Goudsche Courant, maandag 22 juli 1895

No 6716 Dinsdag 33 Juli J895 34ste Jaargang mmm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feei tdagen De prijs jier drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AlzonderUjke Nommers VU F CElfTEN ADVERTENTÏEN worden geplaatst van 1 5 regf6l k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tegen 1 of 15 SEPTEMBER wordt in een burgergezin een DIENSTBODE GEVRAAGD Zonder goede getuigen onnoodig zieh aan te bieden BrieTen letter J8 A Firma G VERMEULEN SCHOUTEN Boekhandel Koningstraat UBagt WESTLANDSCHE HYPOTÏÏEEKBAUK gevestigd te Gravenhage Terstrekt Gelden op f e U potheek en Terkoopt Pandbrteven Tan 1000 500 ƒ 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en hg de Heeren Montijn ê Co J HOOFT 6RAAFLAND De Directie j ERPBR8 ROIJAARDS Wat Mrta hnMBd ta feffi Hator PaiBExpeller Jf liaatbatMiawiiantewadaiiteiea i g hikerJ ai Expener 1gf mak du llMdi in ieder ïmigaiin Sfffï AiAer PaiiiIxpeliin 1 Aiht kortom ABVERTENTIÊN ONDERLINGE en PBiiüRiiüiii r van Koning Boeke Mji gg tat n mtn fiS de aaaoh Tonkaatai ia 4t isMite IftOuteii an bij ï Ad BioMar t Oo ta Bottatdam Addo 1819 te Z4ANDUK Kapita ƒ 100 000 Uesonefondsen ƒ 0 000 Eigen K nkoorgeboaw Hitlc omBligen Zeer billijke premUin Te Qonda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt IHEUW BESSENSAP BIJ SLOTEMAKËK dl Cu Wederverkoopers genieten rabat f 2r SCHIEDAMMER QENEVER Uerks NIOHTCAP De DIBBCTIE berichtdatiytot AOENT Toor Oouda en omitreken in plaiite Tan den Heer L B tas ES aan wien het meeet eerTol outalig i Tetleend heeft aangesteld den Heer vaA Bolhiüs Hoitsema te GOUDA Heereu Bouwondernemers en anderen genieten flinke aanbreng provUie De DirteUt voornoemd KONING hOBK E WISBM WMM W ens Teigerorderd seizoen Qröote PrijsverminderiDg Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz AU bewija van eotitheid ia cachet en kurk ateeda voorzien van den naam der Firma P HOPPE NB Tan alle Toorhanden Artikelen ala PARASOLS DAMESBIiOOSBN ONDERROKKEN KINDBHJUKKJES Geborduurde ROBES JONGBNS BLOUSEN OVERHEMDEN DAME3 F0UTS HANDSCHOENEN KOUSEN enz ent $ CORSETS tegen bysondere lage prflzen L van WANKUM Alle dagen zyn voorhanden V E R S C H E ZOLTË BOLLE SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit OOÜDA LANGE TIENDBWEG Tandarts E CASSUTO Turfioarkt 172 Gouda nitgeaonderd Zondags te conaulteeren fan 10 tot 5 uur Trekking 19 October 1895 Ilollankhe laalschappij van Landbouw Agentuur bj de Firma Wed BOSMAN te Gouila Cognac fin Bois f 3Li X da Liter Da ooaiTAO rur BOia ▼ n d SadéU AaoDTme iWofdt salaTwd is r n a l Aa boauLBda flaaaoban TaD 6 Utor Inhoad rooislan Tan hat attaatTan Dr F r VAK HAKSL BOOB Proaaanï a f l SO muialUal mkiljtbaai H i P H J V WANKÜM J MELKERT Oosthaven afdeeling Gonda en Omstreken en aanverwante ARTIKELEN Prijs per Lot f 1 11 Loten voor f 10 i erkrijgbaar bif L BRINKMAN ZN LAUGB TIENDEWEG D 60 erma Wed B iA Gouda toriawater ui f de VictoriaSron f e OberlahnsfeinbyBta Tafeldrank Vanh£ oninklykef uis der lederlanden MatM tot Xbepl v d Vietorta Bron te Oberlahnttetn gev te Botterdam Ooada 8iripsrsdruk vaa A BamxHAS k Zoon Goudsche Hardffaverij Vereenigingp EEiraEACmjAAET MACHT HARDDRAVÜrte G0LD4 Donderdag t Augustus 1895 des namiddags 1 uur van PAARDEN van Zessen klaar van INLANDSCH RAS onder den Man om prij en van f 30 100 en f 25 Namens het Bestuur G lAir HODWENINGE President J C GöTTB Secretaris £ 3 Maatschapiilj tot Exploitatie van Staatsspoorwegen GOEDKOOPEliSGËTEGENHEID Eiken WOE SDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankondiging van den Haag Kotlerdam Maas Gouda Amsterdam Weesperpoort en Utrecht naar Prijzen der Speciale Retourbilletlen Voor