dozyn moorden en terechtstellingen te aansohoowen krygt is de entree 60 a 75 ct maar ais er slechts een of twee personen worden afgemaakt is zy niet meer dan eon kwartje In dat opzicht zya de Cbineezen dus al niet anders dan andere natiën Men meldt uit Den Haag Een gefaugene bestemd voor de strafgevangenis te Leeawardec trachtte hedenochtend door verbreking van bet stot der hem aangelegde handboeien zyn geleiders twee feld wachters te ontkomen Hy liep weg in de richting van de brng by de Rijnstraat alwaar by door een borger gevat werd eu uitgeleverd aan de veldwaobters die bem nu stevig de armen bonden eu verder transporteerden De gevangene die zoo vlog ter been was moet een veroordeeling ondergaan wegens het zich bedriegeiyk meester maken van rywielen De koopero Broyloft van het Eohtpaer Bonking van der Heyden daer af ïck gisteren gescreren heb is hier tQt Oad Hollaadt fe ïHtelyck gecelebreert worden De atadsspeolluydeu onder lejdinghe van den kapelmeester Wolff heblieo gisteren eene kostelycke erenade f hebragbt aan mejafiVouw Booking au hebben Borg be meea teren deaer Stede het Echtpaar vereert met een groot conterfeitsel m silver van onsen overleden KoniQ h aaligber Gbedaghte nis Oock in den Doolbot op de Graft tot hier daer Bonking dorpelwagbter is was groot jolyt en had men de appartementen van genoemden Bonking prachtigb vercierd met bloemen evenals het verbiyf van zyne echlgenoote Oock hebken eygenaer en tayden van den Doolhof heerlycke geschencken aeu het Echtpaer gebooden en sal dit beden arondt m den Doolhof kostelyck eode praghtigh werden geregaleert daermede het gemelde Feust geeyndigt sal werden Oud Hollandt s Nieuws tydiagfae Op de Wereld Tentoon teIling wordt van 27 31 Juli weder eenTuinbonwTentoonstel liDg gehouden zy omvat orchideeën palmen varens alle mogelyke bloeiende en niet bloeiende sierplanten vruchten met name bessen en frambozen groenten een verzameling en droge bloembollen als handelsartikel Men kan zich nog aanmelden by den heer J P R Galesloot Amsterdam De Ie prijs voor orchideeën in 50 soorten is f 150 2e f 75 in 25 soorten f 75 en 40 in 15 soorten f 50 en f 25 Voor de mooiste Odootoglossum ie pr f 50 2b f 25 eveneens voor Cypripedinm Vanda Aeridea Saccolabium en andere speciale soorten elk f 50 en f 25 in medailles of geld Voor palmen in 25 soorten Ie pr f 100 2e f 50 in 15 Roorten f 50 en f 25 voor 12 palmen uit konde aerre of oranjerie f 30 eu f 10 voor 12 nienwe of zeldzame f 50 en 25 Voor 3 hoomvaren f 50 en f 25 voor 30 gewone f 25 en 10 Utnobt 6 88 7JiO WMidm 6 8 8 11 üudmttr 7 07 8 1 Goud 7 90 8 88 Ook voor alle andere inzendingen zyn vete flinke pryzeu uitgeloofd onder andere ook een kunstvoorwerp ter waarde van f 75 door den heer Galesloot voor de belangrykstc inzending ait het Boitenland Voor allen die een bewyt van toegang tot de WereldTe ntou natel ing hebben is deTuinboaw Tentoonstelling kosteloos te bezichtigen Is bet Hbid juist ingelicht dan moet H M de Koningin Regentes geweigM hebben het bevorderittgs besluit van eenige officieren ran het wapen der artillerie goed te kenren omdat kapitein Seret lid ran de Tweede Kamer niet voor bevordering maar voor pensioneering Koa syn voorgedragen Gisternacht