Goudsche Courant, woensdag 24 juli 1895

Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Zomerdleost 1895 AaDgevaogeo 1 Mei TUd van Greeowlcli 1 84 8 88 8 44 7 68 7 88 8 08 8 18 8 88 8 48 1 44 UOTTIIDAII 8 61 10 88 10 88 10 88 10 48 10 88 3 1 4 08 4 40 DEN HAAe SODDl 7 48 ebCDA JbEN B 1 IC Kige 6 487 807 43 8 30 9 88 9 4810 14 U 8 ll l l SS 8 44 8 68 8 43 4 18 6 17 8 U 7 68 9 380 Voorb 8 64 10 80 1 44 8 17 Z Zlgw6 08 10 88 1 68 6 13 9 88 Z r M 8 19 10 48 8 0 8 41 10 08 Or ad 6 30 7 80 8 18 6 10 18 10 87 18 08 11 481 10 8 14 8 88 4 13 4 43 6 47 8 63 8 B 10 18 Stopt ts Bleiiwük Krauweg m NootdorpLeidaohendua D T R E C B T G O D D 1 Utnekt 8 83 7 80 9 10 11 34 18 80 8 10 8 684 43 8 88 7 80 8 09 9 07 10 34 Woerden 8 68 8 11 10 83 11 81 4 18 8 63 k 9 18 10 84 üudewiter 7 07 8 19 10 81 4 84 9 38 Boud 7 10 8 81 9 34 10 44 11 07 1 18 8 414 37 6 10 7 0 8 16 8 419 4 11 10A H8 TI ID A H SOU DA AuterdMBWa 6 0 16 68 II 8 40 4 88 8 38 8 18 Smda IJ 4 1044 li ll Mt M 7 48 M ILl e bl 7 8118 38 9 09 9 87 10 80 10 0 18 1818 88 1 87 8 86 3 47 4 48 6 87 7 14 7 49 8 89 8 84 9 6411 18 ïaT M 7 48 8 47 11 08 18 37 4 67 8 01 10 08 gw 7 88 8 68 11 18 18 48 6 08 8 18 10 18 Tooib 8 07 9 08 11 87 18 68 8 80 8 88 10 87 Hl l 8 18 9 13 9 37 lO OT 10 48 U 3S 18 48 1 03 1 67 4 06 4 17 6 86 8 87 7 44 8 81 9 98 10 88 11 46 aoi D t DTIIOHT Omit 8 88 6 40 7 88 8 09 8 81 8 06 10 18 ll 18 48 8 88 3 17 4 18 4 47 6 87 8 68 8 8110 18 Olldgw 6 60 8 84 11 14 8 87 7 10 10 8 Wowdeo 8 89 7 03 8 18 11 88 8 48 8 84 8 08 8 17 7 18 8 48 10 87 Utnekt 0 18 7 88 8 88 8 41 9 9 37 10 1 11 48 1 80 3 08 3 60 4 48 8 88 8 38 7 48 8 0411 e O U D l i MSTIKBAH a A nn lil 1SS1 11 lilO 1 81 4 47 8 8 10 18 11 1M Te Rgtel is op ond rliage wgze aanleiding ooUtaan tot een duel n koloael bg de inianterie was aanwezig in de zaal waar zgn zoon examen deed roor doctor in de letteren Toen de examioandnA oavoldoeod antwoord gaf op een vraag tbo den hoogleeraarmaaktedeze hem b erorer eenige opmerkingen De rader kwam hiertegen op wat den hoogleeratr aanleiding gaf tot een terecbtwgzing ran den Holonel aaLgezien geenerlei opmerkingen vnn het pabliek in de zaal gedold kon worden Het eeue woord lokte het andere ait en zoo werden ten lotte de kaartjes gewiaaeld Meu doet alle moeite om beide partijen Tan hun Toorne men om te daelleeren af te brengen In een dorp naby Ramboui Iet schoot een arbeider RooRet genaamd ait wa sohuilhoek op den bni meester en wondde hem aan den arm Eenige Toorbygangers rertolgden Rooget tot by zyne wooing aarin hy zich barricadeerde en ieder dreigde neer te Hchieten die hem naderde De officier van justitie te Rombouillet werd telegraphisch met bet feit in kennis gesteld en begaf zich naar hut dorp Rouget had zich inmiddels op zyn zolder verdekt opgesteld Toen de te l alp geroepen brandifeer het dak insloeg om een toegang te maken voor de gendarmes loste Rouget rerscheidene schoten zonder echter iemand to treffen Voordat de gendarmes hem konden Ri ÜpoDi j Mg Rouget zich een kogel door het hoofd Door bet hoofdbestanr der Hollandsche Maatfobappü van Landbouw is roor de algemeene vergadering op 8 Aognstus e k te Ëdam te houden nog het rolge ide roorstel gedaan De vergadering beslnite het hoofdbestuur op te dragen zich per adres te wenden tot den minister ran fiuauciën met het verzoek om naleving raü artikel 59 der wet vin 26 Mei 1870 Btaat8blad No 82 en tot het nemen dier maatregelen welke de herziening der belastbare opbrengst van de g boawde eigendommen mogetyk maken en bespoedigen In de toelichting wordt o m het volgende opgemerkt Éene poging tot eene nieuwe herziening is gedaan door den rorigen minister van financiën door de indiening ran eene nieawe wet op de grondbelasting op 20 Jnoi 1893 Op dit wetsontwerp is bet roorloopig reralag uitgebracht doch eeue verdere behandeling afgebroken door hst aftreden van bet ministerie Het wetiontwerp is door bet opvolgend ministerie ingetrokken en niet weder noch in den eigen noch nn gewyzigden vorm ingediend In het belang van den landboowenden stand is echter eene spoedige herziening van de belastbare opbrengst van de gebouwde eigeodommen zeer gewenscht Immers de rrgdom van gebonweu voor den landbouw bestemd by art 85 der wet van 3 irimaire No VII verleend en in art 25 Pub g der wet van 1870 overgenomen werd