Goudsche Courant, donderdag 1 augustus 1895

Ititi 18178 18886 18987 18396 19000 16431 19001 18444 19006 16809 19143 18816 19177 18819 19180 16861 19893 18610 19807 18818 19406 16700 10439 18798 19483 16841 19818 18934 19696 16979 IV666 17186 iai 4 17838 19684 17864 19744 1788b 19144 17168 10060 17198 10146 17818 10117 17843 10148 17SB6 80180 17488 10300 17690 10334 17681 10340 17898 80386 17730 10403 17771 10419 17799 10437 17881 10844 17969 10666 17979 10661 18041 10684 18101 10796 I8IS8 10841 18193 90881 18108 10478 18119 10981 18110 1884 nu de komkommertgd aao en da minlitm maken er gelruik van om wat te geiu aitblazen Zoo gaat naar ik boor de premier miuhter Röell den 1 Angostus op reis om den ISen terog te keereu Oont de minister zich wat rost hg gnot liet o k aan de menscheo die zyn arbeid verlichten Ik weet niet of de heer R ell tie eerste minister is en wel licht de eenigf die bepaalde vacanties voor zgn dspartement beeft rastgesteld maar mij werd verzekerd dat de ambtenaren van BuiteolandMbe Zaken tot den rang van commies indien zg dat wenschen 14 dsgen verlof kunnen krggon de hotsere ambtenaren zelfs 4 weken Bg de stemopneming voor de jongate gemeentsraadsverki iog te Arnhem fungeerde er wonderlgk genoeg slechts één stembureau dat natourlijk met het voorlezen der raim 2000 biljetten niet klaar kon komen Het borean van opening dit voorziende bepaalde reeds in den loop van den d dat s avonds 10 onr met de stemopneming zoo worden gestaakt en den volgenden dag het werk voortgezet Toen dan ook de bepaalde tgd rerstreken was werden de nog niet gelezen briefjes in de bus gedaan en deze verzegeld Tegeu dit niet voortgezet openen der briefjea na is door een tweetal inf ezetenea de hb H J Hoensdera en C J Hermeen beswaar ingebracht bg Ged Staten lotasscben kwam Zaterd inde Arnhemsche raadsvergadering het onderzoek der geloofsbrieven aan de orde De met dat onderzoek belaste commissie meende dat dit stuk door B en W ter tafel gebracht eerst dan een punt van beraadslaging zou kunnen uitmaken als daarover door Ged Staten aan den Raad adviM zou worden gevra d Dit belet niet dat de commissie reeds nu met een beroep op art 55 der kieswet waarin de tepaling dat de opening der stembriefjes plaats beeft den dag nadat ze zgn ingeleverd niet met poenale sanctie is voorzien en tovens mee verwgzing naar de vroeger te Amsterdam eveneens gebrnikelgke schorsing der opening welke nimmer nietigheid tengevolge bad als hare meening te kennen gaf dat de nietigheid der verkiezing om de door adressanten geopperde bezwaren niet kan worden ni esproken Aan den kommandant der 2e militaire afdeeling is opgedragen honderd manschappen afkomstig nn het garnizoen te Msgelang marschvaardig te bonden ten einde hen eerstdaags als aanvulling naar Lombok te doen vertrekken Onder nadere goedkeuring van bet Opperbsstuur zgn op Lombok in dienst gesteld twee klerken bg den waaroemenden aasistentresident onderscbeidenlgk op een traktement M f 120 etf f 60 s maanda en een klerk tevens fongeereod havenmeeater en ontvanger bg de in en nit voer reeb ten en accgnzen op een selaris van t 75 s maands De brand te Hamburg heeft zich beperkt tot een vierde gedeelte van bet aangetaste blok pakhoizen De schade aan apiritualiSn en wga bedraagt 1 millioen mark De brand is ontstaan doordat bg het ondemoek naar het lekken van een jenevervat door den waker het vocht met bet licht in aanraking kwam waarop eene ontploffing volgde De waker kreeg vrg ernatige brandwonden Men meldt nit Amsterdam Midden op de markt van Oad Holland was gisteren een tamelgk groot tooneel opgeslagen met een aardig decor een Zaansche ksmer voorstellende voor een te houden bruiloftsfeest versierd met kransen en slingera van groen en vlaggidoek De brniloft een oad Zaapoche brailoft werd voorgesteld door de dames en beeren van de Vereeoiging Bogiierif te Zsandjik daartoe Nel Tijd van Greenwich