Goudsche Courant, woensdag 31 juli 1895

34ste Jaargang Woensdag 31 Juli J893 So 6723 mmm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfaionderUjke Nommers VUF CENTEN FBMSCHE STOOMYEBVEBIJ N Chemisehe Wassekerfj VI H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Spacialiteit voor het stoomen en verven vaa alle Heerenen D ameagarderoben alsook alle Kindeigoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of geverfil worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staat bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn da prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 349 Staat8 loteriJ leKluH Trtkkiogno Uaaada S9 Juli 18 J Mo nn w n i looo Ha 9 4S 400 No 8 13171 en ISOM 100 No 6 l 1 70 lSII l lTi 7aal 704 100 PriiuD raa 80 8S66 888 6869 8686 6417 8640 6481 8667 6486 8668 6689 8780 68 7 877i 6810 8737 6898 8904 6901 S970 6930 8999 6964 9089 6086 8068 6070 108 083 9110 6097 9837 430 9863 6441 9898 6 84 387 686 394 6649 9401 6664 9468 6683 660 6608 9060 6716 663 7 8 9879 6788 9780 6877 9808 6894 9816 8914 9838 977 9337 7094 9874 7079 996 7178 10044 7839 10066 7880 10187 7809 10146 7888 10171 7488 10814 7690 10988 769310301 7778 10306 7880 10868 7868 10876 788910483 7919 10497 7977 10610 807610687 8083 10688 819810609 8911 10838 8888 10688 8338 10783 8340 10791 8379 10889 8440 10967 8461 109 8491 11004 8631 11006 8663 11010 8634 11088 11080 1S697 11189 18700 11914 137 8 11889 18811 11830 13881 11806 1 8 7 11870 18864 11413 13 86 IISPS 13987 11601 14100 11687 14814 11636 14884 11693 14887 11769 14861 11706 14889 iVn P4404 11797 14418 1847 14434 11838 14441 1186 14474 11996 14490 11986 14618 11941 14666 119 1 14874 18006 14679 19031 14708 18030 14719 19107 14769 18114 14789 18117 14789 19181 14336 19176 14848 18943 14369 18849 14891 18319 14893 19840 140 0 19344 1 016 18864 16079 19888 16118 19417 16147 19488 1 198 19497 1 934 19618 1 947 18 8 16967 19660 18988 t8 67 16818 18797 16368 18979 16696 13091 16676 13064 16618 13106 16 8e 18119 16640 18188 1 660 13867 1 688 18868 1 776 1S976 16796 18806 1 867 13496 16877 13466 18879 13647 16888 13677 1 887 4S 80 U 1141 li 1811 101 1817 847 aaKs 818 8000 874 SOOS ue toti 488 soao 8t ioai Mi sus 8 S 3147 784 3160 741 S188 719 8187 878 8198 893JS401 910 8481 989 8498 9 stse 1011 8 87 1028 8714 1038 8788 1081 87St me S788 1848 8807 1318 88S4 1410 8141 1488 8809 1678 8910 1898 3989 1888 8961 1700 4019 1706 4018 1886 4086 1840 4149 1876 4186 9008 4178 9078 4881 8184 4830 8188 4961 8137 4868 9808 4807 9904 4817 8976 4618 8338 4487 8889 4468 9361 4664 9361 4697 8408 4681 8408 4706 8441 4808 8498 4871 8810 4971 9680 6088 9687 6087 8686 6098 9687 6118 8681 6987 9788 6886 8786 6368 8800 1 908 188 6 16986 18719 1 937 18806 16977 18630 16991 18848 16007 18868 18099 1887 7 10109 18917 10161 18868 16178 18878 16880 18981 16187 18889 16888 19007 16840 190 6 168 0 19070 16896 19079 16460 19094 16481 19118 16667 19801 16 84 19488 16600 19619 16688 19708 19717 19779 16743 1984016748 1984816960 19893 17018 19901 17088 1980717167 1998117174 1998417808 19998 17888 90006 1794 80084 17341 8004317368 90047 17899 8006117436 8006617466 8010617681 80107 17698 80113 17783 801741774 8090817816 8091117838 8083 17886 90368 17 