Goudsche Courant, zaterdag 3 augustus 1895

No 6736 Zaterdag 3 Augustus 1805 34ste Jaargang fiOUMHE COHMT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs jer drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Met den eicursietrein van Amsterdam Rotterdam eu Den Haag zyn gisteren aange bracht 418 reizigera voor Arnhem 343 voor Ngmegen en 240 voor de stations tot en met Zatfen duidelyker dat w ellcailr al eens outmoet hebben Schei uit met dien onzin Seifert je weet dat ik altijd oprecht met je gesproken beb en dat zal ik nu ook doen Je hebt my ia New York alles ontnomen wal ik had hoewel je wist dat ik daardoor holpeloozer in den vreemde zou staan dan de meeste anderen en Een oogenblik viel Seifert hem dadelyk iu de rede ala u op die manier myn arm geheugen wilt te hulp komen dan geloof ik niet dat bet de beate ia Zoo dan zal ik je wat anders zeggen de NewYork che politie beeft vau getuigen reeds de bewysen van je schuld in banden en zoodrs ik het wi versta me goed zoodra ik het wil wordt je opgepakt ziedaar Maar gelukkig ben ik later in goede handen gekomen en daarom heb ik er geen oogenblik meer aan gedacht myu landgenoot in t verderf te storten Ik ben vry goed op de hoogte met je machinaties in deze streken ik ken je Rivorhouie en weet wat daar zoo nn oc dan gebeurt maar dat alles wil ik vergeten en zelfa mijne aanklacht te New York onder een aannemelyk voorwsadsfll intrekken ala je my nauwkeurige informaties omtrent je vriend Baker Mr Baker van Alabama bamawilt vera trekken Seif rtjblioa eene zware rookwolk voor zich uit en heraWraoodbedaard nnkés vaoex ik uwe woorden overdenk mijnheer von llolmatedt dea te verstandiger sohynen ze mij toe votn den man dien gij doarb voor oogen hebt maar ik weet werkelyk niet of ik die man wel beu Ik had by voorbeeld een broeder te New York die aterk op my geleek n die geloof ik omgang bod VersohSnt in 10 ii 12 afl groot formaat met PRACHTIGE PLATEN Slechts 30 Cent per afl tr per post 30 Cent Ie a bg eiken boekhandel ter inzage of bfl de Uitgever P STOKVIS WATERREUS tBotch Goudi SnelpelMruk na A BaiKDUN t Zoen SCHO UWBURG VA N LIER Standplaats GRM lABKT U Goada Hollandseh Tooneelgezelschap Directie A mi LIER van Amaterdam BniteDgewone Voorstelliogen tt TAN Uerrouw Julia vanLier Cu3rpers iiKiliis 8 uur VORSTËNPLIGHT Oramatiache Scheia ran NsaToa db Tièbb gerolgd door Sacoeablöapel in 3 Bedreven naar het Vlaamsch PrUaen f 1 26 f 1 f 0 75 f 0 40 f O MbonnementtKaartenftO Ook afeQttderiyk rerkrygbaar bg I S KEISER Tandarts E CASSUTO Torffflarkt 172 Gouda aitgMondeid Zondags te consolteeren ran 10 tot 5 UUT FBAÜTSCEE STOOMVEBYEBIJ Cheinisohe Vasscherij TiH H OPPE HEIMER 19 KruUkade BotterOatn Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az SpMiaUteit roor het Btoomeu en Terven van ftUe Heerenen Dameggu eroben alsook alto Kindei oederen Speciale inrichting voor het stoom n van plnclie mantela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onsohsdel k Toor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prgzen 25 gedaald Te toornen goederen ala nieuw afleverbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week P Eëti ware 8chat voor de ongelnkkïge slachtoffers der Zelfbevlekfcing Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Hollandsobe uitgave met 27 afb Prgs 2 galden Ieder die aan de Tersohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leonng die het geeft redt jaarljks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bjj hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel ia Holland U P PUIKE OU DS m t SCHIEDAMMER ENEVEE