bij de wel van 1873 niet gelandhaafd Toch blyft voor herstel van dien vrydom veel te zeggen want beeft de eigenaar van een woning in de bebouT e kommen der gemeenten een object van bezit van meer ot minder reëele waarde geheel anders is het met de eigenaren van boerenhofst den Immers zy syn in rerreweg de meeste gevallen een noodzakelyk kwaad Nu eenmaal de grondbelasting ook op die gebouwen is gelegd is een billgke taxatie in hooge mate noodig en gewenscht Die bitlykheid nu is ïn die schatting ver te zoeken Er is hoegenaamd geen rekening gehouden met de omstandigheid dat de gebouwen niet te scheiden 0 vau den grond dat zy zonder de daarby gebruikte landerijen geen of slechts een luttende huurwaarde bezitten De minister Pienon niet geneigd om op den maatregel van 1873 terug te komen erkende in de Memorie van Toelichting welke zgn wetsontwerp vei ezelde dat tot betrachting der billykheid niet noodig was wedeiiovo rin 7 van ileu vrydom maiir dat de fout Hchool in de 7 85 8 40 7 SJ 8 47 7 8 8 84 7 48 8 01 7 18 9 10 8 8 08 t io 8 18 l l 8 81 8 88 8 88 8 88 8 88 8 80 1 Oouda Moordrmht mauwnVwk 0 Ua UoHtirdkin lotlardul CI mU Kinnilurk 10 01 1 40 40 7 8 8 81 10 i W MxrdrMht methode van schatting dat te recht betwaar wordt gemaakt tegen een heffing naar een maatiitaf die enkel in de rerbeelding van ommigen maar niet in de werkelykheid bestaat dat schatting van zoodanige geboawea zonder de landeryen 14 fictief en noodwendig lot vreemde nitkemsteo moet leiden Het is geen zeldzaamheid dst dehoarwaarde van bet huis alle U geschat is boeier dan werkelijke pacht die da geheele boereoplaats opbracht boe èchuurijes io weiden geplaatst enkel om te dieoen tot beschutting van het vee op het heetst van den dag als volledige landbonwschuren zyn geschat en zoo meer Door de Indische r eering is onlangs eenige wyziging gebracht in de organisatie van bet bestnnrsperioneel in het gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden de controleur te Bima en de kpostboadersc iodeafdeeÜngen Tontoli en Palosbaai zijn vervangen door civiele gezaghebbers Voor zoover ons bekend is het onderscheid tus3Chett postbouders en civiele gezaghebbeid alleen behslre in d u titel gelegen ia de bezoldiging die voor laatstgenoemden iets hooger is In werkelykheid zijn dan ook io de beide genoemde afdeelingen dezelfde personen met bet bestuur belast gebleven en zal de verandering ran hunnen titel wel nitslnitend hare reden vinden in het besef dat de bezoldiging van den poathouder onvoldoende was De Indische regeering kau dergelyke zaken het best beoordeelen Wat de vervanging te Bima van den controleur door een civiel gezaghebber betreft wy verheugen ons daarin Wy hebben meermalen onder anderen tegenover bet voorstel ran den minister Vau Dedem om in de residentie Amboina eenige püstbouders door controleurs ts rerrangen betoogd dat nithoeken in onzen Indiacheu Archipel met eene onbeschaafde bevolking weinig geschikte standplaatsen zyn roor betrekkelyk jeugdige wetenachappelyk ontwikkelde ambtenaren Daar rerdienen postbooders of civiels gezaghebbers rerre de roorkeur lieden die wat ouder zyn die aan geene hooge eischen van theoretische kennis hebben te roldoen maar langs den practiscben weg tot bruikbare dienaren van den Staat zgn gerormd die tevreden kunnen zyn met hunnen werkkring en zich daarin thuis kunnen gevoelen die geruimeu tyd op dezelfde plaats kunnen blyren en dus meer kennis van toestanden en personen meer inrloed ook kunnen verwerven dan een controleur die na een paar jaar noodzakelyk weder rerrangen moet worden Wy gelooren das dat de bovenbedoelde veranderingen verbeteringen zyn maar toch meeoen wy ééoe bedenking niet te mogen verzwygen De nieuwe regelingen gaan in met P Juli 1895 doch daarvan is geen sprake geweest by de Indische begrooting roor 1895 De we ever beeft dus wèl de uoodige geldan toegestaan roor de bezoldiging van een controleur en twee posthouders niet voor drie civiele gezaghebbers Wy erkennen het is bier slechts eene quaestie van vorm Financieel zal er geen noemenswaard rerscbil zijn en geen volksvertegenwoordiging zou by de behandeling der begroeting zich voor dergelgke details warm maken Toch komt het ons voor dat wanneer eenmaal de wet bepaalt dat de Indische begrooting door de wetgevende macht wordt