Goudsche Courant, vrijdag 26 juli 1895

Verschillende ernstige plannen en voornemens zyn nog in studie Wy vleien oos onze lezers daaromtrent spoedig meer te kaonen meedeelen De termyn tot aanvr e van plaatsrnimte blijft nog open tot 15 Augultaa Men meldt oit Nymegen By het vertrek van een pleiziertrein oit Friesland geraakte gisteravond een conducteur onder den trein De beide beenen werden hem afgereden Hy ia opgenomen in het R K ziekenbuia De ongelukkige die te Orouingen woont ia huiavader met 9 kinderen Het dagelyksch beatunr vsn den Ned Wielrydersbond heeft aan Ged Staten van Overysel een verzoekschrift gericht om de onlangs door den iiaad van Zwolterkerspel vastgestelde poIiUeveronlening tegen de wieiryders by H M de Koningin ter vernietiging voor te dragen In den gemeenteraad van s Gravenhage is door den heer Krap met eene breede toelichtiogt ontleend aan zyn rede in het Kon Iu stituut van Ingenieore en aan het rapport der jongste HavenGommiaaie in het belang van bet welslagen der nieuwe havenronceasie de volgende motie voorgesteld De Gemeenteraad van s Gravenhage overtoigd van de noodzakeiykbeid eener veilige ligplaats voor de Soheveningsche vloot gezien de noodlottige gevolgen van den Decemiwrvloed waarby op zoo treurige wyze aan het licht kwam dat spoedige voorziening dringend noodig is overwegende dat de faaringvisaehery als nationale industrie ook van het uiterste belang is voor het Ryk noodigt B en W uit onder aanbieding van een belangriik snbsidie en verdere medewerking zich te wenden tot H M de Konin ginWed uweRegentea van het Koninkryk opdat verkregen worde een oplossi ng tot keering van de ernstige gevolgen die uit een sociaal en gemeentelyk oogpunt verbonden zyn aan de vernietiging van Scheveuingen als viaschersplaats c De behandeling dezer motie is tot een volgende vergadering uitgesteld Voorsf was nog door den Voorzitter mee 1 dat vier maanden geleden den Min van Waterstaat is gevraagd in dezen handelend op te treden 2 dat het rapport van den directeur der openbare werken omtrent hetgeen in België wordt gedaan is ingekomen en in de zal worden opgenomen De jaarvergaderiug der GelderachOverysel ache Msatschappy van Landbouw gaat ditmaal als zijnde de vyftigste met eeoige byzondere feestelykheden gepaard waarvan de vermelding evenwel minder in het kader van ons blad valt Wy bepalen ona tot hoofdzakelyke meedeeling van het op de vergadering ba handelde En dan zy in de eerste plaats vermeld de bespreking over de nieuw ontworpen Personeele belasting in verband met den iandbonw Dit onderwerp werd iogeleid door den heer H M Hartog van Barneveld die er op wees dat de huurwaarde thans wordt aangegeven door den bewoner van het perceel terwyl dit volgens het nieuwe ontwerp zal geschieden door de administratie Het ontwerp zal den middenstand het gelag doen betalen De huurwaarde in de belasting zal hooger worden meende spreker wel ig waar zal men geen belasting voor deuren en vensters meer betalen doch aangezien de boerderyen in den regel slechts ééne verdieping neljben zal deze remissie van weinig invloed zyn voor de boerderyen Spr vreesde dat de aanslag volgens de werkelijke huurwaarde den boer meer zat kosten dan thans En dan de aanal voor koetsiers In den regel is de boer zyn eigen koetsier Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Zomerdleost 1895 AaogevaDgeD 1 Mei TUd vao Grcenwicli 00 C D A 18 88 18 39 8 S6 o 18 43 t 18 68 1 44 KOTTBBDiM 1 84 7 11 7 58 7 68 8 06 8 18 8 88 3 48 4 60 4 57 6 04 5 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 08 8 16 6 48 7 30 8 60 3 10 8 85 7 85 10 7 47 3 6g 4 08 GOUDA 11 50 11 80 10 88 10 38 10 3 10 46 10 58 18 08 18 40 3 8 4 08 4 40 DIN H A A 0 00 UDA 7 46 8 07 aÖUDA OEN HAAS Goud 7 3U S5 8 09 9 37 10 80 1 0 50 18 18 18 86 1 87 8 86 3 47 4 46 5 87 7 14 7 4 8 8 8 64 64 11 16 il v M 7 48 8 47 11 08 18 37 4 67 8 01 10 06 Z ï giw 7 68 8 68 11 18 18 46 5 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 9 08 U 87 18 68 6 80 8 86 10 87 Umra 8 18 9 18 9 8710 1 7 10 48 11 3818 48 1 03 1 57 4 05 4 17 6 86 6 67 7 44 8 819 9 8810 88 11 46 sHtge 6 48 7 80 7 43 8 80 