werden op de Kraiskade te Rotterdam drie heeren aangerand Een banner werddaarby tot tweemaal toe tegen de straat geworpen en van zyn horloge en portemonnaia beroofd Deze heeren waren niet opgewassen tegen de aes straatroovers die hen aanvielen ondanks hunne pogingen om zich de aanvallers met hunne wandelstokken van het lyf te honden Een der aangerallenen heeft geaee kundige halp moeten inroepen De Gist en Spiritnafabriek te Delft heeft naar de Katb Werkman bencbt ter gelegenbeid ran het 25 jang bestaan der iurichtiag eene eigene ridderorde iogesteld een Malthezer krois ran goud of zilrer voor 25 of 12 jarigen dienst hangende aan een gouden of zilreren ketting Een Frankfurter baron ron Holzfaanaen die reeds meermalen den hoogsten berg rau Europa beeft beklommen rerliet den Uu Juti j l Chamanix om in gezelschap van eene Urasselache jongedame zyn kamerdienaar drie ran de beste gidsen en een drager naar de Grands Mulcts halverwege den top van den Mootblanc te klauteren Men maakte den tocht met de uiterste voorzichtigheid en kwam den 12n s morgens hall 10 in de bat op de Grands Mulets aan Des namiddags l unr werd de terugtocht aangevangen en na vier aren was men aan het einde van den gletscher waar men bet touw dat hen verbond losmaakte Eensklapa echter terwijl men langs den gletscberrand voortging hoorden de berf klimmers een geweldig gedruisch en een der gidsen riep Eene lawine Wy yn verloren c Eene enorme ysmassa was losgeraakt en stortte met verbazende snelheid uaar omlaag Vluchten was onmogelyk De eeuige kana op redding was zich plat neer te leggen teneinde de lawine over zich heen te lalen gaan Eene geweldige tuobtdrukking wierp de touri tteu tien schreden achteruit toen verloren alleu het bewystzyD Toen zy weder by kennis kwamen bleken allen er bet leven la hebben a gebracht maar sommige gewond te zyn de heer von Holtzbauzen vry ernstig die tot aan den bals in sneeuw en ys begraven zat men had 20 minuten noodig om bem er uit te bevrydeu Des nachts kwam het gezetschap behoaden te Chamonix terug Zekere Malot te Grury ia het Fraosche kanton Issy1 Evéque heeft zyne schoonmoeder zgoe vrouw en syn dochtertje een kind van drie maanden vermoord en aan twee bnren die de slachtoffers ter hulp snelden een aantal messteken toegebracht 88fl ff 10 08 10 19 10 84 10 4 11 10 Mnlot 31 jaar oud had rustig het avondeten gebraikt met zyne scbooaoadera bij wie hy Inwoonde Na het eten gingen zy samen nit alleen de 74 jari e schoonvader was ta bed gegaan Vrouw Mutot verliet harabloedarerwanteu om een bal te bezoeken Haar mau zeide haar terug te komen en ging met haar naar huis waar twist ontstond Woedend greep Mulot een groot mes om er zyne vrouw mee te treffen deze liep weg De schoonmoeder die naar buiten was geloopen en om hnlp riep werd door Molot achtervolgd eu gedood met één enkelen steek ia de richting van het hart Toen zyne rronwrervolgeode haalde hy baar in ea bracht haar elf mesiteken toe waaraan zy een paar uren laler overleed Naar huis terogkeerendo dooddti hg toen ook ja kind d t hg in hat witgja dooraUk Do ichooDrader die wm opgeataan gaf den moordenaar een vaistalag maar dezo beet gn schoonTBoer een nnger af en bnwbt hem daarna 14 meaatoken in het hootd