Goudsche Courant, zaterdag 27 juli 1895

By deze gelegenheid werd adjudant Clererlay paa voor eenige dagen nit Zweden overgekomen naar Java afgevaardi ten einde ook inonia koloniën de vaan ran het leger ta kannen planten Aan het groote tbeefeeat namen ongereer 200 personen deel De thee werd rondgedtand overigens gold de regel red u zelf De demonstratie van het maatscbappelyk reddingswerk mocht zich alsmede in een drok bezoek ver heugen Kolonel Oliphant sprak orer het Leger des Heils en de sociale qaaeatie en stond in zyne toespraak vooral stil by het bekende plan van den generaal betrekketyk verbetering van den maatachappelyken toestand door het stichten van Koloniën Wat Nederland aanbelangt bet leger weoscbt io een van onze proriooien laodkolonien te vormen waardoor aanvaokelyk f 30 000 benoodigd zyo Bereids is roor dit deel f 10 000 ingekomen Aan bet einde der byeenkomst dankte kolonel Oliphant roor den steun dezen dag aan het leger rerleend in de eerste plaats dopr de bereidwilligheid waarmede bet schoone FogeU saogh StateK ter beschikking was gesteld in de tweede plaats door de nanzienlyke opkomst van het pobhek dat zich oiet door het ongnnitige weder had laten afschrikken Twee feesttreioeu voerden de bezoekers been en terug Een eerbaar lid van den Raad ran bet Fraosche departement van de Yoone kondigt zyn kiezers op de rolgende wjjzo aan dat hy zich wenseht terug te trekken nit het amb telyk leren Ala ge nagaat dat ik gedurende eea twaalflal jaren adjunct beo geweest vao deo vrederechter en by reracbilteude gelegenheden den titularis heb vervangen dat ik bij het zwemmen in twee drie meter diep water het leven heb gered ran iemaod die reeds den dood naby was dat ik by eeo andere gelegenheid in het bosch van Petnis een gendarme ben te bntp gesprongen die reeds byna het bewystzyn verloor znlt gy erkennen ik wil het gaarne gelooren dat ik myn mandaat getrouw heb rervold dat ik myn plicht tegenover n gedaan heb en dat ik wel recht heb op myn rust Men rertelt dat door vreemde rleeschexpr rteors en viscbrookeryen tegenwoordig io Duitschland hammen worden ingevoerd welke van zeehonden inplaata van varkens afkomstig zyn Die hammen bestaan ui uit de roorhammen ran den zeehond welke uitgesneden worden als de achterhammun van het rarken De 35e algemeene vergadering der Maatscbappy ter berorderiog der veeartsenykunde zal 28 September te Arnhem worden gebonden onder leiding ran den heer De Broio Behalve verschillende onderwerpen ran hnishottdelyken aard zal o m in bebandeling komen de reoi nisatie ran bet reeartaeny kundig onderwijs en zal o a door den eer D van der Slais eeoe voordracht worden gehouden orer bacillen in bet rleesch Gisteren roormiddag heeft ten stadhnize ta Leiden ten overstaan ran den notaris Schoor de overdracht plaats gehad aan de gemeente Leiden ran het landgoed iKudegeest datzooal8 bekend bestemd is voor op en iortcbting van een krankzinnigengesticht FOSa ESR ia ElliT LIJST TBn brieveD geadresseerd aan onbekenden gedareade de Ie helH der maaud inli 1895 en teiag te Terkrygen door tuawhenkomst Tan het Poitkantoor te Qoada Verionden van GCÜDA A de Grooff Enkhniian H Kielliger Gravenhage de Haal a Grarenhage B Hondgk Moordrecht B Radamaker Utreobt en Baartmao Sooth Holland De Directeur Tan het Poatkantooe VOKSTEK Directe SpoorwegverblDdlogen met GOUDA Zomerdleiist 1895 Aangevaogen 1 Mei TUd van Greeowlcli 11 18 1 84 s sa Il 10 f l 7 47 11 80 8 41 8 80 8 6 1 4 KOITlKDiM BOODA io aa 10 88 lo aa 10 4 lO M 8 86 lO Ot 7 45 1 07 i li SODDA DIN BaAS Ooudi 7 80 1 88 a O 8 8710 80 fo 80 18 18 18 88 1 87 8 88 8 47 4 48 6 87 7 14 7 4 8 88 8 84 8411 1 Ïe M 7 48 8 47 ll 8 18 87 4 87 8 01 10 08 I ï gw 7 88 8 11 18 18 48 8 08 8 18 10 18 Voorli 8 07 a OB 11 17 18 88 8 80 8 88 10 87 lUaga 8 18 18 8 87 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 87 4 85 4 17 8 88 8 67 7 44 8 81 8 8810 88 11 4 8J8l a aa 10 08 10 18 OVDI DTIIOBT 6 88 40 7 88 a Oa 8 81 8 06 10 18 11 18 48 8 88 8 17 4 1 4 47 6 67 68 8 S1 10 18 6 60 8 64 f 11 1 ï M l 6 6 7 08 8 18 11 88 8 46 8 84 6 08 8 17 7 18 8 48 10 87 18 7 88 8 88 8 41 8 87 