Goudsche Courant, zaterdag 27 juli 1895

Goudsche Harddraverij Vereenigrinff EEIBMCHT MAAKT MACHT Sol 6720 Zaterdag S t Juli 1805 34ste Jaargang i ƒ 8 Zwaardere 87 a ƒ 88 Noord Hollandacho ƒ 20 il 6 Boter goode aanvoer handel aHoopend Goebotet ƒ 1 15 ii 1 30 Weiboter ƒ 0 90 il ƒ 1 10 p Kilo ftOIMKHË GOHANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tT iayiMitS HABDDRAVEliM te GOLDA Donderdag I Augustus 1895 des namiddags 1 uur van PAARDEN van Zessen klaar die in Nederland geboren zijn onder den Man om prijaen van f 250 100 ett 25 ADV£RT£NTI£N De Jitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlyke Nommers VIJF CENTEN A DVERTËNTIEN worden geplaatst ran 1 5 regak k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adv rtentiën tot 1 uur des midd Namens het Bestnnr C VAK HOÜWENINGE President J C GSTTE Secretaris MaatscliappIJ lot Exploitatie van Staatsspoorwegen GOEDKOOPE REISGELEGENHEID Eiken WOENSDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankondiging van deo Haag KotterdaiD Haas Gouda Amsterdam Weesppoort en Utrecht naar Prijzen der Speciale Relourbilletten Voor de stations DEN HAAG ROTÏliRDAM Iaas ÜOÜDA en AMSTERDAM Weesperpoort ie kl ƒ 3 00 2e kl f 2 00 3e kl f l SO en voor het station UTRECHT Ie kl ƒ 2 00 2e ki f I SO 3e kl 1 00 De speciale retonrbiljetten worden aan de 5 stations van uitgifte verlioclit den geiieelen MAANDAG en des DINiJDAGS tot s middags 12 uur voor den daaropïoigenden WOENSDAG Zie verder de Aanplak en Strooibilletten Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van OS Ai GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vorkra alotkoora loo Vi 101 lOl a 84 88 84 6 64 967 6 967 1061 64 89 Vl 27 118 98 48 100 97 661 688 610 l01 69 looy 199 184 76 101 1001 149 98 80 34 107 97 197 139 los Via 161 98 63 81 10S 101 101 104 143 184 104 S7 10 ia SS 10 109 86 110 106 40 64 14 220 194V 108 108 lOsVa ICS i H2V 129 99 111 29 64 U JULI NluKLiSD Corl Ned W 8 J i dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi HoNOAl Obl Ooudl 1881 88 4 iTJLLlfl InaoitriJTing 1862 81 6 OoHTKNB obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoBTCQAL Oblig mot coupon 8 dito ticket 9 96V 26V auiuliu UU Binnent 1894 i dito Oeooni 1880 4 ditobijllotlii 1889 4 dito bij Hope 18811 90 4 ditoingoud leeB 1888 6 dito dito dito 1884 S Spanjs Ferpet aohuld 1881 4 tciiuil Gepr Conr leen 1890 4 Oee leeeing lerie D Geo leening serie ü ZüidAps Il P obl 1894 5 Mixioo Obl Buit Bch 1890 6 Vbhmuïla Obl 4 onbep 1881 AueTBKDiH Obligatien 1896 8 RoTTnuH Sted leen 1894 8 Niu N Afr Hsndeliv eend r ndib Teb Mjj Oerti oaten Duu Maatsohsppij dito Amh Hypotheekb pandbr 4 Cult My der Voratent aand Gr Hypotheekb pandbr S i yederlandiotle bank aand Ked Handelmaatsoh dito N W Il Pao Hyp b pandbr Hott Hypotheekb pandbr S i Utr Hypotheekb dito S i OoaTKNa Ooat Hong bank aand HvsL Hypotheekbank pandb 4 AuRlKl Kquit hypoth pandb 6 51 64 Maxw L G Fr Lion eert 6 Nji Holl IJ 8poorw Mg aand Mij lot Kipl r 81 Spw aand Ned Ind Spooriregm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTilia Spoorwl 188J 89 A Kobl 8 Zuid llal Spirmg A H obl 3 FoLm Waraohau Woenon aand 4 RoaL Gr Euaa Spw My obl 47iBaltiache dito aand 81 Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand Kaïak Ch AH w 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 37 AKIlIKA Cent Pao Bp Ulj obl 6 Chic Il Norlh W pr C aand dito dito Win SI Peteh obl 7 DenTer k Blo Gr Bpm eert r a lllinoia Central obl in goud 4 Louiar k NaahvilleCert v aand Uoxloo N 8pw Mij lehyp o 6 Mias Kaoaaa r 4 pot prof aand N ïork Ontario Weat aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 