Goudsche Courant, donderdag 1 augustus 1895

No 6734 Donderdag 1 Augustus J805 IHaatschappij 34ste Jaargang mjmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Kxplolla Ie m StaaissiMwrwegMi Wereld Tentoonstelling te Amsterdam De Uitgttve dezer Ck uraiit gesc iiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij8 per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alxonderl jke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 6 reg ik k 50 Genten iedere regel meor 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverténtiën tot 1 uur des midd 87 MIO 18 IMS 8t76 9t ai4 104S 35 0 lOSt 8 7i 10 4 8 S1 1110 8 tl IIM 9701 1170 8717 1104 898t uut 40 4 1M8 40D7 1S81 41ii 1884 4181185 4151 1887 48151878 4850 141 4S7S 1480 4880 1447 4305 1458 48871571 4878 1885 4397 1888 4414 1751 44Se 1708 48381797 41451809 45881907 48781941 48951981 B 0198 49491998 49158084 51998088 58159157 5846 5847 5881 8808 5395 8842 55148878 55888386 55438405 60878445 5715 U189 19099 16171 19155 16808 19317 16455 19411 10 42 19468 105 8 19 43 10571 19670 16 88 19898 18598 19818 16611 1983 10816 19851 18847 19872 10656 19886 10764 1 00 10873 19990 16943 2006 7 16996 20097 17057 20039 17066 20188 17103 2029 17152 20310 17124 20319 17298 20346 17334 10422 17348 90451 173 7 20456 1788 20 06 17481 20 9 174 1 10 42 17 07 10 61 17510 20687 17601 80040 17681 80700 17714 2070 1778 2071 17 80 10818 17944 20885 17D40 20868 18027 20868 18088 20886 18050 20389 18810 20983 1889 20985 18880 419 9 18 50 9898 8538 9804 8579 9815 8858 9440 8700 9451 8709 9487 8718 9484 8789 9505 8888 9518 8817 S510 6908 9594 8957 9844 6984 9854 7018 9882 7091 9685 7175 9695 7187 9698 7348 9811 7394 9911 7898 9916 7408 9955 7484 9984 7544 9998 7546 10008 785910010 7780 10040 7 9 10076 7774 10078 7789 10158 7819 10174 7838 10191 7847 10851 7946 10280 797110288 7988 10359 8018 10431 8036 10517 3054 10554 8073 10608 8093 10708 8099 10778 8111 10785 8175 10837 8842 10899 11890 IMM 11707 18885 11719 18902 11801 8904 11896 189 8 11916 13955 11985 14068 12000 14078 12007 14172 U048 14851 19088 14861 12190 14890 18208 14386 12224 14868 12116 14410 12310 14473 12884 14575 12889 14607 1141 14709 12548 14802 18056 14813 12702 14884 12713 14846 12804 14854 12863 14948 18806 15093 11909 1 09 12980 15108 11968 15171 1 991 15173 1 3015 15187 18088 15198 13085 15211 18087 15874 180 7 15880 13098 18428 18118 15426 18128 1 487 18800 1 438 18222 15480 132 0 15458 13380 15467 18393 15481 1841 15504 13441 15528 ADVERTENTICN De ondergetiekeaden betnigen bg deze hnnnen hartelgken dank roor de vele bigken Tan belangitelling en de prachtige CAOEADX dia ig mochten ostrangen bg de herdenking hunner 25Jarige Ecbtrereeniging J J HSRMANS J T HKBMANS Tllf LtlUWlII Oouda 30 Juli 189S m DE QOnDSCHE Coöperatieve BroodbakkerU WORDT GEVRAAGD IEMAND met eenige adminietratien kennis genegen de betrekking Tan Administrateur waar te nemen Zich met eigenhaqdig geachreren brieren te adretaeeren aan d Heer O K EO BBS WaobteUtraat 214 LBYENSMZBKERING Tegen genot ran TBACTSMSXT en rBOri8IB kan geplaaUt worden een FUNK en 80UBD INSPECTELR Eeaige rakkennie wordt vertiichi alamede het bewgs Tan acfnisitenr te ign Tooral vaa groote poatan BrieTen ranoo mat opgaaf Tan rafitrentiea en tegenwoordige beiigheden onder lettere W P Z a h Algemeen AdTertentie BnrMn NUGH t TAH DITMAB Rottinlam het Prachtwerk HIARIA TIIART Teekta In Kontngin UartelareH Verachgnt in 10 ik 12 afl groot formaat met FRAOBTIOE PLATEN Sleekla M C nt p r afl tr per p st M Cent Ie afl bg eiken boekhandel ter inzage of