Goudsche Courant, dinsdag 6 augustus 1895

► 0 Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Zomerdlenst 1895 AasgevangeD 1 M TlJd vao Greenwlcli OBDA ÏOTTÏKDAH 18 88 1 84 8 88 18 39 18 86 18 48 UJii 7 68 7 69 8 06 8 18 8 38 9 48 1 44 OTTERDAM 9 61 10 88 10 38 10 89 10 46 10 68 4 08 7 48 BEN HAAO GOUDA eODBA DEN BAAI iHaga 6 48 7 80 7 43 8 80 9 38 9 4610 1411 8 18 161 88 8 44 8 68 3 48 4 U 6 76 11 7 58 9 38 Voorb 6 64 10 80 1 44 U Z Z gw6 08 10 86 1 68 ir 6 13 9 3 ii T M 6 19 10 46 8 09 6 48 10 08 Qoad 6 307 608 18 9 9 6610 1610 67 18 05 18 4 8 80 8 14 8 36 4 18 4 43 6 47 8 58 8 28 10 13 Stopt te Bl iswijk KraiiW g en Nootdorp Loidechendam BTKEOHTGOUDA 10 11 84 18 50 8 10 8 68 4 49 6 36 7 60 S 09 9 07 10 83 11 61 4 16 6 68 g 9 88 10 81 4 84 S g 9 36 10 44 18 07 1 38 3 48 4 37 6 80 7 09 8 35 8 41 9 49 AMSTIEDA 8 O U D A AmiterduiWp 6 60 8 16 9 6 11 MO 4 8 6 8 8 eoildl TJO 9 04 10 14 18 19 1 80 80 7 48 8 49 Goud 7 SII 35 9 09 9 37 10 30 10 60 11 18 18 86 1 87 3 SG 3 47 4 46 6 87 7 14 7 49 8 89 8 64 9 6411 Üev M 7 43 8 47 ii 11 08 18 37 4 67 8 01 10 06 Z Zsf w 7 B3 8 56 11 18 18 46 i 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 87 18 8 6 80 8 86 10 87 iHaK 8 18 0 13 9 97 I0 U7 10 48 I 88 18 48 1 081 67 4 05 4 17 6 86 6 67 7 44 8 819 9 8810 8811 ODDA DTEICBT 5 35 0 40 7 65 8 09 8 81 9 0610 19 11 18 48 8 88 8 17 4 16 4 47 6 67 6 56 8 3110 16 6 60 6 64 11 14 8 87 7 10 10 89 6 69 7 03 8 13 11 98 8 45 8 34 5 06 6 17 7 18 8 48 10 97 6 18 7 38 8 88 8 41 9 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 3 50 4 48 6 89 6 85 7 46 9 0411 6 O V U A A U8TERDAU 4 40 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 6 66 10 1 46 AnutonUm Wd 7 9 9 10 10 0 18 46 Bireefd velen koesteren zelfs Trees voor hem Doch er tgn er ooJIe die hem goed kennen en die sgn zelfsUndigheid zgo onpartydigheid en zyn kry knndige bekwaamheden prezen en waar hg no nog op zyn jaren n na hft gebeurde op Lombok In het leger terugkeert niet alleen maar daarover zelfs het opperbevel aanvaardt zal hjj er moeil k meer tegen knnnen zyn dat officieren van leeftyd in hc t leger blyven en zal hy wel wat zachter gaao oordeelen orer de tekortkomingea van anderen Daar echter Indische legercommandanten zelden meer persooolyk ten stryde trekken zal het luitenantgeneraal Vetter moeilyk vallen nieuwe lauweren te plakken op het oorlogsveld en zal hy zich tevreden moeten stellen met het hem thans gebrachte hnldebetooo Maar misschien verschaft de overtuiging van een goed legercommandant geweest te zyn nog meer voldoening De Amsterd Correapondeot van de N R Ct c den uitslag der herstemming in de hoofdstad besprekende zegt o a over de afwezigheid van liberalen die het woord konden voeren in de meetings die gehouden zyn Met het oog vooral op de te wachten groote uitbreiding van het kiezerscorps kan men rich er op voorbereiden dat bet houden Van verkiezieziogsmeetings meer en meer inheemsch zal worden Men moge deze evolutie in onze politieke zeden al of niet met vreugde begroeten meo zal haar aanvaardeu moeten als eene noodKakelykheid Hoe wyder de kring van kiesgerechtigden zich uitbreidt hoe meer werkelyk de behoefte voelbaar wordt dat zich de candidaten met hen door wie zy wenschen afgevaardigd te worden persoonlyk in contact stelten Het minste dat gevergd han worden ia toch wel dat men elkander Vnn aangezicht tot aangezicht leert kennen Sy de thans afgeloopen verkiezingen scheen het wel ol geen der candidaten van Burgerplichtf en DeGroudwet den nena buiten de deur durfde steken Daar waren er onder die zelfs ter vergadering waaïin hunne candidatuur gesteld werd zicb niet vertoond hebben De liberalen willen zg niet steeds ten prooi vallen aan deze of gene combinatie van minderheden of er zich mede vergenoegen nu door deze dan door gene kies vereen iging op sleeptouw te worden genomen de liberalen zullen zich met het denkbeeld hebben te verzoenen dat rkiezingsdagen dagen zyn van stryd waarin zy zich met hart en ziel aan de verdediging hunner begiuBelen hebhen toe te wyden De tyden zyn voorby of zolleo welhaast