Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1895

10 64 18 0 18 88 1 84 8 88 8 44 4 60 6 84 7 11 7 63 g 8S 8 48 8 61 9 67 11 13 11 01 18 89 ff ff ff 4 67 ff f 7 69 K 10 04 11 08 18 86 ff ff ff 6 04 ff 8 06 K 10 11 11 16 ff 18 48 ff ff ff 6 11 ff f 6 13 10 18 11 84 18 88 18 68 1 44 3 60 4 08 6 80 6 48 7 80 8 SS 8 6S 9 08 S IO 10 87 11 80 H0TT1S DAM e 0 D D A 8 86 40 8 61 10 88 11 60 18 80 1 46 8 60 8 10 8 48 4 S0 6 81 6 80 8 06 8 41 ff ff 10 88 ff ff 1 66 ff M f ff 6 80 ff 8 10 r ff ff 10 89 f ff 8 08 ff 0 t n ff 6 87 ff l t ff ff 10 46 ff ff 8 0 ff W w ff 44 8 66 8 6 10 11 10 68 18 08 18 40 8 16 3 0 8 19 4 08 4 40 6 61 6 60 8 86 10 M 1895 AanKevaDgeD 1 Mei TUd van Greenwich r E B D A DEN H A A O GOUDA Hage 6 48 7 80 7 48 8 80 8 88 9 461 0 1411 8818 161 88 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 6 11 7 68 88Q Voorb 8 64 ff ff 10 80 1 44 6 17 Z Zogw6 08 ff ff ff 10 86 1 68 t 6 18 1 88 Zeff M 6 19 ff ff ff ff 10 46 8 0 ff 6 48 10 08 Onnda 6 807 608 18 9 9 6610 1610 6718 0618 488 80 8 14 3 86 4 18 4 43 6 47 6 63 8 88 10 18 Stopt te BleUwjjk Kruiaweg en NootdorpLeidachendam D T B E C H T G O U D A Utreebt 6 88 7 60 9 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 60 8 09 9 07 10 84 Wotrdeo 6 68 8 11 10 I8 11 61 4 18 8 68 rr 9 88 10 84 Oudawater 7 07 8 19 10 81 ff 4 84 t S6 Oonda 7 80 8 88 9 34 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 09 8 86 8 419 4 11 10 AHSTEBOA M 9 O U D A AKltndaaWp 6 60 8 16 9 66 II 8 40 4 86 86 8 10 Oimda 7J0 8 04 ie H 18 18 Mt M 7 46 8 49 11 1 QODDA DEN BAA6 Ooud 7 11P 8 86 9 09 9 37 10 80 1 0 60 18 18 18 86 1 87 8 86 8 47 4 46 6 7 7 14 7 4 8 8 8 64 9 6411 16 Zey M 7 48 8 47 11 08 18 87 4 67 8 01 10 06 Z l gw 7 68 8 66 11 18 18 46 6 08 8 18 ff 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 87 18 68 6 80 8 86 ff 10 97 Hage 8 18 9 18 9 87 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 87 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 9 9 88 10 88 11 46 O 0 1 DA O TB EC ET 8 86 8 40 7 66 8 09 8 91 9 06 10 1 11 18 48 8 88 8 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 8110 18 6 60 6 64 ff Iff 11 14 8 87 ff ff 7 10 10 89 6 69 7 08 8 18 ff ff ff 11 88 8 46 8 84 6 08 6 17 7 18 8 48 10 87 6 18 7 38 8 88 8 41 9 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 89 6 86 7 46 9 0411 OOUD A A USTEBDAH 4 40 8 81 10 01 11 18 10 3 81 4 47 6 66 10 16 A ri J Wd 7 6 9 10 10 60 18 46 Oüteren atoact voor de arroDd rccbtbaok te 8 Hertogenbosch o a terrcht M rtioos Ëoagera 49 jaar landboawer te VlgiueD terzake dat by op deo lea JqdÏ jl aidaar opzettelyk en met het ToornemeD om zyue huisvrouw PetrocelU Maria van de Water van bet leven te berooveOt zijn geweer hetwelk hy wiet dat met fijnen en groven hagel geladen waa op baar althaua in de richting Tan haar heeft aangelegd en daarna afgeschoten tengevolge TQU welk schot zg ia getroffen en kort daarna oTerleden Bebalre 3 deskandigen dr Veründen oit Vlymen dr Hoogveld eu dr v d Hagen uit Den Bosch welke verklaarden dat bagelkorrela in de hersenmassa de oorzaak van den dood waren werden nog 7 getaigen gehoord Het 0 M eisohte wegens doodslag 15 jaren gevangenisstraf De verdediger Mr Bake bestreed het bewya van doodalag en vroeg veroordeeling wegens het door schold veroorzaken van den dood waarvan de maximum atraf slechts 9 maanden bedraagt Men meldt nit Amaterdam Bamberg de ooiyke kokelaar lag gisterenavond overhoop met Oud Hollauds magistraat ii iuds maand en dag placht deze waardige poorter de boeren en buitenlai aan te lokken met liiidkhnkeDde slagen up een koperen bekken tam tam genoemd Dit verdroot evenwel zyo boarlui die eensdeels hunne klakten achter den oolyken kokelaara deur zagen verdwynen anderdeels hunne nering zagen Terloopeü daar de bezoekers der taveeren het voortdurend bewerken der f am tam by uitstek vervelend begODoeo te vinden Reeds eenmaal was de overheid in het geval gemoeid Men was toen overeen gekomen dat de kokelaar electrisch licht voor eu een menschenhoofd bovini zyn deur zou ktygen maar dat by zyn tatn tam dan voorgoed zou opbergen Het licht kwam en eveneens het menschenhoofd maar de kokelaar tamtamde vo rt uit den treure Hem werd aangezegd