Goudsche Courant, maandag 5 augustus 1895

34ste Jaargang Maandag 5 Augustus 1895 No 6727 mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden g plaat8t van 1 6 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Wroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN firma Wed P B U4 Oouda SCHOUWBURG VAN LIER GROOTE MARKT Zaterdag 3 Au stus 8 uur SE SEIS NAAB CEINA Blgspel met Zang in 4 bedreven Het het grootste Succes te LEEUWARDEN en LEIDEN opgevoerd Preien f 1 25 f 1 f 0 75 f 0 40 lO Mbomiemeutikaarten fto A ITortier Gouw © C SPECIALITEIT in Hcineken S en Haantjes Bieren Echt Ëngelach ea VoUenhovens E2 a R A STOUT Tandarts E CASSUTO Turl markt 172 Gouda uitgraooderd Zoodaga te conaoiteeren van 10 tot 5 aur FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ IK Cheiiiisclie Wisscherij TAN H OPPE HEIAIER 19 Krulêkade JtoUerdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het toornen en verven van alle Ueerenen Dameagarderoben alsook all Kindergoederen Öpeciala inrichting voor het stoom o an pluche mantels veeren bont enz Qordynen tafeikleeden enz worden naar de uienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of g everfu worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z n de pryzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFItEWARIC G HoUandsche uitgave Oiet 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt laarl ka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVeriags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland kortom Tat llllutlutMiMlllimteiraiidiniteceii mü AiriiBrfahlxpeler g S AiterlaiiiExpeller Fqji M a TI m a 1 26 de iMoh Yoeituiifai IB Ae nuerie Apotlielei en H T Ad fiUit r Oo e Bottenlun Te Gonda bg A WOLFF Markt A U4b en DK LAAT en VAN SON apotheker Markt öoud Snelpersdruk fnu A Brikkiun k Zoo MM Wmi VAN F H WEURMAN Door deze maak ik aan mijne geachte beg unstigers en Stadgenooten bekend ik mijn Zaak van af 1 AUGUSTUS heb verplaatst naar de Hopende daar hetzelfde vertrouwen te mogen ondervinden Blijf ik met de meeste achting Uw dienstw Dn F H WEUBMA g3 MaalschapiiU lot Exploitatie van Staatsspoorweften GOEDKOOPEliSGËfEGENHEID Eiken W0E1 SDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankoiuaiging van den Haag llotlerdani laas Gouda Anisterdai Weesper Kiori en Ui recht W4 € Prijzen der Speciale Retourbilletlen Voor de stations DEN HAAG ROTTERDAM Maas GOUDA en AMSTERDAM Weespeipoort Ie kl 3 00 2e kl f 2 00 3e kl l öO en voor het station UTRECHT Ie kl 2 00 2e kl f i dO 3e kl 1 00 De speciale retourbiljetlen worden aan de 5 stations van uitgifte verliocbt den geheelen M4ANDAG en des DINSDAGS lol s middags 12 uur voor den daaropvolgenden WOENSDAG F f t verder de Aanplak en Strooibilletten TRERRIi G l90clober 1895 Uollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot H Loten voor f 10 VBKKKUGBAAR BIJ A BEINEMAir ZK ZANGB TIENDEWEG B 60 Ji isü Patent H Stollen iitt icbsni irosuinn UBÜgltGll Dii elDXlii PraK Osckeniralane Filtrkalinei Warnung Der groMêe Erfolg dan uitbtro FatentH StottMi arrungeti htt Anian zu rorKblaaeriêa Uferthtosen yachahmungen gsgeban Uui kaufê dthtf unurs ateta achewfen H Stollen nar ton u u t lreot odar la telohm Élaanhandlu igan in dman vniar Plakat fwla nabanatahanitj autgahangt Itt = S Praialiatan und ZeuQniaae gnüa and franeo Waarom word ik van mijn zenuwlijdea niet genezen omdat Gi tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Hat 19 niet zelden dat eDOsiDg annbrengeade