8t Paul Minn fc Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 üANiiJiL Oan South Cert T aand Van C Ballw k Nav Ie h d o O Amaterd Omnibua M aand Rottord TramwegMaata aand Km 8tad Amatordam aand 8 Stad Eottordam aand 8 Bkloii 8tad Antiverpenl887 i l Stad Bruaaet 1886 S a KoNO Tfaeiaa Begullr Geaellaoh 4 OoaTBNR Staataleening 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 3 SpIlNJI 8lad Madrid 3 1868 Kki Var Bex Hyp Spobl oert MARKTBEBICHTEN QOUda 26 Juli 1895 Granen heden wel wat raater hoewol met weinig haudel Tarwe Zoeuwaoho 6 20 a ƒ 6 50 Mindere dilo 5 80 a 6 Afwijkende 4 75 a 6 S5 Polder ƒ 4 76 4 6 70 Rogge Zeeuwaohe ƒ Folder f ƒ fluilonlandsohy por 70 k S BO a 4 Gerat Winter ü Zomer f Ohovallier ƒ 4 60 fi ƒ 6 B0 Havor por hoct 2 50 J ƒ 3 26 per 100 kilo 5 50 a e 2S Hennepzaod Inlandaoli 8 60 ü ƒ 8 7 liuueiilandaohe ƒ 6 50 n 6 76 Kauariozao l 8 60 ü ƒ 9 60 Kookaad ƒ è Krwtoii Kookorwten ƒ a ƒ Niot kokende ƒ a Buitenlandache voorerwten per 80 Kilo 6 a ƒ 5 36 Boonon Bruine boouen ƒ ü ƒ Witte boonon ƒ h f Ouivenboonen f Paardeuboonen ƒ a ƒ Muia por 100 Kilo Bonte Amorikaanaohe f 6 66 ü ö Cmquantine 8 50 n 6 76 Vkkuakkt Melkvee handel van geeno batoekenia Vette vorkooa red aanvoer handel vrjj wel 16 a 17 et por half KG Biggen voor Engeland goode aaavoer handel matig 13 14 et por half KO Magore biggen goede aanvoer handel matig ƒ 0 86 a ƒ 0 60 per week Vette aohapen red aanvoer handel vlug 80 a 26 Weisohapen goede aanvoer haudcl vlug ƒ 14 i ƒ 18 Nuchtere kalven oenige aanvoer Oraskatveron red üandol vlug 20 l ƒ 4 Fokkalvoren ƒ 7 a ƒ 16 I a j tv Aangevoerd 123 partijen kaas Handel zeer vlug Ie nual ƒ 24 i 26 Se ual ƒ 21 w Ondertrouwd H J NEDERH0R8T Jr EN MARIE G V VRBUMINGEN Gouda 24 Juli 1895 Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda uitgezonderd Zondes te onsalteeren ran 10 tot 5 uur iëOPje pdike oude if a k SCHIEDAMMER GEITEVEE Uerkt NIGELTOAP Vorkrygbaar bij M PEETERS Jz N B A lfl bewya van eclitheid it p CRohet en kurk steeds voOr S C H 1 E DAM ïön van leu naam der Firma P HOPPE WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te Graveiittage verstrekt Gelden op t Bj potheek en verkoopt Fandbrteven van ƒ 1000 ƒ 500 ƒ 100 en ƒ 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn £ Co fj HOOPT GRAAFLAND De Directie j j BRPERS ROUAARDS Sliet l rachtwerk TGART Martelares Teeken In o i IIARIA TDART Koningin Verschijnt in 10 it 12 afl groot formaat met PRACHTIGE PLATEN Sleclitii 30 Cent per all Ir per post 35 Cent Ie all bij eiken boekhandel ter inzage of by de Uitgever P STOKVIS WATERREUS gjBoêch WISESÜH LIFFMAHN Wegena vei eTorderd seizoen Groots Prijsverminderisg van alle voorhanden Artikelen als PARASOLS DAMESBLOÜSEN ONDERROKKEN KINDERJURKJES Geborduurde ROBES JONGENS BLODSKN OVERHEMDEN DAMES FOUTS HANDSCHOENEN KOUSEN enz enz CORSETS tegen bgwudere lage prezen AUerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Eipoaition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven llorsl Bonig Exlracl MELIANTHE ÜÏT DB Machinale Fabriek DE H0NI6BL0EM ViH H vanSchaik Co gevestigd te aOravenliage QcBO middel is ol kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft bet ia ONHEBBOMPELIJK bet beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillend bekroningen getnigt Het versacht en geneest ONUIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelflk na bat gebrnik der MELIANTHE doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenscbappin op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Bacons van 40 cta 70 ets en 1 met gebrnjksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kecbtbank