Goudsche Courant, woensdag 31 juli 1895

7 tt S 40 l 0 40 10 17 10 B4 lt O ll tt l t4 1 11 1 44 4 fi0 14 7 B1 t 47 ff ff 11 01 ff ll ff ff ff 447 ff 7 t 8 B4 V ff ff Il OB ff ItJi ff ff ff 1 04 ff 7 4 01 ir ff ff 11 11 ff lt 4S ff ff ff 1 11 ff 7 BB 10 IJl 11 11 11 14 It tt It tt 1 44 I i0 4 01 B tO 41 VOTTIIIOlll eovpjL t 01 T lt Mt tM 4 Bl 10 M 11 10 ItJO 1 41 l M t io at ff t ff ff 10 8t ff ff l BB ff i ll 11 ff ff f ff ff ff t ot ff 8 i tt ff ff ff ff ff ff 10 41 ff ff t ot ff B M tB 7 4B B 07 B lt M t Xl 10 tt 11 01 lt 40 t II 1 0 Hedenavond zullen de gasten men var T P te die 1500 gulden inhield Utor vond geve ons deiw kleine indiscretie waai Igk verschgnen op het gemaskerde baf De beeren zgn alle gelogeerd in het Hotel rschïn FV ® urinoir de verscheurcf f en daertnisohen ia vier stukken Orand f jet n 1000 gl i I Het iB lu de wacht en de vu Ülrecte SpoorwegverWsdlngen met GOUDA Zofflerdlepst l895 AaDKevaogeo 1 Mei TUd vao Grefnwlch 7 11 7 Bt ff 7 B ff I OI ff B 1I 7 10 t II 1 10 Ml ff ff ff ff ff ff 3 t 4 0B 4 40 DEK H Ai G BOÜDl aOODl DIN BUS Goud 7 7 10 10 foto l l l J i t7t tB I 4T M Ji i tJ ltl ïu S X Ï U 7 0 07 10 4 U y lt 4 J ih 4 ÓB 4 1 7 MB B 7 14 111 tt lïiYll J Htn 417 107 418 80 tl 48 l o U 11 81 It lB 1 88 t 44t tt 8 43 4 1 178 117 8 Voorb 4 ff ff ff ff ff 10 80 ff ff 1 44 ff 17 ffZ Z IWI 08 ff 10 88 ff ff 1 1 ff ff ff 1 18 Z f iLl l ff ff 10 41 ff ff 1 0 ff ff ff 48 Onod 8 10 7 0 l ll a ll 10 11 10 B7 It OB lt 4B t M 8 14 8 114 13 4 43 6 47 6 63 8 88 U K0HT 8OUDi ütmiM 8 88 7 0 10 11 84 11 0 8 10 3 14 48 3 7 0 8 0 9 07 WMtdra 6 BI 8 11 10 8111 1 ff ff 4 18 IS g 18 Oma w l r 7 07 8 1 10 81 ff 4 84 BB 3 Qoad 7 10 l lt t H 10 44 11 07 l tl 1 41 4 17 I M 7 0 8 11 8 41 4 1 iMSTI I eO BA hMtbmitmWi 1 10 1 11 Ml 11 1 40 Ml Ml I lo 13 I M ï l W M 7 41 8 4 11 1 OI Dl UTBIC T t II 1 40 7 11 l oa Ml 1 0110 1 U lt 4l Ml 8 17 18 I BO B4 ff ff ff ff 11 14 1 87 f B l 7 011 11 ff ff ff ff ll tt 1 4 1 34 e Ml 1 17 7 111 41 11 11 t II 7 11 B tl 8 41 I lf lO Bl U 4B l tO I OI S BO 4 41 k ü Ml I 41 1 04 11 S0UD4illST l 1l 1 40 MI 10 01 11 11 1 1 11 4 47 Ml 1 H Wo 7 10 l l 11 41 1 M Ml 1 11 lUI Dftt hst op omaige bQZODdera holes ondurdadig Icm toegkao bigkfc oit d iDgexoodea iok in Da Btiuid Dur meldt bet boofd der Scbool met den B bf t te Heuedeo de beer M J Baander dat hg met rerbaziog beeft kennU genomen an de beno ïng ran den heer J Bonman tot boofd der sehool waar by Boender werksaam ia Ik mag wlI teggen tot mijn verbasing lebrgtt bg want ik weet ran een vertrek mgDerKgdf niet af Ue h er Laateman voor utter tan e n zoogenaamd rhoolbatanr dat behalve uit hem nog bettaat oit één man de meid en de haiibouditer beeft mü pwvooalgk nog nifti geMgd tan een vertrek Wel heb ik Tan officieoH xgde gehoord dat de meeaterc weg moet omdat bg zich niet bg bet geseU r hap dat Ijaatemaa er op na hoodt wilaan loiten maar officieel ii mg nieie bekend c Uit hetgeen hg verder mededeelt bigkt dat de bewaate ichool no drie jaar bestaat eu de nieaw benoemde de vierde ia die aan t hoofd itaai Door han dia hechten aan echgnvrrombeid wordt t lkens op de kermiuen afgegeven en de heel onde tgd betongen nog onlangs in een veia over Oad Holland c aleoi onu voorvaderen allen brave Hendrikkeo waren modellen van aedelgkheid en dapperheid aliof wg geen moedige mannen meer betitten men denke eeni aan Lombok I en alaof ig die meer hechten aan overwinningen op het gebied van den vrede van het volkawelKgn aandeden van itille toewgding minder waard xgn dan g die altgd met da wapenen in de vuitl gereed itaan om hnn moed te toonen Wg deelen dia meeningen allerminst Wg xgn geen kermiihateri en daarom ipgt het one te meer dat velen haar met een sakere minachting aaneohonwen en toen bet nog tgd wai ttiete deden om baar beter te maken Dewn beicboowen baar ali AMchepoeeter maar bezoeken elders toch wel inrichtingen die al sgo sa in uiterlgken vorm 6jaer meeroveraankomiiig da eisohan dee tgdi tochpreoiei op de kermiaaen gelgken Op dit gebied i i ook maar wi iuig nieuwi te vinden Mat ioatemming lasen wg daarom het