Directe SpoorwegverblDdlD en met GOUDA 4k i 80 7 18 8 40 0 40 10 178 4T f 01 9 10 11 09 7 81 7 9 8 0 8 18 8 11 48 10 14 11 01 11 08 11 11 11 14 1 18 9 18 10 11 7 18 7 4J 11 18 40 81 4 08 OEN Hf 1 0 9 9 10 11 8 8 8 18 7 48 8 07 aOUDl DIN BliS s Ha 48 7 10 7 48 8 80 9 18 9 4810 1411 8811 1 1 88 441 8 8 48 4 18 178 11 7 8 0 S81 Voorb 4 10 10 1 44 i 8 17 Z Z nt 08 10 88 1 88 8 18 9 8 JÏ 8 19 10 48 1 0 8 4 10 01 Qmidl 8 S07 B08 1S 9 8 10 18 10 87 1 0 1 4 1 10 8 14 8 18 4 18 4 43 47 8 3 8 S8 10 11 Slonl t Blauwijk ICTauirag en NooUlorp LeidiohMidim D T K O H T 8 O n D i 10 11 84 11 0 3 10 8 14 48 8 88 7 0 09 9 07 lO St 10 18 J1 I 4 18 8 8 jü S 10 4 IO 3A 4 14 8 S 9 S8 10 44 11 07 1 11 3 414 97 8 10 7 09 8 1 8 419 49 11 10 lM9T DAH 00Di 11 40 4J M 8 10 X M l l H 7 4 8 4 11 10 1 9 8710 0 fo lo ll llll l 1 17 8 8 47 M 8 87 7 14 7 49 8 1 8 4 9 8411 18 4 7 8 01 10 08 8 t 8 11 lO U 10 8 M 10 17 1 8 7 7 44 8 81 9 1110 81 11 48 Ï T M 7 41 8 47 1108 H 7 t JUU nM M l l 1 Toorb 8 07 oe 11 17 11 8 Hi il 8 18 9 18 7 10 07 10 48 U l 11 41 1 08 1 87 4 08 4 17 OUDiVOTIlOBT 0 10 1 11 1 4 8 17 4 18 4 47 7 8 8 81 lO U 11 14 1 97 7 10 10 1 11 11 1 4 94 01 17 7 U 4 10 7 T l 81 11 48 1 10 9 08 8 0 4 48 8 19 8 7 4 9 0411 aOUUl AM8TIIDAH 11 i ie 1 4J 4 47 11 U 4 Durop WM outi Mtt U merken mMr de wgze wMrop hg zich het noodige bedrgftkapi taal wUt te TerMbafien bracht hem io aaonkiog met de joetitie Ooder roorKew dat iga aitriadiog door de militaire aBtoriteiSeo wae aangenomen en dat de uutk millioeneo vinit moeet afwerpen wiit hg ia het bezit te komen fan 100 000 fr De aandeel boaderi bemerkkeq echter epoedtg dat xg on den tain waren geleid en diendea een aanklacht in mot bet gerolg dat de rindingrgke barou werd gearretteerd Eenige nadere bijzonderheden omtrent de iptforw ramp bg Saint Briex worden tbane medegedeeld Wegene onderronden rertraging vennelden de macbiniateo de taart Tan den trein Op 3 KM tan bet ctation Plaintel waar de weg een zeer leherpe bocht vormde werden de beide loeomotieien die den trein trokken plotaeling nit de raiti geworpen en 20 meter Terder tegen elkander rerbrgzeld De Tier eerite wagene waaronder drie voor perflonen aioegen tige den kolenwagen aan atokken Een der maobinieteu werd geheel onthoofd andere personen rermiokt De trein vervoerde ÏHX reizigere Neemt men dit allee in aanmerking dan ii het getal van 11 gedooden niet eeoe zoo heel groot te noemen £ r ign evenwel meer dan 40 gewonden en de toeetand van lommigen dezer ia hoogit Ditig Nadere berichten melden dat meb het omtrent de oorzaak van bet deraillement nog niet eeoi ia Beweert men eenerzgde dat ds weg door de hevige elagregeni in min gunatigen toeetand verkeerde en de trein te anet liep anderzgde verklaren alle condactenre dat de reglementaire inelheid niet te boven gegaan ii en dat ook de rails in goeden staat waren Een peiaoon die w ne oneerlgke handelingen bg de firma V en S te Leiden ia ontslagen genoot er als boekbonder en reiziger hst grootate vertrouwen Hij moet zgne uu uitgekomen zaakjssc nogal in het groot gedreven hebben Door hem ontvangen poateo van f 500 of t 700 icbgnen door hem niet afdragen maar vervalsoht zoodat er ofschoon bet onderzoek nog niet ie afgeloopen nu reeds gesproken wordt van een bedrag van f 9 it f 10 000 Hij had er een trmktement van f 1200 doob met bekomende aaken kon bg op een inkomen van f 1500 s jaars rekenen Ook de pöi van de knechts welken dezendoor kleine bgdragen vormden om er jaarlgksêen uitstapje van te maken en de ontrouwebadiende beheerde ia zoek h D IVVënttc die te New York Terschünt segt over dSoederlaag welke de Oornel roeiers te nenley llle en dat zg sympathiseert met de overwonDsneD mnar dat het een onhfail zon zyn gewees 90r de knnst van roeien wanneer Cornell hatf gewonnen Het zon gestreden bebb n met le grnondo Jjeginsolen vranneer de vlngge korte afmattende slag vap de Amerikuen die vooral door de