Goudsche Courant, dinsdag 30 juli 1895

Em nieawa ontdekliiDg Ondir dezan titel bwpreekk do b Kedarlaaderc si bet nieowK Atlk io dan laaUtan ftgd aan bat licht gekomeac ia wBt batreft den persoon Tan den beer Lobman c Hat blad noemt sgn wari vordan Tan da gemeeotelgke aatonomiac door ta itamman Toor minieten voontel omtrant Opttarland en WeatatelliDgwerf hat bennnerfc er aan dat hg noch met Groen noeh met Calryn bekend aoheen te syo dat hg tegenorer de rerolotie zgn kracht zocht ia aan allegaar e ran katholieken en getitelde of dobbelnamige heeren dat hg in het Unierapport noch Toor de ordonnantiën Godi noch Toor de a r beginselen meer een open oog bleek te hebben dat mede door zgn doen Kenchenina loageUtanc aa en dat aindelgkda beele vergadering op Seinpost Tan de bMte GalTiniiteD des lands met aaahaliog ran bawijiplaatsen beeft konnen Ternemen walk aen gCTaarlijk anti gereformeerd ja panthSIstisoh nataralistiach rechtsfilosoof die Lobman toch maar is c Boa kon die man toch coo diep Tallen roept de Ned c nit En dat alles werd eerst oodekt nadat hg positief geweigerd had da pnblieke discassia OTar de leiding Tan dr Koyper en orer de artikelen Tan de Standaard t t atakenlc IntnsBohen bleef altgd Toorrslen derraag hoe is het mogalgk dat da man die nn 266 door dr K wordt afgebroken door denselfden fóider in Troegere dagen den rolke als den boTensta basta is Toorgasteld Men herinnert het zich hoe ran 1878 af tot 1889 toe maar é loftoon klonk orer onzen Lobman Bn wat Ternemen wg thans AWorena zgn somerreis te aanTaardeo heeft dr Knyper gezorgd dat er gednrende den somer het een en ander in Toorraad was ter Toortzetting van het slooperiwerk Reeds hadden de ingewgden Ternomen en den Tolke bekend gemaakt dat er Tan de zgde Tan dr Kuyper het een en ander openbaar ion worden gemaakt betreffende Lohman s Terhondiug tot mr Kenohenias En too geschiedde bet Volgen eenige citaten deze Terhonding betreffeade nit de broohnra Dan TarTOlgt het blad Men aiet het een londenregister ran belang Boa is men aan die ontdekking gekomen Zgn er stokken geronden die tot dnsTer TOor dr Knrper een geheim waren Niet in het minst Geheel de gedragslgn Tan den heer Lohman is steeds in het openbaar daor hem rerdedigd niets is voor dr Kamper Terborgen gebonden en het tondenregister is ontleend aan bricTen door mr Kenohenias aan dr Knjrpar calren gesohreren Gedurende elf jaren lang heeft dr Koyper onzen Lohman Terheerlgkt Ondanks da krasse Termaningen Tan mr E hoewel hg het ten deele met dazen eens was Gedurende at dien tgd heeft L zich niet ontzien alles zoo openbaar mogelgk te behandelen en wg herinnerden er onlangs nog aan zelfs toen reeds het recht Tan kritiek tegeaoTer de Standaarde en dr Kayper zoo beslist mogelgk te handhaTen Tot dosfer is geen enkel bewgs geleverd dat onze Lohman Tan loen anders was dan de heer Lohman van thans Alleen één ding is thans gebleken dat deze conserTatief c ook al wordt hg nit den dienst we ejaagd noch sgn gevoelens ver wggen wil noch baigen wil voor een leider dia zgn wil zonder disoassie toe te laten op 1 aan gansch de partg Rad dr K dit Toorait gezien wat nn voor hem pgnlgke