Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1895

No 6717 Woensdag 34 Juli 1805 34ste Jaargang Maatschappij mmsm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TOT Ëxploltal Ie van Staatsspoorwegen Wereld Tentoonstelling to Amsterdam IJ M m I De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTICN Mgn oprechten dank aan allen die blaken ran lelangatelling garen bü myne herbenoeming all Lid van den Qemeenteraad C P W DESSING Hiermede breng ik mgn hartelyken dank aan allen die mg bg mgne herhlenoeming tot Lid ran den Qemeenteraad blgken ran belang talling garen A VINGERLING Qouda 22 Jali 1895 Tegen 1 of 15 SEPTSMBGB wordt in een bnrgergezin een DIEl STBODË GEVRAAGD Zonder goede getoigen onnoodig zich aan te bieden Brieren letter B A Firma G VEBMEULBN SCHOOTEN Boekhandel Koningstraat iBagt RIJWIELEN SpaAbrookRijwielen van af 190 Hecla Tangrend Rijwielen è 140 fderaOe mogelijke ONDERDEELEN BondsB ij wielhersteller Aanberelend J C DE hïïitee Lanne Xiendemeg 30 Gouda PEANSCHE STOOMVEEVEEU IH Chemische WassoheriJ Ti H OPPË HEIMEB 19 KruUkade Bottefdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt roor QOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit roor het atoomen en rerren ran i alle Heeran en Dameagarderoben alsook alle Eindergoederen Spe ale inrichting roor het atoom n ran plnohemantels reeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwite en laatste methode gererid Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdelgk roor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te itoomen goederen als nieaw aflererbaar in 3 dagen te rerren goederen in eene week Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBËWABING HoUandsohe uitgave met 27 aib Prgs 2 gulden Ieder die aan de rerschrifckelgke gerolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrjgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Jloht i i keiton Wal 1 1 i i Nl wal m ti v T rm i fi Yat liaatbatMiMaBumlawaadantetef Tgt i hiliaB aiB ggSgf Aitar Fiiifxpeller n B M ü ra eiat a fl i ae l Tiw siiiii tl s Basali AMdidtea n K 1aM 0 t B am Ta Qonda bg A WOLFF Markt A Uib en DB LAAT n VAN SON apotheke Markt VAN Botterdam Maas den Haagf en Gouda NAAR T1M4 Weesperpoort en Centraalstation Eiken Dia§dag en Douderdag van af 23 Juli 1895 lot nadere aankondig ing tegen den vrachtprijs enkele reis voor heen en terug WF Zie 7erder de Aanplak en Strooibületten 4 pCt PANDBHIEVEN VAN DE Pester Vaterlandischer Ërster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Fandbiievea zgn oomiaaal groot 800 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van halQaarliJlEBobe Coupons per 1 Maart ea 1 Soptember en alloabaar a pari door aiida Tan balfjaarlijkBohe uitbttng De Coupons z n thans en ook in de toekomst vrg van belasting rolgens de Wet ran 1889 Art 90 $ 10 zg E n erenaU de Uitgelote Fandbrieren betaalbaar te Budapest Weeaan en te Amsterd xn toD Kantore van oudergeteekenden tot den koers van den dag YolgODB de fret van 1876 is op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit dor houdera van Paodbrievan ingeschreven waardoor bun het rtwht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eeiste plaats ia gewaarborgd De ondergeteekenden naar hun verwezende Prospectus van 19 Januari 1 1 en het Jaarverslag der InatetUng over 1894 berichten dat z rocrtgaan met den Verkoop der 4 pCt Fandbrieven vau de Fester Vaterlftndisoher JBrster SparcassaTerein tot den koers ven den dag WERTHEIM GOMPRRTZ AM3TBBDAM Mei 1895 Gebrf Stollwerck s Chocolade en Cacao Dffilmatigd door de nieuwste uitvindiugen op machinaal bied rerbeterde fabricatie en uitaluitend gebruik van n oa fijnste grondstoffen randoerei ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade ec Oacao een unbeTeleiuwurdig abiikoat nauwkeurig beaotwootdonde ma den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 BreTets als Hofleverancier 44 Eere Dlploina s gouden enz Medailles een bewys van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1874 schreuf de Accademie national do Paria