middolen toerallig ootdetct worden die ia de Iionden van eoii bokwunm K nco l t i OQ K ed aacces hebbon Wac niet Prlasnits e geleerde rntigco der wAterkuur tnutliode witiiia wuoripUiita n bederaHrtsoold roor do Igdende mensobheid gavrorden ia oen oepToudiKe boer Hofft niet een Zweodaob intjoor Thura Brand geoaamd een middel tegen vrou wenziokton auii de baud güdaan die Ittit lancet dor cbirurgen reeds minder aoodaakelyk beefï gemaakt en thaua gomeengocd van allo gonoesbüerön begint te orden Ook op het gebied ter beperking ran teuuwziuktun brglnl er licbt te komen en ook bier ii een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlgkate manier rosuttaton oplevert welke wel in stant isijn de sodart jnron on erandenl aangewende geneeskmidijïe hulpmiddelen zoo nis byvoorb Bromium Yzer Arsenioum enz geheel to verdringon Ër E jn vele menschun die aooh ziek noch gezond agn on tooh klagen dat sij EÏob in liobaam en ziel alles behalve wol gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelf door een vlieg getergd worden ee oo zich zöiven en anderen tot laat uyn zonder bet te willen Vele worden gepiaagdof dooi vreeseyke angst o door droefgeeatigheid kunnen niet alapen en worden door benanwde droomen gekweld Dan zgn er weder undero die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen ea toevallen Eindelük lydeo do rrgston oodor hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al Jeze ongel II kl igen die me op eiken Ireftyd onder elk geslacht en eiken ataud vindt zyu zenuwziek en min of meer de alachtoiFera der jeefwyze van onzen tijd Wie lot rene dezer categoriën van lydera behoort on ingelidbt wepsobt te wordea over d werking eeaer nieuwe rrietbode adresseere zich aan Austerdtuu II CtÉBAX ft Co Heiligeweg 8 WE8TLANÜSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te s Gravenliage reretrekt Gelden op 1 Hypotheek en verkoopt Pauihrteeeu van ƒ 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bü de Heeren Montijn C Co J HOOPT GBAAFLAND j IJ A VAH ERPEES ROIJaC RDS De Directie Frintenips T B PARIJ S Zenden gratis Hl franco lie generate geïllustreerde catalogus in ds Uollandsche en franscho talen fievattaode de nieuwste modes voor het Zomapaelxoen tegen gerranl eerde aanvrage gericht aan MM JULES JILUZOT C PARIS De stalen der nieawste modestoffen in voorraad bij inPrlnt mtw worden ereneesfl kosteloos toegezonden doch men gelteve iluidelijlc de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendingeanaar all Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Coppespondentia in alle talen StoUwerck sche Borstbcmbons gefebrioeerd na Toorschrift van den kon Universiteits Prol Gehm Hofrad Dr Hariesi Bonn hebben sedert 50 Jaren als Torzachtend middel tegen hoesten heeachiieid en aandoening der ademingsorgaaen uitsteekende diensten bewezea Bij spoedige afnisseling Tan warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelensnardig een bonbon te gebruiken Verpakking Goeie fkjm k 25 oenl Alom verkrijgbaar Sliet Pracbtwerk TUAUT JUartelares Teekeu in op ffltmA TUAKT Koningin Verschijnt in 10 a 12 afl groot formaat met PRACHTIGE PLATEN Slecbte 30 Cent per lUl r per post IS Cent Ie aS by eiken boekhandel ter inzage of bjj de Uitgever P STOKVIS WATERRBDS iBoich Hsudelirjerk GU die Hoest gebruikt nit de Blikken Trommel KATER en Co Gedeponeerd OBOSINOBN Ëlk atnkje beeft de vorm van een zittende Kat Gognae fin Boig a 0 i Liter v r£2uSS S2 rAW HAMTBL BOOB P H J V WANKUM