roeiers T n Cornell ia practgk gebracht wordt den langen oitgehulden s van M ngelscben bad overwonnen Jaren stadie van de beste roeiers hebbeo uitgemaakla d£ t de Unge langzame slag met goed aantdbkicen in bet begin en minder heen M weer kwaaien van het lichaam de longen en spieren minÜer oitpnt dan de korte vlngge rnkbeweging die meer nit ongeduld dan uit weloverwogen theorieën schgnt voort te komen Dat alles ie reeds dikwgls door de uitkomst beweaen en het is gelokkig dat Cornell dat weer eens heeft ondervonden Zgn nederlaag kan van seer goeden invloed zgn op het Amerikaansche roeien WnnAtKÏ OtHl llQttndim Bottaidaia Omllt Ninwirknk Hoordnokt 1 18 11 I M 0 a 7 80 8 88 9 09 88 8 40 7 88 8 0 8 11 O 4 59 7 08 8 11 8 18 7 18 8 18 8 41 OowU Oadaw Wotnlra Ulrwhl Ooiah 10 01 1 8 11 9 10 40 7 8 W Er is geen politiek nienws zegt de Haagtclie kroniekeebrgver van de N Gron Ct en dat is niet te verwonderen omdat ef geen politieke mannen sgn Alles loopt weg nit Den Haag Voor de departemen t f breekt ntl noodigd door Burgemeester en raden van Oad Hollaod Deftig en zwggend ging allee in zgn werk Het scheen als men geen rekening liield met de fleange zgden jakken der vrouwen meer een begrafenisstoet dan een optocht van broiloftagasten en ook het publiek dat in dichte rgen langs den weg stond Of e teld kwam oiet nit de plooi Het zit zon Diet in onzen volkuard om uit een open reden vroolgkheid te tooien £ o als wg nit den tnod spriugen dan slaan we terstond anu bet hossen Een tusschenweg schgnt voor ons niet te bestaan Met bet oog joist op de afweaigfaeid van alle vroolgkheid bij den om ng ivas de voorstelling zelve van het oud Zaanacbe bruiloftsfeest np bet tooneel des te verranender door de allerprettigste ongedwongenheid dis dÖ Zaandyksche dames en heeren toen aan den den dag legden Zelden hebben wg redergkers zicb zoo gemakkelgk in hacne en bare rollen zien bewegen Op het tooneel kreeg alles leven en kleur ook de kleeding en de gooden kappen der ju5er waaraan wy bg den optocht weinig aardigheid badden gevonden Nu trof het ook zeer gelukkig Het tooneel was róó geplaatst dat het warme zonnelicht er tot twee derde van de diepte in viel Het fond SU een tweede vertrek achter de kamer van bet eigenlgke tooneel gelegen kwam daardoor in eentonig halfdonker Dit gaf aao de uit den aehteigrond naar voren tredende personen in bare gebloemd damasten kleeding eeo glana en acbittering die het o verrokten Daarbg kwam dat in het brnilnftafeest dat voorgeateld werd deze Zaandgkscbe redergkers zicb geheel in hun element gevoelden Zg droegen de kleederen fannner eigen voorouders httone tooueelnamen waren de echte namen waaronder velen hunner bg den borgerlgken stand nog heden ataan ingeschreven De leAea en gewoonten waarvan zg ons eene schildering gaven zg of altbaoe hunne vaders en moeders stonden er nog zóó nabg dat zg al zeer weinig moeite hacken er zich in te verplaatsen de liedies die zg zongen hadden de meesten in hunne prille jeugd nog door hunne moeders hooreu zingen kortom deze ZaaokaoterS voelden zich in den vooi escbreven toooeeltoestand ala bg hun eigen tbuia en dit gaf aan de vertooamg eeoe nutuurlgkheid die het publiek onmiddel gk pakte Het lachen en zingen het spreekt vanzelf dst op een brniloftafeeat veel wordt gesprongen en gelachen ging dezen actefira en actrices soo hartelgk sf dat het publiek of bet wilde of niet moest meelsoben eu ten slotte ook ging meezingen Men denke nochtans niet dat op het tooneel geen maat gehouden werd en de vertooning verliep in pretmakerg Neen men bleef terdege in zgn rol en hoeveel stadie er school onder de gemakkei gkheid waarmede ieder igo taak vervulde bleek ten duidetgkste ook uit de nooit falende zekerheid waarmede de danspassen in menuet en gavotte quadrille werden uitgevoerd uitgevoerd met eeoe sierlgke bevalligheid die boven onzen lof is en met geestdrift gehuldigd werd Het was dan