Goudsche Courant, maandag 29 juli 1895

den brasc aan een nwer of minder liarlgk bewerkten gordelketting van edel metaal of met good doorslikt floweel gedragen De geheels verzameling heette het tnigje en behoorde tot de onatabaarste brnidsgeschenken Onder Lodewgk XIV werd dn xwnre goa j den of vergald zilveren gordel keUn galgk de voorname bnrgeres die van de middel een wsebe burcbtvronw bad overgenomen vervangen door eene lichtere en miuder kostbare soort Het mefcaalgewicbt was geringer en het edelgesteente kleiner Ter herinnering aan haren oorsprong werd sg cbatelainec genaamd Ook het reukdoosjtt ondergiug eene wgziging Het verscheen in den atgl des tgds bevatte geeu vakjes en was afgesloten door een dekseltje met veerknip De gedroogde kruiden maakten langzamerhand plaats voor een sponsje gedrenkt met renkwater Een dier tatrgke reuk watertjes naar de rgkbegaafde Maria Theresia Ëau da la Reine de Hoogrie genoemd viel bier bgzonder io den smaak en beeft zich tot den buidigen dag in sommige streken van oos vaderland gehandbaatd en wel zoo sterk dat gewone eau de Cologne eenvoudigweg lodderijn wordt genoemd Het nit eau de la reine verbasterde loddorgn werd ecbter toen de bengeltasch in de achttiende eeuw de chatelaine begon te verdringen niet langer in een afhangend kokertje maar evenals pepermunt in een zilveren of gouden doosje bewaard Maandag 5 Aug zal voor den Hoogen Raad behandeld worden de zaak van den gep kapitein van bet Indisch leger van V Diefstal vau effecten Terwgl te Amsterdam het nieuwe hippodrome gisterenavond in volle feeststemming zgu openings voorstelling gaf was de stemming in bet kleinere hippodrome vau de tentoonstelling verre van feestelgk Een vierfal dames waren dsar namelgk aan bet bakkeleien op een wgze die matroun niet hadden knnnen verbeteren De aanleiding tot den strgd bestond daarin dat een heer met twee dames naar hot njdeu stond te kgken ea een der amazones den heer in bet voorbijgaan vroeg voor baai een ronde te willen betalen De beide hem vergezoUende dames ontstaken daarover iu edelen tooru eeu vriendin trok rtg voor de amazone en nu ging het schelden spoedig over iu een gevecht waaraan de heer niet deelnam Toch ontkwam hg den strgd niet geheel doordat een paar amazones bem later afnacbtteu en opnieuw ruzie maakten Het einde was dat een der tieldinnea dooi de ten toon steil ingspoli lie verwgdeid werd Men meldt uit Amsterdam De verjaardag ran de Koningin Regentes Vrijdag 2 Aug zal op bet terrein der tentoonstelling gevierd worden door een schitterend voorwerk een groote militaire taptoe ea nog vericbillende andere feestelgkhedeo In Ood Uolland zal het vendel des middags parade houden eu de evolotlën uitvoeren en des avonds zal er groote verlichting zgu Op Zondag 4 Augustus zsl op bet terrein van de wielerbaan een internationale worstel wedstrgd worden gehouden en Zaterdi den lOen zal de vereeniging Spartacus aldaar een gymnaatiekuitvoering geven Op Maandag eu Dinsdag 12 eu 13 Augustus komt Ëduard Strauas de Walskoning uit Weenen in oud HoUand muziekuitvoeringen geven waarvoor eene grootere mnziektent op bet Marktplein zal worden opgesl en Dan komt op 17 en 18 Angnstoa heb groot internationaal schermooncours Dit