rastgesteld men zich behoudens forcf majeure ook geheel aan die begrooting behoort te houden Ën wanneer men mocht beweren dat de begrooting gelyk die in het Staatsblad is afgekondigd geene verandering ondergaat en dat daarom de Regeering tot wyKÏging der organisatie bevoegd is dan antwoorden wy dat de toelichtende staten door de ministers by de begrootingen overgelegd in moreelen zin de regeering wel degetgk bindau want op die staten berusten de goedgekeurde cgfers 18 08 18 88 18 88 18 88 18 48 18 68 10 4 11 01 11 08 11 18 U M 8 88 11 88 8 18 88 7 47 8 68 10 11 8 18 8 07 8 8 8 11 10 18 U li 8 81 4J0 18 10 4 47 41 Hat Bchünt om der conseqnentie wille wel nuttiif van tgd tot tgd op deze quaestie te wgEen Wanneer de Indiicbe regeering zich alleen gebonden behoeft te achten aan de begrooting zelve dan kan zy boiteo de volksrertegenwoordiging om al zéér diep ingrypeode veranderingen tot stand brengen In die begrooting viadt men b v ooderafdoeling 34 Europeetch bestuur f 5 434 623 c zooder eenige verdere splititng Doch wie zoo willeo beweren dat de Indische regeering uit het ontbreken dier splitsing in de afgekondigde begrooting de bevoegdheid zoo kuonen potten om het gansche Europeesch bestuur op Jara en op de Boitenbezit ugen te wyzigen alleen onder roorwoardÉHk het totaal der uitgaven niet boogerUJI B om b V gouvèrueurs over grOepeu ran gewlsten in bet leven te roepen residenties samen te smelten ja bet bestuur over eenig gewekt geheel in te trekken In de begrooting vindt men een post van rnim 7 millioen voor de koffie niemand zal daaruit de gerolgtrekking maken dat de K geeriog naarmats de oogst geringer is per pikol meer aan de bevolking betalen mag Neen al de cyfors zgn gegrond op de door den minister verstrekte g vens en ook aan deze behoort men zich te houden zoolang de begrooting werkt Hoe vast ook in zaken ran ondergeschikten aard men zich aan den regel houdt boe beter de samenwerking tusBchen de verschillende deelen der wetgevende macht verzekerd zal zyn hoe meer rertronwen de vertegenwoordiging aan de regeeriog kan schenken Ën is dit een zaak vau hoog belang veel meer dan de vraag of men een half jaar eerder of later een controleur te Bima door een ambtenaar zonder radicaal rervange of een paar pOBthooders eeu andereu titel en wat meer inkomen schenken zal Daarom brengen wy de zaak hier ter sprake Io Duitflcbland wordt de aandacht der zeerisschers gevestigd op eene nieawe vinding om hooge golven te doen verloopen eu vtfel door middel van netten Blgkeus bericht van het patentbureao van Otto Wolff te Dresden il de uitvinder een Italiaan baron Benvenuto d Alessandro Hg gebruikt gewone viachnetten van sterk touw die zgn roorzien van kurken dryvers By storm worden ze aan den boeg ran het schip aangelegd waardoor volgens zyne mededeeling de golven terstond worden gebroken terwgl voor anker liggende schepen op dezetdQ wgze door het uitleggen ran netten t en den golrenloop kunnen worden beveiligd Hg acht dan ook zyne rinding geschikt ter besparing ran kosten roor dure bonwwerken by havenaanleg Hg wil namelgk harens aanleggen of rerbetereo door naar buiten palen of boeien aan te brengen tusacfaen welke zyne dryveode netten kunnen Van koeien met pokken wordt het rleescb na slachting aan het Abattoir te Amsterdam gekookt en daarna aan den reohtbebbeude ternggegeven Natunrl k is het vleesch na zulk een behandeling weinig waard en Igdt de slager aanmerkelgke schade Om dit te roorkomen eischen de knopere van vet vee ran de retweiderf dat zg roor de degelykheid ran fann ree instaan tot na het ilachteu De retweidere die evenmin als de atagers kunnen zien of de koeien aan pokken lijdende zijn wenaohen echter hoo vee robtstoots van de band te doen zonder rerder risico No is eene beweging op toaw gezet door vetweiders ran Noorden Zuid Holland om dit doel te bereiken en de koopers te noodzaken bet benoodigde vee op die voorwaarden te ontrangen Bg den bouw eener nieuwe school te Enschede zgn door het B K kerkbestuur aldaar o m de rolgende bepalingen opgenomen 4 80 4 87 8 04 6 U 80 1 46 1 68 8 08 8 08 8 18 7 11 T 80 8 10 8 48 8 60 9 0 4 08 6 O D B A 11 0 18 10 8 09 18 88 A Op godsdienstig zedelyk gebied Een uitdrnkkelgk verbod ran rloeken en zedelooze taal onder bedreiging ran ontslag wanneer eenmaal te vergeefs