9 88 9 4610 1411 3518 161 38 8 44 8 68 3 43 4 15 6 176 11 7 68 9 88Q Toorb 5 64 g 10 80 1 44 6 17 Z Zegw6 08 10 85 1 68 i t i 6 13 9 63 Ze II 6 1 10 46 8 0 6 48 10 03 Qoada 6 80 7 50 8 18 9 56 10 1610 67 18 05 18 46 8 80 8 14 3 86 4 13 4 43 6 47 6 58 8 88 10 18 Stopt te fileiswyk Kruuveg eo NootdorpLeidsahendun D T a 1 0 H T o o U D A ütnobt 6 83 7 60 9 10 11 34 18 60 8 10 8JS8 4 43 6 36 Woerden 6 58 8 11 10 83 11 61 4 16 6 53 üiidewiUr 7 07 8 19 10 81 4 84 Goud 7 80 8 38 8 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 5 80 7 08 AMSTEXOA K 00 UDA AlutardulWp 5 60 8 15 8 55 11 8 40 4 86 esud TJO 8 04 10 14 18 18 I N i a 80 1 SA UTBECHT 6 35 6 40 7 65 8 0 8 81 9 05 10 19 11 18 48 8 83 3 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 81 10 166 50 6 64 11 14 8 37 7 10 10 8 6 69 7 08 8 18 H 8 46 8 34 5 06 6 17 7 18 8 48 10 376 18 7 SS 8 88 8 41 9 37 10 51 11 45 1 80 3 08 3 50 4 48 6 89 6 85 7 46 8 0411 O O II U A A U8TEB0AH 40 8 81 10 01 11 18 10 3 81 4 47 6 56 10 16 18 46 Ook te Oosterwqk ia door choenmikeri uit die itreek rergaderd ter bespreking hunner belangen Voorloopig is besloten tot hot oprichten Tan een bond ter bebartigiog ran alte zaken ban rak betreffende In diezelfde vergadering werd naar aanleiding Tan liet besprokene op de vergadering gehouden t Waalwyk den 17 Juli aangeoomen een motie waarin werd medegedeeld datmen zich vereenigde met bet besprokene in deTergadering van Noordbrabantacbe scboeo makers te Waalwyk en het noodig acht datdaaraan gerolg worde gegeTen gedwongendoor de enorme ferbooging der grondstoöen De Tergadering sprak den wensch ait dat depryzen Tan bet scboenwerk met miosteas 15 pCt worden verhoogd en dat dit door middelTan de pers zooTeel mogelyk ter algemeeoekennis zon worden gebracht De beachrgviDgibrief voor de achtste algemeene vergadering en het derde conifrea tsu den Nederl Bond Maatschappelyk Belang van 4 tot 7 AagnslQfl in Leeuwarden te houden vermeldt o a de rolgende onderwerpen ter behandeling 1 De maatacbappelyke plichten van den Middenstand Inleider de heer G J Hooyer te Arnhem 2 De belangen van handel en nyverheid by een demping der Zuiderzee Inleider de beer Mr 11 Smei nge lid van de Tweede Kamer 3 Is het niet wenschetgkjeen vereenigiog op te richten waarvan de leden zich Terbinden by faillissementen oi onderhandache accoorden geen accoord aan te nemen beneden 40 of 50 pCt Inleider de beer J A Stoop Jr te Leeuwarden 5 Is een wyzigiag der zegelwet gewenscht in dien zto dat quitantiën beneden f50 worden vrygeiteld van zegel Inleider de heer G W Eiema te Bolaward Het zniver redactloneele gedeelte der Amori kaanache bladen wordt voortdoread kleiner de taak van den redacteur krimpt in terwyl die van den reporter zicfa roart dur Qd uitbreidt The Literary Digest baalt echter verklnriugen aan van een paar hoofdredacteurs waarvan de een vnn Tele lezers brieven beeft ontTangeo met de mededeeüng dat zjjae hoofdartikelen hen tot betere mendoheo gemaakt hebben en terwyl de andere meent dat het aandeel van den uebryvar van artikelen in dagbladen weer zal toenemen Een ander Amerikaanacb blad acbryft echter Zn 1950 zullen de dagbladen geen artikelen meer bevatten Zy zulleu volmaakte verslaggevera hebben verslag geven zal eene wetenschap geworden zyn en de reporters van 1950 sallen een even goeden atyl hebben als de beste der gesohiedschryvera en ze zullen even nauwkeurig zyn Orer wat er gebeurt sullen zy verstandig genoeg zyn geworden om die zelf te maken The Kiterary Digestc deelt ieta mede uit het dagboek van een Duitacber die een reis maakte door de Vereenigde Staten en die zich vooral verbaasd heeft over de toestanden aldaar op kerkelyk gebied Zoo kwam er in Amerikaanache bladen de volgende advertentie voor Gevraagd eea eerste predikant voordeTriniteitskerk te D Een sterk gestel is vereischie Leeftyd niet ouder dan 25 jaar Slechts candidaten die geheet vry zyo van sterken drank behoeveo zich aan te melden bij den ouderling W O te D i terwyl dominees do aandacht van het publiek trachten te trekken door deze annonces Goedkoop goedkoop ia dominee W Howelyken en doopplecbtigbeden