NouB V0U8 déodmons uue medaille d r première c a Me en consldóratlon ae Totre ezoeUent fhbrioatlon de Ohooolat taotibonB vaxies eta te Stollwarck t fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Cunfiseurs Bouketbokkeis enz enz Generaalvertegenwoordi r toor NederUuid Juiiis HattenUodt AniBterdam Ealverstraat 103 UWELUESEAAETEir in verschillende SOORTEN steeds voorhanden CATALOGUS met MODELLEN ter inzage SPOEDIGE LEVERINe NETTE AFWERKING BENEVENS Rouwkaarten en Enveloppen STEEDS VOORRADIG BIJ f Lange Tiendeweg A BUIUKMAIT Zn 1 Tandarts E CASSUTO Tuii markl 172 Gouda uitgezonderd Zoodaga te consnlteeren van 10 tot 5 Qur WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te s Qravenfiage verstrekt Oeiden op te Uj potkeek en verkoopt J aMliAr cen van 1000 500 100 en ƒ 50 Inlichtingen ten kantore de Bank en b j de Heeren Montijn é Co f J HOOPT GRAAFLAND De Directie j EBPERS ROIJAARDS Trekking 19 October 1895 BoUche Maatschappij van Landbouw afdeeling Gouda eu Omstreken VAN en aanverwante ARTIKELEN Prijs per Lot f I li Loten voor f 10 ferkrijgbaar MJ A BBIÜIZMAN ZS LANGE TIENDEWEG D 60 Allernege bekroond met Eere Diploma s Gooden en Zilveren Medailles benevens Ëere Dtploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemi Druiven Uorst Bosig Extract MELIANTHE VIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc VAN H van Schalk Go gevestigd te s Qravenhage G Bn middel is ot kan worden u Igevonden welke de Melianthe overtreft het is OJ fHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het venaoht en geneest OSMID DELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadel k na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigensehappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te $ Gravenhage l rVerkrögbaarbg F H A WOLFF Drogist Markt Oouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop B v WIJK Oudewater mÊÊmÊÊÊmaÊÊmmmmm Sfaet Prachtwerk TVARI Martelareê Teeken in op imk TVART Koningin Verschjnt in 10 ii 12 afi groot formaat met FRACHTIQE PLATEN Slechte 30 Gent per ifl tr per post 3S Cent Ie afi bg eiken boekhandel ter inzage of ba de Uitgever P STOKVIS WATERREDS iBoseh Soada Saelperidruk vu A BuvuuN k Zoo BINNENLAND GOUDA 23 Juli 1895 By besluit van den Minister van Waterstaat Handel en Ngterheid ia de agent an Politie W J de Kegzer benoemd tot tweede sloiskueohfc aan de Matlegatalnis alhier De adelborst 3de kl C C Kagser heeft met goed geTolg het overgangsexamen voor de 2de afdeeling afgelegd en is benoemd tot adelborst 2de klasse De gemeenterad van Montfoort heeft de verordening op het venten ingetrokkan en eene nieuwe vastgesteld waarin ia weggelaten de bepaling dat de verordening alleen van toepassing is op persooen die een handel drgven van zoo geringen omvang dat ze ter beoordeeliog van den burgemeester vermomde bedelary ten doel heeft Dit artikel bevatte naar het oordeel van den kantonrechter te Woerden eene verboden delegatie van macht op den burgemeester ea fwerd iemand die zonder fergunniog had gevent ontslagen van rechtsvervolging Ter gelegenheid van den verjaardag van H M da KoniDffin Begentefl zal de Staatsspoorweg My op 2 Augustus a s een pleizïertrein TOor derdeklasse reizigers laten ryden van Emmerik Elten Zeveuaar Zatfen Brammen Dieren De Steeg Yelp Aruhem Wageningen Ede Zeist Driebergen en Utrecht naar Den Ha en naar Botterdam en terug Bljjkens by het departement van marine ontvangen bericht is de divisie bestaande uit Hr Ml fregatten Joban Willem Friaoc en Van Speyk c onder bevel van den kapitein ter zee H Qaiipet den 2Iaten dezer vau Taager naar Cadix vertrokken en zgo beide ichepen buiten divisie verband nog dienzelfdea dag aldaar aangekomen Aan boord was alles wel Stot Van den bekenden schryver H Th Chappuis zal een oorspronkeiyk boek getiteld Monsieur Paljas het licht zien by den uitgever J Valkhoff te Amersfoort Te Krimpen a d IJsel is een oirca 7 jarig knaapje spelende in eene sloot geraakt en verdronken FBVlLLETOai m MARSKRAMER Maar het DiiUich 18 Dat ik my ruineeren zaU aotwoordde Baker