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 8 18 7 46 8 04 11 s O O D 1 a MSTiipaii 40 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 4T i 10 18 10 84 10 64 Aaa4a laa Wa T 8 8a0 U l IMi Dê Baad Tan Scbitdam nam Diotitg bet Toontol Tan Boi n Wath tot aanleg eener baren aan de Mhi met 10 t en 7 itemmen tan De tegeaatemmen wilden de baren 100 meter rerder itroomaiwaarte zien waardoor gelegenheid zod ontitaan om aan beide zgden der haven te boawen wat ou maar a D ééo sgde zal kanDeo geacbieden Deee baren wordt aangelegd io oODcarrenlie met de aan te leggen harem te Vlaardingen eo Maaulnie Zal de aanleg der hareai aldaar geraimeD tgd rorderent die te Schiedam hoopt men róór den winter gereed te hebben om aladan aan de Scbereoingsche rineherirloot tot reilige ligplaats ie kunnen trekken Het doel is o a de Ucbereningiche reederyen naar Schiedam ta lokken waartoe bet in het plan ran bet geme ntebeitanr ligt om aan viteeheriraartnigen met betrekking tot het betalen ran faarengeld laoiliteiten te rerleeoen Bjj de oproering ran een klacht in het theater te BadenBaden ratte bet coetaum ran een der dames rnur Het werd spoedig gedoofd door twee acteara maar de dame kreeg ernetifte brandwonden Het publiek rerliet haastig de laal maar er gebeurde geen ongelukken bg Van den Hoek ran Holland wordt gemeld De sleepboot Oceaan die den baggermofen Umnidan I ran Brnnsbüttel naar den Nieuwen Waterweg sleepte en welke laatste zoosls gisteren is gemeld benoorden bet Noorderhoofd geEOfiden is had daarbg oolc nog een grondkieptohouw op sleeptouw Deze werd zwaar lek tengerolge ran het stampen in zee naar binnen gesleept en Iap den noordwal hg de bergbaren zoover mogeiyk op den wal gehaald eo raitgemaaki om zinken te ruorkomen Tydens den rloed gleed zü niettegenstaande deze roorzorg ran den oarer af en rerdween in de diepte Het lichten ran dit raartuig is mogelyk doch de ba ermolsn is als rerJoren te beschonwen en zal zeer waarscbyDlgk spoedig door den rykswaterstaat worden opgeroimd als lynde biuderiyk roor de risschrsraartuigen Het daiked naar bet wrak der gezonken Elbe die 80 meter diep ligt is niet gelakt Ondanks alle pogingen slaagde geen enkele duiker dieper te komen dan 57 meter Door de drukking ran bet water die alle lacht uit het lichaam perste waren de duikers de bewaateloosbeid naby Verdere waaghalzery aoo hun leren hebben in geraar gebracht Ter diepte ran 57 meter zagen da dnikers als in een erel de £ lbe op deo zeeboden liggSD naar bakboord orerbellend De in den Hal wonende ouders van een soldut dienende in het Regiment d Algsrie c dat deelneemt aan da Fransobe expeditie tegen Madagascar oniringeu ran hun zoon een brief waaraan bet Dagbl bet rolgende ontleent Ik ben nog gezond en wel msar armoede en gebrek lyd ik reel Wg zijn eiken dag op marsob ran dorp tot dorp ran stad tot stad en dat onder een gloeiende zon dwars door bossflben en riruren Aan schieten ontbreekt het niet Wy zyn in een groote stad die wy ingenomen hebben er ayn Teel doodan en gewonden Het oorlogeleren is tooh goed Oisteren bad ik niets te Aten maar randaag dnbbel want een myner kameraden beeft een kip gekocht roor 7V8 cent en ret roor 2 cent Sren boren een rnurtje en de kip is klaar dat smaakte lekker boor want ik bad in geen ryf dagen rleescb gegeten Ik moet met potlood schrijren want inkt en behoorlyk scbryfpapier is byna niet te krygen £ en enveloppe maak ik zelf en roor bet adres aal ik myo sergeant nugoor om inkt rr en c 7 t M 7 M 8 47 7 1 54 7 01 7 ii 10 i 1 01 1 10 19 i ia 11 6 a t M SO St 7 fleuda Uoordreeht Nieawerkerk Oagalla Bofteidam Bottaidaal Capella rimwarkerk Ooada Oadaw Woerdea Uirsehl Qowla Uwrdreckt Van den heer Schenk dan onlangs orerleden ondpresident van de Zwitaerscbe Bepnbliek verhaalt de Gazette Uh Lausannec de volgende anecdote De beer Schenk was een groot liefhebber ran roetreizen en zag met t n eenige ontberingen Qp Iq 1874 maakte by met cyn zoons een roetreis in Fraokryk Ér was afgeeprokea dat men in geen hotel zon gaan en in de open lacht zon sUpen tot dat doel had men een draagbare teut medegenomen waaronder des nachU