Goudsche Courant, maandag 29 juli 1895

Dinsdag 30 Juli J805 No 67S2 34ste Jaargang mimm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 26 firanco per post ƒ 1 70 AJzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd AAN DE UEZËRS V OOR BEPi fiEME EMTEBAAB Het COMITÉ voor de Verkiezing van Gemeenteraadsleden dringt © rXlStigr bij U aan op het geven uwer stem DINSDAG a aan den Heer G C Fortuijn Droogleever wiens hoedanigheden hem aanwijzen als een waardig opvolger van zijn geachten vader in het Bestuur der Gemeente P J BELLAABT Voorzitter D BUUTEB Secretaris Goudsche Harddraverij Vcpeeniging JEITDEACHT MAAKT MACHT HARDDRAVERIJ te GOUDA Donderdag 1 Augustus 1895 des namiddags 1 uur van PAARDEN van Zessen klaar die in Nederland geboren zijn onder den Man om prij en van 250 fiOOenf 25 Namens het Beatnur toriawater ui f de KeforiaJBron f e Oberlahnsfein èylms Tafeldrank Vanh0 oninklykef uis der lederlanden Uaa tot Xaepl v i1 netoria Bnn te ObertahnHein gev te Botterdam worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn amit SnalpeiKlrtik vu A BaiHKUN k Zoo koftuB tAÉBr PiiiiIxpeltef 4l K 1 n Mt an flM i iMoli TiirtulM k U mmt Ipettxtai n bij r U mum t Oi Bilttn4im t Qoadt bg A WOLFF Markt A 144ben DB LAAT en VAN SON apotheker Markt Clifé liii © Lange Groenendaal Gouda Qednrande de KEBMIS TUiai MAANDAO 29 JULI tot en met MAANDAG 5 A0GU8TÜ8 189B O It O O T onder Directie en Medewerking lan din gunttig btkmdm Boll Xankttr Komiek en Duettüten deo fleer en lejulTrouw FIEHLIER van Rotterdam Entree 10 Cent Aanvang 8 nnr Aanbevelend Attentie s v p Op veler verlangen zal on dergataekende elke maand het geld van het Schooreteenvegen per kwitantie komen ontvangen Wed M MOL Stad 8choorsteenvegerg P ZILVER Hof l© 7 exa xi ci©x bericht aau zgne guëi rde begunstigers dat bg bij gelegenheid van de Kermis met zgn wi IiQgerichte W4FGLRRAAIH is geplaatst op de Markt tegenover den Heer G HOUTMAN Door de levering van de van ouda bekende beate WAJPELEU gemerkt F Z en mgn daarvoor bekenden goeden naam is alle verdere aanbeveling overbodig Bestellingen worden aan hnis bezorgd mk Laai met geen Wafelen langs de hnizen venten Bet ie nu 31 jaar dat ik de Goudsche Kermis bezoek Dankbaar voor het gedurende dien tjjd genoten vertronwen beveel ik mg beleeideiyk aan FEHEE GIJEELS an UTUKCHT komt wederom de kermis bezoeken met zgu Kunst Ivoor en Houtsnijwerk faeneveui BYOUTERIËN Standplaati WESTHAVEN tegenover de Heereui Van Vreumingen en Wessela Blgft tot en met MAANDAG 5 t VA HOUWENINGE President J C G8TTE Secretaris ACGU8TU3 NaatschappU tot Exploitatie van Staatsspoorwegen £ 11 GOEDKOOPE REISGELEGENHEID Eiken WOEI SDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankonüging van den Haag Itotterdam laas Gouda Amsterdau Wee erptort en Utrecht naar Prijzen der Speciale Retourbilletten j Voor de stations DEN HAAG ROTTERDAM Maas GOUDA en AMSTERDAM Weesperpoort Ie kl ƒ 3 00 2e kl f 2 00 3e kl f l öO en voor het station UTRECHT Ie kl f 2 00 2e kl f i SO 3e kl 1 00 De speciale retourbiljetlen worden aan de 5 stations van uitgifte verkocht dei gelieelen MAANDAG en des DINSDAGS tot s middags 12 uur voor den daaropvoigeoden WOENSDAG Zie verder de Aanplak en Strooibilletten ld 15 ï if H ü Pi I STEMMEN VEEÏÏUEEN ORGELS O ï 3T DEU HAAG BQiteul ndache Pianino s uit de eerste fabrieken in ruime keuze AmerikaauBche Harmoniims door directe importatie tegen zeer lage prgzen Inruilen van bespeelde Piano s Standplaats op de Markt tegenover liet Herthuis Louis Vlncken s Grand Cirque Concours Hippique h Vapeor of al meer bekend VlL CKËi I 8 8tooni Rijschool waar het geachte publiek van Qouda en Omstreken zich voorgaande jaren zoo mimschoota heeft vermaakt ia wederom op de Kermis thans geheel nieuw zoowel van binnen ais van buiten