dat dit onvoegzaam lawaai een einde moest nemen wilde hy niet dat zyne deur van overheidswege gealoteb zou worden Gisterenavond nu legden beide partijen het er op aan om tot eene beslisaiog te geraken De kokelaar had zich gewapend met eenl mist hoorn en met een raadsman den rechtsgeleerde Lioni compagnon van deo stadsaTOcaat Ko de overheid bad de hulp ingeroepen van een der heeren van het uitvoerend comité den heer Voa Ëen gevaarlijke inbreker die zich in Pruisen op verachiHende plaatsen aan diefstal heeft schuldig gemaakt onlangs teii nadeeïe v n een goudsmid te Dusseldorf heeft volgens bericht der Pruisische politie de wyk naar Limburg genomen Zijd nauwkanrig signalement is bekend In 1894 passeerden het Suezkanaal 3352 BchepsD zynde 11 meer dan het jaar te voren Het aantal passagiers bedroeg echter slechts 1G5 986 tegen 180 432 in 1893 De gemiddelde duur der vaart was in 1894 19 uor 55 min in 1893 20 uur 45 min De geoorlr ofde diepgang was in l894 8 meter 17 stoomschepeo hadden een diepgang van meer dan 7 50 meter Van den totalen tonneDiahoad der scbepen die in 1894 door het kanaal voeren komen op Engeland 74 6 pet Doitschland 7 8 Frankryk 5 8 Nederland 4 4 OoBteorykiHongarije 2 3 Italië 1 5 Spanje 1 5 Rusland 1 2 Noorwegen 0 9 pot Gouda Oudew Woerden Dtarwbt OoiuU Door daizenden en duizenden particulieren vereenigingen instellingen enz in alle kantons van den Zwitserscben Bond en ook in het buitenland zyn telegrammen en brieven sommige van schoone bloemen vergezeld gezonden naa de weduwe van deu overledenen ourlpre sïdent Schenk In de sterfkamer wcrduri slechts enkele personen toegelaten metfcn vmMlzame Directe Spoorwe gvcrl ln lli Goud 6 80 7 86 Moordrecht 7 83 NieuwerVwk s = 7 8 ü p lle i 7 46 Botferdani 7 7 66 8 40 8 47 S 64 9 01 10 9 06 046 BottonUm CpoUe S 1 Hienwotkerk 6 1 HoordrMht 6 86 ood 6 88 e 08 6 18 6 81 8 8 at 7 88 IV V 7 45 uitdrukking op bet gelaat 1 de doodeop een praalbed omringd door bouquetten en kransen De leden der Boodsregeering gingeu zelf condoleren eveneens de gezanten van verschillende groote staten Duitscbland Frankryk Amerika en zoovoorts Keizer Wilhelm had de BuHch opgedragen te verklaren dat zyne Majesteit diep getroffen was door Scheuk a sterven dat hy hem had leeren liefhebben eu hoogachten gednrooda zyn reis door Zwitserland in 1893 tof D Schenk ala president van den Bond den Keizer begroette en begeleidde Ook zoo er door den Duitachen gezant namens den Keizer een krans op do lykkiat worden gelegd In de Amat c deelt mr Treub eeo eo ander mede over de vermoedelgken opbrengst vau het Personeel te Amsterdam een vervolg op de kritiek door hem op het wetsontwerp tot herziening van het personeel in genoemd blad geplaatst en in eenigzints gewyzlgden vorm ook als brochnre verschenen Aanleiding daartoe gaf faen artikel in de Tyd waarin de heer T werd nitgenoodigd met cijfers te staven hetgeen hy aan het slot van zyn kritiek boweerde over de gevolgen welke het ontwerp mocht het wet worden voor de gemeente financiÖn hebben zou De bedoelde passage luidt elk mag niet verhelen dat indien het ingediende ontwerp wet mocht worden het zou blyken een doeltreffend middel te zyn om de financiën van de groote gemeenten van den wal in den sloot te belpen In de kleine plaatsen zal het nieuwe Personeel veelal meer of in elk gevat weinig of niet hy de opbrengst van het oude achterstaan in de groote steden ia een vermindering van 30 a 40 pCt zoo uiet meer te verwachten Tbans wordt daar de Kykabelaating door provinciale en plaatselijke opcenten reeds hyim verdubbeld Zal zij voortaan byaa verdrievoudigd moeten worden Indien dit in atryd met de bedoeling des rykswetgever zou vyn en bet moet met diens bedoeling ïn stryd wezen dan kan afgezien nog van ai Ie andere bezwaren van invoering van het nieuwe personeel geen sprake zyn zonder gelyktydige voorziening in den ftnancieelen nood der gemeenten De heer Treub verklaart dat fay do de weinige g gevens welke de Uegeering oeschiklMar stelde in zyne kritiek alechts wees op een gevaar dat a priori zonder becijfering der gevolgen van het geen de minister voorstelt te duchten is Het Personeel brengt tennaastenbü 12 millioen op Volgeus de