volgende uit Leiden aan de Arnh Crt geiebreven In da deftige bnnrten lUpenbarg en Bree tiaat ia thane bgkana hui aan hoie gesloten Allea overweldigende poffertjes ea wafelengeuren spreiden hunne vettige walmen over gansoh Leiden uit Ootnirere mniiek soms drie valsche ttraatorgeli tegelgk vertallen het tuehtritim mei oorverdoovend gewaoklank er tnascben nu en dan een Doitach maiiekcofps waarvan de mnaikaUteit reads lang te loor 8 Dg Maar vroolgk is het er voor den kleinen bargerman en ook to anderen Uw versl fgever is niet doordrongn van de onxedel heid die nu bovenal de kermis in de hand lou erken Hg acht het billgk dat dit feest blgft bestaan voor minderbe voorrechten en bet mtsbrnik dat er van wordt gemaakt uo ja t moet men de messen afschaffen omdat ar sommigen tich mede in de banden sngden Kn vierden onse voorvaderen geen feest Was aan die festiviteiten ook niet dikwerf een steekje loa Ood Holland f In de kermisweek worden hier openbare samenkomsten gebonden uitgaande van léér Obr Jonsel Vereen Pred 12 la nsObadja BgbeTvast is uw varsUggever niet en watar io dan bawnsten tekst staat sou by mvhuals Snnifjes manc m da Groene4Amster dammer moeten opsoakan Doch die ondenvan dagen die van die preekbeurten gestichtcterugkomen inllen wel waarlgk hun jeugd vergeten hebbeu teen ook ag langs de kramenhebben gedwaald aan liefjes arm en on kbekeerde enkel met waagonst op een achtvolksfMst lerugtien ó r de goede ronde c jovisl ikermiiiganhet M Êto fop en gers nt orat uw verslaggever het e so II Oradi ItMrdraclit NiwvnVirk 0 H iU li inl iii llattanUB OêfMt Hira rk rk OMdL 0 d ir Wanden uMrt HMrdraelit de enge kleinsieligbaid wanseht bg in dexa volkaweek boitengeeloUn te xian M Cl het müloverziebt van de lezen Wg J B t Db groota gebeurtenis van den dag is de benoaming van den luitenant generaal Vetter tot commandant van het Indische leger niet omdat eaoe benoeming tot die betrekking over het algemeen als eene too gewicbtige i ak wordt bescboawd maar omdat de nieuwsgierigheid io dit byzondere getal boog wai gespanoen Wanneer de generaal Vetter nog io actieven dienst was gewaeat toen de vorige leger kom mandant aftrad sou hg ook na de Lombok expeditie aïs diens aangewezen opvolger zgo beschouwd maar nu bij eenmaal den dienst had verlaten eu was gepensiouneerd meenden velen dat hg niet meer in aanmerking zoo komen en anderen dat hg dit niet zou willen De Indische liegeering zal dan ook aan bet ndische officierskorps wel niet de beleediging beb n aangedaan van een gepensiou neerden gjj rul voor de betrekking van legerkommanwnt voor te dragen al opende de GouveroenrGeneraat den heer Vetter voor diens vertrek het vooroitzicht op eene benoeming maar bet laat zich zeer goed verklaren dat de llegentes den overwinnaar van Lombok vorst aan het hoofd van het Indische leger wilde zien en dat de minister van Koloniën met dien wenncb iostemde omdat de keuze auders allerlei moeilgkheden opleverde Onder deze omstaudigheden is het bericht der benoeming DOch met ingenomenheid noch mbt tegenzin ontvangen Oeneraal Vetter beeft zich bg het leger niet bemind gemaakt en daarnaar beeft hg bg zgoe strenge en ternghondeude wgze van optreden waarscbgnigk ook niet gestreefd velen koesterden zelfs Tress voor hem Doch er sgn er ook die bem goed kennen en die zgue zelfstandigheid zgne onpartijdigheid en zgne krggsknndige bekwaamheden prgzeo en waar hg do nog op zgne jaren en na het gebeurde op Lombok in bat leger terugkeert niet alleen maar daarover zelfs het opperbevel aanvaardt zal hg er moeiIgk meer tegen kunnen zgn dat officieren van leeftgd in het leger bigven en zal hg wel wat zachter gaan oordeelen over de tekortkomingen van anderen Daar echter Indische legerkommaodanten lelden meer persoonlgk ten strgde trokken sal het den loitenant generaal Vetter moeilgk vallen nienwe lauweren te plukken op het oorlogsveld en zal hg zioh tevreden moeten stelten met het hem thans gebrachte holdebetoon Haar misschien verschaft de overtniging van een goad legercommandant gaweaat te zijn nog meer voldoening BIgkens de Itatate