gearriveerd Met deze inrichting prachtvol verlicht de netste met recht de êchoonete Inyderland heeft hy overal waar hg zich bevond op de Kermisaen het gootste twice moge ondervinden Wil men een genoegeljke Kermis doorbrengen men venoima dan niet deze praehtvoUe tot ontvangst der netste familiün ingerichte ST003 Ils RIaIa TI3iT3 met een bezoek te vereeren en een ieder zal een genoegeljke rit kunnen doen op galop peerende Triumph Paarden met praeblvolle Gondels Gal Triumph Bidderwagene enz Geheel nieuw Decoratief en Beeldhouwwerk FraohtvoUe Huziek tot heden onovertrofien ABONNEMENTEN te verkrijgen gedurende de Kermis per dag en per aar Zich minzaam in do gonst van het Publiek aanbevelende en hopende dezeUde gunst van vorige jaren deelachtig te mogen worden noemt hg zich onder aanbeveling L VIKCREN Zeer Uette Gesteendrukte WOTHMDEL VAN ALPHEN LEDEBOËR TM BOTXBBDAM Depot A NORTIER Qouwe C 34 35 Wij herinneren de kiezers aan de herHtemming op Dinsdag 30 Juli 9 tot 5 uur en bevelen dringend aan den heer a die in alle opzichten een vaardig vertegenwoordiger der burgerij zal zijn BINNENLAND GOUDA 29 Juli 1895 Op de 2e loteraatioaale Tuinboun tentoonstelling te Amiterdam werd de Srma Gebrs Steensma bekroond met eea gouden mednilte Toor de achoontte inzending Anpidistra alatiore folio vanegata en oen gêaden medaille voor 25 rerschillende kamerplanten Zooals wy reeds in een rorig nummer mededeelden had gisteren de aangekondigde boottocht plaata voor ledeo dooateura en eïnviteerden van den bond van Ood Ooderofficieren door eenige hnnner naui eboden Ten 8 nor Ting de tocht aan de muziek speelde het rotkfllied bij de afkaart en bg ieder dorp dat gepasseerd werd werden nummers ten beste gflgeren soowst voor feestgenooten als van ban die Ibd de dgkea stonden De tocht ging over Viaoen naar Gorinchem De afdeeling uit laatstgenotsmde gemeente werd een beisoek gebrtoht Het Bestuur van de afd Gorcum met eenif e afgevaardigden had sich reeds te voren op weg begeven om de ieestgeoooten te gemoet te komen tot Aiidet een uar van Gorinohem waar zy door de feestcommissie werdeo welkom gebeetf n en aan bet Bestuur der afd Gouda voorgesteld Te Gorinchem aangekomen werden post duiveu uit deze gemeente opgelaten die reeds vro op hun slag waren neergestreken Een groot getal leden en donateurs waren aanwezig en onder geleide van de muziek ging men met het vaandel voorop naar de Doelen het vergaderlokaal dier afdeeling De damea werden ouder leiding vso een paar I den langt eef korteren weg naar de Doelen c gebracht waar zjj even voor de regen aankwamen wat met de heeren niet bet geval was daar die door nat waren Toen sUen gezeten waren trad bet Bestuur der afd Goriaohem ten tooneele en riep allen em welkom toe en sprak do wensch uit dat ieder tevreden sou heengaan de beste berioneringen aan Gorinchem medenemende De beer van Franken hu iJzen verkreeg daarop FEVILL ETOX m mIrskriher Naar iet Duitiei U vAls ik u goed b ryp Imk wi bg ziot n Bali voo z bescbaafd ontwikkeld en vorlroawbaar nan aan eo deokt zeker irik heb dot vreemde jonge mensch te New ïork uit den brand geholpen beb hem eerst daar en nu ia Akbstna ene goede betrekking basoi d en nu veriraoht ik dat h ook doet wat ik gaarne wensch Dat tobeelt zooveel niet waarde heor knikte de marskramer f Werkelijk ik verheug m over nwe sohsrpEtanigheid en voeg er alleen dit oog by dat u met uw voornaam uiterlgk juiat de gceohikte man bier in het zeiden zult tUa op ien men zioh ook io minder aangename gvvatlea verlaten kan Dat ageotaohap komt u io bet eerat miasohien minder aangenaam voor maar van too n ding kan men maken wat men vril Sen laag sujet zal er een spionoenmse van maken maar een auder verheft zich tot stUle verbeteraar van de baudeUbetrekkingen io zijn krin en tat evenali de