de stations DEN HAAG ROTTERDAM Maas GOUDA en AMSTERDAM Weesperpoort Ie kl ƒ a OO 2e kl ƒ 2 00 3e kl f laSO en voor het station UTRECHT Ie kl f 2 00 2e kU f 1 50 3e kl 1 00 De speciale retourbiljetten worden aan de 5 stations van uitgitte verkocht den geheelen M4ANDAG e des DINSDAGS tot s middags 12 uur voor den daaropïolgenden WOENSDAG Zie verder de Aanplak en Strooibiljetten tiMfi if iiiiiit van alle nog voorhanden Nouveauté s en Garneeringen ALSOOK © 11 © C0TJX=03iTS TOT SPOTPRIJZEN Aanbevelend WERMING é Co i 3yi A jk 3sriDA a 22 cttjli OPRDIHINB Markt A 144 Gouda Markt A144 IN HET Ê SCHOEN en LAARZEN MAGAZIJIX V Rorte Q N enendaal Heel lage Prijzen B van TONGERLOO BINNENLAND GODDA 22 Juli 1895 Op de Goudsche Kermis znlleu de Tolgende vermaketfikheden zijn als Van Lier Schouwburg Grunkom Tertooning Expeditie Lombok Dobbelaar Panorama Kricbgel Menagerie Jorica Indiaan Meger Glasblanerg Overmeer Grand salon Vermeulen Somnambule Muller Doolhof Vink Scheepjeitent Wed Heesbeen Schiettent Tan Hattem Velocipède tent van Bergen Hippodrome Van Gouda is er goedkoope rsisgelegenbeid alken Woensdag Tan af 24 Juli 1895 tot nadere aankondiging naar Wageningen Prezen der speciale retoorbitjetten Voor stetion Gouda Ie kl 3 00 2e kl t 2 00 3e kl 1 50 De speciale retourbiljetten worden Terkocbt den geheelen Maandag en des Dinsdags tot s middags 12 nur voor don daaroprolgenden Woensdag Te beginnen met 23 Juli zullen aan de stations der staatsspoorwegmaatBchappB tot nader order eiken Dinsdag en Donderdag goedkoope reisbiljetten worden nitgegeven Toor de Ign Rotterdam den Haag en Gouda naar Amaterdam Deze speciale kaarten zgo geldig Toor alle treinen en klassen tegen den prps Tan enkele reis en geTen het recht om denzelfden of den Tolgenden dag terug te keeren Tot ons groot leedwezen Ternemen wj dat prof Allerd Pierson het voornemen beeft te kennen gegeven Toor het boogleeraarschap te Amsterdam te bedanken Prof Piersou heeft gedorends zyn verlof in Italië niet bet herstel mogen vinden dat hg gehoopt had en zal thans in Gelderland rust zoeken üit Rotterdam bericht men Een geral dat hier gelukkig hoogst zelden wordt ifaargenomen nl dat een brand perBooal ke ongelukken na zich sleept heeft zich Zaterdagnacht voorgedaan Om drie uur bemerkten de patrouilleereode politieagenten dat er rook kwam nit de ramen Tan bet boTenhuis aan het Haagscbe Veer bewoond door de weduwe Koremans geb Van Tol met een eBVlLLETOai M MARSKRAMER Naar het Duiiich IS Ik breng u dadelijk een fatsoenlüken en eeriyken partner Sir verrolgde Aston en wenkte een der maQDen die te gelyk met hem wsree aaDgekomaa U zult bij de verwisseling niets verliezen dat kan ik u rerzekerea t Baker bad bg dit interval geen spier van z d ge rioht vertrokketi maar zich langzaam in ziJQ stoel lateo terugvallan waarna hij den spreker met een koelea blik üxeerde Wilt u mat mij spelen vroeg hij toen Astons metgesel naar het tafeltje trad ik beu altijd voor u dispouibel maar ik zag liever dat u het niet deed 13 hebt te wainig geluk u yt door uwe opgawondecheid tegenoie een bedaard speler altgd ten achter I Dat ia mijne zaak Sir 1 antwoordde Astoe even kleurend ik vraag alleen maar of u mij revanche ilt geven I yZekar maar ik moet u eerljjk bekennen dat ik ny hoogst ongaarne voor de grillen van het blinde let verontwoordelgk gesteld zou zien xooala u gisteren bijna deed Deze heeren kunnen getaigen dat ik enkel ora u genoegen te doen awe nitnoodiging Ter sake antwoordde Alton Baker hulde de ital kinderoD welke eerrt in het hiatat der vorige maand doarhuo iutrek hadden güDomen Toen ie agenten er heen snelden bemerkten zy TOor het iraam der tweede verdieping de met baar eenjarig kind