Goudsche Courant, maandag 29 juli 1895

Maandag 30 Juli 1805 34ste Jaargang JVo 67S1 HKnHHBW mmsm amm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst raii 1 5 r el k 50 Centen iedere regel mear 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ta reel recht nit zgae handen gaf daarom Wft4 hjj om het maar wat op te Inppen De heer Herman wai niet voor oplappeu hy bracht in herinnering ran B n W dat dl I icboeiii g zeer reel rso du leepb oten bud te lydeu Ue beer Vingerling wat atleeo om bet eerste gedeelte ran het ruoritel te befi it H u en tndi lu btti contract e ne leemte wiu kHi bet uog wel een L4 dageo wacbtea De Voorzitter berhanlde hetneeo de heer BurKendyk en de b ier Uokbovea badden medegedeeld dat herstelling dringeud noodig was De Voorzitter rroeg nf bet roorstel randen beer Vingerling wf rd ODdorflleuDd Dit werd ondenteund door do bh ran der Sanden en Herman De heer Dercksen kon nn wel medegaan met het roorstel ran den heer Vingerling nu die beer net bad gesplitst De beer Deming merkte op dat b iozakkingen enz eene ipoedige herstelling dringend noodig wai waarom hg roor het roorite ran B en W zon stemmen Het Toontel ran den heer Vingerling wordt in stemming gebracht en verworpen met 8 tegen 4 stemmen die der hh Herman Hoogeob om Dercksen en Vingerling Het voorstel ran B en W wordt ronder boofdeiyke stemming asngenomen Aan de orde 3 De Rekeningen van de Volksgaarkeukeneu bet Hoffmans Gesticbt over 1894 Worden goedgekeurd Aan de orde 4 De Rekening ran den Kassier der Bank ran Leeuing orer het boekjaar 1894 95 Wordt goedgekeurd Nieti meer aan de orde egnde wordt de vergadering door den Voorziter gefloten ADVERTENTIfiN Heden overteed in den oaderdom nn 67 jaren tgdig Toonien Tan de BH Sacramenten mgn geliefde Tader d $ WelËd Qeboren Beer GË8AR JEAN OSOEiaK LOUIS Toit STEBNBACB Weduwnaar Tan AimA AmHONu tan Otra Uit aller naam h C TON STBENBACH Oooni 25 Jnli 1895 Bitothvn van rouwhtklag kunnen nt t worden ai Heden OTerleed in den oaderdom T n 70 jaar oaie geliefde Echtgenoot Vader Behnwd en OrootTader de Heer G A D J GABRU Wed QABKIJ ElEUWII C M A T POBUB1 OiBU Giiau W F CARRIÈRE O H OABRIJ J C OABRU T D KlIBOOH B C GABRU U B GABRIJ WBlokïh A H G PANNENBKBG GmaiJ Bern Jou PANNENBERO G A H GABRU Vertoekt van romcbtkkg virieluMnd Ie blijven OouDA 26 Juli 1895 De Heer en MeTroaw J Q TIMMBBS AzM TAN VunHiNoiH betuigen ook namena hunne kinderen harteiyk dank roor de Tele blgken ran Triendachap en achting hen 22 deier beireien Botterdam 27 Jnli 1895 G f lae fÏD Rok tS 0 eUlw De aooaAo xnr non I TAa r a Uara Inkoad Tooitf m TAS lul AtMAt TAA St P f yAM JULMMt BOOB rroABMOk A f LM DIWAltAAi TArinOllMr mi i Hlf P B J V WANKUM firma Wed P J MELEBRT üoatfaaTen B 144 a mda AAN DE RiEzus V OOR nm cewe ewekaap Het COMITÉ voor de Verkiezing van Gemeenteraadsleden dringt © riiS tïgf bij U aan op het geven Uwer stem DINSDAG a s aan den Heer G C Fortuijn Droogleever wiens hoedanigheden hem aanwijzen als een waardig opvolger van zijn geachten vader in het Bestuur der Gemeente P J BELLAART Voorritter D BÜUTEB Secret ari Voor het eerst op de KERÜIIS te OXJ3Dué Rriechers GROOT ii4€i standplaats op de Markt tegenover do Waag TOT Exploitatie van Staalsspoorwcgen Wereld Tentoonstelling te Amsterdam lil 11 n Maatschappij VAN Rotterdam Maas den Haagr en Gouda NAAR Weesperpoort en Centraalstation Eiken Dinsdag en Donderdag van af 23 Juli 189S tot nadere aankondigfing tegen den vrachtprys enkele reis voor heen en terug Zie verder de Aanplak en Strooibilletten m verschillende SOORTEN steeds voorhanden JATALOGUS met MODELLEN ter inzage SPOEDIGE LEVERING NETTE AFWERKING I BENEVENS Rouwkaarten en Enveloppen STEKDS VOOKEADIG BIJ Lange Tiendeweg A BRIITKMAIT Zn e gabrft s Pateiit H Stollen StititcUrfi Imiiirin D ituUg Prtf tl Ilr glatti rSi IMr groMe Er olg rfw WQtnUUQ ti Fattmt H HoUen i tmingm hat