Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1895

19 89 1 94 8 88 8 44 4 60 6 14 7 11 7 61 19 99 4 67 f ff 7 6 9J f 8 04 f 1 00 19 4 t V 8 11 1 11 19 69 1 44 8 60 4 01 8 10 6 T M 11 VOTTKDAII 8 0 D D A t 61 l tt 10 81 V1 10 11 10 1 46 i bo 8 10 1 48 1 66 f 10 89 1 01 ff f 10 40 t 1 09 ff f f lO U 10 81 19 08 11 40 1 16 i oe 1 19 4 08 IHrecte SitoorwcgverblodlDgen met tiUUÜA Zomerdlenst 1895 AaoKevaogeD 1 Mei TUd vao Greenwtcb eoCDA XOTTIKDlII 8 08 8 40 8 10 7 86 7 47 7 46 8 0 OUOIDIN PIN H AA e GODDA iHu 6 48 7 10 7 48 8 101 18 9 4810 1411 1111 161 181 441 68 8 48 4 16 6 17 0 11 7 68 Ml Vootb 6 64 10 1 y 1 44 0 17 Z Z r OI 10 11 1 68 0 18 i 9 68 Z t il l ï 10 48 9 09 0 48 10 09 Oinid 0 80 7j60 8 18 9 9 66 10 1410 67 19 0619 46 9 10 8 14 S lt 4 114 48 6 47 1 68 8 18 10 11 Stopt t Blniw k Kruüww en Nootdorp Ludwhendtai OTIICHT OOUDA 10 11 84 11 60 8 10 8 614 41 8 1810 11 lUl 4 18 1 88 10 11 4 14 10 444l 07 1 11 1 41 4 17 6 10 7 0 AHSTIIDAk aoDDA ii 11 MO 4 11 1M4 11 11 M Mt 37 10 10 10 60 11 1111 111 17 8 16 1 4T 4 41 6 17 7 14 7 418 1 8 14 f4 11 10 U Ol 11 87 4 67 1 01 10 06 II IS 11 41 08 8 18 10116 11 17 U tl 6 0 8 18 10 17 H K 1 l aOl Dl STKIOBT i 1 16 0 4017 86 S l l 8 11 10 19 11 11 41 1 11 1 17 4 li 4 47 8 17 Il 1 11 10 11 B 60 0 14 Ü 14 1 17 7 10 lOJ 6 6 7 08 t U U ll 1 461 84 6 018 17 7 118 4110 17 n ia 7 9a 8 98 8 41 9 17 10 11 11 41 1 10 1 011 80 4 48 6 19 Ml 419 0411 aOVIt i A MllTliaAM 4 40 8 11 10 01 U 11 10 1 11 4 4T ll 10 10 lt l 11 41 H ii meldt nit i Ortreahage Htt itofffllgk orsncbot Taad ooi d miDiit r mr J Ksppeyn rmn de Coppello g ToIgd door de famtliebetrekkiDgeo en eokele oit de nuite Trieodeo ooder Midereo mr Kift preeident tad den Hoogen Baid itutti rMid Habrecbt etftAttrKod Den Heer Poortagul oadmiai ter vad oorlog en mr VlieUodfr Heio deken der orde vkd tdrooAten werd op de begrufplamte Eik eo Daioen upgewuhi door eea kleiaea Moet rtn eUati liedeo geeetfervftDten 00 rrieodea Asowecig wftrea de mioieter vaa boitenUadtcbe zakou jbr Röetl de M cret ri geaeraal mr Dgck meester röitegeDwoordigeade deo mioiiier taq biDDenUodicbe uken die wegeuf ambtabexigbedea oit de tad waa voortt d ledeo rao de Tfreede Kamer Van Genoap Vinitj Verbragge Lieftiock eo Farncombe Ssaderar de oad miniit r raa baitenlaüdache zakeo ia bet kabiuot Kappeyne baron Van Useckeren ran Kali de niadabeerea inden Hoogen Haad mri Kyaiell en De Ranits de aeoretaris geDeraal van buiteiiK uken de beer Zilckea de griffier der Ëerate Kamer mr Stnr Nnmao en enkele anderen üe Igkbaar wai bedekt met drie bloemkranitio waaronder een ran de atd a Jra enb e der Vereeni tng tot berordering ran fabrieks en handwerkinyrerboid welke mr Kappeyoejaren lang tot prefident bad Aan het geopende graf rerklaarde mr Vlielander Heio dat het bem ODmogelgk waa ren deze droeve plek been te gaan 70Dder wellicht met orertiediug tbd bet rerlangen ran den overledene een enkel woord te ipreken eau woord ran aiaebaid tot den vriend met wiea bg 26 jaar door rriendacbapbsndfn waa rorbundan en ran deelneming tot iln familie Bproker had in die jaren Kappeyae leeren boo hatten ali een der goedhartigste bedJiinneiykate eo tronwate meoachso die met een lach op bet gelaat geboren niettemin met ernit en toewgdiug de taak verrolde hem op Kgne acboadera gelegd Hg herdacht de troQv Tun deten rrieod onderronden en aprak ten lotte eeuige deeloameade en eympathiekd wooi en tot de betrekkingen Ken neef ran den ontalapene mr M P O Kappeyne ran de Coppello betoigde hierop namens de familie dank Toor de laatste eer bewesen ud bem wien vele bnnoe vorming n haone poiitie danken eu wai overLaigd dat velen erenak de familie den doode op wiens werktaam leven en gedoldig Igden bg nog weei zollen