ook onder hartelgke instemming van het tnlrgke publiek dat bnrg meester Kabius met de aan z n ambt passende deftig beid in woord en gebaar den heerG I Honig den voorzitter der vereenigiog Bogaer9 een laowf rkrana toereikte en de dames met bloemen bedacht Een apook ontdekt Te Yreeswgk raar nog dikwgla wor gesproken over de zot enaamde apookgeachiedenia in de Chr bewaarschool waarvan wg vro r hebben melding gemaakt zgn sommige raenschen n steeds hniverig in den avond of des nochta voorbg die school te gtan Om het raadselachtige van die geacbiedenis zoo mogelgk op te lossen werd reeds heet wat moeite gedaan De Komeeote veld wachter H Wit beeft s avonds bg die school herhaaldetgk gesurveilleerd Vrgdagavond kwam hg weer nabg dit gebouw Zomerdleost 1805 AaDKevasgeD 1 80 tl Dl11 11 11 19 11 18 11 48 11 1 lOtTIRSlH 4 4 0 4 7 04 11 10 1 48 1 01 1 09 1 18 1 14 a lK 1 44 4 0 8 14 7 11 1 44 8 0 O I T I O A M fl O D D i 11 10 lO M lO Sl 10 10 48 10 1 41 7 80 1 0 8 10 11 40 8 88 7 0 8 88 8 11 7 07 8 1 7 iO 8 88 8 80 7J Uttwkt Wotrdtg üadawttor Qgod AjulirdwiW 9 84 18 10 14 11 1 9 00 8 19 Op eens deinsde hg temg Eeoe witte gedaante stond op den weg Wat te doen De veldwachter ging er kloekmoedig op af doch de gedaante bleef onbewe lgk staan Hg greep die gestalte aan doth hg hield slechte bet omholsel daarvan in handen De gestalta zelve vinchte en liep in de nabgheid eene woning ibinnen De veldwachter die haar achtervolgde kwam nn tot de ontdekking dat bg te doen had met de 22 jarige P v D wier moeder daar woont Daar de veldwachter het omhulsel waarinhet meikje zich gestoken had een beddelaken ter secretarie heeft gedeponeerd verwacht menvan het zonderlinge geval spoedig wel meer tehooren cNws In den afgeloopen nacht circa half een brak er te Kuileoboi een brand uit bg O de Hens stoelen fabrikant in de Prgsitraat Huis en inboedel verbrandden alleen de voorgevel bleef behouden Allee was verzekerd Behalve de voorgevel bleef ook het benedenvoorhuis nl een winkeltje ia kruïdenierawareoen oene woonkaraergrootendeelsgeapsard maarbekwam waterschade Ook de atoelenfabnekop eenigen afstand achter het huis bleef behouden Behalve de vele gouden en zilveren voorwerpen werden bg den jeugdigen Duitscher die heden aan het Holl Spoorstatton in Den Haag werd anngehoudeu nog verscbiltende inbrekerswerktuigen gevonden zoomede kleerea en een revolver De gevoarlgke sinjeur is achter slot en grendel gebracht De nadeelige gevolgen van het schaken De beroemde aclinakapeler Blackburne beklaagt zich in een Ëogetach blad over de hallocioatiën die zich na iedere grootec party van zgn geest meester maken Straten pleinen velden alles BcbiJDt hem in gelgke vakken verdeeld te zgn Hy zelf gevoelt zich een schaakstuk waarvan hij de bewegingen met groots nauwgezetheid uitvoert No eens ziet men hem rIi eeu raadsheer in achuiuache richting voortrennen dan weer gelyk een pion stapt hg heel voorzichtig pas voor paa aldoor omkgkend vooruit een andermaal springt bg ala een paard op het ouverhoedst een argeloozen voorbijganger op de teenen Eens riep hy t en een geheel onbekende Ongelukkige ziet gg niet dat gii uw verderf tegemoet loopt In vier zetten zgt ge matic De aangesprokene denkende met een gek Ie doen te hebben slo op de vlncbt en ontging misaohien slechts zoo een dreigend scbaakmnt Een andermaal kwam Blackburne op straat fen onge dame tegen en liep op haar at luidkeels schreeuwende Schaak ann de koningin Schaak aan de koningin Naar by zelf verzekert moet de jonge dame doorgewandeld zijn met ffien glimlach van voldoening over deze woorden die zg ongetwyfeld voor een compliment hield De Echo verhaalt bet volgende In een der inrichtiDgen met dames bediening aan den N Z Voorburgwal te Amaterdam was sedert een paar dagen een meisje in betrekkiug gekomen als kellnerin Zg was aan die betrekking geholpen door baar zuster die bg de directrice had verteld dat zg geen