op alle oren Qeen bepaalde verklaring gevraagd Komt en oordeelt zelf 1 c of Dominee IJ Z in trek by armen en ryken biedt zijn diensten aan voor huwelyken doopptechtigheden en begrureniasen 305 hawelyken en 107 doopplechtigheden in betlaatate jaar c De Doitsche reiziger vertelt on elouilyke dingen vin de inkomens van romiuigu popu 8 40 8 47 8 54 0 01 10 6 08 6 13 6 81 6 88 6 85 6 S0 at 7 7 86 7 38 7 8 7 46 7 66 6 5 10 6 18 Oouila Moordreofat NieuwerVwk Ciipelte Hntterdam Rotterdani Oapelle Kieuwerkerk Uoortlraoht 5 86 Oonda Oudoir Woerden Utreeht Gouda ABltetdtlB Wd 7 59 8 10 10 50 Soud 5 88 laire predikanten Dr Hall beeft 120 000 dollars inkomen T n alle zyden der Vereenigde Staten komen milliooaira om zich door hem te laten trouwen of huune kinderen te laten doopen Anderen verdienen veel mieder maar toch nog 50 000 of 30 000 dollars per jaar o a Talmage die volgens den sobryver meer thuis hoort in Baruum s circus dan op den preekatoel Muar er zyn ook predikanten die byna niet betaald orden inenachen die bet predikambt eenvoudig zyn gaan bek eeden als een broodwinning ex handwerkslieden bankroete kooplui of ontslagen officieren En zoo heeft de schryver iu Kentucky een dominee ontmoet die boeken verkocht die werkzaam was als notari en ala agent voor verzekering voor spoorweg en stoombootmaataobappyen en bovendien grond verkocht aan landverbnizera Het ambt van predikant is in Amerika dus een vak als menig auder vak dat alleen uitgeoefend wordt om dubbeltje te verdienen zonder feu sacré heilige toewyding by hen die het verToUen Zou het nog laag duren eer het ook in Europa zoover komt Er zyn wel landen waar by de massa ean vryen predikant een die niet gestudeerd beeft de voorkeur wordt gegeven boven goed ontwikkelde bestudeerde personen en waar zelfs zy die een academische opleiding bebben genoten alleen om de goo gemeente te behagen en carrière te maken hen voorgaan in bekrompenheid kleiszieligheid on onoprechtheid Intern Wedstryd van Voedingsmiddelen en Hygiëne Amsterdam 1895 Had het Uitvoerend Comité der Internationale BakkeryTentoonstelliug verleden jaar aldaar gehouden een paar maanden voor de opening het verlies te betreuren van cyn voorzitter rader Siemona ook ann het EereCo milé van den luternationaten Wedstryd van Voedingsmiddelen enHygiene welke van 31 Anguitufl tot 2 October daar in het Paleis voor Volksvlyt zat plaats hebben ia een hd ontvallen en wel door het overlijden van Z E den Hr T ahir Bey te Konstantinopel nud adjodant van Sultan Abdul Azis en Ridder der orde van den Nederl Leeuw In diens plaats is benoemd de Hr H C Funke voorzitter van den Ned Bakkera Bond Bovendien is in dit comité benoemd de Hr A Krenneo verleden jaar Peuningm der liukkery Tant Eindelyk is tot gedelegeerd Commissaris benoemd de Hr J Borgerhoff van Siiasera die verleden jaar dezelfde functie uitoefende by de Bakker Tentoonstelling Waren reeds een paar weken geleden een agent naar Italië en een ander naar Duitacbland vertrokken om daar in het belang der zaak werkzaam te zyn thans bezoekt een derde agent met gelyk doel Frankryk Verscheiden groote firma s zoowel uit het binnen ah uit het buitenland hebben bereids plaatsroimte besproken zoodat het vermoeden gewettigd ia dat alteen de thuiablyvers onrecht zulten hebhen De leveriug der eereblgken Ëerekraizen en Medailles welke ter beschikking van de in7enders zullen gesteld worden is opi edragen aan de Koninkl tJtr fabriek van Zilverwerken van den Hr J C Begeer te Utrecht die ook verleden jsar da zoo fraai ge§ raveerde medailles heeft geleverd voor de BakkerijTon toon stelling De uitvoering der Diploma s U opgedraf en aan de HB Faddegon Co lithographen aldaar Aan den groeten Wedstryd zullen nog verschillende nader bekend te maken tydelyke wedstryden worden toegevoegd terwyl in den tuin van het Paleis nog eau aautal attracties gevonden zuilen worden Het aangename zal dus gepaard worden san het nuttige 10 54 11 01 11 03 11 15 11 94 8 36 11 85 8 18 88 40 1 51 8 56 8 68 10 11 8 18 11 15 4 80 5 45 8 18 1 De My tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Holl IJzeren Spoorweg My hebben