te i Gravenbage MT Verkrflgbaar bji F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bo ioop B V WIJK Oudtwater Gouda Saelperadruk hu A BaraioUN k Zoon FEANSCHE STOOMYEEVEEU Cbeiiiiscbe Wasscherij TAN H OPPE HEIAlER 19 Sruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az ISpectaUteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderobeu alsook all Kindei oederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels voeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgena staal bewerkt Wögens uitbreiding der fabrieken zgn depryzen 25 gedaald Te atoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Trekking 19 October 1895 van afdeeling Gouda en Omstreken VAN en aanverwante AUTIKELEK Prijs per Lot f 1 11 Loten voor f 10 rerkrUgbaar bff L EEnmMAN ZIT LANGE TIENDEWEG D 60 BINNENLAND GOUDA 26 Juli 1895 Onder de adelborsten 2e kl van hetondste ktadiejaar die met goed gevolg het theoretisch n practisch eiadexanien hebben afgelegd en tegen 2 Augustus zullen bevorderd worden tot adelborit Ie k behoort ook onze stadgenoot G D JnlioB die op de rangiyst No 2 behaalde lo den nacht van Woensdag op Donderdag beeft men getracht in te breken bg een bewoner der Westhaven Door het verbreken eener ruit heeft men toegang meenen te verkiggen in de woning evenwel kon men de blinden niet Tetw deren eo is mvn op den loop gegaan doordien men onraad bespeurde Op detk ü t der bekroonden op de Wereldtentoonstelling te Amsterdam komen o a voor do heeren J W Moiyn en Gebr Kamphuizen alhier B Hesselink te Waddingsveen en G Lonrens t Delfshaven allen met zilveren medaille Bedankt voor het beroep by de Geref kerk te Waddmgsreen door J Hartwigaen te Harmeten Gisterochtend omstreeks elf nur is in de hoortichap Grarekoop gem Beeuvyk de woning van den landbouwer A de Groot geheel afgebrand De bewoners waren op da Markt alfaier Ook de hooiberg waarin 36 000 K G hooi welke achter de woning stond ia een prooi der vlammeo geworden Ëenig huisraad is gered Alles was verzekerd In de jongste zittii van den Raad te Oudewater kwam ter tafel een achrgven van het gemeentebestuur van Gouda mededeeling bevattende dat de Raad aldaar besloten heeft met 1 Oct a a den toegang tot de openbare lagere scholen te verbieden aan kinderen uit andere gemeenten niet in Gonda b ingezetenen inwonende tenzy door de gemeentebesturen eena overeenkomst worde aangegaan met Gouda waarvan de groudalag genomen wordt de betaling door de betrokken gemeenten van den kostenden prys per leerling van het onderwas op da bezochte school Twee ontwerp bealuilen waren daarby gegero d bet eerste behelzende eene vaste bydrage per kind het tweede jaariykfiche verre m HARSKRAHER iVoar het I uiUch Het wordt coo kond Ellaa zei ze dat ik beter doe au maar naar hais te r jdeo Mr Marton is s avondi ook niet gaarno alleen Mr Elliot wierp wel ia waar lachend in dat z haar man vooral nist verwennen mosat en dat zg er erg verkeerd aan deed als zg nu al weg ging maar zq trok baren avouddoek wat hoogar en antwoordde mat iets van de aohalkheid die Helmstedt weer aan Citj Hall Fark herinnerde dat niemand xich voorstellen kon wat voor been eer haar man wai Meteen nam zij Ellens arm wenkte eene mulattin die wat ter zyde stond haar te volgen n na eene vluchtige buiging keerden de beide slanke i lphidea het negerbal den mg toe yWel Sir ik denk dat de thee wel klaar zal zyn hebt Q BOBis lust hier te hieven of zallea we ook naar naar buis marobeeren vroeg Elliot en Helmstedt die nu op eena dat bonte tooneel vervelend ja afaohuwel k begon te vinden had geen welkomer nitnoodiging kunnen