tainman de wilde ranken afsngden opdat de goede meer ruimte krygea om cioh te ontwikkeien en fïsak viel Helmstedt hoofdschuddend iu vik geloof graag dat je bet goed met mij meent maar ik vrees dat je ja in my vergist hebt Yerlaogde jSi dat ik aog een hsel jaar gratis sal verken ik het woord dankte namens de afd Gouda en gaf uitvoering aan het beilotene op de laatste vergadering waarby was bepaald dat Voorzitter Secretaris en Penningmeester der afd Gorinchem tot eereleden werden benoemd welke insignes hg aan hen overhandigde Bg ds bekendmaking en overhandiging dezer eerebiyken daverde de zaal van het aanhoudende applaus terwgl de muziek ook hier weder fanfares aanhief Be Voorzitter van Gorinchem nam daarop het woord dankte voor de ontvaugen blgken van belaogstelling en deelde mede dat door de vergadering te Gorinchem tot eereleden waren benoemd de Voorzitter Secretaris en Penningmeester der afd Gouda wederom fanfares en applaus De muziek zon daarop eenige nommers ten beste geven maar daar de regen noch niet ophield werden die in de zaal gegeven en die droegen zoozeer de bgval weg van het aanwezig publiek dat een der heeren uit Gorinchem zich gedrongen gevoelde openlgk zgn dank daarvoor te betuigen Eindelgk moeien wg nog even aanstippen dat de President der feestcommissie eveneens tot eerelid werd benoemd Waarna genoemde President diankte voor zgne onderscheiding en tevens alle onderofficieren der vesting artillerie dank betuigde voor de bewezen kameraadschap by hunne lUnkorast te Gorinchem en moedigde hen aan den bond zooveel mogelyk te stenoen en anderen daartoe op te wekken Ten 5 uur werd de boot weder bereikt en ging men nu langs een korteren weg weder terug naai Godda Er was de gebeele reis zoowel iu het heen als in het teruggaan aan boord muzfek dans en jool en iednr der deelnemers ginlg huiswaarts met de aangenaamste herinneringen aan dezen tocht Nog kortnen wg vermelden dat het Boodslied Oo3 Doel c voor blaasinstrumenten gezet is door den beer Arentz kapelmeester der dd Schutterij Ijietwelk zeer voldeed en zuiver werd uitgevoerd waarvoor een woord van lof toekomt aan d n heer Arentz voor zyn belanglooze medewerking Bg de gisteren alfaier gehouden wielerwedstrgd werdeq prijzen behaald door aver 10 K M Ie prgs $ illevis uit Dordrecht in IS s2e hr Doorn Maareen in 19 45 3e I r Emmerik Rotterdam in 19 47 i Uitil ovpr 5 E M J T d Velden Dordrecht Ie prÜB A de Riadt Gouda 2e prgs Te Haarlem hebben o a met goed gerolg examen gedaan voor de faoofdakte de hb H zou het dooit i maar voor zoo n post als je my nu aanbiedt ben ik met gemaakt mijae gebeele natuur verzot er siob tegen Ik verwachtte haast wol zoo iets hernam de marekramer frmaar toch geloof ik dat u ten slotte verstandig genoeg zult wezen om uw afkeer te over winnen reden waarom ik u verzoek de saak nog eeofl goed te overdenken tot tk terugkom Om u de zaak volkomen duidelgk te maken wil ik u oog een paar woorden seggeo Hen faeeA u hier zoo rriendeiijk ontvangen dat u overtevïeden bent Dezelfde ontvangst zoadt u iu elke andere familie van deze streken genoten hebben want nergens ter wereld is de twvolking tóó beleefd en joviaal ala in de zuidfllyke ptateu de njko planters on kooplieden Maar pal op dtP vriendelykheid zit maar aan den buitenkant en wie er meer achter zoekt dan er in zi en er tp jeel op vertrouwt bedriegt zich bitterlijk Laat u bgra jrbeeld vandaag merken dat u de man niet bent waarvoor men u hield dan ia u morgen broodelooa vrar die lui bestaat u dan niet meer op de wereld en wat er dan van u worden moet is uwe zsak Cfeateld u wordt in de familie die o opgenomen leeft op voet van gelijkheid behandeld en dit mocht n eens varleiden denzetfden vertrouwelijken toon teilen de doobter des fauitea aan teaiaan ela de Amenlaanscbe jongelui