Goudsche Courant, dinsdag 6 augustus 1895

No 0720 Woensdag 7 Augustus 1805 34ste Jaargang GOÜBSCiHE dOmMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uit xjudering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur deg nddét Cognac fin Boig l 0 liltw Sa OOQTSJlO VIS BOIB van Am Beoieté AnonTme wordt B 1 TM4 In v n a l d bcinuid üesMhMi vui 6 Iiit r lohood voonlaa van bat attaat van Ito F r VAH trataarr BOOS Proafflaaoh f 1 30 DltalBltaad varkiJUsbaar feg P U J V WANKÜM J MELKERT üosthaven AANBESTEDHTG Op den 2ün AUGUSTUS 1895 teo 13 ure i het BESTUUR van den rWEBJUASSPOLOBR te Zevenhiiictn Toornemens Aan te besteden Het maken van eene bestrating Tan WAALELINKERS in het paardenspoor In de polderwegen ter lengte ran + 40O0 Meter Het BESTEK ligt ter inzage in het Koffie hnis Hmt Hof tan Holl ndc te Zevenhuixen by Oouda SCHOUWBURG VAN LIER GROOTE MARKT Q astvoorstelling van Mevr Ma vaa Lier Cuypers Dinsdag 6 Augustus S uur MARTELARES Tooneelspel in 5 bedrgTeo PrUaen f 125 f X f 0 75 f 0 40 WO Mbonuemeutêkaarlen f iO RIJWlELEf SparkbrookRij wiel en van af 190 Hecla Tangend Rijwielen è f 140 vderalienKKielijbOtlDERDEELEN Bondsltijwijelhersleller A anbe reiend J C DE RUITER liOnge Tiendeweg 30 Gouda Een ware Schat TOor de ongelukkige slachtoffers der ZeilbeTlekking Onanie en geheime uitspat tingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBE WARii IG HoUandsche nitgave met 27 afb Pr s 2 solden Ieder die aan de rerachrikkelgke gevolgen van deae ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geefb redt jaarlyks dnizend van een Bekeren dood Te verkrggen b hetVerüga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Piinteip T E PARIJ S Zenden gratis M franco de generale geïllustreerde catalogus In de hollandsolie en fransobe talen IwTattenae denleuwste modes yoor het 2om r 6 o n legen gefrankeerde aanvrage gericht aan M JULES JUJIZOT t C PARIS De stalen der nieuwste modeetoflen la voorraad bil l Prlnt mp worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve luidelgk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prgzen te bepalen VamndlngennaaraUe Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht eo Reoh OorreepondOTtI In lie tal n iojcio SuBlparidnik vau A Bbiskmin k Zoon W is ds IMts hnnjMlif agu Jickt Sa BbsasBsliek Lsnaenpyien koztom HnterPaiitExpeHer gf limiihttMiMlRuiitowtfidsntegeB TniotidluM SgSgg Aiter PaiflfxpBiier hondiat Fi SO evl 7Ï esiU ca fiS6 de laack Tootnsnden ia de ausste Apfl4hakeB en b j F Ad Bichter t Oo e Bctteidam Te Gouda bg A WOLPi Maikt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda uitgezonderd Zondags te conaalteeren van 10 ot 5 nur Allemege bekroond met Sere Diploma a Qoaden en Zilveren Medailles benevens £ ereDiploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven ltdrst Honig Extract MELIANTHE ÜlT DE Machinale Fabriek i DE HONIGBLOËM Vi tl rV vanSchaik Go gevestigd te sQravenhage Qcsn middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft bet is OSHMBROEPELIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIODBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen z jn de overtuiging dat bare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Bacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwözing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te b Oravenhage IBT Verkrijgbaar bü P H A WOLPF Drogist Markt Gouda A BOÜMAN Moordrecht 3 C EATELAND Boikoop B V WIJK Oudemaler WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te fi Gravenïtage verstrekt Gelden op 1 Hypotheek en verkoopt Poildbrfecen van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bü de Heeren n É Co i HOOFT GRAAFLAND J A VA ERPEKS ROUAARDS Montij De Directie Brma Wed B 144 Gouda OBNBZrSG ZONDEK OPMBATIM van KANKER KLIEREN WONDEN enz Consult te RotUrdam Glashaven 30 