ontvangen Langzaam volgden Bg da dames EUiot vertelde een paar anecdotei aao de eigenaardigheden der negers ontleend waarom hq zelf nog eens hartelijk laohte maar Helmstedt vertrok er geen gezicht om want duizeod gedachten en vragen doorkruiaten zgn brein Toen zjj kening der bydrage naar de nitkomsten van elk boekjaar De beer Van do Pivoordt vroeg boeveel dit voor de gemeente zal kosten De voorzitter antwoordde niets wanneer het voorstel van B en W wordt aangenomen behelzende at door de ouders der betrokken kinderen worde terugbetaald het verschuldigde bedrag De voorzitter las hierop een ontwerpraadsbe sluit voor behelzende sloiting eener overeenkomst met ouda door kwartaalsgewgze bij vooruitbetaling door de ouders het bedrag daarvoor vaatgeateld te storten bij den ge meenteontvanger en de machtiging tot het sluiten dier overeenkomst aan Ged Staten te vragen Dit besluit werd goedgekeurd Bg de harddraverg Woensdag gehouden te Hoofddorp waren 12 deelnemers Ie prys Van Wickevoort Grommelio te Heemstede Ie premie Buis te Amstelvoen 2e premie Houtkooper te Haarlemmermeer De provinciale vereeniging van ambtenaren ter gemeentesecretarie in Zuid Holland hield gisterenmiddag een atgemeene vei aderiag in bet ZaidHollandsch koffiehuis in Den Haag Omtrent het bestaand examen roor gemeentesecretarissen en gemeente ambtenaren werd op voorstel van het bestuur besloten ihana nog geen oordeel uit te spreken Da afdeeling zal echter gaarne kennis nemen van de voorstellen tot wyziging van de afdeeling Friesland waar de zaak reeds in onderzoek is In de bestaande vacature in het bestuur werd voorzien door de benoeming van den heer Van Luik ambtenaar ter gemeente secretarie te Monster Ten alotte werd door den voorzitter den heer Van Franok ingeleid bet kiesrecht naar de Grondwet Als plaats voor de volgende vergadering werd Leiden aangewezen Men meldt uit Hardingsveld Onze gemeente geniet tegenwoordig het voorrecht om op muskusreuk vergast te worden De ait Drente verdreven muskutfabrikant heeft er zgo fabriek overgebracht op een woonark waarin hg op de rivier de Merwede zgu fabrikaat voortbrengt In den nacht van 19 op 20 Juli zgn door middel van braak uit eene woning aan do Laan Copes te s Gravenbage ontvreemd 1 gouden heeren potlood met cachet waarop kwamen had de bezoekster mevrouw EUtot Juiat vaarwel gezegd haastig kusta zg Ellen op do beide nangen en sprong lluki in het gereedstaande koetje op wolka bok de mulattin reeda plaats genomen had Helmstedt ving nog aep hsrer laatste blikken op maar niet het minste rood in haar gelaat verried dat zij hem herkende Twee aeconden later vloog het lichte rgtnigje den weg op en do familie ging naar binnen waar Sarah meldde dat het avondeten ktaar stond terwgl zg Helmstedt met nieuwsgierige blikken monsterde j Wel Sir wg zya van avond onder ons dus mootan we den eersten kerstdag zelf maar zoo aangenaam mogelijk maken sprak EUiot terwgl hg den nieuwen boekhouder eene plaats aan de theetafel tegenover Ellen aanwees als ik niet wiat dat u een reis achter den rug had zou ik zeggen apeel of sing eena wat ïk heb wel niet veel verstand van kunstr maar volgens Ellen is wat muziek bg gesloten venators on een vroolijk brandend vuurtje heel aardig ffWant men slaapt er gewoonlgk zoetsaligjes bg m I lachte Ellec maar onmiddelgk daarop kreeg zij eene hoogo kleur alaof zg voelde dat zg te voel gezegd had Och waarom niet P hervatte Elliot luimig missohiea is dat jnUt eene goede eigenschap van de muiiok of miisohien ook w l alleen van jou muziek Ellen dat zullen we zien aU ik eena wat andera te hooren krgg Je hebt anders vaak