gewaarschuwd ia 2 een dito verbod van het MaandtM hondcu B Op stoffelyk gebied 1 Verzekering tegen invaliditeit en ongelukken 2 Maximamwerktgd 11 onr 3 Loon a mïuimnm loon in overeenstemming met den plaatselyken loonstandaard b bg gedwongen werkeloosheid w ens slecht weer of bet gemis van materiiüen wordt het halve loon oitbetaald c voor overwerk 10 pet rerboogiog boren het ge woue minimumlooo 4 Het loon wordt nib betaald a in afgepast geld op het terrein binnen hel eerste half uur na folbrachten arbeid b des Maandagiavoods daags voor den marktdag G Op rechtsgebied De werkman die zich verongelijkt acht kan niet alleen zïoh rryelgk bg dt directie vervoegen om onderzoek in recht te vragen maar het bestour der vakvereenigiog waartoe by behoort oi waaraan hg door zyn vak verwant is kan in zoodanig geval als raad van bemiddeling optreden Over de ramp in het fioheemache stadje Brüx bevat het PragerTageblatt nog de volgende bgzooderheden Zooeven schrgft de correspondent tegen 12 uur keeren wij van een bezoek aan da plaats van het ontieil terug De ellende is groot ïn den omtrek van het Aussig Teplitzer spoorwegstation wordt de geheele stadswgk als verloren bescüoowd Tot nog toe zyn 18 huizen meest van twee verdiepingen ingestort De bewoners konden meerendeela slechte hnn leven redden Reeds nn wordt de schade op anderhalf millioen florynen geschat De huizen die in deze wyk niet ingestort zgn rertoonen toch bgna alleonbeilspelteodeacheureu ieder oogenblik kunnen ook deze gebouwen instorten De lagere school St Wenzel is ran binnen geheel vernield toen wy er by waren moesten wy snel vluchten daar een der zgden van bet gebouw begon te wankelen Tegen half tien gingen in de stad alle gasvlammen uit De menigte die zich naar de reeds afgezette stationsstraat spoedde vernam daar dat in de straat een gat van drie meter middellyn gevormd waa Tien minuten later stortten drie hnizen in en uit het gat spoot water op hetgeen steun geeft aan de meening dat een overstrooming in de Annaschacht der Brüxer myuei waar in 1890 by een dergelyk ongeval 22 mynwerkera omkwamen de oorzaak is der catailropbe Alle huizen in de stationsstraat werden nu op bevel der overheid ontruimd Nauwelyks was dit geachied of het buis ran dr Richter stortte in een half uur later rolgde dat ran den heer Hincke waaruit weldra de vlammen omboog sloegen en kort na midderoaobt trof dit lot de blok huizen waartoe het hotel Sigl behoort De 70 jarige eigenaar die zwaar ziek ia werd slechts met moeite ïn veiligheid gebracht Byna tegelykertyd zakte het twee verdiepingen hooge gebouw van den heer Wasyrowsky letteriyk in den grond zoodat nog slechts de kroonlyst en het dak boven den beganen grond uitstaken De bewoonster mevrouw Klein ook door een ernstige ziekte aangetast was slechts half gekleed de stad in gevlocht Na deze opeenvolging van rampen ontstond een betrekkelyke kalmte ofschoon telkens de scheuren in de nog staande huizen breeder worden Ken gedeelte van den spoordyk was intusschen ook ingestort Het stadsbestnur heeft de scholen doen inrichten voor de dakloozen De stadbonder ran Bokemen beeft zich naar Brfix begeven da minister van landbouw en openbare werken heeft een deskundige nit Weenen gezonden om maatr len te nemen De Times varneemt nit St Petersburg De ontvangst van de Bulgaren door den Ozaar is zeer bartelgk geweest Z M drukte allen leden dei deputatie de hand en ceide nooit getwyfeld te hebben aan de toegenegenheid van het Bolgaarsche volk H ij verzekerde voorts dat bg het Bolgaarsche rolk in den Verrolge weder onder zyne hooge 9 7 10 04 10 11 10 18 10 37 8 08 9 03 8 81 8 68 4 80 10 8 80 8 30 8 37 e 44 6 0 11 80 8 41 M 8 88 10 Ó8 boeda loa nemen Het heeft de andtoht getrokken dut de Czaur ellean Tan bet Balgur che Tolk epnk zonder te gewogen nn Prina Ferdinand of de Bnlgaaracbe regeering Men ecbrgit nit Sliedrecbt Zoonie wij reede vermoedden ia er ran de meeting die de eooiaal democrmten het plan hadden Zondag hier te bonden niete gekomen Wel waa Zaterdag nog bg atrooibiljetten aangekondigd dat Van Emmenes nit Arnhem ala spreker zon optreden en wel badden ondanka bet regenachtige weer nog een aantal hunner eene wandeling naar hier ondernomen doch Van Ëmmenea liet zich wachten en de hoorder van t beaproken land had de bnip der politie ingeroepen