Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1895

No 6719 Vrijdag 86 Juli 1895 34ste Jaargang m mm cohmt Ni euwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco perpost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd APVERTEWTIfiN Dank aan allen di m bg mjjue benwming tot lid Tan den Qemeenteraad blgken Tan belangstelling gaTen TAN UALGN Terstond gevraagfd wegena ZkHe E£N £ ZINDELIJKE DIENSTBODE KTOOlDIITJLiP Adres MARKT A ISS WIJNHANDEL VAN ALPHEN LËDËBOËR IS BOIIEBDAJU i Depot A NORTIER Cfome C 34 35 Allernege bekroond met 1 EereDiploma s Gouden en ZÜTeren Medailles I beneTens Eere Diploma 1 Oonden Medaille en Oer tiflcate of Award of the World s Hygieni Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoeiiid Druiven llorsl Boiiig Bxtrac MELIANTHE CIT DB Machinale Fabriek DE HONiaBJ OEM TAN H N van Schalk Co geTestigd te aOravenhage Geen middel is of kan worden n tgeTonden welke de Melianthe overtreft het is OUBBBBOMPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de Tele en Terschillende bekroningen getuigt Het Teniaoht en geneest OJr MJJ X JS J ZJ £ de strengste hoest en veiouderde borstkwalen Oadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen lijn de OTertniging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prjJB worden gesteld De MELIANTHE is TOrpakt in flacons Tan 40 ets 70 ets en ƒ 1 met ge bruiksaanwjzing Toorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Qravenhage 1 Verkrögbaar hg P H A WOLPF Drogist Markt Qmda A BÜUMAN Moordrieht J C RATELAND Boikoop X Jk XJ0 B T WIJK Oudmaur Iriieips T E PARIJ S Zenden gratis franco de generale geïllustreerde eatalogus in da liollandsche en fransche talen bevattende de nieuwste modes voor het Zom ra lzoen legen gefrankeerde aanvrage gerloht aan I JULES JILUZn C PARIS De stalen der nieuwstfl modestoffen In voorraad bijliiPrlfitemps worden eTeneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelOkde verlangde soorten op te geven en ongeveer da prijzen te bepalen VanEendLngannaar ftU Xduidvn derWarald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rech ten Oori e pond ntla In lie talen Tandarts E CASSÏÏTO Tarfmarkt 172 Gouda uitgraonderd Zondags te sonsnlteeren ran 10 tot 5 uur WE8TLANDSCHE HYPOTHEEKBANE gevestigd te Qravtnltage verstrekt Gelden op 2e Hppotlieek en verkoopt FanMtrieven van 1000 ƒ 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bg de Heeren J HOOFT GRAAFLAND A VAN EaPEBS R0UAARD8 Montijn t Co jj De Directie rBMSCES ST00MVEB7EBU ÏN Chemische WassoheriJ TAN H OPPE HEIMER 1 Kruiskade Botterdam GobreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepat voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alia Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 26 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Wegens TergeTorderd seizoen Qroote Prijsvermindering van alle voorhanden Artikelen als PARASOLS DAMESBLOUSEN ONDERROKKEN KINDEBJURKJE8 Geborduurde ROBES JONGENS BLOUSEN OVERHEMDEN DAMBS FODTS HANDSCHOENEN KOUBEN enz enz CORSETS tegen bgzondere lage prgzeu Shet Prachtwcrk TUART JUartelarea Teeken in op nARIA L TUART Koningin Verschijnt in 10 ik 12 afl groot formaat met PRACHTIGE PLATEN Slechts 30 Cent per all tr per H st 35 Cent Ie afl bg eiken boekhandel ter inzage of bg de uitgever P STOKVIS WATERRBDS t IÏOBch Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk nr Dr Retau s ZiELFBEWARiniG Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeu jd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redtjaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Goudsche Harddraverij Vereenigingp JEENDEACHT MAAZT MACHT HARDDR4WRM te GOUDA Donderdag I Augustus 1895 des namiddags 1 uur ▼ an PAARDEN van Zessen klaar die in Nederland geboren zijn onder den Man om prij en van f 250 f 100 en f M Namens het Bestuur G TAN H0DWENIN6B President J C GöTTE Secretaris ülaatschappij Exploltat ie van Staatsspoorwegeo Wereld Tentoonstelling te Amsterdam Ill rfi ii TOT VAN Rotterdam Maas den Haagf en Gouda NAAR Weesperpoort en Centraalstation Eiken Diii§dag en Donderdag van af 23 Juli 1895 lot nadere aankondigingr tegen den vraehtprijs enkele reis voor heen en terug 1 Zie verder de Aanplak en Strooibilletten TRERRIi G 19 Oct ober 1895 Hollandsche ülaatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot 1 H Loten voor f 10 i VERKRIJGBAAR BIJ A BEINHMAÜT ZS LANGE IIENDEWBG D 60 toriawater ui f de VIcforiaSron f e Oberlahnsfein by£ma Tafeldrank Vanh0 oninklykef uisder ederIanden Waarom word ik 7an mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het i niel lelden dut geoeriag nhrengeLdomiddolen tMTalligonlcl kt worden die io deband o een bekwaam DMihe r ee goed ucü hebben Wm met Priesnite de geleerd TMtigeader walerkaur meihode wien 00Dpl l8 een bederaarlMord foor do ljdeodameo8chhe d geworden iie D Lroudige beërf H ft niet een Zweedaoh majoor Thnro Brand genaamd een m ddoltegen rrou waniiekten aan de hand gedaan die hel lanoel der chirurgen roods mmdor noodjakolgk heeft gemaaktTn IbaMgomoengood ran allo gonee hoeren baginl te worden P Ook op hel gebied ter boperkmg tenuwrioklon begint or licht Ie komen en ook hier la een wog geopend geworden die op de eooTOudlgal Tn n tunrHik 1 mnnier roanltateo oplevert elke wol in taal ru d dort jaron on r nderd aangewende geneoakundigo hnlpmiddelen aoo al bgvoorb Bromium Yaor Araenioum m gehwl te rerdnn n ün vele menechen die nooh k noch g ond a n en toch klagen dal Jg aleh m hoh m enLalli behalve wel gevoelen het goringale niet veloo kunnen en ael door een h g g worden ee oS Mlven on andoren tot last rijn aonder hot la wiU n Vole worden geplaagd of door vree ijk angat of door droefgeeeligheid kunnen niol lapon on worden door benauwd droomen gekweld Da Hn er weder ander die la kampen hebben mei hoofdpun oongMli w kheid van geheugen oorauiae ei toevallen Eindelgk Hjden do ergston ondor bon aan verlamming vituadan en vallende aiekte AldSa ongolukkigon die men op elk n leeftijd onder elk g ilaoht en eiken eland vindt uq muwaiek enmin of moer do alachlolters der leefwijie van onsen tijd Wie tol eene doaer oategorien van lijdora bohoorl on ingolioht wensoht te worden over da werking eener nionwe mothode adroseeero zich aan Amrterduu H CLÉBA t Co Heiligeweg 48 Gouda Snelperadruk van A BalHXlUN k Zoon BINNENLAND GODDA 25 Juli 1895 Blykens hedeo bg den Baad Tan State afd Toor de geschillen ran beatnnr ingekomen kon beslaiten zyn o a gehandhaafd Het beroep van N Mogendorff koopman alhier tegen een besluit van B eu W deswr gemeente waarbij hem Toorvraardelgk rergonning il rerleend tot oprichting eener zouter en drogery van haiden is eene der voorwaarden vernietigd en aan den appellant alsnog terens onder roorwaarden Tergunuiog verleend tot oprichting eener bewaarplaats van ahal van huiden Mevrouw H M J de Klerck Schut te s Gravenhage is eigenares geworden van de ambaohtsheertykheid van Krimpen a d IJsel Bg de