Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1895

Vrijdag 2 Augustus J805 348te Jaargang No 6725 Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 6 regeld k 50 Centen iedere regel mear 10 Cent n Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nom ers VIJF CENTEN SCHOUWBURG VAN LIER hai Gum MARKT l Gooda HoHaDilsch TooneelgczeJachap Directie A tik UEK tu Amilardem BDltengewone Voorslellinjiea UevroQw Julia 7an Lier Cu3rpers 8 uur De Bedelaarster Dnutt in BedigTen nut bet Fnuucb llJüiG 2 MSI 1 8 uur VORSTEKPLIGHT DramaÜKhe Sobeta ran Nutor di Tièai g efolgd door SacCMbiyvpel in 3 Bedrgren tmar het Vlatmscb PrtJsen f 1 26 f 1 f 0 75 f 040 MO MbonnemênitUaartenfMO PUatabespreking op de speeldagen Café BELLEVUE OROOTE C0MT DIT70E DEB Koningsberg che Kapelle onder Directie ran den Ktpelmeeiter ADOLF JEIB gedurende de KemU op den Jsten len n 4 ti dvavaxus Ëntrée Vry H J DE GROOT PEANSCHE STOOMVERVEEIJ III Okeinisebe WisscherlJ TlH H OPPEKHEIMER 19 KruUkade BoHnrdam Oebnveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepit Toor OOUDA de Beer A VAN OS l Speoiiliteit roor het itoomen en Terren tui alle Heeren en Dameigarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inriobting roor bet itoom n van pluohe manteU reeren bont ens Qordyuen tafellcleeden eni worden naar de nienwite en laatate métbode gererid Alle goederen betig geatoomd of itererfd worden oneobadelgk Toor de gezondheid eo Tolgena ataal bewerkt Wegene uitbreiding der ftbrieken gn de prgien 2 gedaald Te atoomen goederen ala nieuw aflererbaar iu S dagen te Terren goederen in eene week Een Schat ware Toor de ongelukkige alaohtoffira der Zeltberlekking Onanie en geheime uitapattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKlIVf Hollandaohe uitgare met 27 atb Prga i gulden Ieder die aan de venchrikkdgke gerelgen rau de ondeugd Igdt moet bet leien de oprechte leering die het geeft redt iaarlgka duiiend van een lekereu dood Te rerkrggen bg hetVerlaga Magaiin te Leipng Neumarkt 34 franco tegen iniending ran het bedrag ook in poataegela n in eiken boekhandel in Bolland e HM baate aaaeliadilirkala aa l makkaljrkatifoMamldiUlTDiirHaacan aa roonl dunaa tn KtaidaraehotBwafk la da ABpratuer na C Millar k U erlla Bai h r l4 ir wbnuafli aiai l W iaa i liMlan I laeaamrt aaluliriM tr eirWeni ntM IN DE OODDBCHE Coöperatieve BrocfdbakkerU WORDT GEYHAA6D JBUAIID meteeoige admiolietratiere kennis genegen de betrekking ran Administrateur waar te nemen Zich met eigenhandig geachreren brieren te adreaaeeren aan den Heer O ZEOEBS Wacbtelatraat 214 LBMSVBRZEKERIRG Tegen genot ran TRUCTEUBST en PBOVISIB kan geplaatat worden een FLINK en SOLIED IIXSPECTEIJR Eenige rakkennia wordt rereiacht alamede het bewga ran acfuiaitanr te gn rooral ran groote poaten Brieren franco met opgaaf ran referentiea en tegenwoordige besigbeden onder lettere W P Z a fa Algemeen Adrertentie Bureau NIJOB k Tin DITMAB RatUrdam Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda uilgraonderd Zondigt te conaulteeien ran 10 tot 5 uur FDIKE OUDE tiOi I DIKE ODDE Merkt IGHTOAP f m t SCHIEDAMMER Varkrygbaar liy PEETER8 Jz Mb bewijs raa eofatheid ia oncbet eQ kurk iteeda vooraiea van den naam der Firma P HOPPE Allerwege bekroond met Eere Diploma a Qonden en Zilreren Medailles benerena Eere Diploma Qonden Medaille en Certificate of Award of the World s B jgienio Expoaition Chitago 1863 ia bet Wereldberoemd Draiven ltorst