onder de gewone bepalingen kosteloozen tcrngvoor van goederen van den Wedstryd toegezegd voor zooverre die op de heenreis liirig hare lijnen 7yn vervoerd geworden maar nu kan het geval zich voordoen dat men voor den boerenknecht ala koetsier f 15 zal moeten betalen ala by byv den boer van het station baalt of een dokter htfalt Onbiltyk la dat daarentegen koetsiers voor dokters slechts f 5 behoeven te betalen Onbiliyk noemt apt het ook dat een rytnig op wielen volgens het ontwerp f 10 zal moeten betalen evenals een rgtuig op veeren terwyl dit vroeger f 5 waa Als men weet dat vau de 20 000 paarden in gemengd gebruik Vs gaat voor rytnig op riemen l eteekent die belasting nogal ieta Het ontwerp noemt nu wel als compensatie vrystelling op stalknechta doch spr meent dat deze voor de meeste boeren die geen atat knechts hebben niets te beteekenen heeft Spr stelde voor dat het Dagelyksch Bestonr deze bezwaren onder de oo n der Regeering zon brengen Besloten ia dat eene commissie de bezwaren in een adres aan de Regeering zal kenbaar maken Byna waa het graf van den dichter Lenaa die te Weidling by Weenen begraven ia geschonden Door gebrek aan ruimte moeten de onde graven opgernima worden om plaats te maken voor nieuwe Eeo nicht van den dichter gaf hiervan kennis aan deWeenenache Vereenigiog van journalisten en achryvars Concordia c die zich haastte het graftekoopen Het gebeente des overledenen over te brengen naar de Weenensche centrale begraafplaats waar bot een rustplaats gevonden had te midden van historische personen werd verhinderd door don wenach van den overledene die kort voor zyn dood tot zyn zuster gez d had het kleine vredige kerkhof ziende Hier wil ik rosten laat my hier begraven c Te Meach L ia in den nacht van 19 op 20 Juti eene koe uit eene weide ontvreemd Op aanwijzing van de marechaussee teEysden werd het beeat teruggevonden in eene weide te Weersage waar bet door de Belgische gendarmea in bealag genomen en de vermoedetyke dader een geboren Nederlander gearresteerd is Te Kerk Driel sloeg de bliksem in den toren en kerk der Hervormde gemeente Hoewel daardoor geen brand ontstond ia de schade aan den toren zoowel in ala uitwendig nogal aanmerkeiyk die aan de kerk bepaalt zich slechts tot beschadiging van het dak en een steunpilaar OoIe de toren der R K kerk aldaar werd door den bliksem getroffen doch dit had slechts eene kleine uitwendige beschadiging ten gevolge Woensdag bevond zieh een 13jarige knaap op een der booten van Gebroedere Goekoop van Purmerend naar Amaterdam By den steiger te Watergang stak de knaap een hand door een der patryspoorteu waardoor deze zoo tusachen steiger en boot beklemd geraakte dat de pols byna verbryzeld werd De machinist nam de voorzorg den arm af te binden om te veel bloedverlies te voorkoken De knaap ia te Amsterdam naar het Gasthuis vervoerd De reohtbank te Arnhem behandelde de zaak tegen C S en A S ta Eist by Rhenen beklaagd van meineed voor het kantongerecht te Wageningen in de zaak van W van der K die voor stroopery terechtstond 4 getuigen waren in deze zaak gedagv rd De rechtb veroordeelde hen gisteren overeenkomatig den eiach van het O M tot een jaar gevangenisstraf Volgens officieele berichten zijn ie BtÜx 18 huizen ingestort en staan 22 gevaarlyk Van den apoorweg ia een stnk ter lengte van 20 meter 15 meter diep gezonken Er wordt met kracht gewerkt aan de opruiming van de puinboopen men gelooft dat het gevaar nu be dwongen is Zoowel door de regeering als door de mynmaatschappy en particulieren zijn groote nmmen gegeven voor de alachtoffera van de ramp 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 8 68 4 80 8 03 6 81 9 10 6 80 6 30 6 37 6 44 6 60 11 80 9 41 0 8 8 7 50 n 8 86 8 0 0T 10 14 8S 10 64 9 36 8 41 49 lUO 6 85 7 48 8 10 3 4 11 10 8 86 ig Ot Den 32n Jani had te Batavia op hetWaterlooplei o de uitreiking der Lombokdecoraties plaata De GonvemeorGeneraalhechtte het kroia op de bont van generaalS ov die vervolgena hetzelfde deed by generaalSwait kapitein Chriatan eu de andere gedecoreerden I Daarna had er een déHté der troepen plaats en aen feestje iu de militaire