voorby zyn dat den candidaten hun mandaat op een presenteerblaadje wordt thaiN gebracht c Het Centrum c deze woorden overnemend laat er op volgen Hetgeen wy bier lezen strookt geheel mei ons gevoelen Doch niet alleen by de liberalen maar ook by de Katholieken zal eene hervorming der verkiezingstactiek dringend noodig zyn Het wordt znchtjes aan ondoenlyk om zelfs nu reeds die katholieke kiezers te doen stemmen op nieuwe candidaten die zy niet eeumoal hebben kunnen tien of hooren spreken Men rekent dat er ougeveer 3000 katholieke kiezers zyn en dat er zonder eeaigimoeite 2500 kiezers kannen opkomen Toch kwamen er op 16 Jali niet meer dan 1800 hun stem uitbrengen Toen er evenwel 14 dagen later nog meer animo had moeten zyn bleven er volgens berekening vnn de Tydt van die 1800 no weer 300 thuis schoon zy van alle kanten gelykelijk werden aangespoord om op den Katholieken caudidaat te gaan stemmen Wat evenwel daarby de aandacht verdient is dut de 1500 opgekomen Katholieken naar men ons verzekert niet allen t p den Katholieken candidoat gestemd hebben Ook dit kan bet booge stemmenoyfer van den heer Zegei Veeckens verklaren Wie niet met opzet blind wil zyn kan met de kennis van dit feit zyn voordeel doen 7 86 7 83 7 39 7 46 7 65 6 6 10 6 19 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 08 6 19 6 81 8 89 6 36 St 7 Oouda MooTdreiiht NifluworVwk Gopoll KoMunlam Botterdun atpelle Nuuwnkerk Uoordrwht 6 86 OouiU Oudgw WoerdeD Utroebl Goud ouda 6 33 Reeds thans blykt de invloed vnn het gesproken woord ver te gaan boven t succes van dagbladartikelen of strooibiljettoo By een uitbreiding ran het kiesrecht zal het systeem om dea candidaten hun mandaat op een présenteerblaadje thuis te sendeu eer zeker totaal fiasco maken Uit het politiek leven vau den dezer dagon overleden mr J Kappeyne van de Copello geeft Frans Netscher in de Parlomeiitaren Portretten het volgende verbaal Op zekeren keer werd by de beraadslagingen o er een gewichtig wekontwerp de tnascbenkomst van den heer Kappeyne door zijne partygenooten niet alleen wenschelyk maar zelfs hoogst noodzalyk geaebt Men had er hem vooraf over gesproken en hy had beloofd zich op t meest geschikte oogenblik in het debat te komen mengen Maar de ochtendvergadering waarin de beslissende stemming verwacht werd was geopend en zyne vrienden bleven tevergeefs naar hem uitkyken De wyzers van de klok hadden balf twaaf al Repaaseerd naderden zelfs het midmgunr onopboudelyk werden angstige blikken naar de groene klapdeuren geworpen maar telkens als zy open werden gestoten werd men teleurgesteld daar er wel gevreesde en onwelkome tegenstemmers haastig binoenkwamen maar de lange gestalte van den heer Kappeyne er zich niet in kwam afteekeneu Zoo kon t niet blyren voortduren er moest raad geschaft worden en eenige der voornaamste vrienden staken de hoofden byeen Men besloot nu in haastige overlegging een der partijgenooten in alleryl af te vaardigen om Kappeyne te waarschuwen en tot onmiddelyk komen te dringen De afstand tusachen het Binnenhof en het Koordeinde werd door den liberale renbode in vliegende vaart afgelegd aangebeld naar binnen gestormd iu de stodeerkaraer niemand in de ontbiltkamer een vroolyk brandend pitje onder den trekpot ean bordje zonder kruimels alles nog onaangeroerd Waar was hy dan Wacht de slaapkamer in en jawel daar lag de staatsman nog rustig te slapen zich van geen verzaim bewust Met zenuwachtige drukte wekt de renbode den smachtend verbeiden redder sleurt hem half uit het bed dwingt hem in vÜPgende baast eenige kleedingatukkeo aan te schieten trekt hem brommend en mopperend langs het onaangeroerde ontbgt heen de straat op hem duwend en dryvend naar het Binnenhof Buiten adem en hygeod komen beiden daaraan nog juist bytyds daar de voorzitter al aanstalten maakte om de beraadslagingen te sluiten Nog in het gyngpad wenkt hy den presiden dat hy het woord verlangt de vrienden herademen en hekomen van hun angst een ongewone nieuwsgierigheid doet alle leden rond den binneogesleepten spreker te hoop bopen Oog en oorgetuigen