Merkt Verkrijgbaar bjj M PEETERS Jz N B Ale bewiJB v m echtheid ie eaohet en kurk steeds voorEien van den naam der Firma P HOPPE Het bette onndiadelrkite ea makkeljrktte poetunlddel voor Heerta en vooral damea en Klndersehoenwerk U de Appreluur van C M Mailar t Ce Berlla Bratll SIr 14 Men lettafoed naam en fabrieksmerk ly ilHr WI killsnlinta i sf aUalsrlse Mtsnsa so w tniraal DsMI t W MrSsaiaaa Aratea r L NIGBLTOAP VAN F H WEÜRMAN Door dez maak ik aan mijne g eachte beg unstig ers en Stadg enooten bekend ik mijn Zaak van al 1 ACtJÜSTUS hebveiplaatst naar de FeperstxcLSut ïT SS Hopende daar hetzelfde vertrouwen te mogen ondervinden Blijf ik met de meeste achting Uw dienstw Dn i F H WEURMAN jQ Maatschappij lot Exploitatie van Staatsspoorwegen GOEDKOOPEliSGËTEGENËID Eiken WOEIVSDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankondiging van den Haag Rotterdam Maas Gouda Amsterdam Weesperpoort en Uireclit naar mmm Prijzen der Speciale Retourbilletten Voor de stations DEN HAAG ROTTERDAM Maas GOUDA en AMSTERDAM Weesperpoort Ie kl ƒ 3 00 2e kU f 2 00 3e kl f l SO en voor het station UTRECHT ie kl ƒ 2J 0 2e kl f 50 3e kl 1 00 Dé ïpedale retourbiljetten worden aan de 5 stations van nitgiBe verkocht den geheelen MAANDAG en des DINSDAGS tot s middags 12 uur voor den daaropvolgende WOENSDAG Zie verder de Aanplak en Stroolbiiletteo Standplaats op de Markt tegenoYer het Herthuis Louis Vincken s Grand Cirque Concours Hippique h Vapeor of als meer bekend VL CKE1 S Stoom Rijschool waar het geachte publiek van Gouda en Omstreken zich voorgaande jaren zoo ruimschoots heeft vermaakt is wederom op de Kermis thans geheel nieuw zoowel van binnen als van buiten gearriveerd Met deze inrichting prachtvol verlicht de netste met recht de schoonste in yederland heeft hjj overal waar hy zich bevond op de Kermissen hel grootste succes moge ondervinden Wil men een genoegelgko Kermis doorbrengen men verzuime dan niet deze pracht volle tot ontvangst der netste familiën ingerichte met een bezoek te vereeren en een ieder zal een genoegelyke rit kunoen doen op galop poerende TrinmphPaarden met prachtvolle OOndels Gala Triumph Ridderwagens enz Geheel nieuw Decoratief en Beeldhouwwerk FraohtvoUe Muziek tot heden onovertrofien HT ABONNEMENTEN te verkrijgen gedurende de Kermis per dag en per uur Zich minzaam in de gunst van het Publiek aanbevelende en hopende dezelfde gunst van vorig jaren deelachtig te mogen worden noemt hg zich onder aanbeveling Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Hot is Diet zeldeD d t geneziug aaabrengeade middoleD toerallig ontdelit worden die in d handen ran een bekwaam genoesheer een goed snecea hebben Was niet Priesnitz de geleerde vestigen der waterkuur metbode wiena woonplaatB een bedevairtBoord roor de lijdende measohbeid geworden is een eenroudige boor F He ft niet een Zveedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwanziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeda minder noodaakeljjk heeft gemaakt en thaua gemeengoed van allo geneesheeren begint te worden f Ook op het gebied ter beperking van teuuwziekten begint er Hobt te komen en ook hier ie een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlgkate manier resnltaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren on eranderd aangewende geneeakandige hulpmiddelen zoo aU byvoorb Bromium ïzer Arsenicum enz geheel te verdrin gen Kr ziJQ rele menschun die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zich in lichaam en ziel alles bebalve wel gevoelen hot geringste niet velen kunnen en zelfs door een vli