berichten hebben bg de ontsporing van den pelgrimsirain toasohea Pontbéry en 3aiDt Brieuz 12 peraoncn het leven verloren waaronder twM stokers en twee machinisten Het ongeval werd vsroonisakt daar da machinist verzuimde de snelheid van dftn trein te matigen bij eene kromming in den weg D locomotief ao vgf wagons warden toen oit de rails geworpen Da gewonde reizigers cyn naar hat hospitaal te Baint Brieux vervoerd 4 4T i lT l tf 1 81 Moordaanslag in het gerechtshof In de Handetskamer der PairgMshe rechtbank heeft een treurig incident plnats gehad Een photograaf oit Passy Fromentin genaamd loste op sgn tegenstander tegen wiea hg procedeerde vier revolverschoten De man een agent in photografie artikeleu en boekwerken Antolme genaamd werd door een kogel in de rechler gde en door een tweede in de hartatraek getroffen Een kvrartier later bezweek hg Da moordenaar werd onmiddollgk gearresteerd Hg verkeerde in een hoogst zenuwaohtigen toeaaod en hield niet op met weeoen Bg sgn verhoor boveerda hg door zgn tegenstander te ign geslagen en daarom oit wettige zelfverdediging ta hebben gehandeld Door getuigen wordt inderdaad bevestigd dat Anteline hevige vuistslagen aan Fromentin had toegebracht Fromentin die vroeger telegrsfist te Pargs later te Caracas in Venezuela was huwde bg zgn terugkeer in Frankrijk een rgk meisje Voor eau gadaelte van haar vermogen nam bg het beroemde photografisch atelier Oaerean op den bpuievard Monlmartre over Antelme was eeoigen tgd bg ham werksaam alt vposeorc Bg was algemeen bekend in Parga op de boulevards zoowel als in clubs Fromentin had veel berouw over zgn misdaad die hg in een oogenbhk van drift en gemis aan zelfbe heerschmg had gepleegd Omtrent de ontvangst vsn de Nederlandsche officieren van de Koniogin Wilhélmina die van de Delagoabaai een bezoek brachten aan de Traosvaalsehe hoofdstad schrgft De volksstem het volgende Hedenmorgen het was nog tamelgk vroeg kwamen een elftal privaat genoodigde officieren van fl M pantserscbip Koningin Wilhelminac alhier per spoortrein aan eu werden aan het station opgewacht door den consnl eneraal der Nederlanden den heer Domela Nieuwenbuïs alsook door den heer A van Lennep van de receptie comuissief en andere belangstellenden De aangekomen officieren zgn kapitein loitanant ter zee J Snctlage la officier loit t r zee Ie klas F Bot luit tor zee Ie klas A J Utour loit ter zee 2e klas G A 0 Dnntop luit ter zee 2e klas L O Bouricios off van gezondheid la klas dr M I Brandts adelborsten Ie klaa W Lam O K I HMotjeo Dekker 0 A Brugman A Goekoop adj administratoor M Winkelman Gedurende den morgen werden de liewekers naar de merkwaardigheden der hoofisted rondgeleid of brachten bezoeken aan plaatselgke kennissen Kort na elf uren begaven zich de Nederl zeeofflcieren in groot nnitorm naar den Ditvoerenden B ad onder begeleiding van den Ned consul generaal die eveneens in officieel kostuum was Zg werden daar door ZHËd den staatspresident en de o erige hooge bewindsmannen ontvangen en welkom gebeeten en daarna door dr Legds staattisecretaris in de ISersto en Tweede volkaraad gebracht waar hunne verschgoing natuorlgk een kleine sensatie maakte De bezoekers waren ten zeerste onder den indruk van het deftige en waardige van net TrauBvaatsche ParUmant en schenen erg gevoelig over de hun ten deel gevallen ontvangst Naar De Zoom f vernaemï zal de commandant ran het bataljon infanterie to Leiden waarvan de kwartier meester J zfch met eenige dnizendeo men spreekt van acht duizend gulden verwgderde de verloren gelden moeton betalen Het sLeidsch Dagblad c Tcrneemt dat g6nodmde bataljons commandant aansprakelgk wordt gestold omdat de kaï toen de kwartiermeestor J 24 uren verlof had gevraagd niet naar gezegden commandant was overgebracht geworden Naar men meent te weten moet de kwartiermeestor J zich to Belgrado bevinden of althans daar geweest zgn In de afgeloopen week werd door het Belgische stoomjacht tFifi c waaraan de heer Georges Bocoor civiel ingenieur te Loik eigenaar en commandant ii langs de binnen watoren een bezoek gebracht