op 22 Jnli te Gonderak gehouden verkieïing van twee leden voor den gemeenteraad zgn herkozen de heeren F J W Gautier met 54 en J G Van Yliet met 32 stemmen Bet getal uitgebrachte stemmen bedroeg 36 Maandag avond hing de dienstbode van den landbouwer K M ta Stein een paardendeken oxer een balie die aan een loopplank over een sloot waa rafltgehecht Toen zy midden op de plank stond brak deze en de dienstbode viel Toorover in de sloot De vronw bniten komende zag een weinig hoofdhaar boven bet water nitsteken waardoor zy tot de overtuiging kwam dat de dienstbode in het water lag Onmiddellyk snelde zy met eene andere dienstbode te hnlp doch ze kouden haar onmogelyk verder dan den oever krygen Intuaschen kwamen meer ter hulp opdien die haar geheel wezen loos op het droge brachten De A 61 met behulp van den heer D R wendden de regelen voor drenkelingen aan en hadden het geluk de levensgeesten op te wekken Te Krimpen a d IJael is een circa 7 jarig knaapje spelende in eene sloot geraakt eu verdronlEen In de gemeente Zevenhuizen is eene verordening uitgevaardigd op het venten laoga de huizen wat niet toegestaan wordt zouder sohriftelyke vergunning van den burgemeester De commissaris der Koningin in de provincie Znid Holland heeft ter kennis van belanghebbenden gebracht dat door de Gedeputeerde Staten ia bepaald dat de afzonderlijke jachten FEVILLETOai m HARSKRAMEL Naar het DuiUch 6 Dau moet ik op den nog te verwachten oogst leenea en wie dan niet het scherpste toeiicht op zqae zaken houdt is met een jaar of wat voor de haaien Meer heb ik u over mijne zaken niet te zeggen Mr Helmatedt de noU s stukken en aantuokemngen die u noodig hebt zal ik u geven Neem eerst maar flink den tyd om met mijne administratie op de hoogte te komen en daarna kunt u de boekhouding volgens uwe eigene methode inrichten en doorvoeren Het paard waarop u hier heen ijt gereden sta ik tot uw persoonlyk gebruik af dan doet het ten minste nog eenig nut want onder ona gaz d en gebleven dat luie artikel is één staaltje van onzin waartoe ik my al heb laten verleiden Wal uw BBlaris betreft zal ik voor het eerste halfjaar eene aanwiJziDg geven op de County bank dan kunt a het naar welgevallen trekken En hiermee basta de zaken ffXatusschen vervolgde Elliot na de hand een paar maal door de haren gestreken ts hebben weusch ik in een man van uwe besobaving iets meer te zien dan een boekhouder Myn heide zoons zijn op het gymnasium ik moet vaak io de stad een nacht overblijven veel met onze buren omgaan doen wö juiat niet dus myne vrouw en myna doohler iiulen zoo nu en dan gaarne uw gecelaohap genieten op waterwild voor dit jaar zullen worden opend op Donderdag den len Aogustaa aa sstaande en dat mitsdien van dat tydatip af de nitjiefening der jacbtbedrgven vermeld in ah 15 litt d f en h der wet op de jacht on viaschery is geoorloofd wordende tevens hfljr innerd aan de bepaling van art 1 van et reglement op de uitoefening der jacht kn visBchery in deze provincie krachtens we ko die jachten niet anders mogen plaata hebbm dan op het water langs de stranden oevtra van meren plaiseo rivieren en op moerassij landen Naar thans met zekerheid kan worden gemeld en dit in weerwil ran tt enstrydige berichten zullen beide Koninginnen binnen korten tyd een bezoek brengen aan de Amstérdamsche Tentoonstelling Het ia alleen niet zeker dat dit bezoek nog in deze maand dal geschieden zooala aanvankelijk werd verwacl t Men meldt van Hoek van Holland