iedere Dinsdag om 10 nur De Geneesh v h Gesticht WINDELINCX uit BruMel Dr E WüLFOARIDS Dr C BNTHOVEN MaatschappU ot Exploitatie van Staatsspoorwegen GOEDKOOPE REISGELEGENHEID Eiken WOENSDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankondiging van den Haag ItoKerdam laas Gouda Amsterdam Weesperpwrt en Utrei lit Prijzen der Speciale Retourbilletten Voor de stations DEN HAAG ROTTERDAM Maas GOUDA en AMSTERDAM Weesperpóort Ie kl 3 00 2e kl f 2 00 3e kl m en voor het station UTRECHT Ie kl 2 00 2e kl ƒ i SO 3e kl I OO De speci le reloarbiljetten worden aas de 5 stations van ultgllle verkoebt den gebeelen MAANDAG en des DINSDAGS tot s middags 12 uar voor den daaropvolgenden WOENSDAG 0f Zie verder de Aanplak en Slrooibilletten 4 pCt PAÏTDÜiËvÜ VAN DE Pester Vaterlündischer Erster Spa rcassa Ve rein OPGERICHT IN 1840 BoveDgenoemde Pandbrisveii zijn nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien T tn biilfjaarlijksclie Coupons per 1 Maart on 1 Soptamber eo afloabaar a pari door nidda van halQaarhjksche uitloting De Coupons zijn thana on ook ia ds toekomst vrij van belasting rolgena de Wet ran ISStf Art 30 $ 10 zij zijn evenals de Uitgelote Paudbrieven betaalbaar te Budapest Weenen en te AlUStordam ton Kantore van otidergateekenden tot den koers van den dag Volgens de wet van 1870 is op de gozameulijice verpande bypotheken prlonteito der houden van pKodbriovea ingescbreveu waardoor huu hot reoht op de hjrpothecairo BoUutdvordarmgen in de eerite plaats II gewaarborgd Ue onJorgoteokenden naar bun verwijzende Prospectus van 19 Janaari 1 1 en het Jaarverslag dar Instelling over 1894 berichten dat zg voortgann met den Verkoop der 4 pet Fandbrieveu van de Fester Vaterl ndlscher firater Spareassa Verem tot den koeri van den dag WEKTllElin GONPËRTZ AM3TBRDAM Mei 1896 im Patent H Stollen Z Der grotse Erfolg aan i UUÜFÏIUUQ uf rt F€itent H stollen arrmigen hat Anfau ia rar sohladaiMo werthloaen Nachahmungmi éaiaban Mm kaufa dttiar uniera stetê scharfen H SfoUtm nar ton ant dlrsct eóar ki iolotion Elienhandlungen in ëanaii uttaar Plaktt wh nabenttahand auigehangt liL S PteMise0n and Zeugnituae gratli uaii franoo ictoriawater ui f de VictoriaJBron fe Oberlahnstein byEm Tafeldrank Van hé ninklykef uis der federfanden Maat tot Mxpl vjü Yidoria Bron te Oberlahnstein gev te Bott réam TRERRIlIj gTo Oct ober 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GODDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f I H Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BIJ x n A BRINKMAN ZIT LJJIGB XlEl DBWMO D 60 BINNENLAND QOUDA 6 Augustus 1895 lo de beden middag geboaden 7 ittiag Tan den Gemeeoteraad waarin afwezig waren de bb Fortogn Droogieeier Van Yeen Herman Nederborst Desning en Van Vreamingen de vier laatstgenoemden met kennisgeving kwamen o a de geloofabrieren der nieuw gekozen ledec in tot welker toelating besloten ia Voorts kwam in een Toorstel ran B en W tot w zigingder Terordeoiug op bet beffen ran belmting Toor reclameborden en scbermen daarby vooratellande een straatgeld te heffen ten einde z die in andere gemeenten wonen en hier eigendommen hebben ook ia de belasting zollen bgdragen Voorts werd medegedeeld dat de Minister van Jnstitie genoegen nam met de verhooging van den tmnrorya voor de lokalen van de zittingen van bet kantongerecht en dat bg Koo beslait was goedgekeurd de heffing van lege jDlden benevens dat aan Mr J D Veegeni was opgedragen de gemeente te rertegenwoordigen in da plaats van Mr Vlielander Hein die wegens ongesteldheid buitenlands vertoefde In een volgend nnmmer zullen wg een uitvoeriger verslof geven Door de politie alhier i op aanwgzJng vaa Xu aangebonden een persoon die bji Ds War t ua baid ingebroken de vorige week Terens beeH hg bekend dat h ook b een bewoner op de Westhaven had beproefd in te breken