voordat dit tweemaal gebeurd varej zou men u erg gauw het ontzaggelgke onderscheid ttisacheu u dia niet eens een Amerikaan zijt en da overige jongatai die het welzün doidelyk maken Teratia mq niet verkeerd ik zeg n dit niet om u te krenken maar on u den grond te leeren kennen waarop u staat En als ik na dit allsa neen zei wat danf Knnsel thans te Aalsmeer en C H N d Nooger te Lekkerkerk Bedankt voor het beroep hg da N d Hervormde Kerk te Wemeldinge door ds P S Meerburg te Capeile a d IJsel De agenda voor de algemeene vergadering van den Ned Brood Koek en Banketbakkers Uond te houden op Woensdag 7 Aug vermeldt o m als voorstel van het hoofdbestuur een adres te richten aan de hooge Regeering om steun te verzoeken ten einde voor de bakkerg in Nederland algemeene Zondagsrost te verkrggen De vrouw van een hovenier te Prinsenh e nabg Breda vermiste iederen morgen te veld staande groenten en vruchten Haar echtgenoot bewaakte gedurende eenige nachten den moestuin doch kon geen daders snappen De vrouw zich ter controle eveneens derwaarts begevende ontwaarde dat baar mau de ooft aan een venter verkocht Eane afrossing met den klomp was de straf van den ontroowen gemaal Door de Staatsspoorwegsn is eens circulaire verspreid aan hoofden van scholen waarin gewezen wordt op de zeer vrggevigu bepalingen iü reeds sedert het jaar 1884 bestaan voor het doen van uitstapjes over bare Igoen door schoolkinderen ouder geleide van onderwgzers of oDderwgzereBsen Het vervoer gesobiedt op denzelfden dag heen en terug in de derde klasse t ea betaling van éénmaal de enkele reisvraoht voor twee kinderen of een geleider Er worot zooveel doenigk gevolg gegeven aau i et verlangen van belanghebbenden om met de door hen aangewezen treinen te reizen terwgl ook over grootere afstauden doorgaande rgtuigen worden beschikbaar gesteld Aanvragen voor dergelijke uitstapjes kunnen worden ingediend bg den chef van het station waar de reis begint of aan het hoofdbestuur der Maatschappg Herbaaldelgk leeit men in de bladen advertenties waarin belangrgke byverdiensteu worden voorgespiegeld Een heer te Hildesheim wendde zich ook tot zulk een adres te Zurich onder toezending van 3 mark teneinde toch te weten te komen hoe h op de gemakkelgkste wgze die belangrgke bgverdiensten kon krggen Hg kreeg al spoedig een brief waarin werd medegedeeld dat niets leelijker was voor een kamer dan Ga te bed Bir beslRap u er oeua goed op en als u de zaak morgen by helder zouliobt nog oens beschouwt fHalt Izak wil je ny loras door dreigementen tot aaoneming dwingen F stoof Helmstedt op ffOok halt Sir u windt je op en dat werkt zeer nadeelig op een bedaard veritandig gesprek ui de oude langzaam opstaande nDenkt u b j mijn terugkomst nog net zoo a s nu dan heb Ik te real inzicht en ondernemiogsgeeat in u verwacht en wy zijn meteen van elkander af Wilt n dan weer naar NewYork terug dan taI men u daartoe in sta stellen zoodat n alle gedaehta aan dreigery van m jn kant gerust kunt laten varen Good night t luk je bent boos op me maar mag ik ja verzekeren antwoordde Helmstedt suet opstaande maar de jood viel hem dadeiyk m de rede Laat die praatjes en pbrazen maar Sir daar komen ne even vor mee als met die overatetpende dankbetuigingen Denk er morgen nog maar eeua rypelijk ovor na of het voorkomen van zwendelarij en diefstal wal zoo n ontoereode taak is eu ik geloof zeker dat het geiond verstand uw vooroordeel zal overwinnen Na nieuwjaar kom ik nog eens booren Nu opende bij de deur en Helmstedt boorde alraa des marskramera zware voetstappen buiten het huis waarna 1 de buitendeur weer grendelde au zyn bed opzoobt f Hij kon echter niet direct in slaap komen Dat ds oude Israëliet hem niet voor niemrodat reisgeld had verstrekt en eena faUoeotyke betrekking bezorgd had hij al laug