getergd wordenee too ziob zelven en anderen tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaag of door rreeseglte angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met boofdpgn congestie zwakheid van gehangen oorsuizen en toevallen Eindelijk tijden de ergsten onder hen aac verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze 6ngelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de sUchtofferader leefwyze van onzen t d Wie lot eene dezer categoriên van lijders behoort en ingelïofat wenaoht te worden over da werking eener nieuwe methode adresseere zich aan ABUCerdftm H CLÉBAIM Co HeUigeweg 42 van een lekker GLA8 BIER Gedurende de KERMIS IJ s K o n D Franciskanet van het vat Café het Schaakbord KLEIWEG Aanbevelend A DAM Allernege bekroond metEereDiploma s Gooden en Zitveren MedailleB benerena Eere Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldkroed Druiven iJorst Honig Extract MELIANTHE BIT DB Machinale Fabriek DE HONIQBLOEMc VA H van Schalk Co gevestigd te sGravenhage Gc u middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft liet is OHHBBROEPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele enverschillende bekroningen getuigt Hetverzacht en geneest OSMIDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadel k na het gebruik derMELIANTHE doet zich de weldadigeinvloed gelden üet groote debiet eu devele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hareuitnemende eu genezende eigenschap Kpprys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in bacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met ge bruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te f Gravenkage Ver krjgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOOMAN Moordrecht J C RATELAND Botkoop B V WIJK Oudewater f isBM h vmm Wegens ve evorderd aeizoen Oroote Frijsvermindering van alle voorhanden Artikelen als PARASOLS DAMESBLOÜSBN ONDBBROKKEN KINDERJURKJES Geborduurde ROBES JONGENS BLOUSEN OVERHEMDEN DAMES FODTS HANDSCHOENEN KOUSEN enz enz CORSETS lage pry zen Teeken in op flllARU Xl TUART Koningin S het PracUtwerk Martelares BINNENLAND GOUDA 2 AoguBtua 1895 Bij de gisteren gehouden harddrarerig van wege de Vereeniging Eendracht maakt Macht werd de eerste prys f 250 behaald door Nobel en de late premie f 100 door Tabor y beiden van J G Matze te M drecht de e premie f 25 door Mirka van den h er J Steen te s Hage Naar aanleiding van de inbraak by den Heer A Warteoa verzoekt de Commisaaris Tan Politie te Gouda opsporing en aanhouding van een persoon die heeft opgegeren Johannes Jansen te heeteu oud ongeveer 25 jaar tamelyk üg en schraal met donkeren kne el en een donker nitzicbt Hg is ats beer gekleed met gryze sportpet donker grgze culbertjas en bruïn gestreepte panteton droeg een staande boord en groen gestreepte pantoffels Door de politie te Rotterdam ii in een verdacht huis aldaar aangehouden een minderjarige meid van Zevenhuizen Ds e is door genoemde politie alhier gebracht lJ e politie heeft haar aan de politie te Zevenhuizen overgeleverd Gisterenmiddag nam een 77 jarig man D H genaamd een klokje neg uit een kraam Hy werd dadelyk achterhaald eu in arrest gebracht Ter herdenking van den verjaardag van B M de Koningin Regentes is van de openbare en vete particuliere gebouwen de Vaderlaudsche driekleur uitgeslokon De eerste Toorstelling in het theater van Qebr van Lier had gisterenavond plaats In deee eerste voorstelling trad ala gast op Mevr Jutia van Lier Coypera die de titelrol vervulde in de Bedelaarater drama in 5 bedryven Wg kunnen nieta andera dan met lof over