Goudsche Courant, zaterdag 3 augustus 1895

Met het oog op het groote succes dat de Toi rstelling van de Zaanache brailoft deze week op OndHoUand ondervond zoodat velen geen plaats konden bekomen worden thans pogingen aangewend om een herhahng dor voorstelling te Terkriigen Ouder de verdere reeds bepaalde feeatelgkheden komen voor aanstaanden Zondag worstel wedsirgd uitgeschreven door de Athletenolnb HoIlandia op het middenterrein der wielerbaan afgewisseld door eenige toeren op bet rgwiel door den jeogdigen kunstrijder Jaap Denmer Cramer uit Utrecht Des avonds wordt op de baac een wedstrgd gehouden tasachen veraohiJtende beroepsrgders waaronder Protin kampioen van Europa Haotvasten Bnrrisowaky Op 8 Augustus zal op het terrein optreden het zangkoor van tAmatels Werkman c bestaande uit 100 zangera en op 10 dezer zal de Gymnastiekvereeniging Spartacus c een uitvoering geven op het middenterrein der wielerbaan Voor de tentoonstelling betreffende het brandwezen is thans ook het tijdstip vastgesteld Zg zal gebonden worden tgdena het brandweercongrea van 17 September tot 5 October Een aantal speciale bekroningen zullen de iuzendera norden uitgereikt Men meldt uit Amsterdam In eene vergadering der werkstakende sigarenmakers werd gisteren het volgende medegedeeld omtrent de geachiedenia dezer staking Maand werd door de weifklieden bespeurd dat de vereeoigde patroons uitsluitings plannen koesterden In den avond van dien dag vergaderden de besturen van den Nederlandachen sigaren en tabakwerkersbond en van de Amsterdamscbe afdeeling om maatregelen te treffen voor het geval de patroons inderdaad tot eene daad zouden komen Dea Dinsdags was men verwonderd de proclamatie der patroons nog nergens aangeplakt te zien Men besloot intoBscfaen bet werk te staken zoo zg mocht verschgnen Des Woensdags eindelgk gebeurde dit Commissiën uit de werklieden bezochten do fabrikanten om dezen de gevolgen dezer daad voor te honden 432 sigarenmakers rerlieten de febrieken De meeste patroons bleken eene samenkomst te wenschen van het bestnar der patroonsvereeniging en dat der Amsterdamsche afdeeling van den Bond Van de aud re zgde was men evenzeer daartoe geneigd £ en schrgven werd gericht tot deu secretaris der patroonsvereeniging den heer Bergman Carels om eene zoodanige conferentie nit te lokken Een antwoord werd ontvangen waaruit bleek dat de samenkomst waarschgnlgk gisteravond zoa plaats hebben Later echter kwam bet bericht dat het bestour der patroonsvereenigiog eerst eene ledenvergadering moest beleggen zoodat de conferentie nog niet kon worden gehouden Gisteravond werd daarop in eene hnisbondelgke vergadering van de afdeeling van den Bond besloten dat de atakers niet aan het werk znllen gaan op de fabrieken waar het uilsluitiogasysteem ia toegepast dan alleen wanneer deze bg overeankomat metde patroonB Bond8fabriekem geworden znllen zgn voldoende diVolgensjVooi l ade r i ILn boord aan i zesjbe lragei Ipeti chÜgej bdjEQtte lucht v4 laadbonwera hét graan vooraijiuht dus bfjiiler weer ho droogte noqdig VJBet öt nenieri vari vbcjit voedsai uit den ipond heeft ojpgeh ndem ntjmoetöu deze 4kPJ mt het MlerstfeUttoU vaifden halm naa fboven iu dtij ori li tord vervoerd en dat gebeurt aUeeu goed onderden invloed van liéht en bg droogt Omdaleen heidere lucht en dfoog weer het meest bunoordenwind Ie wsöhten zijn hoopt men dan ook dfi westeiyka winden ona voor een tijdjeverlaten want teen noordenwind geelt awaarkoren Te Huizen Gooiland is gisternacht te ongeveer uur door een onbekende oorzaak brand ontstaan in eene boerderg In een oogenblik tgd stond het geheele gebouw in lichterlaaie loodat de bewoners ternauwernood tgd badden om zióh te redden Van den inboedel enz werd nietA gered de schado voor de beide bewoners is zeer aanzienigk De verbiodingadam tusechen Ameland en Holwerd begint levensgevaar gk te worden De dam naar t Hoofd bg Holwerd is voor paaaagiera haaat niet te begaan Het komen op t poatachip wordt daardoor zeer lastig Gistermorgen warden aan t Hoofd