zeer sobere mededeeliug welke aan het slot der Memorie van toeliohting wordt gedaan is bet niet waaracfaynlyk dat do opbrengst meer dan 2 millioeu zal dalen De minister schat derhalve de vermindering van opbrengst over bet gebeele land op ongeveer Va of n pCt Een groot deel van myne kritiek nu was er op gericht aan te toonen dat van de vermindering in druk het platteland weinig of mets zou merken en de groote steden het meeat Ik wees er op hoe het percentage der belasting naar de huurwaarde ook al neemt men de correspondeerende huurwaarden in de verschillende klaaaen van pemeeuten welke het ontwerp schept ftls gelykmatig aan vooral voor bet groote aantal lagere huurwaarden in de groote steden aanmerkolyker lai er ia dan in de kleine plaatsen met lagere cyfers treffende belasting op de deuren en venaters vervalt doch de overval met gelyke cyfera drukkende belasting op de haardsteden behonden blyft en hoe ook de vrystelling van winkels het meeat aan de ateden zal ten goede komen Deze overwegingen brochten my tot de slotsom dat als de voorgestelde verandering voor de schatkist ovsr het gebeele land genomen een verlies van ongeveer 16 pCt oplevert zü in de groote siwien tenminste wel op het dubbele cnl te staau komen Of heer E van den Bosch te Goes sf cre 10 17 11 86 7 47 8 18 8 18 11 18 4J0 1 48 1 8 07 taris der Afdeeliag Zeeland van de Vereeniging Het Nedeilandsch Kundreeatamboek zendt ons een verslag van de Zomervergadering Woensdag 17 Jali te Honteniaae gehouden waaraan tevens een gemeenschap pelyken maaltyd bezoek oau de boterfabriek te Kloosterzande en eeu rytoer door de daar wonende landbouwers welwillend aangeboden verbonden was Het op die Vergndering behandelde geeft blyk van levendige be lao ga telling vooral in de Stieren ken ringen de beschryving van het bezoek der boterfabriek en van den rytoer daarentegen heeft meer ten doel ook de aangename zyde dezer JüeeDkomat te doen uitkomen en ten slotte dolt de genoemde berichtgever aan de buiten Zeeland wonende leden van het Ned Rand veestamboek enkele mededeelingen over de geringe kosten van dit uitstapje om hun dan de vra voor te leggen Gelooft gy uiet dat ook uwe leden zulk een dag van goedkoope uitspanning aangenaam zooden vinden dat dit ook uwe afdeeüng zon ten goede komen en dat ook bij a landboowers znllen te vinden zyn die hunne rytuigan zullen willen afstaan Wy moeten ons nit den aard der zaak tot deze korte mededeeliug bepalen doch daar bet gemelde verslag kennelyk ook de bedoeling heelt de andere provinciale zustarvereenigingen tot navolging op te wekken vermelden wy gaarne dat afdrukken daarvan aan ieder tegen inzending van 5 cent postzegel worden toegezonden Onder de groote mannen waarop Nederland roem draagt neemt voorzeker de Haarlemsche schilder Frans Hals eene eerste plaata in En niet ten onrechte want zyn naam eu zyne werken zyo in bet buitenland niet minder bekend dan in zyn vaderland en geen vreemdeling die Nederland bezoekt zal verzuimen naar Haarlem te komen om de prachtige stukken op het Raadhuis aldaar te bewonderen Ja menigeen doet er opzettelyk eeu reis voor al geeft niet iedereen zich zooveel moeite als eenige jaren geleden een Oriek die voor zaken te Marseille eu dus geiyk hy zeide in de nabijheid van Haarlem zynde een uitstapje naar NoordHollands hoofdstad en terug deed eenig en alleen met bet doel om dentolzyner vereering aan den grooten meester te betalen Ter wille van Frans Hala gaat men Haarlem zien 2egt Alfred Ipsen in zyn boek over Holland £ n heeft meu hem eenmaal genoten dan achryft men hem op onder de heilige namen in zyn hart Geen wonder dan ook dat de pogingen om de nagedachtenis van onzen schilder door een zichtbaar openbaar blyk van waardeering te eereu aanvankelyk met succea worden bekroond en de commissie voor bet oprichten van een standbeeld voor Frans Hals niet alleen hy Hare Majesteit de Koningin Regentes maar by velen van onderacheidene rang en stand ajmpathie vindt £ r zijn er ook die alvorens hunne bydrage te bepalen met de praktische vragen voorden dag komen wat moet dat kosten eu waar zal het standbeeld komen te staan Op die vragen kan voorshands niat beter worden geantwoord dan dit