op den arm die zie il den toegaog tot den trap reeds door de vlammen zagen afgesneden Niettegenstaandïi het dringend verzoek der agenten wierp de vrouw baar eenjarig dochtertje naar beneden dat dderlgk gewond werd opgenomen De agenten ontdeden zich van hunne jassen welke jeapreid onder de lamen hielden en waarinl zjj de twaalf en achtjarige zoontjes van de vronw die den sprong waagden zoo goed ala het ging opvingen Toen sprong ook de moeder zelf die echter zoo oogeïakkig op Aen lantaarnpaal terechtkwam dat zy gevaarlyk gewond naar bet ziekenhuia moeit wordeL overgebracht waar men ernstig voor haar leven rreest De oudste zoon een 17 jirige knaap wiat langa het dak een belendend pand te bereiken terwyl later nog een 5 jarig kind naar bonedea aprong Inmiddels was de reddingsbrigade verachenen Ëea der brandwachta drong bet brandende pand binnen en vond op de tweede verdieping oog een kind reeds in bewusteloozen toestand Het gelukte de levensgeesten daarvan wier op te wekken De oorzaak vanden brand ia onbekend en hst pand is geheel nitgebranp Nader seint men Da vrpaw is nog altgd niet tot bewuatzyo gekomen doch zg heeft geen barer ledematen gebroken Het achtjarig knaapj dat uit het raam sprong heeft een sobedeljbrenk terwyt een der andere kinderen de voet verstnikte De overigen bevinden zich afgescheiden van den doorgestanen angst zeer wel het onderzoek in de afdeelingen der Frov Staten van Noord Brabant is gebleken dat de overgroote meerderheid der leden gestemd Waa voor de invoering van een r wieleobelaiting Het bealnit tot invoering dezer belastiig is dan ook genomen Art 1 der verordening luidt Art 1 Te beginnen met 1 Januari 1896 wordt ten behoeve van de provincie NoordBrabanit ran een ieder die op de openbare en voetpaden binnen die provincie gemaakt van rgwielen zoogenaamd velocipt dea eene jaarl kffche belasting geberen ran vgi golden Artiac te Amsterdam ii in den laataten tyd zoc wel door aankoop als door geschenk in het bezit van eenige zeldzame en kostbare dieren gekomen waaronder vermeld kunnen schoudetjs op en schoof zigne tegenpart het nog onaangeroerde spel kaarten tot Deze opende het etui liet de bladen een voor een de revue paasaeren en Hun j esprek had eren de aandacht van een gedeelte der farospelers getrokken maar toen sjj bedaard begonnen te spelen ging leder weer zijn gang Alleen oe tweede van Astona metgezellen bad zich by hem gevoegd terwy l de andere zich met den man diej voor Aston was opgestaan naar het tweede tafeltje begaf Het gfilak scheen ditmaal op Asloni hand te zijnhet eerste en ket tweede spel won hy en dertig dollar v n Mr Baker waren naar zgn kant rerfauisd Deze bekeek zijne kaarten en zei vijf eu twintig dollar als u het goedvindt Ik moet weer op quitte zien te komen I Dertig Sirt antwoordde Aston zijn geld naar voren achuivend Ook goed drie vrouwen en een aas nep Baker z jne kaarten omkeereode Drie heeren en een aas antwoordde Aston wiens stem reeds zyne toenemende opgewondenheid verried De anler trok een bundel banknoteu uit een zyzak wieip kolnpjet dertig dollar op de tafel on gaf weer Jston wierp een blik in zgne kaarten en bet bloed vloog hem naar het hoofd Zestii dollar Sir zei hg Baker scheen met zich zelf te overleggen u wilt me gelobf ik overrompelen zei h met een fijn laobje maar uw geluk kan niet altijd duren Ik waag hel honderd dollar Bn miiteen legde hjj twee bi etten vaa vj ftigop worden eenige Amerikaanache struiavogela een mannelijk exemplaar van de Afrikaansche soort uit Somaliland benevens een paar Califoruiache atrnisvogela Voor eenige dagen werd in het perk van laatstgenoemde een ei gevonden nog altyd een groote zeldzaamheid by deze vogels m gevangen staat