bg Holwerd een viertal oaaen geloat Twee er van gingen ze6 int en zgn zeer zeker verloren gegaan AaoKevaDgeo 1 Mei TUd van Greenwlcii Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Zomerdleost 1895 60UDA eotubdam 18 82 18 89 f 18 88 18 48 18 68 1 44 JtOTTlRDAU 8 61 10 88 10 88 10 89 10 40 10 68 7 69 8 08 8 18 8 88 DEK HAAG GOUDA iHlie 6 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4610 1411 8618 161 88 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 6 117 53 Toorb 6 64 10 80 1 44 8 17 Z Zilgv 08 10 86 1 68 18 Ze ll l 10 4 8 0 0 48 OiHidt 80 7 60 8 18 9 9 6810 1810 67 18 06 18 46 8 80 8 14 3 88 4 18 4 43 6 47 6 5S 8 81 Stopt te Bleuwiik Kriiiiweg en Nootdorp Leidrehendam UTEBOHTOOODA 10 11 34 18 60 8 10 8 68 4 48 8 10 88 11 61 4 18 8 68 10 31 4 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 0 AHSTIlDAliOOVDA AutanUuuWp 6 60 8 16 9 66 11 8 40 4 86 0 86 S In Chnd 1 80 9 04 ltJ4 18 1 i B0 8 8 7 4 8 4 11 1 8 84 9 6411 181 10 0 10 16 10 87 9 8810 88 11 48 De rechtbtnk wmb eobfcer dit Terzet tbd de haod oa in nutdkamer re aderd te bobben OTerigeni heette Bot alles wnt Boersma vertelde liegen en bleef hg zyne achnld ootkeanan terw l Eg die het geld hadden Ditgegeven beweerden niet geweten te hebben dat het Talich waa Echter kon Bot geene opheldering geven omtrent de vlekken op de zinken plaat het fshemisoh onderzoek heeft uitgewezen dat deze vlekken gipBatdrnkken zijn Bg de openbare promotie der leerlingen van het Oymnaiinm te Utrecht sprak de rector de heer dt W H van de Sande Bakboyaeu eene rede nit waarvan hier een gedeelte volgt omdat daaruit o m kan blgken boe ook door mannen van het onderwga de dienst bg bet reservekader heilzaam wordt geacht voor de opvoeding en ontwikkeling onzer jongelieden Hg zeide o a £ r ia nog eene bijzonderheid die ik moet melden maar van geheel anderen aard Op het gymnasium heeft zich een veracbijnErel voorgedaan dat in het eerst vreemd scheen en dat iemand die daarmede onbekend ons gymnasiom bezoekt zou hebben doen vragen of de leasen ook gevolgd worden door militairen In eenige der hoogste klassen zag men wel eena den een in grenadiersnniform anderen in de nniform van het 5e regiment infanterie die leertingen namelgk welke deel uitmaken van het reservekade Mg was door den commandant gevraagd of het ook zon binderen dat eenigen aldus gekleed de leasen bgwoonden daar zg dadelgk na het eindigen daarvan aan de oefeningen in de kazerne moesten deelnemen Met geroatheid mocht ik daarop een ontkennend antwoord geven en de nitkomst heeft geleerd dat ik mg in mgne leerlingen niet bedrogen had Wat de eerste maal eenig opzien weicte werd al spoedig ala eene gewone zaak beschouwd en dank ig den vrggevigen bepalingen van het legerbestnur behoefden die oefeningen het onderwgs niet te schaden Het spreekt wel vanzelf dat ik mg geen oordeel aanmatig over do militaire waarde eener instelling die geheel bniten den kring ligt waarin ich mgne gedachten gewoonigk bewegen ik heb mg er steeds van onthouden de toetreding rechtstreeks aan te prijzen en in ta grgpen in eene beslissing die den ouders toekomt maar toch heb ik baar met ingenomenheid begroet ala iets dat voor de opvoeding en ontwikkeling van jongelieden heilzaam is Hei ia goed voor hen en voor iedereen dat zg een tgd lang verkeeren in eene geheel andere en t ob geschikte omgeving dat zg gewend worden aan stipte orde en tnoht en dat zg gehard worden door de wel eens ongewone maar inderdaad gezonde licbaamsoefening die het soldatenleven aanbiedt en die geheel ieta anders ia dan de vaak verderfelgke overspanning die door wedatrgden wordt geëiacht Ware wat onze jongelieden doen niets dan eene aardigheid werden ag geleid door de zncht om eene versierde kleediug te dragen ik zoo anders spreken maar niet gdelheid te bevoi eron is de bedoeling van het li erbeitnur eu zg zelven het is reeds gebleken besoboawen hun werk als eene ernstige zaak die voor henzelron en voor het algemeen onttig ia Do verjaardag van H M de Koninginfiegentea zal zooala