Goudsche Courant, dinsdag 6 augustus 1895

No 6738 Dinsdag 6 Augustus J895 348te Jaargang VAN F H WEÜRMANJ Dooi leze maak ik aan inijno g eaclit bfg unstig er s ep Stadgrpnootpn bekend ik mijn Zaak van at È AUGUSTUS hebverplaatst naar de il X= ©p©a str a sut I S i Hopende daar hetzelfde vertrouwen te niog en onderViinden B jf ik met de meeste achting i I T5w dienstw Dni 1 F H WËURM I j maatschappij Rxpfnltai Ie van Slaalsspéö wC gèii j NieuwS en Advertentieblad voor Gouda eé Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij ks mejt uitzondering van Jïon en Feestdaggen ijs ier drie maanden is 1 25 franco per 1 70 Aizo erlijke Nommers VÜF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tentoonstelling te Amsterdam iilD aijn ü aas qen iHaag e Gouda WÉ m i eesperpoort en Centraalstation Eiken Éliii§da § en Doiiderdagf van af 23 Juli 189 lot ipfadcre aankoudig ing tegen den vrachtprijs enkele ïeis voor heen en terSg Zie verder de Aannlak en StrooibiUetten ictoriawater ui f de V cforJajBron f e Oberlahnsfein by Ems i Tafeldrank Van h£ oninklykef uis derjveder anden Maat tot Mxpl v d Victorla Bron te Oberlahnsteln gev te Botterdam De ADMINISTRATIE ran de DRAAIBR0G te Waddingmem zal op ZATËKDAO deii 10 AUGUSTUS 1895 dea morgens ten elf vre bg enkele iqscbryving in het Koffiehuis van J M DB RuiJTE te Waddivgaveen aanbesteden ilel Afbreken m WederopbouwcD der Bruj wach erswonlng Het bealek met teekening ligt ter naie bg den Architect en in Toornoemd Koffiebnis Inlichtingen worden gegeren door den Architect L BURQËRSDUK te Gouda Fro Ceo 2 Aankondigiag By arrest van het Oerechtahof te a Qravenhage dd 6 Mei 1895 bg verstek geween is het huweiyk den 268ten November 1874 te Zeilt gesloten tnaschen WILLKM HENDRIK VIN ESSCHOTKN gewoond hebbende te Gouda doch wiens tegenwoordige woon of verblyfplaats ia onbekend en CORÜ ELIA KNOPPEBTS van beroep htfishondstöif wonende te Gouda op verzoek van Mtstge noemde ontbotuteti verkUutrfÉ door echtscheiding Mr M SCHIM Vi dik LOEFF Advocaat en Procnj ur OBGELBESFEtllG indeGBOOTEofStJANlEP op Dinsdag 6 Augustus 1895 des namiddags H uur doorden Heer J B B SPAANDfUlMAN De PROGRAMMA S tevens Tbegangsbewyzen zyn te verkrggen h 10 cents by deBoekhandeUara vm BENTOM ZOON en hg den Koster Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda uitgeionderd Zondags te consulteeren van 10 tot 5 nur ËiisBËPÖmrm Men wordt verzocht op t HERK te letteu UIT HET MaüAZUN VAN M KAVENSWAAY 7MVX QORINCHEU Deze THEEËN worde n afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prya voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ BENIG DEPOT derfijnateHaagsche Beschuit KOMINKI IIM Agentuur b de Firma Wed BOSM4W te Gouda ttOfjb POIKB ODDE m SCHIEDAMMER ilgnjB Merk i NiaHTCAP Verkrijgbaar l i M PEETER8 Jz N B AU bevya van echtheid is cachet en kurk Btceda voorzien van den naam der Firma P HOPPE GEKEVEE Wjil ia da béite inwrüriu tagan Jioht 2 Bhaumatiak Landanp9Daa kortom AüfcerPiiwExpeHer Vit laauthatMl Wllluiit iraid ite m s Anker PalB Expeller yg Ml doB ataada 1q ieder huisgezin Anker Painfxpeller tiitf H ea 71 oaat n fl X de lasoh foetumtai la f maeate Apoaekaa en bü T U BMltei t O ia Batteidaiii T A Gonda bg A WOLFF Markt A H IE LAAT en VAN SON apothek Marfi 1 tt SÜfHOUWBURGMNLIElJl GROOTE