J M£LK£BT üoathavw Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltje 25 Cc bg onze bekende Verknopen BINNENLAND GOUDA 3 AngUBtQB 1895 VERGADERING vanden GEMEENTERAAD op Dinsdag 6 Angnstui 1895 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Bekeoingen van de geaobaidieerde InBtellingfn van Weldadigheid dienst 1894 Het bestek voor de vernieawing van deo bovenbouw der brug op de Hooge Gouwe b j de Peperstraat Het I voorstel betreffende den verkoop vai onbruikbare schutterskleedingstokken Het I voorstel van den heer Dercksen betreffende vermindering van bet aantal Onderwyzers op de 2e Bnrgerschool voor jongens Ontslagaanvraag van den beer J J Bertelman alt Leeraar aan de Bargeravondschool Ontslag en pensioenaanvraag van Mej de Wed J E van der Kle n Verboef Onderwözeres in de handwerken aan de lè Borgerschool voor meisjes Het verzoek van den heer H Onderkerl om tot het geven van priraatlessen gebrnik ti mogen I maken van bet gymnastieklokaal by do Ie Ko teloOM School Het voorstel betrefiende w ziging der Verordiining op de heÉBng eener ptaatselflkc belasting voor het gebrnik van de Waag Het programma der Orgel bespeling in d Groote of St Janskerk op Dinsdag 6 Aug 1895 des namiddags 2 nar door den beer J H B Spaanderman Inidt als volgt 1 Mar he sur un thème de Haeqdel Alex Gailmant 2 Feit Sonate nach den Melodie Heil Dir in Siegerkranz und Wacht am Rhein Dr W Volckmar a Akdaote Allegro Moderatjo b Andante con Moto c Finale Allegro 3 Das Kindlein Wiegen A W Gottschalg 5 Variationen über ein Volkslied iür Orgei von F Berner and Adolph Hesse a A dagio W A Mozart b Ali ro voor Carillon Arcangelo Corelli Pluit Concert Ch H Rinck a Allegro Maestoso b Adagio c Allegretto 6 Fan re J Lemmens Door de politie zgn op de kermis aange PEVILhE TOK DK MARSKRAMER Naar het BuiUch 82 tMijoteer von HelmateJtl riep hij halfluid maar de geroe ne hoorde niet en trad over den dreii pei Eeo oogenblik nog Sir riep Seifert en aprong M overeind Helmstedt bleef Btaan eo keerde zich half om zeggende Ik dftobt dat wij at uitgesproken waren 1 tfNog maar een paar woorden 8ir antwoordde Seifert ejn liep naar den vertrekkende toe ffU schijnt heel veel belang in dien man ie Btelleo kb hij iets crnatigerl dan biertoe en daar ik misschien n kleinigbeid tegenover u r ood te maken heb en niet graag ktvaad van u wil scheiden b n ik bereid u de gewsnachte intiohtingen te verstrekken maar op é e voorwaarde Spreek ronduit sooals ik en het verledone zij vergetenJ ffLaten wi ondertussahen weer gaan zitten t is niet noj dig aller blikken op ons te doen veitigen selb al Verstaan t ons niet Mijne voorwaarde is ging 8 ifert op denzelfden toon voort toen zij zich weer op honne vroegere plaatsen gezet hadden dat u vó 5r 4ieuwjaaradag geeu gebruik hoegenaamd ook van m Qe mededeelingen zult maken want ik heb met daij bewuaten heer eene kleine affaire die ik ia mjja kgen belang lie t niet raohtbtu h b Dien bonden twee minderjarige jongens een nit Bommel en een uit Rotterdam Zg worden naar bunne woonplaatsen overgebracht De tweede voorstelling in den Schoawbnrg Van Lier had gisterenavond vele toeschonwere gelokt de tent was op alle rangen zeer goed bezet Met veel talent vertolkte Mevr Julia van Lier Caypers haar ro in Voretenplicht dramatische schets in één bedrgf door Nestor de Tière Het publiek riep haar driemaal terug terwgl baar ook een fraaie mand met bloemen werd aangeboden Het blijspel Primo Donna € van Augost Hendrikx is