Anim ia rtr uhkéaitM wertMofieii Jiachahmuugtm gaiêbui Uw kuift dttmr uiutn aleta arharfm H StoUmi luie ton iitt a nct otfir Iti telchm iitMh ndluni n In tfifM uni r Plaket wlê nebmittljMulj irngthinitM l raialiêi0n mxt Zeugnume gra Md wmo FibrkthiH A ITort ier Gouw e C V SPECIALITEIT in Hcinekeirs en llaaotjcs Blereo £ chi Ëngelsch ea VoUeDhovena ES TIg A STOTJ1 Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Goada aitgfKonderd Zondags te oonsolteereu ran 10 tot 5 Qur WESTLANDSCHE HYPOTHEEEBAITE gevestigd te i Gravenhage verstrekt Gelden op Ie Ugpotkeek en rerkoopt J aiUlArfoeei Tan 1000 500 ƒ 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn fe Co li J HOOFT GRAAFLAND A TiK ERPKRS B0IJAAED8 De Directie TE PARMS Zenden gratisufranco de generale geïlIxiBtreerde c talo s in d tiollandsohe en fï ansohe talm wTatteBde de nieuwste modes voor het SComaraalzoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JILUZITT C PARIS De stalen der nienwste modestoflen in voorraad btjdtiPplntempswordeneTeneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelgk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen VerKendlngan naar alle Landen derWarald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vraeht en Recliten Corpespondentle In alle talen U lè PD IK E OUDK SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIOHTOAP Verkrijgbaar bq M PEETERS Jz N B AU bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds roorEÏea Tan den naam der Firma P HOFFB Stollwerck sche Borstlxmbons gefabriceerd na voorschrift van den kon Universiteits ProE Oehm Hofirad Dr Harlei Bonn hebban sedert 60 Jaren ab verzachtend middel tegen hoesten heeechheid en aandoening der ademingsoi gan6a uitsteekende diensten bewezen B j spoedige afwisseling van warme ra koude lucht is t b zonder aanberelenswardig een bonbon te g müken Verpakking Geele pakjes i 25 cent Alom verkrijgbaar Send SnalperKlruk vu A Qukkiuk k Zoon DE HEESTEMMII G De Terkiezing Toor den Raad is zooals onze lezers begrijpen voor ons eene teleurstelling geweest Partijzucht alleen kan iemand doen volhouden dat de stad er wel bij zal varen als mannen als Dr De Schepper uit den Raad worden geweerd Achtereenvolgens wijst men de beste candidaten af die een sieraad van onze gemeentelijke vertegenwoordiging zouden zijn en met ijver en talent onze belangen zouden hebben behartigd Te laat zal men zich beklagen wanneer de Raad eenzijdig zal zijn samengesteld en de middelmatigheid er den boventoon zal voeren Om een krachtig gemeentebestuur te hebben is een krachtige raad noodig en deze wordt onmogelgk als alleen gelet wordt op kerkelijke richting en op volgzaamheid bij het uitbrengen der stem Wellicht ware het de beste politiek het veld geheel over te laten aan de heeren die de meerderheid der kiezers thans naar het Stadhuis zendt zij zouden dan moeten toonen dat zij beter kannen regeeren dan de mannen die men uitwerpt wij houden ons overtuigd dat de kiezers spoedig genezen zouden zijn van hun waan Inlusschen durven wij de verantwoordelijkheid van dergelijke handelwijze niet op ons nemen en raden onzen geestverwanten den strijd moedig vol te houden A 8 Dinsdag moet herstemd worden tusschen de h êeren G C Fortuijn Droogleever en A Jaspers Lz Zonder te treden in eene vergelijking die ieder voor zich zelf maken kan komt het ons voor dat de kiezers wij zullen doen wanneer zij de voorkeur geven aan den geachten Notaris die algemeen bekend is en volkomen op de hoogte van de stedelijke belangen en administratie De vader die zoovele jaren onverdroten de stadszaken behartigde zal geen waardiger opvolger kunnen hebben dan dezen candidaat liet alle quaesties in den Raad te huis behoorende is hij door de practijk van jongs at bekend terwijl zijn ambt hem in aanraking brengt met personen uit alle standen zoodat niet licht iemand kan worden gevonden aan