Goudsche Courant, maandag 5 augustus 1895

t handelbaar en aan den kok van het schip zeer gewend Gedurende de reis beeft het dier een 10 tal schapen verurberd De koopprgs bedroeg 800 gulden Bg bet passeeren van trein 39 aan den overweg bg wachtpost 53 bg IJsselmonde went gister Tb W Ringer oud 18 jaren overreden en gedood Aan het meer van Geneve is naba Montreuz een gedeelte van den oever plotseling weggezakt Er ontstond een gat van 100 M tang en 20 M diep De rchade is zeer aanzienlgk persoonlgke ongelukken vielen echter niet voor flet bekende landgoed de WouwBche Plantage bg Bergen op Zoom is voor ruim f300 000 overgegaan in handen van een Belgischen eigenaar Te Lissabon zgn gisteren ernstige ongeregeldheden op straat voorgevallen len gevolge van een dwaas gerucht n zekere bladen waren de priester beschuldigd vun het stelen van kinderen die in den laataten tgd waren vermist Veraobillende priesters en personen die man voor priesters aanzag werden aangevallen en verwond zoodat de politie kraclitig moest optreden om erger dingen te voorkomen Het is baar gelukt de orde te hersteilen In den omtrek van Florence is een vrg herige aardschok gevoelt Voorafgegaan door een onderaardach gerommel De bevolking maakt zich ongerust De marechauaees te paard zullen bewapend worden met de artillerie sabels ter vervanging van de thans bg het wapen in gebruik zgnde sabels Van de weesinriohting te Neerbosch meldt men mr F graaf van Bylandt heeft de benoeming tot lid van het bësttiur aangenomen zoodat het bestuur thans bestaat uit de heeren G Ypenburg te Arnhem voorzitter ds E A G van Hoogenhuizen Ngmegen vicevoorzitter E J Griffijn Arnhem secretaris J van Zwet Wz te Rotterdam H J Koper Hees mr J U C Caxius s Hertegenboscb mr J P A graaf van Limbnrg Stirum Oosterbeek A D Duga Eist ds C J G van Hoogstraten te a Gravenhage mr P graaf van Bylandt te a Gravenhage en Joh van t Lindenhout directeur te Neerboacb Een tronw comparant Op 29 Juli waren de ond Strgders van de Jnli revolutie van 1830 gewoon bg het monument op de place de Ja Bastilte te Pargs bijeen te komen om de gedachtenis dier vrgheidadagen te vieren £ n Maandiig verscheen er een Van de weinige nog levende hadden hem alleen de levenskrachten toegekteu de jaarlijkscbe betooging te houden Hg daalde af in de kelders waarin de overblgfaelen zjjner medeatrgders verzameld liggen en legde een immortellen krans op hunne graven Loon en arbeidaduor In bet bestek en de voorwaarden voor het te Schiedam van gemeentewege uitvoeren van verfwerk aan gebouwen bruggen en schoolbanken komt tbana voor hot eerst de bepaling voor van minimum loon en maximalen arbeidstgd De aannemer is verplicht aan de werklieden die middellgk ofonmiddelgk in zgn dienst voor bet in het bestek beschreven werk werkzaam zjin geen lager loon te betalen dan 16 cents per nur voor werklieden boven 20 jaar en 14 cents voor die beneden 20 jaar De aannemer mag de werklieden hierboven DIrvcle Spoorwegverbindiogen iliet GOUDA ZomerdleDSt 1895 GOUDA KOTTEEDAU Aaogevangeo 1 Mei TUd vao ireenwlcli 11 81 10 64 11 09 11 01 11 08 11 16 11 14 1 14 7 61 7 68 8 06 8 13 8 11 8 48 11 89 l t8 11 48 11 61 1 44 HOTTIXOAH 1 61 10 11 f 10 U 10 89 10 48 lO U 10 61 11 86 8 10 7 47 40 1 11 19 7 46 8 07 8 11 i 8 09 3 Ï9 4 Ö8 4 40 6 61 6 60 8 86 10 06 DEM H A A O GOUDA iHan 6 48 7 10 7 48 8 80 9 18 9 461 0 1411 8611 161 88 8 441 68 8 48 4 1 6 17 6 11 7 58 9 B8t Voort 6 64 10 10 1 44 8 17 Z Z w6 08 10 86 1 68 6 13 Z r M 6 19 10 46 1 09 6 42 Ooiidi 6 80 7 60 8 18 9 9 6610 16 10 67 11 06 11 461 10 8 14 3 86 4 18 4 43 5 47 6 53 8 8 Siopt lo BleUwJjk KruiiWflg en Nootdorp Leidachendam D T B E O H T 0 O D D A Utleoht 6 88 7 60 9 10 11 84 11 60 3 10 8 614 48 6 86 7 60 1 09 9 07 Wo nl l 6 68 8 11 10 18 11 61 4 16 6 63 re 9 28 Ondavatar 7 07 8 19 10 81 4 14 S g 8 36 Oouda 7 80 8 81 9 84 10 44 18 07 