bg de üitgeTer P 8TOKVI8 WATKBBE08 iMIa H Mt oniehedeljikMt a H fflaUelykate poatfinlddal TXMT Hmtmi B TOoral daiBM en KtnderfOliocawtrk m Uii Appn uitiTuiG II HIHarkOe KP HlB laallh8lr l4 Miiilittt i 4 op oaedi m fabtiikAMrk Vwkrnkurky 8 rw Wh 1ltci n i M i n i Hi irtw w tj r Café BELLEVUE i ROOT E CONCE T ÜIÏÏOEB NS DEK Koning sbergsche Kapelle onder Directie Tan den Kapelmeeeter ADOLF UEIB gedurende de Kermis op den 2 ten 3eii en 4en AVGUaiVS Entree Vrij H J DE GROOT mm h mim W ens Tergerorderd seitoen Ghvote PrJjsTerminderiog Tan alle Toorhaoden Artikelen als PABA 80LS DAME8BL008BN ONDERBOKKEN KINDEBJURKJE8 Geborduorde K0BE8 J0NGENS DL0U8EN OVEKHEMDËN DAME8 FOUT8 HANDSCHOENEN KOUSEN enz enz Ut CORSETS tegen bgiondere lage prgien Staulplaats Varkt teg oorer de Waag KRIECHEL S Qroote Ue agfrie Gedurende de KERMIS alhier eiken dag den uamiddi B 4 nur en verrolgens ieder uur YOORSTBLLING Bg de VOOBSTELUNG Tan 4 6 en 8 nar OBSBBALB YOEDlSa der Boofdieren en optreden van den tot nu toe onovertroffen dierentemmer R KRIECHEL in de groote Cit N TB A ALKOOI met de 6 volwassen Reuzenleeuwes De Menagerie berat dieren nit alle weralddeelen waaronder prachteiemplaren van den eersten rang Vooral dienen genoemd te worden de onovertroifön gedresseerde Leeuwen 3 Leeuteen en 3 Leeuwinnen allen volweuêen Verder Groote in t wild gevangen BENGAAL SCHB K0NINQ8TIJQBBS zwarte PANTBBS die leer zeldzaam ign JAQUAB8 LUIPAABDBN BABBIBAL8en IJSBEGBEN Toor het eerat in Nederland bruine en zwarte BEEBBN gestreepte en goTlekte HYENA S Bnasischs IJ8W0LVBN reuaachtige ZEBU8TIEBBN Terder groote 8TBÜISV0GEL8 LAMMBBQIEREN en koloaale RED3ENSLANGEN Ie BANG rs eent BNXBÉBi 2e RANG SO eent 3 BANG S etU Kinderen op alle rangen half geld Dirtcttur der Men gerit F EBIECEEL N B Aan de Menagerie worden Dlaehtpnarden aangekocht Tandarts E CASSUTO Turffliarkt 172 Gouda uilgnmnderd Zondags te consnlteereu ran 10 tot 5 uur iouda Soslpendruk lu A Bkiioimn t Zoen VAN Rotterdam Maas den llaagf eii Gouda NAAB 4üiTimil4 Weespei poort en Centraalstation Eiken Dlii§dag en Donderdag van af 2 t Juli 1895 tot nadere aankondigfiug tegen den vrachtprijs enkele reis voor heen en terug 1 Zie verder de Aanplak en Strooibilletten Standplaats op de Markt tegeno7er het Herthuis Louis Vlncken s Grand Cirque Concours Hippiquc a Vnpeur o ala nteer bekend Vli CREi S 8100111 Kijschool waar het geachte publiek an Oouda ea Omatreken zich TOorgaande jaren zoo minuchooU heeft Teimaakt is wederom op de Kermis thans geheel nieuw zoowel Tsn binnen als Ta i buiten gearriveerd Met deze inrichting prachtvol verlteht de netgte met recht de eehoonête in Nederland heeft hg oTeral waar hg zioh bsTond op de Kermissen het grootste sueeee moge onderrinden Wil men een genoegelgke Kermin doorbrengen men verzoime dan niet deze preuh vollCt tot ontvangst der netste familiën ingerichte STOonyc iz K iOHiTinsro i met e n bezoek te vereeren en een ieder zal en genoegelgke rit kunuen doen op galoppeerende TnnmphPaarden met prachtvolle Gondels Gala Triumph Bidderwagens enz Geheel nieuw Decoratief en Beeldbouwwerk FraohtroUe IHuziek tot beden onovertrofien AltONNEMENTEN te verkrijgen gedurende de Kermis per dag en per nur Zich minzaam in de gunst van het Puliliek aanbevelende en hopende dezelfde gunst van Torige jaren deelachtig te mogen worden uoemt hg zich onder aanbereling L VI CKEN NIEUW NIEU W STANDPLAATS OVEE DEN HEEE VAN DEE BÏÏEG Vopr het eerst alhier op de Kermis Orootute auceè van den dag OPVOERING VAN DE EXPEDltlE VAN LOMBOKl nOOR LEVEN IIK PENSOIVBN Opgeluisterd door