gekampeerd werd Op zekeren arond had het gezelschap syn bironac in den omtrek ran een klein dorp opgeslagen toen zich een marechanssee rertoonde Deze bekeek de rre mdetingen met achterdochtige blikken en gelastte hm hem te rolgen naar den bnrgememter De heer Schenk die bet wel aardig rond als landlooper te worden op gebracht ging gewillig mede en vertoonde den verbaasden burgemeester een pas ten name ran Zöne Excellentie den President ran den Zwitserscheo Bond De bnrgemeester maakte duizend excuses en bood den beer Schenk logies aan daar by oiat wilde gedoogen dat zatk een groot beer deo nacht In een weiland doorbracht all een eenToadige Handwerkibnrsch Omtrent de ramp met de Maria Pia lezen wy nog het rolgende De aanvuiog was te wyten aan een verkeerde scbeepsbeweging Wie hiervan de reran twoordelykheid drai is nog met uitgemaakt Het vaartuig werd byna in twee deelen gesneden De kapitein ran de Maria Pia rertelt dat hy door kreten om hulp wakker werd uit den slaap en onmiddellyk beval de booten neder te laten doch hierroor was geen tyd geweest daar zyn schip binnen drie minuten zonk De passagiers behoorden allen in de zoidelyk ItaliaansGhe provinciën thnis Vreeselijke tooneelen worden door de geredden beechreren Van een gezin ran leren personen werd alleen een achtjarig kind gered De bemanning der Ortiga deed al het mogelyke om de sohipbreukBlingen te redden Het fantal dooden is volgens de laaiite berichten 144 doob dit cyfer is nog niet geheel rastgesteld De correspondent van de Times c te Kaapstad beweert dat Paul Kroger zich gekrenkt acht door het feit dat het telegram by de opening ran den Uelagoa baai spoorweg gezonden is door den minister ChamberUiu io plaats door de Koningin Kruger had gewenicht dat de Koningin hem als soavereio hoofd ran de Zuid Afrikaansche Republiek zelre had gelak gewenschi ereoals Keizer Wilhelm gedaan heeft Van Ëngelscbe zyde wordt daarentegen aangevoerd dat de president zich op eenverkeerd itandpant plaatst omdat Traosraal krachtens de Loudensohe conventie ran Februari 1884 feitelgk als een Ëagelsche vasalstaat zoo zyn te beschouwen Gisteren is door dykgraaf en Heemraden ran den polder Prins Alexander in het Algemeen Verkooplokaal te Rotterdam in het openbaar aanbesteed a Het onderhond ran den dag der gunningtot 15 Joli 1896 der kunstwerken behoorendeaan den polder Ingekomen de 8 volgeode biljetten D Lockborst te Rotterdam f 3660 W rao Verre te Cappelle a d Usel f4342 J Sprayt en A ran Staveren te Rotterdam f 4489 W van Vliet te Nieuwerkerk a d Usel 4539 W J ran Dort te Rotterdam f 4885 P ▼ den Berg te ïtergschonboek i 4975 C Buys teCapellea d IJsel f 5250 H Verheul te Rotterdam f 5687 begrooting f 4986 la oa 10 17 10 4 11 01 ii oa 11 11 11 14 a ii la sa la a ii a ia 48 la ta ll H la aa a ii a ii a ia 10 11 ILII IjU W M b Het onderhoud ran den dag der gunningtot 15 Jali 1896 van gedeelten straat engrindweg dyken aan de Rottekade ran denpolder Do rolgeode 8 biljetten kwamen in F Verxeyden f 1610 D Kruit f 1625 L deWaard f 1898 C Meyer Koster f 2203 allenia Rotterdam H Schuurman te Ammerstol f 2843 D ran Wingerden U Rotterdam f 3406 25 P M Bot ie Sliedrecht f 3600 D C de Hoog t Nieuwerkerk a d Usel f 3665 Begrooting f 1730 Het comité roor geaondheidskolonieo te s Grravenhage strekt ryo zorg ook uit tot de kinderen die hoewel io de termen vallende niet naar Bnbant worden gezonden Het getal dergenen die zich aanmelden eo die door de geoeesbeereo worden aangewezen is nl t groot om ze allen naar boiten te zenden dat laten de financiën niet toe Alleeo zy die het meest de lochtkuor noodig hebben kunnen daarheen vertrekken de overigen en dat zyn de meesten moeten thuis blyren Die laatsten worden vereenigd in wandelkoloniëo Aan een mededeeling van deo heer Y Ykema io Het Vad ontlmnen wij het volgende Klken Dinsdag en Vrydagmorgen komen ruim een 50 tal jongens en des Woensdags en Zaterdags ruim een 80 tal meisjes op de speelplaats ran de school aan bet Alexanderplein byeen om een wandeling ia d Schereningscfae boschjea en de duioeo te begiooeo Van alle kanten ran de stad zyo ze komen aanstappen