vol van de grappigste tooneelen Zelden hebben wy koo gelachen als gisterenavond Vooral Mevr de la Mar Kley droeg veel by tot bet sncces vau de heeren noemen wg de heeren Bigot en Morriën Een bezoek in dezen Schonwbnrg zg deb kermiagangers aoohevoleD Onze stadgenoot de heer Dr Jan Prince Arts is benoemd tot adsistent geneesheer in het Wilhelmina Gasthnis te Amsterdam ingaande 1 Septeicber aanstaande Bg kon besluit is met ingang van 1 Oc tober benoemd tot directeur van bet poat en legraafkantoor te Schoonhoven F P H van er Scbrieck thans dïrectaur van het post en telegraafkantoor te Sittard en cot directem van het post en telegraafkantoor te Sittard J A A Schwan thans in gelgke betrekking te Schoonhoven Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk te Schoonhoven ds D Gladder te Schoonrewoerd Zelden zgn in de omstreken van Gouda de aardappelen om dezen t d zoo goedkoop en zoo goed als dit jaar Nauweigks voor de helft van den prgs dien men anders besteedt kan men nu goede aardappelen knopen De oorzaak ervan ia vooreerst bet goede beschot van aardappelen en ten andere omdat er nogal veel Gelderache kralen ui roodputten gegeten worden terwgl anders de kooplui hun aardappelen uit het Westland betrekken Men meldt uit Krimpen s d IJsel Maandag 5 Aug a s 7al onze Bargemeester in de gemeente terogkeéren Half vier zal ZEd met zgne echtgenoote onder eene fraaie eerepoort aan de grens der gemeenten Krimpen en Ouderkerk door de feestcommissie worden ontvangen en naar het gemeentehuis geleid korten termijn kunt u zonder lohade annnemen zou ik zeggen I at doe ik antwoordde Helmstedt zonder zich te bedenken ea ik geef u myn woord dat ik myn tijd zal afwaoliten Flink geeproken Ik ken u mijnheer van Helmsledt en reken op uwe belofte t is toch werkelijk achoon als men om een enkel woord zoo op den zegsman vertrouwen kan I Het ergste is maar dat die woordhouders in den regel hetzelfde van anderen verwachten en daardoor het meest bedrogen uitkomen daarom heb ik dan ook nog cooit een rechter noodig gehad Om kort te gaan Sir onze man gaat in deze streken voor een lijk Alabamur door doch vereohilt alleen in zooverre van mij dai hij buiten m n hartstocht om op eene gemakkelijke manier geld te maken nog een anderen bezit on wel speculatieamourettes met rijke jonge meisjes die hem bij geslaagde overrompeling aardige intreiten opleveren Op dit oogenbhk schiJDt h door een rijk huwelijk dien handel te willen afsluiten maar ik weet werkelijk niet hoever hij daarmee gekomen is Dat ik hier als speler van beroep geld weet u reeds maar eigenlyk is het zijne zaak en ik ben enkel de representant der firma tegenover bet publiek opdat hij zijn rot als gentleman io de groote wereld kan doorspelen Met dat doel heeft h j mij dan ook uit NewYork meegetroond en ai heb ik juist niet te klagen over de zaken toch hen ijc dit leven hartelqk moe en zooals ik reeds opmerkte iu het oieawe jaar zal daarin eene verandering komen I Dub hij beeft geene bezittingen iu Alabama jrËveamin als uw rampzalige landgenoot Seifert en gij self Wel heeft hij veel in het midan roadgeswor Daarna in optocht door de gemeente en fl avonds een concert en een prachtig vuurwerkj De stoet belooft mooi te zgn Donderdag voormiddag omstreeks half elf werd de stoomboot Estafette no 1 kapitein A Versteeg die te half zes van Oudewater naar Rotterdam vertrok in de KoningHÜaven aldaar door de sleepstoomboot Bettjc zoodanig aangetaren dat z een groot lek bekwam