een buitengewoon fraai Symphonie Orgsl het nieuwste systeem wat tot heden in Holland bekend is Prgzen der plaatsen Ie rang XS 2e rang MS en 3e rang f O cent Directeur H GRUNKORN Der rornte Erfota tlttt utnara S atent H StoUeH l trrungên hat Anlaa lu têrlehMantn werthlo tm yachahmuttgtni gêgêbm Utm kauft ttaluf mun gteln Mcttarfen H Stollen mv na unt dinet odar ki télehan Eltanhandlarien In daim nHt Pfatat fwta n mUatiara aiagehangt kt SS PreUUften km Zenffniêse iraik umi fraaoa Warnung TREIiKL G 19 October 1895 Patent H Stollen t VE lollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOODA en OMSTBSKGN ÈRLOTiNG mn PAARDEN en aanverwante Artikel Prijs per 3BAAR BIJ LANGB TIBNDBWb Ib O 60 A BHiumu zs BINNENLAND t GOUDA 31 Juli 1895 Da uitslag der herstsmming Toor een lid Tas dan Gemeenteraad op Dinsdag 30 Juli 1895 is ala Tolgt Uitgebracht 909 stemmen Van onwaarde 15 Geldige 894 stemmen Uitgebracht waren op de Heeren A Jaspers Li 482 stemmen G C Fortagn Droogleerer 412 Zoodat gekozen is de Heer A Ja pers Ls Tot agent Tan politie der 2de klasse is bevorderd A Mulder thans agent derSdekUuse GisterenaTond omstreeks 11 uren hebben lich twee personen door inbraak toegang Teraefaaft tot de woning Tan Merronw de wed K op den Fluweelen Singel die lich buiten de stad bcTindt Zg schoTen aan de straal het Tenster op en slopen binnen doob werden gelukkig A or het licht der aan bet hnis brandende Isot ren opgemerkt door bewoners aan de OTerzyde in het Plantsoen dieonmiddellgk de politie waarscbowden Dese baalde den lent 1 dia bg do nren in bewaring waa en wist de inbrekers in huis te verrassen en in Tersekerde bewaring te nemen Tijd pm te stalen was er dus niet maar wel is in het buis de boel overhoop gebaald Door de lofwaardige activiteit der buren en het krachtdadig optreden van de politie is deie poging dus geheel mislukt en ign twee gauwdieven Toorloopig onschadelgk gemaakt In hun beait werden geTonden een breekijter bensTens nitgeveilde sleutels Gisterenavond Tiel een kleine jongen bg de Doelenbrog in den FInweelensingel Hg werd gered door den heer t B B die zich gekleed te water begaf De rechtbank te Rotterdam wees gisteren de naTolgende Tonnisien Zg sprak Trg H t R koopman en diens boisvrouw A F T koopvrouw beiden alhier beklaagd geweest van dielstal van een uk met hannepaaad Voorts werd verooideeld H V arbeider te Moordrecht wagens mishandeling Tan igne echtgenoote tot f 3 boete snbs dfie dagen hechtenia FEVILLET OSl DëIÜRSRRAIIIER Naar het DuiUck SO Waaraohtig ik weet niets vao faBm dan dat h j je ODuitataanbaanta maa ia diea ik ken rial het neiajs bem io de rode hVd dat moeder den Ue hten smaak heeft hem aardig te rindoD en mij syti gotelsohap op te dringen itOoeden morgen Miss Elliot I klonk o p eensBiJcen m ik won a jai8t op Oaklea een bezoekbrengen 1 Uq hield lyn purd voor bet bare in dat na ook fl tot atiUtand gedrongen was Wel Sir dan zult u moe thaii riodon antwoordde Ellen zonder hem aan te zien maar ga on asjeblieft een ptar meter op 1 Uelmatadt zag een spoltendcn trek om Bakers moi i d Pardon Miss Ëllioi mgo besoek gold ia de eerste plaats B en diu eolt wil aoo beleefd aiJD myevea aan te hooren Ellen tf rd Awd ran toom orer zooveel brutaliteit doch Helmstedt be uarda baar een antwoord irVVilt u wel zoo goed Eqn Sir de dame die onder mqne beaofaerming staat diract den w rq te grreoF Of denkt u hier somt dwang nit te oefeoenP sprak hy bedaard maar op Talteo toon en deed zlja paard eaa stap TOomitgaaiL Naar aanleiding der arrestatie van den burgemeeater K E Dik tevens lid der Prov