M IrKT Ilultengewone Voorltelllngen o oR dk i Hè NE EttLANDS iKTOONEEliVEItEliNIG NG van Atmterdam ctfnr Qërant L Hi CHBISPIJS fc I Jon ag 4 Augustus i S uur RliËIIV ËY L DraD a in Sibttlrgven van H lUSEN I Vertppg van B A B Gevolg dooril 9 EEK Oil LEËtt Bl apel in één Bedryf naar het Franach 3iiaa id4 5 jtiugustus I 8 ut r I 73 Oï VOERIJVG van UIJHPAFA TKAUERLIl Sncces Blgspel in 3 bedryven naar het Hoog duitsoh door L van WESTERHOVEN Gevolgd door Zij Avil niet Trou verx Biyspel in één bedrgf Prijzen f 1 25 f 1 f 0 75 f 0 40 MO Mbannementthaarten ƒ MO lil iiiiSi JfflïIE Exa S c T o ca 1 Ü t 4 Ti SB i co 3 r 1 jB 2 e o 03 Q bc 01 ra Ö bfi ir H 11 9 ca o ö ff o 3 1 as SB na flesch en bij de m s ri S V tm o 9S Fl ML il il JEf m L van WAITKUM Alle dagen zyn voorhanden V £ R S O B E ZOUTE BOLLEN SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN e Ëj e Tafelbeschuit GOODA LANGE TIENDEWEG Gouds Snelpersdruk van A Beinkhan k Zoon rEErOEDER GEVRAAGD Solide AGEITTEÏÏ voor een nieuw soort VEEVOEOER voor Koelen en Tarltena Uitstekende resultaten Hooge provisie Adres M DE OBAAP Hoflaan 88 Kralingen VEKZËKERIAIG legen Inbraak Op de meest voordeelige Conditiën bg de NEDERLANDSCHB LLOYD te Amtterdam door tusBchenkomat ran h t Aaanrantie Eantoor Van der Qarden Van der Meer GOUWE C 179 boven raralLimra 3S d A R K T Wegens vergevorderd aeizoen Groote Prijsvermindering van alle voorhanden Artikelen als PABASOLS DAMES BL0Ü8EN ONDERROKKEN KINDEB UBKJES Geborduurde ROBES J0NGEN8BL0USBN OVERHEMDEN DAMESFOÜTS HANDSCHOENEN KOUSEN enz enz CORSETS gen bgzondere lage prgzen GENEZIJHG ZONDER OPERATIE van KANKER KLIEREN WONDEN enz Consult te Rotterdam Glasharen 30 iedere Dinsdag om 10 uur Cognac fin Bois De Geneesh v h Gesticht WINDELINCX uit Brussel Dr E WOLFCARIÜS Dr C ENTHOVEN f JU40 da Liter Sa ooanAo rm boib Tkn da VvolMé ABonymai wordt g lsv fl dl la Twieg lo bamuidc flMMhen tui B Iiiter inhoud roozaien Tan het attstt T n Dr F T JKS HAKXL BOOS Pro fflcsah 4 f l SO niUlDltond TtrtrUgbur bUt P H J V WANKÜM firma Wed P J MELKERT üosthayen B U4 Gouda Leest verder de meer uitgebreidheid op de aaDplakbiljettea eu de inlichtiDgeD op de gebru iksaan wyzing BI NNENLAND püDA 5 Aogu8tuall895 Wg herinneren ODze atadgenooten er aan dat morgenmiddag 2 uor in e St Janskerk weder èen orgel concert zal plaats hebben Oagetwmetd zallen velen die andars verhinderd eym deee aitvoering bgvronen en zich urlatekend iftinngeexeD Wie n kennia wil maken met de Kederlandschi tooneelvereeniging Uirectenr Chrispyn die onlangs de eer der vaderlandsche kaast zoo jgoed ophield te Berlga waar ieder vol was fku het natQurljjk apel dezer artisten moet EÏoh hiastAn Hedenavond nog ééne vAoratelHifg in den Schoawbarg Van Lier Het stuk dat gegeven zal worden is reeds meer dan 70 malen door het gezelschap vertoond en moet zeer vermakel k zgn Tot slot nog een nutakje Zg wil niet troawen Wy vertroQwen dat alle minnaars der tooneelspeelkuust een bewIJs van sympathie zullen geven aan den heer Chrispijn voor zgn streven temeer daar het atak past in het kader van bet kermis ver maak Gisteravond zagen wy Ibsens klein Ejo f dat Toortreffeiyk werd gespeeld door den heer Sohwab als Alfred Mevr Schwab als Eita Mej Westenberg als Asta en Mevr de Boer als het EattenvToawtje De heer