flonig Extract MELIAMHE OIT Dl Machinale Fabriek DS HONIQBLOBUf H van Schalk Go gerestigd te aOravenhage Ocen middel is oi kan worden u Igeronden welke de Melianthe overtreft het ia OSBBBBOBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en rerachillende bekroningen getuigt Bet reraaoht en geneest ONMIDDBZJJK de strengste hoest en rerouderde borstkwaleo Dadelgk na bet gebruik der MELIANTBE doet lich de weldadige inrloed gelden Bet groote debiet en ue rele atteetau aan de MELIANTHE bewesen ign de overtuiging dat bare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE ia rerpakt in flacons Tan 40 ets 70 cte en 1 met gebmikaaanwgziog roonien ran one Handelsmerk gedeponeerd a d Kecbtbank ie Gravtnkage WW Verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Harkt ffoiufa A BOUMAN MoordndU i C RATELANO Botkoop Ö T WIJK OudtaaUr Zeer ITette Gesteendrukte HAimiSTJES woitlen GELEVERD door i BKINKMAK eo Zn COMHISSABISSEN der SPAAR en HULP BANR alhier maken bekend dat wegens de Rermis ZATERDAG 3 Autfustus van 8 10 uur en MAAIVDAG 5 AUGUSTUS van 8 9 geen AVO MDZrrT lG zal worden gehouden doch MAAHDAG 5 AUGUSTUS van s middags 1 f gelegenheid tot inleg en terugbetaling zal bestaan De ontvangst van aflossingen in de afd HULPBAWH zal op den gewonen tijd 3 AUGUSTUS van 6y y geschieden CommiaaariiBea roornoemd Dr W JULIUS Waam VoortiUer D RUUTER Seeretarii jgjl NaalschappU lot Exploitatie van Staatsspoorwegeo GOEDKOOPE KaEGENHEID Eiken WOEI SDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankon ging vao den Baag Kotterdam has Gouda Amsterdaoi Weesptrpwrt en Utrecht Prijzen der Speciale Retourbilletten Voor de stations DEN HAAG ROTTERDAM Maas GOUDA en AMSTERDAM Weesperpoort Ie kl f 3 00 2e kl f 2 00 3e kU f l SO en voor het station UTRECHT Ie kl Y2 00 2e kl f f SO 3e kl 1 00 De speciale retourbiljelten wordeD aan de 5 stations van uitgifte verkockt den geheelen MAANDAG en des DINSDAGS tot s middags 12 unr voor den daaropvolgenden WOENSDAG Wf zie verd er de Aanplak en Stroolbllletten Standplaats op de Markt tegenover tet ïïerthuis Louis VIncken s Grand Cirque Concours Hippiqoe h Vapeur o ala meer bekend Vll CREi S Sloom Rijschool waar liet geaclite publiek Tan Qouda eo Omstreken lich Toorgaande jaren loo raimsohoota heeft Termaakt is wederom op de Eermia thans geheel nienw loowel Tan binnen als Tan bniten gearriTeerd Met iexs inrichting praehtvot verlicM de netate uut recht de aehoonaU in Hederland heeft hg oTeral waar hg zich beTond op de Kermissen het grmttate tueeea moge ondervinden Wil men een genoegelgke Kermis doorbrengen men Tennime dan niet dew praehtvolle tot ontvangst der netste familiin ingerichte met een bezoek te Tereeren en een ieder zal en genoegelgke rit kunnen doen op galoppeerende TrinmphPaarden met prachtTOlle Gondels Gala Triumph Bidderwagens eiu Oeheel nieuw Decoratief en Beeldhouvwerlc Fraohtvolle Huiiek tot heden onovortrofien BONNËMENTRN te vcrlirygen gedurende de Kermis er dag en per nar rorige laHK yaam in de gunst Tan het Publiek aaobeTelende en hopende dezelfde gunst Tan rorige jaMk deelachtig te mogen worden noemt hg zich onder aanheTeling L VIKCREN llBllI uiitiliriitni lumtiii itltia Initurltt niliUel voFnung p i a H 8 oum i tmingen hêt Anlêu lu ftrt j dtM antn werthloêen yachahmun mt gagabmi Uu kÊuft M Hf matrt gt t tehurfen H StollMn im mt mm iKttet Mr In atkhtn £ litiiJMmlliiii4m Mm fsr ritttt frh MtmManr êmfhliiit m SS FnttUttmumi