gedenken Heirmede was de eenvoudige ter aardebestelltng volbracht t oor eenige aigaran fabrikanten te Atnstardam werd giateren in banne fabrieken de volgende kennisgeving aangeplakt Aan de leden van den Nederl Intern Sigaren makera en Tabak be werkersboud afd Amsterdam Kennis genomen hebbende van da aanleiding tot de werkstaking bg de faeeren Van Halit k Sohamaeber aigaren brikanten alhier zie wg ons gedwongen oove fabrieken voor onbepaalden tgd te sluiten voor leden van den Nederl Intern Sigarenmakers en Tabakbewerkersbonde wanneer niet binnen acht dagen tyds te rekenen van heden af met genoemde firma Van Hulst ft Sobamaohar aldaar een bevredigende eohikking ia etroffen Amsterdam 31 Jnli 1895 P Alma Atn f B Bergman Oarels Boese k Co Boat ft Co J A fan den Oerpat Qabhard ft Aaeeler Eug Goulm ft Baar Uaodtke Straube ft Co Th M Uelrfloot Gebr Jaoobsen Co H Jellema P KliugeuHpoor Gebr Kbetaer JostDs v n Maurik Méganek ft Hoogeadgk C Otto Itoelofs Jz eo Joan Jacobs Voorwgk Al de aigaren malers niet uitzondering van Hrnicfl die geen lid iga van genoemdHU bond n4 b ri daarop het werk gestaakt OngeregHtdh 4ÜB0 hadden niet plaats NH ItT meldt men o mii 7 911 ii sa on Uf U 7 41 M7 l I iltw 7 68 t H Voorb 8 07 O Oudew VVoordeu Utracbl Gnuda i ll Aiii lmUw Wo 7 6 NiiHr aanleiding der proclamatie hebbeu circa 1600 werklieden gestaakt Man zag beo gibtfrvoormiddag iq groepen o uir bet geboaw Conatantia tgg n om er eene vergadering te hoeden die echter niet openbaar wa De ooreaak deier wert stakiog is naar reeds gebleken ui tgn geen loonsqoaeatie Doch in navolging van wat in België scbynt verkregen te zgn eischoi de ai reDmaken dat geen hunner door den patroon ontslagen tal worden alvorens de motiefen voor dat ontslag aan den bond van sigarenmaken ter beoordeeling xgn gegeTen en door dezeo gebillgkt 0nt8ll bg vermindering vao werk moet verder door den patroon voerkomen worden doortgdig den werktgd over het geheele aantal werklieden te verkorten Als iets eigenaardige melden wg oog dat oogeveer op hetzelfde oogenblik dat aan de fabriek Ooolny en Baar door 60 werklieden gestaakt wer l dese firma van het personeel harer fabriek te s Hertogenbotcb een telegram ontving van den volgenden inhoud De werklieden awer fabriek herdenken beden den dag waarop ó Sr 2 jaar onder nwe medewerking o n ranziekkorpe oit bon midden werd opgericbt Zg brengen u hartelgk dank voor uwen steno Zg biedsn heden aan de burgerg eeo concert aan Musis te Arnhem zal naarde Amb Ct vao goed ingelichte zijde verneemt met 1 Jao a e als eeo sociëteit worden geëxploiteerd Eoodat stadgeoooten die geen lid zgn niet meer tnllea worden toegelaten tot de concerten ook niet t en betaling Vreemdelingen wonende in gemeenten op meer dan een nnr afstaoda van de stad znllen voor niets kunnen worden geïntroduceerd 6p de concerten mits hunne namen worden ingeechreven Ook zat bet bestnnr voortaan geen aocialiatische meeting of protestmeetings meer toelaten Reeda is men in de duinen bg Rockanje druk bezig met bet in gereedheid brengen van het kamp voor de aanstaande manoenvrea Hier en daar beeft men diepe potten gegraven om drinkaater te krggeu welk werk met den besten uitslag bekroond is Binnenkort zal een aanvang gemaakt worden met bet aanleggen van eldkeukena Naar men verneemt zullen in es bg het dorp ruim 1400 man iugekwartierd worden Naar aanleiding van bet adrea tegen handelingen der politie bg oairnimiug van het caté Het Gooden Hoofd in Den Haag na sloitingsuur heeft bet hoofd der politie es ondenoek bevolen Hoewel dal ondenoek nog niet geheel is geëindigd moet toch reeds voldoende gebleken zijn de ongegrondheid van de klacht ingebracht ftgen den in pecteor vao politie den heer F H C C van Bunge Wat men