9043 18 100 80476 18940 8048 18981 80 86 188116 80606 18807 8060418861 8061318489 90889 18447 80840 18468 9089018676 80 43 18679 90070 18608 80976 18681 80977 18687 ADVERTENTICN Heden oterleed in den ouderdom ran 70 jaar onie geliefde Bohtgrnoot Vader Bahawd ea Orootrader de Heer G A D J GABBIJ Wed GABÏn Kiuawii C M A T POEUK 1 QiBtu h A V POELJE t 1 M A 0 CAER1ÈE8 1 Otaau W F GARBIÉRE G H GABBIJ J C OABBIJ T s KiaaooN H C GABBIJ H B GABBIJ WaicKa A H G PANNKNBE8G I Gabiu B rn 1 Joh PANNBNBERG G A H GABBIJ Vtrtótki ran nuvUkiag vtrichoond te Ugv n 1 ODtioi 26 Jnli 1896 Voor de rele bewgaen ran deelneming ontvangen bg bet arerlgden an ngn Behuwd broeder den Heer GRBABD ÜAUEBBIBB betuig ik mynon hartsljjken dank Herr de Wed E BAI EBBIEB Kaïjiaa Ooada 27 JnU 189S Ooadt Saelpendruk iia A BaDKM k Eoo De liKDEN der AU r d N B t Oni OnderofEoieren te Gouda DONATBtIBS en rerdere Oenoodigden brengen langs der en weg kmlée aan iJk beereo welke ons in de gelegenheid hebben geiteid de Boottocht op 28 Jnli j l mede te maken Tevens wordt het MUZIEKKORPS van de Dienstdoende Sjcbutterg te Gouda bierbg éauk gezegd Toor bun Binke militaire bonding en degelgke Mniiek gedurende üen gebeelen reis Üe FEESTCOMMISSIE Ondergeleekende bericht aan zgn geachte begunstigers van Gouda en Omstreken dat hg dit jaar met de Kermis nut zgn fraaie naar de eischen des tgds ingerichte Poflerljes Wafelen Vcrverschingfskraam is geplaatst op de Markt over den Heer 0LIFIEB8 Hopende even als vorige jaren met een druk beaoek vereerd te mogen worden daar GEBAK en CONSUMPTIE niets te wenscben over zullen laten Mg in uw gunst aanbevelende heb ik de eer te zgn OBd Dienstw Dienn P TEQSLAAE Delicieuse Hollandsche wafelen 7 et per stuk Poffertjes 15 cent per 2 dozgn N B Bestellingen worden desverkiezend aan buis bezorgd Al bet gebak wordt In zuivere Ie qualltalt natuurboter gebakken Uplaals larkl kftmet de Waag KRIECHEL S Giroote Uenagerie Gedurende de KËHMIS alhier eiken dag des namiddags 4 uur en vervolgens ieder uur VOORSTELLING Bg de VOOBSTELLING van 4 6 en 8 uur OBNSRALE rOBVlXO der BoofiUeren en optreden van den tot nu toe otwvertroffen dterentemmer R KRIEOIIEL in de groote CBNTKAALKOOI met de 6 7ol as3en Reusenleeuwen De Ienagerie bevat dieren njt alle werelfldeelen waaronder prachteiemplaren van den eersten rang Vooral dienen genoemd te worden de onovertroffen gedresseerde Leeuwen 3 Leeuwen en 3 Zeeuwinnen allen volmaêaen Verder Groote in t wild gevangen BENGAAL SCHB KONINOSTIJGERS zwarte PANTEBS die zeer zeldzaam ign JAGUAB8 LUIPAABDBN BARRIBAL8en USBEBE N voor bet eerlt iu Nederland bruine en zwarteBBBBEN gestreepte en gevlekt HYENA S Bnssisobe IJSWOLVBN i usachtige ZEBUSTIEREN verder groote STBOISVOOELS LAMMBBGIEBEN en kolosale REUSBNSLANOEN Ie RANG 7S eent BSTBÈBi 2e RANG SO eent Se BANG SS eent Kinderen op alle rangen half geld Dincttur der Men gerit F EBIECEEL N B Ann de Menagerie umrdeti elaeMpaarden aangekocht w HM bott oasehaddjfksl sa n mskkilrktt poMmUdelvoorllN sa CD vooral damM n Rindarsobocnwtfk UckArpnfuiirvue M HiHsrACa W lsrlla BsBtlhStr M MnU aiio l Jl op naam en fatolakamark Vwttisba Sr N rmWMLilMr liiHbaMwart Htaatari as im iai lai S i rul4 l r Svluaaa i AAN DE KIEZERS V OOit U JF JEEXTEKAAD Het