om aan ieder den toegang te weigeren Velen rertrokken dan ook al heel apoedig anderen jnb lden nog een pooaje om daardoor eenig volk te veriamelen doch de vlieger ging niet op zoodat elke boot er nog eenigen mee terugnam en om vgf uur aan t Benedenveer al geen enkele vreemde aocialist meer te ontdekken tial Door een besluit vau den FranncbeE miniater van justitie ia een gevangene Reynier geheeten die tot levenslangen dwangarbeid was veroordeeld welke straf later werd veranderd io 15 jaar ontslagen na elf jaar gevangenisstraf te hebben ondergaan Het ia namelgk gebleken dat de ongelukkige onecbuldig waa aan het bem ten laste gelegde moord op een zevenjarig meisje De ware dader werd nimmer gevonden doch door een beacbttldigiog werd Reynier voor den moordenaar aangezien Men verzette zich tegen cgn arrestatie en om volksoploopen te voorkomen begaf zich Reynier overtuigd van zgn onschuld in den nacht naar Toulon om xicb in banden van de jnstitie te stellen Wat hg niet gedaoht bad gebeurde de rechter achtte het bewgs geleverd en veroordeelde bem BoitenlaDdsch Overzicht Prins Hohenlofae beeft ran zyn landgoed waar bg de zumervacantie doorbrengt een uitstapje gemaakt naar Ischl de Bykskanselier werd daar door keizer Frans Jozef zeerrriendelyk ontrangen De bladen brengen deze Bftmenkomst in verband met de jongste gebeurtenissen op het Balkanscbiereiland en vinden er een geruststelling in voor hem die it de afwezigheid van den Dnitschen gezant te Weenen graaf Eolenbnrg meende te mogen opmaken dat Dnitschland s fnvloed op den gang van zaken in het Oosten niet genoeg tot zyn recht KOU kunnen komen Eulenbnrg bevindt zich zooals men weet in het gevolg des Keizers op diens tocht door de Oostzee Aangaande de reisplannen rer zekert men dat de Keizer den 39en te Kiel ierngkeeren en waarsehynlyk drie of vierdagen op Doitschen bodem rertoeven zal om vervolgens met de HobenzoUern door het Keizer Wilhelm kanaal naar Engeland te gaan Midden AugnstuB wordt de Hohenzollern te Wilfaelmabaveu terugverwacht De Oostenrykscbe Kamer heeft met 185 tegen 86 stemmen de staatsb rooting in de derde lezing aangenomen De antisemieten stemden tegen gedeeltelyk zooals Lüger uit bun naam verklaarde wegens het gebeurde met het gymnasium te Cilli Om deze zelfde reden stemden de Dnitschnationalen en de kleine clnb der afgevaardigden uit Stiermarken tegen Van de vereenigde Dnitsche linkerzyde had de meerderheid zich gevoegd naar den door ons rer melden raad der Neoe Freie Presse zij stemde vóór Slechts 19 leden dezer party voor het meerendeel DnitschBohemers scheidden zich af Graaf Hohenwart bedankte onder levendige instemming der geheele vergadering den voorzitter Ghlomeczy voor zyne uitstekende leiding en daarna ging de Kamer uiteen Te drie uren in d n middag verliet Zaterdag de begrafenisstoet Stamboelof s woning Van gendarmes was aanvankelyk niets te sien zy daagden pas op toen de stoet reeds een eind ver was Geordend was de optocht niet ook was het getal der deelnemers betrekkelyk klein waarsehynlyk onder den invloed eener in druk verspreide waarschuwing aan de borgera der boofdatad om zich van deelnemiog te onthouden daar Stamboelof als tiran het niet verdiende c Voorop ging Petkof met mevrouw Moetkoerof en Stamboelof s gryze moeder Op hen volgden alle diplomatieke vertegenwoordigers behalve de Belgische dan een twee honderd Bulgaren en vreemdelingen Terwyl Petkof op de plaats gekomen waar de moordaanslag is geschied eene toespraak hield waarin hy den vloek inriep over hen door wie hier de man vermoord is die slechts gewerkt heeft voor de zelfstandigheid des lands eu de bevestiging van den troon ontstond eene paniek Bur men beweert omdat er op den wagen waarop de kransen werden medegevoerd gelehoten werd Er werden mensoheo op den nd geworpen men zag revolvers blinken de diplomaten en de dames konden ternanweraood op da been blyven Toen kwam er beraden gendarmerie die met blaak abel ia galop toesnellend de verwarring nog deed toenemen en den stoet in tweeën deelde Een oogenblik scheen er een straatgevecht te zullen ontstaan De kranzen werden afgerukt en vernield Het gepeupel builde en schreeuwde aan beide zyden van den stoet Eindelyk stelden de gendarmes zich aan weerszyden op en tosschen hen door kon de stoet die intusschen door