Xtuf if mii tnacê Gwida Soslpertdruk ria A bnoouN k Zoon iS Patent ftrfStollen BINNENLAND GOUDA 1 Aogagtus 1895 Aan de heden middag gehouden barddrarerg oamen de volgende paarden deel Nobel Zwarte Blee Merrie J O Matee Mydreeht Mirka Bruine Knin Jan Steen Hage Paaawin Brnine Merrie Joh Verburg Pijnacker Aoguata Zwarte Merrie J G Mat Mgdrecfat Priniee Braine Merrie W H J Brom utrecht Tabor V Zwarte Ruin J G Matse Mydreeht Victoria Vot Merrie W Verboom Haastrecht De nitslig is nog niet bekend Aan het postkantoor Oonda en de daaronder reeiorteerende halpkantoren werd gedurende da maand Juli 1895 in de Rykepostspaarbank ingelegd 10586 24 terugbetaald ƒ 4 45 34 Het laatate door dat kantoor aitgegeren boekje draagt bet nummer 4457 Gisterenafond ten ongeveer half zes uur ontstond brand hy den Uodbonwer Hoad k ondn de gemeente Reenwgk in de onmidde Igke nab heid van deze gemeente nabg het eind der Oude Gouwe Twee spnltpo dezer meente No 6 en 3 verleendeo hulp later kwam de brandspuit der gemeente Keeuwp de plaats des oabeils De brand ii ontstaan door het broeien van het hooi De woning een schuur l en spoedig tegen den grond de hooiberg brandde ook geheel af Alleen een schour lueft men behoadeo Veel van den ipboedel is door de bewoners gered Alles was geassureerd In de gisteren gehouden ledsn vergadering van de afdeeling Bodegraven en Omstreken der Hollaudsche Maatschappg van Landbouw is besloten om io het laatst der maand September eene Vee Tentoonstelling te houden Het houden van eene verloting van vee is reeds toegestaan De Harddravary VereeuigiDg sat op den dag der Tentoonstelling eene harddraverg honden Naar wg uit vertrouwbare bron vernemen zal zich te Bod raven als geneesheer Testigen Dr G de Niet Mi vbu t cheveningen Hg zat het huis betrekken nu laatst bewoond Tcspectievelgk door de bh Dr Schipper en Dr Verkerk De heer R Spoor fabrikant te Bodegraven FEVILLETOS m MARSKRAMER Üê M DuUsa 81 Vertrouw m maar Miss Elliot zonder daidaiyke bewgzen treedt ik niet in het krqt ik ben niet voor DÏemendal refereadariB geweest I O ik vertrouw u al zoo bovenmatig Mr Uelmstedt dat Ik er zelf ran schrik antwoordde z hem open ïn vrg aanzfende en toen in ten sohaterlsch mthtriteud ëq haar reokterhaDdschoen uittrekkend stak zy baren geleider de fijoe blanke hand toe Ziedaar bondgeooot i ze fliokweg wel eeo twwgt dat ik u vertrouw duukt me Helmatedt hield een oogenblik de kteioe zaahte hand in de ziJDe en wilde er een kus op dmkken aiaar sij trok ze Jjlings terug Dat ii hier geen mode bü oas Bosohmeosehen 1 riep zQ lacfiead als een kind eo galoppeerde weet weg SSwynnd reden tg nu baast elkuder roort asaar dicht bg MorUHN landhuis hield Helmatedt ign paard in Ëeu oogenblik Uias EUiot zei bg hoe lang deukt a bg Mr Morton te vertoeven yLidst den beeten dag want ik geloof zi er dat die Baker niet vertfekt voordat ik thui kom Best moKslgk Miss Kent u apmi den naam BiverhoaseP iC ar denk ik iets naders omtrent onea vgand tv kaaaan vsnanen aa sou er dos nana is op de landboawteotoooBtelling te Arnhem bekroond met 3 eerste prgzea hoogste onderBcbeiding toor boterkarni kaipwwk en kaaspersen Wie Zondagmoi n tegen baUtien da kerk der Ned Herv Gem te Nieuwerkerk a d IJiel binnentrad zoo spoedig aan de breede Kbaie die niett enitaande het minder gunstige weder was of ekomen hebben bemerkt dat er iets baiteogewoons aoa plaats hebben £ a dat was ook too Ds J Pb Hattink Jr sou voor de