reeds kort gemeld is op het tentoonstellingsterrein te Amsterdam feeatelgk gevierd worden Behalve de gewone concerten znllen exercitiën plaats hebben van hot vendel op Ond HoUand en zat s avond een schitterend vuurwerk worden afgestoken met verschillende interessante nummers Voor den wedstrgd van zangvereenigingen zgn reeds een aantal aanvragen ingekomen daar echter voor verschillende vereenigingen eenige voorbereiding noodzakelgk ia beeft het comité den termgn van aanmelding verlengd tot 7 AngnstuB Het plan beslaat om aan de weezen der verschillende gezindten gratis toegang tot de tentoonstelling to versclmfFcn 10 17 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 18 09 8 80 8 40 8 41 8 64 9 01 9 10 08 8 18 81 19 86 7 86 7 83 7 89 7 4 7 8S Oouda MlKirdr oht KieuwarVrtrlt Oftpel Holt rdftm 9 86 10 11 86 8 8 88 7 47 8 40 Eotterdam 6 0 pollB i lO Nieuwtrketk 8 10 ItaoTdnoU I oud 8 88 8 66 8 68 10 11 7 46 8 07 8 18 OODl DIN BIAS Goudo 7 80 1 86 9 09 9 87 10 80 10 60 18 19 18 861 87 8 88 8 47 4 46 6 87 7 14 7 4 8 J9 Z J1 7 48 8 47 1108 18 87 4 67 8 01 2 gw 7 B8 8 6B 11 18 1 4 6 08 t 8 18 Vootb 8 07 9 08 11 17 18 68 i 6 80 8 88 H H 1S 9 7 10 07 10 48 11 8 18 48 1 08 1 67 4 86 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 OUD ASTBICHT OoidA 6 86 40 7 66 8 09 8 81 9 06 10 19 ll 18 48 8 88 8 17 4 18 4 47 6 67 6 8 81 10 1 0 d w 6 60 6 64 11 14 8 87 7 10 10 89 8 6 8 11 10 19 11 16 8 81 4J0 18 10 1 4 47 6 4 WoMd i 6 69 7 08 8 1 ll 8 8 46 8 84 6 06 17 7 18 8 48 10 87 Dirwkt 0 18 7 88 8 88 8 41 9 9 87 10 61 11 46 1 80 3 08 8 60 4 48 6 99 86 7 46 9 0411 GOUD A A II8TERSAH Ooildt 4 40 8 81 10 01 11 ÉliinliM Wd 7 6 9 10 10 60 1M6 Bg de gereohtetgke achonwing te Leiden van het Igk der vronw woneode op het Kortenboach te VGravenbigu moet gebleVen zgn dat zg gestorven is aan eene aehedelbreuk veroorzaakt door den slag met een melkkan haar door hare dochter toegebracht Voorta moet gebleken zgn dat de dochter niet de bedoeling bad hare moeder te treffen maar zg het gemunt had op haren vrger Het waarzeggen in onusn tgd De Arnh Ct achrgft Een onzer le ers deelt ona de volgendebgdrsge tot onze volkazeden mede iGistermorgen werd vóór zeven nor gescheld Opde vraag myner vrouw aan de meld wie zoovroeg ons een bezoek had gebracht verteldedeze dat het eene oude vrouw wa die haarhad willen waarzeggen De dienstbode heeftat een vrager en meende daarom dat zg haargeld beter kon besteden Maar de waarzegsterdie zeide ook met bet ei te werken vrof metaandrang waar het vorige meisje was aan wieZIJ meuigeu stuiver bad verdiend door haarde toekomst te voorf pellen iDie had geenvrger diensten inon die het Van Heel belangrgk is dit venaal nipi maar misschien zat het toch onze geduwde ktzeresaen in eresseeren dat tonvijl zg dea mo j gen8 nog slapen of haar toilet hiakeu 4an ha boden de toekomst wordt voorapelj thans ambulante waakegsters h nuchtere ochtenduoir voor de uitOef haar vak gebrnikei biog i De leeraren enil onderwgzers aa l e Ambachtsscbool te Dolnrecht hebben zÏQ op hetvoorbeeld van wat eldera gedaan ia aaneengesloten tot I eene vereeniging ten einde tegeraken tot dö vbrming van een Nationalet Boud ter bevordering van het aoklkiohtsooderwgs Eènp voorloopige cpmmi8i è ia benoemd 1 ir 1 H p het ïijianataanide interiliationaal congreatesen het mtiabroik van alcoholische dranken tei Bazel z ll 0i a als Ei irejier optreden prof drj J J P Valeton Sr te Amersfoort afgevaardigde van de Nat Chr OehoelontltOnüingsveKeenigiug in Nederland pe heer mr J Heemskerk Azn Zal rapport niwrengen over den toestand der zaak sedert h vorige congres 1894 95 Hare Majesteiten zullen Zaterdag een bezoek brengen aau de vorst en de vorstin van Benthej m en keeren s avonds op Het Loo terug ene afgrgtelijke ontdekking is te Chicago gedaan Bg gravingen in den kelder van een huis dier stad vond men tw ee gemetselde gewelven van zes bg drie voet die met kalk gevold waren In de kalk vond men bundels vrouwenhaar De politie werd gewaarschuwd en weldra bleek dut lu deze woning