dat ter uitbroediog in de kunstmatige broedmachine werd gebracht Noemen wy nog behalve de zeer rijke verzameling van andere levende dieren de onlangs verkregen exemplaron van TOlfen welke zich in het nieuw aangelegde perk in den achtertnin bevinden Vergeten wg ook vooral niet het aquarium dat eveaals altgd befolkt met een groote versoheiden beid van viaachen zoowel in ala boitenlandsche in de laatate dagen verrgkt werd met een reusachtige meerval eenige prachtige Lipvisachen uit Noorwegen benevens enige voor korten tyd uit Zuid Amerika ingevoerde schoon gekleurde Chanchito a ook wel Chamaeleonviaschen genoemd daar zg het vermogen bezitten om van kleur te veranderen Hoogst merkwaardig ia de wgze wajODp zg voor hunne jongen zorg dragen Na het uitkomen uit het ei worden zy op een bepaalde plaats ia het basain by elkaar gehouden en mocht hnn later die plaata om de een of andere reden niet langer aanataan dan worden de jongen naar een anderen hoek gedreven en voortdurend ten strengste bewaak Mocht er al eeo ontsnappen dan wordt dezen achterhaald in den mond genomen en binnen de door den ouden beschermde ruimte ternggebraoht Bg het naderen van andere visschen worden deze met groote woede veijsagd Ook de tuinen waar nu alles in vollen bloei staat en waarin ieder jaar meer verfraaiingen en verbeteringen worden aangebracht maken een bezoek aan Artisc zeer aanbevelenswaardig Herhaaldelgk wordt ook door baitentandsche regeeringen hulde gebracht aan de doodsverachting door onze kustbewoners aan den dag gelegd wanneer het geldt het leven te redden van srhipbreokelmgen Dit is ook weder Maandag gebleken bg de stranding van de Talisman in de bnitengronden van Schiermonnikoog Naar een correapondent van het Hbiad op dat eiland dd 11 Juli scbrgU hebben echter na de redding tooneelen plaats gehad waarbg de hebzucht der viaschers den boventoon heeft gevoerd De correapondent meldt het volgende Zondag jl strandde zooala reeds gemeld is lu de bnitengronden van Schiermonnikoog het Noorsche stoomscfaip Talisman beladen met de tafel En vgftig nep Aston Tweehonderd aU u het goedvindt hernam Baker koel eu legde nog honderd dollar bg zijn inzet Gehouden Aston haalde met bevende band zgae portefeuille it en vulde zgn tweehonderd aan Er bleef niet veel in de leeren taeohjea over Weer drie heeren en eeo aasl riep hg zgne kaarten blootleggend Da s nu te min Sir I Hier heb ik drie acen en een heer A ls in steen reranderd staarde Aston een oogenblik naar de kaarten van zgne tegenpartg maar toen sprong hg met een forsch halt oreremd greep Baker s beide handen die juist bezig waren de inzetten op te strijken Eerst eene verklaring Str 1 riep hij U hebt drie azen en ik een en tooh heb ik toevallig gezien dat hartenaas onder lag toen u gaf zijn er soma twee bartenazen in het spel f Baker zag Aston die doodsbleek was geworden doordat bij een storm van verontwaardiging moest bedwingen raet onverstoorbare kalmte aan en antwoordde Boherp Wil u eerat zoo goed zgn uwe banden van de mijne te verwijderen Sir F Niet voordat ik mg overtuigd heb was het driftige antwoord John lag die kaarten eensom Astoo s metgezel die het spet aandachtig gevolgd bad keerde de atok en een tien lag onder Aston wierp er maar even een blik op en vervolgde Zeker al weggegoocbeld Ik vraag u Sir wilt u mij de tweehonderd dollars die a mg gisteren ontroggeld hebt op staande voet tero even en liggen laten wat hier op tafel iigtP tV bent gek Shr naar ik ban ket niet ant hout bestemd van Soderhamm naar Cowes De reddingsboot die dadeiyk door de commissie der N en Z Holl Hedding Mg naar de plaats des onheils werd gezonden om de be manning te redden kon na herhaitlde vergeefache pogingen