zgn intnsschen alleen de feestelgk beden waarvoor de dagen reeds zgn vastgesteld maar t elgkertgd zgn er n verschillende andere in voorbereiding Zoo aal er een afzonder Igke ten tonustelling van voedingamiddeien worden gebonden met een kookwedstrgd wat ni wr in het bgsonder ook van toepassing zal zgu op bet hotelwezen Bovendien komt er nog een tentoonstelling van rgwielen Onder andere plannen overweegt bet Comité ook het geven vau een groot Italiaansch vuurwerk en een wedstrgd tasseben een aantal vuurwerk makers nit verschillende landen waar bg een commissie van beoordeeling onderscheidingen zal toekennen Het schip zal op een avond prachtig worden geïllumineerd als een navolging vaaUeHohenzoUern bg de Kielscbe feesten Ook zal daar een eigenaardige gekostumeerde vertoouiog worden gegeven een receptie door Admiraal De Ruyter met een groot gevolg van vlootvoogden Op het middenterrein wordt een kinderfeest gegeven een voorateUing ran de sohoone Slaapster in het Bosch Ten slotte moet nog melding worden gemaakt van den Lombokdag waarbg de verovering van Mauram zal wonlen vooigesteld een spiegelgevecht waArbg de Nederlandache troepen da K eri bestormen en innemen Tot 30 Juli bestaak voor alle Nederl zang 1 hnfareen andere mnziekgezelKhappen de gelegenheid zicb bg het uitvoerend comité aan te melden om aicb op het terrein te laten J JOUMISCSE EÏÏOTnEEESMZ J te Amsterdam Bijkantoor afdeeling Hypotheken te Eotterdam SPAAIMKCHË RADE üVo 3 De Bank verstrekt op voordeelige voorwaarden gelden op eerste lypetbeek tegen 3 i e jaarlijksche rente tonder vooruitbetaling Nadere inlichtingen te bekomen aan boTenstaand adres firma Wed P B 144 Oouda Te Botterdam op het Skrigec woont d bieihuishonder wed Jelkmeo wier lOon Hobatm aln tweede kok an boord ran da Maaidam kapitein Potjer ran da N A 8 M C heeft geraren Omtrent hetgeen dim kok ia orerkomen op igna reia deelt the Obeerrarc t n U Jnli te Hobokan Ver Stalen bet Tolgande mee dat door da anti rer Nederlanden daaraan ontleend ii Het Igk ran Habertni Jelkman oud 25 jaar ligt op het ooganblik te Mew York ia de morgne met niet minder dan 30 meden op het lichaam lichtbaar Hn moet aan boord ran genoemd etoomeehip op eene barbaareche roor on eenw tan beicbaTiDg ongelooflyke wgxe mithandeld yo De Newyoriche politie heeft een onderzoek ingesteld Hnbertas Jelkman was te Rotterdam aan boord gegaaa eo bad reeda dadel k geklaagd over hoofdpyD Toeo by twee dagen op zee was werd b gekweld door Terlammiog aao de rechtersgde xoodat by niot kon loopen De echeepsdokter G Byerring teide ecbter dat hy niet ziek waa en areugoed in staat te werken als een ander waarop Jelkman gelaat werd dtenit te doen Üe man viel bg bet opstaan nit zijn bed docb kwam weder op bet dek De dokter gaf bem toen een geneesmiddel doch J wautroawde dit maar nam bet op aanraden Toen bg een volgenden dag weder op bet dek was geTallen vroeg de dokter of bg nog niet dood waa Hg werd toen nau zijn lot overgelaten en kreeg geen voeding aU hetgeen de kok hem achterbaks wiat te geven durbg waa hg zoo vervaild dat niemand bem dnride naderen Te New York aangekomen kwam dr Schoemaker aan boord en deze vond bem bgoa dood Terwgl bg in zgn hnt was kwam de scbeejtsdokter en