de meeste diplomaten en dames verlaten waa ten slotte de kathedraal bereiken Van daar naar het kerkhof ging het wat regelmatiger Maar inmiddels was het getal der volgers sterk gedund van de diplomatieke agenten woonden nog alleen die van Servië en Boemenië de eigenlyke begrafenis by Op bet kerkhof stond cavalerie om botsingen tussehen de aanhangers yan Stamboelof en de menigte te roorkomen Daar waren de graven van Panitza en andere door Stamboelof s toedoen gevonnisten getooid met vlaggen en bloemen Voor den ingang stond eene groote groep eveneens met vaandels en met muziek om vrengde te betoonen over Stamboelof s dood De Spaaosche regeering heeft geruststellende tijdingen uit Havana ontvangen Nadat raaarachalk Martinez Campos na het sneuvelen van generaal Saotocildes by Bayamo gedwongen was met het overschot der 200 manschappen die hij by zich had terug te trekken was men te Madrid zeer bevreesd dat de Cubanen van deze overwinning gebruik zonden maken Dit schyut echter niet het geval geweest te zyn Ten minste Martinez Campos handhaafde zich te Mauzanillo waarheen hy was teruggetrokken Reeds is generaal Navarro die terstond uit Havana is vertrokken met 2000 manschappen en twee kannonnen ta Santiago da Cnba geland Zoo spoedig mogelyk zal dit hulpcorpa naar Bayamo marcheeren Van de andere zyde van Halguin is generaal Valdes met 1500 manschappen op weg Ook deze g meraal baast zich oin Bayamo zoo spoedig mogetyk te bereiken Men hoopt daarom te Madrid dat deze beide geceraals nog tydig genoeg zullen komen om maarschalk Martinez Campos te bevryden De Cnbanen onder bevel van de generaal Maceo en Maximo Gomez hebben alle troepen welke zich io dit gedeelte der oproerige provincie bevonden samengetrokken in de nabyheid van Bayamo Men verwacht daar nu in elk geval dezer dagen weer een beslisaenden slag De minister president Canoraa heeft een telegram gezonden aan maarschalk Martinez Campos en hem aangeboden onmiddellyk 25 000 soldaten te zenden indien bij dat noodig acht Anders zal de regeering daarmede wachten tot September In olk geval is de regeering besloten om het uiterste te beproeven en zich alle offers te getroosten ten einde de parel der Antillen de beste d6r Spoanscfae koloniën te behouden Blijkens een heden te Madrid nit Cuba ontvangen telegram is bet generaal Navarro gelukt zich met zyne troepen by maarschalk MartinezCampos te Bayamo te voegen Ondanks deze versterking bljjlt toch de overmacht der Cnbanen zeer aanzienlyk Reeds bü den aanval tegen de divisie van den maarschalk had generaal Maceo meer dan 2000goed gewapende soldaten Dit gevecht heeft evenwel reeds voor eenige dagen plaats gehad Waarscbyolyk zullen de Cubanen wel ran dien tyd gebruik hebben gemaakt om hun strydmacht te versterken De middelen daartoe ontbreken hun niet Want volgens de laatste opgaven doordeMadridEHïhe bladen medegedeeld telden hun strydkrachten io de provincie Santiago meer dan 15 000 manschappen die grootendeels ran goede geweren zyn voorzien Bovendien beschikken de leiders van den opstand nog over een groot aantal hulptroepen die hoewel niet met geweren gewapend bun by den strijd tegen de Spaansche troepen toch ook goede diensten kunnen bewyzen Het zal derhalve na de vraag zijn of het den generaals Maceo en Gomez zal gelokkeo eeue zoo talryke strydmacht byeeo te brengen dat zy daarmede met goed gevolg den aanval kunnen voortzetten ook nadat het legertje van maarschalk MartinezCampos door de 2000 manschdppen van generaal Navarro is versterkt De vtryd die co in de nabyheid vau Bayamo wordt verwacht kan derhalve wellicht het pleit beslissen Mochten de Spaansche troepen door maarschalk Martinez Campos in persoon aangevoerd de nederlaag lyden dan moet een dergelyke belangryke overwinning der Cubanen natnorlgk groeten invloed oefenen en zeker de macht van Spaoje s tegenstanders aanmerkelyk rersterken Alleen een beslissende orerwinning der Spaansche troepen kan opwegen tegen de talrijke echoes welke de Spaansche troepen tot dusver hebben geleden Geen wonder derhalve dat men te Madrid met groote belangstelling nadere tydingen te gemoet ziet over den afloop van het op handen zynde gevecht by Bayamo den eersten ernstigen reldslag die in dezen Cabaanschen oorlog zal worden geleverd Met een geestig woord heeft de heer Chamberlain