verklaren dat de toen gebonden redevoering de schitterendste parlementaire overwinning in s heeren Kappeyne a publieke loopbaan geweest is hy overtrof zich zelven nog nooit had hy zoo helder scherp pikant en vernuftig gesproken Terwyl de punt van een halsboord die bij geen tyd gehad had behoorlijk vast te maken hem telkens hinderlyk tegen het oor aankitelde zoodat hy het voortdurend met een oogeduldige handbeweging verwyderen moest ontwikkelde hy een redenaarstalent dat zelfs zyn beate bekenden verbaasde 18 09 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 35 10 17 0 11 38 7 47 18 88 9 40 9 69 10 11 8 18 11 16 4 80 6 41 1 Het stoffelyk overschot van wylen den gepensioneerden kapitein O ï leger L J F E von Ende is eergisteren te Amsterdam met met militair eerbetoon op de nieuwe Ooaterbegroafplaats ten grave gebracht Krygsmakkers van gelyken rang droegen de slippen van bet kleed Zaagman s kapel speelde trenrmuziek de trommen waren omfloersd salvo s werden aan den ingang van het kerkhof en aan de groeve gelost en op het lykkleed wer den nevens de vele kransen de eereteekenen van den overledene met officierspet sjerp en sabel nedergelegd Kapitein Geel sprak een kort woord de aanwezige militairen wijzende op het voorbeeld van deu gestorven makker en een der familieleden dankte hen die aan de eervolle teraardebestelling hadden deelgenomen Enne groote menigte volks was samengestroomd ondanks bet oogouslige weder Üïen ingezetene der gemeente Loosdrecht hsd eene noodwoning laten bouwen en de bouwmeester maakce er een slot aan dat van buiten dicht zynde van binnen niet kon worden geopend Nu wil het ongeluk dat de deur dicht slaat terwyl het echtpaar in huis is Hamen die geopend kunnen worden zyn niet aanwezig zoodat de man eindelyk besloot zich uit zyne onvrywillige gevangenschap te verloaaeu door onder de planken een gat te graven en hierdoor te kruipen Gedaan als gezegd en weldra was t gat gereed Nu er maar iu dat ging maar verder ej door dat giug ook niet Dan terug doch dat ging ook niet v A was opnieuw gevangen en zat steviger vast dan ooit Tm slotte moest zyne zwakke helft hare kracht toonen en gelukte het haar den echtgenoot zyne vryheid terng te geven J D Vooruit weet mee te deelen dat het wetsontwerp regelende den toestand an het voormalig N R S pesoneel dezer dagen hy den Kaad van State is ïngekpmen Men kan dus zegt het blad de behandeling van dit onderwerp in October i f November van dit jaar in de Tweede Kamer tegemoet zien Ook zal tegen dien tijd openbaar worden gemaakt het rapport der enquêtecom missiën naar aanleiding waarvan dit wetsontwerp door den Minister ia ingediend De hevige brand die onlangs in de handelawyk te San Francisco woedde richtte eene enorme schade aan Zy wordt begroot op f 3 750 000 De brandweer begon ten slotte gebrek aan water te krygen toen iemand haar mededeelde dat in de nabyheid reuzenvaten van 18 000 gallons rooden Calif orniscfaen wyu lagen Het plan vond algemeenen bijval en de brand werd inderdaad met rooden wijn gebluscht EEII BOOTTOCHT Niettegenstaande de regen met stroomen nederviel lag Zondagmorgen vroeg de IJsei II de stoomboot van de erve C G van der Garde vroolyk aan baar aanlegplaata gemeerd De Mftatschappy vlag in top de masten raas en strengen met veelkleurige vlaggen gepavoiseerd Het kon niet anders of er zou en moest dien dag iets buitengewoons aan boord plaats hebben De gezellige en levendige drukte die er heerachte versterkte u nog in die meening Het was er een komen en gaan van allerlei menscheu die verschillende eet en drinkwaren aanvoerden Heldere dienstmeisjes brachten groote hoeveelheden kadetjes krentenbrnodjea en dedaarby passende versieringen aan Vaatjes bier en verkoelende gazense dranken waarmede straks de dorstige keelen zooden worden gelescht werden aan boord gebracht en zelfs het pofferyzer van de wed Sibbes nog warm van bet den iVerloopen nacht daarvan gemaakt gebruik was niet vergeten 4 50 4 57 6 04 6 11 6 80 1 46 1 56 8 08 8 09 8 16 7 11 6 48 3 60 1 80 8 10 8 60 4 03 e O D D A 11 60 11 80 9 9 Utreoht 