al niet kan verlieaeD De veebonder G v £ te Loosdrecht soi twee vette varkens afleveren te Hilversum Na geruimeu tgd te hebben gereden zag hg eens om eu bemerkte tot zgn schrik dal de twee vette varkens van den wagen verdwenen waren Teruggekeerd vond hg de dieren bg het d p Niettegenstaande varkeua in het algemeen en vette varkene in bet bgiouder aeer ongeschikt mogeo geacht worden om gymnastisoha toeren te verrichten bleek dat deze dieren sonder ongelukken op hnn pootjea waren terecht gekomen 19 09 10 84 11 01 llJ 11 18 11 84 8 88 11 86 18 98 9 40 8 18 14 IS 4N Mi Ml U 1I De bernclite iHassaltsohe schuit te Tilburg heeft soo schrgft van daar weer iets van zich laten hooreo Met geweld hebben een aantal personen bebooreode tot de schait zich toegang verschaft tot de woning van S in de Hasselt In de rechtpartg die hierop volgde werd S met een stok gaer een slag toegebracht waardoor bg langen tgd het gebruik van zgn arm zal moeten missen Hierop verwiiilArde de bende zich om even daarna ge wapend met kaappels en messen terug ie koraeu Inmiddels had een der gebroeders S eeo geweer geladen met zwareo jbsgel Toen 00 de beode opoieow de voniog wilde bioneodringao loste bg bet schot waardoor aakere r H in den voet getroffen werd wat agn opneming in het gasthuis noodzakelgk maakte Door de Deotecbw Fiscfa Export Vereto te Hamborg wordt io het begio van September een stoomboot verwacht die een reosaebtige walviseb aan boord heeft 86 voet lang 8 meter io omtrek en 900 kil ram aan gewicht Dit visobje wordt over Hoilaod naar Parga verzonden en zat eerst te Amsterdam en te Rotterdam tentoongesteld worden De 23 Staten van Kuropa hebben t feowoordig in het geheel 3 206 X 0 laodsoldaten en 297 700 zeesoldaten onder de wapens dat is een totaal van 3 Mtllioen manschappen de reserve niet medegerekend Volgens de officïeele oorlogsbodgetten kost deze tegerma t jaarlgks niet minder dan 2870 millioen gulden Wanneer d TA 3 milUoen meoBcheo zich konden gden aan uttigen arbeid dao aou meu hg t aannemen eeoer gemiddelde verdienste van ƒ 500 per man een totale besparing verkrggen vao 1750 millioen eo rekent meo daarbg eendiensttgd van 28 dagen voor de reserve dan bedraagt die besparing ruim 1900 millioen De igewapende vrede beteeksot dus lai gerekend eeo jaarlgkseb verlies vao oogeveer 2 milliarden En dit verlies blgftoiet beperkt tot dat ootzaglgk bedn doch is nog veel aanzieolgker Het oorlc smateriëel der Europeesche staten kan thans veilig worden geschat op een waarde van 18 milliarden De renten van die 18 milliarden beloopen bg een rentevoet van 4 L ruim 720 millioen gulden welk bedrag bg t vonge verlies gesteld een jaarlgksoh totaal geeft van ruim 2500 millioen De geheele schuldenlast der Enropeesche staten bedraagt ruim 72 milliard golden welke jaarlgksch 3 milliard aan rente verslindt Minstens s schulden zgn gemaakt voor militaire doeleinden Naar de houMooraaak van de verarming der velkereo is dus oiet ver te zoeken N V d D In een winket in de Groote Witteobni erstraat te Amsterdam werd Maaodagavood een linnen sakje vermist met f 16 75 voor belasting bestemd GiMerenmorgen Bing het zakje natonrigk ledig aan het raam door middel van een speld In het zakjo lag een papiertje waarap stond De belasting is betaald door mg Eeue vreeselgke geschiedenis werd oit Hongarge gemeld De 19 jarige dochter van burgerlieden te Luka begaf zich in betrekking te Pest in een koffiehuis Eenige weken later meldde zg bare ouders dst zg thufS kwam doch kwam oiet maar wel werd aan hare ouders geadresseerd Whi kofier gezonden die zg iQeendeu dat baar eigendom was Toen zg in waken niets van bet meisje boorden braken de ouders de kofier open en vonden daarin het verminkte Igk hunner dochter