ouders en geen onderdak meer had Zondt Bvobd werd de inrichting bezocht door iemand die in de houding van bedoeld meisje meende op te merken dat zg niet normaal van geestvermogens was Dit bleek ook uit een geaprek met een der andere ketlnerinnen Oomiddellyk werd door genoemden bezoeker een onderzoek ingesteld Toen bleek dat het arme meisje wel deogdelgk lijdeode was aan aanvallen van wannsin dat zy nog ouders had en dat zg niet eens wist waar zij was Hg die zich voor bet meisje in de bres stelde nam zyn imaatregelen zoo dat zg reedi 9 87 10 04 10 11 10 18 10 17 8 i i 9 10 0 10 8 80 8 87 0 44 8 0 11 19 4 40 00 D DA 9 41 9 0 bau moa Mugdagmiddig om tmuU ur dar temg u Zktcrdng wilde d politi te HMtold gem Valburg eeo kranliiiniiig penooo Tenoeren luur een durfoor ungeweien gesticht wurtegen door een tweetal familieledeD verzet werd gepleegd Waanchgnlgk om meer kracht aan hncne pogingen bg te letten dreigde de gemeentsnidwaehter nn Valbnrg met een refoWer met bet noodlottig gerolg dit een ehot afging hetwelk den rgksreldwacbter van Bervald een der banden Terbrgielde IVi bekende qoantie met de HillegomKshe Spaarkai ia nog nog niet geheel afgedaan De ivedawe tan den penningmeester beeft reeds rroeger f5000 gogeren doch nog leeds wordt gewacht op de ontbrekende f 3000 door beeren commiasarrissen toegezegd tN w a De Vereaniging Ziekenzorg te Enschede werd giateren erraat door een gift van ƒ Ï0 000 van merrouw de wed A Ledeboer ala bgdrage voor de stichting Tan een liekenbnis Heel gebakerd 1 Omdat eene ronw in het Nienwelicht te Schiedam niet spoedig genoeg betaalde daar zg de ontvangen booaen natelde trapte een viertal Rotterdamsobe boonenventera giaternamiddag de straatdenr der woning van die vronw gedeeltelijk in Ben van ben werd door de politie ingerekeld BalteslaDdsch Overzicht Nadere uitkomsten der verkiezingen voorde departementale raden Bekend zgn 1408 van de 1443 departementen Gekozen 818 republikeinen 154 radicalen 12 socialisten 62 rallies 230 van de rechterzgde 132 herstemmingen Het 18 dos juiat gegaan zooals de republikeinsche bladen voorspeld hebben er zooden een aantal setets van rechts naar het centrum verplaatst worden en verder zou alles hlgven zooals het vras Onder de gekozenen behooren bonderden Kamerleden en senatoren Da miniaters Chantemps en üadaod zgn berkozen door Cbamounix en Périgueoz beiden met bgna algemeene stemmen Ribot ia gekozen in Pas de Calais Van de Kamerleden komen bijna alleiocialisten in herstemming voor wier partg de uitslag dezer verkiezingen in het algemeen zeer ongunstig is Qevalleu tgn o a de senatoren Bervé de Satsy Huon de Péoanater beiden van de rechte ae de Kamerleden Thierry Cazéa Ticomte d Augnes Cnstelin en de Saint Martin De tevredenheid van de liberale bladen in België over de betooging van Zondag is algemeen De clericale trachten de beteekenis ervan te verkleinen en beweren dat er maar een twintigduizend deelnemers bgna alle socialisten waren en dat de geestdrift gering was Het Journal de Brnxelles beweert den nitroep Weg met den Koning geboord te hebben maar het staat alleen De Independence betoogt in een hoofdartikel dat de betooging de liberale partg goed zal doen het is zooals Frère Orban gezegd heeft merkt zij op een aansl op de gewetensvrgbeid is genoeg om de liberale partg zich te laten herstellen Het liberalisme lag ter aarde het is weer opgestaan en als niet de belangen van et volksonderwgs boven den partggeeat gingen zon men haaafc in de verzoeking komen om het ministerie aan te moedigen op don ingeslagen weg voort te gaan Ook Loraod m de Réforme spreekt vaa een oqtwaken van het liberalisme hg zifli het kenschetsende van de betooging hierin dat de liberale burgery in grooten getalle is opgekomen om te toonen dat zg de gewetensvrgheid het liberale beginsel bg uitnemendheid wil verdedigen Het is no m4ar de vrai of Woeste de beteekenis van de betooging zal