aan Helder Alkmaar Amsterdam en Haarlem en deed het op dè terugreis ook Den Hasg aan Stoomende langs Leiden en Voorburg tot in d n BoitenaiuKfil mat het plan door to varen tot het Kanaal werd het jaoht door de loopbrug nabg het Gebouw die het niet kon passeeren belet nra hieraao uitvoering to geven en moest het turiigstoomeD naar den Trekweg waar nabg da openbare badplaata aatt faaahikU ligplaats werd gevonden Da ifi onlangs te Pargs met sUvar bekroond meet slechts 2a ton ao heeft een diepgang van ongeveer 4 voet Voonien nu twee machines en twee schroeven heeft het Tier slaapplaatsen vooruit eu vier acbtoruit Behalve de eigenaar gezagvoerder diens eehtgenoota en kinderen beataat de bamannii uit éen machinist éeo madepanagier tevens dienstdoend matrooa en een keuken prinses De aan het roer achter een met glssruiteo atgeeeboton ruimte gezeten commandant heeft onder zgn dadelgk bereik een viertal befboouen waardoor bg de vaart naar verkiezing kan versnellen of vermiodarpn stoppen of de machine in beweging brengen voor en achteruit slaan da stoomfluit doen spelen enz Van zgn zitplaats uit bebeerBcht hg dos het heele schip Gisteren vertrok de iFifii langs Delft Schiedam en Bottordao naar Dordrecht over de Zeeowsche wateren naar Ostende te varen Wg vernemen met genoegen dat de heer Rooour verrukt over onze waterwegen en vol bewondering voor het mooie Hollandsche landschap een volgend jaar Nederland opnieuw zal bezoeken en ook Den Haag waar bg familiebetrekkingen hseft wederom zal aandoen Een zonderling spoor wegongeluk is in Japan voorgevallen Uit Hiroshima werden 400 soldaten die tgdens den jongston oorlog gewond wareoi naar Kobe vervoerd Tgdens een hevigeo storm moest de trein waarin deze soldaten zich bevonden eene plaats passeeren in de onmiddelgke nabgheid der zee De trein bestond uit 23 woggona met twee locomotieven een voor en een achter Een geweldige golf trof den trein die daardoor in tweetiu werd verbroken Het eerste gedeelte bestaande uit elf waggons en een locomotief geraakte in de zee Bg dit ongeluk verloren 140 personen hel leven Aan het grensstation to Esschen laat de toestond naar bet scheint vsel to wenscben over Het Hbl van Antwerpen ontvangt van daar althans het volgende ichrgven cVoor een paar dagen hebben de gendarmen aan het statie een vreemdeling aangebonden die 500 fr gestolen bad verscheurde portefeulle eeo hankbil Aan het statie zgn de diefstalten aan de orde van den dag Een heer ontfutselde men een visietsalen dat de beeren pic pocketa hun bedrgf uitoefenen wanneer nnmelgk de exprestreioen uit Holland aaogekomen zgn De toestand dur cwaoht en visietzalen te f schen is een der schandelgkste dien wg kennen De reizigers worden in een kleine ïnimto lettorlgk opgepropt Zoo maken de Spoorwegmaatoobappgen wg btgven het zeggen het den beeren dieven gemakkelgk i Zaterdag is te Haaksbergen een ü6 jarige voerman van zgn kar gevallen en daaronder geraakt de wielen gingen hem over de borst de man voelde geen pgn en ging hg een boer in bnis waarhg een kopje koffie gebruikto doch zonk toen plotoeling dood neer S tl 9 57 10 04 10 11 t 10 18 9 10 10 17 6 10 8 0B 80 ff a l7 ff 44 e io t i De Standard bevat een brief van StamboeloS dien de correspondent van dat blad to KonstontiUopel eenige weken geleden ontving Dit Bcbrgven luidt tSoilöS weigerd mg een paspoort ik hen dus gedwongen hier to blijven waar mgn ziekte niet genezen en ik niet op straat komen kan omdat hg de naam ontbreekt formeal bevel beeft gegeven aan de Macedottischcp oovers om mg to dooden waar en wanneer zg mg vinden Verleden Zaterdag ging ik met Petkoff naar de club Onze politie I Bt 08 4 10 t II 11 10 41 10 B llti lO OS 10 84 lO U barichto onmiddelgk aan de Macadoniirs dat ik daar was Zg kwamen en omringden bet gebouw Toen ik bso zag verzamelde ik mgn vrienden en keerde naar buis terug op den voet gevolgd door de moordenaars Doch daar wg tolrgker en allen gewapend waren durfden zg ons niet aan to vallen Onder hen bemerkte ik den vriend van de naam ontbreekt Tufektschiaff die Voelkowich vermoordde en