wie te ver wonen want het zyo zwakke kinderen worden door de tram roor zeer matige prys vervoerd en zoo ts het mogelyk dat zelfs van de Rabensstraat het Pinksterbloemeolaaotje de aoht en negenjarigen bet Alexander plein bereiken zonder zich te hebben moegeloopen reeds vóór de wandeling begint Op de speelplaats zjjn een paar mao ran de s Grarenhaagache melkiuricbting aan wezig om ieder een glas melk aan te bieden en zoo gaat bet te 9 nar op marscb Te halfelf verzamelt zich de geheele troep in De Bataaf door de welwillendheid van den directeur daartoe gaarne beschikbaar gesteld en vergast zich daar aan een heerlyk krenten broodje met een verseh glas melk daarna wordt de wandeling hervat Te 12 aur komt men terug op de speelplaats der school aan het Alexander plein waar nog een glas melk wordt gediookeo en weg gaat de troep te voet of per tram om thois te vertellen hoe mooi het io de boschjes is eo hoe heerlyk ze er gespeeld hebben want roor reien die in den Znsterpolder of nog rerder wonen zyn de boschjes een geheel vreemde streek zy komen er nooit De wandelkoloniën brengen ze daar ze willen die kinderen niet alleen een heerl ke wandeling laten doen met melk en kreotebrood maar ook io hen den lust wskkeo om die achoooe streek ait zichzelven te bezoeken daar zuivere lacht eo gezondheid io te adeinen 7 88 7 8 8 08 8 18 a 8s 8 48 4 t0 4 17 i 04 i U 1 80 1 48 1 88 8 08 S OI S lt 8 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 Woensdag werd te Veeoklooster op Fogelsangh State c het buiten ran baron Van Heemstra de Noorder Velddag van het Legers des Heils gehouden Ofscbooo het weder byna den geheelen dag kond en regenachtig was en dit zeer zeker ran invloed op het bezoek ia geweest waren toch een goede 2000 feestgangers opgekomen waaronder 500 a 600 volgelingen ran het leger Het eigenlyke feest nam om atreeks 10 nren des ochtends een aanvang Nadat bet eerste schot gevallen was werd de rlag geheschen en nam kolonel Oliphant de leider dezer byeenkomst het woord om allen een hartelyk welkom toe te roepen Barooes Vao Heemstra zoomede de heer Wittereeo burgemeester van Kollamerlaad wareo hierby tegeowoordig Baron Van Heemstra was door ongesteldheid verhindejd het feest bg te wonen De heer Witteveen sprak by deze gelegenheid een korten tyd orer de stichting van Booth in verband met den maatsohappelykeo arbeid io zeer welwillende bewoordingen waarin zyne sympathie voor het leger doorstraalde Ook ds Boersna van Nijehaske die daarna het woord erlangde gaf in zyne toespraak blyk ran hartelyke toegen enheid voor den arbeid dor o£Soieren en soldatenDe Heiligingbyeenkomst c vanlO 12ore gehouden geleid door kol en mevrouw Oliphant waarbij de laatste een solo oummer zong dat op het publiek blykbaar diepen indrnk maakte a io 80 80 8 87 0 44 6 80 8 88 a 08 s to 11 10 8 48 7 80 8 80 8 10 6 61 18 08 18 40 DIN H AlO eODDA 7 60 8 0 07 gr i ï 3 8 85 8 41 8 4 il as 7 60 8 8 11 7 07 8 18 7 80 8 88 Ulnekt Woerden Oadewatar Oottda isatardaaWp iHan 6 48 7 80 7 48 8 80 8 88 8 4810 1411 8618 161 88 8 44 8 68 8 48 4 18 6 17 11 7 68 Tooib 6 64 I 10 80 1 44 17 Z Zagw Oa f 10 86 1 68 U Zar I ia f 10 4 8 0 8 4S Ooada 80 7 60 8 18 tM 10 1810 67 11 0618 46 8 80 8 14 8 88 4 18 4 43 8 47 0 68 8 88 Stopt 1 Blaiiwqk KruUveK eo NootdorpLeidachendam D T X I C H T 6 O D D t 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 S lO aS 11 61 4 U 8 68 10 81 4 84 8 84 10 44 18 01 1 88 8 48 4 37 6 80 7 0 AHBTIIDAMSOCDA 6 60 tJO 8 8 4 8 18 0 0 66 11 S 40 4 86 86 1 J4 lt M M M 7 4 Biiteilaidgeli Orerzicht De BruBselsche arondbladen berichten dat de burgerwacht iègtn Zondag zal worden opgeroepen om gereed te zyn roor alle even to iteiten by de groote betoogiog der liberalen legen de schoolwet Vorder zooden de troepen geconsigneerd wordeo Men verwacht echter geen ongeregeldheden De schoolwet die door den minister Schollaert by de Belgi he Kamer is ingediend en in België tot aooveel opechndding heeft aanleiding gegeven berat in hoofdzaak de vol gende bepalingen Artikel 1 zegt dat de lagere gemeentescholen zullen beheerd worden door de gemeente waarvan de raad