dease voorstelling spreken Oe verschillende rollen waren ïn goede handen Margaretha vervulde baren niet gemakkelyken rol op uitstekende wyze eu vooral in het laatste bedryf bg de ontknooping ontlokte zy door haar gevoelvol spel aan menigeen t0a traan de haar geoohonken bouqnetten waren dan ook welverdiend De heer Verbagen als Jan Paul Bergben FeVILLBTOH m IHARSKRIHËR l aar het ButUch 8Ï Hoe zeer dew ontmoeting hem ook van verdere moeite ontsloeg waa hy er toch allerminst op voorbereid IntasBchen waa hij het apoedig met zich elf eens en trad eoo bedaard mogelyk binnen Buiten de ipelera bij de twee t iljart8 bevonden zich maar enkele aandaohtige oourantenlezera iu de zaal Seifert stond met den rug naar Helmatedt toegekeerd en toekende de caramboles lan z ne tegenpartij aan Helmatedt tikte hem even op den schouder ffAh I riep de apeler siob omkeereod alaof bji een goede kennis verwachtte maar zoodra bij z Q landgenoot zag staarden zyoe oogeu alsof hij een apook was en het bloed week uit zü i gelaat rMister begon h i eindelijk met onvaste stem Helmatedt if yon please Sir antwoordde deze lachend ken je mjj dan heelemaal niet meer Seifert ZooaU je ziet vervolgde hij in het Duitaob jrbergen en dalen ontuoetan elkander niet maar mensoben wei Helmatedt vroeg do andere metgrooten twijfel Ja natuurlyk wie aadera manP Ik ben blij weer eens een ouden kennia te ontmoeten maar hoor eens ik vond het alles behalve amicaal van je mij geen woord van je vertrek uit New York tezeggeo Üaar Utt ik a in awe party niet storen i ala ze uit was eveneens uitstekend Vooral dienen wy nog melding te maken van de kMne Marie dochter van Jean Paul en Modiaretha de joogej Braakenaiek Het was aadpoenlijk en tevens een kind eigen toen bet telkens haren vader vroeg naar hare afwezige moeder en daarvoor dea avonda bad Het waa evenwel jammer dat d schouwburg niet beter bezocht waa Aan bet nieuwe programma van de Ryks hoogere burgerschool ontleenen wy de volgende mededeelingen over het schooljaar 189495 By de opening der lessen die na afloop van het onderzoek der nieuw ingeschrevenen en van de ber examena ptaais had op Woensdag 5 September 1894 telde de school in bet geheet 101 leerlingen waarvan 73 voor het volledig ouderwys Zy waren over de klassen verdeeld als volgt Ie klasse 30 waarvan 22 bet volledig ouderwys volgden 2e klasse 23 waaronder vier voor enkele lessen 3e klasse 22 waarby zeven die slechts enkele lessen by woonden 4e klasse 20 waaronder seven voor enkele lessen waren ingeschreven 5e klasse 6 waarvan twee voor enkele lessen In den loop van het jaar verlieten zestien leerlingen de school of wegens verandering in hunne bestemming óf wegens vertrek naar elders Vyf nieuwe leerlingen werden gedurende dexen cursus van eldera in verschillende kUssen op genomen voodat de iu richting bezocht werd door 106 leertingen waaronder 27 meisjea 6y de sluiting der leasen waren dos nog 90 leerlingen aanwezig 30 in de Ie 20 in de 2e 19 in de 3e 14 in de 4e en 7 in de 5e klasse Generaal Rompelman was gisteren ter inspectie van het onderdeel van het 46 reg inf alhier Te a Grsvenhage is o a geëxamineerd voor de Engelsche taal I o mej C M W Bos alhier Op 28 Februari jl zond iemand uit Zevenhuizen by Gouda een brief met allerlei inlaudsche postzegela aan den maarschalk graaf Yamagata bevelhebber in Japan met het verzoek hem eenige J ipansche postxegels terug te zenden Den 18an Juni daaropvolgende verzond deze zyn naamkaartje uit Jokohama met eenige Japanscbe postzegela welke brief te Zevenhuizen den 21sten Juli aan zijn adres bezorgd werd Op het naam is