Mikael uit Reszoa die door de hand werd gascboten toen bg BelUchefi vermoordde Verder waren er nog vier wier gezichton ik aiet bon onderscheiden zoo is dos df eenige plaato waar ik mgn vrieoden kan spreken voor mg gasloton en ik moet tbois bigven wil ik niet vermoord worden Als bet bun gelokt snit u weten mede to deelen wie öe misdaad haeft aangestookt Een zekers Monly en xgn zoon kwamen io ISQ op bet lumineose idee om admiraal Avalane die toen met de Russische zeeofficieren Pargs bezocht een kunsttvoorwerp aan to bieden Zg oponden daartoe een inBchrgviog Later bleken evenwel de belangen der beeren Ëouly met hunne liefde voor de Uusschen uitnemend vereenigbaar En op een goeden dag warden zg beiden opgepakt omdat van de gelden die zg bg inscbrgving verzameld badden nooit iets was veilsotwoord of torecht gekomen Allea was aan porto s on drukwerken opgegiau zg de Tarjer We hebben een tbeeaerries naar den Cerclê militaire gezonden zei de looo maar den Oercle wist men van nieU Beiden werden tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld Prof Falb en de koe Folb de weervoorspeller waa eens met een zgner vrienden een rijtoer gaiin maken en zag dat oeae boerin niettegenstaande het prachtig weer was bezig was bet waschgoed binnen to halen Bg laat bet rgtuïg ophouden en vraagt waarom zg d t doet Wal antwoordde de boerin omdat betbinnen 30 miuuton gaat regentin Dat il onmogelgk zegt Falb laat gerust bet goed liggen De boerin blgft beweren dat bet binnen 20 minuten zal regenen Geloof rog sof t de haar onbekende ikben prof Falb en zal het toch wel weten t Is mogelijk zegt de boerin maar tochneem ik het goed naar binnen Maar vrouwtje hoe komt ge er tochaan dat het zal gaan regenen Wel zegt 7 e ik heb de koe met haarachterdeel tegen eon boom zien wrgven daarTolgt sltgd binnen 20 minoten regen op Falb reed ongeloovig wtig Het rgtuig had nog geen kwartier gereden of het begon hevig to regenen De kap van bet rgtuig werd opgezet en Falb en zijn vriend zaten vrg wel droog De koetsier evenwel werd druipnat en niettegenstaande dat zat hg te schadden van het lachen en keek nu eu dan in bet rgtuig Falb vroeg hem waarom hg toch zoo lachte Wel zeide hg omdat die koe meer verstand heeft in het achterdeel van haarlichaamdan prof Falb in zgn kop R N BI Te Breda was de vorige week marktdag Het marktplein stoud vol kramen en tenten gevuld met ullerhande waren en snuistorgen Daar op eens komt een verschrikkelgke hoos opzetten en neemt tot schrik en ontttoltonia der eigenaars kraampjes en tentjes met alles wat er zich in bevindt de hoogte in Na verloop van enkele seconden werd allea weer op den grond neergeploft maar den chaos to beschrgven die zich toen voordeed aan de oogen van de jammerende kooplieden is niet mogelgk De verwoesting was groot de schade zeer aanzienigk Nu bet Kieler kansr l eenigeo tgd is beproefd en de Denen eens hebben kunnen waarnemen welken invloed het uitoefent tegenover Kopenhagen geeft de Po1iliken daarvan een overzicht Het blad herinnert er aan hoe de wereldpers hg bet naderen der Kieler feesten steeds mooiere artikelen over bet kanaal bevatte Deze climax bereikte haar toppunt op dan openingsdag Toen kwam eene reactie die niet kon uitbigven en deze werd n versterkt door de ongelnkaberichton die nu en dan over het kanaal verschenen van schepen die vastliepen van mnvaringen enz Een en ander kwam op een oogenblik toen da wereldpers na bet bezoek aan Kopenhagen toch al zooats het blad het uitdrukt met één hand aan het kanaal en met de andere aan de vrghaven van Kopenhagen hing En no is er wel is waar misschien meer over de Deensche dames geschreven dan over de vcgbaven m ar al leek het een sprookje het was toch dank zg bet Kieler kanaal een groote reclame voor Kopenhagen Daarom meent het blad dat de Denen voor pig geen raden tot klagen hebben te minder omdat zg van den nienwen waterweg voorloopig niet veel roerken Op liet Viervraldstatto meer bg Locern zgn dna personen tgdens een uitetapje met een boot verdronken Onder hen was een onderwgzeres oit Bern Een hevige atorm die