onlangs twee vrouwen spoorloos waren verdwenen Men vermoedt dat zg door den bewoner een zekeren Holmes vermoord en hare Igkeu iu de gewelven begraven zgn Toen deze vondat bekend werd meldde zich bg de politie een man aan die geraamten opstelde Hy vertelde dat Holmes eenigen tgd geleden de losse beenderen van een vronwengeraamte had gebracht mat de opdracht ze saueen te voegen tot een goed geheel Andere aanduidingen wgzen er op dat Holmers die in voorloopige hechtenis ta een aantal vrouwen meu spreekt van dertien vermoord zou hebben Te Athene is gisteren een patronenfabriek in de lucht gevlogen Zes werklieden zijn gekwetst De schade is zeer groot Omtrent de nieuwe atoomachepen die voor de maatschappg Zeeland c in aanbouw ztjn deelt bet Engelache vakblad Engineer de volgende bgzonderbeden mede 3 44 4 60 6 84 7 11 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 6 48 8 60 7 80 8 10 8 60 4 03 O O ü D i 11 60 18 80 18 08 9 UttMht WMrdeD Oudewiter Oouds 88 7 60 6 68 8 11 7 07 8 19 7 80 8 88 9 84 De romp van het aobip wordt door atalen waterachotten onderverdeeld Achteruit wordt een groot dekhuia getimmerd en aohjter donachoorateen tusachen de raderkasten eeae ruimebrug voor de paaaagiera Voor dea acboorstoenzgn de kommandobrug met de atuurinriMkgen een dekhoia waarboven eene brag vc Venuitkgk De drie bruggen zgn met oUcaar ingemeenaohap door loopbruggen hoog genoeggeplaatat om de op het bovendek aapvezigepassagiers niet te hinderen w men iehottt paa tteo Op alle drie de dekken zgn de pasmiersinrichtingen getimmerd voor de 2ej itaasB vooruit Midden in de lengte van het fwuterdekbuis is de toegang voor de Ie kl poaaagiera Dit gedeelte is met mahouie t eo achdoorn bewerkt Op dit gedeelte ook uit een aaion bewerkt in mahi van verschillende tinten beatemd Vj sagiera van hoogen rang en vjer di Het overige gedeelte van dit dekhuij rooksalou Het eetsalon en bet dameasalonlL bet maindek Het eetsalon ia betimnl l atglen en pilasters van mahonie emi hout met schilderatnkken als paneajl damesaalon met Liticrusta paneelen geschilderd ia lichte zachte kleuren richtingen voor de passagiers 2e klul uit een eet èn damesaalon op het VI een ajuit p het tusschendek ii juiten zgn kobien en rnstbanken g Het aantal Ipü agiers Ie kl t edr dat dei Se kltj 72 De schepen woi triBch verlicht j voor v entilatie I I briften van dön lledig tel reddinij I en 4 gweel mé la te d geo bevalr vo rekt ii et t 11 rt fa f er ia v üót bet rgM bfjiper weer DOol jn He aantaj Joukje Fostma dl bardrgdster op schaatsen die zich mag verheugen in de protectie van den bekenden spoH ieveuden Eugelschman is reeds volkomen tehuis op het haar geschonkea rgwiel zg vliegt daarmede langs de straten en wegen alsof ze het reeds jaren gedaan beeft De oorzaak van den ramp staat nog uiet volkomen vaat ofacfaoon men aanueemt dat bg het zoeken naar een lek in een der spiritustanks de veitigheidslamp door een straal der wegspuitende vloeistof gotroffen en zoo de ontploffing ontstaan is waardoor een opzichter brandwonden aan gelaat en handen bekwam Hg liep naar builen en riep een andere opzichter te hulp maar to n deze verscheen stond alles reeds in volle vlam Het vuur tastte twee naburige gebouwen aan in een waarvan 50 000 zakken saiker 20 000 vaten vet ebben hout enz waren opgeslagen spoedig vormde het blok gebouwen tuaicben de Norderaandatraaae het kanaal en bet Norderloob een zee van vlammen Maar weldra waren ook de apuiten aangerqkt en werd de brand nit 31 trompen bestreden Het kantoor en daarachter liggende entrepots met 120 000 zakken suiker verder de sprit en houtbergplaatsen moesten vooral beschermd worden dit gelukte slechts met onzaglgk veel moeite een groot levensgevaar voor het personeel was de brandende jenever welke dreef overatraat en binderde het blaascbingswerk te drie uur was het gevaar voor de kantoren der Exportmaatschappg zoo ernstig geworden i SB 9 67 11 18 10 04 10 11 8 68 4 80 9 03 6 81 10 18 9 10 O SO SU 6 87 0 44 e 60 10 87 II 80 8 06 9 41 V SU 9 6 V 6 61 S SS 10 