aocieteit waar natnnriyk menige toost werd uitgebiacht Geen enkele wanklank verstoorde de feestelyke stemming die voor aommigen tot laat in den middag voortduurde Het bericht van de benoeming van generaal Vetter tot commandant van het leger scheen de gemoederen vrij kond te laten zelfa toen aan Zyoe Excellentie een dronk werd gewijd zegt de JaTa 6üdec In eene correspondentie uit Atjeh aan het tPad Hand c leeat men o m bet volgende Terwyl overal eldera op Atjeh een betrekkeiyke roat heerscht dreigt uit Meiaboeh een onweer dat werd het niet spoedig afgewend eene hernieuwde uitbarsting van den verflauwden Atjeb oorlog kan tengevolge hebben Zooals de lezers weten is sinds gerninien tyd van het oorlogatooneel verdwenen het bendehoofd Toekoe Batoe Tonggal hy ia men twyfelt er niet aan reeds lang in Mohameds paradya Begraven was hy wel niet maar men had door omstandigheden gedwongen zyn lyk aan den schoot der zee toevertrouwd Dezer dagen ia hg tot het leven teruggekeerd Hy vertoonde zich by dezen of genen zyoer vroegere wapenbroeders en het eind van t liedje zal zyn dat de lui aan het bovennatuurlijke gelooven Zoo iets is altyd een kolfje naar de hand der fanatieken t Ia waar dat men te Kota Radja zich over den paeodo Toekoe Batoe Tonggat vroolyk maakt doch beter ware het donkt my deze beweging de laatste troef van een vertwytelden vyand spoedig den kop io te drukken c De correspondent acht eene afwachtende houding hoogst gevaarlyk Hy haalt aan dat de oorlogs of verzetparty onder de Atiehers zich goed op do hoogte houdt van wat er zoo op politiek gebied voorvalt Dé bladen van de Straits worden yverig gelezen om voeling te houden met de buitenwereld en zoo gebeurt het dat lals een electrieke stroom al wat Mohammedaanxch heet te Atjeh zoowel elders doortintelt het bericht dat te Djeddah zoovele consnls zyn beleedigdc By vreest voorts dat men eene gisting der Mohammedaansche gemoederen welke hierdoor is ontstaan zsl weten te gebruiken om tot verzet aan te sporen en ziet alleen heil m een dadelyk krachtig optreden tegen den zg Toekoe Batoe Tonggal Wat de vrees voor agitatie betreft de redactie wou daaromtrent inlichtingen in en vernam daaruit dat zekere Achmad Chatib afkomstig van Sumatra s Westkust zich in Mekka bevindt geëerd wordende als een yverig Muzelman die boeken den heiligen oorlog t en alle andersdenkende predikende en een legelyk die niet in allen deele de voorachrifteo van de Alkoran opvolgt met verdoemenis bedreigende achryft en door terugkeerende Mekkapolgrims op Sumatra s Westkust hat verspreiden Weet de R eering hiervan voegt het B Nbl i er by Tusachen Zevenaar en Didam doch onder laatstgenoemde gemeente vond eergiateren een voorval plaats dat ernstige gevolgen had kunnen hebben In deze streken bestaat de gewoonte dat personen straffeloos op een bondenwagen mogen zitten Een boerendochter nu ongeveer 20 jaren oud reed met zoo o wagen over den spoorweg toen een trein in aantocht was en bleef midden op de baan steken Gelukkig aproug zy er intyds af zoodat zij zich het teven redde Enkele aoconden later werd de wagen geheel verbryzeld De kapitein der infanterie A H Colenbrander van Lombok geëvacueerd is in het hospitaal te Soerabaja overleden De heer Colenbrander waa ridder der Militaire Witlensorde 4e klasse De teraardebestelling met militaire honneurs had den 20en dezer plaats Het geheele dertiende bataljon rukte uit Een lange stoet van rytuigen volgde den lykw en terwyl als slippeodragera vier hoofdofficieren tnngeerden De kolonel afdeelings commandant voerde het woord op het kerkhof Dr C J Neep officier van gezondheid bedankte namena de familie voor de eer aan den overledene bewntn Gflwoonl wordt de korenoogat eerst in Aogaataa binnengehaald Dit jaar is het gewas vromer r p meldt de Arnh Ct Sinds veertien dsgen was men in de omstreken onzer tad al druk aan het maaien en byna overal ziet men het koren reeda op schoven staan de aren zijn mooi vol en het stroo is dit jaar ook lang Uit Wageningen meldt men aan genoemd blad voorts Votgena het thans verschenen programma van de Ryk aland bauwschool voor het jaar 1895 96 