1 81 8 414 37 6 80 7 09 8 16 8 419 48 1110 AHSTEIDA H G O U D A AwtedluWp i iO 1 16 9 81 11 1 40 4 tt 6 36 8 10 eonda IM M 10 14 ll l 1 10 i t 7 48 8 49 11 10 aotJOA DEN HAAS tiouiU 7 3CP S 85 8 08 9 37 10 10 10 60 11 1111 16 1 17 8 86 3 47 4 46 6 17 7 14 7 49 8 19 8 64 9 6411 16 Zev M 7 48 8 47 11 01 11 87 4 67 8 01 10 06 Z Zogw 7 6S 8 B6 U IS 11 48 1 08 8 18 10 11 Voorli 8 07 8 08 11 17 11 68 6 80 8 18 10 17 Ha e 8 18 9 13 9 37 10 07 10 48 11 8111 41 1 08 1 67 4 06 4 17 6 16 6 67 7 44 1 119 9 1110 8111 46 aOl Sl DTIlCBT Oauda 6 36 6 40 7 66 8 09 8 11 8 06 10 11 11 11 41 1 11 1 17 4 16 4 47 6 67 6 18 t ll lO lf Oudew 6 60 6 64 i 11 14 1 17 7 10 10 19 Woorden 6 69 7 03 8 18 11 11 1 418 14 6 018 17 7 181 48 10 17 Utneht O IS 7 18 8 28 8 41 9 1 87 10 61 11 46 1 10 8 08 8 60 4 48 6 19 6 81 7 4 9 0411 e O D U A A MlTIBVAll Ooud 4 40 8 11 10 01 11 If l 1 11 4 47 il 10 18 AMMdAia Wg 7 61 9 10 l iO 11 41 1 tO i i i lf 11 11 De EoniDEpn BegeDtes heeft de uitnoodif tng Tan dea Raad der gemeente Meppel aaogeaomen om met Kouiugla WilhelmiDa aan te zitten aan het déjenaer diaatoire ran gemeentevrege ie het gebouw der Hoogere burgerichoo op Donderdag 5 September De Miniiter van Marine beeft lait gegevtin dat de flloom rivier vaartuigen Rhenna en MoRac den 2n September van Nümegeu naar Kampen zollen opstoomen in rerband met het bezoek der Koninginnen aldaar Wetenawaardige bgsooderheden orer Schoreniogen vernemen wg oit eene correipondentie inde Frankf itjf t Onder de genten die de hoteli geheel vallen syn vele Maleiers het volgend jaar komt er een pier van 300 meter aan prini von Wied ia tevergeefs een millioen geboden voor het paviljoen en daarbybehoorend terrein By eene opeomming van de vreemdelingen die er vertoeven wordt gezegd en alB Falllelc de HoUandars zelven die bg geheele scharen eiken middag uit den Haag komen Een eerawhald Henry Dnaant de stichter van het Roode Kroiet thans een man van 67 jaar verkeert in xnike behoeftige omstandigheden dat hg bepaald gebrek Igdt Niet alleen zgne geestkracht maar ook zgn geld en goed beeft hg in dienst gesteld vai het humane denkbeeld dat reeds aan honderdduizenden gewonden op het slagveld ten zegen is geweest £ É inzender in de Köln Ztg c wgat er op dac het eene onaitwischbare schande zon zgn voor onze eeuw als men den man die zooveel voot onze menechheid gedaan heeft zgu leven in gebrek liet eindigen Zou het niet de plicht van het Centraal comité van het Roode Kroiac zgn vraagt de schrijver deze eereschuld aan een der edelate philanthropen d xe v eeuw af te doen Tiendheffing Men meldt uit Made aan de N R Ct c Onze boeren schguea eieb te blgven verletten tegen het liendheffen In eene vergadering hebben de drgvets ben die tienden gekocht hadden door dreigementen genoodzaakt bg de eigenaren de koopen te gaan opzeggen Al een paar malen zgn van den eens mishandelden A S de beeaten op de spoorlgn gejaagd bij G M een anderen kooper werden aardappelen en mangelwortels nitgetrokken en daarop vlaggetjes gesteld Maar eventjes ter leen Een arbeider te Zntphen moest op reis om eene begrafenis hg te wonen Voor deze gelegenheid geen behoorlgke kteeding bezittende leende hg voor een paar dagen een jas van een zijner bekenden De leener is nn al drie weken op reïa en heeft tot heden verzuimd de jas aan den eigenaar terug te bezorgen Fargache politie heeft weer een djnamietaanslag vergdeld Een anarchist Périr genaamd wilde het huia van eene zekere juffrouw Peters te Asnières door dynamiet in de lucht laten springen op grond dat deze dame onlangs voor den rechter een bezwarend ge tu enis had afgelegd tegen zgn broeder die dientengevolge tot levenslangen dwangarbeid werd veroordeeld Het gelukte echter de geheime politie bgtgds den bom te ontdekken die tot dat doel reeds klaar was gemaakt Périr werd in hechtenis genomen Door Artis te Amsterdam