dat zal van uzelveQ afhangen De kosten van een standbeeld worden geraamd op 25 000 a 40 000 golden Hoe ruimer dua de bydragen inkomen boe fraaier het standbeeld zal worden en hoe fraaier het standbeeld wordt hoe voornamer de plaata zal zyn waar het zal worden opgericht Wie het welmeent met de Nederlandsche Kunst hare geschiedenis en haren roem kan derhalve niet beter doen dan diep in zyn zak te tasten en eene ruime bydrage aan den penningmeester der commissie jhr F Teding vau Berkbout ta Haarlem te doen toekomen H Ct Te Tortorici op Sicilië beeft een leeraar aan het lyceum een zyner kostleerliagen een zoon van baron Gaetano vermoord De leer ling bad twist gebod met zgn leenuir doch de zaak was reeds geheel bygelegd en vergeten Tn den nacht daaraanvolgende echter sloop de leeraar Biagio Frodalh naar da kamer van den knaap en bracht dezen een dolksteek toe in de borat De ongelukkige overleed spoedig daarna De moordenaar dia eerst de vlucht nam werd gevat en toonda geen berouw Men had moeite hem i n het woedende volk te beschermen De commissie in 1891 door de Vereeniging van burg ingenieurs t belast met het samenstellen van een rapport over het onderwys aan de Polytechnische School heeft haar verat gereed Een onbekende schonk f 2000 om haar ia de gelegenheid te stellen ook eenige technische hoogescholen in het buitenland te bezoeken en 15 l den der vereeniging beantwoordden de vragen hun door de commissie voorgelegd Waarschynlyk in de eerste d en van September zal na eene vergadering worden gehoaden ter bespreking van de voorstellen der commissie die bestaat uit de heeren K A J Snethlage A Hnet J de Koning E H Stieltjes en F M L Kerkhoff De schoolopziener in het arr Middelburg de heer Van der Mieden van Opmeer bespreekt in het schoolbl de motie Beelaerts ca om tot eenheid van tydregeling te komen en vestigt de aandacht op de gevolgen de invoering van den Midden Earopeeschen tyd voor het schoolbezoek t geen ook reeds iu de Kamer door mr Heemskerk was geschied Die invoering zegt hy zal in ons land een verschil opleveren van niet minder dan 40 50 minuten met den Amsterdamachen tgd en het gevolg tal wezen dat de zon in December en Januari eerst omstreeka te 9 uur op zal gaan Velen zyn de kinderen die ten plattelande verapreid wonen op grooten afstand van de binnen da bebouwde kom der gemeente zich bevindendA school Zoo zyn er in myn arrondissement i in de bei treken zullen de kringen om de scholen nog wel veel ruimer te trekken zyn Hoe znllen nu die kinderen wanneer by aanneming van deze tijdrekening de natuur sochtends zooveel langer in duister blyft gehuld gedurende die twee wintermaanden by tyds gereed zyn en een langen weg afleggen teneinde by tijds te zyn in de te 8 of 9unr aanvangende school Ongeregeld schoolbezoek m et daarvan het gevolg wezen In den zomer hebbeu wy met het school verzuim door veldarbeid te stryden Mogen wy in den winter toch behouden wat wy hebben Wellicht zoo aan dat bezwaar tegen da midden Europeesohetydrekeniugkannen worden tegemoet gekomen door den achooltyd gedorende drie maanden sochtends een uur later te doen aanvangen doch zal daardoor de verhouding tnascheo den duur van den voor en namiddag scbooltyd niet worden verbroken teuzy het bykans ondenkbaar geval zich voordoe dat de boer den tyd zyner maaltyden zoa willen verzetten Vrees voor meer schoolverzuim doet my het gevaar dat ons dreigt onder de aandacht brengen van den lezer van dit blad want in de waarschuwing van mr Heemskerk dat de kinderen die de scholen bezoeken in den winter op vele plaatsen in ons land in donker zullen ontbytenc ia een dieper zio gelegen dan menigeen by eerste lezing daarin zoek bn zon Jenever en water trekken elkander aan E In den Singel by de Munt te Amsterdam is giaternaoht een man verdronken Hy liep iu beachonken toestand met een kameraad langa den waterkant en kre het toen plotseling in zyn hootd om te gaan zwemmen Hoezeer zyn vriend het hem ook afraadde en hem van zün voornemen trachtte af te honden de man begaf zich op een schnit en sprong ge kiflfld te tar Hg deed ti D paar slagen en lonk toen weg £ en half uur later werd zgn lijk opgehiald Tjden het hoTige onweder dat ich