08 8 1l 8 881 9 63 10 02 10 18 7 60 8 09 9 07 9 88 9 86 8 41 9 49 8 86 10 84 10 64 dat I114U da TOornBamste boeken id reiligheid bracht twee aren later wan men ech r den brand zoover meester dat geen verdere oobeilen meer te vreezen waren De jenever en wgnentrepdtu zgn gebeel vernield aleohta de muren rgzen nog nit de roïne op Ëergiflteren bracht de minister van binnenlandiche zaken de heer mr H van Houten vergezeld van de refereudariasen van onderwas en van kunsten en wetenachappen de hoeren Hnber en De Stnira en van den rgkabonwknndige voor de gebouwen van onderwga den heer Van Loekhofat een bezoek aan de Polytechniache School te Delft waar de veraobil lende locatiteiten en hulpmiddelen door den Minister iD oogenachonw werden genomen Ook het üienwe Geodesie gebouw en bet tei rein waar bet bacteriologiach laboratorium in aacboQw is werden door den miniater en 4 hem vergezelleude heeren bezocht Ëen onecht gezantachap Terwgl uien t St Peteraburg met het Boelgaarsche gezA tscbap nogal ingenomen was begint de AbeBayniacbe deputatie de menschen t vervelen zoo zelfa dat men nu op het deukoeeld ia gekomen dat zg eenvoudig bedrog ie e ne uitviDc iug van den reizi Leontjef die naam w l maken Tot dat heeft hg zich wordt beweerd eerat eene ling ilaar Abeasynië laten opdragen en teruggekomen met eep paar Abeaayniëra hg voor een biaacbop en een prina laat Ie nal danin deelt all bedenkelgk jiti nseï tegen de echtbeÉ van de AbeSByr e groeten mee dat de smaragden c va Sa nouazegel y een zoof naamde Abojl iachOjiorde van glaa blgken te zgn Tron a Voa0t de l jofdredaotear van bet blad bg W beataali in Ab aynië geen tidder lor n eM tieontjef heeft er blgkbaar onderweg uitgevonpen na ziine reiegeoooten e hebben dat men in Rusland aankomdi zonder ridderorden om J V Ito tji CtiateifD zoQ krommenie een gerechtolgke verkoop plaats v b eu Tien jveldwachtera en zeven rgkaambtenaren waren aanwezig doch ook Reems Er waren ongeveer 60 voorwerpen die verkocht konden worden De ee te 50 evenwel werden tevergeefs in veiling gebracht er werd geen bod op gedaan nit de ülrijke omstanders Eindelgk werd een linnenkast door een der ambtenaren voor f 20 gekocht Reens hield nu een collecte onder het p bliek waardoor hg in korten tgd de f 20 bïj elkaar had o a werd er door iemand een goud tientje geofferd en de kast werd nn voor den eigenaar teruggekocht Ondör groote hilariteit kocht Reens voor een dubbeltje nog een doofpot dien bg openlgk beloofde aan de Tweede Earner te zullen opzenden Daarna bracht een talrgke menigte onder het zingen der socialistische liederen de ambtenaren die de door ben gekochte voorwerpen weer naar den trein Tel Id een patronenfabriek nabg Athene beeft door onvoorzichtigheid een ontploffing plaats gehad Elf werklieden werden zwaar gewond en vgf zgn nog deuzelfden dag bezweken Een trein door een windhoos overvallen De trein van Plombières naar Parys werd eergisteren door een hevigen windhoos overvallen zoodat alechts de tegenwoordigheid van den machinist die uit alle macht remde verhinderde dat de trein nit de rails geworpen werd Bgna alle vensters der waggons werden door bagelsteenen zoo groot als dnivsneieren verbrgzeld Toen de trein te Parga aankwam moesten verscheidene vroQwen die het door schrik op de zenuwen gekregen hadden de hulp van den Btation eneesbeer inroepen Op het internationaal aardrgksknndig congres te Londen heeft Andrée zgn Pooltocht per ballon verdedigd Er volgde eene discussie waarbg het plan eenerzgda voor onmogeIgk en zelfs voor dwaas werd uitgemaakt andersgds evenwel werd toegejuicht De vraag werd gesteld hoe Andrée dacht terug te komen ala zgn ballon weg was of onbruikbaar bij gebrek aan gas Andrée antwoordde dat hg per slede zou terugkeeren en verzekerde tevens dat hg het noodige geld voor de expeditie reeda bijeen had In de machinefabriek te Dolken bg Venlo kwam een werkman in aanraking met een drgfriem en werd geheel vermorzeld Qescbikte kiezera Het volgende biljet waa te Borger aangeplakt Riezera I Aangezien door