ervaring geworden ia dan wars zgn gedraglgn destgds aan zgne bonding van thans gelgk geweest en had bg wel beter doen nitkomen dat die loftnigingen reeds toen niet gemeend waren en dat alleen fante de mienz Lohman Terheerlgkt werd 0f iemand is goad antirevolntionair Tertrouwbaar echt oalTinistisch een man der gauche enz dat alles hangt alleen af Tan de vraag of h ton slotte als het moet al dan niet met dr Enyper blindelings door dik en dan zat gaan Zoolang men dat Terwacbten mag dient hij nitbandig gepreaen toodrahet tegendeel blgkt op allerlei wgze rei oisd te worden Wg weten dan na zoo beslait bet blad wat g dn aan Lobman hebben èa aau dr Knyper ali lofredenaar Tan dien man gehad hebben Nn erenwel dr Koyper het een en ander orer de Torhooding Tan den heer Keucbenios tot den heer Lohman in het liebt althans in zgn licht gesteld heeft komen wg daarop nt nader terag a Een gemoedelgk politie tafreeltje dat weldadig te midden van de verhalen nit de groote steden Onlangs kwam s avonds half 11 eene juffrouw te Breda een paar op de Haven rondstappende politieagenten berichten dat in de Rozemargnstraat iemand bnrengeracht maakte Daar komende zagen zg Toor het raam Tan eene onverlichte twvenwooing een man zitten die ten aanboore van iedereen toide verklaarde dat ze d r niet meer inkwam Die ze bleek zgne ecbt eooote te zgu Ze stond beneden aan de straat te midden van de buren die nit hun bedden waren gekomen om te zien wat er te doen was Laat je vroow binnen zei een der agentenwaar dient dat non Toor Ze kan den beeteu d wel boren opzolder liggen sUpen laat ze dat non ookmaar doen Ze komt d r niet in Och hg is dronken I riep men ran beneden Haal je rronw boren I t Is veel te warm denkt ie zeker Hebben jelni de koperen brailott al gevierd Laat je vrouw binnen I vermaande een derInenten De man zwichtte eindelgk voor dien aandrang en de vroaw werd ia de kamer gelaten waarna de man weer aan t raam ging zitten en aan de omstanders vroeg of ze niet iemand wisten die hem een gemarineerdec baring won poffen Hij ia ftoaw aan z n hart begon het weer beneden Vroaw Dinges alaat m met de pook opz n kop I Nee met de tang die slaat dobbel Zeg klonlr het plotseling van boren ga uit mgo bed t D r nit of je fcrgg een pakslaag De man Toor t raam af de Trouw komtvoor zitten Ja menschen zoo is t ie noa altgd Maar ik zal wel op de stoel blgven zitten Ga jg maar l en ouwe je doe masr Slaap lekker boor Droom je os van me Na een pauze k Won dat ik eea glaasjeboerenjongens had Boor eens ze krggt ook trek Och ze drinken allebei Ze zjin aan elkaar gewaagd Slaat m op z n kop riep do stem van daar straks bigkbaar spgtig dat t zoo kalm afliep Kom menseben vermaant een agent weer ga m je baizen En jetai geen leven makenhoor 1 De menigte verspreid zich De inenten vervolgen hun ronde De boose man ronkt loide op zgn nachtleger de vroaw bigft zitten voor t raam stareod naar buiten in de donkere nanwe straat tot ze straks ook in slaap valt Ën dan droomt da man wellicht van haring en de vrouw van brandewgn met rozgnen de eenige artikelen die misschiea nog te krijgen zgn als berionering aan den hawelgksdag Het kaoip hg