zoo loidda het verhaal dat met een rondreisbiljet door alle Europeescbe kranten trok Ongelukkig voor de reeds tot tranen bewogen lezers bigkt het nu niet geheel juist te sgo r In de koffer waren heusch enkel kleeren en prullen de schoone Hoogaarscbe is er vau door met een lakei Dtneht VÓ nia Oidavater Oooda 9 0 11 7 60 0 68 8 11 7 07 1 19 7 90 l Il 1 10 9 94 8 16 LM Henry Dnnant van Geneve de man in wieni brein bet denkbeeld van de instelling van een internationalen verplegingsdienst van in den oorlog gekwetsten ia gergpt en die aan de verwaaenlgking van zgn dunkbeeld door de conventie van Geneve zgn geheele vermogen beeft opgeo rd verkeert volgens dn Zwitaersche bladen in zeer kommervolle oirslandighadeB Een der oigaoen spoort dea Bondsraad de Bondsvsrgaderiag en het oorps diplomatique te Bern aan te baraadslagwi over een middel om den waardigea man wiea gebeel Ëaropa dank is verschuldigd eeo aorgeloozen ond rdom te verachatbn looder zgn rechtmatigen trots te krenken Dat is een emrtige plicht waaraan geen volk en geen regeering sub mag oattrekkao Te Sittard beeft de laadboawer B een nest met 15 hamsters opgegraven Omtrent den dood van Flip Schtenker doet no weer een ander verhaal de ronde waarbg echter zgne vroeger geroemde tippassendheid een beetje taant Het schgnt nunelgk allesbehalve zeker dat Flip Schenker door de brigadiers der hnnna P de P en J P S mishaodeld is eo minder oog dat zgn dood als een gevolg van dis mishaudeliog moet beschouwd worden Immers heeft men genoemden Scblenker in den voormiddag van den 16n daser dos na de beweerde mishandeling te Vucht eo Smeenk uit s Hertogenl h aan het licht gebracht dat Hcbenker is is overleden aan oitstorting van bloed in de hersenen eo aan het boo d moeten geen aporeo van beleediging aangetroffen zgn Neemt men hiarbg in aanmerking dat de overledene in den namiddag vau den meergenoemden Dinsdag dronken aan den w moet zgn gevonden soo licht het voor de hand dat zgn dood ook zeer goed met andere dan vermoed wordende omstandigheden verband kan houden Met verwgziag naar eene aanschrgving vaneen sjjner ambtsvoorgangers beeft de mioistarvan Wstarstaat de Commissans en der Koningin in de verschillende provinciën oitgenoodigd door middel van bet Provinciaal blad de aandacht van betrokken autoriteiten te vestigenop het feit dat io den laatsten tgd de isolatoren der rgks tel praaflgnen en elefoonlgnenweder baldadig worden vernield De ministerverzoekt te bevorderen dat de gemeentebestnren bg eene sohrikkelgke kennisgeving deaandacht vestigen op de strafbaarheid van hetmoedwillig beschadigen vao Rgkswerken endat onders en voogden worden aangemaand om huo invloed op de jengd ie doen gelden ten einde het stokwdrpen der isoltoren tegente gaan r Een commissaris van politie wien klacbtapf ter oore kwamen over de rowe wgze wuro de politibagenten hunne arrestanten plaoSien te behandelen wilde zich daarover zekerheid verschaffen Hg verkleedde zicb stelde zich aan al een bescbonkene en maakte mmoer Twee politieageoten snelden toe wierpen hem op den grond en sleepten bem een eind over deii grond daarop sleurden tg bem op en dreven heia met vuistslagen io d6n rug verder naar het politieborem Daar werden cjj terstond door hun arrestant in arrest gesteld en ontslagen uit den dienst terwgt hg proces verbaal tegen hen opmaakte wegens openbare geweldpleging ea misbruik van smbtsbevond beid Dit gebeurde te Brooklyn Ecm mislukte p iag tot moord op den milliooair C Vaoderbilt heeft Zaterdag te NewYork plaats gehad In deo middag schelde een man aan zgne woning in de Pïfth Avenue aan en vroeg aan de meid om geld dreigende anders bet huis in de lucht te doen vliegen Da verschrikte meid gaf hem wat zg bg zich had maar