vroeg wat hg daar mo t doen Ug antwoordde dat bg een vriend was van Jeticmau waarop de scheepidokter bem beleefd verzocht been ke gaan de deur sloot ra dr Scboemaker balken liet staan De kok die dit gebeele verhaal aan de Observer mededeelde z t dat de Maasdame Zaterdag in de haven kwam eo dat de man van diei tgd tot Dinsdag in bet voil lag waarop bg naar den kapitein ging en bem vroeg er zorg voor te dragen Ue dokter beeft gezegd dat de man niet zifk is en das bet ekent dat niets c antwoordde de kapitein De kapitein weigerde ook dat iemand den zieke zou oppassen Des DinsdagH viel de man tot driemaal toe nit zgn kooi de kapitein had flohtar de deur afgesloten hoewel het een ondragelgke hitte waa Jelkman beproefde tevergeefs de deur door er met zgn lichaam tegen aan te rallen te openen waardoor hg ten slotte mat wonden overdekt bloedend op den vloer viel Ten slotte werd er nog een dokter bg hem geroepen doch het was te laat de man was overleden De kok verklaarde dat Byerring geen geëxamineerd dokter was en als administratear was aangemonsterd Te New York hebben een aantal zeelieden langs de aanlegplaats van de Maasdnni rondgeiworven met het voornemen wraak te nemen op deu kapitein en dokter en dezen te tynohen zg bleven ecbter onzichtbaar Ook bet soheepflTolk van de Maasdam is woedend Hot verband tusacben de verwaarl oozing bg sgn ziekte en de 30 sneden in het lichaam is in het verbaal der Observer niet opgehelderd Door dan minister van financiën ia opnieuw in herinnering gebracht het bepaalde onder 4o der resolatie van 21 Got 1881 No 50 Oeene kommiezen bg d belastingen worden voor bevordering in aanmerking genomen wier gver en bebar iging van s Hüks belangen zich niet bovan bet middelmatige verheft met andere woorden die uit eigen bewegingen uit plichtsgevoel er naar streven om hunne betrekking met de meeste getrouwheid waar te nemen In een kliniek te Berlijn heeft men bij eeu naaister uit Kiel die sedert jaren aau hoofdpgn loed een stopnaaU ter lengte van 7 oM uit de hersenmassa gebaald Nadat de operatie geschied was verdween de pgn onmiddellgk Iat Lodderjn Doosgen schrgft de reuk eskfaibrikant 1 C Boldoot voor sgn winkeltje op Oud Uollaod en dat ie bier volkomen op sgn plaats Reeds sinds de zestiende eeaw immers is bet reukdoosje een der geliefde snaisterytjes van de tloltaadsobe vronw Vorm en inhoud waren eohter niet allgd deselfde Zg veranderden met de mode des tgds De qndste soort gelgkzg de zesttandeeeuwsche schilderyen voorkomt bevat een zestal vakjes door op knieren draaiende klepje afgesloten Die vakjes waren getuid met welriekende kroiden Zg werd reakbalt genoemd en evenals een schaar speldenkosaeni ileutalringi kortom met al hoorea ken einde mede te dingen in een eigen aardigen wedstrgd Daarbg zal namelgk door bet publiek bg stemming in op het terrein geplaatste bussen uitgemaakt worden aaa welke dezer gezelnchappen de nitgeloofde herinneringsen banier medailles moeten worden uitgereikt Met bet gezelschap van den Chat noir te Parg sgn regelingen gemaakt om op te treden in het gebouw voor speciale tentoonstellingen op het terrein De inzending van H M de Koningin Regentes een model van bet p ntserdekscbip Koningin Wiibelmina was verkeerlgk