gisternacht én in den vroegen ochtend ontlastte sloeg te IJselmonde de bliksem in het hnis bewoond door den heer A de Jong baande zich een weg langs den schoorsteen daarna door twee boTen elkaar gelegen slaapkamers en Terliet waarschflnlflk langa den telephoondraad weder het hois gelokkig zonder iemand te kwetaen Het geheele plafond Tan een der kamers werd nit elkaar geslagen en de nog slapende personen werden door de al lende brokken kalk gewekt Een begin van brand werd door den zoon des huizes met eigen middelen gebluscht De wedatrgd tasschen de Amerikaansche dame die Zondag jt te Utrecht te paard zoo rgden t gen wielryders viel dadelgk in het water De dame te psard reed natunrlgk langs de binnenzgde van de wielerbaan over bet grasveld t welk door den regen echter zoo doorweekt was dat het paard op sommige plaatsen er tot de knieën inzakte en het TÓ Srdat de geheele afstand was afgelegd met zgn bergdster neerstortte Noch het paard noch de miss bekwamen lichamelgk letsel Van de voortzetting van dezen kamp moest echter worden ingezien Het zou wellicht verstandiger zgn geweest hem niet t beginnen daar de toestand van het terrein toch wel geen geheim zal zgn geweest Voor de mnnten onlangs te Bolnes gevonden zijn er door den heer C v d Waal dgkgraaf aldaar 18 opgezonden aan bet Kouioklyk Penningkabinet Volgens mededeeliug van dat kabinet zgn het lo bronzen mouten vau keizer Trajanus U7 98 v C 2o vau Faustina gemalin van Aotouius Pius 141 n C 3o van Commodus 180 192 n C 4o van AntoniQS Fins 138 161 n C Maandagnamiddag te 4 uur is een trampaard dat bg het aanspannen op den Dam te Amsterdam zich uit de banden van den koetsier wist iOS te rokken op hol gegaan Het dier rende de Kalveratraat in waar bet ter hoogte van het Café Neuf in botsing kwam met een open rgtuig waarin een dame met kinderen was gezeten Ooor den schok viel de koetsier van den bok Door spoedig toegesnelde hulp werd het paard tot staan gebracht en liep alles zonder verdere onheilen af De consternatie van zenuwachtige mensohen was natuurlgk zeer groot In aansloiting met het bericht omtrent den brand te Apeldoorn in den avond van 18 dezer kan gemeld worden dat J S die op vermoeden van brandstichting werd gearresteerd thans aan den recbter comraisaaris volledig heeft bekend De werkman Hartens uit de werkplaats der Staatsspoor te Tilburg is na eergisteren voorloopig geschorst te zgn en den gebeeleh nacht niet thuis geweest te zgn gisterenmorgen door trein 251 tnsschen wachtpost 20 eu 21 overreden zoodat hg onmiddellgk deod was Hg laat een viouw met 3 kinderen waarvan 1 slechts eenige dagen ond is onverzorgd achter BotienlaDdsch Uverzicht De verkiezingsstryd iu Engeland wordt voortgezet De toestand is nu aldus gekozen zyn 302 conservatieven 51 liberale aniooisten 116 liberalen 54 lerscbeafgevaardigden behoorende tot de party van Farnells tegenstander Mao Certhy en 7 Parnellisten de minderheid der Ieren die nog steeds blyft weigeren den heer Mac Carthy als den algemeenen leider van de nationalisten te erkennen De atryd is derhalve beslist in 530 districten I 9 uitslag in 140 districten is nog niet bekend De verhouding tufncben de aanhaogen van Lord Salisbury en Lord Rosebery kan daardoor geen ingrypende wyzigiog meer ondergaan £ ene aanzienlyke meerderheid in het lAgerfattia is den anti liberalen reeds verzekerd Omtrent de nieuwe anti School wetmanifestatie welke zich Zondag in België openbaarde toen Koning Leopold naar de Tentoonstelling Tan de voorstad St Gilles reed bevatten de Belgische bladea thans uitvoerige byzonderheden Het plechtige Te Deum by gelegenheid van den 64n gedenkdag der kroning van Ltopotd I dat als gewoon lyk de nationale feesten inleidde was in stryd met alle onrustbarende voorspellingen zonder eenige stoornia afgeloopen Maar nauwelyks had de Koning met zijn dochter Clementine in een open rytuig de voorstad bereikt of zy werden als overgoten met groene en roode papiertjes mei het opschrift W met de Schoolwet Te gelyker tyd riep de menigte Leve de Koning Weg met de Schoolwet Weg met den Congo Op het tentoonstellingsterrein was een ontzaglyke menigte aanwezig die den Koning herhjuUdelgk geestdriftig toejuichte