daarmede niet tevreden drong de man bet hnis binnen Vanderbilt verscheen toen en wist geholpen door de nuid denman buiten de dear te zetten D reemdeling trachtte in een der benedenraman te klimmen maar werd gegrepen door een politieagent Kf na een herig gevecht overmeesterd hg traoUKe nog eeo bom te werpen maar dit gelokte bem niet 9 67 U IJ 10 04 10 11 8 11 1 01 4 10 6 11 10 18 9 10 0 10 0 30 0 17 0 44 6 80 10 17 11 10 1 06 9 41 io 1 1 7 60 8 0 07 10 14 gy M 18 10 14 ¥ i 1 16 8 41 9 49 11 10 10 11 10 1 16 7 4 1 1 41 1 16 10 é Bat kipitul ttii Iwdrage ru aen milliMn gulden tot opriebtiog Mner lutioula wipenttbrwk t Hautricht ia giataren tar baona ta Amatardun nio Tollaakand Au da putde tar aara T a H M da Koaiogin Bagantaa ta Arnham ta houdan op 2 Aognitat A a iml ook aan 60 tal ondarofficiarao an miDdaraD uit bat InvalideDhoia Bronbaak aldaar dealoaman in ban nieaw coogenaamd LombokDoiform dat ran Uerarlede roor allo inralieden wordt ingeroard v Twaa ËDgelaeban ign waancbgolgk bg bat bergbeklimman in het Lötacbaotbal in ZvitMrtnnd omgakomao Oen 16a togen zij zonder gida oit mao wiat in bao botel niet waarbaeo ao man heeft baa niet meer geciea IJrarig wordt naar han Igkaa getocht want aan hon dood wordt niet meer gatwgfeld Ben rgka badelaar bealolenl Ta Hiüersaoi bebbea drie jongelieden door middel fan inbraak f 40 gestolen bq den ichaapharder Vos den Eoogenaamdan rgken badelaar die in October ran het Torige jaar oit zijn woning ia gezet ao bg wien een groote som gelds ent werd geronden Hg beeft daarna op de beide langt de spoorbaan naar Utrecht een stukje grood gekocht ea daarop aan gebraikle aannemerakeet latan zetten walka hg tot woaiog heeft Utao inrichten Ua drie dadari zgn in handen ran de politie Falb a weerroortpeltingen Ook Angnttos bigft ragaiiaohtig en koel ofschoon niet too waterrgk alt AagnatBa Tan het Toriga jaar In da tweede helft der maand stijgt de temperatanr Tooral om en op den 278ten an ia da laatate week nemen ook de regeos af nadat deze ongereer om en bg den 20 Aagnstas hnn hoogtien graad hebban bereikt Taa 1 tol 3 Angoatns Tamelgk sterke regent met betrekkelgk koala temperatnnr Volgaas een bericht uit Forli Bomagna Italië werd daar de eerste rooklooza locomotief in gebrnik geiteld De ait iader arrni is de ingenieur Magna Het kapitaal ten bedrage ran een millioen galden tot oprichting eener natioaale wapenfabriek te Maastricht is gisteren ter bfnriate Anutardam mim Tolteekand Een paar wielrgders waren Maandag bg Maneheeter zich aan het oefenen Een buuner J Heywood ean Tealbelorend racer reed met Kolke Taart tegen een groeten wagauplatter aau dat bg dan nek brak en op de plaats doodbleef Op 24 Augoatas tullen da letten beginnen Tan den cnrans ta Hoorn ter verkrggiog raa een akte TOOr landboowooderwgs onder leiding Taa dea directefir Tsa s Kijkt proefstation ziedaar Een 25 tal personen zoowel hoofden VTHO scholen als onderwgzers zullen aan dezen cursus deelnemen Bnlteolaadsch Overzicbt De verkiezingen in Engeland zgn zoo goed als afgeloopen Van de 670 leden zgn er 669 gekozen Alleen de zetels voor Orkney en Scbetlend ïn het vorige parlement door een liberaal braet is nog open de verkiezing zal hier eerst in de volgende weeh gehouden worden ïvorden Nemen wg aan dat de libersal herkozen zal worden dao is de uitslag nn aldus 340 conservatieven 71 liberaleiinionisten 177 liberalen of radicalen gelgk zj veelal genoemd worden 12 Parnelieten en 70 AntiParoelieten De twee werkliedencandidaten zgn onder da liberalen meegeteld De conservatieven beaetteo dus iets meer dan de helft der zetels u l vgf meer De nnioListen te zitneo tellen 411 mao tegeoover de 259 mao der oppositie d i eene meerderheid van 152 De Iod Beige mesode