toe Do moordenaar rlnchtto maar ie aangefaondeo Tot de Terraaaingen ran de rerkiezingen in Engeland behoort dat in Northampton naaet liaboonhère lib gekozen is onze rroegere landgenoot Drocker cona De N Rott Crtc meldt De heer C 6 A Drocker is een broederTan het lid dor Tweede Kamer professorDrocker lo 1868 geboren kwam de hoorDrucker in 1887 te Leiden in de rechtenstudeeron Na zgn candidaats ezamen afgelegd te hebben rerliet hg op het einde van 1890 de academie en rostigdo zich in Engeland waar hg licb liet naturaliseeren Hgwoont in Dorset op bet landgoed MiltoaAbbej Reeds hg de algemeeoe verkieangendong de heer Drocker naar een der beidezetels van Northampton maar bleef met 32S5stemmen in do minderheid Zga conaerTatieve medecandidaat rerkreeg 3651 stemmen Gekozen werden toen d liberalen Laboachéremet 5436 en air Moses Philip Manfield met 5171 stemmen De beer Drocker is niet de eenige in Nederland geboren Engelsche staatsman Lord Reay Mnckay da broeder fan den oud miuister M Macbay is bier te lande geboren niet alloen maar was ook lid an onze Tweede Earner Het radicale Ud ran het Lagerhuis Labou cbère behoort mede tot een Noderlandscbo familie De geraarlgke keelziekte die te Tnil gednrende eenige weken gebeerscht heeft schgnt nu geheel geweken Voornamelgk werd daardoor getroffen een huisgezin bestaande nit de oaders en 11 kinderen van welke laatsten er in eenige dagen 5 bezweken en nn enkelen nog aan de gerolgen Igden Bovendien is de rader de vorige week gestorven en de moeder van eene gevaarlijke operatie nog niet hersteld In bet Uallioisohe stodjo Rzetow zijn 13 huzaren ter dood veroordeeld wegens moord op bon wachtmeester De onderofficier waa de boni zgnor manschappen en maakte het oindelgk zoo grof dat 26 man wanhopig ieworden bem aanvielen en doodsloegen £ ene zeer oude krggswet in Hongerge oischt dat in dit geval een zeker getal der moordenaars door het lot aa te wgzen de misdaad met hnn loven booten Meermalen majtkten wg melding van brieven hier te lande ontvangen van een z g staatage vangene die een verborgen schat kon aanwgzen on nu geld vroeg om eerst rg te komen of om zgn dochter te doen overkomen waarna hg het geheim openbaren zou De scbrjjvers dier brieven zgn eindelijk gevat op aanwgzing van een Pargschen limooadier Zg zijn Antoïne Chavanon en Pedro Bagné en zgn tot rijf jaar gevangenisstraf veroordeeld Vier mannen te Augabarg haddon dezer dagen twist om 30 pfenning Een hunner werd zoo woedend dat fag het wapen uit zgn degenstok trok eo zgn kameraden te Igfgiag Hg bracht bon zulke ernstige wonden toe dat een hunner op de plaats dood bleef tervgl de beide anderen nog denzelfden dag overleden Van het te Sontbampton liggende Amerikaansoho oorlogsschip Colombiac zgn elf matrozen wegens rustveratoring in de stad gearresteerd De belhamers werden tot een maand gevangenisstraf veroordeeld tervgl de overigen met geldboeten vrij kwamen Do rechter zond een dringend verzoek aan do gezagvoerder der vColnmbiac omzgnemanschappon niet aan wal te iat n gaan gedurende de parlomentsveikiezingen üon zonderlinge begrafenis heeft plaats gehad te Mondeville nabg Caen De overledene een slager woog nl niet minder dan 251 kilogniof De kist was 2 meter lueg 