Om zeven uur was bet bezoek afgeloopen Daarbuiten stond eeu nieuw ïerige en talryke menigte opgehoopt Het rytaig des Konings met de kap omboog werd door een troep van minsteni tweehonderd personen nageloopen die luidkeels schreeuwden Weg met de Schoolwet f Gefluit eu gejouw werd vernomeo De Prinses was merkbaar ontsteld Maar ook t eubetoogingen hadden plaats men joichte den Koniog eu de Prinses toe men wuifde met hoeden en zakdoekeu Weldra ontstond er twist tusschev de verschillende macifestanten De poij j an St GiHis die het rytoig des Koningim draf volgde trachtte zeven of achtmaa de straat af te zetten maar de Koning en zyn douter ontkwamen eerst aan de betoogingen toen zy Brnsselsch grondgebied bereikten waar de politie talryker was De ministers Oe Broyo eo Nyssens scbynen den Koning niet te hebben durven volgen zy zyn de Tentoonstelitng binnengekomen in een gAsloten rytaig en door een achterdeortje Al deze feiten en omstandigheden hebben te Brussel niet weinig sensatie verwekt Latere berichten melden dat de betoogiogen zich te Brussel hebben herhaald Toen hy zich gisteren naar den grooten balwedstryd begaf werd de Koning begroet met deo kreet kWeg met de scboolwetlc waarop anderen riepen Leve de Koning Ic Tien personen werden in heehtenis genomen De menigte wilde beu ontzetten waarop de politie van hare wapens gebruik maakte en eeu cbarge uitvoerde Een persoon werd gewond eenige andere in hechtenis genomen Tengevolge van het gebeurde by den terugkeer van den koniaklykeu stoet van het feestterrein zullen tien der gearresteerde personen vervolgd worden wegens beteediging des konings 7 andere worden vervolgd wegens het uitstrooien van een gedrukt manifest waarop de afkomst niet stond aangegeven De rechterzijde in de Fransche Kamer heeft in een manifest geprotesteerd tegen de voortdurende verbreking van het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven op de staatsbegrooting Zij betoogt dat ia den ongunstigen toestand slechts verbetering ia te brengen door vereenvoudiging in deu staatsdienst en dat meu door een verstandige decentralisatie tot een besparing van 120 millioen op de gewone uitgaven komen kan De cyfers waarop het uitvoerig stuk de aandacht vestigt zyn inderdaad wel geschikt om tot nadenken te stemmen Hoe groot is in 20 jaren de styging der uitgaven In 1876 werd de begrooting op 2570 millioen frcs vastgesteld terf yl voor 1886 3424 millioen noodig zyn alwo 854 millioen meer In werkeiykbeid is die styging nog reel grooter want destyds werden nog groote bedragen der staatsschuld geamortiseerd ook bad de couvtir ie toen nog niet plaats gehad die de rentebetaling met byoa 100 millioeu beeft verminderd Dos met die staatsuitgaven rekening houdend overschrydt de feitelyke verhooging verre het milliard Wanneer men echter aau het bezuinigen gaat mag men ook het oog wel eens richten op de onkosten die de Kamer zelve vordert Deze bedragen niet minder dan 7 371 720 aityd volgens een berekening van Paul Boaq lu ïFigaro Van die som krygen bet leeuwendeel de voorzitter de vier quaestoren en de afgevaardigden die 5 328 000 francs aan presentiegelden trekken terwyl de gezamenlijke beambten 809 000 fraucB salaris genieten waarby nog 35 000 francs komt voor woning De post en telegraafdienst kost 10 000 fr het schryfmaterieel niet minder dau 65 000 fr Drukkosten beloopen 530 000 fr de kosten voor den ate nOgraphischen dienst 120 145 fr De sAgenca Havaic die hare tel rammen ia de couloirs ophangt krygt hiervoor 5400 fr Ook curieuse posten komen op de Kamerbegrootiog voor Zoo bv 60 fr 5 c voor bet biljart 1523 30 fr oor eau de cologne 1448 83 fr voor spiegels 1190 39 fr voor borstels en niet minder dan 1798 frs voor lucifers By dit laatste moet men echter in het oog houden dat van de dure Fransche lucifers gemiddeld maar één van de tien branden wil Dat de Kam r echter voor haar eigen huishouding naar den regel der zuinigheid te werk gaat kan moeilyk worden beweerd Kn daarom mag zy waar zooveel met argusoogen bezien wordt ook op haar eigen uigaven wel met wat meer nauwlettend beid acht geren Ook in den Italiaauschen Senaat is het bekende geschil tasschen Crispi en zyn politieke t eoatanders