wien men met meer vertrouwen het mandaat als Raadslid kan opdragen FBVl LLETOai M MlRSKRAlilËR Naar het JhtiUek V f miaaten later ut Halmstadt op zyne kamer ÏD deo ebommelstoel by den haard ea Het Eyae aobteo deo rrüen loop Als by aao de rriendelijke ODtvtant vao zyo nieuwen pstrooa dacht was het aUof het noodlot bom eoo maar op eens een kerstboom met dnlEend HohtJM aaB eatokea bad maar onmiddell k daarop als hy aaa da van hem verlangde taak dusht oattrokken donkere wolken die lichtjes aan zija oog en die retdvenea niet voordat Miss Ellens heidore oofien er door heen straalden Dan sag hy weer Paalioe Peten zooali tij hem vier fliaanden geleden om den bals viel i cwUl zij hem na als een vreemde behandelde IntUHchen deed tioh de veikwikkende warmte van het faaardvuar op den Termoetden reisiger geldeu z ne gedaehten lietwo door ea spoedig aliep hij in Hoe laog hy in dezen toeataud bleef wi t hy zelf niet maar eea herhaald getik tegen het raam deod hnn opapriDgen Hy laisterde en het geklop herhaalde ziob Hg opende een der venttera Voor het hais stond Izak de marskramer Laat m bianen flaisteide hg wasl ik heb i U mat u ta bespraken Mr Helmstedt maar caoht wat want ik wil het heele huia nirt wakker maken gelakkig slapen de asgers als ossen Dat zullen ook velen moeten toegeven die gewoon zijn mede te gaan met de partijen welke thans een andere candidatuur gesteld hebben Wanneer zij onpartijdig zich zelven afvragen welke candidaat kan het meest praesteeren in het belang der stad die wij toch alle liefhebben dan twijfelen wij niet of zij bekeeren zich tot onze meening Kiezers bedenkt dat het uw eigen zaken zijn die ten stadhuize worden verhandeld en dat ge dus uit eigen oogen moet zien wanneer hot geldt personen te kiezen die U moeten vertegenwoordigen Stelt gij prijs op een bekwaam eerlijk betrouwbaar man in den Raad vult dan a s Dinsdag uw stembrielje in met den naam van onzen candidaat een naam die in de Ooudsche raadzaal met eere bekend is Wy zijn er zeker van dat de heer G G Fortuijn Droogleever zijn voorganger zal nastreven en een aanwinst zal zijn voor den Raad BINNENLAND GOUDA 27 Juli 1895 Bg Kou bealuit is beDoemd tot OQivaoger der belastiugea te Helder de heer A L Tbierens thaoB ontvanger voor de boitengemeeuten te Gooda In het Orgaan Tan den Ned Bond ran OndOnderofficiereo leeat men Gonda A s bewijs dat er ook bier ter stede nog al belang geateld wordt in Bond en Afdeeling hebben wy het genoegen het volgende mede te deeleo Dour een paar oDEer geachte medebargera welke de Afdeeling zeer genegen z n werd ons aangeboden voor hunne rekening op Zondag 28 Jnli a a met de Salonboot IJael II eene pleiziertocht te maken plaats van bestemming door ona zelve ta kiezen mits wg s avonds voor 9 uur weer te Gouda terug zyn Dit aanbod ir door ons natnurlgk dankbaar aanvaard en werd door den voorzitter fluks eene commiisie gekozen om een en ander te regelen Sen onzer leden varachaft ons bovendien gratis moziek en lal tevens sorgen wg t en zeer matig tarief aan boord iete kunnen kragen zoodat werkt het weer mede leden en Wel een beetje verraat gehoorzaamde Helmstedt toch zonder aarzelen en spoedig trad de oude voorzichtig binnen ffU moet het mg maar niet kwalgk nemen Sir dai ik u nog zoo laat uit den alaap hond sprak de oude ronduit en schoof de stoel voor ziob by dan haard Morgen ga ik voor een a twee weken naar het Zuiden rn daarom wil ik vooraf n eens met u flpreken Ü bent jong en ziet dus zeker op geen half uurtje slaap F ffO voor u blyf ik den heeleu naobt op vader Izak antwoordde Holmtiedt vertrouwolyk ik heb al lang naar u uitgezien om u eens mgo opreobteo dank te betuigen I Eo me gevoel drukte bij den laraeliat de hand Izak knikte on beantwoordde den banddruk Zie zoo de dank is afgehandeld zei hg maar u hebt bet ssg vroeger al eeas in den mond gelegd de jood doet niets voor niemeadal en