Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1895

Donderdag 25 Juli J895 34ste Jaargang No 6718 mmm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gesdiiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs lier drie maanden is 1 25 franco perpost ƒ 1 70 AlzonderUjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel mear 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIBN Geboren KLASINA ELISABETH Doclitar tm JAN ZWART Pi M M ZWABT MULDIB Heden orerleed na vooralen te zgn Tsn de B H Sscnmenten der sterTendeu iu het 8t üliiabethg geaticht mgn geliefde Eohtgeuoot SIMON LADRENTIUS HERMANS in den ouderdom van 67 jaren en 5 maanden Wed B M HERMANS Qlabkacbiks Zundtrt 19 Jnli 1895 Heden overleed in den ouderdom ran rnim 67 jaar in bet Bt Glisabethe geaticht te Zunderl de Beer SIMON LAURENTIDS HERMANS Zgne meer dan dertig jarige trouwe plichtsrervnlling in mgue firma zal my steeds in dankbare berinnering blgven J A A GRUPINK Zundtrt 19 Jnli 95 Mgn oprecbten dank aan allen die blaken van belangstelling gaven bg mgne herbenoeming tot Lid van den Gemeenteraad J J VAN Dia BANDEN 6 mda 23 JuU 95 5 Aankondiging Bg vonnis Van de Rechtbank te Rotterdam dan 20 l ei 1895 bg verstek gevezen is het huwelgk bestaande tnsschen F D A 0 vaI MOLL en J O db JONGH beiden wonende te BoUertittm op venoek van eerstgenoemde verklaard ontbonden door echtscheiding met de wettelgke gevolgen daarvan De Procureur des Eisohers Mr M L A VORSTMAN Tegen 1 of 15 SEPTEMBER wordt in een burgergezin een DIËi STBODË GEVRAAGD Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te bieden Brieven letter ü A Firma G VERMEULEN SCHODTSN Boekhandel Koningstraat UEage Leest verder de meer uitgebreidheid op de aanplakbUjetten en de inlichtingen op de gebrniksaanwgzing Trekkingr 19 October 1895 Hollanèche Haaldiappij van Landboaw afdeeling Gouda en Omstreken VEiEiTjcyrTisTat ea aanverwante ARTIKELEN Prijs per Lot f 1 11 Loten voor f 10 rarkrljgbaar bff LANGE TIENDEWEG D 60 OmuU Baelpendtak van A Suxuun k Zoon APOTHEEK In eene APOTHEEK te Gouda btstaat gelegenheid tot opleiding voor Apotliekerslie eiide Brieven franco lett X Y a h Bureau van dit Blad wisBM k mm Wegens vergevorderd seizoen Groote Prijsvermindering van alle voorhaaden Artikelen als PARASOLS DAMES BLOÜSEN ONDERROKKEN KINDERJURKJES Geborduurde ROBES J0NGENSBL0D8EN OVERHEMDEN DAMESF0ÜT8 HANDSCHOENEN KOUSEN enz enz CORSETS t en büzondere lage pryzen Tandarts E CAS5UT0 Turfmarkt 172 Gouda ti0 uitgezonderd Zondags te onsnlteeren van 10 tot 5 uur Shet Pncbtwerk TI ART Teekrn in op nARIA V TI ART Koningin Versohgnt in 10 a 12 afl groot formaat met FRACBTIQE PLATEN Slechts 30 Cent per afl tr per post 36 Cent Ie afl hg eiken boekhandel ter inzage of bg de Uitgever P STOKVIS WATERREUS i3o i i StoUwerck sclie Borstbonbons ge briceerd na voorschrift van den kon Universiteita Prof Gehm Hofrad Dr Harleat Bonn hebben Bedert 60 Jaren als verzachtend middel te hoeeten heeschheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van wanne en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjea 25 cent Alom verkrijgbaar tfOB PDIKE OUDE ir SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Als bewijs van eofatheid ia cachet en kurk atMda voorzies van den naam der Firma F HOFFE NIGHTOAP Een ware Schat voor de ongelukkige slachto rs der Zelf j bevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Betau s ELFBEWARING Hollandeche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood T verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedraa ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland jrn Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegeo GOEDKOOPE RÊiSGËTEGENHEID Eiken WOENSDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankon ging van deu Uaag Kotterdam laas Gouda Amsterdam WeesperiMKirt en llireeht Prijzen der Speciale Retourbilletten Voor de stations DEN HAA i ROTTERDAM Maas GOUDA en AMSTERDAM Weesperpoort Ie kK f 3 00 2e kl ƒ 2 00 3e kl f l SO en voor het station UTRECHT Ie kl f 2 00 2e kl f 1 30 3e kl 1 00 De spreciate retoorbiljetten worden aao de 5 statioos van oitgifle verkocbt deü gebeden MAANDAG en des DINSDAGS tot s middags 12 uur voor den daaropvolgcnden WOENSDAG Zie verder de Aanplak en Stroolbllletten Waarom word ik vaa mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het il niet zelden cUt geoeziDg aKnbreng eDde middtilen toeralÜK ontdekt worden die ia de handen vat een bekwaam gHQeeBheei een goed Buocea hebben a8 niet Prieanits de geleerde TSBtigsD der waterkuur methode wiena ooDplaats een bedevaartsoord roor ds lijdeode menBchheid geworden ii een eenroudige tioetf Hsnft niet een Zweedach majoor Thure Brand genaamd een middelton rrouwenziekteo aan de haud gedaan die het lancet der chirurgen reeda minder noodukel k heeft gemaakt en thans gemeengoed ran allo geneetheeren begint te worden F Ook op hst gebied tar beperking van zeunwziektan begint er Hohl te komen en ook hier it een weg geopend gewerden die op de eeoTondigata en natuurlijkste manttr resultaten oplevert welke wel in ataat zijn de sedert jarea on eranderd aangewende geneeakundige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Ër zijn vele menachen die nooh tivk noch gezond iijn en tooh kl en dat zij zich in Hohaam en ziel allesbehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd worden ea zoo zioh zelven on andoren lot laat zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of dooi vreeseyka angst of door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan egn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpun oongestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk lijden do ergsten onder hen aac verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken Ireftijd onder elk gealaoht on eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de slaohtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorico van laders behoort on ingelicht wensoht te worden over de werking eenar nieuwe methode adresseere zich aan Tctofiawdter Amsterdfuu H CLËBAK Co Heiligeweg 43 ui f de VlctoriaSron te Óberlafinsfein by£m Tafeldrrnk Van h£ ninklykef uis der federlanden £ Patent H Stollen sun lemrii IroMiWn uiiiUci Bii iiisij pm Huilt Kr gum FlMiklti TB Der groMM Erfolg dtn Vi OrnUnQ Patem H StolUm arruitgên hêt httut zu rtr i teiiMMM wm h en Sachahmunym gtitbM lln ttuft dthv mun tUlê acliarfmt H StoUm uur VM unt iHrael Qiiv h lolchen üuniitniiluiitta la dtitui UMiêf Plalitt fwlt nebtnitelund suiietiingt M r tUHttm lint ZeugnlMf tnlli mHl fnum HüWELUKSEAAKTEir in verschillende SOORTEN steeds voorhanden CATALOGUS met MODELLEN ter inzage SPOEDIGE LEVERING NETTE AFWERKING I BBNEVKNS Rouwkaarten en Enveloppen STEKDS VOORKADIG BU Luge Tiendeweg A BUIITKMAIJ Zll 1 9W9 mw m BINNENLAND ÓOODA 24 JuU 1895 VERGADERING tandbn GEMEENTERAAD op Vrgdag 26 Jali 1895 dea namiddags tan li nra Aan de orde De benoemiDg Tan een NoodhDlp lgkdrager Een voorstel betreffende bet onderhood der sehoeiingen Tan den Tnrfsingel De Rekeningen Tan de Volksgaarkenken n het Hoffmans öesticht