door het indrukken eener ruit Bg kon besluit is tot adelborst Ie kl bg da zeemacht b noemd C D Julius thans adfliboïit 2e kl en zulks met ingang van 2 dezer De benoomde is no 2 van deze promotie Bedankt voor het beroep bg da Ned Herr Kerk te 8tolwgk door ds Van Deinse te Amraerstol te Zevaohuizeu door ds J M Jaltuk te Dniten Te Berg Ambacfat ia tin 6 jarig meisje in het water geraakt en verdronken De verpachting van appelen en poren uit ses boogaarden hebben te Haastrecht opgebnuïht i 625 Vanwege de ofd Bodegraven en omstreken FEVlLLETOm m HiRSKRllHER Naar het DuÜtch 8i Nieaund van de aanwezigen sprak een woord flu Helmstedt durfde de stille niet verbreken Ieder acheen het druk genoeg te hebben met z n eigeu gedaahten maar ten laatsto werd het toch te drukkend ff t s in de kerstweek b ons tamelgk vervelend begon Elliot wien zijne eigene gedachten zeker ook begonnen te vervelen maar iu ons stadje is bet nu dea te vrool ker en dus moet men het daar wel uiekea Ik had er eigoolük geen oogenblik aan gedacht zoo gauw weer naar de stad to gaan antwoordde Helmitedt ik had mij voorgenomen tot nieuwjaar uwe boeken en nota s te besiudeereu en de plantage te leeren kennen verder zie ik bier eene piano om ons te amuseeren en ala Miss Ëtlen gelooft dat xij van mijne nederige kunst nog ken profiteereo en geen ander plan heeA dan zou er na heel geaohikt een begin nee gemaakt kunnen worden ËUen keek den vrgmoedigen spreker anel aan met eeu blik die aoheen te wülea spreken zag toen aijwaarts naar hare moeder en sooht baar bord weer op Mevroaw Elliot zei echter koelies Ik geloof haast niet dat mijoo dochter hier zoo lang vertoeven al 1 Eo daarmee viel de stilte weer In tot de roaw des huist opstond eo met hare dochter de der HoIl Maatschappij van Landbouw zal in het laatst van September eene tentoonstelling van jong en fokvee worden gehouden Aan deze tentoonstelling zat eene verloting van vee worden verbonden Geiyktgdig zal door de barddravergver eeniging eene barddraverg worden geornaniaeerd Te Bodegraven zal ook in het laatst dezer maand eene gas tentoonatetliog worden gehouden In den Haag is een persoon aangehouden die onder voorwendsel inspecteur of rechercheur van politie te zgo oplichting pleegde Hg kwam reeds vroeger voor een dergelgk feit in aanraking met de juitilie Men m ldt van Hoek van Holland Eenige Ëngelscbe heeren bielden in tegenwoordigheid van generaal Vetter vergezeld van eenige ofBoieren allen in burgerkleeding eene proefneming met twee Maxim Nordenfeldt kanonnen Verscheidene malen werd in zee geschoten Men kon de talrjjke kogeltjes van 8 m M regelmatig in eene Ijju verspreid in het water zien terecht komen Ook werden proefnemingen gedaan op een scherm van geteerd zeildoek Door den minister van jnstitie is een onderzoek vanwege de justitie gelast in zake de bewuste aanranding in een rytnig van de tentoonstellingskflllnerin te Amsterdam Op 81 Juli den laatsten dag voordat de nieuwe bepalingen omtrent de heffing van inroerrechten in werking traden hebben de ambtenaren te Rotterdam en te Arnhem nog voor belangrgke bedragen benaderd in laatstgenoemde plaats Toor naar men zegt f 60 000 De nienwe bepaling dat de aangever bet recht beeft da aangegeven waarde te verhoogen binnen 24 uur nadat de ambtenaren de aangifte te lai verklaard hebben heeft te Amsterdam reeds eenige malen toepassing gevonden en dns betere vruchten voor d schatkist afgeworpen dan het oude stelsel van benadering Onder den titel tEen schrikbewind is door bet bestuur der afd Amsterdam ran den Ked Roomsch Kath Volksbond een strooibiljet verspreid waarin krachtig geprotesteerd wordt t en den Ned Internationalen Sigarenmakersen Tabaksbewerkersbond die w nscht dat voortaan op de sigarenfabrieken geen werkman kamer verliet Elliot zette zich bij den haard an vt tot Helmstedt Doe