zgn aangekocht twee leeuwen en twee antilopen aangevoerd door het stoomschip iQeneral Dodda dat te Rotterdam van Senegal is aangekomen De dieren werden in stevige transporthokken geplaatst en onder politietoezicht vervoerd iouila e 3U 7 S6 Moorilmiht 7 32 Ninuwerlrnrk g = 7 38 üapalla S 7 4C Bulli rll ii 7 7 66 Uottenlmi 6 Chpolla S IO Niauwwkerk 6 19 lioocdrwibt S 38 Said 6 38 8 40 8 47 8 64 8 01 9 10 8 01 8 18 8 11 8 19 8 9 16 7 86 De leenwin een prachtig exemplaar is zeer 1 bedoeld niet langer doen arbeiden dan U aur per etmaal Overschrgding van den maximalen arbeidsdag van 11 uur kan slecht geschieden na verkregen vergunning van burgemeester en wethouders in welk geval voor elk uor overwerken borengpnoemd loon met 257 moet worden verhoogd Dea Maaudï s moet door den aunnemer a de directie worden toegezonden een staat volgens model inhoudende den naam leeftgd en de handteekeningen van de werklieden bet aantal werkuren en het luon aan de werklieden in de voorafgaande week uitbetaald Voor elke geconstateerde overtreding van de hierboven genoemde bepalingen zal den naunen er f 10 op do aaunemingsaom worden gekort af te houden van de eerstvolgende betaliog t rmgn I Door bankbiljetten vergiftigd Te Weenen moest de kassier van een groot bankiershnis een aauzienjgk aantal bankbiljetten tellen hg deed dal door zgn vingers met speeksel te bevochtigen s Avonds voelde by pgn aan de lippen maar hg gaf daarop verder geen acht Den volgenden morgen waren de lippen gezwollen hg liet een dokter halen die in het gezwel sneed m tr drie dagen later was hg dood Te Eudelstaort onder Aalsmeer is Douderdag eene üö jarige vronw die kroos uit de sloot wilde scheppen voor de kippen te nater geraakt en verdronken Een arbeider die op twintig paaseu afstands aan den anderen kant van den Legmeerdgk bezig was met maaien had haar hulpgeroep gehouden voor geschreeuw van spelende kinderen Een vreemd heerschap kwam gisteren teRozendaal aan per fiets mankte een flinkevertering wisselde bg een ingezetene een grooteBOm gelds en vertrok Kort daarna arriveerdedaar een bedaarder beer die het jonge menachwas nagereiad daar hg hem zyn rgwiel eneen groot bedrag aan geld had ontstolen Nader vernemen wg dat de ontrouwe klerkin Den Haag gearresteerd is op het oogenblikdat hg zgu koffer die bg vooruit bad gezoadeuin ontvangst wilde nemen Tgd Gisterenmiddag is te Huisduioen een heer te Helder wonende bg bet baden iu zee verdronken Hg schgnt zich te ver van het strand gewaagd te hebben en met den stroom verder mee gevoerd te Ego naar de diepte Op zgu hulpgeroep begaf zich een badknecbt te water doch deze kon den drenkeling niet meer bereiken vódr hg wegzonk Zijn Igk is nog niet gevonden De ongelukkige laat eene nog jonge vronw en drie kinderen achter Uit Warschou wordt gemeld dat de cholera zich te Wobynie ontzettend begint uit te breiden en ook de omliggende landstreken aau tast Men meldt uit Amsterdam Ondanks den aaudrang van het hoofdcomité der diamantbewerkers hebben de werklieden der firma Bessie tot heden den arbeid niet Een diefstal bg den imprasario Schürmaftu De heer Schürmann de welbekende impresario ia het slachtoffer van een belangrgken diefatal geworden By zijn rerblgf in ons land had hg zgne woning aan den boulevard Hansamann te Pargs aan de zorg eener hnishondster toevertrouwd Toen hg eergisteren van zgn reisie terugkeerde bevond hg dat zgn inboedel was weggehaald en papieren van waarde en kunstwerken ter waarde van 10 a 12000 gulden waren ontvreemd De ontroowe huishoudster ia gearresteerd 7 11 8 10 Een 10 tal personen gewapend met latten waarin spgkera geslagen waren kan het 4 HI B 6 144 67 f 6 014 6 11 6 10 8 44 6 41 8 60 8 60 4 08 10 O O D A 1 46 1 66 8 01 1 08 1 16 11 08 11 40 11 60 11 10 afschnwelgker hebben te Druten zekeren V d B ait Ochten aangevallen Vreeselgk werd de man