Laren is betrokken door de jongelieden van gymnasia en hoogere burgerscholen onder leiding van den Ie loit J van Toorenenbergen van het 7e rag inf te Amsterdam De direciia van Seinpost te SeheTeningen is bet slachtoffer geworden van knoeiergen op groote schaal met haar toegangabiljetten Reeds lang was opgemerkt dat hoewel de zateu steeds vol waren en in de bnseen een toenemend aantal coupons werd gevonden de inkomsten met stegen De directie moest dus bestoten worden Het is na aen uaawlettend onderzoek gebleken dat de directie te doen heeft met een uadrnk op uitgebreide ichaat barer couponboekjes die te s Gravenhi e inplaatii van voor den prgs van f 4 voor f 1 50 aan den man werden gebracht Da noodige maatr elen zgn getroffen dat deze fraude niet kan worden voortgezet Te Berlgn vindt men reeds een paar dotgn logementen voor vegetariërs bestemd Het eerste dat bg een bezoek aan zoodanige inrichting in het oog valt is dat messen en vorken geheel ontbreken Theelepels zgo er meer dan genoeg die voor het nnttigen van dikke melk appelrgst en pap bruikt worden Op de tafel ligt geroosterd brood waarvan een ieder naar believen kan nemen Al bet eten wordt lauw oj edieod t geen de wet der vegetariërs ook eohgnl voor te scbrgven Dranken ontbreken geheel of men zon een glas melk bg bet eten van kool of boonen moeten bestellen Het is een zeldzaamheid dat een vrouw deze inrichtingen bezoekt Het Provinciaal verslag van Zuid Bolland bevat onder 3chattarg o a het volgende In verschillende gemeenten deed zich het gevat voor dat scbutterplichtigen die zich aan den dienst der dienstdoende schutterg meenden te kannen onttrekken door hun naam te laten oversehrgren op bet bevolkingsregister eener naburige gemeente waar de schutterg rustende was door den achotteraraad van de dienstdoende sohutterg in de betrokken gemeente tot geldboeten werden veroordeeld toen sg aan de oproepingen tot het Tervnilen van den dienstplicht aldaar geen gevolg gaven Toen enkelen dier schutters van zoodanig vonnis hooger beroep bg Ged Staten aanteekenden handhaafden deze de uitspraak van den schutteraraad overwegende dat hg die ondanks zijne afschrijving v n bet bevolkiDgsregiater in de gemeente waar de schutterg dienstdoeode is en zgne inschrgving in dat der gemeente waar de schotterg rustende is iu eerstgenoemde gemeente zgn hoofdverblijf behoudt terecht van de icfaatterarol dier gemeeiite niet wordt afgevoerd en als achatterplichtige in die gemeente tot het vervullen van den hem ge vorderden dienst verplicht bIgft Aldus geschiedde aan een openbare school roept de anli rer Nederlander nit nadat zg het volgende t ericht heeft geplaatst In Rgnsaterawonde bestond sedert maanden een vacature aan de openbare school zoodat het hoofd der schoot alleen voor bet onderwgs van zes klassen moest zorgen In o erleg met B en W werd bepaald dat het hoofd der school ooderwgs zon geven a voormiddags van 8 tr t 10 en van 10 tot 12 en s namiddags van 1 tot 3 en van 3 tot 5 uur zoodat ilte klasaen geregeld 4 uur on derwijs per dag zouden ontvangen Door deze regeling getroostte zich het hoofd der school gedurende meer dan drie maanden een