6 38 7 60 Woelden 6 58 8 11 Oudew ter 7 07 8 19 Goudi 7 30 8 38 9 34 Ook voor het behoud eener vroolüke stemming was gezorgd want een zwartharigen Italiaander met blonde ega twee portretjes die wy de afgeloopen week byua onafgebroken op en om het kermisterrein konden waarnemen zouden door hun cavaleria hun Loin du Bal en andere kermisdeunen zingen dat een opge ruimde geest onder het te verwaohten gezelschap bewaard bleef Wat was dan wel de oorzaak dat zoo buitengewoon een drukte om en by de IJseinc plaats greep De firma O G van der Garden bood de weezen en de bewoners der Hefdadigbeidsinatellingen van alle godsdienstige gezindten dezer gemeente een boottocht aan van hier naar Dordrecht Z lfs de eenige inwoonster van het B C Weeshuis was niet ergeten Aardig was het om toen tegen 9 uurallen aan boord gekomen waren getuige te zyn van de opgewekt stemming die onder jong en ond heerscbte Vooruit ouder de zonnetent jammer maar dat zy niet noodig was bevonden zich de weesjongeos met ondeugende guitige gezichten de oudere ouder hen zware rookwolken voor zich uitblazend en elkander met zekeren trotaeh zakjes sigaren vertooneod waarachynlyk van de vier om een atniver die zy voor de reis bewaarden het was echter onnoodig geweest dezelve mede te nemen want ook voor rookgerei was van wege de directie gezorgd de meisjes in het niette Zondagspak De oudsten der genoodigden da vrouwen en mannen nit het Bpstedelingenhuis en de verpleegden uit de Werkinrichting waaronder er verücheidene warejQ die meer dan acht kruisjes achter den rug hadden de vrouwen met paarache jakken de mannen met pilopakken hadden terecht hnn toevlucht gezocht iu het glazen deksalon der boot Dat zy met ingenomenheid aan dit tochtje deelnamen men kon het hnn aanzien het was alsof de door den tyd op hun gelaat gegroefde plooien en voren raïhder diep waren Wat hadden sommige linoner of hunne makke onderdanen zich een moeitevollen tocht moeten getroosten om van het gebouw banner inwoning naar hier te komen en toch met hoeveel opgewektheid hadden zy het gedaau Achter op bet dek hadden de nog krastere oudjes plaats genomen de mannen meerendeels ingezetenen van het Israëlitisch Mannen en Vrouwenhuis met gekleeden jas en glad gestreken hoed de vrouwen in het beate Sabbathkteed Ten ongeveer 9 uur het aor van afvaart kwam de directeur der firma de heer A K van der Garden aan boord en heette nadat hy zich overtuigd had dat al zyn gasten er waren er ongeveer 170 present waren allen een hartelyk welkom De bel werd gelnid en onder een fiinken bni stak de IJsel lic van wat Wat wenschlen de velen die op den Dyk het vertrek der boot gadesloegen alle passagiers eeo aangenamen dag en beter weer toe on wat is hnn wensch vervuld geworden Dat voor allen de dag een recht gezellige en prettige zoude worden daarvoor sprak de gulle gaatvryheid dar gastheeren hen borg en bet mooie weer liet gelukkig ook niet lang op zich wachten reeds by Moordrecht brak de zon door de wolken heen om er zinh niet meer achter te verschuilen voor dien dag En wat kwamen ze vroolyk en opgewekt terug jong en oud iu waarheid de meeaten van hen hadden nooit enkele maar zelden berinneringen vau een zoo aangenamen tocht Met een gepast en bartetyk woord van dank waarmede allen instemden betuigde de vader uit het Burgerlyk Weeshuis zyn erkentelykbeid voor bet aau allen verschafte genoegen en mocht hy van den heer A K van der Garden de aangename tyding aan allen mededeelen dat deze pleiziervaart uiet de laatste zoude zyn maar misschien een volgend jaar zoude worden herhaald Moge een volgende keer ten minste van de oudjes allen dezelve nog in een opgewekte stemming mede maken Is dit geen voorbeeld dat voor andeven die zulks doen kunnen navolging verdiend Een ooggetuige die alles van verre heeft medegemaakt 9 67 11 13 10 04 10 11 8 68 4 80 9 08 91 10 18 9 10 e 80 8 30 6 87 6 44 6 50 10 87 1 80 8 05 9 1 9 0 9 5 10 84 10 11 10 10 11 10 8 86 10 06 Boltenlandscli Overzicht Voor de verandering weder een AnarchiatÏBche aanslag De Maatschappy der mynen van Aniohe een gemeente in