Goudsche Courant, dinsdag 30 juli 1895

blijf tt £ r koü uieU meer geduD worden dan er geduii werd Torklaarde hg Jelkman il niet meer bg kenDte geweest en des Woensd gi ÏB hg gestoTTen Namens den coroner deo officieeleo dokter die de lykschouwtogaa verricht heeft de i healthofBcer c een geneeskondige die noch met dr Bjerring noch met dr Fischer ieta te maken bad het Igk geschouwd eo het officieele itak gegereo waarbg Terklaard w rd dat Jelkman aan Encephalitis gestorTan is De nnterstakerc werd ontboden de man die Tolgens Amerikaanache gewoonte de sorg Toor het lyk tot de begrafenis op zich neemt Bet lg werd naar zgn hoit gebracht endaar bleef bet tot Vrgdag toen het begraren werd Dit geschiedde op plechtige w se De officieren en mannen van eiken tak van dienst en pastor Rudolph van de Daitsch Erangelische Gemeente waren er g tegenwoordig en de Nederlaudsche vlag dekte de Igkkist Hou heeft het rerdere personeel zich geboaden er is niets byzooders gebeurd De kameraden van Jelkman hebben ik weet volstrekt niet waarom een betoog op het getouw gezet waarbg zg vergeefs trachtten bet andere personeel ta betrekken Het stukje in den Observer volgde maar alles en alles is van A tot Z gelogen De Observer spreekt van ongeregeldheden aan den wal tieen sprake vsn Er zgu geen ooger eldheden gepleegd Vervolgens spraken wg met den dokter In hoofdzaak deed deze hetzelfde verhaal als de kapitein Uit zgae verdere antwoorden op onze vragen bleken nog deze bgzonderhedan Meestal was Jelkman in zgu kooi Ikbezocht hem twee maar ook vaak drie malendaags en stelde hem vrg van week In NewYork heeft mgn collega Fischer hem met mgonderzocht en hg vond zgne ziekte niet vandien aard dat vervoer naar den wal noodzakeIgk was Ook ia hst soheepsbospitaal heb ikhem geregeld bezocht Ik gaf hem zgnemediognen en liet hem omdat hg tteeds overhoofdpgn klaagde gs op het hoofd leggen Sa zgn val tengevolge van zgne beroerto hebik zgn lichaam onderzocht bg had een paarblauwe plekken maar verwond had hij ziohniet Drie malen daags heb ik de temperatuorvan z n lichaam opgenomen Die was steedsnormaal Bg gebruikte krachtigen bouillon dien ik hem geregeld liet geven De officiervan de wacht en de bedienden hadden denspecialen last gekr en hem voortdurend opte passen en te bewaken Men verwgt n dat gg een vriend vanJelkman oit de ziekenhat hebt gejaagd Dat moest ik doen in het belang vanden zieke Hg had rast noodig in de eersteen de voornaamste plaats rust Ik mochtdus niet permitteeren dat zgn vriend Sehoemaker en de oerste kok met hem een drokgesprek voerden en toen ik binnenkwam terwgl zg daarmede bezig waren heb ik mgnplicht gedaan en hen verwgderd Het Hbl c betwist het verwgt dat dr Bjerring geen graad heeft Hg is een te NéwYork gediplomeerd arts en één wiens bekwaamheden herhaaldelgk gebleken zijn Ofschoon Amerikaan van geboorte spreekt hg nitmnntend Hollandsch en geldt als een der knapste en meest welwillende doctoren van de N A S M Vier jaren reeds is bg daar in dienst In de Tergadering van de feestcommissie der Tentoonstelling te Amsterdam hebben een aantal plannen thans vasten vorm gekregen zoodat er weder verschillende feestelgkheden mc en worden verwacht Bier volgen das eenige byzonderbeden uit het program voor de eerstvolgende weken Op de eerste di en komen de reeds aangekondigde wielerwedstrgden en tegelgkertgd de tweede tgdelgke tuinbonw tentooost l ling welke tot 3X Joli voortduurt Bovendien morgen en Zoüdag internationale biljard