oier 1894 De Rekening ran den kassier der Bank Tan Leening OTer het boekjaar 1894 95 Een 53 jarige machinist A de B wonende te Gouda had gisterenmiddag omstreeks 12 nor in da Van Spaanstraat te Rotterdam bg het Terplaatseu Tan eene heimachine het onluk met den rechterroet zoodanig tnsschen de machine en een stopblok beklemd te geraden dat hem drie teeneo werden Terbryzeld Hg IS per branoard naar het ziekenhuis gebracht Bg kon beiloit is benoemd tot burgemeester Tan WaddiogsTeen de heer P Rapke Beroepen bg de Gereformeerde Kerk te Haierswonde ds N H Koers te Wanswerd Bedankt Toor het beroep bg de Gereformeerde Kerk te Oharlois door da C W E Ploos Tan Amatel J Ai te Zwolle Beroepen bg de Ned HerTormde Kerk te Zerenhniien ds J M Jalink te Drnten G Gelurende het Toorgenomen bezoek Tan H K de Koninginnen aan Kampen Sept a s zal onder andere getraoht worden een zoo groot mogelgk aantal Tersokillende schepen op den Uael te Terzamelen Door den burgemeester is dsarom a n het dep van marine rerzocht om op dien natum eenige marineschepen naar Kampen te dirigeeren aan welk Terzoekwaarsehgalgk zal worden Toldaan De Vereeniging toor lager en meer nitgebreid lager onderwijs op gereformeerden grondslag ifi Amsterdam heelt in het schoolgebouw Kei racht 41 de tweede jaarTergadering gehouden Aan het TvraUig Tan het beatunr der vereeniüg ontleenen wg het Tolgende Met 57 leerla en begonnen zgn nu Toor den nieuwen d i derden curcua 178 leerlingen ingesohreTen zoodat na de Tacantie een nieow zesde FEVILLETOM m MARSKRAHËIÏ Naar het DutUcA Blij dat u er lii Sirr klonk hat Helmatedt joTiaal te gemoet mijn naam BlHot Helmstfldt boog on drukte hartelyk de aangeboden baad het statige en vriendelijke roorkomen taa den gaatrryen pUnter maakte een hoogit aangenamen indruk op hem Uwe twee kofferi zijn al aangekomen ging Elhot Toort ffde jongen die m afhaalde is het boschpad lugs gereden Vandaar dat hij u roor was Korst ui maakt dat iwarte volkje tweemaal too vlug ala anden Er is vuur op uwe kamfer en verder alles wtl B noodig hebt als n soms een beetje toilet wüt maken Wilt u dan even meegaan dan lal ik u den weg wijten Helmatedt volgde den heer des hniw naar eene ïijfleugel van bet gebouw waar ElUot eene deur gelijkvlpeni voor hem opende U kuat my straks in den parlor vinden Sir sprak hg vriendelijk en liet den nieuweUng alleen Helmatedt ging binnen en meteen voelde hy zich thnia De kamer was maar eenvoudig gemeubeleerd nur het door de diohte gordijnen gebroken licht der avondzon wierp in verbinding met het schynsel van hst knappende haardvuur een warm eolenet op de gtheeU omgeving Een dik Upijt van eenvoudige lokaal in gebruik z I worden genomen Üe kosten voor de inrichting van dit niüuwe lokaal zullen zoo bealoot de vergadering door de onders der kinderen worden gedragen Staande de vergadering werd voor pi m 130 ingeschreven Het Toornemeu van de voorloopige commissie om een der scholen van de ger kerk te Amsterdam A tot een school als door de vereeniging werd bedoeld in te richten kon niet slagen Daarom werd een nieuwe school opgericht eerst m een gehaard lokaal gebonden later in bet thans in gebruik z nde gebouw Keizersgracht 41 definitief gevestigd De kosten voor aankoop en inrichting werden gevonden in eene lesning en hypotheek samen groot 85000 Het tekort der beide jaren bedroeg 3 a29 61 Daar op een tekort voor de eerste jaren was gerekend was vóór de oprichting een rentelooze leeniog aangegaan waarop voor roim 2400 was geteekend Hel schoolgeld bedroeg gemiddeld 32 per leerling