de nab eid vau Douai vierde gisteren het vyftigjarig dienstfeest van den ingenieur Vuillemin By bet uitgaan der kerk loste een anarchist een pistoolschot op Vuillemin die ernstig werd gekwetst Een bom die do anarchist zich gereed maakte onder de menigte te werpen ontplofte in zyn hand ten gevolge waarvan de moordenaar vreeselyk verminkt een eind werd weggesliogard Een twaalftal personen bekwamen lichte verwondingen De Indépendance belgec bevat do volgende bijzonderheden omtrent dezen aanslag De moordenaar die tereu het slachtoffer werd van zyn verfoeilgke daad was een door de my nmaatschappy ontslagen werkman Hy was ongehuwd 26 jaar oud en heet Clément Becoux Zyn vader was by den aanslag tegenwoordig en keerde zich hevig verontwaardigd tot zyn zoon dien hy een moordenaar noemde Clément Decoux werd zwaar gewond opgenomen en naar het gasthuis gebracht waar hy weldra overleed De Belgische Kamer heeft naar men weet de voornaamste bepaling der schoolwet van den minister Schollaert aangenomen waarbij bet ooderwys in den godsdienst verplicht wordt gesteld in alle gemeentescholen De aanslag ia gelokte zegt de heer George Loraod die in de Réforme zich zeer heftig tegen de regeeriog uitlaat dank zy den steun dien de regeering ontving van de clericale afgevaardigden van Antwerpen Wy zullen daaraan denken by de volgende verkiezingen Na een heftig uebat werd het artikel dat door den heer Schollaert werd verdedigd aangenomen met 79 tegen 60 stemmen Dinsdag zullen de overige artikelen en de daarby iugediaode amendementen aan de orde komen In deze week zal woarscbynIjjk dan ook de zitting gesloten worden der Belgische Kamer de eenige der Europeesche volksvertegenwoordigingen die nog aan den arbeid is Van officieele zijde wordt medegedeeld dat door de Porte by de gezanten van Frankryk Engeland en Rusland een ander voorstel is ingediend betreffende de regeling van den toestand in Arioenië Daarin verklaart de Porte zich bereid de voornaamste van de hervormingen die door de mogendheden worden geeischt over te nemen Verder stelt de Porte voor eene commisaie te benoemen bestaande uit Christenen welke den gouverneurs der districten zal ter zyde staan en den onder gouverneur en den burgemeester te kiezen uit de Mahomedaneu en Christenen zonder onderscheid van geloofsbelydenis Voorts zullen de politieagenten die met de handhaving der orde belast zullen worden gerecroteerd worden uit de proviacien zelven waar zy hun ambt moeten uitoefenen Ook dit corps zal worden gevormd uit Mohammedanen en Christeneo in evenredigheid tot de getalsterkte van beide secten in elk gewest Bovendien verklaart de Porte zich bereid tot het verbetsreu van de gevangenissen en tot het oefenen van een geregeld toezicht te dezen opzichte terwyl y zal doen wat in haar vermogen is om buitensporigheden van de zijden der Koerden te beletten wanneer deze va de eene streek naar de andere verhuizen De Porte zal pogen de Koerden te bewegen vaste woonplaatsen te kiezen en zal hun tot dat doel weilanden en grond afstaan Ten slotte betoogt de Porte in baar nota dat eenige van de hervormingen welke de mogendheden verlangen niet voor uitvoering vatbaar zyn vooral wegens de gebrekkige verkeerswegen en de aanzienlyke uitgaven welke daaraan verbonden zyn Tnsschen de Turken en de Bulgaren is het weer tot een gevecht gekomen in de nabyheid van de Macedonische grens Van weerszydeu werden geweerschoten gewiaaeld maar er werd niemand gedood of gewond Aldus meldt de correspondent van de Frankfurter Zeitting te Sofia De bevelhebber der Torksche troepen beweerde dathy de Bulgaren voor weerspannige Macedoniëra had gehouden Vandaar dat hy laat had gegeven tot schieten Ernstige gevolgen zal dit incident wel niet hebben maar toch blijkt daaruit wel dai de rust in deze Turksche provincie nog niet volkomen is hersteld j Heden wordt de Bulgoarsche deputatie die den Czaar te St Petersburg een bezoek bracht te Sofia verwacht Naar men weet werd da reis der Bolgaarsche gedelegeerden vertraagd omdat de voorzitter der Bnlgaarsoba Sobranje de heer ïheodoroff