wedstrijd De verjaardag van Koningin Regentes Vrgdag 2 Aug zal gevierd worden door een schitterend vnnrwerk een groote militaire taptoe en nog verscheiden ondere feestelgkheden welke als verrassingen moeten worden beschonwd In OndHolland zal het vendel des middags parade houden en de evolutiën uitvoeren des avonds zal er groote verlichting zgn Op Zondag 4 Aagustos zal op het terrein van de wielerbaan een internationale worstelweds rgd worden gehouden en Zaterdag den lOn zal de vereeniging Spartacas aldaar een gjmuMtiek uitvoering geven Op Maandag en Dinsdag 12 en 13 Angustos komt Ëduard Strauss do Walikooing nit Weenen in Oud HoUand muziekuitvoeringen geven waardoor een gootere muziektunt op het Marktplein zal worden o eslagen Dan volgt op 17 en 18 Angustas het groot ioternationaol schermconcoara Dit zgn intassohen alleen de feestelgkheden waarvoor de dagen reeds zgn vastgesteld maar tegelgkertgd zgn er nog verscheidenen andere in voorbereiding Zoo zal er een aikooderlgke tentooQitelling van voedingsmiddelen w6rdeo gvhouden met een kookwedstrgd wat meer in het bgzonder ook van toepaAiing zal ign op het hotelwezen Bovendien komt er oog een tentoouitelling van rgwielen Onder andere plannen overweegt het commité ook het geven van een groot Italiaansch vnnrwerk en een wedstrgd tussohen een aantal vaurwerkmakera nit verscheiden landen een commissie van beoordeeling ouderscheidi ogen zal toekennen Het schip sal op een avond prachtig worden geïllumineerd als een navolging van de cHoheniollern bg de kielsebe feesten ook lal daar een eigenaardige gekostumeerde vertooning worden gegeven een receptie door admiraal De Ruiter met een groot gevolg van vlootvoogden Op het middelterrein wordt een kinderfeest gegeven een voorstelling van De ichoone Slaapster in het Bosch Ten slotte moet nog melding worden gemaakt van den Lombokdag waarbg de verovering van Mataram zal worden voorgesteld een apiegelgevecht waarbg de Nederlaudsche troepen de poerie bestormen en innemen Tot 30 Jnli bestaat voor site Nederlaudsche zang fanfare en andere mnziekgezelacbappen de gelegenheid zich by bet uitvoerend commtté aan te melden om zich op bet terrein te laten booreo ten einde mede te dingen in een eigenaardigen wedstrgd Daarbg zal namelgk door het publiek bg stemming in op het terrein geplaatste bossen uitgemaakt worden aan welke dier gezelschappen de mtgeloofde berrinnerings en baniermedailles moeten worden MJpl reikt Met bet gezelschap vsn den Chat noir te Parga zgu regelingen gemaakt om op te treden in bet gebouw voor specials tentoonstellingen op het terrein Boltenlandsch Overztcbt Gisteren werd te Brossel de groote betooging der liberalen en sociaal democraten gehouden tegen de schoolwet Reeds om acht uur kwamen de gedelegeerden die aan de betooging zouden deelnemen hier un Tnt handhaving van de orde waren overal sterke afdeelingen poh tieagenten opgesteld Vooral m de nabgheid van het Volkshuis beeracbte groote drukte Het weer was niet gunstig De betoogers vereenigden zich op den Boulevard d Anvers Van daar werd de tocht door de stad die 27s oor duurde ondernomen Door eene deputatie werd op de place des Martyrs een krans gelegd op bet gedeukteeken dat daar Is ogericht ter nagedachtenis van de in 1830 geanenvelde strgdera De radicale afgevaardigde Janaon hield daar eene redevoering Bene andere deputatie legde een krans op het Petit Sablon plein als hulde aan de maftelaars die in de 16de eeuw vielen in den strgd voor d vrijheid