borgpen vervolgt de afgevaardigde van Virton Scholfaert en de Borlet begrgpen ernatourlyk niets van Maar het ia te hopen dat de Koning bet hnn aan t verstand zal brengen Doet hy dat niet dan blgkt dat hg werkelgk de gevanf ne van zgn ministerie is en dat de schoolwet door meneer de Bnriet betaald is met de dertien millioen die meneer da Bnriet de Kamer voor den Kongo beeft laten toe s an i Een nienw adres tegen het schoolwetontwerp ran Sohollaert is ingediend door de Uynode van het Verbond van evangelische kerken in België De hoofdargumenten zgn d het ontwerp de gewetensvrgheid en de volled e godsdienstvryheid reebten in de grondwet gewaarboigd aantast en dat het voor de protsstantsobe geestelgken zeer veel bezwaar zal nnbebben hun verspreide geloofsgenootjes godsdienstonderwgs te geven op de manier en den d door het ontwerp voorgesehreven De oplosainf ran de Noorscbe crisis is nog ver te zoeken De conservatieve onó rainister Thorn zon een coalitie ministerie samenstetten m r ook hy heeft het weldra moeten opgeven De radicalen waren niet ongeneges tot rer zoening mÉar dan weoechtan zg ook als minister viui Staatc voor Noorwegen in het Zweedsche I bioet te Stookholm een radicaal b V den heer Engelhart in de plaats van den tegenwoïrdigen tituiana Gran Dat echter was den B oomg te machtig De radioalen maken hem meer dan genoeg te doen in Christiaoia nn ook in zyn onmiddellijke nabgheid zulk een lastigen dwarsdryver te hebben dat daocht niet Gran was bereid voor Engelhart pGaats te maken maar Oscar wilde er niet van hooren Toen echter kon Thorn niet voort an ook hg lei er het bijltje by neer De metropolitaan Clement heeft een onderhoud gehad 1 met den redacteur van de Moskowabya Wjpdomosti over de ontvangst van de Bulgaanche deputatie in Rusland cHet Bulgaarsche volk zeide bisschop cis verheugd over de wgze waarop de deputatie in officieele kringen in Rusland ontvangen ts De dag zal weldra aanbraken waarop alle verschil van gevoelen zal verdvynen vrant alle partyen zullen vereend zgn in baar liefde voor Rusland Alleen d party van Radoalaw zal misschien blyven volharden in haar vyaodige houding Wy zulten den vorst een getrouw varalag doen van wat wg hebben gehoord en gezien en dat zat voldoende zyn voor hem om te weten wat üy doen moet Op de vfaag van den redacteur of de onwettige positie van den vorst geen hinderpaal voor de toenadering is autwoordde de bisschop Het hard vlao R oaland is grootmoedig Herhaaldelyk h b ik den vorst veiklaard dat hg geloofsgemeeioschap moest hebben met zgoe onderdanen Vorst Ferdinand weet zeer goed wat hg doeiji moet om zyn dynastie te bevestigen En de vraag naar wat er zou gebeuren beantwoordde de prelaat aldus Dat zult gg spoedig geoo zien Te Petersburg heeft mén ons geraden geduld te hebben dien raad geef ikfa ook Men zeide dat woorden niet voldoende waren dit de daden moeten spreken Wij zullen onze gevoelens door daden kenbaar maken Qeduld slechts Niet alles kan te gelyk eichieden Het ia niet denkbaar z t de Ind Belgei dat in deals meeningen door vorst Ferdinani wordt gedeeld De vorst is zoowel ala moeder en jigne gemalin góéd kathoUek bg deed in de grondwet een bepaling opm dat de vorsk niet verplicht is orthodoz t zgn om niet an geloof te moeten verani Doch als de overgang van prins Bori der dMiderat ran Rusland ia zal de Vorst daar toch aan moeten Want bg weet 1 goed wat hy doen moet om zgn dynastie bevestigen l Inmiddel heeft de SaglafiBe het orgaan aanhangers van Zankoff een artikel over parlementaire enquêteconmissie gepubliceerd dat zeer de aandacht trekt Daarin zegi bet blad De taak der commissie is ondanks den dood van tamboeloft niet geëindigd daar ook de gewezen ministers uit hot kabinet Stamboeloff Natchewitcb en Stoiloff medeplichtig waren Zou de commissie nn haar taak neerleggen dan zon het nn scbgn hebbcm als of de enquête alteen was ingesteld om Stamboeloff te