volgens de behoeften het getal evenals het aantal ooderwyi rs vaststelt De beslissingen by welke de gemeenteraden soholeia of onderwyzera afiichaffen moeten aan het oordeel der Gedeputeerde Staten en aan de goedkeuring des konings onderworpen worden De raad ri elt des noods al wat het stichten ran bewaarscholen of scholen roor rolwassenen betreft Artikel 2 zegt De kinderen ran oorermogenden ontrangen kosteloos onderwys De gemeeente zorgt dat al de kinderen welke geene byzondere school bezoeken het onderwys kunnen ontrangen in eene gemeenteschool Tot het genieten van kosteloos onderwys worden to slaten degenen die minder dan 5 fr belasting betalen in de gemeenten van minder dan 2000 inwoners minder dan 10 fr in die ran 2 tot 10 000 inwoners en minder dan 15 fr in grootere gemeenten De gemeenteraad maakt alle jareo na bet armbestnnr gehoord te hebben de lyst der kinderen op welke roor bet koiteloos onderwys aangenomen zyn Zy bepaalt ook in roorkomende geralleo de bydragen per leerling aan den onderwyzer te betalen Artikel 3 bevat de regeling van het leerprogram waarby het ooderwya in de godsdienst diensten zedeleer verplichtend wordt gesteld alsook roor de meisjes het naaldwerk en in de dorpen voor de jongens deo landbouw Dit prognm kan door de gemeenten worden uitgebreid De prieeters worden belait met het godsdienstonderwys in de lagere school zy kunnen het onder hun toezicht doer de onderwyzers doen geren Dit nnderwys wordt gegeven bet eerste of laatste half nnr van eiken schooltyd Indien de onders het verlangen nitdrukkelyk te kennen geven dat de kinderen bet godsdienstonderwys niet zullen volgen zyn deze r ran ontslagen Volgens artikel 4 is het toezicht op het godsdienstonderwys opgedragen aan de kerkelyke overheden Artikel 5 regelt de financieele zaken De gemeente betaalt de kosten der gemeentescholen De pruriocie komt haar ter hnlp door middel vao toelagen waarvoor een minimam bepaald is De uigaven door de gemeenten besteed aan het onderwys moeten een bepaald minimum bereiken tot het verkrygen van recht op de provinciale subsidie Al de sommea waarover de gemeenten beKhikken roor haar onderwys vormen een afzonderlyk fonds dat voor geen anderen dienst kan worden aangewend Hetzelfde artikel r elt de tusaohankomst van den Staat die jaarlyks beschikt over een door de Kamers bepaald bedrag roor het rerleenen ran subsidie De orerige artikelen regelen de jaarwedden der onderwyzer en de wyze der benoeming Het zyn de artikelen waarin het geven van godsdienstig onderwys wordt geregeld die in België zulk een t enatand hebben verwekt Nadat de Fransche bladen weken lang als het graf gezw en hadden over den tegenspoed der expeditie tegen de Hora s zyn er in de laatste dagen heel wat brieven en artikelen gepabliceerd waaruit men eindelyk eens recht te weten komt hoe treurig het op Madagascar gesteld is Voor allee staat wel rast dat de xpeditie een heel anderen loop neemt dan men oorspronkelyk gehoopt en bealoten had Van het voornemen om de troepen op raartuigen van Majinga te bren n tot daar waar de Betsiboka zich met de Ikopa rereenigt is afgezien en daarmee heeft het geheele reldtochtsplan een ingrypende wyziging ondergaan Waarom men niet tot dit verroer te water ie oreigegaao maar de troepen genoodzaakt heeft den weg ran Majanga tot Marololo te voet af te leggen een afstand ran 200 kilometer door eindelooze dampende moerassen heen is n niet precies bekend Doch de Temps c spreekt rau een ongelukkig samenwerken ran betreurenswaardige omstandigheden en fouten Dat zal wel beteekeneo dat het hier weer de oude geschiedenis ia van de concorrentie den nayrer tnssohen land en teemacht waardoor alles in t honderd loopt In een brief door een hoofdofficier aan figaro geschreran wordt de toestand ran bet expeditie corps met zeer dookere kleuren gemaald Baeda rroegar lagn ar klachten gekomen orer de onroldoeade uitrusting der expeditie Zelfs zeer bezadigde bladen konden niet ontkennen dat die nitrosting wat te luchthartig was opgenomen eo oiet met de ooodige zoi was geschied Maar zoo erg had men zich den toestand toch niet roorgesteld