1 motor 5 centimeter brood het Igk woog met do kist 300 kilogram Het as moeilgk de kist zonder ongelukken op het kerkhof te krggon en een stevig stel katrollen was er noodig om haar neer te laten in het graf BolteBlandscli Overzicht Tot dnsrer gyn iu Engeland gekozen 318 nnionisten en conservatieren 84 liberalen 6 Parnellisten 44 anti Parnel listen en 2 werklieden atgeraardigden De radicalen winnen 14 letals de tegoBpa tij 69 Gekozen is o a de minister Chaplin De baitenlandsche bladen wemelen nog ran berichten orer en naar aanleiding van den moord op Stamboelof Men rerralt in herhaliagen TUI wat reeds gemald is omtrent da toedracht en komt ten slotte niet rerder dan tot de mededeeling dat de daders nog niet zyn o espoord en dat men nïet toch ook eigenlyk rolstrekt niet weet wie zy geweest zyn Tametyk zeker acbynt alleen te wezen dat Toefektsjiëf niet Hoela Arnaat daarentegen wel er toe behoort Voor het overige geren de bladen uittreksels nit eene brochure toegeschreren aau den redacteur of den uitgerer ran de Corr de I Ëst ie Weenen Leipzig en ook in het Fraosch te Parys rerschenen waarin van Stamboeloi s Ieren en werken een niterst ongunstig beeld wordt opgehangen Die brochure bestomd om ten ganste ran prins Ferdinand te werken schyntzóopartydig en zoozeer ran haat en afgonst de rrucht te zyn dat zy in rele opzichten de tegenovergestelde uitwerking heeft ran hetgaen de scbryrer beoogd moet hebben De aauvallea op prins Ferdinand houden middelerwijl aao ofschoon een deel der Duitsche pers met name de Frkf Ztg c een iets kalmer toon gaat aanslaan Het reeds tegengesproken gorocbt dat Ferdinand reeds afstand zoo hebben gedaan ran zyn troon kan op zyn hoogst voorbygasnde heteekenis hebben gehad als be o ra manoeuvre De nieuwe sctioolwet die door minister SchoIIaert by de Belgische Kamer is ingediend stuit allerwegen op tegenstand Baiten de Kamer wordt er tegen geprotesteerd in meetings en betoogingea in de zittiag der wetgerende rertegenwoordiging geeft het roorstel aanleiding tot heftige en breedroenge debatten Na een redevoering ran den raioister president werd bet tamalt zoo sterk dat de vergadering gedurende eenigen tyd mnestgeschurst worden Een poging ran de radicalen en sociatiatea om de bebandeting der wet een jaar oit te stellen mistakte De geheele recbterzyde verklaarde zich roor de onmiddellykfi bebaudeling En diezelfde meerderheid zal ook wel zorgen dat het olencale ontwerp dyna oogewyzigd door de Kamer wordt aangenomen Dezer dagen hebbeu rele zoo niet alle Duitscbe bladen by gelegenheid ran bet rermelde feit dat 25 jaar geleden de oorlogsrerklaring aan Franbryk werd gedaan on ran den aanraag der feesten ter herdenking daarvan boofdartikeleo daaraan gewyd Zoo ook de Frankf Zeitacg In dier beschouwing komen zeer juiste en behartigenswaardige woorden roor Het blad schreef o a Ia Duitschland znlleo naar bet schynt alleen de orerwinniogen van bet leger op buitengewone wyze gevierd worden Dit betreuren wy want de militaire orerwioDiugen waren toch slechts het middel tot reatigiag ran Duitacbland s eenheid en tot rorming van een duurzamen vredeatoestand en door enkel et succes der krygsbedryren te rieren zon men licht deo indrak kunoeo verwekken