even zacht terwijl bg bet op de tafel verspreide bankpapier b eearupte spreek geen woord met me en bÜjf bedaard bjj je spel ff t Is een zijwond maar ik kan niet nitmaken hoe gevaarl k z is sprak de kasteleio nadat hij de wond aitwiesob ea oanstalte maakte ob het verband te leggen bet zoa maar het beate wezen als ds heeren van da orerz hem dadelijk naar huis brachten ea geoeeskundige balp ontboden miJDe tvee zwartjes kunnen tot aan den anderen oever meegaan zoo baart de zaak nog het minste opüen Ik ga met de heeren mee zei Baker iV heb het ongelak aangericht maar God helpe me ik kon niet anders hoewel het niemand meer spijten kan dan mij zelf Laten wij niet talmen Benodeo in het tuintje heb ik een korten ladder zien staan daar leggen we eene matras op ea binden Mr Astoa er met een paar lakens op vast dan ligt hij gemakkelgk en aeouur De kastelein knikte en verliet het vertrek en de neesten der aanwezigen voelden zich merkbaar verlicht b j Baker s voraaftige uitreddmg Kr vormden lieh woer veraohillende groepjes ea de pjjnlykeatUte Zondagnamiddag te 1 uur ontstond te Bleisw brand op de bouwmanswoning van A H van den Berg De graaoschaur benevens dl daarin aanwezige IIO toer hooi eenig ongedorscht graan rytoigen eoz gingen geheel verloren de 22 mestvarkena ontkwamen doch twee er van kregen ernstige brandwondeo De schade is door anurantie gedekt Door snellen aanvoer der brandblusohmiddelen mocht men er in slagen het woonhuis en een hooi berg die beide groot gevaar liepen te be veiliguu Op 20 en 21 September zal te Amsterdam plaats hebben eepe internationale conferentie betreffende den gezondheidsdienst der spoorwegen en der scheepvaart De regetingscommissie bestaat oit de beeren prof H Snellen dr M W Pynappel prof Q van Overboek de Meyer dr H P Kapteyn en dr M Jnda De toestand van mejuffrouw de weduwe J J Koremans en die van haar 8 jang zoontje was gisteruamiddag hoewel nog steeds bedenkelyk niet hopeloos Die van haar 3jarig dochtertje hetwelk mede in het ZiekenBnis werd opgenomen bevredigend Naar aanleiding van da tegenspraak die het bericht omtrent de aanranding te Amsterdam heeft gevonden heeft het Handelsblad de zaak nader onderzocht Het deelt thans mede Het meisje dat in de Alm in bediening ta verliet de tentoonstelling Maandagavond omEitreeka kwart over elven Onder de rytuigen die steeds aan de uitgang by de Hobbemaatraat staan vond zy er een gesloten en koos dat om zich naar logiea in de Warmoesstrast te doen ryden Op den hoek der Hobbemastraat dus nog niet eens op het breede gedeelte der Stadhouderskade sprohgen twee kerels op de trede en grepen door het venater dat het meisje jniat wilde sluiten naar een gouden ketting dien zy aan den hals droeg en naar haar tasch Terwyl zy zich verweerde en om hnlp riep sprong ook aan den anderen kant een kerel op de trede en hing met zyn ganaohe bovenlyf naar binnen Daar het meisjo leidkeela schreeuwde en het natuurlijk op dat uur kort na het sluiten der teotoonstelling daar ter plaatse zeer druk was verdwenen de aanranders ten slotte Het meisje verklaart dat de kerels er uitzagen als werklui het waren opgeschoten jongena met petten op en een van hen droeg een blouse Zy vond geen reden om aangifte by de ging in baliluide gespekken over 3poedi j waren de toebereidseleu tot bet transport gemaakt en op de geinproviseerde draagnaar werd de oog altijd bewustelooze Aston weggebracht GentlemeD sprak Baker do band aan de deurknop slaande u vt verlost m op uwe eer dat dit rampzalige geval onder ons bl ft I ea daarmee volgde by de anderen In de grocery zat de marskramer weer in z u boekje toen de stoet er door ging en Baker ontmoette een straffen blik waarvoor hij bet oog moest neêralaap yZoDderling bromde de oude de eene vrucht valt bij het eerste herfstwindje en de andere rijpt zóó langzaam dat zg bepaald afgerukt moet worden maar die tyd zal ook komen die tijd zal ook komen Mr Baker Boven riep men weer om whiskey en weldra was het spel weer in vollea gang Op den rgweiir die vau dan grooten straatweg naar Oaklea voert