Staten wordt nog nader gemeld dat de heer L van der Borg te Farnsum als eigenaar en boekhouder Tan twee voor ongeveer 6 jaren vnongelokte schepen nog steeds wachtopujthetaUng van de verzekerde sommen ten bedrage van i 3000 too welke som bedoelde schepen Tertekerd waren in bet compact gereitigd te Nienwe Pekela onder beheer ran den heer K E Dik In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft een onbekende dief door bet verbreken eener glasruit bg den horlogemaker L v B te Weert 14 horlogee gestolen Men meldt nit dan Haag Twee vrouwen moeder en dochter wonende aan het Kortenbosch die zich vaak aan dronkenschap overgaven kregen toen zg in het begin der vorige week wederom beschonken waren rnaie waarbg de dochter hare moeder met eene melkkan zoo hevig op het hoofd moet hebben geslagen dat deze eene bloedende wonde bekwam De verwonde ia Zaterdag overleden ea het Igk is naar Leiden opgezonden om gereohtelgk te worden onderzocht opdat bigke of de dood een gevolg is van de mishandeling De doobter is Zaterdag in Terhoor genomen Men meldt uit s GraTenbage Door den inspecteur der recherche Tan politie den heer J Aattsz werd gisierenochtend m het geederenbureau Tan het Holt Spoorstation de hand gelegd op een 19jarigen Duitscber wiens aanhooding door den officier Tan justitie te Breda waa Terzocbt als Terdacht zich te hebben scbnldig gemaa kt aan een belangrgken diefiital ea oplichting te Antwerpen gepleegd Tan onderscheidene gouden en zilreren Toorwerpen als armbanden kettingen en horloges Deze Toorwerpen waren Terpakt in drie koffers door den rerdacbte ait Antwerpen naarhet station alhier Tcrzoaden Hg z lf maaktede reis Tan nit de Seheldestad naar hier gedeeltelijk per rgwiel en tosn hg gisterenochtend de koffers in ontvangst wilde nemen werd hg door de politie aangehouden en inveczekerde bewaring gesteld i I In het Bgkskrankzinnigengeiticht te Medemblik bestaat sedert dezen winter een fanfarekorps dat voornamelgk uit verpleegden gesteund door eenige beambten is samengesteld Deser dagen gaf dit jonge korps sgn rete Mr Baker ran Alabama zag den spreker aan alsof hy hem na eerat opmerkte en n nooit in zijn Icran ontmoet bad Bespottel k zei hq sohouderopbaleod Dwong I Dwang En Miss KItiots ouden veroorloven mg een intiemen omgang met hunne doobter Zij zal my daa wel een paar minuten de plaats aan bare zyde afstaan Neen Sir zg staat niets afl riep Kllen met van verontwaardiging fonkelende oogen hebt a verlof van myne ouders mü vry te naderen en aal te spreken dan geldt dit toob maar alleen in hanne tegftnwoordigheid komaan maak plaaU Sir uit den weg I ftWel Miss a bent oog te joog en te onvfrstandig z6oaU ik in den laatstcn t d vaak opgemerkt heb hnvatte Baker bijna flulaterend en boog zioh bevallif over den bats van zijn paard Nu is het vurige jonge bloed u te machtig u weet niet welke gewichtige zaak ik u wil meUadeelen waarbg natuurlijk een derde oiet op z o ploota is Thuis ontwgkt u mg Juist omdat ik voor zulke gawiohtige zaken nog te jong ben Sir I antwoordde zg driftig eiM f te gel jker Igd baar paard een slag dst het bJRt steigerde Helnstadta paard op zg drong en het midden der straat bereikte Baker wilde dadelnk n r haar toer den maar Helmstedt wiens bloed begon te koken versperde hem den eg Nu geen sUp verder Sir deze dame heeft dankt mg haar wil duidelgk genoeg te kennen gegeven ver t u je daar nc langer t en dan wil ik u met meer als gentleman boHandetifn I Baker fronste het voorhooM mat f tegenstander oMt een donkeren blik en aei kor if Wy i rekaii avondconcert dat uitstekend