Ed dat koo ook moeityk Waot met deo waterw was gerekeod Die weg alleen zoo de expeditie tot een goed einde kooneo brengeo £ n men bad ook op dien weg rertronwd doch de schepeo en kanonneerbooten waren Liet aanwezig Dat eindelyk op de toogestaoe 65 millioenen wellicht nog een 65 millioenen zullen moeten rolgen is betrekkelijk van minder belang maar toch by het bestaande aaozieolyke tekort der b rooting geenszins zonder gewicht Men is van meeoiog dat de expeditie met vóór het einde van het droge seizoeo zal afgeloopeo zyo tenzy de Hova s zeer spoedig mochten capituleereu De verkiezingen in Engeland zullen nu weldra afgeloopeo zyn Immers nn rseds is de uitslag hekend in 619 districten £ r ontbreken dus nog slechts 51 districten Te oordeelen naar hetgeeo nu reeds orer den uitslag bekend is vermeerdert steeds de kans dat de verwachtingen der antiliberalen zullen worden rerwezenlykt Naar men weet rekenen de conservatieven eo unionisten in het Lagerhuis op eene meerderbeid van 150 stemmen Of dit cijfer inderdaad bereikt zal worden kan natuaurlyk eerst blykun in het laatst dezer week wanneer de verkiezingsstrijd eeo einde neemt Toch moet zelfs de Daily News erkennen dat de anti liberalen nn reeds eene meerderheid van 134 stemmen hebben behaald De overwinning van Lord Salisbury s aanhangers is derhalve volkomen De toeatand van het nieuwe coalitie Kabinet n Engeland wordt door den heer Stead redacteur der Reriot of Reviews niet buitengewoon hoopvol geacht Er zyn 19 ministers en daarvan behooren niet minder dan 5 tot de naar verhoading veel te sterk vertegenwoordigde partij der liberaalnoionisten die mat de conservatieven alleen verbonden worden door een min of meer negatiere staatkunde het verzet tegen leracb zelfbestuur Hoe meer het Home Rule pIan op den achtergrond geraakt des te moeilijker zegt hy zal bet vallen deze beide elementen vereenigd te houden En dan zollen we wellicht eeo regeering zien die haar eigen doel niet kent omdat zy oiet kan uitmaken welk van haar twee doeleinden het jniate is Zou dan een toestand van evenwichti van stilstand ontstaan Dit is denkt deschryver wel eenigszios io den geest van lord Salisbury die nooit met byzonder veel vuur het maken van nieuwe wetten voorstond eu sterk genoeg ia deze meening op te leggen aan bet Kabinet dat hy gerormd heeft al komt hydaarby in botsing met den heer Chamberlain Deze radicale minister beschouwt zich als geroepen de regeering desnoods tegeo haar wil te reddeo nit het moeraa van reactie Een dergelyhe rol wilde wijle lord Randolph Churchill in 1886 verrullen in een ander miniaterie Salisbory Maar het verging hem slecht want nadat eeuige maanden lang een spanning geheersttit had tusachen den minister en het hoofdeer regeering eindigde deze met Cburcbiirs aftreden eeu voorbeeld dat den heer Chamberlain wet steeds voor oogen zal staan Tooh zal by ongeveer op dezelfde wys optreden nl als vertegenwoordiger der voornitstrevende in het nnionistiscbe verbond Hy zal spreken voor bet Volk met sen groote V Boven lord Randolph Churchill in 1886 heeft by voor dat by onder reeds dicht by de 60 is en wat Churchill vooral ontbrak laoge ervaring heeft in een verantwooidelyk ambt Hy heeft een belangryken leeftyd in gemeentelyk beheer doorgemaakt Verder is by persoonlyk bevriend met den heer Balfour den eersten man ran het Kabinet Chamberlain s benoeming tot minister ran kolooiëo heeft sommigeo aaoleidiog gegeven een oorlog met Frankryk te roerspellen I Dat het werkelyk Chamberlain s streven zon zyn wil de heer Stead niet beweren Maar hy geeft toe dat de taak ran lord Salisbury in het roeien ran kleine moeilykbeden met Duitschland en Frankryk niet gemakkelyker zal worden door deze minister van koloniën die een vooivtander is van de uitbreiding van de oitbreiding van het Britsche ryk Hy riadt het jammer dat Cbuiberlain niet een tyd lang minister van oorlog is geweest Dan zou by geleerd hebben dat de toestand ran het l er groote politieke onzichtigheid en beleid ooodig maakt De kern ran het ministerie de groep die regeoren zal bestaat uit Lord Salisbury en den heer Balfour aan de