dat bet ons slechts daarom te doen was De armee moge hare orerwinningen rieren roor een groot nationaal feest zoa onzes inziens slechts de dag ran de grondresting des ryks 18 Januari of die waarop de vrede te Frankfort gesloten werd 10 Mei in aanmerking mogen komen Daar het anders besloten is kunnen wy slechts hopen dat er by de rerachillends feestelgkheden niets gebeart dst tot billijke klachten aapleiding zou huntfen geren Men behoort niet te vergeten dat de overwinningen slechts de militaire dwangmiddelen zyn tot den vrede dat men er alleea in geval van nood zyn toevlachttoe neemt en wy moeten das den schijn vermyden alsof wy krygsroem hooger stelden dan de eeadracbt der Duitsche stammen en de vredige ontwikkeling van alle volkeren Een dergelyk verstandig woord is een verkwikking by al het rerheerlyken van militaire vertoooingen en het huldigen rankrygsbedryren De wereld stelt toch hooger eischen dan het rerriehten ran daden die hoe noodzakeiyk ook in sommige omstandigheden verre staan beneden die welke tot doel hebben de werken des rredes te bevorderen Of de meerderheid in het militaire Duitschland spoedig ratbaar zal worden roor overtuiging in den geest der opmerking van de ïFankf Zeitung is eene andere kwestie Aan zoo vast ingeworteide b rippen ala er beerschende zyn orer militaire eer en heldendaden wordt niet spoedig de genadeslag toegebracht De Temps verneemt de volgende hy zonderheden over de nederlaag der Spaansche troepen op Caba Maarschalk Campoa rukte aan het boofd van 200 man cavalerie ea een bataljon iafonterie naar Bsyamo op toen by onrerhoeds werd aan gevallen door eenige duizenden opstandelingen onder aanroenng ran Maoeo en Gomez De Spanjaarden rochten met den moed der wanhoop en Tormden een carré om Campoa ten einde de verwoede aaarallen der opstandelingen af te slaan Na een aanzienlyk verlies ran manschappen ea officieren deed generaal Santocildes een chairge om den terugtocht op Bayamo te dekken en werd daarby gedood Campos leidde toen in persoon met groote onverschrokkenheid den terugtocht tot Bayamo werd hy door de opstandelingen achtervolgd De maarschalk telegrapbeerde aau generaal Vsldes te Holgain ea generaal Navarro te Santiago om zioh met versterkingen naar I Bayamo te begeren De Spaausche re aering zal róór het einde der maand 6 batteryeu zenden en met September nog 30 000 man In brieven van Cuba wordt geconstateerd dst de opstand in het centrum van heteilaod toeneemt en vfordt betreurd dat er verdeeldheid beerscht onder de partyen ta Havana De feestelykhedea ter opening ran deu Delagoa spoorweg hebben met grooten luister plaats gehad Preaideot Krüger is te Lorenyo Marqaez schitterend oatiangea waar door hem een bezoek werd gebracht aan het oorlogsschip Blonde c Den volgenden dag begaf de president zich aan boord van het Duitsche oorlogsscbid Condor c Eereschoten werdeo by zyne komat getost eu bem werd pen particulier tel ram overhandigd van den Duitschen keizer aldus luidende Het strekt my tot een byzondergenoegea u dezen dag myne groeten aan boord van myn oorlogschip Cüador te zenden nu gy de voltooiing van de spoorwegrerbiudiag van de boofdstad van uwen staat met den Oceaan riert Ik wenach a en de Zoid Afrikaansche