door vorst Ferdinand naar Karlsbad werd oLtboden Betreffende de erkenning van den vorst door Kualand ia men het te Weenen nog niet eens De Neowa Freie Presaec gelooft niet dat Czaar Nicolaaa er toe zal overgaan den prins van Coburg als vorst van Bnlgarye te erkennen Bet Wiener Tageblatt stuit zich daarby aan en insgelyks betoogt bet Fremdenblatt c het offioienie orgaan van den Ooatenrykschen minister van bnitenlandsohe zaken dat de verzoening tasschen Rualand en Bolgarye waarover zooveel is gesproken nog volstrekt niet als eene uitgemaakte zaak kan worden beRcbouwd Evenwel deze berichten barnsten in hoofdzaak op hetgeen onlangs werd gemeld door de Russische bladen die beweren dat de Czaar wel genegen is zich te verzoenen met het Butgaarscbe volk maj r niet met vorst Ferdinand Zekerheid daarvoor zal men eerst verkrygen zoodra de Bnlgaarsche gedelegeerden en voart Ferdinand te Sofia zyn teruggekeerd 0 er Lord Salisbary a plannen is nog niets naders hekend Naar men beweert is de Engelacbe pre mier voornemens zich aan te sluiten bi het drievoudig verbond der Midden Eoropeeache staten ten einde aan OostenriJk Hongarye volmacht te verleenen tot het bezetLeu van Macedonië op denzelfden grondnlag als by het Berlynsche tractaat den Oostenrijkers de bezetting van Bosnië werd toegsBtaau Natuurlgk dienen dergelyke berichten met voorbehoud te worden aangenomen Trouwens de Rusaiache bladen vatten dientengevolge al voor DeiSvietu eu de Vedom09ti deze praatjes besprekende verklaren reeds by voorbaat dat de Porte die zich natuurlgk tegen eene dergelyke beperking van haar grondgebied zal verzetten bij baar protest krachtig steun zal vinden by Rusland en Frankryk Tot dusver evenwel bestaat er nog geen reden om aan te nemen dat Lord Salisbury inderdaad dergelyke plannen ten opzichte van het Balkanschiereiland koestart De ItaliaaoHche Senaat is druk bezig aan de begrooting en het gaat daar nog voorspoediger dan iu de Kamer De begrooting van Buitenlandsche Zaken word aangenomen met 62 tegen 14 stemmen Daarna volgde de aanneming van de begroöting van Biunenlandache Zaken waarover de stemming echter nog moet plaats hebben In een onderhoud heeft generaal Barattieri te Rome verklaard dat het geheim der Italiaansche overwinniugen in Afrika steeds gelegen genwas geweest in de aankomst der troepen vuor de vyand tyd had gevonden om zich tot tegenweer te voraenigen Voor het begin van den laatateu veldtocht had hy rekenende op zyn 15 000 manschappen en iolandsche hulptroepen de versterkingen bem door de Regeeriug aangeboden als onnoodig afgeslagen Nn echter zou hy met 25 000 soldaten in staat zijn om naar Sjoa op te rukken Er nas geen sprake van nieuwe veroveringen alleen moest Menelik zoodanige tuchtiging worden toegediend dat hem ten minste voor langeif tijd de lust tot oorlogvoereu zou vergaan Menelik zou van Europeesche hulp verstoken waarachijnlyk spoedig zwichten wanneer hy zou moeten erkennen een ondergeschikt Koning te zyn en Italië cyns betalen Een oorlog door hem begonnen zoo hem zyn kroon kosten Ingeval Menelik vyandetykbeden begon kon dit alleen geschieden door kniperyen van Frankryk en Rusland De bekende Russische expeditie naar Abyesiniè was niet van god dienstigen maar vau militairen aard en op het oogenblik dienden volgens generaal Barattieri Russische officieren in het Abysainische leger De officieele berichten over de expeditie naar Madagascar die thans door de FraoGche regeering zyn medegedeeld geven den indruk dat generaal Duchesne ondanks de gebrekkige wyze waarop do expeditie is voorbereid en waarop voor het onderhoud der troepen is gezorgd den moed niet opgeeft De marsch van Suberbieïille naar Aotananariva is begonnen de generaal hoopt over een maand in de hoofdstad aangekomen te zijn Volgens een raedeeling aan het Journal des Débats is de stemming onder de inlaudsche bgvolking zeer vredelievend In de hoofdstad roept elkeen zooala de gevaugenen zeggen om vrede De soldaten weigeren naar de kust op te rukken en ondanks het groote aantal doodvonnissen aan deserteurs voltrokken is