ik moot zeggen aan danVjewels ia niet real to verdienen Wg zullen zien of achter uwe dankbaarheid nog ieta meer zit dan woorden Hebt u hst een of ander op je hart kom er maar mee voor den dag hernam Helmstedt zljne plaata weor bezettende wst zich met tegen mgne begrippen van eer verzet kunt u van mg vertangeA Oat komt wel terecht laten wg eerst over wal anders spreken Heeft Mr EUioi u al ago zaken ingf wijd Ja maar om do waarheid to z gen weet ik niet hoe ik mü diar doorheen tal slaaa Ik ben hier o t een rroefeideltng in Jeruzalem I Izak knikte weer Wal u ni t weet Mr Helmsttdt west ik sai k op gaVusUtaUaadaa tooaj dames een genoegalgkeD dag wacht en d fc zoo zonder bezwaar van der afdeelings sokatkist Door de politie is alhier aangehoodsn vrouw II uit Schoonhoven die nog drie dagen hechteaiistraf moet ondei aan wegons beleediging Zg is onder geleide van ie rykaveldwacht naar Kottardam overgebracht Qiiteren werd deze gemeente bezocht door den heer generaal raajoor bevelhebber in de late militaire afdeeling £ Èiand vergweld van dient adjudant den kapitein A J Vetter tot het houden van inspectie over de militaire gebon wen alhier Op 28 Juli afdeelingitooht ZuidHollandvan den A N W Bond van Rotterdam naarSoboonboven via Gonda Vertrek nit Rotterdam Oostptein bg de kazerne 9 nor A T precies Vertrek nit Gouda 10 80 Terugtochtuit Schoonhoven 1 30 over de dgken naarRotterdam Ctubs uit deo Haag Lelden enandere plaatsen in de afdeeling worden verzocht zich te Qonda aan te alaiten DoorDÏtstadigheid van den afd coQsul zal de tochtdoor den heer A van den Bok waarn afd coninl geleid worden Kamp J ydens het hevige onweder dat gisteren n m woede trof hg den landbouwer W G P teStolwgk de bliksem den hooiberg en zette dezen in volle vlam terwgl een paar kippen gedood werden De hofstede raakte ook in brand doch bfeef door de inmiddels aangernkte brandweer behouden Zelden heeft het daar zoo lang achtereen zoo hard geregend het water in den polder was io korten tgd meer dan 5 c M gewassen Dinsdag woedde boren de gemeente Uakstrecbt een hevig onweder dat buitengewoon lang aanhield De bliksem sloeg in den watermolen van den polder Beneden Haastrecht Binnen sloeg de kalk van dan muur en één der roeden is van het eene emds tot het andere geheel opgesQbeurd Verdere ongelokken hadden met plaats De heer G ran Honweninge onlangs benoemd to secretaris penningmeester van den polder Stein heeft kennis gegeven die betrekking niet te zullen aanvaarden Door het wakend oog der politie te Linachoten werd C B wonende te Barwoots ifweea maar niet bang want u tuit hier wol heet gauw thuis zgn dat heeft achter dan tgd tot ik hier terug kom lm voorloopig maar de boeken en papieren door opdat u eene heldere voorstelling van den omvang der zaak krggt later sprekon wg daar nader over Ik wil n nu nog eren attent Ébakeu op een paar pnnten die eigenlgk buiten uwe betrekking omgaan maar niet buiten nw persoon en belangen Langzaam streek bij zich laet de hand over bet 11 weer on wind geharde gezicht en zwe even alsof hg bedacht hoe bg zou beginnen Toen ging bg voort oU hebt zeker wal eens gehoord dat do geheele Amerikaansche handel in New Tork haar Verzamelpunt beeft New York voorliet het land van alles wat bat buitenland invoert en bier do zuideIgke staten krggen ook alles wat zg aan kleederoo scboenoD meubels en gereedsehapper noodig hebben uit New ïork In ruil daarioor zendt het zuiden driekwart van zgu katoen suiker en tabak naar NewYork waar bet vorbanddd eo verroerd wordt naar alle landen der wereld eo juist die dubbele handel met bet uitgestrekte Zuiden hooft New York gemaakt tot hetgeen het is Zoover gaat allftfl goad maar deze baodelsbetrakking wordt ook door groote gevaren bedreigd Hal Zuiden ligt ver van Naw York o hier is alleen handel met ruim krediet mogelgk Nn valt het echter New Yorksche haodeUbuitea moeiolgk