vermeerdering van vgftien werkuren per week ÏD t begin der vacature werd eeo voorstel tan Bui en jWeth om daardoor eau wekeIgksche belooning van i 4 vast te stellen door den Raad verworpen en thans na afloop der vacature kon aelfs eeo voorstel om het hoofd der echoot voor bniteogewone werkzaamheden een gratificatie van f 50 toe te kennen geen meerderheid verwerven Te Qrouiugen bad Vrgdagmiddag de excntoriale verkoop plaats van meubelen toebehoorende ann den timmerman Van Menra ter betaling van f 5 belasting die hg weigerde te voldoen De verkoop had ta 3 nar plaata op het binnenplein van het Paleis van Justitie Bg ieder die werd to elaton werd een ondarzoflk naar wapens ingesteld Tevens moest ieder hnwijzen in het bezit te zyn vaamiueteos f 1 Als Toorwaarde werd o m gesteld dat met niet minder dan 25 ets mocbt geboden worden Tevens moest ieder bieder hat geboden bedrag deponaeren De verkoop werd geleid door den Rg ka ontvanger Daarna ging de verkoop geroeid zga gang Ben linnenkait bracht op f 10 25 enacaïlderg f 3 eeo kolomkaohel f 2 25 een kookkachet f 9 75 eeo tafel f 7 75 een andere Utel f 0 75 totaal f 33 75 Kooper van allea was de leider der socialen Urban Hiermede waren betasting en kosten betaald loodat de andera meubelen onaangeroerd bleven Naar aanleiding van het verhaal omtrent den kok Jelkmaa van de Maasdame voorkomende in bet Amerikaansch blad de Observer heeft bet Rott Nbl c een uitroerig bericht waarin dat gebeele verhaal wordt tegengesproken Uit officieele stokken bleek dat Jelkmau stierf aan eene ziekte waarian hg reeds tang leed en dat bg naar behooren verzorgd werd Het R N C deelt het volgende mede omtrent een interriew met kapitein Potje enden scheepsdokter Bjerring Aan den kapitein werd gevraagd Heeft Hubertas Jetkman meerdere reizenmet de booten van de N A S M meegemaakt Ja verscheidene Hg was tweede stoomkok voor het Totk en voor de tusacbendekspasaagiers Zijne werkzaamheden als zoodanigwaren niet zwaar £ rg gezond was de manniet hg leed aan loopendo ooren maar omdatbg telkens verzocht opnieuw aaogemonsterd teworden vonden wg geen reden aan zgn verzoek niet te voldoen Zgne ongeateldheid wastrouwens niet van zoo ernstigen aard Heeft hg deze reis meer last van zgnziekte gehad dan in de vorige reizen Ja Een dag of drie na de uitvaartkreeg hg hoofdpgn en de dokter na hem onderzocht te hebben heeft hem met mgne voorkennis buiten dienst geiteld Hg is de geheelereis buiten dienst gebleven Wat licht werkals aardappelenschillen verrichtte hg als hger zin in bad voor het overige was hg vrg beneden of op het dek te zgn als hg verkoos De dokter bezocht hem geregeld twee malenper d en bracht mg rapport nit zooals datgewoonte ia op de N A S M Bg afwisaehng te bed en buiten maakte hg de reis totNewYork mule Aldaar werd het is alwedervolgens de gewoonte een dokter aan den walwonend dr Fischer eeo erkende apecialiteitootboden Hg trad in cooaolt met dokterBjerring Onze dokter adviseerde Jelkman inhet hospitaal aen den wat te doen opnemen doen dokter Fischer oordeelde het beter hemte verplegen in het acheepahoapitaal een lokaalaau boord waar alle zieken zoo noodig worden opgeoomen