te hebben aangewend onrerriobtw zake terugkeeren daar de bemanning weigerde bet schip te verlaten Ookvisschersvaartuigen van Moddergat die bet in nood verkeerende schip schenen opgemerkt te hebben waren derwaarts gestevend doch ook deze kwamen tevergeefs Den volgenden morgen in de vroegte werd de reddingsboot opnieuw aitge zonden en de bemanning mooht het genoegen smaken een man den Btanrman te redden daar de kapitein met de overige bemanning door visBcherlieden van Moddergat waren gered en aldaar aan wal gebracht Deuzelfden middag stevende bgna de gebeele vissohers vloot naar het gestrande schip en begon men al lea te bergen wat voorloopig te bergen viel Van ona eiland moest dit met leede oogen worden aangezien daar hier geene vaartuigen zyn die voor de Noordzee gebouwd zgu Den volgendan dag Dinsdag werd de berging door hen weder voortgezet eu het geborgene alles naar de vaste kast van Frietland vervoerd In den namiddag met hoog water toen de bergers waren vertrokken geraakte het gestrande aohip vlot en dreef met een N W wind op onze raate kust aan De sleepboot Adaïateot welke hier Zondag was aangekomen om het dei i winter hier gestrtnde atoomsohip Lahneck dat tijdens den laataten storm vlot was geworden naar Amsterdam te sleepen bemerkte zulks stoomde er onmiddellgk heen maakte zgn sleeptros er op vast met het doel om het schip naar het vaste strand voor bet badhotel te sleepen Daar het water vallende was geraakte hetschip even bewesten den vDurtoren aan dengrond zoodat het weder afsleepen met datgetg onmogetgk was De vlsachersvloot die zulks ook bemerkt scheen te hebben kwanymet al hare achepen sterk bemand aanuilemomsingelde de achoener en sleepboot en bal meesterde beide vaartnigen met woest oeachreenw Op de atoomboot werd de kapitein door de woeatelingen gegrepen en naar de versohansiog gesleurd met het doel hem over boof d ie werpen Deze groweldaad werd echter op bevel van een ander niet volvoerd Met out bloote messen werd de overige bemanning bedreigd zich stipt aan hnnne bevelen te honden De sloep en de sleepboot werden onteigend en bevel werd gegeven den schooner met hoog water vlot te sleepen en naar de reede van Moddergat te brengen Zoo daaraan woordde Baker ijskoud ik heb u vooraf ftewoarsohuwd en vraag u voor de laatste maal wilt u je handen daar wegnemen F Sirrr I schreeuwde Aston zoo luid fa kon je bent een ralsohe speler een schoft en een leugenaar En bet beele publiek aan de farotofel keek op Met een woeste ruk bevrijdde Baker zgoe handen en een vuistslag trof Aston in het gelaat loodat bg een oogenblik duizelde maar eer hel verschrikte gezelschap recht wist wat er aau dr hand woa hadden de beide mannen hunne revolvers getrokken en bout portant afgeschotec Baker wankelde maar bleef op de been doch Aston zeeg op de naast hem itaande stoel neer Baker doodsbleek maar uiterlgk kotm baalde zgn door Aston a kogel verpletterd horloge te voorMt JD en aprak Gentlemen gij ziet dat de Voorzienigheid mij tegen dien onverstandigen aanvaller beschermd heeft Ik heb dezen driftigen man vooraf gewaarsohuwd van het spel af te zien deze heeren kunnen het getuigen eu ik heb enkel eu alleen toegegeven omdat hg er eene zaak van eer van naakte en wie uwer zich eene beschuldiging als die hjj mg deed atraffeloos zou hebben laten aanwreven mag het eent de hand aan mij slaan Nog terwijl hg aprak waa de kaatalein binnengekomen ééa blik overtuigde hem van de stand van zaken en zooder vragen begon hg de klaederen van den gex on le los te maken die bewusteloos in ign bloed lag Aller aandoobt waa op den getroffenen gevestigd Maak nu dat je weg komt fluisterde Saifert si n compagnon in bet oor t bd ia het de rechte thd