het meerendeel der inlaudsche troepen die den marsch der Fransche colonnaa moesten tegenhouden gevlucht naar Betsileo en naar de Antsihimabas f Uit Frankryk zyn nieuwe troepen vertrokken om de invalide soldaten te vervangen Generaal Duchesne tracht krachtig alle uitspattingen tegen te gaan Vier inlaudsche soldaten die wreedheden gepield hadden tegen Malgaesische vrouwen zyn te Suberbiaville gefusilleerd in tegenwoordigheid der troepen Vorstman Perier Hennnering aan Dr en Mevr Vorstman I Onder den juislen en aantrekkelykeh titel Stellen in den lande komt in het Augustusnummer vnn Dr TydspiegeU een artikel voor van de hand van Dr Joh Dyserinok doopsgezind predikant te Rotterdam dat de aandacht waardig is ieder die belang stelt in wetenschap en letteren maar vooral interesiant is voor ons ingezetenen van 6ouda die deze Stillen in den lande meer van nabg gekend hebben wy veroorloven ons dan ook enkele aanhalingen nit dit atuk dat wjj aan ieder tor lezing aanbevelen Vooreerst de inleiding aldus luidende C Zelden zag ik rustiger studeervertrek en gezelliger woonkamer dan in t deftig dobbel hoerenbnia O 197 schuins over de Lntharsche kerk aao de Gouwe te Gouda Gesel dett door de wit marmeren ganj bevinden beidfe zich aan de acbterzyde van het huia en geven t uitzicht op een grooten tuin met vyver en bloomperkeu met heeatwrs on boomen Drie zware tinden welker stammen omslingerd zjln met witte rozen grenzen aan de nette bekliukerde plaats en werpen s zomers zich koesterend in de zuiderzon hare verkwikkende acbaduw op den geheelen achtergevel en temperen het andera al te felle licht in de kamers In het atodeervertrek rechts van de gang met donker geschilderden vloer met kostbaar goudleereu bebangiel en fraaien antiekeu eikenhouten schoorsteen staan langs drie der wanden zware boekenkasten met de traditioneele bastea van Grieksche en Romeinsche grootheden hy het rechtetraam is eene ruime schryftafel geplaatst ter zyde waarvan de portretten hangen van eakete Leidsche professoren nit de jaren 1820 25 Vóór het penant tnsschen de beide ramen de folio Bybel van Keur op ouderwetachen standaard en naast eene der boekenkaaten op een stommekneohtjfldeHebreeuwsobe concordantie van ï rat in rood marokyoen band Op de vierkante tafel naast het achryfbureau ligt eene altyd wisselende keur van binnen en buiteulandsche tydschriften en van jongat verschenen belangryke uitgaven op wetenschappelijk gebied theologie geschiedenis en lettoren Dit studeervertrek waa sedert J 51 het rustig heiligdom van een der laatst overgeblevenen van de oude garde d r Leidsche hoogeachool vÓór ruim zeventig jaren den Hervormden predikant Dr Marios Antouius Gisbertns Vorstman Alleen in t laatste tydperk van zyn leven sedert 86 moest hij dat eigen heiligdom zware beproeving voor den toen tachtigjarige veranderd zien in een slaapvertrek terwyl hy in de woonkamer voorgoed van den morgen tot den avocd zijn tehuis zou vinden Door een noodlottigen val in Maart van genoemd jaar brak Vorstman het rechterbeen en moest by al genas de breuk boven verwachting geheel op raad van zyn erts dr Van Iterson om ziJD hongen ouderdom van nu af een zittend leven leiden Onderworpen en met vobrbeeldeloos geduld kon hy berusten iu zyn gebonden staat En wat voorwerp werd hem over een tijdperk van acht lange jaren liever dan die gem kkelyke stoel t zoo welkom geschenk van vrouw eu dochter waarin hy met zyne kleine cassette vóór zich kon lezen studeeren schrijven waarin hy na inspanning kon rosten tegen den sluimerrol en waarin hy ook kou worden gereden naar zjjn slaapvertrek en nu en dan gedurende den zomer in dien kostelyken tuin waar hy van buitenlucht en bloeraengeur zoo dankbaar genoot Gezelliger dan ooit was van nu af door Voratman s bül h de woonkamer geworden wie eeu bezoek Dracht vond meestentyds hem samen met vrouw en dochter Onaf scheidel yk drietal dat zoowel in zichzelf als in elkander genoeg voor t leven mocht vinden naar hoofd en hart Vorstman de oven bescheiden als degelyke geleerde die ja in de eerste plsatg voor eigen ontwikkeling