aan de orde gekomen Enkele senatoren verlangden dat de behandeling van Giolitti s proces niet opgeschort zou blyveu Daartegenover werd door den minister van justitie en door Crispi betoogd dat het hof van caesatie de incompetentie der rechtbank overeenkomstig Giolitti s beweren had uitgesproken Maar te gelegener tyd zal de regeering de vraag weder in het parlement ter spiake brengen Men vergeno de sichmet deze verklaring een motie om het proces zyn loop te laten hebben werd ingetrokken Het Balkan schiereiland heeft in de laatste jaren slechts zelden zoo zeer de aandacht getrokken als thans In Bnlgarye de moord op den TToegeren dictator in MaoedoniS woelingen gericht tegen het Turkaoh beheer Officiëele f 0f beweren dat laatotgenoemde woelingen weinig ta t eteekenen hebben Particuliere mededeelingen spreken evenwel van het tegenovergestelde Aan de Frankfurter Zeitung wordt gemeld dat tusschen Radovic en Strumic een ernstig gevecht heeft plaats gehad tosseben opstandelingen en vijfduizend Turken De Uatste zyn op de vlucht gesl n met een verlies van zes honderd man de opstandelingen bezetteu een onoeembare positie Een ander gevecht tusschen opstandelingen en Tarksche troepen heeft plaats gehad in het district Maliscbewske en ook daar hebben ds opstandelingen het terrein behouden Deu bericbteu zyn afkomstig uit het orgaan van ihet Macedonisch comité en misschien sal eïke overwinning der opstandelingen een Chineesche overwinning blyken te syn Maar toch gelooft men volgens do Frankfurter ZeitaDg c in de didlomatieke kringen te Sofia aan de juistheid dier berichten al zyo ze ook niet officieel bevestigd Bedenkelyker echter dan deze overwioningsberichten wordt genoemd het feit dat ia Sofia een paar dagen geleden een rood gedrukte oproeping onder het volk is rondgedeeld onderteekend door zes gewezen officieren Daze oproeping moet luiden De teerling is gevallen Macedonië verheft het vaandel der revolutie het vaandel der vryheid 1 Hongerig dorstig naakt en zonder wapenen begint Macedonië den stryd Onze onteerde moeders onze vermoorde vaders roepen om holp Wilt gy broeders het lyden van bet arme volk werkeloos aanzien Wy zyn toch vao hetzelfde bloed en detfïelfden stam Van de hoogte van het Ferim gebergte roepen wy u de heilige woorden toet Vryheid of dood 1 c Broeders komt om met oui te sterven 1 De onderteekenaars van deze oproeping waren vóór twaalf d en nob actieve officieren in het Bulgaarache leger Toen dieuden zy een verzoek om ontslag in en gingen naar Macedonië zonder af te wachten dat aan bun verzoek werd voldaan Na kraohtigen invloed der vertegenwoordigers der vreemde mogendheden werden zy langs disciplinairen weg uit het leger ontslagen doch in het manifest noemen zy zich nog reserveofficieren Aao de ImparciaU wordt uit Havana geseind dat generaal Navarro te Bayamo is aangekomen zonder de opstandelingen te hebben ontmoet en dat het verkeer tusschen Bayamo en Manzanilla ia hersteld Volgens een officieel telegram gisteren uit Havana ontvangen bevindt maarschalk Campos sich in goede gezondheid te Bayamo Kantongerecht te Gouda Zitting vau Woensdag 24 Juli 1895 De volgeade personen zgn veroordeeld w ans Overtreding riascherywet H d O te Nieowerkerk a d Usel tot f 1 of 2 dagen hechtenis J B te Reeowyk tot f 6 of 4 di en h Overtreding Reglement op wegen en voetpaden iu Zuid Holland C V d H te Nieowerkerk a d Usel tot f 1 of 1 dsg bechtenia Overtreding drankwet A K huisvr van A v W te Zevenhntzen tot f 3 of 3 dagen bechtenis Overtreding PolitieVerordening r d gemeente Reeuw k W V L en A B beiden te Reenwijk ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis Verordening v Politie v d gemeente Gouda C M te Boskoop en M C d M wed A P V d W te Gouda ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis W V B te Gonda en J v d H te Gouderak ieder tot f 5 of 3 dagen hechtenis Overtreding Strafwet P V d T A V d B en L v W allen te Gonda ieder tot f 0 50 of 1 dag h F T S en A v d U beiden te Oonda ieder tot f 1 of 2 dt en hechtenis N V O te Rotterdam tot f 3 of 3 dagen h Openbare Dronkenschap W A D te Gouda A d R te Rozendaal en A D K te Gonda ieder tot f lof 2d h 8 d H te Oudewater tot f 