tenvgl de kosten per leerling dit jaar bgna ƒ 49 bedroegen De hoofdonderwözer de heer H J fftn Wylen wees o a op het feit dat standaardwerken over zielkande ethiek en opvoedkoude waarop het gereformeerd leerplan moet rosten nog steeds ontbreken Omstreeks acht dagen geleden vertrok de heer Johs van Wotki met gn gezin naar Duitschland aan zy e woning aan den Stationsw no 2 te Rotterdam een brieve op de buitendeur geplakt achterlatende vermeldende dat hy afwezig was enz Gisterochtend omstreeks 6 uren zag de voilniajongen Toonsen wonende in de Raamstraat no 21 aldaar toen by met de vailniskar den Stationsweg passeerde dat de buitendeur van des heeren Wotki s woning openstond Nader komeade zag h alras dat hier inbrekers aan het werk geweest waren De politie terstond gewaarschuwd spoedde zich derwaarts en on bleek dat de inbrekers vermoedelijk met een zwaar stuk yzer de straatdeur hebben geforceerd en wel met zulk een geweld dat het slot er afgesprongen is Zy hebben daarna het hais dat uit een sousterrain en een bel étage bestaat doorzocht waarvan bijkans overal de sporen zichtbaar zyn Eindelgk vonden zy ook de brandkast die door hen met een sleatet waarschynlyk daarby beboorende werd geopend zoomede een schryfbureau Sporen van braak zyn aan de brandkast in t minst niet te ontdekken Uit deze brandkast is alles wat er zich in bevond gehaald Hier en daar en overal in de kamer waar z stond lagen voor kleur en te kenmg bedekte den vloor een ledikant met hagelwit beddegoed nam den eenen wand ia beslag terwijl daartegenover onder eea spinel tussohen de ramen eene ruime waschtafel stond Eene latafel eene groote tafel tegen de derde wand en eene kleinere by het bed een neten schommelstosl en drie andere van dezelfde stof voltooiden de eenvoudige toifeering Evenwel kwam bet Uelmstedt voor dat hü nog nooit zoo n gezellige kamer geEÏan had Zijne beide koffers onder de ramen begroetten hem als oude bekenden en hy ontlost ze met een gevoel van veiligheid en kalmte als hy in Amerika nog niet gekend had Daarop ontdeed hy zio h snel van EÏjn Teis 8tttum wiesoh eioh fiink en spoedig was hij van top tot teen gentleman en gereed om dan heer des huizes weer op te soeken Elliot zat met een courant voor het raam toen Helmstedt den parlor weer binnentrad en aan de andere tyde op een divan eene dame van zeker al oïer de vyftig Ga zitten Sir neem plaats I sprak ËlUot vriendelijk en wees op den naasten stoel dit is myne vrouw Mr Helmstedt onzen nieuwen hnisgeooot l vervolgde hij het tweetsl aan elkander voorstellende ffwat er buitendien nog in myn kuis rondwandelt Eult u spoedig genoeg loeren kennen Mevrouw Klliot was ondertussohen opgestaan reikte den nieaweUng met eea beknopt i Welkom hier Sir de hand en verliet de kamer Wet Sir hervatte Elliot toen Helmstedt den aangeweten plaats bezet had trwat u by ons te doen krijgt zsl u zeker wel bekend zyn en ik denk dat het u hier wel bevallen zal wy althans zyn geen kwud shg van menwihen m van u heb ik ook niets werpen daaruit afkomstig ook ei n effecteutrommel waarin alleen een testament werd achtergelaten Een garderobeknst en een spiegelkastje werden mede doorzocht en blpbAar hebben de dieven alles op hun gemak doorsnuffeld Deo heer Van Wotki die op het oogenblik te Schlangenbad vertoeft is terstond langs telegrapbischen weg van het gebeurde kennisgegeven en wordt hier terugverwacht ten einde met zekerheid te kannen constateeren wat ontvreemd is Zoo goed als vast staat reeds dat voor eene belangryke som aan effeotea gestolen is