s Zaterdags kwamen wgio NewYork aan en tot Woensdag werd Jelkmaa in bet acbeepshospitaal verpleegd Toenstierf bg aan de gevolgen van de beroerte diehg Dinsdag gekregen heeft Ër wordt verteld dat Je kman in aenstaat van vervuiling gevonden werd Leugona Niemand zat de N A S M het verwgt doen dat zg vuil op hare schepen is Ats men komt klagen dat wg met onsen voortdnreoden reinigingadienst het den menschen wet eeaa lastig maken ja dan zon een klacht meer grond hebben Na zgne beroerte heeft Jelkman zich éénmaal bevoitd Dat was oatuarlgk niet te voorkomen Dinsdag dan kreeg Jelkmau eene beroerte wat in zgna ziekte altgd te vreezen is dientengevolge was zgne rechterzgde geheet verlamd Dit is bigkbaar gebeoid in eeu onbewaakt oogenblik en de Igder is uit zgn krib gevallen Hg heeft leb daarbg bezeerd doch niet ernstig Dadelgk nam dr Bjerring de noodige maatregelen Woensdag kwam dr Fiacber en na onderzoek adviseerde hg den man hier te laten Directe SpoorwcgverblDdlogen met GOUDA Zomerdleost 1895 AaogevaDgeé 1 Mei Tüd vao Greeowlch 5 14 1 7 11 7 68 7 69 8 08 8 18 8 88 8 48 8 40 S 47 1 14 01 a io t ot t u s ii a 0 S Osada I BO Moordrecht NituwtrVwk f b OopoUo l Botterdun 7 RotUrduB OipaUo Kiniworkerk Uoordrookt aud 7 M 7 SI 7 M 7 4 7 11 1 10 i ia t ii t M 10 4 11 01 11 08 U lt ii a4 8 Si 10 17 II SB a ai 10 7 7 47 7 45 8 07 8 18 S S SODDA DIN HAAS OODA IOTTIKDAM ll Oa la ia l 4 S 9S 8 44 4 S0 H 8 ll 8 04 1B 48 ir ll 11 18 ia M 1 44 8 10 4 08 8 80 HOTTIKOA U e O U O A 8 40 8 61 10 88 11 80 18 80 1 48 10 88 1 88 10 88 ir f 08 10 48 8 08 aso 10 11 10 8 18 08 18 40 8 18 8 68 4 80 6 48 7 80 8 80 8 10 8 08 S ta 4 08 4 40 DEN HAAS OOOOA 9 03 81 6 61 9 10 6 80 80 87 44 60 11 13 9 67 10 04 lO U 10 18 10 87 8 06 8 41 8 8 8 86 10 M Oovdo 7 8 8 86 0a 9 87 10 80 fo 60 18 18 18 86 1 87 8 88 8 47 4 46 6 87 7 14 7 40 1 89 8 64 9 4 11 1 Ut U 7 48 8 47 11 08 18 87 4 6J 8 01 10 08 Z Z gw 7 S 6 11 18 18 48 8 08 8 18 10 18 Voorb 8 07 9 08 11 17 18 88 6 80 8 88 HW 8 18 18 W 10 Ó7 10 48 11 18 18 48 1 08 1 67 4 06 4 17 8 86 6 67 7 44 8 81 9 8 8810 88 U I aOUOA UTXlCHT Oondi Oudew WoordM VItmIM lOouda 6 88 1 40 7 68 8 09 8 81 8 08 10 18 11 18 48 8 88 8 17 4 18 4 47 87 68 8 8110 18 6 60 8 64 11 1 M Jis los 8 18 11 88 8 46 8 84 6 06 8 17 7 18 8 48 10 87 8 18 7 88 8 88 8 41 8 7 10 81 U 46 1 80 8 08 8 0 4 48 88 8 8 7 46 8 0411 S0nUA AII8TIH AII 40 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 8 88 10 la W 7 68 8 10 IB 80 18 48 Ir J0 48 8 18 11 18 9 SB i 8 68 10 08 10 18 H go 6 48 7 80 7 488 80 8 88 a 48 10 14 1 8 18 161 88 8 44 8 68 8 48 4 16 I UO lM eS Toorb 8 64 10 80 1 44 17 Z Z rrr6 08 t 10 86 1 68 13 Zor H 19 10 4g 8 09 8 48 Gmido 8 30 7 60 S IS 9 9 68 10 1810 67 18 06 18 46 8 80 8 14 8 88 4 18 4 43 47 t S 8 88 8I0U la Bleiswiik Krauweg n Nooldorp LeidiolimdMo ÜTEIOHTSOODA 9 88 7 0 8 8 11 7 07 8 19 7 80 8 88 10 84 10 64 Utrooht Woordn Hdowotor Oooda 10 11 84 18 60 3 10 8 684 48 8 88 7 60 8 09 9 07 10 88 11 61 4 18 68 wJ 9 88 10 81 I 4 84 S I 9 38 9 84 10 44 18 07 1 88 8 49 4 37 6 80 7 09 8 86 8 419 49 11 10 AHSTIIDAHGODDA 8 0 8 18 9 11 8 40 4 86 8 86 8 IA 7JI 8 04 18 14 la ia M 8 80 7 48 8 49 11 10