hen verrastto deed het bootje omslaaa Van de buitenwereld afgealoton ïu de golf van Riga bevindt zicb het eilandje Runoe dat bewoond wordt door arme Zweedsche visschers die bga geheel van de robbenvaogst moeten bestaan De gemeenschap met Riga en ook met bet eiland Oesel waar bet bestuur van het eiland resideert ia uiterst moeilgk Zeer zelden doet een stoomboot het eiland asn eu de predikant de eenige geleerde op dit eiland kan zich als een gedeporteerde beschouwen In de maand November 1894 toen ozaar Alexander III overleed was de gemeenscbap met den vasten wal reeds afgesneden door het ga waardoor het onmogelgk was den visacbers bet treurig nienwa mede te deelen en honden eed van trouw aan den nieuwen vorst af te nemen Eerst zear laat iu het voorjaar van 1895 konden eenige visschers zich naar het land Oesel hegeven waar zg tot bun groote verbasing vernamen dat Alexander reeds zea maanden in de Catbedraal van St Petros en Paulus rustto en dat Nicolaas II hem had opgevolgd Kanige jaren geleden richtten de bewoners van RunoQ zich tot den koning van Zweden ten einde door zgne bemiddeling en tuabohenkomst in het bezit van een bosch te geraken De gouverneur van Lgfland i graaf UeokuelfGnelden brand werd belast met de zending om den armen lieden te doen begrgpen dat zg geen Zweedsche maar Rnsaische onderdanen waren s ==s=s=s=s=s=asas sss9=s BultealaDdsch Uverzlcbt De T rkieziDgea voor bet nieowe ParlemeDt in Kogelaod zgn geëindigd Van 667 der 670 districten is de oitfflag bekend Het blgkt dat de aannnkelgke zegepraal der Unionisten Qok de volgende dagen beeft Toortgeduord In het geheel wonnen de Unionisten IU zetels zg verloren er 20 zoodat hun zuivere winst 91 zetels bedraagt Dit waarborgt hun een meerderheid van 153 stemmen De verdeeling over da verscbilleude partge is als volgt conservatieven 340 liberalen unionisten 70 radicalen Gladstoneanen 174 Farnalistan 12 anti Parnelisten 69 werkliedenpartg 2 Wat by deu verkieiicgen niet minder merkwaardig is dan de nederlaag der radicalen is de volkomen opruiming der arbeiderspartij Jobu Burns en de oude Burt die een postje bekleedde in bet kabinet Gladstone zgn herkozen I da anderen zgn allen gevallen Keir Hardie BenTület Hamwill Hobaon Frank Smith Hyndman zelfs dr Parkhnrst de geletterde der arbeiderscaodidaten Met een vaak belachelijk groot stemmencgfer zijn zg verslagen Het is duidelijk zegt de Times dat de ËDgelscbe werklieden hnn welzgn niet op de socialistiiche kaart willen zetten De Engelsche regeering heeft zich reeds bezig gehouden met de bespreking van enkele qnaestiei die met de vernieuwing van bet Parlement in verband staan Daaronder behoort de vraag of de voorzitter de beer GuUy opnieaw gekozen zal worden dan wel of een conservatieve of unionistische candidaat voor het voorzitterschap zal worden gesteld De gewoonte wil dat de speaker behouden blijft ook al treedt een nienwe regeering op docb ditmaal hebben de conservatieven zich bg de verkiezing van den speaker een besliste nitzondering op dien regel voorbehouden Van conservatieve zgde wordt de heer Jiimes Lowther genoemd al candidaai voor het speakenchap Het nieuwe parlement zat dan 12en Augustus geopend worden met een korte boodschap der Koningin waarin H M het Huis zal verzoeken de gelden voor de staatshuishonding toe te staan Da mededeeliag van bet regeeringsprogram zal verschoven worden tot aan de opening der gewone zitting in 1896 De Daily Chronicle maakt zich bezorgd wie in bet Lagerhuis tegenover de overweldigende meerderheid der regeering de oppositie zal leiden Sir Wijliam Hareonrt ook al is zgne gezondheid sterk genoeg om de zware taak te beslaan is to zeer de verpersoonlijking van eene politiek die door bet land zoo onbarmhartig veroordeeld is Jofan Motley is geen lid van bet Huis en het is t yfalacbtig of hg gezind zal wazen na zgne nederlaag bet zoo spoedig weer te wojrdan Acland is een uitnemend man maar geen leider eu Fowler hoezeer hg zich onderscheiden heeft iil meer een administrator dan eene bezielende persoonIgkheid Bliiven alzoo Asqaith en Sir Henry