van geweten Toen de stoet de grande place had bereikt hielden de heeren janson en Anseele heftige redevoering tegen de schoolwet Vervolgens gingen de betoogers uitee n Ongeregeldheden vielen niet voor Tot dusver zgn in Engeland gekozen 409 unionisten 172 liberalen 12 Parnelisten 68 antiParuelisten 2 werklieden caodidaten De unionisten winnen 110 de liberalen 20 zetels De unionisten zgn na zeker van een meerdesheid van den minste 152 stemmen in het nieuwe Parieraent Men beeft berekend dat de conservatieven bg deze verkiezingen zooveel zallen gewonnen hebben dat zg ook aonder de Camberlainisten in de meerderheid znllen zijn en daaroit de gerolgtrekkiog gemaakt dat het behoud zoo niet de reactie bet nienwebewind zal kenmerken De Dsly Naws becgferd in baar nummer van gisteren het onjuiste van de berekening Om enne meerderheid van eene stem ie hebban zouden de conservatieven in het nieuwe Huis 336 man moeten tellen Houden de conservatieven nu hunne zetels in de 49 districten waarvan toen de uitslag nog niet bekend was dan zooden zg slechts 333 man tellen winnen zg et enkele bg naarden maatataf van hunne reeds behaalde winsten dan zon kunnen regeeren Ziedaar iutusscben een schrale troost voor de Daily News want van oneenigheid tusschen de boudgeuooteo blgkt n niet veel Zooals reeds was gemeld heeft de Noorache staatsraad Thome die in het t eowoordige miniaterie Staog een tgdlang de portefeuille van binnenland che Kaken waaraam werkelyk de opdracht tot vorming van een nieuw ministerie aangenomen en zal bg thans trachten een coalitie kabinet samen te stellen waarin vier eonssrvatieren vier radicalen en twee matigden plaats zallen nemen In een onderhoud tusschen den heer Thorns en den voorzitter van bet Storthing heeft de laatste verklaard dat een coalitie kabinet in deze zitting gaen votum van wantronwen van het Storthing te vreeien heeft De tegenwoordige toestand heeft te lang geduurd en een soort verslapping ten gevolge gehad die in vele kringen den wenscb heelt doen ontstaan dat de pngingen tbu den heer Thorzie zallen gelukken Mtn nofliiit da heer Svffrdrnp envon Wadel Jarlaberg als leden van het nieowe kabinet van n eerste tal het grootendeels fangen of de combinatie tot stand komt Tborne is er op gesteld dat de leider der radicale partg oit het Storthing tn het kabinet zitting neemt Generaal Baratierie de bevelhebber der Italiaansobe troepen in Oost Afrika ia te Rome aangekomen Toen de generaal aan het station aankwam t werd hg met groote onderscheiding ontvangen insgelijks in de Kamer waarheen bg zich vervolgena begaf Alleen de radicalen dte nog steeds t en een uitbreiding van Italië s koloniale politiek blgren protesteereu onthielden lich bg deze betoogiog lieden komt ia de begrooting voor buiteolandsche zaken aan de orde M n verwacht dan dat generaal Baratieri eene redevoering zal houden waarin bg zich zal Terklaren voor het ondernemen van een expeditie tegen koning Menelik van Abessinië Toeir de generaal in de Kamer verscheen werd hy zoowel door den minister Criapi als door den president Orispi als door den president Villa met bgzondere vrieudelgkfaleid ontvangen De aanhangers der regeering vertroaweo dat generaal Baratieri s mededeelingen zullen dienen tot bevestiging van de plannen van den heer Crispi die vooroemuna is in Oost Afrika krachtig tegen de Abbnssiuiërs op te treden In elk geval is dezer dagen eene beslissing over Italiè a koloniale politiek in Ooat Afrika te vertfacbten lotoBsoben