met een eerekruia bekroond daar deze inzending als buiten mededioging moest worden beschouwQ Boiteniandscli Overzicht I De begrootin scoDamissie uit de Fraasche I Kamer heeft baar zittingen verdaagd tot 23 I September Tot nog toe beeft de commissie I de begrootiogen voor handel Undbouw opeu I bare werken justitie buitenlandsche zaken I openbaar onderwgs en eeredienat behandeld I Op deze begrootingen zijn verschillende posteu I verlaagd bet gebeele bedrag der aangebrachte I bezuinigingen beloopt 7 millioen francs j Den 23eo September zal de commissie baar I zittingen hervaten dan zulten het eerst de I begrootiugeu der inkomsten aan da orde worden I gesteld De commissie zal daarbg tevens de I voorstelten tot belasting verhooging en tot in I voering eener inkomstenbelasting behandelen I De Kamer komt dan 20 October weder bgeen I zoodat de commissie met baar gebeele rapport I hoopt klaar te zgn voordat de Kamerzitting I wordt geopend I Indien de Fransche Kamer dit jaar eens I S Bo groote politieke debatten gaat voeren I en geen crisis gast uitlokken zon het onder I deze omstandigheden mogelgk zijn het jaar I 1896 te beginnen zonder dat een tvoorloopig I twaalfde behoeft te worden gevraagd I Een Duitscber te Parga woonachtig schreef j dezer dagen aan een der bladen in zgu vader I land het volgende over den toestand ran het I Fransche leger Er schuilt voor zoover ge I oordeeld kan worden veel waarheid in Van I andere zgden zgu al meermalen gelgke op I merkingen gemaakt zelfs onverdachte patri I otten in de Republiek hielden dergelijke critiek I niet achterwege I Met levendige belaugatellin heette bet dan j lezen wg Dnitachers in Fraokrgk de ncbetsen I uit de oorlogsjaren 1870 71 die tbans in onze I raderlandsche bladen rerschgneu Er is sedert j veel veranderd maar veel is ook bg het oude I gebleven In de streek om de hoofdstad kunnen I wg het verloop der gevechten vóór het inge I aioten Pargs lolgen en wg vinden zelfs nog I sporen van de verwoesting die nog meer het I werk van Fransche dan van Duitaobe banden I waa De plaatsen waar eens onze battergeu I stonden zgn echter niet meer toejjankelgk I want bg den aanleg van nieuwe verdedegings I werken hebben de Franscben overal forten I aangelegd die da stad ia een wgdeu kring I omgeven Deo Duitacben geschiedvotscber I raden wg niet aan de met kanonnen beplante I wallen van nabg te gaan boeien bg zou I oforeeokomstig de spioonenwet van 188C tot I ettelgke jaren gevangenisstraf knnnen worden I veroordeeld en mocht dan nog van gelok I spreken dat de nieowe wat niet klaar is I Schgnbaar gaat de schrgver voort is ook I het karakter vau het Fransche volk veranderd I Het is nog altgd een prikkelbare natie maar I niet zoo oorlogszuchtig meer als onder het I keir rrgk De algemeene dienstplicht maakt I de Franscben voorzichtig daar ieder familie I een zoon onderdienat heeft of kan krggea I Het was een andere tyd toen men voor een I goede duizend francs oen plaatsvervanger kon I koopen als men een ongelukkig nummer ge I trokken had bg de loting Toen verheugde I zich de natie als de keizer in de Krim in I Italië of in Mexico militaire lauweren ging I plukken en men nam zelfs luchthartig den I oorlog tegen Duitacbland