COMITÉ voor de Verkiezing van Gemeenteraadsleden dringt © XÏXStigT bij U aan op het geven Uwer stem DINSDAG a s aan den Heer G C Fortuijn Droogleever wiens hoedanigheden hem aanwijzen als een waardig opvolger van zijn geachten vader in het Bestuur der Gemeente P J BELLAART Voorzitter D BUIJTEB Secretaris De ondergeteekende heeft de eer bg dezen kennis te geven dat perceel G 137 St ANTBONIESTRAAT in de onmiddeljjke nabgheid der KLEIWEG geheel naar de eischen des tgds is ingericht tot KRANS BIERHALLE aar tegen matig gestelde prgzen doch uitsluitend COyXAXTM BMIA Lisa BIEREN en andere doch geen sterke dranken 19 van af heden zullen verkrijgfbaar zijn De ondergeteekende hoopt dat de Inrichting door nette bediening en goede consomptie het vertrouwen zal waardig worden J VAM OU E Standplaats op de Markt tegenover liet Hertlmis Louis Vincken s Grand Cirque Concours HIppIque a Vapeur o als meer bekend Vli CKEi S StooiA Rijschool waar het geachte publiek van Gouda en Omstreken zich voorgaande jaren zoo ruimschootsheeft vermaakt is wederom op de Kermis thang geh el nieuw zoowel van binnen als vanbuiten gearriveerd Met deze inrichting praehtvot verlioht de netMe met recht de eehoonête in Nederland heeft hg overal waar hg zich bevond op de Kannissen het grootete tueee moge ondervinden Wil men een geooegelgke Kermis doorbrengen men verzuime dan niet deze pracht volle tot ontvangst der netste famïliiin ingericht met een bezoek te vereeren en een ieder zal een genoegelgke rit kunnen doen op galoppeerende TriumphPaarden met prachtvolle Gondels Gala Trinmph Ridderwagens enz Oeheel nieuw Decoratief en Beeldbouwwerk PraohtroUe Huiiek tot beden onovertrofien 1 ABONNEMENTEN te verkrijgen gedurende de Kermis per dag en per lur Zich minzaam in de gunst van het Publiek aanbevelende en hopende dezelfde gunst van vorige jaren deelachtig te mogen worden noemt hg zich onder aanbeveling L V1 CKEN IN DE G0UD8CHE Coöperatieve Broodbak kerU WORDT GEVRAAGD IBMAHV meteenige administratieve kennis genegen de betrekking van Administrateur waar te nemen Zich met eigenhandig geschreven brieven te adresseeren aan den Heft G ZEGERS Waohtelstraat 214 Tandarts E CA5SÜT0 Turfmarkt 172 Gouda 1 11 aitgrooaderd Zondags te consolteeren ran 10 tot 5 uur RijWÏËLËiT 44 6RATIS bekomt dte bservso ditUsd het Biet allsvi Tosr ilsksa maar oek voor iszsa ea beefst Maairllke sa bsMI S book K HdEII va IIECI Iba sohi sus brieftaait san Biektar s Boekhandel te wwA Betterdsm SparkbrookRij wielen van al 190 Hecla Tangend Rijwielen a 140 verder alle mogelijke OIKRDEELEÜ BondsRijwielhersteller Aanb velend J C DE EÏÏITEIl Lan Tiendweg 30 Gouda BINNENLAND GOUDA 30 Juli 1895 Heden zgn nitgebracfat bg de herstemming 909 stemmen van de 1134 kiezers De vorige maal werden uitgebracht 975 stemmen Uil de Haven alhier zgn opgeviscbt een 5tal cbaven aan een touw verbonden De rechthebbenden daarop kanoen zich aan het Bureau van Politie daarvoor aanmelden Door de politie alhier zgn 15 minderjarige jongens op transport naar Rotterdam en Amsterdam overgebracht Onder directie van den architect H J Nedeiborst r is de bouw van een woonhuis voor rekening van den beer B de Bruin te Boskoop opgedragen aan A sii Heiningen aldaar voor f 8421 Uit de wagen