de kiesvereeniging droowe namond geatverteert hebben dat H Hoapera zga kan etuur heeft ingetroken het welk eene bealiate onwaar ia beveelen wg hem ten zeer stes aau Ala een waar en opregt lit der gemeenteraat Namens Eenige Kiezers Een hevige brand vernielde in den afgeloopen nacht het casino Puteaux in rue Fortier te Pargs Gisteravond waa in het gebouw een geoi aniseerd door de aocialiatisch revolutionaire vereeniging van Saint Denis en de tooneelvereeniging der socialistiach revolotionaire joogelingsvereeniging Byna 1000 personen woonden dit feest bg Omstreeks één uur was het feest geëindigd en werd het gebouw gesloten Nauwelgka tien minuten later werden de bewonera der wgk opgeschrikt door een ontzettenden knal en op het zelfde oogenblik sloegen da vlammen uit de vensters van het oaaino De brandweer die onmiddeiyk ter plaatse was kon het gebouw niet meer voor ondergang behoeden Men gelooft algemeeo dat het onheil aan kwaadwilligheid moet worden toegeschreven de directeur der inrichting meent integendeel dat het ongeval door onvoorzicbtigbeid werd veroorzaakt Een exerceere nde troep door den bliksem getroffen Dezer dagen stond de eerste Inatruetie compagnie op het exercitieterrein te Rendsborg met bet geweer aangetreden Decopipagniejiwas in escouades ieder van 16man opge stqui en yoerde de handgrepen met het geweer uitl Een onweder dat reeds eenigen tgd gedregd had barstte plotseling los en onmiddelIgk daarop oeg de bliksem in het achterste Ud van een der eacouuades die het geweer yAvet had eo sprong van bajouet tot bajonet qver terwgl de geweren uit elkander gerukt W den of gedeeltelgk smolten Alle mansohappern der getroffen escouade vielen tegen den grtmd ev0nala die der escouades die op 12 pas afstand Voor en achter de getroffen afdeeling wftreo opgesteld ïfen vrgwilliger in het ongelukkige gelid waa onmiddellgk dood de blikaem waa daar hij geen geweer had door zgn liotaam in den grond gealngen Het geheele lichaam van den man was overdekt met blaowe en groene vlekken en strepen De instructeur S uit Barnkrug in Kehdingen werd zwaar gewond beide slapen werden hem opengerukt terwgl zgn bril smolt en iu zgn gelaat vaatbrandde Hg Igdt verschrikketgk doch men hoopt hem in bet leven te kunnen houden Den instructeur J nit Lüdingworth werden beide beenen verlamd De meeate getroffenen konden zich hinkend en lennend op hunne geweren naar de kazerne sleepen vanwaar zg naar het militair hospitaal werden vervoerd Tegen een wielrgder die door zgn onbeaniad en hard rgden op den R kswgkachen weg te a Gravenhage een 3 jarig knaapje omverreed zoodat diena kleederen scheurden en het een bloedend wondje aau de kin bekwam werd door het O M bg het kantongerecht aldaar een geldboete van f 15 subsidiair 3 dagen hechtenis gevorderd Het onderzoek naar den dader van den aanslag op den hoofdcommissaris van politie Krause heeft tot heden nog niets opgeleverd Alle verdachten werden weer op vrge voeten gesteld en de ambtenaren der staatkundige politie zgn van hun opdracht tot medewerking ontheven daar er absoluut geen reden is gevonden om aan te nomen dat men hier met een anarcbiatischen aanslag te doen had Bntteolandsch Overzicht Eergisteren hield het Engelache Ministerie zgn eerste zitting na de verkiezingen De faeeren verkeerden natuurlgk in nogal opgewekte stemming Chsmborlain werd bg zgn komst door de bniten wachtendo menigte luidruchtig toegejuicht Dit verdiende hpj want hg heeft wellicht bet grootste aandeel gehad in den strgd tegen de Gladstoneanen De cgfers van de verkiezingen worden nu meer in bgzonderheden bekend Wg voegen er tnsBchen haakjes de cgfers van de vorige verkiezinG bg Oonaervatieven 340 268 uuiooiaten 71 47 te zamen 411 315 liberalen of Gladatoneanen 170 270 anti Parnellisten 70 72 Parnellisten 12 9 werklieden 2 4 De oppositie kan dus wanneer zg aaneengesloten blgft 259 man in het veld brengen De conservatieven hebben derhalve nog een meerderheid van 13 stemmen zonder de unionisten Dertien stemmen meerderheid wordt echter in