toegetakeld en had zgn zuster zich niet op hem geworpen zon men hem xeker gedood hebben Teg n de onmenschen die allen bekend zgn is proces verbaal opgemaakt Het is in Lithanen evenals in vele andere streken de gewoonte na do b rafenis van een ri k persoon een overvloedigen maaltgd te houden In een dorp van Rosland werd onlangs de vrouw van een rgk grondbuzitter begraven Sjnljlfpranten vrienden en bekenden waren inhet sterfhuis verzameld men at en dronk naar hartelust en de overledene werd uitermate geprezen Dit thema geraakte echter spoedig uitgeput en men verdiepte zich in de vraag of de weduwnaar spoedig zou hertrouwen Plotsekwam deze binnen eu reikte de hand aan eene bekoortgke dame die tot de gasten behoorde en die hg aan het verbaasde gezelschap als zgn bruid voorstelde Vele moeders trokken een lang gezicht het feest ging echter door er werden muzikanten ontboden en men danste at en dronk twee dagen achtereen Weldra zal het feeat weer beginnen bg gelegenheid van hét hnwelgk Uit s Gravendeel wordt gemeld Door een ateenkolenhandelaar alhier ia in zyne steenkolen gevonden een zakje waarop stond Dynamiet Cöla en dat gevuld was met eene hem onbekende stof Woensdag is iemand uit het laboratorium te Leiden overgekomen die een eu ander heeft medegenomen om het te onderzoeken en daarna zyne bevinding mede te eelen Bg het opmaken der vormen van een onzer zuidelgke bladen haspelde de zetter een bericht der overwinnig van de Mastrechter 8taaf en dat van een aanslag op een bloemperk in t Vrijhof te Maastricht dooreen Men leest nu Eere en hulde aan aan onze wakkere zonen die weder den naam hunner vaderstad hoog hebben gehouden in den vreemde Het ware zeker te wenschan dat de politie deze lafaards opspoorde en zg voor hunne lage baldadigheid voorbeeldig gestraft werden Aanstaanden Donderdag zullen te Moddergat in het openbaar worden verkocht de inventaris en bet wrak van den in de laatste dagen veel besproken schoener Taliamao henevens eene boot en een vlet mot riemen Het schip ait zoo vast mogelijk op do Engelachmanaplaat Volgens de Leeuw Ct is door de maatscbappg van de stoomboot Adsiateut beslag gelegd op de geborgen goederen hout van het onlangs en op de noogte van Moddergat gestrande schip en een eisch van f 7000 als schadevergoeding ingesteld Men vreest te Bergen dat de werkstaking die dezer dagen te Flénn nitbaritte zich verder zal uitbreiden Van de 2230 mgnwerkers hebben 1930 het werk gestaakt De werkstakers behooren meest ailen tot de gemeenten Prameries en La Bonverie de ellende is groot Nog andere loonsverlagingen worden aangekondigd die vermoedelgk nieuwe stakingen ten gevolge zullen hebben Door het echtscheidingshof te Londen werd het hnwelgk van een ecbtpaar Trafford ontbonden op grond van overspel der vrouw De medegedaagde was 80 jaren oud voor de vierde maal gehuwd en dat ondeheertjs bad 36 kinderen en kleinkinderen 8 61 9 67 10 04 10 11 10 18 10 17 i m 9 0S 6 81 9 10 e so 6 30 8 37 6 44 6 60 8 61 4 10 Een telegram uit Socorro in Nienw M ioo meldt dat Woensdag jl de omatreken dezer stad door een wolkbrenk werdeo verwoest Acht personen verdronken terwgl verscheidene inwoners vermist worden De aannerinfate schade 9 63 10 02 111 18 10 14 10 64 9 41 9 60 9 6 moet ongoieer i 1 750 000 bedragen BoreD Ade aïde io Colorado had eergisteren ereneens een wolkbrenlr plaats waardoor rgftig hnizen instortten en drie bewoner bet leren verloren Verscheidene anderen werden gekwetst Dettad Caspar in Wyoming had het teogerolge eener wolkbrenk ook zwaar te verantwoorden Vier inwoners kwamen in deze laatste plaats om het leven Het bestour der Nederlandsche Vrylandvereeniging deelt mede dat het zich tot den Braziliaanschen consul te Amsterdam beeft gewend om door z n bemiddeling en met zlJn medewerking een voordeelige overeenkomst in fake kolonisatie te slaiten met de