werden dit jaar de proeven voortgezet op proefvelden met onderscheidene tarwekruiaingeu Van de reeda verkregen variëteiten is ook in Friesland en Zeelnnd in het groot met gunstig resultaat uitgezaaid De proeven over vlasbrand werden voortgezet terwyl werd nagegaan de uitwerking van verschillende meatstoffeu aanvanketyk met bevredigende uitkomsten Van de producten van kruisingen met mangelwortels en suikerbieten werd opnieuw zaad gewonnen Wat kruising van aardappelenvariëteiten aangaat kan worden gemeld dat de door kruising verkregen variëteiten voor het eerst op kleine schaal zyn verbouwd Verschillende vergelykende cultnnrproeven werden genomen waarvan de uitkomaten reeda in het Tydachrift voor Landbouwkunde zyn vermeld Het nieuwe roggegraa dat voor zelfbeatniving zooveel beter vatluar moest zijn werd een schrede verder gebracht Het thans verkregen gewas toont echter in hooge mate de eigenschap die zoo vaak aan door zelfbestoiving verkregen planten toekomt van minder levenskracht te bezitten Er wordt getracht een ras te verkrygen dat zich in deze richting gQuatig onderscheidt Nieawe proeven werden genomen over den directen invloed van het stuifmeel by roggeraseen Een nieuw rogenraa dat uit Rimbauvariëteil was verkregen voldeed uitatekend Op de proefvelden en op Doiveldaad werden verbouwd 59 variëteiten wintertarwe banevens oog een oantal door kruising verkregen 18 idem zomertarwe 23 zomergorst 40 haver 85 aardappelensoorten waaronder 20 nieuwe variëteiten uit zaad 28 erwten 40 soorten grassen enz enz Toen Zaterdagmiddag de hnzaar Thaden oppasser van den majoor Higly te Zutphen te paard langs den Berkelaingel kwam zag hy een aantal menschen langs de rivier ataan en hoorde dat de knaap te water was geraakt Daar geen der toeacboowars zich in den diepen stroom waagde vertrouwde hy het paard eenige oogeublikken aan een burger sprong geheel gekleed te water en had het geluk den reeds bewBsteloozen jongen uit de diepte op te duiken Weldra waren de levensgeesten weder opgewekt en kon de knaap aan de ouders worden teruggeven Om vtaescti in den zomer goed te houden leggen de Japanneezen het io een porseleinen terrine en gieten er zeer heet water op zoodat het vleeacb geheel bedekt ia Dan gieten zy olie op het water Hierdoor wordt de lucht volkomen afgesloten en het vleeach blyft goed Gisterennacht zakte bet water in de Hooge veenach e va art te Meppel plotseling een halven meter s Morgens kwamen eenige schippers tot den onaangename ontdekking dat hunne schepen aan den grond zaten en achuin lagen Een zwaarbeladen vaartuig vanden heer Timmer te Meppel helde zoover over dat het vol liep en zonk Daar het water nog steeds wegvloeide werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaak en toen bleek alras dat de schotten van de waterleiding by de Meppeleralnis openstonden Men denkt aan kwaadwilligheid Gelukkig dat de oorzaak spoedig werd ontdekt wyl andera de vaarten onbevaarbaar zonden zyn geworden De aluiawachter te Rogat gemeente De Wyk liet apoedig water naar Meppel los waardoor de Hoogeveenachevaart weder 20 cM steeg By het omapitten van grond te Meerhout Noord Brabant vond de landbouwer J H een yzeren pot iret gooden munten De meeste dateeren uit de 15e eaaw en zyn geslagen onder de regeering van Arnoud van Gelder 1423 1473 terwyl er ook vier Saksiache mnntatukken by waren In de Marnixstraat te Amaterdam heeft gisternacht weder een inbraak plaats gehad Met een looper schynen de dieven de deur geopend te hebben en op dezelfde wyze eenige kasten waarin zy rondgesnuffeld hebben Vermist worden 15 zilveren en verguld zilveren medaitlea ongeveer f 70 aan specie een gouden slot van een kerkboek met kettingen en een gooden armband Ook zyn eenige spaarpotten opengebroken De woning was tydeiyk onbewoond Die komt er niet goed af Iemand te Ghaam esn gemeentebetrekking bekleedende had van verachillende boeren het rerschatdigd bedrag voor den hoofdelykeo omslag opgehaald om dit voor hea bg deu gemeenteontvanger ta voldoen Het ichynt echter dat de man die geen vijand van vergunniogc was het geld voor zich gehouden heeft althans hy heeft het