hetgeen men mag afleiden uit de effectenbandjes die over den vloer verspreid liggende zyn gevonden Gisteren nog was de heer W J van Linlburgh wonende Stationsweg no 45 aldaar in de woning geweest om deze te luspecteeren doch doze bad niets verdachts gevonden doch gisteren avond omstreeks 12 uren heeft de heer B een paar mannen aan het slot van de woning van den bestolene bezig gesien Op zyne komst verdwenen zy echter Eea half uur later is door een der boren een hevige slag gehoord Men leidt uit een en ander af dat de inbraak iu den vooroaoht heeft plaats gehad Het ongunstige weder heeft er wellicht toe bygedragen dat men van den gepleegden diefstal niet eerder iets bemerkt beeft By de politie was van de uicatedigheid van den heer Van Wotki niets bekend welk oobegrypelyk verzuim natnarlyk oorzaak is geweest dat de woning van dien beer niet in het byzonder bewaakt werd hetgeen wet het geval zoude geweekt zyn indien de heer Van W zich de moeite getroost hsd om zooals zoovele anderen doen van zya vertrek aan dea hoofdcommiflsaris van politie kennis te geven Gistarnamiddag werd door den snbst officier van justitie mr Modderman in vereeniging met den rachter commissaris en den commissaris van politie den heer W F Leyds ter plaatse een onderzoek ingesteld Naar wy vernemen bestaat er gegronde hoop dat de politie weldra de hand op de brutale inbrekers en dieven zal kannen leggen Met zekerheid kan thans reeds vermeld worden dat de reëele waarde der geldswaardige papieren hnize van den heer Jobs van Wotki aan den Stationsweg no 2 ontvreemd circa f 33 000 bedraagt waaronder f 8000 aaa Ecgelsche Portugeescbe Rassische Oostenryksche Belgische en Hollandsche effecten en ongeveer f 25 000 aan stukken op naam Na moet heden middag bij de terugkomst vanden beer Van Wotki nog uitgemaakt worden of dan goeds gehoord Helmstedt boog maar antwoordde snel Jammer maar Sir EUiol dat m n Eagelsoh nog zooveel te wensohen overlaat maar ik hoop dat dit wel elke week zal beteren Verder woel ik leohts dat myn taak zal zyn uwe boeken by te houden het verdere schreef my de mac die my toor de reis hierheen het noodige geld ea de noodige iulichttngeu zond zou ik van u zelf vernemen Sir Juist juut dat is de oude Isak kent u hem goed ffizak Hirseh teekent hy üich Sir ik heb hem maar tweemaal lu myn leven gezien en weet alleen dat hij mij door zyn goeden raad uit de btttente verlegenheid geholpen heeft zoodat ik hem mijn eventueel toekomstig geluk zal te danken bebbea jrZool Maar hy moet u toch nader gekend hebben of een buitengewoon belang in u stelten Sir Helmstedt want hy stelde zioh vrywiUig borg voor u alhoewel dit niet eens noodig was Mogolyk dat hy mij meer kent dan ik weet Sir maar ik moet eorlyk bekennen dat hy voor mij een raadsel is Vier maanden geleden toen men mij mijne toatsta middelen ontstolen had bracht hy my in de exportzaak van een zijaer vrienden om daar de taal des lands en de gebruiken van dea handel te leeren terwijl ik hem vooruit beloofd had in alle gevallen zes maanden in die taak te blyvec Het was eeue harde school voor mg van voren aan te beginnen en op myn leeftyd geen otmt te verdienen zoodat ik s avonds met pianospelen ia mya onderhoud moest voorzien Er bleef mij echter geen andere weg open dan te volharden en te overwinnen of te sterven Trouwens ik had myn ouaen Mseoenss uit üe op een bed uitgespreid gevonden 17 ledige etuis herkomstig uit eeu spiegelkaa a aan mevrouw toebehoorende de bgoaterioëo zyn ontvreemd of wel dat mevrouw deze bg haar vertrek heeft medegenomen