op De uitdrukking f van Olivier au eotur légtr trok nauwelgka de I aandacht toen zg uitgesproken werd Zg paste I by de algemeene stemming Eerst later toen I de zaak iu da war liep werd tg den minister I verweken I Maar thans znlleu de Franscben niet weer I licht van hart naar Daitschlaud trekken Hoe I zeer zg ingenomen zgu met hun nieowe oor I logstoerastingen zg gevoelen zich toch nïetk zeker Hun wajiena zgn uitstekend van de I beste die vervaardigd worden e het heeft I den Franscheo soldaat nooit aau moed ont I broken Maar de disipliae en de organisatie I van het leger laten te wenscben over Onge I veer de helft der manschappen dient hoewel I de wet voor allen driejarigen dienattgd voor I schrgH slechts een jaar Noodzakelijk was j verkorting van den diensttgd voor akndenten I Dan werd hg ook verkort voor leerlingen der I vakacbolen Het overige deed de protectie die I onder de republiek niet mindqr invloed heeft I dan onder het keizerrgk I Ook van militaire zgde is er meer dan eens I op gevs aen dat het grootste deel der man I schappen niet voor den oorlog is voorbereid I De politieke gehniiken en miabrniken v aterker dan de wet Het officierakorps is niet één Het wordt voor een deel gevormd nik beeren die Saint Oyr of de PoIjtechniseW school hebben bezocht voor een ander gedeelte uit gewezen onderofficieren die te Saint Maisceut met moeite de noodige kennis hebben verworven Hek korps bestaat das in maatacbappelgken zin uit twee deeleu die nauwelijks iets met elkander te maken illea hebben en eorp eest is er niet Daarenboven is geen legerbevelhebber in den eigenlgkeu zin Men vreest altgd dat de eerste generaat des lands door politieke eerzucht zicb zal laten vervoeren eu zoo staat de toekomstige opperbevelhebber in rang gelgk met de korpscommandanten die in geval van oorlog zgn ondei escbikten snlteu zgu Dit is eene scheeve positie die reeds in vredestgd niet dengt en bg eeu mobilisatie ernstige gevolgen kan hebhen Men weet dat in Frankrgk zeer goed maar men wa t bet niet bieraan iets te doen De Duitichers moeten de Franscben zeker als tegenstanders niet gering schatten Maar zg mogen het wel weten dat sedert 1870 de qualiteit van het Fransche leger niet io verhouding tol de quantiteit is vooruitgegaan Tot zoover de Duitscber Pgnlgk is bet voor de Frsnsehen dat zgn woorden als g tlustreeit worden door hetgeen omtrent de expeditie op Madagascar nu bekend is geworden Er is geen samenwerking tusschesi de verschillende autoriteiten die voor s lands defensie hebbeu te waken Dit bleek nu waar bet l er gedupeerd werd door het marinedepartement gelgk bet in 70 bleek toen eveneens de samenwerking toacheo leger en vloot alles te wenschen overliet en de operatien dezer laatste geheel mislukken In het Ooslerache Hserenbuis ia doorUnger nit unam der constitationeele partg eene verklaring afgelegd blgkeus welke deze groep hoe zeer ook betreurend de opneming van den post voor bet gymnssium te Oilli en de verwaarloozing der wenschen van de befolking van Stiermarken op grond van vaderlandslievende overwegingen besloten bad niet tegen de begrooting te stemmen Bg deze verklaring sloot zicb de middel partij aan als wier woordvoerder graaf Mersn optrad Door graaf