Van Deinse als Borgheim voldeed ons maar matig Wij waardaerden zeer de gelegenheid een product der nieuwe richting zoo goed te zien voordragen wy twyfeldeo echter of bet meerendeel van het publiek de keuze ala kermisstok toejuichte Zeker zou het op een gewone winter avondvoorstelling beter tot zyn recht gekomen zyn Te Marbarg promoveerde tot doctor in de aoheiknudo op proefschrift Beitrage znr Eenntniss vod Pryridin acetoncbloria De hear D Knuttel geb te Langerak bez de Lek De rechtbank te Amsterdam veroordeelde W C Roohé en J F Kogenhop wegens poging tot diefstal in de woning van den heer Op ten Noort aan de Sarphatiekade aldaar ieder tot 5 jaren gevangenisstraf Men meldt uit Amsterdam Op de eiachen van de werkatakende sigarenmakers Ie dat redenen van ontslag van een werk FEVILLET Oai M MARSKRAMER Naar het Butlach 83 Helmatedt bloosde als een betrapte sohooljongeD die zioh leel k vergaloppeerd heeft ifZooaU u wenacht Mefrouw iiB gne vraag vns goed gemeeod ik vraag wel excuus zei hg snel en verliet na eene vluchtige buiging da parlor Woedoud oror de airs ran de nieuwbakken dame en nog woedender op z o eigen stommiteit wierp hij zioh te paard en rende als een razende naar Oaklea terug vergeefs Kijn brein kwellend met de vraag waarom Mr BUiot zijne dochter wel teruggehaald kon hebben Achter een gorden verborgen had FauUae Fetera do teficeDiroordig mevrouw Morton den ruiter nagezien tot hjj achter het houtgewaa verdneen Toen viel zg op de sofa neer drukte haar gelicht in het zyden kussea en brak in een krampachtig snikken uit Onder de pogiDgeo om geeo geluid te laten hooreo beefden al de ledon van baar schoon lichaam Lang lag zij daar aU iemand die maar liefat zou wdleu terven en hare geheele ziel uitweenen tot zy eindelijk aieh met kracht vermaoDende het hoofd ophief ea tagelykertyd twee zachte armen om haar hala voelde ihPauline moedertje om Christus wil wat deert u sprak eene gevoeWolte stem en PauUne staarde a sen paar droefgaeatige dookata oogan f man door den patroon gemotiveerd en onderworpen worden aan het oordeel van de fabrieks Gpmmiaaie nit de werklieden 2e dat de heeren Van Hulst en Schumacher zallen bydragen in de kosten veroorzaakt door de werkstaking te hunnent 3e dat geen sigarenmaker hei werk zal hervatten op de fabrieken waar uitsluiting heeft pl$ats gehad alvorens deze fabrieken tot bondafabrieken zyn hervormd naar het voorbeeld der Amerikaanache en Engelsche fabrieken hebben de fabrikanten bel volgende ultimatum gjealteld De patroons verlangen Ie erkenning van de volkomen vryheid van den patroon om werklieden aan te nemen of te ontslaan 2e dat wanneer de werklieden weer aan het werk willen gaan by de heeren Van Hulst en Schumacher ze allen weder zullen worden aangBuomon behalve de man die ontslagen is 3e dat hieruit echter geen motief zal ontstaan om dien werkman niet by een anderen patroon aan te nemen 4e dat de werklieden elkander onderling niet zullen hindeten of bemoeilyken hetzij direct of indirect om hunne overtuigingen of grondbeginselen Wanneer deze vier artikelen worden aangenomen wordt de kennisgeving van 31 JuU sluiting der fabrieken ingetrokken en zullen op de fabrieken de werkzaamheden kunnen hervat worden Te Venloo moest de oppasser van een luitenant diens kleeren naar huis