waardoor bet noodig werd om het zinken in diep water te voorkomen dat zg spoedig naar ulders gesleept werd De Betty c sleepte de vEstafettec dan ook onmiddellyk in de Nas saofaaven Persoonlgke ongelukken kwamen niet voor Woensdagmorgen was er een baltengewone drukte te Nienwerkerk a d IJael Met den eersten trein waren de mariniers van Rotterdam daar gekomen tot het bonden van veldoefeningen Nn zoo iets was nog nooit gebeurd Met stille verbazing en klimmende nieuwsgierigheid werd dan ook door velen alles gadegeslagen wat door de mariniers gedaan werd Maar toen er eindelgk vuur ja zelfs sneivQor gegeven werd neen toen wist men bet zoo net niet meer Er waren kinderen die zich nit angst verscholen denkende dat er nu faensch oorlog was en dat alles neergeschoten zou worden wat maar onder het bereik der soldaten kwam Eindetgk was het spiegelgevecht ten einde de mariniers marcheerden op de grooten gingen aan hnn werk de schooljeugd stapte weder schoolwaarts en de rust keerde terug Nn men zt dat bet maar gek beid geweest was verklaarde men het nog wel eens te willen zien Uit Zevenhuizen wordt gemeld Twee dames nit een naburige plaats waren op den Breeden weg aan t fietsen en wel op een driewieler Door den ongelgken weg vielen zg hals over hoofd van den hoogen kant in een vrg diepen modderigen sloot waaruit zg gelukkig heelihuids van onder de fiets gehaald werden Erg bemodderd zochten zy een dicht daarbg wonende kennis op die hun van andere kleèren voorzag waarna zg den terugtocht weer konden aanvaarden hoewel minder gerust dau zg gekomen waren te meer wgl de fiets geheel krom gebogen was Sinds een jaar is te Zevenhuizen een verordening in werking getreden op de schadelgke vogelsoorten Elke gebruiker van 1 H A of meer weiof bouwland is gebonden jaarlgks vóór April bg den empenteveldwacbter een ven maar hij ia een echt kind van New York en ik wou voor een flip van een myner ooren dat ik zijne relaties bezat En nn Sir geloof ik dat ik u klaren wijn heb ingeschonken en het zou me leed doen aU ik verdere nasporingen betreffende mijne speciale belangen niet zoo oprecht zou kunnen beantwoorden fOoed Seifert antwoordde Helmstedt na zich evQu bedacht te hebben ik geloor dat het voorloopig genoeg is Maai je begrijpt natuurl k dat ik al je mededeelingen nog niet als wiskundige waarheid kan aannemen Bewijzen ze zich echter na nieuwjaar als steekhoudend Am trok ik mijne aanklacht te New York direct weer in Heb je soms nog iets aan ie vullen of door te schrappen doe het dan aajebüefl nu f All right Sir riep Seifert luid genoeg om door al de aanwezigen verstaan te worden en met het air van een voldaan koopman opstaande vroeg hij Zullen wg nu eens een partijtje maken P Helmstedt sohudda bet hoofd Geen tyd hoor ik zal een beetje eten want ik rammel en dan sjees ik naar huis Wondoriijk was het den jonkman te moede toen bij een half uur later het stadje weer uitdraafde Dacht hij aan Ellen dan waaide er een zaoht lentewindje om zijne slapen maar toch scheen eene donkere wolk in aantooh die eene schaduw over zyne wereld dreigde te werpen De on naderde al sterk de weaterkim toen Helmstedt weer Mortons landhuis bereikte Hij reed de openstaande poort in bond zijn paard aan een boom en toen hy nergen een warte kon vinden om hem paar musschenpootjes in te leveren voor elk3 A gronds in gebruik Dit is gedaan tothet tegengaan van het overgroot getal musBchen dat den landboawsrs veel schade veroor EOakt Heeft een