laatste maal toor de gemeente optreden Naar aanleiding van de woorden Ik ben met ulieden al d dagen tot de voleinding der wereld Matth 28 20 sprak de teeraar een boeiende afscheidsrede nit die dan ook onder de grootste stilte met de meeste belangstelling werd aangehoord Na het uitspreken van den zegen nam Da Wartena uit Gouda oonsuleot het woord die da Battink namens e gemeente hartelgk toesprak Staande werd door allen den scheidenden predikant Ps 121 4 to ezongen Men ichrgft nit Moordrecht Een stierengevecht In het laatst der forige week is een paard door den stier rau den landbouwer G Verboom vermoord Paard eo stier stonden tn deozeUden stal Beide waren losgebrokm Op het hooreo vaa een ongewoon leveu werd de stat geopend waarop bet paard ontvluchtte Het was echter reeds zoodanig door den stier verminkt dat bet bgna onmiddeliyk doodviel De zoon van genoemden landbouwer was eigenaar van höt paard dat hg bier tgdens een bezoek had opgestald Terwgl de vrouw vaS P v E te WaddiDgsveen waschgoed aan het spoelen was gleed zg uit en kwam in een vrg diep en breed water terecht Haar 9 jarig zoontje dat in de nabijheid aan t visschen was had de cordaatheid zgn moeder een bezem toe te reiken Op het geroep om hulp van dezen wakkeren knaap kwamen een paar voorbijgangers toeschieten en brachtec de vrouw op het droge Onder directie van den architect H J Nederhorst jr is de boow van een woonhuis voor rekening ran den heer B De Bruin te Boskoop opgedragen aan A Van Heiningen aldaar voor f 8421 Stbl no 109 herat de wet ran den 13den Juli 1895 tot bekrachtiging van eene overeenkomnt met de Maatschappg tot Sxploitatie even heeargdeD Ik heb werkaiyk wel eens over bet Riverhouse hooreo spreken maar nyo Qod het lift wel een mgl of acht vso hier voor soover ik we t aan de rivier en drie mgl van de stad aft Als u van Mr KorlODi huis naar den straatweg rgdt dan riodt o de stad van zelf en daar kaal u verder tnformeeren Wilt u dan op m n teragkoniit wachten Miss P Zeker Sir Zy hadden nu de witte schutting van den tuin bereikt Halmstedt sprong snel van zgn paard om de tuindeur voor zIJDe dame te openen maar toen hg twee andere dames uit het landhaia cae komen wipte hij weder in het zadel □ reed langs den kortsten weg naar deu door Kllen aangewezen hoofdweg fleu neger die in feestoostuum set eene dampende sigaar in het hoofd rondwandelde stelde hem omirent denkweg gerust en in siïherpen draf reed llelmstedt hg eigenlgk wilde was hem zelf nog niet reoht dnidelgk In bet eerst bad hg alleen aan Seifort den dief van zgn geld gedacht en daarom naar dezen geiuformeerd Vervolgens echter dacht hg aan de oogeoblikkelijke verlegenheid van Mr Baker en dions pogingen om tiji betrekking tot Seifert te ontkennen en dit een en auder gevoegd bg de hardnekkigheid waarmee hg een gesprek met Ellen Ëlliot wilde aankooopen vestigde io Uelmstedt de overtuiging dat bg het uiterste amd eener ge heirao bttsbooveni m de h nd had eu Kllso s geigkeuis van de vlieg en 4e pis die hem Baker s afschuwelgkeo lach wea oor deu geest bracht versterkte dteu indruk das te meer Stond die man og ia betrekking tot Seifert dan waren zyaa zaken van Staatsspoorwegeu en met de Krimpeaerwaard iSpoorwegmaatachappg twtreflsnde deu looaalapoorw Schoouboveo Gonda Uititi der herstemmingen ter verkiesiag van Geueenteraadtleden Berg Aoibacht De uitslag der herstemming tnsscheo de heeren J P Mahlitede en A van der Straaten is dat eerstgenoemde