juiste informatien te krggea aangaande don stand van zaken in deze streken De menschen leven hier rno op grooten voet en menigeen die sen tgdlang voor toli doorging was drie maanden later emiaeerd sooder dat xgne crediteuren er ooff het aawsta vermoeden van baddw Kapitalen ign ar waarder Vrgdagarond op heeterdaad betrapt terwgl bg beaig waa met het wtghalon ran zakken met eenden die door ham en ntar iga zeggen met behalp van een ander den vorigeu nacht ten nadeele van drie veehouders op Kroonwgk waren ontvreemd eu aldaar ia 9W bosch opgabon en Donderdag zou t Zarenhniten eea stoom ketel ran een stoommolen overeind gezet worden Twee personen zaten er boven op darde draaide aan de kelderwind om hem om hoog te krggen Byna atond hg loodrecht ofdaar brak de ketting De ketel viel omlMgtegen een nienw gemetaelden mnar van enpaar Meter hoog die totaal vernield werd Depersonen die er op zaten benearden lioh zeer de eene kreeg eene wond aan den hiel en daandere twee aan den sohooder terwgl de derdemet den schrik rrg kwam Waren de twaaeersten onder den ketel gerallen dan warenzg zeker rerbrgi d Den 6en Aug a s zal te Waddingsveeo eene verkiezing gchonden worden voor een Hd van den gemeenteraad ter voorzieniog in de vacatnre ontstaan doordat de heer C r Gaaien teogerolge van de wgziging der grens tnsschan deze gemeente en Boskoop opgehouden hteft ingezetene dezer gemeente te zgn Terwgl in 1894 de verpaobting derXiendan van het Kroondomein onder Berg Ambacht en Lekkerkerk nog i 329 opbracht was de opbrengst ditmaal slechts f 317 50 Door de telken jare mindere verboawiug van hennep wordt de opbrengst dar Tien drorpach ting talken jare minder Te Moordrecht kwamen gisterenmoigen een paar rreemde rronwsparsooen in dan winkel van C r M wat snoepgoed voor hara kinda ren koopen Op handige manier wiat toen een ran beiden de toonbanklade te lichten Men schat het gestelene op ongereer 10 golden In een anderen winkel van W P wisten zg een stak zeep en eenige centen te ontrreamden Toen zg buiten het dorp bg hnn reiswagen gekomen waren kwam al spoedig de poStie om hen te onderzoeken dooh niets ran het gettolene werd bg hen ternggeronden Men rermoedt dat zg het vóór de komst der po litie aan een derden hebben overgedragen die daarop naar Rotterdam moet sgn vertrokken Onder geleide der politie is het verdachts gezelschap s middags per boot naar Rotterdam verroerd on ran diaar nit rerdtr overdegrtnzen te worden geut al in de zuideiyke atatan venpeetd en menig groot huis wAokelds op züne grondvestao Zoo had ik e i zwager t New Vork die legen wijtw raad in zaken deed met kooplui ia deze streek nüu olgec zuur verdiende penningen waagde hg er ook aan en geen jaar later waren wg sm Mgn swag r trok neb die dingoo too erg aan dat hg ziek word en stierf Zgno eenige dochter moest toen maar en goed heenkomen Boekea maar zfj viel in slechte naoden en om de gevolgen te ooigsao deed zij zich te kort Mgn zwagers zoontje nam ik mea u hebl hem immers in Nsw York gezien en toen bsgou ik weer nel ala twintig jaar niedeo i ik ging vsnlen vMaar daarover bad ik net eigenlgk niet viel h j tiohself in de rede en streek zich weer langzaam over hel gelaat Het apraekl van zulf datdoNewYorksrs eindolgk maatrageten naman om tieb in bet vervolg voor dergelj ke verliezen te vrgwarea en naar personen uitzagen dio bso voortdurend op de hoogte hielden van de positie bnaner klanten in het Zuiden Zulke personen waren er echter weinig te vinden want er werden bun hooge eisohan gtsteld daar de geheele oonlrüle strikt gebsim moast blgvon Ken beaohaafd en ontwikkeld man die in Alabama naltig werkzaam wil s o vael kannia opdoen en zgn toekomst versakard zien heeft geao beton get nheid om aan den gang Ie komen dan dei Wat dunkt u Mr HelmMadt van zoo n agentschap voor groole Naw Yorkseha handdiahalxen V Helnutedt wreef ziek oadenkead hst voorhoofd