brengen waarby ook een geladen revolver was in étui De jongen ging daarmede onderweg even in eene herberg waar hy alles op tafel legde en dronk toen een glas bier Ëen kind dat naar het étui vroeg liet by dit zien opende het en nam de revolver in de hand Op eens ging bet schot af en de kogel trof het kind aan het hoofd Gelukkig bleek de wond niet gevaarlyk te De heer K Dik burgemeester van Nieuwe Pekela en lid van de Provinciale Staten van Groningen die dezer dagen naar het huis van bewaring te Winschoten is overgebracht is in staat van faillissement verklaard £ en zwaar onweder woedde heden over de gemeente Het Bildt Onder St Jacobi parochie sloeg de bliksem in evenwel werd de brand die reeds het hooi had aangetast geblnscht Is niets Alioe antwoordde zij met eene poging tot lachen het schreien overvalt mij wel eena zoo maar zonder aanleiding en dan doe ik het maar in enns voor drie maanden af I Het bleeke meisje dat voor haar stond en de armee om baren bals liet zag haar diep in de vochtige oogen en schudde langzaam het hoofd Jemiakent je zelf Pauly sprak zg zaoht dat je ray nu niet vertrouwt en toon heb ik nooit meer van je gehouden dan jttiat nu ik weet hoe het ongeluk weent lieve Pauly Toen pa je tot mijn moedertje maakte en je mij bohandeldet ala een ziek kmd had ik mij vaak o zoo graag aan je hals uitgeachreid maar je gezicht was altijd zoo helder en opgeruimd alsof je nooit een traan gezien en je hart nog geen ongeluk gekeod ha l maar nu weet ik dat ook een lachead oog smart verbergen kan En toon hare droofgeaatige maar sympathieke blik andermaal in de ziet van het jonge stiofmosdertje doordrong verloor Pauline weer alle zelfbeheorscbmg sloeg de anneö om Alice heen en liet hare tranen den vryen loop en au waren die tranen niet zoo bitter als even te voren ii n toch heb ik elgenlgk geen reden om mij zoo overstuur te maken sprak zij na eene pooa het hoofd kalm opriohtend en zioh de oogen afdrogend en al vertelde ik je alles Alice wat er in mij omgaat dau zou je mg maar voor een kind houden dat nog eens om een verloren stuk speelgoed weent Toe Pauly vertel mij alles maar vleide Alice licht blozend ik heb nog nooit goed in je hart kunnen lozen Ontlast het maar dan geef je my den moed vervolgde zy met bevende stem rmijn toevlucht bjj myu stieftnosdertje te ueken als ik bet Elders werd eeo buitenmuur getroffen en lagen de brokstukken van den muur over de straat De geweldige slagregens en hagelbuien brachten vooral op het Nieaw Bildt schade toe aan de gewassen Den 30n Jnli arriveerde te Rolduc uit Secbtem aan den Ryn het gebeente van den stichter der aloude abdy Ailbertus d Antoing die na eenige jaren afwezigheid op zyn terugkeer naar Rolduc in genoemd plaatsje den 19n September 1122 overleed Vóór zijn dood zoo deelt de N Koer c mede had hy het verlangen uitgedrukt in zyn dierbaar Rolduc begraven te worden de bewoners der streek evenwel die hem als een heilige beschouwden verzetten zich tegen de overbrenging vauhetlyk Ëindelyk nu narutm zeven eeuwen wordt de wenaoh van den vromen dienaar Gods vervnld En Rolduc zal de eer en het gelnk genieten de kostbare overblyfselen van zyn stichter binnen de muren vanzyoheerlyk gerestaureerde crypte te mogen bewaren c De sarcophaag rust voor t oogenblik op de pastorie te Kerkrade