beletten naar het buitenland te gaan ten einde hem gemakkelgker te knnnen vermoorden Het zgn geen verleidelyke nitziohten die nierdoor voor bet kabinet Stoiloff worden geopend De enquête door do regeering in overleg met de Sobranje geopend keert zich nu tegeu de ministers En het is Zankoff de vurigste tegenstander van Stamboeloff en de gverigste russopbiel in Bulgarge die dit doet uitkomen Cuba bigft voor Spanje een onnitputtelyke bron van teleurstellingen en nieuwe onvoorziene moeilgkheden Spanje beeft zich met betrekking tot zgn tegen rtg misrekend In officieele kringen had men een gedwongen wapenstilstand verwacht gedurende bot r enseizoen terwgl jnist van het begin dier periode dateert een geweldige uitbreiding der beweging tot de verst verwgderde punten van het eiland zoodot men zich zelfs al is het leger tot 80 ii 90 000 man versterkt zal moeten bepalen tot de centra het platteUnd overlatende aan de opstandelingen die beschikken over de meest volledige natuurlijke hulpmiddelen Zoo nu en dan komen er berichten van gevechten die den Spanjaarden een riem onder hel hart moeten steken maar de vraag is of die berichten betrouwbaar zyn INQBZONDEN UijnUtr it RtdluHurl Sinds een paar aTondan langs de Iarkt gaande trok mgn aandacht n soort tramomoibos rgdeode naar ik vernam ran de Kleiweg naar de HaTen en dikwgls volgestopt met kinderen en meer grooteren Oat dit vooV velen eeu prettig karmisTermaak is laat ik daar doeb ton er niet iemand zyn lid van de dierenbeaobermiog die hiertegen opkwam daar van de krachten van dat paard m i real te veel gOTergd wordt Terelis moet ik ar nog op wijzen dat dio omnibns loopt langs ean drijk gedeelte der markt zoodat er licht oagelQkJien knnnen voorkomen In d hoop hieraan f al an park wordt ga stold en Q M de RedactMir m n dank te faebbeo betuigd voor do plaatsmimte zoo noem ik mg EEN KERMISBEZOEKER Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van OS Al GOUDA Kleiweg S 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor krs V lOlV 88 88 84 V 9 V 106V 90 17 ujv o 48V loof 7V 88 688 809 01 80 lom 900 18BV 78 100 100 146 98 80 34 108 97 1981 139 108 81 84 1B31 88 108 101 101 104V 148 1841 K a 104 89 100 87V 13 im i 86 118 101 39 64 14 880 198 108 109 y 103 lOBV IJl U9Vl 91 41 111 slotkoers 94y lOl u ar 84y 98 so JULI Üanaauicn Catt Ned W 8 iite dito dito Slito dito dito V IIoiiau Obl Oaadl 18 18I 4 iTALia InaehryviDg U8S 81 Ooannu Obl m papiei 18 8 dito in aiWer 1868 B PoaneAL Obtig met coupon S dito tiaket 3 Kdsuiiij UbL Binnenl 189t 4 ditoOaooni 1180 4 ditabgBothl l8Bt 4 ditobüHopiil8SM0 4 dito m goud laea lB81f 8 dito dito dito 1884 8 S lin Farpet aahuld 1681 4 TuiIIU Oepr Coav laan 1880 4 Oae laeaing Mria D tiee laaniDK aerie C ZpiDAn Bar v obl 189S 6 Ibuoo Obl Buit Sok 1810 6 Vbiibiuii 1 Obl 4 onbep 1881 KtmitBkU Obligatien 1816 8 aoTTlanui Sted leen 1884 3 NlD N A fr lUndatav aaud Ai ndib Tab Hij CartiSoatan DouMaatichappy dito Amk Hjpotheokb pandbr 4 0att j4 der Vontent aand Hypotheekb pandbr 3V N arlandaohe bank aand ad Handalmaataeh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Roti Hfpotheekb pandbr SVi Utr Hyóotlioekb dito 8Vl OosTlKn Ooat Hong bank aaad RnsL Hypotbaekbank pandb 4 i AmbeiKjL Kquit hypotb pandb 8 1 Maiw L 6 Fr Lien oerU 8 NlD HoU U 9poorw Uü aand Hij lot Bipl T 8t Spw aand Nad Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Airik Spm aand 8 dito dito dito 1881 dito 8 lT aiB 3poonrl 1887 89 A Kobl Zuid ltal apw g A H obl 8 FoLiH Waraohau Waenan aand 4 SoBL Or Sual Spw MIj obl 4 Baliiaaba dito aaad 89 Faatowa dito aand 8 Iwaog Dombr dito aand 8 Sank Ch AMw 8p kap obl 4 K dito dito oblii 4 oy IBV 861 AllBuu Ceiit Pan 8p Hij obl 8 Ohio k North W pr O v aand dito dito Wm SI Fater obl 7 Denver k Kio ïr Spm oert v a lUinoU Ceatral obl iu goud Louiiv k NaahvilleCert v aal Heilao N Spw M libyp o 6 Uiaa Kansas r 4 pot pref aand K Tork Ontario