bonwman soms een korenveld liggen tnsschen enkele nnmmers weiland dan komt er zeer weinig van terecht De mnsschen komen ban deel opeiichenen ontstelen den boev menigen zak koran Met geheele zwermen kan men ze dan dak opzoo n veld zien aanvallen S Ct De Directeur van het Inatitnnt Paiksioht Oranje Park te Apeldoorn den heer W M Waal dat in deze inrichting 18 jonge liedeo de Stenographie bestudeeren volgens het stelsel Stolze Wéry en dat genoemde beer na de vacantiA aan dit vak van onderwgs meer uitbreiding denkt te geven Diploma A voor de zuivere toepassing van het oorrespondentieschrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry kon verstrekt worden aan de dames A Gieben s Gravenhage t 0 van Kempen Wieringen G 0 M Mulder Van der Graaf s Gravenhage en a n dëheeren J W H Blaauw Jjnmegen M Boae Amsterdam F J Bolt Wildervank T J Borgesius Utrecht G J W Bmgnis Aqisterdam S van Gardéren Weesp D de Haan s Gravenhage M vanderHeyden sHertogenbosch Ph S do Jong Amsterdam Tj KapBi QB Roordahniznm J Pomper Garstbuizen L da Qneme Baarn J W Rudelaheim Amsterdam G W F de Vos s Gravenhage L Voorzenger Amsterdam en G Wolzak Alkmaar Bg vonnis van den krggaraad te s Hertogenbosch Donderdag uitgesproken is veroordeeld T G baron vag ü oud 22 jaar aoldaat bij de 4e compagnie 3e bataljon 6e reg inf wegens Ie Valschbeid in eeae authentieke akte die bestemd wai om tot bewijs van eenig feit te dienen 2a opzettelgke gebruikmaking van dat geschrift als ware het echt en onvervalscht uit welk gebruik nadeel kou ontstean 3e diefsUl ten nadeele van een kameraad in de chambrée tweemaal gepleegd en 4e diefstal ten aanzien van het misdodige de meeste overeenkomst hebbende met diefstal ten nadeele van een kameraad in de chambrée tot één jaar gevangenisstraf en tot één jaar miliUire gevangenisstraf met ontzegging van hst recht om bg de gewapende mocht of als militair geëmployeerde te dienen voor den tgd van vgf jaar Deze zaak zal door het hoog miliUir gerechtshof in booger beroep worden behandeld an te dienen trad hij weifelend de sierlijke veetibule in waarop al de kamers uitkwamen Na de oatmoeting van gisterenavond gevoelde hij weinig lust weer met Mrs Morton in aanraking te komen maar aangezien dit uu tooh zeer Waarsohijn lijk WOB overlegde hij welke houding hem in de gegeven omstandigheden het best zou passen en daar bij slecht veinzen kon en niets op het mooie mevrouwtje tegen bad vond hy dat stijfbei tusseben hen volstrekt uiei noodig was Hy klopte dUs aan maar toen ondank zijne luidevoetstappen zioh niemand li t hooren opende h y de frontparlor deuren en trad binnen De potior waa ledig maar eene zijdeur bewoog zioh eri jijist toen Helmstedt teruggaan wilde kwam Mrs Marton uiteen zijvertrek en wisselde van kleur toen zij den bezoeker herkende Ik kom Miss Elliot aQialen I begon Helmstedt in het Duitsob terwijl hij zich vriendelijk Ibnog ffDie is al voor een paar uur door Mr Elliot afgehaald Sir antwoordde zij in stroef Enielsoh Zou ik nu maar dadelijk niet afscheid lemen P dacht Helmstedt maar neen iets half aieujvigierigbeid half deelnemioe hield hem terng l Mag ik vragen Mrs Morton waarom u nu zoo vreemd en vormeldk zyt vervolgde bjj in het Dmtscb ffterwyl ik reoht bljj ben dat il u hierteruggevonden heb I De jonge vrouw werd doodsbleek en antwoordde met een strakkeu blik tk geloof Sir dat er geen punt van aanraking meer tussohea ons bestaat Het spijt me dat ik u dat ook met woorden moet zeggen 1 VA Nrnj