vanwaar ze met de grootst mogelyke plechtigheid a s Woensdag in byzijn van den bisschop den internuntius den Commissaris der Koningin en verdere geestelijke en borgerlyke autoriteiten naar Rolduc zal worden overgebracht Aan de wielerwedstrydeo op 17 18 en 19 Angnstus a s te Keulen te houden om de wereldkampioenschappen over 1895 zullen volgens de Haarl Ct € deelnemen in het nummer over 1 Eogelsche myl 4 of 5 Nederlanders waaronder Eden en Rademaker in het nummer over 100 K M komen uit Cordang en Witteveen wy zyn byna aan t universeel geneesmiddel Koch s tuberculine dat als geneesmiddel tegen longtaering niet aan de verwachtingen beantwoorde maar gebruikt wordt als middel om tuberculose te onderkennen by vee wordt door een Oostenryksch geneeaknndige prof Wagner von Jaoregg voor een nieuw doel gebruikt Genoemde hoogleeraar namelyk behandelt sinds eenige jaren krankzinnigen met inspuitingen van tuberculine en hy moet daarmee goede resultaten verkregen hebben De krankzinnigen die niet volkomen genezen door de inspuitingen worden toch aanmerkelijk kalmer en beter en door Daar waren er zelfs die binnen twee maanden 12 of 15 kilogram in gewicht toenamen in mijne eenzaamheid niet langer kan uithouden 1 Pauline zag het teedere meisje met schitterende oogen aan r Mag ik werkelyk je boezemvriendin worden Alice F Mag ik P O dau zal je alles van mij weten al mijn stryd en verdriet at mgn hopen en wanhopen Maar kindliof last dan je moedertje ook eens in jou hart lezen want gedeelde smart is halve smart vergeet dat nooit 1 Ja ja Pauly ik zal verder kwam het niet want een vloed van tranen verstikte AHoes stem Kom van avond io myne kamer slapen dan als het donker is zal ik alles zeggen wat my drukt 1 Zwygend kuste Pauline bare bleoke vriendin on sti dochler en stond op Helmatodt had den korten afstand tusschen MortonHouse en Oaklea snel afgelegd en Dick die zijn paard in ontvangst nam verwees hem op zyn vraag naar Mr Elliot naar de bibliotheek Helmsiedts blik vloog even langs de vensters of Ellen zich niet hier of daar vertoonde maar hy zag niemand Hij vond het g vervelend dat hy reeds den tweeden dag ua 2yne aankomst zonder geldige roden van s morgens tot 3 avonds weggebleven was on eene inwendige atem waarschuwde hem dat er tijdens zyne afwezigheid ieta onaaogenaama voorgevallen was Elljot zst by den haard in een boek te bladeren toen de jonkman de bibliotheek binnentrad Wel Sir zei hy een ondankbaar klein oogenblikje opziende hebt u hier de streek eens goed opgenomen P Ik moet voor mijn lang uitblijven excuus vragen antwoordde Uolmatedt onder het rijden naar Mortonhouse ontving ik onverwacht een berioht over het my ontstolen geld waarom ik na bekomen verlof Dr Raïchline deed onlangs in het geneeskundig genootschap te Weenen mededeelingen omtrent die belangwekkend proefnemingen De vrouw ran een uitdrager in de me Belleuille te Parys meende onlangs terwyl haar man even nit was goede zaken te hebben gedaan Zy had een oude kachel verkocht voor 8 francs aan een klant die contant betaalde en het gekochte meenam Toen zy haren man by zyne tbuiakomat met ingenomenheid vertelde wat zij gedaan had werd hy bleek van schrik Menach wat heb je gedaan I riep by tin die kachel lag ons spaargeld c De nitdrager snelde naar de woning van den