eene zijde den hertog ran Deronshire en den heer Chamberlain aan den anderen kant Doch do heer Stead geeft zelf toe dat beide partyen niet tegen elkaar opw en daar hy den hertog rao Deronshire koAnhoon geen Tory consHratief tot in zyn riogertoppen noemt Nieuwe DASSEN en Linnengoed L van OS A GODDA Kleiweg E 73 73 1 QODDA Beurs van Amsterdam Vor kn alotkoera 93 Vi 100 1011 lOl a 83 83 887 84 Vl 84 4 i 96 98 io 687 89 Via 87 118V 98 ♦ S i 100 7V 88 888 610 605 iOl a 69 1001 199V 184 76 100 100 i4 V avVa 80 34 107 97 197V 189 106 61 61 161 v K 81 101 101 104 148 184 1 V 14 67 lOO Vla V 10 109 88Va 85 110 106 40 64 a 14 880 194Vl 108 108 103 IC8I 181 189 99 41 UI 85 JDLI NaDaauim Cert Ned W 3 8 dito dito dito 8 dito dito dito S i HoNSU OU Qoudl 1881 88 4 iTiUa iMohrqnog 1868 81 6 Ooenxa Obl ia papier 1888 6 dito in ztlrer 1668 5 PoaTUGAL Oblig met coupon 8 dito ttcket S itciUKD Ubl BiDoeol 1894 4 dito Oeoona 1880 4 dito bij Rolhi lSSB 4 ditobuHopsl8S 0 4 ditoingoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Stixn Perpet lohuld 1881 4 Tgauu Oepr Coor leen 1880 4 Geo leening lerie D Geo leeniog lerie O ZmillAn Hip v obl 1898 6 ibuoo Obl Buit Sch 189D 6 Vbhuiiu Obl 4 onbep 1881 AHBTiaDAH Obligation 1886 3 BoTTUDi y Sted leen 1894 3 tflD N Air HandeUr aand Arudib Tsb Hij Ceitifioaten DtfU Maataobappij dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult My der Voratenl aand Gr Hypolheekb paadbr S t Kaderlandaohe bank aaad Ned HandelmaatMh dito N W liP o Hyp b p ndbr B Rott Hypotlieekb pandbr 3 i Utr Hypotheokb dito 31 OoeTlNa Ooat Hong bank tand Rdsl Uypothmkbank pandb 4i f AlUaiKA Equit Iiypotll pandb S Mtxw L O Fr tien oort SiD Holl U apoorw Mij aand Mü totBipl T Bt apw tand Ned Ind Spoonregm aaad Ned Zuid Afrik 9pm tand 8 dito dito dito 1891 dito 6 lTlLli Spoonrl 188V 8 A KoU 8 Znid IUI Spwmg A H obl 8 PoLIN Wtrtcliau Weenen aand 4 Bü L Gr Run Spw Hy obl 4 Btltiaehe dito aand Futowa dito aand 6 Ivang Dombr dito tand 6 K ank Cii Aiow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AiraancA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio fc Nortli W pr C t tand ditoditoWin 8t Peter obl 7 Denver fc Bio Or Spm oert r a lllinoia Central obl in goud 4 Louiar Ie NuhWlleGert v aand Hezioo N Spw My lehyp o 6 Ui Kanaal T 4 pot pref und N Yoik Ontario k Wett aand dito Penna Ohio obiig 8 Oregon Calif la hyp in goud 6 St Paul Minn It Manit obl 7 I d Pan Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 Ok LUL Can South Cert T tand Tw C BaUw fc NaT la h d o O Anaterd Omnibua M tand fiotterd Tramweg Maata aand Nm Stad Amaterdam tand 8 Stad Bottordtm tend S Busil Stid Antwerpenl887 8 Slad Bruaael 1888 S Hoxa Theiaa Begullr Geeellaoh 4 OotTIHR StaaUleening 1880 6 X K Oott B Cr 1880 8 itaiM Slad Madrid 8 1888 NiD V r Bei Hyp SpobI oert VERGADERINGVANDENGEHEENTERAID VRIJDAG 26 JULI 1895 Vooraitter de hear Betgemeeater Tegenwoordig de hh NoothoTen nn Goor Jilger Herman Tan Vreamingen t d Pott Derokaen van Iteraon Hoogeoboom Tan der Bandeo SiraTer Oeasiag en Vingerliag Afwezig do hb Prince Tan Veen de Raodt en Nederhorat Da notulen der Torige Tergadering werden Toorgelezen en ouTeranderd goedgekeurd Ingekomen Mededeeling dat door Gedep Statenwaren goedgekeurd de raadabeilniten ran 18 en 28 Jnni tot wQziging der gemeente be grooting Mededeeling dat door Oedep Htatende aanalag ran den heer Tnn den Borne waabepaald op f 1500 Bet Rapport der Baadicommiiaie belaatmet het ond0r7oek der rekeningen van degeinbt Inatellingen ran Weldadigheid totgoadkenring adfieeerende Ter liaie £ ene miaaire Tan B en W iniendendede rekening der gemeente oTer 1894 adaiMorande tot Toorloopige faatatalling Deze wordt gaateld in handen eener commiaeie baataande nit de hh StiaTer Hoogenboom en Dorckaen 5 Da hegrooting der dd üohntterg Toor 1896 Oma wordt geateld in handen eeuer Coomiatie beataande uit de hh Princa Taa dar Foat an Seating 6 Eene miaaiva Tan Mevr KookhOTen Taa Goor keonisgeTende dat lij de benoeming totragentea der beide gaatbaizan aanneemt Aangenomen Toor kanniagefing 7 MitiiTea Tan P B t d Broek dankbetuigende TOOr zgne benoeming