gactacht en hy was daa ook op den en of anderen b voorbereid geweest en vaat be wanneer de schildergen met vuil bedekt waren wat vooral in den aomar nogal voorvalt Het is voor ieder een zeer loonende arbeid in sgn ledige uren bet vqïI van deze schildergen w te nemen en de kamer weder eea friscb aanzien te geven c Wie zich aan een aader spiegelt spiegelt zich zacht Wij ontleenden dezer dagen ann hei rapport van bet Ned Onderwgzersgenootscfaapf het hoofdstuk op leerplicht betrekking hebbende en vermeldden tevens do beginselen als grondslag der gewenschte bepalingen De Vaderl c vindt in die b inselen veel bruikbaars en veel dat instemming verdient en het bUd hoopt daarom dat het bewuste rapport moge medewerken om aan oni land den leerplicbt te geven die in Daitschland al zooveel jaren heilzaam werkt Het moet niet toegestaan zyn dat ouders uit slordigheid of toegeefelgkneid onverschilligheid of winzucht hunnen kinderen het noodige onderwgs ontbonden Goede ouders hebben den dwang niet noodig maar da afwezigheid van den dwang is een iaveurtje voordesleoh ten Dit faveurije moge in Nederland niet laug meer bestaan Intusschen is de Vaderl c van oordeel dat niet te veel althans niet te veel in eens mag worden gefiiacht Laerplieht reeds over 10 jaren dootipszal tot het 14e jaar Wg zooden t wel loejuiohen maar gelooren niet dat het spoedig bereikbaar IS Men make de bepalingen ook oiet te hard Alle arbeid van kinderen in de schooljaren verboden Man mag dan wel nauwkeurig omsehrgven wat al of niet arbeid te noemen ii 0p zusje passen c vader bg t zaaien pooten of plukken van vruchten helpen c is dat arbeid Zegt men ja dan is men toch at te hard tegenover onders en kindereu beiden Zegt men neen weet meu dan wel dat de grootste aanleidingen tot schoolverzaim bestaan blijven Of ook de wensch naar afzooderIgke ambtenaren c tot handhaving van den leerplicht de invoering er van verhusten zal Wji gelooven het inl endeel Indien de politie maar tast de macht had thuis blgveode en lanf a straat slenterende kinderen naar school te brengen de toestand zou aanmerkelgk verbeteren Van een nieuw corpa ambtenaren met nieuwe traetementea wil Nederland liefst niet weten Men eische niet te veel maar verdnbbele zgn pogingen ten aanzien van bet noodige sloten ztch vau zgne grootr verplichting tegenover izak te kwijten maar zioh als spion to verkoopeoFI V a al t etohouwda by die werkkriug nu eens in hot beste licht eu al zei by tot zich zelf dat van de honderd anderen nagen en negentig in z n geval touden toettsteo om hunne toekomst t verzekeren het grondbeginsel van dte zaak de spionuage bleef bntaan en Helmstedt voelde dat hy liever te gronde ging dan spiou of stille verklikker worden List de jood dio zijn afkeer niet kon of wilde begrijpen hem aan zyn lot en zijne onbekendheid met de hearsohenda toastan in over eufln dan zoo hij voortaan dubbel op zyno hoede zijn z n werk doen loo goad hy kon eo het overige aan zDu beloop overlaten Toen hy dit besluit eenmaal genomen had werd bet hem Hohter om het hart en h dacht aau Izakscmmerkingen betreffende bet kankter dar suideiyfca planters Kn waar tag bij met bet oog des geestsn Miat KUana friaoh en vriendelijk gezioh waarmee zy hem rertrouwolyk toegelachen en hem voor eeu ocbtandritje in beslag genomen had Zon dat nu mets dan neerbuigende vnendelykheid tot ds onge vaarlyko huurling geweest zynP Kn weer stelde h zich dio schitterende donkare oogen voor om de uitdrukking terug ta vinden die beai soo goed gedaan bad Zoo allep faij in ni dia oogsn volgoM hem in tyne droonen Hst waa bepsdd al laat toen Hslmatedt den volgenden ssorgni ontwsakta Da zon bad zioh reads lang door de gealotan jaloudatSn l an gebroken ea bat reeds vroeg aangelegde vunr türde op sijae laatste houtskolen Jf mU tt nolfé