Braziliaansche regeering Bg een plattelands burgemeester werd de navolgende klacht ingediand WalËdel agbaar Re Besr bar Ga Meester bij De Se verzoek ik Uw vriendelijk hof her geen Ragt bis hom hals Knap ve zoendelijk Mens sig an zoon Aap van een jongen te Laatten buit schelten en dat Vog wel voor h daar hep ik getuigen by Die jongen is hy heeft de al beele eoomer tegen Mgn koatjongen Ligen te schelten altyd Die Mooye Naam en daarby zukel ik al 16 jaar en Myn Man is al hount en werkt by Na beleefde groeten enz Een 40 tal Turksche exposanten op de Wereldtentoonstelling te Amsterdam meldden zich Donderdag aan by den Turkschen gezant te s Gravenhage ten einde dezen te raadplegen over een geschil met het comité der tentoonstelling gerezen De minister van binnenlandsche zaken brengt ter algemeene kennis dat op 14 October en volgende dagen te Leiden te Groningen en te Amsterdam gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen van de pracliscbe examens van arts alsmede te Utrecht tot het afleggen van de practische examens van arts en tandmeester Zy die tot de examens wenscben ie wordentoegelaten moeten zich daartoe vóór 5 October BChrifteiyk aanmelden by den voorzitter der examencommissie en wel te Leiden bij denboogleeraar dr Th H Mac Gillavry te Groniugon bg den hoogleeraar dr D Buizinga te Amsterdam bg den boogleeraar dr P K Fel en te Utrecht hg den hoogleeraar dr H Snellen Stct In den wegwedstrijd Middelburg Goes v v waren winners J Schrouwen van Amsterdam No 1 L Sillevis van Dordrecht No 2 J van der Velden Jr van Dordrech No 3 W üverkleeft van Rotterdam No 4 M J Liotard van Amsterdam No 5 W Marie van Den Haag No 6 J H van de Wgng ardt van Utrecht No 7 J K de Liefde van Middelbarg No 8 J G W A van der Tuin van Den Haa No 9 £ r waren 9 medailles beschikbaar gesteld Het getal deelnemers bedroeg 16 Een drokke dag voor de brandweer De 4e Juli de groote Amerikaansohe feest vunrwerk werken branddag heeft ook ditmaal weder mensckenleveus geëischt en groote materieele schade veroorzaakt Des avonds voor het feest wierp een kleine jongen te Ljnn in Massachusetts eeu brandendeu voetzoeker per ongeluk in een winkel waar een groote hoeveelheid vunrwerk was geborgen Het vunrwerk geraakte in brand en in een oogwenk deelde het vunr zich mede aan het geheele gebouw vau vier verdiepingen dat weldra een vuurzee geleek die hare vlammende baren deed aanrollen op de belendende houten gebooweu welke eveneens een prooi werden van het vernie ende element Door onvoorzichtigheid met vuurwerk ontstonden op den dag van het feest groote branden te Amsterdam New York Reddick Illinois Lexington Tennessee en in andere plaatsen Te Philadelphia Carlisle en Shamokin in Peunsylranië alsook te Evansvills in Indiana werden eenige personen door het onvoorzichtig omgaan met vuurwapenen of vuurwerk doodelgk gewond De Igst van kleine branden en ongelukken is evenals vorige jaren eindeloos Posterijen en Telegraphle In het verkeer met Natal met inbegrip van Zulnland kunnen thans pakketten worden toegelaten tot een gewicht van 5 kilogrammeu Bet in Nederland te heffen port en de aan de Vreemde Administratiëo uit te keeren vergoeding wegens pakketten van een gewicht van 3 tot 5 kilogrammen bestemd voor Natal zgn vastgesteld op resp f 6 25 en fra 11 75 Verplaatst 1 Aug De commiezen der posteryen 4de klasse E A van Langeraad van Goea naar Maastricht en J C Pilaar van Maastricht naar Goes Eervol ontslagen 1 Ang Ot brievengaarder J O de Boer te Nyland Overleden 13 Juli De brievengaarder W J Riedó te Rozenburg 21 Juli De adsistent H Rademaker te Leen warden BDltenlaDdsch Overzicbt Bg de behandeling van de schoolwet in de Belgiscbe Kamer veizette de regeering zich tegen de verwijzing naar de afdeelingen van de belangigke amendementen voorgesteld door de afgevaardigden der rechterzgde Hoyois en Helleputte