Gistermorgen is de door den Oceaan sleept wordende biggermolen xIJmutden I komende van Brunsbüttel van den aannemer L Kalis te Sliedrecht op ongeveer 1000 M benoorden het Noorderhoofd in zee gezonken Het wrak ligt op 6 M onder laagwater en is voor de groote vaart niet hinderlijk Het lek springen tengevolge van de ruwe zee is de oorzaak van het ongeval Vanwege het loodswezen is reeda eene wrakton op de plaats gelegd Een droevig ongeluk beeft gistoren in den vroegen morgen omstreeks 3 uur in de Kyuhaven te Rotterdam plaats gehad Aldaar ligt aan paal 13 het atoomsohip Jerano8 van Lulea Zweden yzererts te losaen in lichters die laogazyde liggen Dit geschiedt met groote bakken die ongeveer 1200 kilo inhouden Deze worden aan een ketting ronner geheeten in het ruim afgelaten en daar door 4 man gevuld dan opgehaald eu in den lichter geledigd 6y het ophalen van een van die bakken brak de runner en de ruim 1200 kilo s zware last viel naar beneden kwam terecht op den tunnel en sloeg om met het treurige gevolg dat de werkman Marinas Verschure wonende Oudaenstraat er onder werd verpletterd Dr De Snoo die zoo spoedig doealyk aanwezig was kon slechts den dood constateeren Een tve9de werkman die naast Verschure stond H V d Lang wonende Zwarte Paardeustraat 24 kreeg den bak ook op het lyf Hij brak een zjjner beenen eeu arm en hflt lioker sleutelbeen Du derde men die aan dezelfde xyde stond Izak vertelde me dat u piano spüolt dat goefi al eene aardige afwisseling en ook in hare stadiun zal onze Etlen wel van u kunnen proüteeren terwyl de conversatie met beschaafde dames u in de gelegenheid atolt de mogelyke tekorten in uw Kngelsch aan te vullen Zie zoo Mr ïlelmstedt nu weet u ten naastenby wat ik van u verlang het overige zal zich wel vinden en als u er niets op tegen hebt gaan wy vóór de thee eens kyken hoe onze zwartjes dansen Dit zeggende nam Elliot zyn hoed en stond op en Helmatedt volgde hem naar buiten intussohen lang zoo vlug niet ala toen hij den parlor btnnetitrar Ondanks de gamakkelijkheid waarover zijn patroon gesproken had overkwam Helmatedt ee gevoel ahof de balvti wereld op zijne schouders ruette Wat wist hy van plantagebouw en beheer In Duitschl nd had hy de staatsboekhouding geloerd en in de exportzaak van New York had bij zich het gewone EngeUcbe koopmanaboekhouden eigen gemaakt bovendien had hy in die zaak eenige oppervlakkige kennis van de boomwol gekregen maar welk begrip had hy van de inrichting eener groote plantage in bet Zuiden waarvan Izak nog wel gesebreven had dat zji een der belangrykste van noordelyk Alabams was F Immera nihil En van die aoblelooze openbaarheid waarmee Elliot over zijne positie gesproken had maakte hem het hart nog zwaarder 1 Een ploiselingen laoh van zyn principaal deed hem uit zyae zwaarmoedige gedachten opachrikken en eerst nu werd het hem bewast dat hy met zyn geleider at een tamelyk eind van het landhuis verwijderd was Helmstedt begreep dat hy om iu tegenwoordigheid van het di Datp rsoaeel niet onbsholpen en linkacb op te was de zoon van den ongelukkigen Verschure die TOOr zjJD oogen zijo vader zag verpletteren T d Lang werd naar hot Ziekenhuis vervoerd De ketting is in beslag genomen Tydens het hev ige onweder dat zich Dinsdag nacht en in den vroegen ochtend onilaatle sloeg te IJaelmondo de biikaem in het bois bewoond door den heer A de Jong baande zich ean weg langs den schoorsteen daarna door twee boven elkaar gelegen slaapkamers en verliet waarachynlyk