k West aand dito Fanns Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goad 8 St Paul Minn fc Maait obl 1 Un Pso Hoofdlijn oblig 8 tito dito Line Ooi la hyp O 8 Oarxdx Can South Oart v aand VsH 0 Ballw k Nav la b d a 0 Anatard Omnibus Mij uod Botterd Tramweg Maata aand NlD Stad Amaterdam aand S Stad Kolterdam aand 8 BlliSII Stad Aot arpenl887 I Btad Brnasal 1886 S s UoKS Tbeiaa Begullr Qeialiseh 4 OoariKR SlaaUleaning 1880 8 K K Ooat B Cr 1880S Sruin Stad Madrid 8 1886 Nio Tir Bat Hyp Spofal oert 349 Staats loteriJ laKlaue Trekking vaa Woesilag 81 Juli 1896 No 10886 80000 No 1380 18081 an 13963 ieder 1000 No 078 3126 16147 an 16386 isdar 400 No 4100 an 10688 ieder 100 No 10869 llIOl 11861 11884 18899 17190 en 18889 ieder 100 Frijten vaa BO 1BB77 18871 16887 18 19 16601 18888 15617 18896 16660 18418 15694 18417 15899 18444 15713 18464 16878 18648 15919 18657 16957 18708 16986 18707 15983 187 14 16016 18794 16058 18797 16068 18801 16114 16860 18171 18981 7663 10845 11471 7708 10484 11816 7753 10611 11696 7768 10818 11611 7061 10614 11704 7974 10611 11716 8081 10674 11786 8040 10876 II806 t066 10697 11966 8176 10619 13014 8358 10614 ISOBl 8411 10638 13081 8415 10880 13118 8466 10668 13149 849 10711 13166 8B46 10781 13163 8617 108B4 18301 8648 lOBM 18818 B 1838 6141 43 3715 8166 178 1769 8181 183 2799 6888 116 8896 5300 119 1910 F439 178 1918 B441 308 3069 5580 414 8071 6711 419 8111 6769 444 8164 8781 453 3181 5790 490 8185 5838 841 3191 68t3 566 3328 5876 610 3383 6898 689 iau 5911 683 1891 6918 766 8488 8988 lelt 10868 18878 778 8470 8980 8890 10868 18484 789 3490 8107 8891 10876 13477 894 3514 6866 S7U 10894 18491 SSE SU 6301 8746 10937 13894 889 3681 6313 8780 10938 13838 874 3647 6381 8781 11088 I36M 934 3680 6398 8816 11033 13680 948 3838 6494 8888 11860 13738 971 3861 6B88 8946 11088 11761 loos 3907 6891 8984 11094 18874 1006 3908 6633 8976 11100 13878 1049 8980 68 0 8987 11118 13931 1118 4007 8763 8991 11148 18937 1141 4037 8886 9061 11171 14008 1818 4184 843 9186 11834 14099 1817 4186 8878 9183 11888 14111 1401 4189 6876 1817 11868 14190 1438 4104 8381 9167 11400 14188 1446 4810 6918 9301 11408 14110 1684 4348 8988 9308 11488 14181 1878 4366 6934 9318 11483 14336 1686 4401 6999 9417 11848 14418 1607 4409 7004 9487 11610 14668 1618 4418 7019 9646 11618 14609 1886 4410 7013 9681 11889 14880 1690 4481 7113 9688 11840 14713 1714 4431 7111 9719 11880 14780 1861 4104 7100 9834 11688 14740 1871 4614 7118 896 11789 14789 1976 4618 7116 9908 11671 14886 1988 4603 7117 9998 11930 14984 8188 4119 7318 9961 11969 14947 1199 4618 7338 9983 11991 14994 1100 4896 7408 lOOOl 11037 11067 1177 4773 7411 10018 11141 16073 1197 4818 7610 10034 11118 18090 8337 4886 7618 10143 111B3 18118 8414 4876 7811 10186 11394 16181 8618 6014 7818 10197 18317 16184 1681 6086 7B84 10139 18378 18864 1639 5098 7684 10198 11489 16888 1809 8100 7697 BurgerlUken Stand ZeTenhoiMii OKBOItKN Trijntje ouders D PriiM an G dau Hollander OVERLEDEN O Slappandaal 80 J van den Leaat 64 j P Ztrenhniiu 68 j QitroDwd Dr W vin KVBSDINOBN ax CURNKUA van KRIMPSN Dilft ADVERTENTICN Gouda 31 Juli 189S De Heer en Uevroow vax BVBIt DINGEN van Kimra betuigen hun harteljjken dank voor de bewgien van belangitalliag bg de voltrekking van hun huwslgk ondervonden WIJNHAOTEL VAN ALPHE LËÜEBOER TJB SOTTXBDAM Depot A NORTIER Qouwe C 34 35 WESTLAND8CHE HTFOTHEEEBAl gevestigd te l Oravtnhagt verstrekt Gelden op f Vyj9 Mk efe en verkoopt rauMHeve van 1000 üOO 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bg de Heeren Montijn é Co J HTOPT ORAAPLAND De Directie jj j BRPEH8 R0UAABD8 w ssM vmm m ar k t Wegens vergerorderd seisoen Qroote Prijsverminderiog van alle voorbladen Artikelen als PARASOLS DAUESBL0U8BN ONDBRROEKIN KINDBRJURKJES Geborduurde ROBIS JONGEN8 BLOU8BN O V B B U E H D B N DAHES FOUTS HAND8CB0BNEN KOUSEN na ens CORSETS tegen bgsondara lage prjjien 1