2 of 2 dagen h J V d W W N en P J v d W allen te Gonda ieder tot f 3 of 3 dagen hechtenis I HO EZONDEN Mijnheer de Redacteur f Voorzeker zal bet verleden jaar ter gel onheid der kermis Uwe aandacht niet ontgaan zijn boe ongelukkig de eerste kraam op de Westhaven geplaatst was De brug was er half door vörnperd en menigmaal was het op het randje af dat de koetsiers goed hun draai konden nemen om de voetgangers voor overrijden te vryworen Het is te hopen dat dit jaar deze misplaatsing zal worden voorkomen hetgeen te meer kan geschieden daar er wel even als vorige jaren zooveel rnimte by de volgende brug zal orerscbieten dat er nog wel 10 kramen kunnen gezet worden Men Eftl dan gean gevaar loepen énk da voetgangers bg het pasaeeren van zwaar geladen wagens hun bwoen moeten bergea om niet t n de kraam of de pakkisten die er achter staan te pletteren gereden te worden Of moet het eerst zoover konten voor mener attent op ia Het ia te hopen van neen Iemand die nüt graag in d $ verknijping raaii W ielrijders Wilt gg gezond blgveii gebruikt dan dt WOUBN TBÜJEN van L van OS Az GODDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor krs slotkoers 1011 101 ll l 101 84 887 M s 8 Vis 8V V 84V ö Vis MV 108 l08 i 8 V Vm 87 118 w 1 m 48 ioo 1 97 is 69 688 mmt 808 811 ioiv B8V 1881 7 s 101 mm loov 149 96 80 fW 84 107 7 197 189 101 166 186 98V VlS V s 81 10 101 101 104 148 184 ih ii V 104 b 100 mm 8 10 1091 MV 110 108V 40V Bl sl l Vs SiO m i tv 108 10 108 108 l s 180 99 V 11 18 JULI HinuLuiD Gert Ned W 8 dito dito dito Sdito dito dito SV HOHSU Obl Goudl IBIl SI 4 iTjLLia luiohrtJTiDg 186S 81 8 OosTBNB Obl in papier 1888 5 dito in silver 1888 8 PoRTvaii Oblig met coupon S dito ticket 3 avsuMD Ubl Bionenl 1884 4 dito Osoons 1880 4 dito bij Botlii l88g 4 dito by Hope 18811 90 4 dito iu goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 8 Srucn Perpet schuld 1881 4 Toauu Oepr Oouv Isen 1880 4 Qeo leeaiag serie D Geo leaning serie C ZulDAni Bir V obl 18 8 Mixico Obl Buit Sok 1890 ViNlElilLA Obl 4 onbep 1881 Ahstiidui Obligslien 1896 8 BoTinOAjl Bted leen 1894 8 Nin N kti Huideliv asnd Arendsb Tsb Mji CertiSosten DeiiMsatsohsppü dito Arak Hypotheekb paodbr 4 Gult Iüij der Vorsteol ssnd s Or Hypotbsekb puidbr S s Nederlsndsehe bsnk uad Ked Handelmsttsoh dito N W h Fao Hn b psndbr I Bott Hjrpotkeekb psndbr 3 s Utr Hjrpotlieekb dito 9Vi OotTKNK Oflst Hong bank sand BüsL Hypotbeekbank paadb 4 V Ahuka Kaait hypoth paildb 6 Maxw L G Pr lifln eert 6 KlD HoU IJ Spoorw Mij aand Mq tot Bipl V St Bpw aand Ned Ind Spoorvegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 Ilu Il 8poorirl 1887 89 A Eobl S Zuid IUl Spwrng A H obl 8 PoLBM Warsokau Weenan aaDd 4 BosL ar Buss 8pw HiJ obl 4 Baltiaehe dito aand Fastowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 6 Kirsk Ck Aiow 8p kan obl 4 dito dito oDlig 4 AluuKA OeDt Pao Sp Mij obl 8 Ohic fc North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Blo Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv fc NaahvilleCert v aand Mexioo N Spw Mg lehyp o 8 Miss Kansas r 4 pet pref aand N Tork Ontario fc West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 Bt Paul Hinn fc Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 CiMaOi Can South Cert v aand ViK O Ballw fc Nav Ie b d e O Amsterd Onfoibus Mg aand Botterd Tramwegi Mssti aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 Bnan Stad Antirerpenl887 s Stad Brussel 188 Hoxo Theisk Begullr Ossellsoh 4 OosTWll Staataleening 1880 8 K K Oost B Cr 1880 8 Sraiui Stad Madrid 8 1888 Nio Var Bes Hyp Spobl oert iNElClITISaEN WKI KE UIVUB SCHAU Of HIHDM KirNNSN VEEOOBZAKSN BÜRGEMEBSTEE en WETHOUDERS vu Gouda Gezien art 16 der Wet van den 2n Jnni 1875 StaaUbladc No 95 Doen te weten Dat bg Koninklijk Beelnit van 4 Jnli 1895 No 15 met w siging van bon besluit dd 29 Janoari 1895 No 6 aan N Mogendorff en zgne reohtverkrggeuden vergunning is verleend tot het opricbten eeoer bewaarplaats voor afval van bolden bg de op te richten hnidenzooterg en droogerg op het perceel aan de Karaenelksloot kadaatraal bekend sectie A No 3040 Gouda den 24 Jnli 1895 Bargameester en Wethouders voornoemd E h MAKTEN8 De Secretau BROUWER