geslaagd mag heeten In een zee van licht nit honderden lampions stonden de dilettanten op het groote gruperk vóór het hoofdgebouw alwaar een aiertgke mnsiektent van verlichts guirlandes gemaakt waa tarwgl op bet geheele terrein daaromheen de Terlichtiog hare sehittecsdtle kleuren afwierp Mannelgke en rronwelgke E itiunten waren onder toezicht in de gelsgeneid gesteld om dit schoons schouwspel te genieten waarTan de pracht telkens en talkeni weder Terhoogd werd door bet afsteken Tan Beogaalacb vuur hetwelk Tooral de bosschages en het hoofdgebouw in een pbaatastisoh licht hulde Zonder eenigen wanklank eindigde het feest en onder groote sroolgkheid en in de beetaorde werden de patiënten nog toI over hetgeootene naar hunne slaapzalen teruggeleid Deze aTond zal Toor hen die zoo Mlden eenigeTrengde smaksn ongetwijfeld in aangenameherinnering blgven en niet minder by hen die zioh nit de bevolking van Medemblik reedslang te voren tegenevei het gesticht haddenopgesteld en op de onduhbelzinnigsta wyzehunne instemming betuigden bg de algemeene feestvreugde Hbl Zondagavond omstreeks half elf varToegda sich bg een bewoner Tan de Stadnondarskads te Amsterdam terwijl l r alleen de meid thuis was aan maospaiaoon Toen hem werd opengedaan schobf hg de meid op zq en stal een rrg kostbaren bÉirometer uit de gang De meid was hem echter te slim Zy ijlde naar buiten trok de Toordeur dicht en hield die Tast ter ijl za nit alle macht om hulp riep Een sterige huzaar en eenige burgers schoten toe en toen de meid met baar hnisslentel de deur opende werd de man gerat De geruchten aangaande onregelmatigheden die ontdekt zonden zgn in de kerkelijke admi nistratie van Ngega hebben in die gemeente vrg wat beroering veroorzaakt T n den administreerenden kerkvoogd werd eens aanklacht ingediend bg het prov kerkbeatnur dat dientengevolge een onderzoek beeft ingesteld De conclussie dezer dagen ter kennis van belanghebbenden gebracht luidt aldns In bet beheer der kerkeiyke administratie te Ngega tgn geen onnauwkeurigheden gevonden zoodat de daartegen ingebrachte klachten als ongegrond zgn te beschouwen Omtrent den administreerenden kerkvoogd kan behoudens eenige terechtwgzing naar aanleiding van enkele min of meer eigenmaehtiga handelingen worden verklaard dat hg is een elkaar wel nader Sir Voorloopig wensch ik uw naam te weten I ttMgn naam ts Helmstedt tn ik woon t enwoar dig ten huize van Mr Elliot Mocht uw geheugen u weer in den steek laten vraag het dan miat aan uw edelen vnend Seifert Mr Baker werd b eek SeifertH berhoatda bij moet dat eene nieuife beleedïging c b dat u mij en dien speler tot vrienden verklaart Al hebt u my missohien eene enkflBe maal in Riverhouse gezien wat ik me echter nïU herinner welk reobt hat t u dan nog mg tot dé vrienden van dien man te rekeuen F Helmstedt zette groote oogen op Ah zoo is hjj dus met u hierheen gegaan f zei bij na een eogenblik langtaui U hebt zekei vergelen dat g beiden in elkanders geiielsohop alt Kew York vertrokken zgt Ik weet na genoeg en verder ben ik elk oogtmblik tot uw diebst I En hiermee wonddje hg zgrf paarden dnafdleweg om Miss Elliot in te balen cKe zonder de beide mannen uit bet oog te verliezen reeds een eind verder geretleu was Ba e zag bom met samengeklemde lippen na knikte uitdagend en wendde den teugel waarna hg in deielf sn kalmw draf verder reed Ik was fvi morgbn toch coo vroolgk zei KlIeQ toen Heloutedt hawf weer ingehaald bad ea nu brengt die kerel bad ik haast gaz d m weer uu m n bamenr m weet niet fret ze tkais voor bgzonders oaa dieo man vinden pa en