is herkoian met 95 stemden Uitgebracht waren 174 geldige stemmen Boskoop Herkozen A Koster Mzn en W C Boer met 182 en 2U stemmen Hautreoht Uitgebracht 42 stemmen Waarvan warea uitgebracht op den heer A Boer 23 en op den heer W Zuidbroek 19 Zoodat is gekozen de heer A Boer Krimpen a d Lek Gekosen J Drapars Ji Oudewater Uitgebracbt werden 243 temstem waarvan 9 ia blanco Van da overige verkregen de heeren M Znnrhout en P A van Dognen Montgn elk 117 xoodat eerstgenoemd ala sgnde de oudste in jaren gekozen is De raad bestaat tbtns uit twee liberalen twee aoti rev en drie ka olieken Stolwgk Gekoaatf J Verbarg mot 59 st Vlist Gekozen A Boer met 22 stemmen De onlangs nieuw benoemde borgemeester van Krimpen aan den IJsel de heer De Kocker Url Vrgdag zgu feestetgken intocht doen varsohiltendevolksspelen en vermakelijkheden zullen dien dag plaats hebben en bg gQii ttg weder zat een vuurwerk worden gestoken De atg rergadering van bet Ned Onderwgzeragenootsobapt eergiater te Rotterdam in den Doelen gehouden werd door 500 Iwlen bggewoond Na een openingsrede door den voorzitter drn heer G Kappenbnrg heette de heer H K de Boer namens de afd Rotterdam allen welkom in t bgzonder de aanwezige schoolopzieners den heer Japikse ala afgevaardigde van t Ned Indisch Onder w gr rage nootschap en den heer Willinks afgevaardigde vaiji de Belgiaohe t ond De heer K v Ëverdingen leidde de rolgende stelliugeu in Van invoering van handenarbeid op dalagere school als afzouderlgk leerrak is geenheil te wachten wel daarentegen ran arbeidoader leiding ran den onderirgaer als grondv g der methode roor elk leerrsk c pB In een belangrgk betoog toonda spr aan cUt hg van handenarbeid als afzonderlgk leervak geen heil verwachtte op grond dat er uu neda te veel vakken te onderwgxen zgn naluurlgk niet in de beste orde en kwam het er maar op aan Seifert te ontmoeten eu aau bet praten te brengen Hetfflstedt b dviiu naam Biverhonse gelijktgdi met den uaaoi Seifert opgevaDgSD eu zoolang bg naast Ëllsn reed bad hij geen oogenblik getw feld of hg zou nu wel de ttule knoeierg op het ipoor komen maar hoe vetfer by zgn weg vervolgde des te meer bezwaren doemden voor hem op Als Riverhouse nu eens niet Seiferï s woning wat maar slechts een gewoon Bpeelhuts du soa men hem daar zeker niet veet wgzer maken en kreeg Seifert de lacht vau zgne informatiea dao verdween h mis chien even nel als laatst te New York En ver volgens kwam het Hetmstedt voor dat hy nog geen enkel steekhoudend bewgi tegen Mr Baker had en at de talrgke families waaraiee de plantar vso Zuid labsma op en oeerj ng bepaald wel weten zoudao wien ze voor hadden Kd5o tgj zalf bad den gentte maa in eeo verdacht huis l New ïork ontmoet en soo pas oiïg uit i a eige mond vernomen dat hg wel eena een keer in Riverhouse kwam Dat was ten minste iets od ala hg nu maar bet geluk had Seifert te ontmoeten ep zgn landgsnoo vau zijnevredelievende bedoelingen te overtuigen door clet van het gestoten geld te spreken dao zou deze bcm misechieu wel zeggen wat man die Mr Baker eigenIglc wel was liet weer was en hteef kond hoewel het reeds trgèn den middag liep Helmstedts paard zweette echter van den laMen rit eu o ruiter werd door igne eigen gedachten warm gehouden Pas had het twaalf geaUgen toeu Helmatedt het atadje met zya wit gavffmiata koalaa haisaa en gioane jaloaaiefo Wat do leeilingen echter noodig hnltben is arbeid ouder bet tf no Geeu lijdelyk aauNcbonweliik