heeft de heer Cavalotti zgne pogingen nog niet opgegeven Heden zal deze radicftle leider weer een aantal stokken openbaar maken betreffende de deelneming van den heer Crispi aan het Panamino Waarschgnlyk zal de Kamer zoodra de radicale oppositie leiders daarover weer eene interpellatie houden zioh wel bepalen tot de houding tot de bonding tot dusver in deze zaak aangenomen bet san den rechter overlatende deze quaestie verder te ondenEoeken Trouwens de koloniale politiek is nn weer op deo voorgrond getreden Te Rome hoadt men zich nu alleen bezig met hetgeen io de Italiaaosche kolonie aan de Roode Zee voorvalt Het naspel an het Panamino wordt daardoor geheel op den achtergrond gedrongen Voorloopig heeft de beer Crispi daarvan althans geen gevaar te dncbten Te Home verwacht men nu da mededeeltngen wetke de regeering over den toestand in de kolonie Erytbraeazai doen Verrooedelgk zal men daarover reeds spoedig meer bgionderheden vernemen Het apreekt vanzelf dat generaal Baratieri terstond door eenige dagblnd correepoodenten werd geïnterviewd De generaal verklaarde dat hg zioh volstrekt niet Dngernst maakt over den toestand in OostAfrika Niet alleen zeide de generaal kunnen wij rekenen op onze eigen soldaten maar bovendien egn de inlanders die zich bg ona hebben aangesloten goed gewapend en geoefend zoodat de Italianen van een aanval der Aöesainiëra niets te vreezen hebben c Voor de Italianen ïs het zeker te wenichen dat deze roarapelliog van generaal Baratieri worde bewaarheid In elk geval kan men echter eene nieuwe expeditie verwachten en natnurlgk zullen daarvoor weer aanzienlgke uitgaven noodig wezen De minister van financiën zal derhalve weer in nieawe moeilgkhedeo komen Maarschalk Martinez Campos is van ManzaniUo de haven aan de westkust vertrokken naar Santiago de hoofdstad der oproerigo provincie van dien naam Vandaar zal de maarschalk terugkeeren naar Havana de hoofdstad van Cuba Voorloopig zallen derhalve de krggsverrichtingen in het zuidoosten der kolonie wiar maarschalk Martinez Campos onlangs door de troepen van generaal Maceo werd teroggedreven worden gestaakt Alvorens den atrgd te hervatten wacht Martinez Campos de aankomst af der versterkingen die nit Spanje worden gezonden De beslissende strgd zal derhalve vooreerst nog niet worden geleverd De President der Frabsofae Rèpohliek de h er Faure vertrok naar Bkfte om daar zgn vacantia door te brengen i de ontvangst welke hem van de zgde der bevolking ten deel viel was zeer bartelgk De villa welke de President daar betrekt is prachtig ingericht meer dan 250 man hebben er gedurende twintig dl en aan gewerkt om alles in orde te brengen De eerstvolgende Ministerraad zal 31 Jali te Havre worden gebonden ia de maand Aognstus zal het Kabinet slecht tweemaal vergaderen tenig er ieta byzooders mocht gebeuren Ingevolge de onlangs aangenomen wet op de militaire verplicbtiflgen van Parlementsleden heeft de Franscbe Minister an Oorlog beslist dat de soldaat afgevaardigde Mirman in het laatst van September na de groote manoeavres van den dienst zal ontheven worden Bg de heropening der Kamer in October kan Mttman dos zgn zetel weer innemen Dq Petersbargsche Novoje Vretnya ontvangt etfn telegram nit Vladivostock de Rnsstsohe haven in Oost Azië waarin wordt geme d dat de Japansche regeenog gverig b ig is baar leger en vloot w r op voet van oorlog te brengen Reeds agn ia Japu twta kruisers die ia Pam sgn g ooht aangakom i Weldra zullen ook Japansche aariaiers