het Engelsche Lagerhuis te gering geacht Maar ook zonder dat bestaat er bg de conservatieven enkelen uitgezonderd volstrekt geen neiging om zich na de overwinning van de unionisten af te scheiden Samen heeft men de overwinning bevochten en het zon innfairc zgu de unionisten vaarwel te zeggen nu men hen niet meer direct noodig heeft Dat ligt ook niet in het karakter van de conservatieve Engetschen Zooala men ziet is ook het cgfer der unioniaten aanmerkelgk gestegen Dat zal den Gladstoneanen het meest hinderen want na de scheiding giug het wachtwoord rond niet te rusten voor de laatste unionist uit het Li erhuis verdwenen was Dia verwachting was te ongergmder omdat wat gehalte betreft bet zwaarste deel der liberale partg Gladstone wegens Homüa Rule den dienat opzegde Opmerkelgk is de verandering in Schotland bg deze verkiezingen Schotland werd altgd beschouwd als een vaste burcht van de Qladatonaaoen en slecbts hier en daar werden enkele conservatieven verkozen nn staan bier 33 unionisten tegenover 39 Gladstonianen WaU de verkiezing van een voorzitter van hel Engelache Lagerhuis betreft is reeda een besluit genomen Ue Stattdard deel nu mede op gezag van deu heer Arthur Balfour den leider der Tory s dat de regeeringspartg zich niet zal verzotten tegen de herkieziug van den liberalen afgevaardigden Gnllj tot Speaker Daar in di n ministerraad werd besloten de bealiasing dezer qnaestie over te lateu aan de afgevaardigden zelven kan derhalve de herkiezing van den tegen woord igen president als verzekerd worden beachouwd Trouwens de beer Golly beeft gedurende den korten tgd dat hij den voorzitterastoel innam zgne taak goed gevuld Het zon derhalve zesr onbillgk geweest zgn indien nu een ander zgn plaats moest innemen Immers de liberalen zootang deze do regeering voerdeu hebben zich evenmin verzet tegen de geregelde herkiezing vun den heer Peel Gully s voorganger ofschoon deze afgevaardigde eer tot de il conservatieven dan tot de liberalen moest worden gerekend De Belgische Kamer heeft met zitten enopstaan het voorstel aangenomen om do alg6oieeue beschouwingen over de schoolwet tesluiten De commissie tot onderzoek van de wetsveorstelleu der afgevaardigden Coremans en De Yrieudt tot gelgkstelling van de Ylaamache taal met de Franscbe heeft oen gunstig rapport uitgebracht op de volgende gronden Volgens de laatste volkstelling van 3 December 1890 kannen op een bevolking van 6052 013 zielen ongeveer 3 500 000 Belgen Vlaamsch Viervgfden daarvan spreken alleen Vlaamach Deze laatsten hebben alleen of zullen dit bg hun politieke meerderjarigheid krggeu aan de uitoefening van de openbare macbt het aandeel dat de herziene grondwet hem geeft en oplegt en deze drio miliioen Belgen hebben het recht de bepalingen der wetten te leeren kennen in hun eigen taal De twee WaaUche leden der commiaBie bestrgden dit standpunt Zy zien in het gebruik der Vlaamsche taal een maatregel die de rechtelijke praktgk en de parlementaire beraadslagingen in heillooze verwarring zal brengen de Walen tegenover de Vlameu in de Kamer iu een on der geschikt positie zal brengen en het meereodeeL hunner namelgk die welke de Vlaamscbe taal niet machtig zgn van openbare ambten zal aitsluiteu Zg zgn van oordeel dat het maken van een officieele vertaling in het Vlaamsch die gebruikt zal worden waar dit noodig of weaschelgk is volkomen aan de behoefte voldoet en zgn voornemenens in dien geest t envoorstellen te doen De Franscbe expeditie naar Madagascar die reeds eenige weken in deomstreken van Suberbieville is gekampeerd schijnt den marsch naar Antananarivo te hebben horvat De brigadeVoiron die de voorhoede van het expeditiecorps uitmaakt ii blgkens een telegram uit Majunga opgebroken en ook de generaal Dochesne en de intendant Gaudin zijn van Suberbieville vertrokken De marsch zal zonder vertraging worden voortgezetc zegt bet tetegnm Daaraan knoopt men onwillekeurig de vraag vast Voor hoelang De wgze wsarop bet exepeditielegur van Mnjunga naar Suberbieville is getrokken een tgdvak