niet ter bestemder plaatae afgedragen Voor het oogenblik is hem vry logies verleend io de paraplu te Breda R N B Onder Aksel ia een vronw gestorven aan fbloedvergiftigiog Zy had een doorntje inden vinger gekregen en verwyderde dit door middel van een speld De vinger geraakte aan het zweren pappen hielp niet en geneeskundige hulp vermocht de patiënte niet te redden Dezer dageu werd gemeld dat in een boschje onder de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een spanen doos was gevonden waarin zich het lyk bevond van een kind dat schynbaar al een paar weken dood was Nader wordt medegedeeld dat de doos is gemaakt van geel atrookarton papier en vermoedelyk eeo gedeelte was van een grootere dooa Boven op het dokael was met witTkryt geschreven cBest Op een der lange zyden was met wit kryt aangebracht de letter O of anders het oyfer O Op een der korte zyden van die dooa was eeo vierkante strook wit papier geplaatst en daarop ataat cLaag zyde 1505 Om de vier verschillende zyden was touw gekoopt Het lykje van het kind was in een versleten hemdje gekleed en aan dat hemdje was ter hoogte van den hals een kantje genaaid of geborduurd Een vierkante linnen doek lag over het lykje en boven dien doek lagen twee cooranten Op en rondom het lykje bevonden zich nog niet lang verdorde roode en witte rozen en rozekooppeu Op de doos waren ook geen sporen aanwezig die aautooudeu dat zy al reeds lang op de bewuste plek gestaan had De officier van justitie te Haarlem verzoekt dringend om inlichtingen en bericht PosterUen es Telegraphie Postkantoor Schiedam jaarwedde f 2600 en vnje woning SolticitatiÜn in te zenden vóór 6 Aaguatos e k i3enoamd 16 Juli Tot chef van de postitempelfabriek te Utrecht H J Harmaen 1 Aug Tot adsistent te Rotterdam de conducteurs der brievenmalen 2de kl J Bontrop ten spoorw poBtkantore no 1 standplaats Utrecht eu J Hordyk ten apoorwegpoatkantore no 2 standplaats Rotterdam tot brievengaarder te Mynaherenland T vanden Berg thans postbode te Dordrecht Geplaatst 1 Oct Te Arnhem de commies der telegraphie 3de kl L C Verkerk definitief Verplaatst 1 Aug De surnumerair H M Bouwmeester van Koevorden naar Harderwyk de telegrafiit A P Kooyman van Amsterdam naar Leeuwarden 1 Oct de commiezen der posteryen 2de kl H Coopmans van Utrecht naar Alkmaar en H W Heyman Jr van Roermond naar Utrecht de commies der posteryen 4de kl J C A Boxman van Alkmaar naar Roermond Eervol ontslagen 1 Aug De vroowelyke kerk der posteryen en telegraphie 2de kt M G Adeliak te Amsterdam telegraafkantoor Ingetrokken de rerplaatsing van den klerk der posteryen l9te kl J P Ie Roy van Terneuzen naar Oudenboach Baltenlandsch Overzicht Gekozen z n thans i83 Engelsche nuioniilen 139 liberalen 10 Parnellieten 59 AntiParnelheten en 3 werkmanacandidaten De ugioniaten winnen 98 zetels de liberalen 18 Onder de gekozenen zgn de liberalen sir Ddiraid Grey oud minisier en ir Wilfrid Lawson De laatste cijfers yn minder ongunstig voor de Engelacbe liberale Gladsloneanen Toch blyft de winst der laatsten na aftrek nog groot Alleen in de steden hebben de Gladatoneanen 40 zetels verloren van de Londensch diatricten hebben zij slechts 8 Tan de 62 plaatsen behoaden De groote induitrieele plaatsen hebben bjjaa alleen unionisten gekozen De radicale oud Miniater Asquith werd herkozen en wal mei 716 atemmen meerderheid in plaats an 294 in 1892 Ook de Troegere Minister van Oorlog Campel Bannerman is herkozen tegen wien de motie gericht was waardoor lord lloiebery a Kabinet ten Tal kwam Zgn meerderheid was slechts 5 stemmen minder din ia 1892 In Ierland hebben de nationalisten bet Protestantsche Londonderry in 1892 met een minderheid Tan 26 stemmen Terloren met 40 stemmen meerderheid herwonnen Mit Lothian bet district van Gladstone is den radicalen troaw gebleven hun meerderbeid ia echter van 690 tot 459 geslonken Men is zeer nieuwsgierig naar het eindcgfer niet alsof de radicalen nog de meerderheid konden krggen maar met het oog op de Terhoading tusschen de conservatieveQ en nnioniaten Het zou niet onmogelyk ign dat de conserTatieTen zonder de unionisten de meerderheid hadden