gisteraifa dat de betooging Zondag te Brossel gehouden groeten indruk op de regeering bad gemaakt Maandagavond was zelfs de ministerraad in buitengewone zitting byeeogekomen In Brussel was men van meaning dat daarin de schoolwetquaiptie zon worden besproken en dat belangrgke wgzigiogen n bet ontwerp ouden worden afgebracht tooral met betrekking het verplichte godsdien8iooderwg8 De bealoiten in dien minitfterraaa genomen sgn niet bekend geworden maar ds Kamer sittiDg van gisteren deed genoeg zien dat de r fseriog niet voornemens is toe te geven aao de eiseben der liberale partgen Het debat sleepte zich voort dooil een mengelmoes van technische en paedag ische qoaeMiên naar aanleiding der amend meoteDHelleputte en de motie van Léon Defnismanx om de bv handeling der wet Sobollaert oit te stellen tol het volgende zittingjaar werd door den heer De Borlet bestreden en door ds Kamer verworpea met 57 tegea 50 stemmen Zells deze kans om voorloopïg de gemoedwmi In België tot bedaren te brengen wilden ring en elericale meerderheid niet aangrgpbn De Bmsaelsehe senator Janaan liberaal heeft den voorzitter van den Senaat achrifteIgk vertocht dan Senaat bgaan te roepen ten einde de regeering te kunnen interpalleeren over den politieken toestand De Zweediche r eeriog heaft in een gemeeoscbappelijke zitting van deo Raad van State besloten naar aanleiding van betachrgven van 12 Juli van den Rgksdag het Zweedsch Noorsch baodelstractaat tot 12 Jnli 1897 boiteo werking te stelleo en nieuwe bepalingen voor den handel en de scheepvaart tusschen Zweden en Noorwegen uit te werken Naar meo weet is het Oostenrgksche Huis van A evaardigden uiteen gaao Bet politieke leven in Oostenrgk is daardoor nc niet tot rust gekomen want natnurlgk blgft nog steeds de vrs aan de orde welk ministerie in het najaar het voorloopige kabinetKisImann segg zal opvolgen Desse qnaestie werd behandeld door den president van het Huis van Afgevaardigden baron Ghlumecky in een redevoering welke hii te Zuaim heeft gebonden Baroo Chlumecky betuigde zgn leedwezen over bet aftreden van den heer Von Plener deo gewouo minister van 6oaociën als leider der Duitscb liberale partg Dit besluit van den heer Von Plener was door de liberale afgevaardigdeo oiet verwacht Baron Gblomecky die ook tot de leiders der liberale Dnitschers behoort eiodigde zijn rede met eeo aaosporiog tot zijne partijgenooten om op hun hoede te zgn want natnnrlgk ia de definitieve oplossing der ministerieele crisis voor de Dnitschers in Oostenrgk van groot belang Over ds vermoedelgke oploasiog der aaohangige quaestie liet baron Chlumecky zich niet uit Te WejBoen blgft nog steeds het gerucht aan de orde dat graaf Badent de Poolsche leider nu stadhouder van QAlicië door Frans Jozef zal worden uitverkoren om aan het hoofd der regeering op te treden Dit is evenwel nog niet zeker Men weet no alleen dat de pogingen van prins Windi chgratz den vorigeu Minister president om eene schikking te treffen tnsscfaen de Uoitschliberalen de clerioaleo eo dè Polen volkomeo zgn mislukt Op denzelMen grondslag kan derhalve geeo nieuw ministerie worden gevestigd Hoe dus de crisis zal worden opgelost blgft nog een raadsel want deze drie partgeo vormen in het Hnis van Afgevaardigden nog steeds de meerderheid Om ons overzicht te sluiten met een regeering die wel voorspoedig gaat altijd op dit oogenblik melden wg dat Maandag in de Italioansche kamer de zaken in Oost Afrika ter sprake kwamen met de daaromtrent loopende geruchten en de vroeger gestelde vrai betreffende Italie s verhouding tot andere Europeescbe mogendheden Er was door de uiterste linkerzijde eene motie voorgesteld van den volgenden inbond De kamer nagverig op haar eigen rechten herinnert de