kuuaen wo wel verder babboleu en samen een flesoh wgu of ieta andera drinken Wel Sir antwoordde Seifert in het Engelsch on bI zgu verlegenheid aoheen verdwenen ik versta ook Duitach maar ik kan me nerkel k niet herinneren u ai eens getien te hebben Ik woon hier al jaren en heb maar heel kort te New York vertoefd vergist u je niet in den persoon P Helmatedt staarde den man een oogenblik rerbluft aan zooveel brutaliteit had hy niet verwacht Je bent gek Seifert zei hij fvolgens op scherpen toon ffik zal nog e n paar woorden Duitsoh met jo apreken ala je dat aoma liever hebt dan Engelsoh Had ik kwaad tegen je in den zin dan ware ik met een arrestatie be vel in de hand gekomen maar dat is nu het geval niet ik kom tot je als oude kennis en nog wel om je een dienst of gunst te verzoeken Speel je nu eerlgk spel met my dan zal ik je schurkenstreek vergeten maar verkies je dat niet dan bel ik EngeUch spreken geleerd Mijnheer Seifert V redeneert zoo overtuigend Mynheer von Helmstedt antwoordde Seiferi zonder een spier van zyn fieltentronie te vertrokken dat er werkelgk ieta in myn geheugen begint op te scheeren maar excuseer ne myn tegenpartij wordt ongeduldig ik ben direct tot uw dienat En zonder meer ging bij kryteu en terwjjl Helmatedt zich sigaren tiet brengen en er eene opstak eindigde zyn lacdganoot dd party met een serie neeaterstooten en plaatste ziob naast Hetmstedt op den divan yZooala ik de eer had op te merken hervatte hy met het oDversohilligste geeiobt van de wereld eene v n Helmsladte aigarcn opstekende het wordt my a ADVERTENTIEN worden geplaatst rau 1 6 reg eJ è 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid4 kaartje stond op de eene zyde La Maréchal comte Ysmagata en aan de keerzyde Japansch schrift dat natourlyk onle haar was voor hem die het in ontvangst kreeg Keigiateren werd van de werf de Toekomst onder directie van den heer P E Bredero te Ouderkerk a d ÏJael te water gelaten een yzeren Rynachip groot 300 last voor rekening van den heer J Rosamüller te Vörde Gebouwd door den bouwmeeeter L Van Doyveudyk voldoet het schip aan alle eischen des tyds en ia het een waar pronkstuk ia de vloot der Rynacbepeo Onmiddelyk daarna werd de kiel gelegd voor een dito schip groot ongeveer 600 last voor rekening van de hoeren A en £ 1 Haubrich to Rotterdam Van 9 11 Augustus geeft de Alg Ned Wieirgdershond die thans rnira 6000 leden telt te Dtrecht hare groote bondsfeeston eo wedstrydeu Tal vAn Nederlandache en bui tenlandsche wielrydera zulleo in die dagen te Utrecht vertoeven De feesten bestaan uit boottochten uitstapjes per wiel concerten enz terwyl de Vere nigiDg t b van het Vreemdelingenverkeer c aan de bondsleden een concert met vuurwerk aanbiedt in TivoU Augost Lehr de Doitsohe wielrgder die door zgne landgenooten ono verwin nelyk werd beschouwd is te Luik gnlagen door den bekenden Protin De wedstryd ging om tienduizend francs Bg den eersten faeat werd Lehr geslagen met een half wiel bg den Iweedentheatc op eene baan van v fduizend Meter bleef Lefar niet minder dan twee wiellengten achter Tyd 4 min 21 sec Lehr heeft een nieuwen wedstrgd voorgesteld Ook staat er een matob in t zicht tasschen Banker Amerika Sden Protin en Lehr De groote wedstrgden woarby ook de kampioenschappen van het vasteland van Sorops verre n zoUen worden hebban Zaterdags en Zondags phiata op bet sport terrein Het Handelsblad verhaalt een mooi geval Het was in Artis c Gebruik makende van den mooien zomerdag waren vele Amsterdammers en vreemdelingen den Dierentuin gaan bezoeken Onder de wandelaars bevonden zich een dame en