naar Engeland word n gezonden teneinde de drie oorlognchepen welke daar voor rekening der Japansche regeering zgn gebouwd in ontvai st te nemen Dece oorlogisohapen hebben alk een inhoud van liOOO tonnen In Japan vertoont zich algemeene opgewondenheid en nsemt de oorlogszuchtige stemming toe Op het eiUnd Formosa bigft de cholera in hedge mate heerschen Niettemin bieden de inboorlingen kraeht en weerstand aan de Jtpansche troepen vooral tongevotge van den steon dien zg ontvangen ah de gonvere neurs der Zuid Chineeaobe provinoiin diban wapenen en krggsvoorraad zenden De Zwart Vlaf en onder aanvoering van het bekende opperhoofd Liu Yung verdedigen hardnekkig de positiën welke zy hebben i genomen Nu is ook de Japansche garde naar Formosa gezonden De forten waardoor de haren PorW Arthur die den Cbioeezen is teruggegeven werden verdedigd zgn door de Japanners vernield Ook op bet schiereiland Liao Tuog en in Formosa beerscbt de cholera seer hevig De Jappaunera zgn nog meester ia Korea an houden den koning gevautteo Nieuwe DASSEN r en Linnengoed A VU OS Al GOUDA Kleiweg E 78 73o GOODA 1 sssBssssgessssBsafBaBom Beur8 van Amsterdam Vor kn alotkoora 100 lOlVa 8SV 8a 4 M a Vu 1061 0 J7 lUV loiiv tv V 688 604 Ol a 61 IOS m ioo 116 10 100 14 V 7V 80 84 108 97 1 V 188 101 v 4 M l V IO 101 101 104V 141 1847 104 88 IOO 7V lov JOf M l 108 101 88 Bi 14 180 1 10 107V lOSVa 108 Ill liiiV M 41 ni i 84 I JULI MiDiiUHO Gert NmI W 8 dito dito dilo dito dilo dilo l iHoKau Obl Qoudl IStl tl 4 t ub lliKlir riQg 186 81 5 OoiTiNi Obl mpapior 18A8 i dito inttlverl8S8 6 PoKTVQil üblig mot ooupOD 8 dito tiokot 8 M ia auiuiii Ubl Biongnl 18 4 4 dito Qaooni 1880 4 ditobgiiolha l88 4 dito b j Hopd 188D III 4 dito io loud looi 1888 t dito dito dito 1884 i 9F1IIJI Perpet ubuM 1881 4 Tiiuiu Oepr üoMT Iwo 18 0 4 Geo leeoing lerie D loc leeoiD terio C ZuiDiln Kip t obl 18 i 8 Uiiloo Obl Buit Sok 1810 I VmuDiu Obl 4 onbep 1881 AMniiDui Obligalien 1811 8 EoTTUOUi Sted leen 18 4 8 Nlu N Air Hacdelir wod ütaitb Tib Hij OertUnteD DeitBiutaohappiJ dito Arah Hrpotbeekb piodbr 4 Üolt Hg der Yontenl aajid Or Hypolbeekb pudbr 8 i NederUndeohe bank aaad t ed Handetmaataoh dito N W h Pao Hf p b paMbc 6 Rott Hypotbeekb paodbr S Utr Hjrpdtbeokb dito S OoiTlKR Ooat HoDg bank aand Huil Hypotheekbank pandb 4 i Aherika Ëquit bypotb pandb 8 il a Haiw L i Pr Lieg eert 8 Niu Holl IJ Spooiw Ug aaod MiJ tot Kipl 1 at Spr aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 8 dito dito dilo 18111 dito 8 iTUlLSpoorwl 188T 8 A KobU Knid Ital Spirmq A H obi 8 PoLBH Warsohau Weenen aand 4 auBL Or Buii 8pw My obl 4 Baltiaohe dito aand 8 Futowa dilo aand 8 Iwaog Pombr dito aand 8 Kink Oh Aioir Bp kan obl 4 dito dito oblig 4 10 AviulJL C it Pao 8p Hij obl 8 Ohio fc North W pr ü T aand dito dito Win St Peur obl 7 Dearer k Bio Gr Bpm eert T a lUinoii Oeotral obl in goud 4 Louiir k NaahTilleCert v aand Melioo N 8pv Hy lehyp o t Hiaa Kanaas r 4 pet pref aand N Tork Ontario k Weet aand dito Fenne Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp in goud K 81 Paul Hinn k Uanit obL 7 Uo Fae Hoofdlijn oblig 8 dito dtto Llno Col Ie hyp O 8 UiiiaiiA Om 8oith üer r aand Tl C Rallw k Na Ie h d o O Amatard Omnibua Mij aand Botterd Tramweg Haata aand NlD Ötad Amsterdam aand 8 Btad Bolterdam aand 8 BcLOU Stad Anlwerpenl8S7 S i Blad Brunei 1888 Hok Theis Rogullr Geiellioh 4 Ooanii StaaUleeninu 1860 i K K Oost B Ur 1880 8 8palljt Hud Madrid 8 1888 Nn 7i r ks Hyp Bpobl eert