van Boskoop werd door een jongen 4 pakjes gist ontvreemd De dader is aangebonden terwgl door de politie procesverbaal is opgemaakt De Stet bevat da statotei der Veroeniging tot oprichting en inataodhoadmg van een Tehuis voor Militairen te Gouda Door het hoofdbestuur der schippersvereeniiging Sohnttevser sijn de volgende adressen verzonden 1 aan den miniatei van jostitie om andermaal aan te dringen op bBudbaving der verordening op bet te snel stoomen der stoombooten in de Nieuwe Maas van Rotterdam naar zae 2 aan den minister van waterstaat met verzoek om verbreeding en verbetering der monding van den Holl IJsel BaBOeaid tot Gemeente Ontvanger te Haastrecht in plaats van den heer H J F Hegmaa overleden den heer C J M Kroon ambtenaar ter Secretarie Benoemd tot lid van bet Algemeen Armbestnnr te Haastrecht den beer J B Muller in plaats van den heer H J F Hegman overleden fie de functie van SecretarisOetvanger van dat College was opgedragen FBVILLETOm M ÏARSKRAMER aar het DuUtek 19 Soel proDg hg op eo gr f p woer roor niemendal naar cga geatoten horloge In een ommezieu v hq in de kleeren en ging toen naar de eetzaal waar Barab al basig was de overblijfieteD too het ontbgt op ta mimea Lachend loonde zij hem hare bliokande tanden en ipietdde een schoon serret tb al aardig laat niet wsarF rroeg Helmitedt vhet sp t me dat ik niet TFoeger ontwaakt beu Helmatedt keek bet raam uit on sag reeds twee ongeiadelde paarden aan een boom gebonden ttaan f bq aetta tioh lias glingi aan het ontbyl en had niet eens oog roor de graciense bondingen en bewiffingeo der echoone Hulattln die als eene rolleerde kokette deo steuwding hare slanke taille deed geniatm Wil je aan Hisa Kllen zeggen dat ik gereed ben Mi Helmatedt na inderhaast een en ander gebruikt te hebben en toen de kleurlinge was heeng gaan trad hg naar bnitan Het was een frissehen morgen bet grae prijkte nog ondanks den betrek kali k hoogen Hmnestand met de witte rgpttropen dn roode en bruine boombladeren hingen slap aan da takken reeds meer dan half dood van de ingefoUea Torat maar de hemel wat helderblanw en baloofda aan iohoo i i dag Te Utreclit hebben o a met goed tjt i eumeD gedaan toor de hoofdakte de hb K A den Ooden Tan Bodegrave en A tau Kerieo alhier Men meldi nit Alfen Door Terscheidene der roornsamita inwoners dezer gemeente onderteekend is aan de Koningin R entes een adres rertonden houdende verzoek Hare goedkeoring te onthouden aan het besloit van den lüad deter gemeente waarbij nader wordt geregeld de heffing an Bohoolgeld op de openbare aoholen Adresaanten wysen op sRaada beelnitdd il November jl daj ook reeds door de regeering als zynde in strgd met d wet niet voor goedkeuring vatbaar werd geacht en waartegen destgda mede een adras hoadende renoek om niet goedkeoring aan H M werd verzonden Zg meenen dat het door den Raad genomenbealnit 29 Mei 11 wederom in itrj d met deWft ia omdat het raakgestelde bedrag per leerling en per jaar houger is dan de kostende prya De Raad heeft h i het thana vaa eatelde bedrag gebaseerd op het aantal kinderendat in November jl aobool ging doch nit betoog verloren dat sedert dien tgd het aantalscholieren ia toegenomen waardoor alzoo indezelfde mate ook de kostende prga is verminderd l Tnsscben