een heer vreemdelingen schijnbaar De heer trok ieders aandacht door zyn merkwaardig lange en goed verzorgde suor I Voor de Amsterdamacbe rechtbank stonden I gisteren weder eenige personen terecht wegens het vervaardigen eu uitgeven vau valsohe geldstukken rgksdoalderi guldens en kwartjes De hoofdschuldige een recidivist Bot genaamd had de valsche munt met behnlp van gipsen matrgzen vervaardigd en een paar vrienden hadden de uitgifte beproefd onder anderen eenmaal aan het bujffet van PlanciaB toen daar een tooneelstuk werd vertoond Ala stukken van overtniging waren degipavormen en een zinken plaat waarop gipsafdrokken aanwezig Ouderscheidene getuigen werden gehoord o a de verhuurder van het perceel waar Bot zgne werkplaats had gevestigd en die ook al met valsch geld was betaald Maar de meest bezwarende getuige was een zekere Boersma een gevBDgene Deze waa in bet Hnis van bewaring Bot s buurman geweest De wand die de beide cellen scheidt had de beide heeren niet belet met elkander te keuvelen En zoo had Bot aan Boersma omstandig verhaald wat hg had uitgevoerd en hoe hg in den val was De vreemdelingen stonden voor de apenkooi zy vonden het erg aardig de dieren met besohuitjeB te voeren Ds oppasser maakte hen opmerkzaam dat een beele groote aap onder dïtR bijnawn vbq den geest van Boikalootc bekend niet te vertrouwen was en men zich niet ie dicht by het hek moest wagen De heer stoorde zich bier echter niet aan de geest van Boiksloot zat heel stil boven in het hok mat een gezicht zoo oonoozel alaof hg de ouobnld in persoon ware Plotaeling scbynt fo ftsp iets ontdekt te hebben Als een bh lcRetlajÉiraal springt hy naar beneden pakt dei i w beet en verdwynt er mede Een in Aran ontzetting van den heer de dame valt flauw een homerisch gelach stygt op nit bet publiek Wil u uw snor terug hebben mynheer vroeg de oppasser met moeite zyu lachen be l dviag nd Maiir de beer was verdwenen En de geest van Buiksloot peuzelde met innerlyk genoegen de valsche suor op die zooeven nog de aandacht van alle Artis bezoeker trok Ze waa £ 00 lang en zoo goed verzorgd De aan Bot toegevoegde verdediger mr Jolles verzette zich tegen bet verhooren van Boersnu onder eede daar deze tot eene ge vangeniaatraf van drie jaren was jeroordeeld met zekeren Mr Baker ivZeg liever dat je my die informaties niet wilt geven dan dat je my beliegt Ik verzeker je dat niemand zal weten uit welke bron ik geput heb EnËn besloot Seifert de asoh van zyne sigaar wegnippend zeg dan maar eena wat a wilt weteu kan ik er een antwoord op geven dan zal ik het niet laten want beleefd ben ik Goed Seifert Vanwaar is dia Mr Baker afkomstig wat weet je van zyne positie en in welke verhouding staan jelui tot elka r Ats je my die drie vragen beantwoordt trek ik myne aanklacht in en vergeet je misdaad en desnoods je zelf ook Ik moet u eerlijk bekennen mynheer von Helmatedt dat de beantwoording van dergelijke vrageu mij om honderd redenen onmogelyk ia Be eerste daarvan is dai ik zelf niets nauwkeurige van dien man weet en de negen en negentig andere salt u roy zeker wel schenken Helmstedt zag zijn landgenoot een oogenblik scherp aan en stond op Wel Sir sprak hy koel u wilt niet ton goede dan zullen wy het anders probeeren 1 Hy lette ijlings zijn hoed op en ging zonder meer naar Seiferf om te zien naar de deur Kr lag geene berekeningin die beweging want tegenover zoo n goalepen apitsboof gevoelde Helmstedt zich te zwak en hy hegreep dat hy de hulp van de politie noodig zou hebben om Seifert tot rede te brengen Seiferta oog volgde hem een oogenblik in ge8pa oen verwaebting