de wetenschap der Oosterache talen der classieke letteren en der algemeene geschiedenis beoefende en aan atcbaeologie en archiefstudie zich wydde maar daarna in uitvoerige briefwisseling en allermeeat in den kleinen hniselyken kring uit den rijken schat zyner kennis alles ten beste gafWie zag en hoorde hem niet gaarne dat scherp geteekend gelaat met breed gewelfd voorhoofd en afgeplatte slapen die zacbte vriendelyke oogen door zware wenkbrauwen als oversobaduwd die sterk gebogen neus eu die vaat op elkaar gesloten lippen en als by sprak die niet krachtige maar welluidende atem die geregelde ontwikkeling zyner gedachten by eon wetenschappelijk onderwerp nooit zou hy zich verspreken en dat onderhoudend vertellen als hy zyne herinneringen nit een verleden van zeventig jaren zich voor den geest bracht Tegenover bem aan de groote vierkante tsfel zyne vrouw eene afstammelinge nit bet geslacht Perier dat in den tijd der réfugiés naar Holland was gekomen hoe evenaarde zy met haar fijnen geest haar echtgenoot als zy na de gewone buiaelyke bezigheden op ruim vyftigjarigen leeftyd Dante a Divina comoedia vertaalde en baar keurigon aibeid des avonds voorlas ter afwisseling van den classieken arbeid barer wederhelft die zyne vertolking dor Grieksche treurspelen Aeschylus Euripides en Sophocles ten beste gaf Of als zy acht en zeventig jaar oud zicb nog de kennis van het Spaansch zou eigen maken om voor t minst da dichters vnn het zuidelyk schiereiland en het proza van Don Quichotte de la Mancha in den oorapronkelyken tekst te kunnen lezen Of ala zij op haar tachtigste jaar de overzetting ondernam en ten einde bracht van het ItaliaaHche werk door Angelo doGobernatisover EngoUch Indië drie deelen duizend bladzijden Diezelfde begaafde vronw op het gebied der Nederlandsche letteren evengoed thuis in de heerlijke dichtwerken van Joost van den Voodel ala in het kostetyk proza van het geeatij vriendinneopaar Wolff eu Deken toonde van niets zoo afkeerig ala van zich het eener savantec te geven In heaoheidenheid was ziJ Voratman s gelyke in levendigheid van geest zynk meerdere Spraakzamer en te gelijk beminnelyker vrouw ontmoette ik zelden Of was het baar die zoo gezellig en zoo veratandig kón praten niet het liefst te zwygen als Vorstman zou spreken Smaakte zy niet het grootst genot als maar h ar man zyn licht kon laten scbynen Wie haar van naby leerde kennen moest wel denken wat groote geest in dat zoo tengere lichaam Byna vijf en zestig jaar zyn zij gehuwd geweest Vorstman overleed 88 jaar oud dett 30f teo Maart 1894 ruim zeven weken latiF 21 Mei zyne vrouw die teohta twee janr jonger waa dan hy Moordrecht GEBOREN 26 Juli Aartje ouders H Bikker en M van Schajik 27 Aagje ouders R van der Bea en J van Tilborg f s BI Maria ouders P C Bongers en M Schipper ONDERTROUWD 1 Aug G van den DooI te ZevenhoJZen en T Dekker J T van Kooij te Utrecht en A Roinders A Bloot en L Kisman GEHUWD 26 Jolir J Maasdam en C J J Boers ADVERTENTlBlf Dankbetuiging De Werklieden van den heer H J NfiDËRH0R8T brengen hun oprechten daclc aan hun Patroon voor het Bootfeest hnn geschonken op ZATEHDiG 3 AUGUSTUS ter gelegenheid van het aanitaand Hnweiyk hunner Zoon den heer H J NKOEEHOKST Jr en mej MAfilE G viS VBEUMINGEN De gezamenlijke Werklieden Tan de gezameniyke Vrouwen en Meisjee der Werklieden van den heer H J NB DERHORST voor het Bootfeeit aan hun geschonken by gelegenheid van het Huwelijk van den heer H J NEDERHORST Jr en Mejuffrouw MARIE G v H VREÜMINGEN De gezamenlijke Vrouuien en Meiejes der Werklieden High Life Grootste Sorteering Lag e Prijzen WisTjrun Liffmann Shet Pracbtwerk TKART Martelares Teekeii In op HIARIA TUAKT Koningin Verschgut in 10 12 afi groot formaat met PRACHTIQE PL TBN Slechts 30 CeM iier alt tr per post 14 Cent PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GEITEVER Uerkt NIGHTCAP VerlriigbMr bjj M PEETERS Jz N B All bewija vau eohtkeid ii oaohet en kurk iteed voorBien van den naam der Firma P HOPPE Ie afl bg eiken boekhandel ter inzage of bij de Uitgever P STOKVIS WATERBEOS iBmch