den 19 jarigBn schilder D G Boteh en den 30 jangen timmerman M Henneman was Zaterdttgavond laatj in een herberg te Haarlem twiat oatstaao Baiten gekomen werd laatstgenoemde door Bosch met het hoofd tegen een lantarenpaal neergeslagen en zoo zwaar verwond dat H Zondagnamiddag aan de gevolgen is overiedau De dader is in hechtenis genomen De 21 JBrige W 0 Rookj n de 18 jarige F Kogenkop kozen in de nacht van 10 op 11 dezer de woning van den hoer Op ten Noort aan de Barphatikade 5 te AmsteHam om in ta breken Na io den tnln gfeklommen te zgn verbratien zg bet paneel eeoer denr doch werden daarbg verrast door e n paar particohere nachtwakers en door de ppKtib ie ben aanhielden Beide jongelieden zgn goede bekenden der justitie daar de een reeds wegens verdaistering de ander wegens diefstal veroordeeld werd Zg verklaarden ter terechtzitting van de rechtbank te Amsterdam dat zg over do schutting zgn geklommen om in den tuin te slapen en daar van half elf tot kwart over eenen hebben gelegen in een hoek in bet gras toen Het ruisohen van een vrouwenkleed dood Uelmstedt zioh omwenden en lachwnd als de jonge morgotizoa kwam Ellen van onder de portiak te voonohgu n wuifde hare moeder een afscheidsgroet toe Een sierigk blauw rgcoituom omsloot de wolgevormde buste en daalde io bevidlige plooien tot op dan grond neer terwijl een meta Mn enkele veer prgkend bofdje haar vlug op de zwierige bruine tokken stond De linkerhand met een fijnen rghandtchoen geschoeid hield de sleep wat op en aan hare rechter hing eene fraaie karwaU Klaar Mr Hdmstttdtf vroeg de sohoona amazone op dezelfde heidera ongedwongene manier van den Torigen avond en meteen wtpte v op het verhoogde platform dat expres voor bet op en afstijgen van rijdende dames naast het portico opgericht was Do nieuwe boekhouder haastte zich Ifoor paard voor te brengen en pas had eij neb in bet zadel gezat of de karwats floot door de lucht eo met groote sprongen droeg het paard z ne schoooe meesierM weg Helmstedt stond haar een oogenbUk na te tian en bewonderde de vastheid wai nnede z haar dartel dier regeerde Toen zfroaide hg zich zelf e paard BD galoppeerde haar na Spoedig reden zg in wen eer eldee draf op den straatweg naast elkander Fallen met fier opgericht hoofd het landschap om zich heen beschouwend ttelmatadt zich voorloopig met zgn paard bezighondand Hij gevoelde grooten lust een gesprek met haar aan te knoopen maar zoóala hij de fiere amaBone in hat volle bewusuijn harer onafhaukelijkheid uaaat zich zag herinnerde zg hom onwillekeurig aao Izak s waartchuwende woorden en aan Elliot s gesagda vDiok kaa morgan niat natje maa waarop rij last kregen van de ni of n en opstaande gestoord werden door hot gerommel met sleutels aan de achterdeur gevolgd door de komst der politie De eerste beklaagde herkende zgnmast teiNvgt hg het hem vertoonde stokje kaan iu dM tuin gevonden beeft Een bem vertoonden grooten draadnagel gebruikte bg als tandenstoker en om zijn nagels rein te honden Den eigendom van de hun verder vertoonde sleutels en ontkennen beiden Het getuigenverhoor leverde xnlka overtoignade bewgzen tegen da beide peraoneu op dat mr Kegont meende een gevangenisatraf van 7 jaar tegen ieder der beklaagden te moeten vragen Uitspraak Vrijdag