draafde op den n ddag vao den eersten Kerstdag een ruiter en aohter hem een neger in niauwmodisoh feestcostuum Had ook z n kachelpijp in den strijd das levens eenige onuitroeibare builen opgedaaa en wilde het vilt niet overal meer aan den borstel gehoorzamen het hooge diag stond den kroeskop toch even ohio als den voornaamsten KewYorksohen leeglooper Stonden de vadermoorden ook iets te boog boven den roodz dea das uit zoodat de breede kaakbeenderen er op sobenen te rusten dea te helderder stak het witte linnen by de zwarte huid af en het wel wat vierkante gnioht kreeg er eene lekore afronding door Verder waa politie te doen daar het den naaranders met gelukt was haar iets te ontstelen Echter kwamen reeds s avonds tvee rechercheura op de Alm die haar naar het politiebureau op het I idachepleiu brachten Zy werd daar d r een inspecteur in verhoor genomen en haar verklaring werd opgeteekend waarna men baar verzocht den volgende morgen om tien nor terag te komeu Nog dienzelfden avoud echter kwamen de reoharcfaears weer op de Alm en by het slaiten der tentoonstelling boden zg aan dat indien het meisje weer een rytoig wilde nemen een van hen op den bok zou plaats nemen en de andere naast haar ia bet rytoig Dit sloeg zy echter at Toen zy den volgenden moigeo wegens haar bezigheden niet om 10 maar om 12 uur in het politiebureau verscheen moest zy voor den commissaiis den beer Zur Mühleo hare varklarÏDg herhalen en deze werd weer opgeteekend Daarna werd zy naar een ander vertrek gebracht en alleen gelaten tot drie nor waarna men haar kwam zeggen dat zy kon heengaan Den volgenden dag Vrydag werd zy weder gehaald en nogmaals ondervraagd Een inspecteur met een rechercheur begaven zich bovendien met baar naar de plaats waar de aanranding was gebeurd en waar haar locale aanwyzingen werden gevraagd Bij die gelegenheid heeft de inspecteur volgens haar v rklariug haar zeer ruw toegesproken be Vlierend dat zy al laager in Amsterdam waa in de Gerard Poastraat had gewoond en toei zy verzekerde dat zulka niet juiat was baar toevoegde Sie lügen t Daarentegen verklaart zy dat de commissaris haar steeds beleefd behandelde In het burean werd baar nog herhsaldelyk gevraagd of het niet mogelyk zou zyn dat het geval maar een grap was geweest zonder kwade lyÉrflbS ontkende dit steeds maar BenowacoHi oor de herbaalde verhooreo vroeg zy eindelyk of zy indien zij eene dergelyke verklaring gaf verder met rust zou worden gelaten Die verzekering werd haar gegeven zy moest dan eene verklaring teekeneü waarin stond dat zy bet geval thans meer als een kwaj o nge naatreek beschouwde Zy teekende die verklaring maar niettemin verscheen Zaterdag tasachen 7 en 8 nar i morgens reeds weer een rechercheur aan baar logies toen zy nog Ie bed lag om hear QOgmaala naar het politiebureau te brengxn Hieraan voldeed zy echter niet a Middags begaf zy zich naar het Doitsche consnlaat em daar de quoeatie uiteen te zetten Het consulaat heeft de zaak thans ter hand genomen de wijde jas van het aen of ander antiek model in Tolkomea harmonie met de zwarte sohoenen en de groote handun waardoor de geheole versobyning iets degelyki verkreeg De ruiter voor hem hoewel stemmig in bet zwart gekleed zat in ongedwongen houding te paard en liet den fieren blik vrij in bet rond dwalen Op eens bietd hy zijn paard in en vroeg ffUoe heet j e eïgenlykF Diok Sir ffWel Diok kun je my al verstaan P ii t Gaat al n beetje Sir als ik goed oppas 1 r Je moet het me zeggen Diok als ik niet goed spreek De neger vertrok hei goedige gezicht tot een brooden grynslach ffMiss Ëlten zal dat beter kunnen Sir of mister Kïliot ff Wie is Miss Ellen F Ik daobt dat u ze wel kende t Is de dochter van Mr Elliot Zij is tusacben oni opgegroeid Sir daarom noemen wy haar altyd by baar voornaam De blanke ruiter zweeg draafde wal sneller en liet den blik weer over het landschap weiden Diok sloeg op den kacbelpijp die door den wind bedreigd werd en zette zyn paard wat aan om ongeveer gelijk te blijven Een paar maal trok hg een gezicht alsof by wat zeggen wou