f alckenhyn als vertegenwoordiger der rechterzgde werd betoogd dat hetgeen ten aanzien van Cilli is voorgevallen slechts bet uitvloeisel was van eene door de vorige regeering gedane toezegging die nu moest worden n ekomen omdat er in de leiding Tan het staatsbestuur vóór alles eene zekere continnïteit noodzakelgk is De vervulling der wenscben vau den Sloveenachen volkstam is eene rechtvaardigheid en de rechterzgde ziet met vertrouwen de maatregelen tegemoet dio de regeering ter uitvoering vav bet genomen besluit zal kiezen De begrooting werd aangenomen en daarna sprak graaf Kielmansegg de verdaging van den Rgksraad uit Von Pleoer die reeds zgn post vin voorzitter van de geraeenachappelgke rekenkamer heeft aanvaard heeft te Eger afscheid genomen van zgne vroegere kifzera Hg ging de politieke geschiedenis van Oostenrgk in den laatatan tgd na zette de redenen uiteen waarom hg zich aan het politike leven beeft onttrokken en behandelde verder de belaatinghervormiog en bet muntvraagstuk BDRGEMEESTBR en WETHOUDERS ran GOUDA brengen ter kennis ran de Ingezetenen dat de Rekening ran Inkomsten en üitga en der Gemeente over bet dienstjaar 1894 gedurende Teertien dagen de Zoo en Feestdagen aitgeMnderd op de S ei tarie ter lezing van eeu ieder nedergelegd ran des morgens ten tien tot des namiddags ten een nre terwgl bovendien tegen betaling der kosten afschrift dier rekening kan worden verkregen Gouda den 27 Jnli 1895 Burgemeester eo Wethouders voornoemd R L MARTENS De Sedletaris BROUWER AAKROXDIGIJXG De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter algemeene kennis dat gedurende de Kermis welke gehouden zal worden van Maandag 29 Juli tot en met 5 Augustus 1895 de tenten en kramen mogen geopend bljjven op den Ie 3e en 4e Angnstos 1895 tot des nachts ten 2 nnr de overige dagen tot des nachts 1 uur Gouda 27 Juli 1895 Da Burgemeester voorncmd R L MARTENS De BURGEMEESTER van Gonda gezien art 6 der Verordening op de logementen slaapsiedeu koffiebuixeu bierhuizen tapperyea en andere inrichtingen tot verbruik van eet en drinkwaren Bepïalt dat gedurende de Kermis welke gehoodeii sal worden van 39 Jnli tot en met 5 Augustus 1895 de voornoemde inriehtingen op Donderdag den Ie Zaterdag den 3e en Zondag den 4e Angastns 1896 mogan pand Uj ren tot daa naehta 2 nnr da orariga dagen tot des nachta 1 uur Gouda 27 Jnli 1895 De Burgameeater voornoemd E L MARTENS Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van OS Al GOUDA Kleiweg E 73 78a GOUDA Beurs van Amsterdam slotkoers 94y lOlU Vor kn looJ 101 V 64 1061 90 S7 113V 98 48 ioov 97 66 688 61S 1017 61 10 Vil 185 78 108 100 149 97Vs 80 34 108 97 196 139 10 61 88 161 98 64 81 l 103 101 101 104V 141 134 10 100 IO 109 86V 108 1 106 40 1 V l 880 i 196 109 107 108 ICS 181 189 99 41 111 84 e Vi JÜLI NloiauiiD Cert Ned W 8 t dite dito dito I dito dito dito S HoNOAa OU Ooudl ISSl SS 4 iTiua iMohrijving 18ej 81 5 OanB Obl in papier 18U 1 dito in zilver 18 S 6 PoatrSiL Oblig met coapon 8 dito ticket 3 9 s avsuan Obl Bianeol 189t t din Gaeoiu 1880 4 ditobüBothi 1889 4 dito bü Hope 188 0 4 dito in 11 ieaa 1888 dito dito dito 1884 5 Sruin Farpet sehold 1881 4 Tuauu Oepr CoDV leen 1880 4 Oec leeoing serie P Qeo leeoinK