CampbelljBa noernian Te moeilgker zal de taak van den leider der oppositie zjjn aangezien faq uiiet alleen de regeering te controleereu an critisecren maar ook niets minder te doen beeft dan zgne partg te hervormen en d essentieel liberale politiek vast te tellen Aldus de tOaily Chronicle die d taak van den toekomstigeo leider der oppositie weder verzwaart door het als twglelachtig voor te stellen wie de laider zgn zal En er is dunkt ons geen sprake van of die man is sir W Haroonrt Ovei tgna bakwaamhadan ia en de prograss Zonder liberale het in bet algmeen sijns welapraknndhaid en bat talent waarmede h j bet Ijagerhnia geleid haeft is ondar de liberalen maar één roep geweest en het ia eene slechte tactiek de onde font van liberalen om de autoriteit van den leider aan bet wankelen te brengen Prgzanswaardig in het blad ia achter da bekentenis dat zgne paitg hervorming behoeft wezenlijk liberale beginselen in baar vaste gestalte moeten aannemen easentieele fouten barengds ware de partg niet loo diep vernederd als zij desa verkiezingen is Dat ziet de Daily Chronicle uu bigkbaar in In da Italiaansche Kamer zeide baron Blanc minister van buitenlandsche zaken dat men sich niet behoeft te verontrusten over de polemiek in al de buitenlandsche bladen over Afrika want da strekking di r artikelen is ni t vjandig Naar aanleiding van een voorgestelde motie zeide Crispi Wg tgn voor den vrede en zonder het Orievondig Verbond zttn de vrede zeker verstoord zgn De wederindeeling der staten op den grondslag der nationaliteiten coa leiden lot een oorlog iu geheel Europa Wat Srythraea betreft wg zullen daar bljjven om het ta verdedigen en wg hepen altgd ta ovarwinnau in Afrika het is een leerschool voor onze soldaten want het kan de vonk zgn die aanleiding geeft tot een Kuropeeschen oorlog Een motie van Di Kudini waarmade de regeering zich vereenigd bad werd aangenomen de overige motiën werden verworpen In Frankrijk zgn Zondag de verkiezingen gebonden voor de sConseils genérani de departementale raden Gelijk ta verwachten was hebben de republikeinen bg dezen verkieziogsstrgd de overhand behouden De uitslag van alle verkiezingen is nog niet bekend maar toch hebbeo da republikeinen nu reeds 47 zetels gewonnen terwgl ag er slechts 7 verloren Men kan derhalve aannemen dat de republikeinsche candidaten ook in de meeste der andere departementen wel gekozen zullen worden Politieke beteekenia hebben deze verkiezingen alteen in zooverre dat ty tot maatstal kunnen dienen van de gevoelens ook builen de hoofdstad het centrum der staatkunde Vandaar dat aan den uitslag dezer verkiezingen ook in politieke kringen gewicht wordt gehecht Indien derhalve de aanvankelgke overwinning der republikeinan wordt bevestigd kunnen de voorstanders der republiek daariu een nieuw bewgs zien dat de tegenwoordige regeeringsvorm in Frankrgk door de meerderheid der bevolking wordt goedgekeurd Naar men weet beeft koning George van OriekenUnd Athene verlaten De koning is vertrokken naar Aix les Bains waar b de maand Augustus zal doorbrengen Inmiddels zet de Griakscbe Kamer den arbeid voort No ook is door de Kamer de begrooting goedgekeurd en wel met lU tegen 1 stem De oppositie bestaande nit de aanhangers van den vorigen minister pr ident Trifioupis die wel wist dai haar verzet toch niet zou baten onthield zich van deelneming aan de stemming Waarscbgnigk zal de Kamerzitting nu spoedig worden gesloten Tot dusver is de beer Delyannis gelokkiger geweest dan zgn voorganger Triconpis Of hy zich echter ondanks de diearderheid welke hg nu in de Kamer bezit zal kunnen handhaven zal hoofdtakelgk afhangen van de vraag of het hem zal gelukken het evennicht op de begrooting Ie herstallen zonder da invoering van nienwe of ds verhooging van de bestaande belastingen Deze vraag val waarscbgnigk eerst in het najaar worden beslist Voorloopig blgft natuorlgk da heer Delyannis moester van den toestand tiEIVMtSGEriXG IkeICHTIKGE welke OEVAAK SCHAÜB ÜV IIINDBE KimitHN VEKOOBZAEKIf BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wat van dan 2u