langs den tejephooudraad weder het huis gelukkig zonder iemand ta kwetsen Het geheele platoud van een der kamers werd uit elkaar gesli en en de nog slapende personen werden door de vallende brokken kalk gewekt Ëea begin vau brand werd door den zoon des huizes met eigen middelen gebluscht Ook iu de omstreken van Nymegeu heelt het onweder Dinsdagmorgen zwaar gewoed Te tiatert sloeg de bliksem in de hofstede van Eagelaar die spoedig iu lichterlaaie stond In korten tijd waren huis en inboedel door de vlammen vernield Een en ander is verzekerd Verder sloeg de bliksem dooreen openstaand venster in de eetzaal van het Hutel de la Fromonadec aan den Ubbergsoheu weg zonder daar schade te hebben aangericht Een kellner die van de buitenzgde de zaal juist binoen wilde gaan werd ala het ware teruggeduwd en i06lde ooB hevigen cbok in zyn beenen Drie werklieden die onder de veranda een ichailplaats hadden gezocht verklaarden ook een schok te hebben gevoeld een hunner was zelfs tegen den grond geslagen Te Wijchen werd de woning van den gemeenteontvanger deu heer Klein door het hemetvuur getroffen waardoor eon begin van brand ootstood Even daarna sloeg de bliksem in het woonhois van G Ariëus aldaar Hier werd nogal schade aangericht doch er ontstond geen brand Naar wy vernemen is de bekende firma Draisma van Valkenburg te Leeuwarden voor hare inzending Levertraan wederom met goud bekroond nu op de Wereldtentoonstelling te Amsterdam De Staten van Noord Brabant hebben besloten een millioen golden beschikbaar te stellen voor een door het Rjjk te graven kacaal van de Zuid Willemsvaart langs Tilburg naar de Mark en door de Oosterbontache haven en naar den Amer Er beeft zich te Nienwer Amatel een naam treden die zwakke gedachten met geweld van zich moest zetten on trotach het hoofd aohterover werpende keek by naar de dingen om zicb been ffKyk daar eena Sirl ileb je zoo ieta van je levtn wel meer gezien P riep Klliot vroolyk lachend Zij stonden aan den bovenrand vau de laagte waarin de negerh uiten gebouwd waren Hoewel het daar al begon te schemeren kon Helmatedt nog zeer goed oudersoheideu dat een vierkant stukje land gebeol met planken belegd was waarop bet krioelde van iBDsende zwarljos Op twee reusachtige vaten stonden twee zwofte rioolvirtuozen beiden met do voeten de maat hunner muziek stampend terwijl een van de twee de figuren eener soort quadrille met beesche atem uitbulkte Groepjes en ook paren zwarte jongens en meiden zwaaiden giebelend en zingend om elkander hoen Ondanks de avondkoelte droegen de meeeto dansers witte broeken waarboven kwalyk passende afleggers van bunnei meesUr en de beide jonge massa s alsmede de st ve radermoorderd alierdwaast figureerden Sommige der grootste banjers prijkten met kale glacé handachoenen en hooge laarzen Hoe mal ook toegetakeld de danaers deden hun uiterste best om hunne damea door graoieuss buigingen galante woordjev en andere afgeziene complimenten te behagea en tusaoben de bevallige paren dansten de humoristen onder het gezeUchap ouder kunstig voetongetrommel en handengeklap hunne solo s Toen master Elliot en do vreemde maater de danavloer betraden namen de dansera zonder hun genoegen te slaken met een tierlyken zwani hunne boeden af Zyn al die iworton uw eigeadamF vroeg I looze vennootschap gevormd tot exploitatie van eene stoom roomboter en kaMfabriakt met een kapiteal van f 100 000 De fabriek zal voor eene dagelybsohe verwerking van 25 000 litera