serie C ZotDAn Kip v obl 18 1 i Mauoo Obl Buit 8cb 1888 8 VaNaznau Obl 4 onbep 1881 AMnianuf Obligatien 1886 8 BonaanxM 3ted leen 1884 3 NiD N Afr HacdeUv and Araudsb Tab Mji Certiintec DuiHaatsoliappij dito Arob Hjrpotheekb picdbr 4 Cult Uij der VontsnI urnd s er Hypotbeekb paudbr 3 i Nederlandsdie baak eaad Ned Ksadahnealsch dito N W kP Hyp b pandbr 1 Rott Hvpotbsekb paudbr 3 Utr Hjpotheekb dito S OosTZNa Oo t HoDg bank saad Hvu Hypotheekbank paudb AHKalKA Ëquit hypoth pandb 6 i 64V 164 Maiw L O Pr Lien oert Nsu HcU U 8poariv Mij saad Hij tot Eipl V at 3pw aaud Ned Ind Spoonregm saad Ned Zuid AMk Spm aaud dito dito dito 1891 dito 6 lTiua Spoorwl 188 89 A lIoU 8 Zuid ltal SpwBiij A H obl 3 PoLaa WarMhau Weenen and 4 Kan ar Biiia 8pw Mij obl 4 Balliacke dito asnd 88 Kutovra dito aand 6 Iwaug Dombr dito aand 6 tCarak Cb Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 85 106 AlUanu Oeut Pao 8p Mij obl 8 CUa k North W pr C v aaud dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Bio Gr Bpm eert v a lUinoiiOeatrsl obl in goml 4 Lottuv fc NashvilleCert v aaad Meiieo N 8pw Mij lehyp o 8 Miss Kansaa v 4 pet pref aand N York Ontario fcWoat aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif la hrp iu goud SI Paul Mina fc ftanit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Liac Col Ie hyp O i OiaiOi Can South Cort v aand Vsa C Ballw kNav leh d o 0 Amaterd Omnibui Mq aaud Bolterd Tramweg Maala aand Nni Stad Auistardam aand 8 Stad Botterdam aand 3 Bluja Stad Antwerpenl887 i tt Blad Bruoael 1886 S Hoaa Tkeisa Be ullr OseelUch 4 OosTasK Staataleening 1860 t K K Ooat B Cr 1880 8 tiauw Stad Madrid 3 1868 Nan Var Bas Hyp Spobl eert BargarlQksD Stand GEBOREN 24 Jnli Marins oudsrs Avan dar Laan en E J van Draanen 26 Wilhalmina Cornelia ouders J J Broer en G van Leenwen OVERIiBDEN 25 Juli J P van Werkhooven 74 j M A G de Graaf 8m C J G L Ton Sternbach 67 j 26 G A D J Gabrj 70 j M M van dor Vegt hniavr van P de Jong 35 j ONDERTROUWD 26 Jnli H J Nederhonl 24 j en H G van Vreomingen 24 j P Vorgnaat 25 j en W van der Horst 23 j L Stongie te Brielle 33 j en G Groanendaal 26 j Hustreoht GEBORSN Willem ouders B E Baer en D van Dam Klaaa ouders A van Megeren an G Bogandoorn OVEBLBDBN P J Francken ond 3 wakan oordrecht ONDEBTBOUWD 25 Jnli O de Bruin an A Perk ADVERTENTIfiN Heden overleed in dan ouderdom van 67 jaren tgdig voorzien van de HB Sacramenten mgn geliefde Vader de WelEd Geboren Heer CESAR JEAN GEORGE LOUIS voi STERNBACH Wedawnaar van AxKa AnHoxia vih OiTÏ Dit aller naam L C vos STERNBACH OoDDi 25 Juli 1895 Bezoeken tnn rouwbeklag kunnen niet toorden afgewtufU Heden overleed in den ouderdom van 70 jaar onze geliefde Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader de He r G A D J GABRU Wed GABRIJ KaaBBwij C M A V POEUE 1 Gaaaw Naaldwijk J L A V POELJE M A C CARRIÈRE OiaaA W P CARRIÈRE O H GABRIJ J C GABBIJ V ü KlZBOOH H C GABRIJ M R GABRIJ WÖLCKBII A H G PANNENBBBG 1 Gabsej m Joh PANNENBEBG G A H GABRIJ Verzoeke van rouwbeklag venchoond te blijven Gouda 26 Juli 1895 SCHO UWBURG YAW LIER Staniliiiaals GROOTE MARKT te Wa Hollandsch Tooneelg eze schap Directie A van LIER van Amsterdam Woensdag 31 Juli 1895 8 uur Buiteng ewone Gast voorstelling