kooper en kwam daar tegelyk aan met de kachel die hem totbrandkaat heeft gediend Hy haalde nu voor de oogen van den verbaasden nieuwen eigenaar een portemonoate met 500 fr daaruit maar de 3000 fr aan g ldstokken welke daar ook in gelegen hadden in een gerniten zakdoek geknoopt waren verdwenen De politie doet onderzoek De kooper van de kachel wordt niet verdacht en men acht het waarschynlyk dat de zakdoek met goudgeld gednrende het vervoer uit de kachel is gevallen De Java Bode maakt de volgende opmerkingen naar aanleiding der benoeming van generaal Vetter tot legercommandant Wanneer generaal Vetter nog ia aotieven dienst was geweest toen de vorige l ercommandant aftrad zou hy ook na de Lombokexpeditie als diens aangewezen opvolger zijn beschouwd maar nn hij eenmaal den dienst had verlaten en was gepensioneerd meenden velen dat hy niet meer in aanmerking zoo komen en anderen dat hy dit niet zou willen De Indische r eering zal dan ook aan het Indische officierenkorps wel niet de beleediging hebben aangedaan van een gepensioneerd generaal voor de betrekking van legercommandant voor te dragen al opende de Gonver nearGeneraal den heer Vetter voor diens vertrek het voolroitzioht op een benoeming maar het laat zich zeer goed verklaren dat de Regentes den overwinnaar van Lombok a Vorst aan bet hoofd van het Indische leger wilde zien en dat de Minister van Koloniën met dien wensch instemde omdat de keuze anders allerlei moeilykheid opleverde Onder deze omstandigheden is het bericht der benoeming noch met ingenomenheid noch met tegenzin ontvangen Generaal Vetter heeft zich by het leger niet bemind gemaakt en daarnaar heeft hy by zyn strenge terughoudende wyze van optreden waarschynlyk ook niet ge van Miss Ellen direkt naar de stad reea hoewel ik tot myn spijt moet bekennen dat myn verre tocht ia betrekking tot myn geld vergeefs geweest ia Elliot knikte nerktmgelijk alsof by aan iets anders daobt Besehik over uw tijd naar welgevallen Sir hernam hy na eene poos tot nieuwjaar zijn het hier feestdagen en u vindt miasohien in do stad eenige reratrooiing daar op de tafel heb ik eene bankaanwijzing op uw halQaarlyksch salaris neergelegd Helmstedt boog dankbaar en vroeg hebt u my aadera ook iets te zeggen Mr EUiot Op t oogenblik niet beschik vry over uw tyd 1 antwoordde de planter zonder van zijn boek op te zien Helmstedt ging en at maakte by zich niet ongerust over zyne eigenmachtige afwezigheid looh drukte hem uu des patroons koele onveraohlllige toon dia zoo zeer vau de hartelijke ontvangst van gisteren verschilde Iota moeat er gedurende zyno afwezigheid voorgevallen zyn en tieo tegen een dat Mr Baker de hand m bat apel had lotusaohen bad Helmatedt zijn halQaarlykach salaris in den zak on het was nog vijf dageu voor nieuwjaar wanneer by over Baker spreken mooht Hij kon dus eerst eene afwaohtenda houding aannemen en ging naar zyne kamer om zyn koffer uit te pakken en zy o Ijjflianon in de latafel te deponeeren Kort daarop kwam Sarah zeggen dat de thee klaarwas De familie had reeds plaats genomen ËUiotnoodigde ham met eene zwygende handbeweging uit weer de plaata van gisteren in te nemen MevrouwEtliot schonk zonder een woord te zeggen zijn kopjovol en Ellen keek na oven opgezien te hebben voortdurend op de tafel JForit vwoigi