tot brug wachter Tan C Verecfaut dank teggendevoor z ne benoeming tot l kdrager en aan A de Koning dank betaigande Toor da Terleanda gratificatie Aangenomen Toor kanniagaTÏng 8 Een Tooratel Tan B an W betreSanda den Terkoop Tan oabniikbare aohnttertkleedenn Tar Tiaie 9 Eaa Toorttel T n B n W batnSaadede ontalag aanTraga Tao den hoer J J Barielman B en W stellen Toor genoemden heereerTOl ontalag te Terlaenen tegen 1 tieptamber a a en hem mede ta dealen dat hg TOOtpensioen zich zal moeten wenden tot het depar temant Tan biananlandaohe zaken ham toTana dank betuigende Toor de bewezen dienaten Tar Tiaie 10 Een tchrgren ran B en W betreffande de Tacature Tan ondarwgzar aan da 2a BuFgerachool Toor jongent daarbg Toontellende den heer C WeTerling tegen 1 SeptembereerTol ontalag te Terlaenen en kanni ieTendedat ly het Tooratel tot BButelIing Tan aanonderwgzer intrekken Aangenomen TOor kenniagoTing 11 Een adrea Tan Mej de Wad J E TUder Klegn Terzoekende ontalag ala onderwglerea in de handwerken benoTena pentioen Het Tooratel van B en W tutdt om genoemdejnffronw tegen 1 September oerTol ontalag ta Terlaenen au haat toe te kennen een pentioenTan f 82 a jasri Ter Tiaie Eene miialTe Tan B en W betreffende den bouw der brng op de Hooga Gouwaen bet beatek aanbiedende Ter Tiaie Een rapport tu ü en W op het adrea Tan den heer H Ouderkerk Terzoekende het gjmnaitieklokaal der late Koatelooze SchoolTOOr het goTen Tan priTaatleaaen B en W atollen TOor het Tarzoek toe ta ataaa onder zekere Toorwaarde Ter Titie Een adrea Tan den heer H J Nadar horst Jr Terzoekende concessie tot het aanleggen Tan telsfonitohe Torbindingan TOor hetpubliek In handen Tan B en W om bericht en raad Aan de orde 1 De benoeming T n ean Noodhnlpiyk draget Benoemd wordt J H Verkerk met lg stemmen Aan de orde 2 Een Tooratal betreffende het onderhondder lohoeiingen nn den Torftiugel B en W stellen Toor deze Ternienwing le doen gatchiaden en Gedep Staten daarTan in kennis te stellen tot wanneer lal z n nitgamaakt wie de oeTerboorden der Tarftiogelgracht moet onderbonden daar zg dringend Toorlieniug Tereiachen De heer Strarer aroeg of de raad zich niet in den Tinger tneed wanneer g dit bealnit nam daar da onderTinding met de tohiedgk opgedaan hem tot Toorziohtigheid aanmaande De Voorzitter deelde mede dat door B en W aan Gedep Staten was kennis gegeran dat zg het zonden Terhalen op de proTincie De heet Vingerling Ttoeg of ar werkeljjk zoo o haast hg waa hy wilde liaTor een nadet ondertiOak en het ean 14 daag uitstellen daar het toch een uitgaaf Tan f 2700 geldt hg wenschte het licTer langs een adminiitratiere weg te regelen mat de prorincie De Voorzitter antwoordde dan heer Vingat f ling en bracht in het midden dat nilatal onmogelijk was daar er geiaat Toot meetdataTerzakkingen bestaan B en W meenden goedte hebben gedaan een onpartijdige deskundigehet te doen opnemen en nochtans wjj kunnenei niet OTer oordeelen daar wy partydig zja in deze De heer Derokien begreep niet dat bat Toorstel zoo in eeni ter tafel kaam hij wenschte eertt de behandeling mat Gedeputeerde Staten at te wachten wg bnbhen toch het Toorrecht drie bouwkundigen in dan raad te hebben en waniieet die adriet gaten dat het geen uitstel kan leiden ia hy at wel Toor Maar wanneer wg roor stemmen Toor de eene weg dan stemmen wjj nog niet om bat langs reohterlgka macht gadiutn te krijgen want dan zal dat aan de gemeente weer dubbeltjes koatan De Vootzittet taadt uitstel af wg kunnen allen zien dat dia tchoeging Ternienwing behoeft da leden nn den raad zgn in deze partgdig De deaknndigen in dan raad hebban alleen ta zeggen et ia barstelling noodig wjj hebban niets anders gemeend als dat de protincia de oeterbekleeding Tan da Tntfaingalgiacbt TOor hare rekening had da besliating tnllsn wg aan H M de Koningin oterlaten De heer Hoogeoboom gelooft wal dat dia f 2700 gebruikt tallen worden maar wil lieTet zoo min mogelgk betalen en de aehoeiing oplappen tot dat is niigemaakt wie het tal bataten De Vootzittet satkta op dat da tud et zich eauTondig had bij ne t ta leggen De beet Hoogenboom Tieatde dat men dan f