a s Io den nacht van Zaterdag np Zondag ia in da kom der gemeente Akacl ingebroken bg den irinkelier P ü V De dieven die ticb door het uitsngden van eene rnit toegang hadden verschaft tot de achterkamer d r woning hebben daar alle kasten dooranuffeld ou alles wat zich daarin aan geldawaarde en gooden sieraden bevond medegenomen tot een gezamenlgk bedrag van ongeveer f 400 Van eene groote hoeveelheid met zilver gemonteerde voorwerpen werd nieta vermist Bg hel openbreken van bet slot der kamerdeur werden de bewoners wakker waarop de dieven langs denzelfden eg als zg waren binnengekomen gavlacbt zgn Daders onbekend Zaterdagochtend werd deo kapitein der mar cbanssee te Roermond kennis gegeven dat zich bg een minder ganatig bekend ataand persoon op de heide te Vlodrop drie verdaehte vreemdeliogen ophielden Met 6 man te paard trok kapitein Alard derwaarts en bg vond dan ook de bedoelde perwneo ter plaatse Het bleken Pruisioche deserteora te Vgn die zich met papieren op andermans naam voor Oostlodië ala soldaat wilden doen aanwerven Zg werden gevankelgk naar Roermond gebracht Ëen staatsman en rechtsgeleerde van groote beteakenis mr J Kappeyne van de Coppello is giatermiddag ta Haarlem oi tslap n Hg was Hagenaar van geboorte AU Rgksadvocaat heeft bij de belangrgksta vraagstukken behandeld en talloos zgn de adviezen en rechtskundige bescboowingen door hem ia rechtsgeleerde tgdschriften openbaar gemaakt Door den Haag in 1962 afgevaardigd ter Tweede Kamer bleef bg tot 1866 de residentie vertegenwoordigen om later io 1871 een zetel voor Haarlem io te nemen Zgne groote bekwaamheden en welsprfl Kllen K zeK l hatl dan Mr Helmstedt maar Het üooiRe ondorwheidt in de be reloidoiide diennrwi scheen dus in de bnidklour te liggen Ziet u daar ginds dat witte huis begon Ellen daar woont Mn Morton dia u gisteren avond bg ont gezien hebt Willen wij daarheen storen dan hebben wg ten minste oen doel Ü hebt maar te bevelen Miit BevelenP riep zg t j aanziaodei u bat altgd zoo stgf gewoon Sir Toen ik u giiU ren met pa zag aankomen dwAt ik nu zal ns wat leven in ont huis komen en nu spreeit a geen k wist niet Miss Elliot of een gesprek u wel aangensan u zgn antwoordde Helastedt kleurand van blgdschap of van ergernis over zgne stommiteit of wel van beide l Ik geloof dat u een heele koffer vol fijnen toon uit Neï York ooar ons Boschj iman en mergBnomeu hebt nep zg lachend maar mgn üod wat zullen twee monsïhen ander doon dan J elkander op oeu eenzamen weg rgden Laten we wat stoom opzetten dat we warm worden den raakt de tong misMhien l wr los en mat een ha k hen blik op Helmstedt reed zg hem voorbjj Hg lietintuaaoheo z n paard den vrgen teugel en volgde haar Zil u el VMt Sirr risp s polta d I0 D hi di hl bU h ir wu eu d H bsar draf fe galop overgum t kirr een moois eg voor p edrSDOaljs vinilt u ook nietP Dm h ik met MIm Uten li i lie inll E voort liKlsn 1 Mie p inl i tonr Uslnutedt d loop v hst tin ou d IksHl kendbeid als parlementair zgn algemeen bekend Io November B77 vormde bg een kabinet waarin by ala minister van Biauenlandsehe Zaken de Schoolwet tot sUad bracht die vorre van ta kalmaeran den strgd nog heviger deed ontbranden Het ministerie trad af wegens de weigering dea Kooiuks om machtiging te