melk ingericht worden en gebouwd ia het centrom der melkproductie in Amstelland aan den AmstelveenHhen wiV Uit den Haag wordt gemeld Van eeiL milden gever die nadrukkelgk ala voor waarde lelde dat lijn naam geheim moeet blyvon is de aanzienlyke gift van f 10 000 ontvangen ten behoeve van het Nationaal Fondi tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van in Nederlandsob IndiÖ gevallen militairen met het verzoek van die som sooveel mogeiyk onderateuning te rerleanen aan O I militairen voor den vyand verminkt daar de bedoeling van den gever was penrooniyken moed en doodsverachting bg den soldaat op te wekken c Door de rechtbank te Winschoten ia giste ren vrygeaproken Hi o D landboower tf Stadapolder sederï een maand gedetineerd beschuldigd van het zich ten nadeele van ayne nicht Zwaantje Botjes onrechtmatig toaiïigenen van f 10 000 aan effecten Het O M iicbta eene gevangenisstraf van 3 jaar Ala verd diger trad voor den beklaagde op mr Rutgeri van der Loeff adv en proo te Oroningaa Gisterenuacht moeten een of meer onbekenden zich door opachoiviog van een raam toegang hebben venchaft tot de woning van den loodgieter Seyffert te Zwyndreoht en daar nog wel uit de kamer grenzende aan die waar het grain sliep een bedrag van 5 k 600 gld benevens een zilveren horioge en gonden borlogekettiug en een ring hebben ontvreemd Gisteren ia door de gemeentelyke politie een onderzoek ingesteld terwyl heden de justitie uit Dordrecht zich naar Zwyndrecbt heeft begeven De uitslag daarvan is nog niet bekend Dat de dader uitstekend met de lokaliteit en de bergplaats van het geld bekend was kan wel daaruit blgken dat eene in de kamer staande secretaire onaangeroerd is gelaten en alleen een kleiner kastje met een valiehen sleutel werd geopend Opmerking verdient nog dat de bewoners s ochtends bg het ontwaken een paar uren later dan gewoonlyk de lamp welke zg bg het naar bed gaan hadden uitgeblazen brandende Tonden Helmstedt Neen myn volkje heeft van avond de vriandjoi van de buurplantage te gast morgen krijgen xy missofaien eene uitnoodiging om daarheen te gaan sn die pret duurt zoo voort tot nieuwjaar In de kerstweek veraooept de neger zijne spaarpeooingen van het geheele jaar Zorg voor de dag van morgan kennen die snaken niet Terwijl Helmstedt bij het fantastische licht vau een paar dozijn kleurige lampions het komische aohouwspel gadesloeg on daarbij ook zijne zorgen begon te vergeten kwam uit de donkere massa oen lachend blank meisjesgeziohl voor zyn veiraaten blik opdagen ffMijne dochter KIten zei Elliot haar vluohUg roorsteitende en dit is nu Mr Helmatedt dio Jelui vrouwtjes den winter zal helpen verkorten Eeu blik half schuw half nieuwsgierig maar van wondere helderheid trof den nieuwen boekhouder en de e wilde juiat een paar beleefde woorden zeggen toen oen tweede jongedamesgezicht verscheen en hem de woorden op de lippen dwd besterven Mistress Marton onze vriendelijke buurvrouw vulde Elliot zijne voorstelling aan als u oos nu wat vlijtiger bezoekt Ma am kunt n ook wat atn onzen nieuwen vriend hebben De dame boog stijfden Helmstadt boog ook maar hy wist niet of hy ifflakte of droomde want te midden van het oorverdoovonde gejoel der zwarten en bestraald door het fantastische licht dor lampions stond voor hem het vriendinnetje zijner jeugd de dame van City Hall Park Pauline Peters of zooals ni hier genoemd werd mevrouw Marton De gtijze oom Marton uit Alabama was dus haar echtgenoot Worit mrtolfd