moe en zatfi Sarah dwe a met bem Ik kan niet uggen wat ik voel ali die man mg aankg t aoOU rind ik mezelf een arm vliegje waarom een groote spin i n draden b t te a ÉaJHii getrouw en naswgezet beheerder der karkel ika administratie Sedert eenige dagen wsrdl te Davtiltar ii stoker ran een der booten ran de DoTeatar Stoombootmaatachappg Termist Da man was eig bgiianda Man Tfaaat dat ham aan ga luk is oTerkomen Te Gennap is de haar J Tan O aan Tisaohar dia drierierden Tan ign Iepen aan da riviaran doorbrengt bgna het alachloSer geworden van de willekeur Tan een snoek Terwgl hij aan de Maaa zat te hengelen l reag hg onvervracht beet Tan aan geweldige grpota snoek naargiasing 15 k 16 K O wsgeède Na langtobban gelukte bel hem den visch aan den kant der rivier te trekken doch geen kans ziende dan kcilossalen snoek op te halen begaf bij lioh ta water om ham mat de faanl te grgpan De snoek die varmoede gk begreep dat hat om zgn leven te doen was schoot naar da diepte den vermaarden viSacher iu zgn vaart moeite wut hjj aich iJD bnit Toor ai a ü en TardsrijnaB raedenemende Biet groote te redden en moeet hg oogen weder in de diepte Ban ta Amatafdam de f 20 000 in de baleand sohgnt r B de StutsMnti verleden week reada la Qardjjn ia oitbahalve loten Terkocht iian elkaar niet alle prgien ons uit de mede Tarjaarde lotarg Id aan prgun niet Bet varhaal tu den dik ziin twinligj Stastaloterg was geTallan op eene dwaling te bernst sa Uit eena inliehtiag blgkt ons dat het lot aan den oollaeletir P J taald die ket in twee had da twintigjee zaten laiiUt Dat hg de Staalalot rg worden afgehaald bleek deeling dat bg de 339f ongerear 4000 waa afgehaald De sHenIds wil walea dal bg da plechtige inwijding ran de iKaiier Wilhelm OedUcbtnisakirches op den verjaardag van das slag bg Hedan de Duitsche keizer in ignè hoedanigheid als sopperhiMchopf der Erangelisehe kerk Tan Pruisen deA preekstoel zal beklimmen en eene godsdienstige redcTotring zal hoadan Het blad hecht ecfaUrielf slaahta weinief geloof aan het bericht nu gatn corrsapondent De Parjjiche politis heeft de hand gelagd op baron De B wonende rne Danton ut heerscl ap had onlangs een maatscbanpg opgericht tot hst eonserveeren van vleeecb volgens een nieawe door hem oilgedachte methode WrevitUg gaf sg haar 4 paard op nlenir om ilag met de farw te en ronde een pooa allaea voort nur spoedig bam s j den gewonen draf weer aaa en liet Helmstedt nader konen Niet waar Hr Helmatedt a Uehl m niot uit omdat ik zoo vertroawelQk t g novBr n b P noegzg met een blik die in Ualmatedt alte begrip fanongolgkheid ophief Spreek vrg uit iss Klliot antwoordde hy levendig denk maar dat ik mi broeder bm die zwügea kan Ik begrgp uw afkeer van dim man volkomen en kin a veraekfiren dat n In dat opzioht een bondgenoot i m hebt Kent ham al langer BirF Pa legt dat hfj rQk is ea in bet nldt an Ak ama woont Moe vindt hem alterli t en en ik mag er niet aan depken waarom z dat telkens aan m aeggen bealoot ft met een hoogen sohaaiatebloa Bn weer zette z haar paard aan alsof k tedta blik wilde ontwaken H j bad WMtte bg te hond Toen cijj weei wat bedaarde volgde bfj zgn paard l uijca de manen atri jkéad Best nu etgk Mise Elliot dat uw wantrama gereobtvaardigd is Ik beb 100 n n wMoadens dat die nui niet is waarvoor h ekh uitgeeft 04 die vermoedens kau ik missehion spoedig tot zekerlit aai beid brengen ala u n ne hulp wilt O biM dankbaar nu i u sjjo als dat waar werd Mr Heloutedl Mailr hoe wilt u zekerheid verkrggen f Pa eiscbt natnurigk grondige bew n krijgt b die niet dan laehtl bg mg maar weer uil