Zg stelde de quaestie van vertrouwen De heer Helleputte trok zgn amendementen in de heer Hoyois handhaafde echter de zgne De Kamer verwierp het voorstel tot verwgzing naar de afdeelingen en nam daarop het eerste artikel van de schoolwet aan met alle stemmen der rechterzgde tegen alle stemmen der linkerzijde In Engeland waar de verkiezingsstrgd nu is geëindigd wacht men op de mededeelingen welke Lord Salisbury den 12den Augustus den dag voor d bgeenkomst van het Parlement bepaald zal doen De verwachtingen dienaangaande zgn niet hoog geapannen Meer en meer wint te Londen de jneening veld dat de rogeering z ch voorloopig kbI bwalen tot het afleggen van algemeene verklaringen Eerst in Februari a s wanneer de gewone Parlementezitting een aanvang neemt zal het conservatieve kabinet zgn pisogram mededeelen Wat Engelands buitenlandsche staatkunde betreft is een bgzoadere wgziging te vreezen Lord Salisbury zal zeker evenals zijn voorganger zoowel wat Armenië als wat Butgarge en Macedonië betreft eene krachtige politiek tegenover den Sultan volgen terwgl van hem io geen geval de ontruiming van Egypte die door Franfcrgk wordt verlangd te wachten is Ten opzichte van de binnenlandsche politiek is men reeds voorbereid op eene verklaring dat het kabinet Salisbury voorloopig de cHome rule quaestie van de baan zal schuiven Dit zal dau ook wel het voornaamste zijn van hetgeen Lord Salisbury zal mededeelen Wordt de nieuwe zitting daar spoedig geopend die van de Ilaliaanschs kamer is zooals reeds werd medegedeeld Woensdag gesloten Met enkele woorden melden wg reeds hoe rumoerig het in de laatste bgeenkomsten toeging en hoe de leden der oppositie de zaal verlieten Vooraf had de socialist Vanderaini verklaard dat de linkerzgde niet aan het debat moest deelnemen omdat de minister van biunenlandsche zeken zich nog niet verdedigd had betreffende de tegen hora ingebrachte besoholdigingen Crispi die niet alleen mjniaterpresident maar ook minister van biunenl zaken is vatte daarop terstond vuur en herbaalde wat hg vroeger reeds gezegd heeft dat hier geen sprake was van een proces daar de vraag die aan de orde is oitaluitend op lasterlijke beschuldiging bernat Al de pogingen zijner t enstanders om hem in moeitgkheden te brengen zonden vrnohtelooa blgven No verlieten de oppositieleden de zaal behalve Bovio die dit heengaan zguer partggenooten afkeurde Hierover ontstond woordenwisseling tuascben dezen radicalen leider Crispi en den leider der rechterzgde di Budini t at eindelgk Nicolini uitriep Zoolang Crispi zich niet verdedigt tegen de beschuldigingen onlangs tegen hem ingebracht item ook tegen de begrooting Toen Crispi herhaalde dat hier slecht van lasterlgke aanstggingeu sprake zgn kon antwoordde NicoHoi dit zullen wg zien erzgu nog rechtem te Rome i Ook bij de behandeling van het budget van financiën badden n heftige discnasien plaats o a toen Imbriaui bg de behandeling van de civiele Igtt vroeg waarom de regeering er niet aan gedacht had voor te stellen die te verminderen Crispi antwoordde hierop dat deze eenmaal was vastgesteld zoodaf er nog van eene verhooging noch van eene verlaging sprake kon zgn De bevolking zou zich niet door hem laten overtnigeu wier doel het is hierover eene beweging op touw te zetten Het was toch van algemeene bekendheid boeveel de koning deed ter ondersteuning der nooddruftigen terwijl hg zich verzet heeft tegen het wetsvoorstel betreffende de den kroonprins toe te kennen apanage waarop deze toch recht bad De minister president heeft de hoop dat de kamer Imbriani het antwoord niet schuldig zal blgven wat die kamer ook deed doorlnide toejuichingen Imbriani dez i onbetamelgke opmerkingen van Crispi ter ag wijzen de kreeg van dezen laatste ten antwoord dat het vóór alles niet betamelgk kon heeten om zaken iu de Kamer te brengen die toch niet in behandeling