In het Torige Lagerhuis hadden zy 268 of slechts 2 stemmen minder dan de Gtadsloneanen Nu ia een deel der conserTatieren een weinig uit t humeur omdat er by de KsbinetsformatiQ zooTeel plaacaeu aan de unionisten yn ingeruimd Vormen nu etraks de conaerTatieven de meerderheid zonder de unionisten dan zullen natuurlyk de malcontente conaervatioTen eeu hooger toon aanslaan Die vrees is echter wellicht een gevolg van pessimisme want de oonservatieren zullen in elk geval de unionisten noodig bebben om een meerderheid te krygen waarmee iets kan worden uitgericht De conserratieven moeten ook niet vergeten dat zy mede aan de stemmen der unionisten hou overwinningen te danken hebben De Ëngelache bladen ontvingen nit Weenen bet beriobt dat de Bnlgaaracbe ministerpre aident Stoiloff voornemens ia af te treden Zondag zou de heer Ëtoiloff een bezoek gebracht bebben aan vorst Ferdinand te Karlsbad om hem zyn besluit mede te deelen Het scbynt dat do miniater president terugschrikt voor de verantwoordelykheid die de gebeurtenissen te Sofia plotseling op zyn schouders hebben gelegd Het Kabinet zeide Stoiloff achtte zich niet in staat de rnsaopbile beweging tegen te gaan die den val der Bulgaaraobe vrgheid ten gevolge moet hebben Wordt dit beriobt bevestigd dan ataan Torst Ferdinand nog moeilyke dagen te wachten De vorming van een nieuw kabinet zal met groote bezwaren gepaard gaan Want by moet daarby rekening houden met de meerderheid iu de Sobranje met de stemming in het land met Rusland en de greote mogendheden en met de steeda toenemende beweging in Macedonië Tegen deze moeilykheden ie de vorst niet opgewassen zegt de sVoss Ztg c Zjin positie is dan ook niet benydenswaard Alleen te staan in zyn land verlaten door igne ministers met de hoop op Rualanda steun verydeld en de groote mogendheden tegen zich een ongelukkiger lot kon vorst Ferdinand op bet oogenblik niet treffen De Times bevat telegrammen uit Havana over NewYork betreffende den toestand op Cuba Op hot eiland zyn nu 54 000 man Spaaneche troepen 50 generaals en 2200 officieren Bovendien zyn er ongeveer 1000 Trywilligers en worden in October 30 000 man versterkingstroepen verwacht een telegram uit Madrid meldt dat reeds half Augustus 20 000 man infanterie 1250 cavalerie 1200 artillerie en 1000 genie naar Cuba zollen worden ingescheept de krygsmaoht ter zee bestaat nit 15 oorlogsschepen Daartegenover bebben de opstandelingen over ougeveer 24 000 man te beschikken waarvan maar 12 000 met geweren gewapend Maar zy bezitten locale bekendheid en de stille sympathie der bevolking terwyl zy steeda steeds weer een toevlucht schynen te kunnen vinden op Amerikaansch grondgebied Ook de gele koorts en disenterie waardoor de Spaanscbe troepen worden aangetast zyn gedochte bondgenooten voor de rebellen Msximo Gomez zoo meldt het telegram verzameldt eeu belangrijke troepenmacht by Pnerto Principe AÜceo bedseigt Manzanilto in de provincie Santiago Zyn soldaten bezitten Mauser geweren Belangryk is hst bericht uit betrouwbare bron dat de rebellen dadelyk de wapens zonden neerleggen ala Spanje autonomie aan het eiland wilde toestaan onder zyn snzereiniteit De positie van den grooten maarschalk is droevig zon hy giuds werkelyk het graf van zyn reputatie gevonden hebben i De officieren klagen over zijn beleid waarmee men ook te Madrid maar matig is ingenomen Men begrypt zich zyn avontunrlyken tocht naar 13ajamo niet Want al had deze een kryRsliit ten doel toch vraagt men zich af hoe hy zich op eeu heuvelachtig en boichryk terrein heeft kunnen wagen met nog geen duizend man by zicb en blykbaar geheel onkundig van de nabyheid van de nabyheid van vele duizenden opstandelingen BargerlUkan Stand GEBOREN 23 Juli Johanna oudera G Caatelijn OVERLEDEN 24 Juli H L van den Berg 7 m GEHUWD 24 Jnli J W H Stappers en G Dykstra C G F Tuijnenbnrg en M Hofman 25 G van der Veen en J Hoogendoom Haeuwilk GEBOREN Pister ouders C Bonl bal eu P Pauk Jaooba ouders M Schouten en L üoatrnm Adrianus ouders C H Bardelmeijer en O Spek Oysbertha ouders E van Hemert en G ürootendorst Fietei Cornells ouders J Slinger en A Dykhuis