regeerini dat bet geld der natie en het leren der burgers niet kunnen opgeofferd worden zonder den wih van hei parlement Overtuigd dat de in de koloniën gevolgde politiek van oorlog en veroveringen naSeelig is voor de belangen van Itsliëf spoort de kamer de regeering aan deze politiek te laten varen l e minister van buitenlandsche zak n baron Blanc was het eerst aan t woord HQ verklaarde dat men geen waarde behoeft te hechten aan hetgeen in de bniteolandsche bladen over den staat van zaken in de Italiaahsche kolonie Erythraea wordt verteld Imrnsn vao eene vgandige stemming jegens Italië ia geen sprake Na hem sprak Crispi Hg verzekerde dat de Italiaansche regeering de handhaving heeft bevorderd van den Europeesefaan vrede die zonder het Drievoudig Verbond zeker reeds lang zon zgn verbroken De reconstmotie der Eoropeesche staten op den grondslag van de eiseben die door de verschillende nationaliteiten worden gesteld zon kunnen leiden tot twisten waarvan een algemeene oorlog in Europa bet gevolg zon kunnen wezen Wat Ooit Airika betreft seide de baar Crispi 4swg zijn voornemens in dat land ta blgven Wg zullen het grondgebied hetwelk wij daar bezitten verdedigen en hebbea goede hoopf dat bet ons zal gelukken Afrika is eene feerachool voor onze soldaten want wie weet of daaruit niet de kiem kan ontstaan voor een Europeeschen oorlog Pe beer Di Rodioi de leider der conservatieve oppositie stelde voor over ta gaan tot de drde vao den dag Nadat de heer Crispi zich daarmede bad vereeoigd werd deze motie aangenomen Alle andere voorstellen werden verworpen De Kamer heeft de begrooting van bionenlandsche zaken aangenomen D zitting leverde heftige tooneelen op aardoor de voorzitter genoodzaakt werd de tribune te doen ontroinien De Kamer giog voor onbepaalden tgd uiteen Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van OS At OODDA Kleiweg B 73 73a OODDA Beurs van Amsterdam ilotkoan 101 1010 1 JUU Vorii 04 m l 8S 86 84y ayj 105 i UI 0 l 48 joof IV 66 688 601 01 80 1001 100 186 76 101 lOfl 148 8 80 88 108 87 1 5V 187 106 uai 63 8 1 101 104 1 4I 80 100 I7 10 10 86 118 k NlniauiiD Cart Ned W S I dito dito dito 8 dito dito dito SVi Homu Obl OoudI IS81 8 4 ITUII Iiuiikr niig iaU 8I i 94y 6I i 4Vu OosTurt Obl ia papier 1818 I dito in iilrer 1868 8 PotTUSAU Ob met coupoa 8 dito ticket 3 RciLula UU Binneul lSM 4 dito Gaoooa l8B0 4 dilob jBotkLU8g4 ditobüHop l9Sa 0 4 dito in goud lees 1888 6 dito dito dito 1884 B Sruc Perpet achuld 1881 4 Tinu iii eepr ConT leen IStO 4 Oee leeaing Mria D Gee teeoing aerie C ZciD Jln Rif t obl IBti I Uuioo Obl Buit 9oh 1890 48 Vmiidiiu Obl 4 oobap 1881 AwriiDu O igatien 1SI8 8 BoTTtaou 8tad leen U 4 3 Nko N kl llu deUv aaud l Ddib Tab Hü Certitoatea DeiiMaaUchappij dito Arab H potbeekb pandbr 4 Cuh Mi der Vontenl aaod Or HjDotbeekb paadbr i Nsderlaudacbe bank aaadi Ned HandAmaataoh dito N W k Pac Hjp b pandbr 6 Rott Hjrpotbeekb pandbr S Utr U potheekb dito iy OorrtMa Ooat Hong bank aaad Kuil Hjrpotbaakbaok pandb 4 ktaiLTLL Equit hypotb pandb Uarw L O Fr tien oert Ku HaU IJ apoorw Hij aaud Mü tol Etpl T St Spw atnd Ned IndTSpOonregm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 8 dito dito dito 1 8e 1 dito I lTiJJl 8paarwl 1887 89V Eobl 8 ZtidIlal gpwmU A H obl 8 PoLiN Warwhau Wseaen aand 4 Bdsl Or Huu Bpw Hij obl Baltiwhe dito aaud 8S Faatowa dito aand 6 iwang Dombr dito und 8 iLmi Cb Alow Bp kip obl 4 dito dito oblig 4 104 10 86 lui lOl l 38 14V AMiauu Cei t Fae Sp My obl 8 Obio k North W pr O r aand dito dito Win St Patar obl 7 Denver k Eio Gr Spm eert T a Illinoli Ceetral obl in goud 4 Louiar fc NBahTilleCert T Hexioo N Spir Ulij lebyp o 6 Miaa Kaoiaa r 4 pet pref aand N York OuUrio fc WeU aant dito