onderwgs kan die vruobteu slwrrpen welke n i l r worden wanneer de leerlingwo ae vaa dAubg in de gelegenheid gestald worden iets ll stand te brengen iets te scheppen Kn volkomen invoering hiervan versiwsht echter vooraf eene herzirniog van de t enwoordige on der wgs methoden Vsleo ign reeds in dien geeat warkiaau doch waar het beginsel ala nuttig wordt erkend komt bet er maar op aan daaraan op de best mogelyke wgia nitvoeiing te geven Van de gelegenheid tot debftt maakten velen gehroik De meeaten waren het in hoofdzaak met den inleider eens Door den Amtterdamsohan Geme iteraad werd tot praeadvies in handen ran B en W gesteld een adres van H Polak en H Knjntr Toorvitter en aeoretaris ran den Atg Ned t iamautbewerkeraboud houdunde rerzoek om een sabeidie ran f 1000 of zou veel ala de Raad mc e goedvinden te rerleeuon aan bet ranwege dien Bond op 24 25 en 26 Augustus te houden Internationaal Oongres van Dianuintbewerkera Mê komt aan B en W voor dat bat niet ofSen weg vsu bet Qemeentabastuur tigt voor eene dergeiyke böeenkomat gelden toe ta staan en dit ta minder omdat bet te vraeien KOU ign dat bg gnnstige beaebikking bet verzoek vsu adreaaanten apoedig en veelroldig navolging sou vinden Zy atellen dna den Raad roor afwQHnd op het adrea te besoliikkan De Noordhotlandsch stoomtram ïseargifetermorgen by Alkmaar gederailleerd men zegt dat het ongeluk aan op et ta toe te sohrgfeo doordat er steenen op de rails waren gelegd Het liep zonder persoonlgke ongelukken af maar ten gevolge van het oponthoud kwamen drie trams te laat aas Op een l er bemand met tVintIg menachen die voor ban genoegen over ree ran Glendora naai Baltimore Ierland uit zeilen gingen ontstond s avonds op den terngtocht brand In paniek wierpen de opvarenden sich in eene Ixtot dia indarbaaat noergetatan was de boot sloeg om en negen menacben verdrouken De logger scbgnt nog behouden binneu to Jign gekomen oor zioh zag Oiateren had hy er al o paar nor doorgebracht om op I iok te waohtan die h a afhalen zou au bg reed dos maar naar hciselfde logs ment waar bg giateren afgeatwen waa De atad Boheeo de vergaderplaats van alle zwarten uit den omtrek geheele karavanen van mannen en vrouwen te paard in de bontste costumes trokken Uebei eo sehatereod door de straten Voor da dansbksten waar de minnende paartjes op de tonen van viool en tamhoerga de oude Sohotsene walsen uitvoerden stonden andere troepjes gekheid te makm De uitdrukking op al die zwarte tronies was ongekunstelde gezonde vrootgkbeid en onwillekeurig vergeleek Helmstedt die volie glimmende graiebten met het afg tobde eo gemeene uitzicht van de lagere volksklassen o de uit tf ningsptaatsen te Beriyn eu Parya Wsar hg tussetsB een troepje moest doon ydsn maakte men ttel grijnzende beleefdheid plaats voor ben waaruit eerder vortrouwelgke gemeeuBaamhtid dan slaafaobe onderdanigheid aprak Voor h0 groote steenen bOtel bond Helmatadl zya paard aan een daartoe bestemd bek en besloot da deiyk met lyoe tnfomatiea te begtnuen kdtels waren imatera het element van avoDturiers als Sei fert Daar de office op t oofrecblik ledig was trad hy de biljaïkaal binnen maar oauwelgks bad hg door de ofiedBUaade deur een blik naar binnen geworpen of by bleef als aan den grond geworiold staan binnen stond met de queue m de band Seifert h vensgroot4i hoogst eigen perslbn Helmstedt trad snel terug om niet gezien te worden eo ovtirlegde wat haas te doen stond rer fsraeJ