Breekwerktoigen of iets dergehjks heelt de politie niat gevonden Zilveren voorwerpen in hais aanwezig zyn onaangeroerd gebleveD zoo ook eenige mnntspecie De vermoedelyke daders zyn twee mannenvan 30 4Qjarigen leeftyd als heer gekleed met hoed en demi saison Zy zyn mat overbaasting te werk gegaan en hebben sommigevertrekken in het soosterreiu gelegen nietbezocht 5f R Ct Omtrent de scheepsramp nabij Upetzia wordt het volgende nader gemeld De stoomboot Maria Piac wai op weg v n Napels naar Qanua en had behalve ene bemanning van 17 koppen 173 passagiers aan boord die te Qenna op een ander schip zouden overgaan om verder te reizen naar ZuidAmerika In de golf van Spezzia by het eiland Tino kwam de boot Zaterdagnacht in aanvaring met de Ortigiac die Vrydagavond van Genua was vertrokken Beide sohepea bemerkten elkander eerst toen eene botsing onvermydelyk was het aohynt dat r een mist hing De voorsteven van de Ortigiac drong zes meter in de zijde van de Maria Fiac die na drie minuten zonk De me ate paaaagie sliepen en hadden geen tyd zich te redden De Ortigiac bleef tot het aanbreken vanden dag op het tooneel der ramp en redde nog 14 man van de bemanning en 28 passagiers een paar zeilschepen kruisten den geheelen dag rond in de hoop nog eenige schipbreukelingen te vinden De tOrtigiac had een groot gat in den boeg juist boven de waterlyn Merkwaardigerwyze heeft deze boot op eene vorige reis op dezelfde plek een Fransch schip in den grond geboord In de zitting der Italiaansche Kamer bevestigde de minister van Marine deze bijzonderbeden en deelde mede dat een onderzoek naar de oorraak der aanvaring was bevolen Ter wille van één stembrieQe znllen de kiezers van Maarsseveen de verkiezing van twee leden van den gemeenteraad mosten overdoen Er was nl een briefje abusief van onwaarde verklaud en het toeval wilde na dat ditjuist van invloed op den nitslag is geweest by vanwaardeverklaring zou er eene herstemming hebben moeten plaats hebben tnsschen vier beerec terwyl er na tvree gekoien warea verklaard mijn woord gegeven en dat breken doe ik nooit Ik geloof dat hij my in my ne betrekking heeft laten gadeslaan waarom kon ik niet raden en wat belang hy tooh in my ataltea mocht was en ia m eveneens eeu raadsel ik heb niet eens geweten dat deze streek syn eigaulyke verbtyfplaats is tot ik z c brief ontving die mij gelastte m by u aan te melden Ja die Izak ia een zonderling man antwoordde SlUoi boofdsohuddend maar in al de uakjea dia hy hier behandeld heeft heeft nog niemand sioh over hem te beklagen gehad en dus denk ik dat b ons nu ook wel den rechten man zal gezonden hebban Zeker u tuit mijne boeken moeten bijhouden maar dit eisoht meer eeriijkheid en stiptheid dan veel arbeid Ik hdcht er vóór alles aan op ieder unr met zekerheid te weten hoe mijne zaken staan opdat ik nooit huitensporige uitgaven veroorloof waarnit later maar onverwachte ongelegenheden zouden voort komen Onze baron houden ons voor zeer rijk naar sedttrt onze kinderen io het Ooatea moeten opgeteld worden zullen de meisjes tenminste eens eene goede psrty doen en ih jongens op de hoogte van hun tyd komen Daarmee hebben intussoben da oostertcho modes en levenswyze bannen intrek op Oaklea geuomen eo die hebben zooveel onkosten meegebracht dat ik er bopaald tegen moet oorlog voeren om niet btnaenkort geruïneerd te zyn t Is waar wy bezitten aardig wat aan landerymi en negers maar contanten ontbreken maar al te vsak want als ik se noodig heb sya ze in den regel aan hadreieen en moderekeningea veranolten