vau zes weken gebruikende om eeu afstand van enkele dagmarschen af te leggen is geen waarborg ioor snel handelen Bovendien komt het moeïIgkate deel van den tocht nog aan Het vlakke kustgebied begint nu plaats te maken voor steille bergruggen de enkele passen zgn door de Hova s versterkt en zullen genoden moeten worden Zelfs onder gunstige omstandigheden zal het vervondering baren als generaal Ducheane met zgn troepenmacht vóór October te Antananarivo is aangekomen Dan treedt de regentgd in en als bg dan nog op marsch ia komt er van zgn expeditiecorps zeker niet veel terecht Want vochtigheid en koorts zgn de beste bondgeuooten der Hovas Wat Macedonië betreft de berichten hieromtrent loopen nog al uiteen en het is hoogst moeilgk daaruit op te maken hoe het er eigenlyk gesteld is In elk geval blykt dat de toestand daar Torkge meer en meer zorg baart en dit te meer met het vooruitzicht dat Boolgarge soms vooral wanneer een Russisch gezind kabinet aan het roer komt den Macedoniërs te hulp mocht komen De Porte zal eenige bataljons uit Albanië zenden ter bestrgding der beweging en de artillerie af deelingen in de grensstreken versterken RE mSGEVIJXG BURGEMEESTER ea WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare keunis dat ter voldoening aau art 69 der Wet van 4 Juli 1850 Staatsblad no 37 afschriften van de ProcessenVer baal betreffende de benoeming van een Lid van den Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zgn aangeplakt in de Korte Groenendaal bg de Markt alsmede dat gelgke afachriften op de Secretarie der Gemeente zgn nedergelegd alwaar daarvan iuz o kan worden genomen op lederen werkdag van dea morgena tien tot dea namiddags een ure Gouda den 1 Anguatus 1895 Bnrgemeeater en Wethondera voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Nieuwe DASSEN i en Linnengoed I A van os Al GOUDA Kleiweg E 73 78o GOUDA Beurs van Amsterdam Vor kn slotkoars 941 4 101 1 1 84V4 84 u S 84 b 89 26V 64 ae 105V 68V 90 ujv n 44 100 97 f l 66 681 61 101 60 100 200 186 101 1 1001 I4S 98 80 38 109 97 19SV 187 106 iVJ 54 641 1661 V i 68 81 8 Vl fl 100 98 1 14Ï 1841 ♦ 1 m w 60 eiV 100 87 10 108 1 86 i as 108 30 54 U 220 194 IOC 109 103 103 121 129V 98 401 401 11 1 AUGUSTUS fiEnaaLAND Gert Ned W S BVi dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi HoNOA a Obl Goudl 1881 88 4 t lik Insohrijviag 1862 81 S OosTiNa Obl in papier 1868 8 dito in zilver 1868 6 Po TuoiL Oblig met ooupon S dito ticket 8 Maxw L G Pr Lien cert 6 NTkd HoU IJ Spoorw Mij aaud Mij lot ICxpl V St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Nad Zuid Anrik 3pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 TAUB apQorwl 1887 8 A Eobl 8 Zuid ltal Spwm A H obl 8 Polen Warschau Wsanen aand 4RusL Gr BusB Sptr Mij obl 47 Baltisohe dito aand Fostowa dito asnd 8 Iwang Dombr dito aoud 6 Kank Ch A£ow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 uiaiKA CeDt Pao Sp Mij obl 6 Chio b North W pr G v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver b Bio Gr Spm oert v a lUinoiBGeatral obl tn goud 4 Louisv NashvüleCert v aand Mexico N Spw H lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N ork Ontario tt Weet aand dito Funna Ohio oblig 6 Dragon Galif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn fc Monit obl 7 Ud Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Gol Ie hyp O 5 Ganadi G n South Oert v aand Ven 0 Ballw It Nav Ie h d o O Amsterd OmoibuB My aand Botterd TramwegMaats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad RottenUm aand 8 BKloii Stad AntwerpenlSS SV Stad Brassel 1886 S a HoNO Theisb Begullr GesellBcb 4 Oostenr Btaataleeniag 1860 ADVERTENTISN Bg vonnis van de ArrondissementsRocht baak te HotUrdam dd 31 Juli 1895 is DOROTHBA MABZA ÜVOBIÜQ Weduwe van Doctor GERRIT VROLIK wonende te Rotterdam op eigen verzoek ter zake van zwakheid van vermogens onder curatele De Officier van Justitie te Rotterdam ËNDERLËIN K K Ooit B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 8 1868 Ked Ver Boe llyp Spobl oett