konden komen Ofschoon telkens in de rede gevallen bleef Imbriani onder luid getier bg zgne meeuïng volbarden zonder dat bet eeoig gevolg heeft De begrooting van financiën werd toen na korte beraadslaging eveneens aangenomen Na het vertrek der afgevaardigden van de linkerzgde volgde ook het heengaan der rechterzgde voor zoover ook deze tot de oppositie behoorde Daar er dientengevolge slechts zeer weinige vertegenwoordigers overbleven omdat 81 ook reeds vele vertrokken zgn werd de be grootiog van binnenlandsche zaken verder afgehamerd Het kwam hierbg echter nog men weet het tot ernstige standjes zoodat de pre sideut zich verplicht zag de tribune te ontruimen De Spaansohe Regeeriug heeft eindelgk een ofiScieel verslag van het geveebt tusschen Man zanilla en Bayamo op 13 Juli ontvangen Maarschalk Cempos bevestigt daarin de bekende bgzonderheden De Spaansche troepen telden 1500 man en de maarschalk zegt dat het hem niet eervol was voorgekomsu terug te keeren ofschoon de vgand driemaal sterker was De opstandelingen werden goed aangevoerd en waren ruimschoots voorzien van munitie h yrendien hadden zg een uitstekend terrein uitgekozen voor den aanval Dit telegram heeft de gemoederen te Madrid zeer gekalmeerd eu een einde gemaakt aan al de verontrustende geruchten Immers maarschalk Campos heeft ofschoon ten koste van zware verliezen het doel waarmede hg nnar Bayamo oprukte bereikt en dat is de hoofdzaak De opstandelingen waren voor Bayamo bgeengetrokkeu om deze stad te nemen en daar een voorloopige Regeeriug uit te roepen dit plan moest vergdeld worden en daarin is de maarschalk geslaagd De Regeering heeft hem uit batr naam en uit dien der KoninginRegentes een telegram van gelukwenschiug gezonden Uit het rapport vau den maarschalk blgkt verder dat hg in Bayamo bleef eensdeels Od zijn troupen euuige dagen rust te gunnen anderdeels om de stad in staat van verdediging te brengen daar hg boorde dat de broeder van Macpo een dag later met 1500 man eu een menigte met geweld gepref te landbewoners was aangekomen Daar te Bayamo gebrek bestond aan levensmiddeletf en munitie werden versterkingen uit Holguin en Santiago ontboden Den 21n kwam generaal Valdes met 1400 man oït Holguin aan en den volgenden dag trok Carapoa verder naar Veguitas terwgl omgekeerd generaal Bachamboe met 10 0 X man infanterie 300 man cavalerie en drie kanonnen naar Bayamo optrok Ook op Coba heeft naar de Time8 € verneemt bet beknopte en ouopgeamukte verslug van Campos een goeden indruk gemaakt en zgn populariteit doen stijgen Te Havana zgn uit New York brieven ontvangen wairuit blgkt dat het Cnbaansche omwentelingscomité gebrek aan geld heeft ora wapenen te koopen Dr Montoro het hoofd van de antonomistiache partg veizekerde aan den Times correspondent dat de opstand zon afnemeu indien Hpauje onmiddellgk hervormingen iu het bestuur van Cuba wilde invotiren Op het oogenblik zeide de correspondent heerscbt hier een vaet rustiger geest en het is niet waarscbgnlgk dat krggsbc drijven van van eenig belang zullen worden ondernomen voor October waaneer het regenseizoen ten einde is De laatste dagen zijn er alechta enkele achermutseliogeo voorgevallen Generaal majoor Rolofi die naar onlangsait NewYork werd gemeld met vier schoenersop Cuba is geland en zich bg de insurgentenbeeft aangesloten wa3 een van da voornaamsteaanvoerders in den Cubaanschen opstand van 1868 Moedwillige bescliadiging van Rtjiistelegraanijnen en Insolatoren De BURGEMEESTER der Gemeente Gouda Gelezen eene aanschrijving van wege den Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid waarbg gewezen wordt op het baldadig vernielen van de insolatoren der Rgkstelegaaflynen Brengt in herinnering dat het moedwillig beschadigen van Rgkstelegraaf en telephoonverkeer strafbaar is en noodigt Ouders Voogden en Onderwgzers oit hnn invloed op de