republiek wiee gunstige ontwikkeling te allen tyde vau myne sympathie verzekerd is gelok met de voltooiing van den Delagoa spoorweg en ik hoop dat deze nieuwe tyn die zutlce groote beloften van socces ia zich draagt zal blyken een machtige actor ia het groote rerkmr te zyn en tegelyk aan de betrekkingen met Duitschtaad tea goede komen zal als een middel om den band tusacben de beide landen nc vaster toe te halen GegeTea aan boord ran myn jacht Hohenzollern Wilhelm I R c Iu zijn telegr phiach aatwoord op deze weaBchea dankte president Krüger deu keizer roor de groeten de vriendelijke woorden en de goede wensohen voor deu voorspoed vaa de Republiek Oom Paul merkt daarby op dat de vertindiug met de zee door de Republiek ia ttereikt geworden mede door groote ondersteoaiog vaa Duitach kapitaal en Doitsche industrie en z t ten slotte meïi zeer groote vreugde vernomen te hebhen dat de Z A Repnbiiek zich in de sympathie des keizers mag verlieugen Posterijen en Telegraphie Vacante Directie Post en telegraafkantoor Getdrop jaarwedde f 1500 ea rije woning Ofschoon aan de ambtenaren rau beide dienstvakken vryheid wordt gelaten om zich aan te melden hebbea toch ia gevolge de bepaling van het Koninklyk besluit van 21 Maart 1894 No 17 de postbeambtenaren roor deze directie den voorrang SoUicitatiën in te zenden vóór 30 Jnli e k Benoemd 16 Juti Tot directeur ran het postkantoor te Heemstede W F L Ondhoven thans in geiyke betrekking te Meersen tot hrievengoarder te Tabt ei en A Smit 1 Aug Tot directeur Taa het post en ♦ elegraafkantoor te Drachten P Cover thans ingelyke betrekking te Getdrop tot adsistent te Amsterdam J J F Modder thans kaotoorknecht il L Heere J ran der Molen J H Oostenrijk W H Hibbel J 8 Kenbeek J van der Meer K J Schuur A H van der Wyk en E C Tobbe thsus brievenbestellers aldaar tot adsistent te Arahen H J Olton thaos fatoor knecht aldaar Verplaatst 16 Juli De commiea der posteryen 3e klasse J J Kipa ran Leiden naar s Grareahage de commies der telegraphie 3e klasse A H Psoa van Maastricht naar Ouden bosch de commies der telegraphie 3e klasse C Horstman ran Heerereen naar Amsterdam onder intrekking van zyne verplaatsing naar Leeuwarden de vroawetyke klerk der posterijen en telegraphic 2e klasse A J Wynmalen van het bijkantoor in de van der Takstraat ta Rotterdam aaar het telegraafkantoor te Amsterdam en J van der Beek vao het telegraafkantoor te Amsterdam naar het bgkantoor in de vaa der Takstraat te Rotterdam Geplaatst 16 Juni De commies der posteryen 3e klasse G Giltjes te Leiden Verlof rerleend 16 Juli I an den commies der posteryen 4e kt C O C F Gryaer te s Grareahage tot 15 September 1895 Eervol outslagen 6 Jnli De brieveagaarder T M Hiemstra te Jorwerd Overleden 2 JuH De vroawetyke klerk der posteryea2de kl P raa Buren te Amsterdam telegraafkantoor 10 Joli De commies der posteryen 4e kl G A ran Haeften te Rotterdam BnrgerlUken Stand GEBOREN 18 Juli Fradsrik ouders O Verkerk en H de Jong 19 Johannes Joost onders W Roepers en A de Kruyf Cornelia ouders A ran Vliet en C Nobel OVERLEDEN 18 Jol N Soholten 5 m 19 P E ran dar Horst 2 j A S i 80 j ONDERTROUWD 19 Juli P Hay 36 j en E C de Enegt 42 j P A Borghoorn te SchoonhoreB 22 j en N C Lens