geven tot groadwelaherziening Na zgn aftreden in Auguatns 1879 was Kappejne nog een tgdlang lid an de Kerste Kamer maar toen bleek raeds dat zgaekraebt verzwakte Ia de laatate jaren nam hg geen aandeel meer aan bet staatkandig leven Kappeyne was van 1859 1Ö66 lid van den Haagsohen Raad an bad groote voorliefde voor de Vert niging voor Fabriek an Handwarksngverheid c waarvan hg jarenlang voorzitter is geweaat dar Haagaeba afdeeling De overledene was kommandenr vao den Ied Leenw De beitrafenis zal waaracbgnlgk Jplute hebben Woensdag om 12 Qnr op Kikandnioen Men sohrsft uit Rottoidam Zaterdagavond vertrok per Staatsspoor mn hier bet korps llotterdamM be acberpschotters naar Laren om daar een naobtelyke raanoeovre te honden en giskerenavond kaarde hel korps Isd er die dit bericht least aal mseaan dat aan korps vrijwilligers dat aoo gaoetend wordt uitstekende diensten soa konnen bewyseo io geval van oorlog en deaa meening rou geen verkeerde kannen worden genoemd indien de statutan van het korps scherpaciiuttera niet bepaalden dat bet korps in geval van oorlog wordt ontbondan Door den gemeantanad van Ondsboorn is gistersDsvond overeenkötnstig het voorstel van B en W met tegen 1 stem besloten aan de bestaande gezondheidscommissie op baar vertoek ontslag te verleenen De aanleiding tot dit beeloit ligt in de minder goede verslandhonding met Burg en Weth die oordealden dat de voorstellen der commissie te weinig rekening bielden mat di fiaaoeiaala krachten der gemeoita De rechtbank te Roermond deed gisteren uitspraak in de laak tegen den landbouwaf J B nit Herkenbosch die den Isndboower W H aldaar doodgestoken baaft J B werd veroordeeld tot 5 jaren geiangenisstraf de eisch was fi jaar vso bet bsrr reKelds eo na sn dsa een bük op haar eolsst wisrp lilt Itrsalde van jsunl en levaoalusl Juut aloegeo ti see boek vso bsl woud om sn bereikten soo de open vUktCf toen het meisje baar psarri tóó plataslini inhield dat lialmatvU bsar san eindseen voorbü acboot Toen fay omkeek sag bij dat sij bsar paard tot atilatsao dwoog en leberp asar uker punt vsu den weg atsards Dsar komt de oaasDgensamste maa san dien ik ken lei SS en atrsek oh de baren vso hst gloei ends gelsat bd moet oas si gstisn hebben sodera giof ik dadelijk tsnig I O Ut Hsimstsdl blijt voortdorend naast mü dat bjj geen gelegenheld hsbbs mij aan te aprekso t Op eenigen afauad voor hem nit kwam een luiter in een regelmatig dtaQe op bem taerijdeo Dat gsEiobt had Helmatedt meor gstien naar bij wist 100 gauw niet waar Toen de ruiter nog masr een psa of twintig van bem af waa zei Moe inwendige stem dat is d t man van AUbams SeiVert a vriend die Je heeft htlpn bestelen Hond bom in de galen I Opzettelijk reed Kllen rsketinga lang de boompjes san den kant vas deb weg ea eiaohte haar geleider zoo dicbt mogelijk nssat sicb Na u hel tüd om to bsbbelea Sir iel sij so boog zieb tot hem alaof zij elkaar al arsn ksodso ik zal u van all en nog at vortellso InisIST maar goed al il bet ook soofense de hooMisak is maar dal wij doen alsof wü den Dun mal sisn Zeg u ns wal en dsa ik weer wst sndsri Woont dis heer hier in de bourt f vroeg Helm I atedt dip dsdslyk lUn woordje klssr bad ik beb bem I meen ik kort geleden ia New ïotk gesien t I innU tenoifi