in zyn verkiedngs rederoering te Worcestershire den toestand zeer juist getehetst De radicale bladen zeiden bij het begin ran de rerkiesingen dat de stryd ging tef n het Huia dor Lords wyi dit lich bad venet tegen den wil des volks Hel schijnt echter dat het Huis der Lords toen het HomeHule verwierp en eeu artikel toevoegde oao de Employers Liability bill om de werklieden te beschermeo slechts den wil des volks vooruitgezien heeft en het volk beschermde tegen een wetgeving waarover het nooit garudpteegd is en waartegen het door zyn stemming onmiskenbaar toont gekant te zyn Het tand is gedurende de laatste drie jaren geregeerd door een samenkoppeling van onoprechte Ieren onverdraagzame Walisers en ultra matigheidsmannen en intusschen ziju de belangen ran de groote meerderheid des roiks en de wenscben ran het land rerwaarloosd El de heer Chamberlain achtte het niet te veel gezegd als hy beweerde dat de orige r teering een anti Engel sche r eering was door wie de belangen ran tiet land werden acbteigesteld hy de belangen ran enkele deelen Hierroor voerde de heer Chamberlain nog een anderen grond aan De Home Rale t wet zoo het bestnur ran Ierland scheiden van dat ran Engeland en het noodzakelyk gevolg daarvan moest een financieele regeling tussehen de beide landen zyn Zoolang het Koningryk rereenigd is zal niemand bezwaar hebben t en uit veo in de rersohillende deelen van bet r k waardoor naar rerhooding meer geld voor Ierland wordt besteed dan voor Engeland Maar wat te zeggen van bet feit dat onder de HomB Role wet Ierland twee millioen pond aterliqg minder en Engeland twee millioen meer zou moeten opbrengen dan de verhouding van den welstand aangeeft Wist iemand der kiezers dit toen zy de vorige maal stemden vóór Home Rule Had iemand verwacht dat na de invoering dier wet in Engeland door ieder man vrouw of kind 35 sh per hoofd zou betaald worden en in leriand voor dezelfde diensten sleohis 7 sh Dat Ierland minder betaalt dan Engeland is billyk want Ierland ia armer Maar het had moeten bydragen naar zyn nelstand en dat zou 2 000 000 p st meer zyn dan de Horae Rolecwet bepaalde Met de alcohol belasting ging het al evenzoo Het Engelsche bier moest zwaarder belast worden opdat de Ier goedkoop whisky kon drinken Èn hierin zag de heer Chamberlain het bewys dat de vorige regeermg de Britsche belangen l er stelde dan die ran leriand Nu het bezoek van keizer Wilhelm en de daarmede gepaard gaande drukte tot het verledene behoort houdt koning Oscar zioh weer bezig met de ministerieele crisis in foorwegen daar bet ministerie Stang opnieuw op zyn ontslag heeft aangedrongen De komst van den Vroegeren conservatieven minister Thorne staat met die zaak in verband ook werd reeds een staatsraad gehoaden te Maratrand de badplaats waar de koning thans vertoeft De monarch zal het nemen van een dilinitief besluit wel niet lang meer kunnen uitstellen Ondanks zyn weigering om de ontslagaanrrage van het kabinet Stang in te willigeo kan natuurlyk deze conservatieve lyder het bewind niet blyven voeren daar de oppositie in het Storthing de baas is en hy hy baar gratie leeft Dat de moordenaars van StamboelofT gevonden zijn is nog wel niet zeker maar wordt tenminste ait vertrouwbare bron gemeld In hechtenis bevinden zich nu Georgieff de gewezen secretaris van den ter dood gebrachten majoor Panltsa de reeds meermalen genoemde Tufektschieff de broeder van een der moordenaars van den minister Beltcheff en een Macedoniër Athanas genaamd De minis terpresident Stoilofi heeft aan de vertegenwoordigers der mogendheden te Sofia gezegd dat bg meende de voornaamste soholdigen in handen te hebben Georgiefl werd Vrydagmiddag gearresteerd Volgens een telegram aan de Erf Ztg heeft hg bekend te hebben deelgenomen aan den moordaanslag Hy schynt zich te hebben willen wreken omdat Stamboetoff hem na het Panitza procei toen bij naar Macedonië was gevlnoht hg Torhscbe autoriteiten had aangegeven Tot arrestatie van Georgiefl werd besloten op grond van zekeren brief onder Stamboelof s papieren gevonden Dit acbrgven dat acht dagen ond is luidde aldus Binnen weinige dagen zal ik o hoofd in stukken sngden en was ondertaekend Georgieff Voorts verklaarde nog een politie inspeotenr dat hg dezen Georgieff beeft gezien een paar minuten nadat de aanslag