Penna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie byp in goud 8 SI Paul MiuD fc Hauit obL 7 Un Fae Hoordliju oblig 8 dito dito Line Col la byp Q i OiiiaUA Can Soutb üert T aand VtH C Sallw fc Nar Ie b d e 180 H4V 108V 10 108 108 m Uïl 41 UU Amaterd Omnibu Mi aand Eotterd Tramweg Maats aaod Nin Stad Anulerdtm aaud 8 Stad Roltenlam aand S BlLOII Stad Aolirerpenl887 i i Stad Uruitet 1888 i i HOHO Tbeiu BeguUr Oaaellieh 4 OaniHx Staitaleeuing 1860 t K K Ooet B Cr 1880 8 SrANli Stad Madrid 8 1888 Nu Var Baa Uff Spobl eert 401 UARKTBSSICHTEN Qonda 1 AjigiAtui I8II6 Qnoea raat doek ateeda oog met weüiig handel Tarwe Zeeuwuhe 8 S0 i 8 60 Kindere dito 6 80 i f 6 Afwijkenda 4 78 8 88 Folder 4 78 ik 8 78 Bogge ZeeuwKbe 1 Folder f i BuilaolandHhe per 70 k ƒ 8 60 i 4 Gerat Winter f i ïonnr 1 Cherallier 4 60 ï f 6 B0 Harer per beet 8 80 i 8 86 par 100 kUo S 80 ï f e iB Heonepiatd Inlandieb 8 B0 i 8 75 Buitenltndwhe ƒ 6 B0 ï 6 78 Kanariezuid 8 86 Koolraad i f Brwten j Kookerwtan ƒ l Niet kokende 1 BDÜenlaudtehaToarerwten per 80 EUo B i B 8S BoaoeuiBruine boenen i Witte beonan i f r DuijeoboODas i PaBrdanbooneu i Haia per 100 Kilo Bont Amerikaaqaobe B 88 i f 6 8Q Cinquantina 6 50 i 6 7 VtiiuuT Melkree waiaig aanroer handel an priJEen matig Vette rarkena red aanroer h nde vrij el 16 s 17 yt per half KO Biggen roor Engeland goede aaivoer handel rrij wal 13 1 14 et per h f KG Magere biggen goede aanroer handel rrji wel 0 36 0 60 per week Tette aobapen red aanroer handel matig 18 84 Oraakalreran red aanroer handel matig 86 i 40 Fokkalrenn 8 ü 17 Aangeroerd 64 partijen kaaa Handel vlug ie ual ƒ 84 a 16 Je qnal 11 88 Zwaardere 87 i Noord Hollaadteka 18 i M Boter gaada aaaToar kaadal eioogead Ooebotar 1 1 k tJ6 Weibotar 0 0 i 1 06 p Kilo a S Staats loter 8e Klaaae TrekkUg ren Donderdag 1 Angatlta 1818 No 7081 IBOO Praten Ttl 80 8404 8990 8684 10069 8888 10096 8900 10594 8935 10761 9107 1081O 9151 U48 9194 11458 9890 11513 9774 11988 9947 11981 971 11184 11617 18905 13079 18811 13306 18168 13919 13948 14005 14708 14798 18196 11788 UMI 15799 18781 16001 19081 16899 19618 16500 19768 16818 19814 17380 19973 17704 8 186 17784 10116 17881 10134 18179 10461 18187 11000 169 1687 61 6 140 1866 8 78 311 1784 6841 667 1888 6947 888 8047 8488 988 3881 6998 1096 3417 7105 U6B 3845 7779 1169 4183 7l90 18 17 5134 804 1319 5406 8056 1848 5515 8148 1398 5651 8809 BurgarlUksn Bttnd GEBOREN 30 Jili Cornali Hendrik onden B W Tan de psToonlt en H Tudar Wolf Taniut ondan M Bargar an B da Brngn OTBRLBDEN 29 Joli L Baitalau U j 6 m 1 Ang P Bchoattn 40 j U m aSHUWD 31 Jnli J Slobbe an S run Dongan W Piatan n J C Hegar J Tan der Lonw ao S Varkoak B Vaan n P C den Hiat C A tu dar Klit an W Bocbaner j J Stolk an A Bloot P A Bnrgboorn an N C Leni W TU ETerdingen en C ran KiimptD ADVERTENTIfiN t 9t9t9MN Uan lO ADOU8TU3 hopen onu geliafda Onden biLIAM TAX LKKST tx JOHANNA VA DU LAAN bonne lU Jitrlte EchtmMal li te herdenken fiuniM imÜMn Kimitrm Bilmud en Kteinkuiderm IN DS 00DD80HK Coöperatieve BroodbakkerU WORDT G YRAAGD IBMAJID meteaoigandniiiiittnitiaTakuiui genegen de betrekking tu Administrateur waitr ta namen Zich met aigenhaodig gaaohraren brieTtn ta ndreaaearan tu dan Haar O ZKOKBB Waehtalatrwit 214 Café BELLEVUE GROOTE COMT DITTOim DBB KoningBbergsche Kapelle ondar Diractia tu du Kapalmaatier ADOLF OEIB gadni ndo da KvrmU op dan Ut n a n e 4m AÜOUaXUS Entree Vrij H j DE GROOT Tegen genot tu XBACTMMBST m JPBOriaXM ku gepU tat wordan eu FLINK en 80LIED II SPECTEUR Eenige Takkennii wordt TOtaiMÜit Itnude hat bawga tu Hfnintrar ta ign rooni tu groote poitu 0 BrieTtn fruoo mat opguf tu nbrantie u teguwoordiga beiighadm ondar l tt n W P Z a b Alguiean Adrertautia Bueu NUOH TAi J ITMAB ettcriam