j C H C Boasoholte te iGrarau hage 28 j en J Schouten 33 j P J Klopper te Amsterdam 27 j en C B J Mnyn 26 j W van Ereidingen te Delft j eo C ran Krimpen 26 j J ran der Louw 23 j en S Verhoek 24 j J aiobbe 21 j en S van Dongen 19 j W Pieters 21 j en J C Meijer 24 j P deBruin 43 j en J Geborsc 40 j R Veen te Vianeo 29 j en P C dan Riat 22 j Beeuwilk GEBOREN Agatha Maria ouders F ran Leeaweu en A Bnnnik Johanna Theodora ouders D Mourits en E L de Jong Hendrik oaders E ran der Horst en W Broynes Jacob ouders C Romers en J ran der Wial OVERLEDEN J A Plak 7 m Uoordrecht GEBOREN 11 Jnli Johannes Coraelis ouders J A Ham en E ran Hertam 14 Jan oudera D van Vlaardingen en P Versnel OVERLEDEN 14 Jnli L Vis 8 w GEHUWD 13 Jnli J C Layt en C Kteijn W ielrijders Wilt gg gezond blgven gebruikt daa d WOLLEN TBÜJEN van A vaa OS Az GOUDA Kleiweg K 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam slotkoor 94 Vor ki 101 ♦ 841 ♦ V 97 118 98 44 lOOl 97 89 688 9B iOfV lO 01 UB Vi 100 149V 80 84 108 97 197V 189 l l 1 M l 1801 M l 88 81 108V 10 101 my V i i7 lOB 40 i 194V 109 109 lOSi 1C4 im s 99 411 luv 84y l JULI JzDszuiin Cort Ne l W 8 V dito dito dito Sdito dito dito 8 KoNOia Obl Qoudl tSSl SI i Tiui Insofaruviog 186S 81 iOosTiNR Obl inpspirrlSes tdito in zUveJ 18 8 5 eouiio L Oblig met ooupon 3 dito ticket 3 80B 7 s BostiND Obl Bineoi l 1894 4 dim aeoonl 1880 4 dito bg Sot 11 188 4 dito bij Hop lB8 90 4 dito in goud leei 1883 e dito dito diti 1884 B 8ru i Perpet schuld 1881 4 Toailij Gepr Oonv leen 18 0 4 Geo Iflontog serie B Ge leening serie C ZüiD Ara Eip v obl 189Ï 6 Mauoo Obl Buit 8oh 1890 6 ViHuiiiLi Obl 4 onbep 1881 AHBTiaoAH Obligitien 1891 3 EOTTMDAM Sted leen 1894 3 Kin N tJi Hsndeliv aaud nloillb Tsb Mij Oortiioaten Deii MaatHhsppiJ dito Anh Hjrpotheekb psodbr 4 Cult H j der Vontenl isnd s Gr Hf notheekb paudbr S i NederlsQdsobe bsok aud Ned Hsndelmutseb dito f W liP Hyp b pendbr 6 Rott Hjrpotbeekb pendbr 3 i Utr Hypolheekb dito al i OOMSSI ÓMtHong bank aaod Rost Hypothoekbaak pandb 4 t Aimnn Bquit hypoth pandb S Maiw L Ö Pr tien eert Ifin UoU IJ 8poor r My aand Hij tot Sipl V Bt 8piv aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Amk S pm aand 8 dito dito dito 1891 dito t TiLii 8poonrl 188r 8 A Kobl 8 iüi Zmd IU1 8pirmiJ A H obl BPoLlN Warschau Weenen aaad 4 Rdsi Gr Suss 8pw Hü obl 47 1 Baltiaohe dito aand Futoira dito aand i Iwtaa Dombr dito aand BKink Gh Aioir Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 10 AiiiEnu C6nt Pao 8p Hij obl 8 Ohio It North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Eio Gr 8pm oertjV a lllinoia Ceatral obl in goud 4 Louisv NBshvilleCert v aand Mexico N 8pw My lehyp o 6 Miss Kaniai v 4 pot prof asnd N ïork Ontario West aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie bvp in goud 8t Paul Mino kHanit obl 7 Un P C Hoofdlijn oblig 8 dito dito LincCoi lehyp OBj OlKUJi Can 8outh Cert v aand Vin 0 Balliv t Nav Ie h d c O Amatcrd Omnibaa Mij aand Botterd TramvcgMaals aand Nio 8tad Amiterdam aand 8 Stad Rolterdam aand S BlLon StadAiitwerpenl887 i Stad Bniisei 1888 S s HOHO Theia Begullr Geaellaoh 4 Oostihu Staatslseniag 1880 B K E Oost B Cr 1880 8 Sraxu Stad Madrid 8 1888 Tu Nin Bai Hyp 8p bloert