VAH Uevrouw Julia van Lier Cti3rpers Tot opening van het looneel De Bedelaarster Drama in 5 Bedryren naar het Fransch m SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Merkt NIGBLTOAP Vorkrijgbaar bij M PEÈTERS Jz N B Ala bewiji van eohifaeid ii cachet en kurk steeils voorsien van den naam der Firma P HOPPE Gefnae fin Ms P H J V WANK UM J MELKEBT üosthaven Tandarts E CASSÜTO Turfmarkt 172 Goada uilgrzanderd Zondags te oonanltaemi van 10 tot 6 nor iMELWE BESSENJENEVER BIJ Slotemaker en Co WMiN mm W Ds vergevorderd seizoen Cfioote PrijsTermindering van alle voorhanden Artikelen als PABA80LS DAMES BLOUSBN ONDERBOKKEN KINDERJURKJES Geborduurde EOBES JOSGENSBLOUSEN OVEBHEMDEN DAME8F0UTS HANDSCHOENEN KOUSEN enz enz eORSETS lage pr ijzen HEMI DUIJNSTEE Firma B F Charles Verbeeck In de ZON MARKT No 135 PBIMA NIEUWE mim JENE7ES Per l l oa Vi LITER Per on FLESCH WESTLANDSfJHE HYPOTHEEEBAM gevestigd te Gravenhage verstrakt Gelden op g Ujfpotkeek en verkoopt Faudbrleven van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en by de Hoeren Montijn é Co J HOOFT GRAAFLAND De Directie j j BRPEBS BOIJAARDS L van WAÜTKOT Alle dagen zyn voorhanden VEBSCUE ZOLTË BOLLE SIROOFWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit GOUDA LA NOK TIENDEWKÖ Leest verder de meer uitgebreidheid op de aanplakbiljetten en de inlichtingen op de ge bniikaaanwgzing Ondergeieekende maakt aan hare Stadge ttooten bekend dat zy met haar zindelijke Poffertjes en Wafelkraam geplaatst ia van al de Tiendeweg de 1ste en 2de plaats en hoopt evenals tairgke jaren dexalUe gnnst van ra ne Stadgenooten te mogen ge nieten kend lekkere P0FFBBTJE8 en WAFELEN Bestellingen worden spoedig bezorgd Wed J C 8IBBE8 VRAAGT uwen Handalaai ia Wga of in Qediaiilleerd de John Dewar Sons SCOTCH WHISKIES z jnde de moeat gewilde Uitsluitende Leveranciers van het Bogabcha Hof 27 hoogste Bekrouiügaa Deze WHISKIES warden alleen geleverd in origineele flesschen met Knrkbrand Marlit tegmrer dg nfï KRIECHEL 8 Qroote Menagerie Gedurende de KERMIS alhier eiken dag des namiddags 4 nnr en Tervolgens ieder uur TOORSTELLING Bg de VOOBSTELLING van 4 S eu 8 ttur OBNBHALB VOBVISG der Roofdieren en optredeti fên den lot nu toe onovertroffen dterentemmer R KRIEOIIEL in de groote CENTBAALKOOI met da 6 volwassen Reiuenleeuven De Menagerie bevat dieren uit alle weivld eelen waaronder praehtaaemplaren van dan eersten rang Vooral dienen genoemd ta worden de onoTertrofittu gedresseerde Leeuwen 3 Leeuwen en 3 Leeuteinnen ttUen voluioêten Verder Groote in t wild gevangen ÜIIN GAALSCHE K0NINQ8T1JGETS zwarte PANTERS die zeer zeldzaam ijjn JAGÜAB8 LUIPAARDEN BABBIBALSen IJ3BEIBBN voor het eerst in Nederland bruine en zwarte BEEREN gestreepte en gevlekte HYENA S Rnssische USWOLVEN renaaohtige ZEBUSTIEREN vorder groote STRUISVOGELS LAMMERGIEBEN en kolosale REIJSBNSLANGEN Ie BANG IS eewt ESTBÈB 2e BANG SO cent 3e BANG SS eent Kinderen op aUe rangen half geld DirecUur der Menageril F ZBIECEEL N B Aan de Menagerie UwOen alacMpaarden aangelêoeM af BELLEV tJi GROOTE COMT niTVOEBINB DER Koningsberg sche Kapelle onder Dinctia Tan des Kapelmeester ADOLF GEIB gedurende de Kermt op dan liten 3en en ien AVOVHTUB Entree Vry H J DE GBOOT