zoo n rurig bewonderaarster aan Mr Morton dat je mg wel gerust kunt laten slapen Is Mts Morton uit het Oosten P vroeg Helmstedt het kfan ma voor dat ik faaar al te New de letters J v W 1 gouden damespotlood honder met gouden efien plaatje ali cachet narkant 1 oud zwartlederen portemonnaie inhoodende 2 gouden tieotjea 1 rood lederen poitemonnaie met knipslniting inhoudende 1 honderd frankbiljet I twintig fraukatnk benevens eenige frankstukken l nikkelen remontdr horloge met losse wgzers en elastiekje om den knop 1 gele portemonnaie met 2 vei ulde kniprmgen met 7 vakjes inhoudende 4 twintig frank tukken en eenige frankstukken 1 gouden dop van een Öacon met takjes geoiuleerd zeer zwaar De commissaris van politie der centrale afdeeling te s Gravenhage verzoekt opsporing en in bealagneming van deze voorwerpen aanhouding van de daders en bericht Den SOsten Juli a a zal wederom inOudHollandt op de Amaterdamsche tentoonstelling oen eigenaardig feest gegeven worden De Regeering dezer loÖelgke stad heeft de leden der vereenigiug Bogaers te Koog Zaandgk nitgenoodigd een oud Zaansch bVniloftifeest ten tooaeele op te voeren en omgangen te bonden hg wgze van bruidsstoet Ëan groot aantal bruiloftagaaten zal in IS eeuwscbe kostuums aaa het feest deelnemen Op het tooneel zullen de gezondhedena gedronken ouderwetscbe bruiloftaliedjea gezon fio alsmede eeuigd dansen uitgevoerd worden zöoals in September 1894 toen Zaandgk zgn 400 jarig bestaan feesteiyk herdacht de ZaanBobe bruiloft in het tooneelatuk De Bloem van Zaandgkf vertoond werd In de koloniën der Maatsobappg van Weldadigheid te Willemsoord doet de bigde tgding de ronde dat H B MM de Koninginnen by Haar a a bezoek aan de provincie Drenthe ook de koloniën dezer Maatacbappg zullen bezoeken waarvan H M de KoninginRegentes bescherm vrouwe is Ook wglen Z M Koning Willem III bracht aan die koloniën een bezoek Ür heerschte Zondag enthonsiasme te Lnik en in de stad hoorde men des avonds allerwegen roepen Vive Haarlem 1 Dit berioht vloog door Nederland van zoid tot noord en deed het HoHandsch hart reobt goed Toonde Nederland in vorige eeuwen SEÏofa t water en te land de meerdere met zgoe zeehelden en zgne wapenen ook thans is de oude roem zoowel te water ala te land gehandhaafd zg het ook in anderen zin De Ëngelachen kregen kort geleden klop in dezalfde rivier waaraens De Ruiter klopte De Duitachera kwamen er te Kiel en te Frankfort York gezien heb wik geloof wel dat zij eene New Yorksche is antwoordde Elliot i en al zegt men dat zg arm waa v ór haar trouwdag Mr Morton mag zich met zoo n vrouwtje feliciteeren want zgne dochter Alica die voor hare opleiding in het Oosten en hare badreisjes al te faabionable geworden is verrealt zich op het land en werpt over alles ean nevel van droefgeeatigheid U kent Alic9 niet pa kwam Ellen zacht verwijtend tnuchenbeide wat haar zeer goed afging ffZij ia nog ean maand of wat zoo zwaarmoedig Ik geloof dat haar een groote laat drukt vroegerwas ag altgd ia de wolken als zg tn de vwn naar huia kon itfAA ir Je bent nog niet op de hoogte vanjetgd antwoordde EUiot met een sorcafltisch lachjè zenuwen zgn tegenwoordig bij Je fashionable e in de mode ffAtioe heeft das eon zenuwkwaal aï meer en niets micdu Eoei u bent afsohuwelgk Alice Morton is een goed meisje ffBest maar ik kan niet tsgen die gezichten met eeuwig regen en stormweer als een ander de kamer binaeakomt t Is waarachtig alsof ze je komt overrompelen I Ellen knikte als ean verwend kindje an keek op haar bord ffKom kom je weet wel dat pa het nooit zoo erg meent ala hg het zegt troostte saoeJer EUiot leuk met een fijn