was gepleegd in de nabyheid van de plaats waar Stamboeloff werd vermoord Terwgl Stambosloff te Sofia met den dood worstelde liad in bet kasteel Feterbofde ontvangst plaats van de Bulgaarsche depotatie door den Czaar en wel is dat een gebeurtenis aan welker mogelyliheid men voor een paar jaren geen geloof zou hebben geslagen lotosschen Bulgarye heeft al te zeer gezondigd tegen het machtige Roslaod om een formeele ontvangst gelgk te stellen met een algebeele verzoening en in verband daarmee te spreken van een ommekeer io het Oosten ten gunste van prins Ferdinand van Cobnrg De deputatie die eene krans kwam leggen op het graf van Alexander III heeft op de audiëntie by Nieolaaa nit dieni mond de ver kering verDomen dat by nooit au de oproohtheid der gevoelens van het Bnlgaanoha volk had getwyfeld maar de Chaar iprak geen woord van den vorst of van de t nwoordige regeering Niettemin was men in Bulgarye zoo in syn schik met de vriendelykheid van den keizer dat Stoiloff diens toesprmak overal heeft laten aanplakken Een der leden van de deputatie de metropolitaan Clement is door den Czaar afiottdertgk ontvangen Men knoopt daaraan allerlei geroehten vast Zoo wordt verteld dat Clement namens vorst Ferdinand heeft aangeboden dat prins Boris de troonopvolger tot lidmaat der Grieksohe Kerk zal worden herdoopt indien da Czaar zich weer met de Bolgaarsche r emrÏDg wil verzoenen t Klinkt niet erg waarsohynlyk en daarom zy het alteen als curiositeit meegedeeld fV ielrijders Wilt gg gezond blgves gebruikt du da WOLLEN TEOJKN van L van OS ia GOUDA Kleiweg E 73 78o GOUDA Beurs van Amsterdam Vor kra alotkoera ♦ 94 1017 ioiv 84 88 88 84V t Vi 98 98 98 108 V 84 J 8 88 S7 88 48 loof mm 89 888 801 805 iOl a o 801 188 78 76 100 1491 is 80 84 108 ïi Vi 189 104 IV l 7 ir 98 ti 108 108 101 104 141 m 141 104f 100 881 10 10 V 110 lOS s 40 14 U 880 194Vi 1091 109lX 1081 108 1 V 1801 90 111 88 JULI SfzMELUin Oert Ked W 8 8 dita dito dito 8 dito dito dito 8V HoKOU OM Qoudl 1881 88 4 It lib IniohrjJTmg 1888 81 S OoaiiNa Obl ia papier 1888 8 dito in riWer 1888 8 PoaTUOll Oblig met coupon 8 dito ticket 8 acsUHO übl Biooenl 1891 4 dito Oeooni 1880 4 ditobgBothi 1888 4 dito bij Hope 1888 90 4 dito in goud leea 1888 8 dito dito dito 1884 8 3UNII Ferpsl ichuld 1881 4 Tcuiu Oepr CoDV laeu 1890 4 Gec leeDiag serie P Geo teeniog serie O ZuinAra Bip v obl 1898 6 Uixioo Obl Buit Soh 1890 8 ViNBtniu Obl 4 onbep 1881 Aunisui Oblijatiaa 1888 8 BoTTlanui Sted leen 1894 8 Hio N kSr UacdeUv atnd Anudab Tsb Mjj Oeititwtaa Dgu Msatiobappi dito Anb Hypotheekb pandbr 4 OulLMÖ dar Vontenl aand t Gr Hypotheekb paadbr 8 i Nederbmdaehe bank aaad Kad Handelniaat h dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hypotheekb pandbr S il Utr Hypotheekb dito 81 OoBTlKE Ooat HoDg bank aaad Kvsl Uypotbeskbaiik pandb 4 s Ahikiiu ülquit bypoth pandb S Uaiw L G Pr Lien eert 8 Nin HoU U Spaorw Mij sand l Hij tot Eipl V Bt Bpw aand Ned Ind Spoorwegm aaad Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 TiUl 8poorwl 188 S A Sobl 8 Zaid Ilal Spwmij A H obl S PouN Wariohau Weenen aaad 4 EuaL Qr Buaa 8pw Mü obl 47 1 Baltiaohe dito aand Futowa dito aand 8 Iwaog Dombr dito aand 8 ICirak Ob Asow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AiaBllu Ceat Pao Sp Hii obl 8 Chic kNorth W pr O v aaad dito dito Win St Pater obl 7 Denver fc Bio Gr Spm oert v a Illinois Ceatral obl io goud 4 Louisv k KBakrillaCert v aand Mexioo N Spw M lefayp o 6 Miaa Kaoaaa v 4 pot pref aand N York Ontario k West aand dito Fenna Obio oblig 8 Dragon Calif Ie byp in goud 6 8t Paul Hinn kUagit obl Uo Pao Hoofdliia oblig 8 dito dito Lino Ooi Ie byp O 8 OiNADi Can 3outb Cert v aand Vi C Ballw k Nav Ie b d o O Amaterd Omnibui Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nio Stad Anuterdam aand S Btad Botterdam aand 8 BlIAII 8tadADt rerpenl887 i i 8uul Bruiael 1888 S a HOHS TbeisaBegullrOeaellaoh 4 Ooatunt StaaUleening 1880 8 K lCOoat B Cr 1880 8 SruJi 3iadUadrid 8 1888 Var Nin Be Hyp Spobl oert BnrcarlUkan Stand GEBOREN 21 Jnli Jobanna Catbarioa ouders B Everling en J C Schoonderwoerd Klaaina Kliaabatb onder i Zwart en M M Mulder Abimm Nicolaas onders A Cattel en E van Omnle OVEBLEDEN 20 Joli J Lonrier 2 i 10 m 21 L van der Palm 76 j 22 K A Terbij 9 m C Tak wad van J KtNlIKM 76 J