jeugd te doen gelden teneinde het afcukwerpen van de insolatoren der Rgkstelegraaf of telephoonlgnen tegen te gaan Gonda den 2 Augustus 1895 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Burgeriyken Stand GEBOREN 31 Juli Pietemella ouders J A Raapia eu E Kljjn Jooat Jobannis ouders L van Bergen eu H Crompvoeta 2 Augustus GgshertiiB Johannes ouders C Nederhoff en C Heetman Dirk ouders J Ouweneel en N E de Bruin OVERLEDEN 1 Angastua A C van der Starre 3 m 2 N Rook 4 m P de Grugl 80 j 3 m ONDERTROUWD 3 Aug J H Geurdste Hemen en Aerdl 30 j en H C Lamers 26 J M Killestein te Boskoop 24 j enB M C Daudt 27 j Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van os Az QOÜDA Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam slotkoers Vor krs lOl s IW s 84 84 ♦ 98V W 9 V 108V SÜ 90 97 118 91 44 1001 Vs 66 g 888 813 1017 60 108 7 90O 1861 V 1011 lOOl j 148 98 80 33 1091 97 19 V 187 108 611 641 186 98 98 10 l 141 1341 104 60 100 977 10 109 88 1131 106 40 6 11 iW 194 108 109 103 1037 iai7 U9V 98 40 lUV 8 l 847 84V i AUGUSTUS NtnaauND Cert Ned W 8 8V dito dito dito Sdito dito dito S aHoNSU OU Ooudl 1881 88 i taus Insohrijving 186Ï 81 8 OosTBNA Obl in papier 1888 8 dito in tilrer 1888 5 PoaTDQAii Oblig met coupon 8 dito ticket 8 EusuND UU Binneel 1804 4 dito Geconi 1880 4 dito bij Aathi 1889 4 cIitobyHopel88 80 4 ditoingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 8 Srun Ferpet schuld 1881 4 Toaitu Oepr Oonv leen 1890 4 Oee leeeing lerie D 6eo leeain serie G Imakn Hip v obl 1898 S Ubuoo Obl Buit Soh 1890 8 Vbnbzdsla Obl 4 onbep 1881 AusTBan H Obligatien 1S96 3 KolTBauui Sted leen 1894 3 t Bn N Air HacdeUv aaud Arendsb Tab Mij Certi£oaten DoiiMaataohappiJ dito A reb Uypotheekb paedbr 4 Cult Mij der Vorsteul aand a Qr H potlieekb paedbr 3 Nederlandsche baak aand Ned Handelmaataoh dito N W Pao Hyp b pandbr 8 Rolt Hf potheekb pandbr S i Utr Hypotbeekb dito 31 OosTEïfft OoBt Hong bank aaed RusL Hypotheekbank pandb i Vl Ahkbika Ëquit hypoth pandb 6 Maiw L G Fr tien eert S tfBn Holl IJ 3poorw MiJ aaed Mij lot Eipl V St Spw aand Ned Ind Spoorvegm aand Ned Zuid AMk Spm aand 8 dito dito dito 1691 dito 8 TU lB 9poorwl 188Y 89 A So1 l 3 687 Znid Ital Spwrnij A H oU 8 PoLBN Warschau Weeneu asDd 4 BvsL Gr Buie 8p Mij oU 4 Ballisohe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwaeg Dombr dito aand 8 ICarak Ch Asow Sp kap obl 4 dito dito 0D 4 141 6ÏÏ AHBEixA Oent Pac Sp Mij obl 6 Chic k North W pr 0 v aand dito dito Win 9t Peter oM 7 Denver te Bio Gr Bpm cert v a Illinois Ceatral obl in goud 4 LouiiV b NBahviUeCert v aand Mexioo N Spw Mjj lehyp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pot pref aand N Tork Ontario West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goad 8 St Paul MiuD k Aanit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 8 iNADx Cao South Cert v aand Vm C Ballw h Nav Ie h d o O Amiterd Omnibus Mij aand Kotterd Tramweg Maats aand Nbu Btad Amsterdam aand 8 Stad Eotterdam aand 8 BBLeiB Stad Antwerpenl887 S i Stad Bruual 1886 ü l KoNQ TheisB Begutlr Gesellaoh 4 OoiTBNR Staataleening 1860 8 K K Ooil B Cr 1880 3 SPANJB Stad Madrid 8 1868 Ned Ver Bo Hyp SpobI cert ADVERTENTIfiN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen VRIJDAG den 16 AUGUSTUS 1895 dea middags ten half twee ure bjj enkele inschryving AANBESTEDEN Het herstellen en in goeden staat van onderhoud breng en der houten beschoeiingen lang s de Turfsingelg racht Singel zijde Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Boawmees ter Tmmmm Op den 20n AUGUSTUS 1895 ten l ure is het BB8TUÜE vnn den XWBBUANSPOLDMR te Zewnhuiten voornemens Aan te besteden Het mak D van eens beatratlng van WAAlïEUNKEBS in het paardenspoor In de polderwegen ter lengte van + lOOO Heter Het BESTEK ligt ter inzegi in het Koffiehnis H T Hof van Holl hd te Zevenhuizen by Gouda