glimlaobje door bet haar atrgkand morgen komt Mr Baker weer dan kun je op hem revanche nemen Dank u daak a moe Ik kan hen natuurlgk weinig beter af en Zondig jl hebban do Hol landers in België een eendaagschen veldtocht gehouden en wat faun in 1830 in 10 dagen nanwelgks gelukte ia thans iu een dag bereikt de Belgen werden veralagon en op zoo aangtname wgze dat Luik s straten reerkloDken van den jubelkreet Vive Haarlem De Koninklgken Liedertafel Zang en Vriendschap en de Vereenigiug Haarlam s Zanggenot hebben op het groot internationaal zaog oouroonrs te Luik Haarlem s zangroem Zondag hoog gehooden zg zgn met eere uit den Btrgd getreden en met roem beladen keeren sg huiswaarts met vrengds ingehaald door een ieder die belangstelt in hetgeen zgn vaderstad tot eere strekt Zang en Vriendschap behaalde met algemeene stemmen den eersten prga iu de eertte afdeeling met het lied Nuit faotastique les GrÓmes poëzie van Oicar Gert muziek van Jos Delsemmn terwgl Haarlem s Zaog genot den tweeden prgs won in deerde af deeling met Les Clochee poëzie van Gharlee M n muziek van SgJvainDupuia Des avonds mocht het Zang en Vriendschap gelukken in den stryd van de eerste prgawinnatrsi Ie prix d honoear te rerwerven met 24 sterns men van de 27 uit welk aantal de jury ba stond Zang en vriendachap zong nog ali vrg nummer Germinal woorden van L Solvag muziek van Riga en Haarlem s Zanggenot Psalm VIII woorden van J J U ten Kate muziek van Richard Hol Wg vernemen dat de HolK Uuren Spoorwegmg proeven gaat nemen met de verlichting van waggons door middel van acetyl een hebt Dit is zeker voorloopig een der beste aanwendingen van het nieowe licht Voor algefaeele vervanging van het gas is de prgs nt niet geno gedaald maar juist op die plaatsen waar men hi beperkt is in de ruimte bg treiuverlichting vandorens en Hohtboeien hi beKwaarlgk de kosten van een gaabbriek kan dragen bg villa s en fabrieken en ook op schepen zal het acetyteen wellicht reeds nu goede diensten bewgzen door de eenvoudigs installatie en de groote lichtkracht Naar men nit goede bron aegt te vernemen zal op voorstel van den inspecteur der cavalerie aan een 12 taI officieren der beredene wapens aldaar een rgoarana gegeven worden door den kunstrgder van het Cïkus Carré James Fitlii De carani zon een maand dnren kouami niet beletten te komen zei Ellen op wliamparm tooD nmaar ala bg een echt gentleman waa zou hg al lang weggebleven zgn na alles wat ik ban onder den neus gewreven neb Mg zal hiy tenminste hier niet weer zien uf ik boa morgen siek itt ik ga op bezoek Elliot gaf haav lachend een Btra fep onder ds kin en zei vermanend Nu doe j emsnd onrecht Ellen Mr Baker is een gentleman van top tot teeo Het meisje zag haar vader sohalkaoh aan on riep ffNeen paatje zoo vangt u mg niet ik ga morgen uit rgden Maar Oiok moet dansen die kan niet mat jt ynee 1 irO da a nieti jammer Mr Helmstedt lal hier t omatreken wel eons wlUeü zien I antwoordde zg k een vragenden blik op dan nieuwen boekhouder Tot uw dienat Miss antwoordde Helmstedt die ich hier al geheel tbnis begon te gevoelen sla Mr EUiot tan minste niet an hrB over mg beschikt Ja zie je vódr Nieuwjaar kunnen wg to b niets uitroeren dan ona met damMgrillen te masseren antwoordde de heer des huizes not oen koddigen zuoht maar laten w j a van avond niet langer in beahig nemen want u zult na uwe reis behoefte hthben aan rust En hg rees van tafal op i En wanneer rgdt Hiss EUiot moi on uit f vroeg Helmstedt iosgel ks opstaande Ik ben klaar zoodra u goed en wel uitgealapan bent waa het vartrouwelgk antwoorden het sohoone meisje zag ham kalm en vrisndelgk aan