Juni 1875 Staatsblad no 95 Brengen ter algeueene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met hglagen van J Lafeber om vergunning tot het oprichten eauar snikerballenbakkerg in bet perceel gelegen aan da Turfmarkt Wgk H No 65 Kadastraal bekend Sectie B No 681 Dat op Dinsdag den 13 Augustas 1895 des namiddags tan 1 ure op het RAADHUIS gelegenheid is om bezwaren tegen de oprichting dsr inrichting in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter lake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Oonda den Juli 1895 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS Ds Secretaris BROUWER BurgerlIJkBn tand GEBOREN 20 Joli Petros Jacobas ouders P J van Wgk n C Malkart 27 Joli Maigaretha ouders O Bat en J C de Boni 28 Jnli Anthoniiia oodan A da Jugaa M Homaa 29 Joli Catrina Anna oiidara P Uemager en E U Batastn OVERLEDEN 27 Jali J daRatta 3j 28 Juli A vaa ISok 19 j J E Hendrik 1 j 8 m P da Groil 73 j 29 Juli D Moe 88 j Nieuwe DASSEN en Linnengoed A vaa OS Ai QODDA Kleiweg S 73 73a QODDA Beurs van Amsterdam Var kia slolkoois m 101 m lt 10l 8 V 88 IS Vis 41 7 J V ion w 00 mm fl mm nvu MV mm 4 IOCS v 88 w oiy ioi 1 mm 10 MO mm UBV s 7 V mm looV a 100 mm 8 Vm 80 14 108V 7 189 W 108 H Vs I js 14 v 8 l M s W V ion 101 104 141 mm 184 Vi mm i V 104 1J 88 100 7Vs io V 101 881 108 10 aaa 88 BS MV 14 810 4 IM s 101 108 M 107 m lit IM l ♦ I i 111 I JULI NanaauMD Cert Nad W B dite dito dito idito dito dito 9VtHoHua Obl Uoudl Ull tl 4 IVALIB laKbrgnug tB6S 4I K Uoerana Ulil in pspler UM I dito in silver Uai 1 FoaTVasL Üblig nut ooupon Sdito tioksl I acBUBD Ubl Binnenl 18 i 4 dito üaeons 1110 4 ditobüBatlis llM4 ditobiJHopelMII 0 4 ditouiload leaa lMl dito dito dito 11 4 I 8VA I Fsrpel schuld Uil 4 TnaiBU Oepr üonv le l IMO 4 Oao leasing larisD Gee leening serie ü üuiDAra ap v oU IMl Haiioo OU Buit Sok HM e VaHSSUSLA ObL 4 onbap 1811 AHSraaOAa ObUgatlen UH 8 BoTTianAX Blad leen 1 4 8 Nan N Aft HsiideUv sand Arandsb T b Hg CartUoalen DeiiUaaUohsppij dito Arak Ilypotbsekb paodbr 4 Gult Uij der Vorstenl aand Ked Handabaaalaek dito N W kPa Hyp b pandbr t Rolt Hypothaekb pandbr SVi Utr Hynolkeakb dito 81 OosTaiia öesHtong bank ssad Hosi Hypotheekbank nandb i i AnllIU Kqult hypoti pandb i Uatw L O Pr lien oert Nln HoB U 8poorw Mü sand Hij lot Ktpl V 81 Bpw aand Had Isd Bpoorwegm saad Nad Zuid Atrik Bpai saad dito dllo ditolial dito lTiLia 8poorwl 188J 8 A ïobl Zuid Ilal Spwasij A H obL 8 FoLiH Wusohau Wasnsn aaad 4 Bdsi Or Buss Spw IIi obL 4 Baltisoks dito aaad Fsilona dito ssad I Iwaog Dombi dila sand t Karsk üb Asow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 Aiuaiu 0aat Psa 8p U j obl OUe fcNorth W pr 0 v saod dito di Fia 81 Veter oW 1 Denver kïlio Or Bpm oert v a Illinouaealral obl in goud 4 LouiiT k KasbviUe ert sand M lioo N 8pw Mij lebyp o j Hisi Kansas v 4 pct pref sand N York OnUrio fc West sand dito Penns Ohio oblig i Oregon Calif Ie hyp in goud ft St Psul Minn fc Hsnit obL 7 Ua Pso Hoofdlija oblig dito dito Lino Gol Is kyp 0 ii CANAnA Can 8oath art v aand VSH C Ball fc Kav Is h d e 0 Anutsid Omnibui HiJ aand Bollard Tramwsg Haali aand Nin Blad Anuterdam sand 8 Blsd Bollerdam aaad 8 K K Oost B Cr 1880 8 SpaH Slsd Msdrid 8 1188 Nan Var Baa Hyp BpobI eert 349 Staat8 loter4 la Klasse Trekking van Dinsdag M JaU iMipNo 18881 6000 li No 17808 1000 No 18804 1100 No 0188 7000 asae loo Prijzen vao 80 8861 8884 8338 8 00 3888 8668 8889 8841 8749 8783 977 e37 8888 8998 0 8 108 9178 10901 10906 10910 1096 11081 11036 11183 11918 11890 11141 11883 11398 11411 11483 lun 118 11118 1 88 183 8 18891 18809 18 87 18 88 1 8ST 18886 13811 18831 18839 188 1 1888 1 974 18 19047 18 18 18 41 18611 16649 18 47 1 697 186 3 16807 13800 16816 18817 16 1 18 S0 16 87 18888 16749 13648 16771 1371 1 867 13788 1 316 13748 1 918 1 93 18018138 1 18041 13884 l 0 t 118 7 1 0 1488 1788 114 3471 874 187 SS8S 674 810 06 tsoa 828 S610 6861 Sn 3788 6918 3S8 8861 6 89 347 I a8 6060 886 8 4S 6X0 373 tut 807 404 1971 81M 409 3010 114 431 3088 8140 618 8 IM M 17 668 MMIiS 19 W M9i 8 8 8188 8411