naar telkens kwam het er niet toe tot h eindelyk roet een diepen tuobi uitstiet yHoe heet u toch Master ik heb uw naam at weer Vergeten hy is ook zoo zwaar te onthouden Myn naam is Uelmstedtl Aldus de toedracht volgens de verklaringen van de betrokken persoon Ook de Pr Nb Ct c noemt den korporaal De R den hoofddader in deze treurige geschiedenis Dank de oordeelkundige instructie van den brigadier der koninklyke marncbauHee in Den Bosch onder leiding van den wacht meesterbrigade commandant moet aan het licht zyn gekomen dat genoemde korporaal der huzaren reeds in den vooravond den overledene in eenigszins benevelden toestand heeft ontmoet en hem gebracht beeft naar den Hat waar hy inwoonde Daar is toen twist ontstaan die geëindigd is met gezamenlijk een borreti je te drinken in de herberg van Klngtmans doch naar buis koerende wilde de bewoonster der Hut niet hebben dat Flip weer binnenkwan Deze bleef toen aan de deur rammelen totdat dit den korporaal De B verveelde die tot tweemaal toe naar buiten is gegaan en Flip daar slagen en trappen heejt toegediend zooata een ander korporaal en een dienstmeisje hebben gezien De tweede maal weer binnenkomende heeft de korporaal De R te kennen gegeven dat Flip niet meer zoo terugkomen dat hij zyn bekomst had en den volgenden dag heeft de dader zich ook te s Boaeh nog sp zyn handeling beroemd Wy lezen in Oud Hollandfs Nienwitydioghec Het verwecksobrift van die v n het Marcktpleyn en de Graft raakande de Tooneel vertoon ingheu daer af ick gisteren geaohreven beb is reeds by Burgemeeateren deser Stede iugekoomen doch dese met sta h waakende achtarzorgh en voorzienigheyt wercksaem verDoomende hebbende welokversoeok hun naakenwaa hadden reedi een besluyt in deaen genoomen en sullen er na Dinadagh geene tooneel voorstel linghen meer ptaets hebben De drie vertooninghen die heden Maendagh en Dinadagh sullen zyn aellen ten 3 nur in den nanoen aen vangen Niet twyfelende ten der Burgervaderen altyds nuchtere beqnaamheit stemmige deftigheid en beleggende zorgfavoldigheit in veele aaeken geloof iok met te min dat de Edel Achtbaare Heeren in desen in hunnen yver om der Borgherye te believen het doel van deas hebben voorby gejaaght hebbande de adressanten alleenlyok gevraagt de vertooninghen niet des avondts op snlck laet uur te doen plaata hebben Niet alleen zal men na toch de vermaeoke lyoke vertooninghen daer uyt veel leeringh en pro t is te traoken moeten rninen doch gelooven voelen oock dat er na in den na noen minder uytheemsen in ds Stadt sullen koomen Dit aal de tjdt moeten laeren tfMr Helmstedt vervolgde de zwarte fU komt van New York dus u zult het wel weten leven de negers in die stad als heeren P ffWel Diok zy zyn er vry maar ala zy niet hard werken mogen zij honger lyden evenals de blanke arbeiders die bijna altyd voorgaan Ik heb versoheidene zwarten op de hoeken dar straten zien bedelen Diok krabde zich aohter de ooren dat de kaohelpyp bijna omviel ifMaar maar daar zullen toch wel masters wonen die voor de iwarte mensohen zorgen als zy in New York komeo K Daar weet ik niets van Diok De blanken gaan bij de blanken voor en toeh maakt menig blattke van verlegenheid een eind aan zijn leven Diok rok een paar geziohtan waarmee de grootste gelaackundige moeite zou gehad hebben ze uit te leggen schoof in het zadel heen en weer osaar zei geen woord meer voor zy Oaklea van deu laataten heuvel beneden zioh zagen liggen Vioolgefiedel en luid gejuich en gelach drong in hunne oorea Dat is ons huis Sir zeide hjj Helmatedt opmerkzaam aanziende en t is een vroolgke tyd daar Helmstedt overzag met schitterende oogen het landschap loosde een diepen zuoht en rende io galop naar de plaats waar een nieuw tehuis ham wachtte De korie afstand tot het landhuis was spoedig afgelegd Voor de amoakvolle witte palissaden die een fraai aangelegen tuin omgaven sprong Dick vau het peard en opende de tuindeur ISen breed kieselpad leidde naar huis waar een man die in deu portiko heen en waar liep en de aankomende reeds scheen te waobtea ITotii wênoifd