ook zoo 3irl Helmstedt deed het Hat doet mij leed Sir vervolgde de pknter dat u van morgen ter wille van mijne dochter eene minder aangename ontmoeting gehad hebt U kende natuurlijk dien gentleman niet on Ellens karakter evepmiu Opreoht gesproken heb ik het meisje een beetje verwend zij geeft veel te veel aan den indruk van het oogenblik toe en zoo doende heeft weer een barer grillen het geschil veroorzaakt Mijne vrouw ifl er ontstemd over dat zult u wel opgemerkt hebben zji geeft mg en mgne opvoeding de schuld en heeft misschien wel een beetje gelijlc Kant u dien heer wel goed vau wien u zooeven sprak P vroeg Helmitedt ik moet u eerlijk bekennen Mr Elliot dat ik missohien niet zoo tegen zijne aanmatigende bonding zou opgetreden zijn als ik den man niet voor icta anders gehouden had dan waarvoor hjj zicb uitgeeft Goed goed viel Elliot hem in de rede ik doe u geen verwijt maar wil u alleen maar zeggen dat do bewuste gentleman nu en dan ons huis bezoekt en tot de speciale bekenden myner vrouw behoort eu vervolgde hij met een goedig lachje wie in Amerika vooruit wil komen moet bet bij de lady s niet verderven Eer oogenblik dacht Helmstedt er aan of hy de familie Elliot maar niet dadelyk waarschuwen zou tsf en dien gawetenloozen indringer maar hg kou z n woord niet breken ook niet tegenover een saan als Seifert dien h intusaohen minstens halfweg de niian wenschte mag ontslagen worden v6ór het bondsbeitaur daarvan de reden heeft onderzocht Het bestuur der afdeeling meent een ernstig protest te moeten laten hooreo tegen een zoodanig despotisme van buiten de Nederlandsche grenzen op de werklieden gelegd ten nadeele hnuner eigen vryheid ten uadeetederngverheid Naar wg vsrnemen beeft het voorloopig syndicaat dat zich te Amsterdam en te Maastricht gevormd heeft met bet doel bet oprichten eener nationale wapenfabriek te bevorderen Woensdag 31 Juli jl aan Z Ex den minister van oorlog de achriftelgke aanbieding gedaan tot levering van 52 000 Man nlicher geweren tot den prgs van f 36 per geweer Tot dezen prgs is ook door de wapenfabriek te Steyer ingeschreven Wyders beeft bet syndicaat zich bereid verklaard op de eerste oilnoodiging des ministers eene som van f 200 Q als borgstelling testorten tot richtige nakoming der leveringsvoorwaarden Stand Een buitengewoon tairgk pobliek woonde gisteren de zitting van den Hotsen Raad bg waarin behandeld werd het cassatie beroep van den gep kapitein van hdt O I leger J van V door bet gerechtshof in Den Haag tot twee jaar gevangenisstraf reroordeeld wegens diefstal van effecten ten nadeele zgner schoonmoeder De behandeling bestond in eene voorlezing van de beslissingen van rechtbank en hof door en raadsheerrapporteur mr Telting en eene mondelinge toelichting van bet beroep door bflklaaf dea raadsman mr D Simons uit Amsterdam Deze hoewel de beslissingen vau den feitelgken rechter omtrent bet eigendomsrecht der effecten aan ernstige bedenkingen onderhevig achtende wilde echter daarop thans niet terugkomen Ook wenschte hg zich te onthouden van het aanvoeren van vorm middelen en alteen aan den Hoogen Raad te onderwerpen de jaridieke vraag of de feiten zooals die hier zgn ten laste gelegd en bewezen verklaard opleveren het misdrgf van diefstal of wel dat van verduistering Pleiter aarzelde niet om het laatstgenoemde als de juiste qualificatie aan te nemen in strgd met de uitspraken van rechtbank en Hof en znlks op grond van hetgeen hg reeds voor het Hof aanvoerde dat z i de beklaagde de effecten onder zich had toen bg ze zicb toeëigende Het Hof had z i nit de omstandigheid dat de sleutels van het geldkiitje niet aan bekl waren ter hand geitald ten onrechte afgeleid dat bg ook de effecten niet onder zich bad deze besHising van het Hof werd door pleiter bestreden met een beroep op jnrisprudentie en literatnur Bovendien Ik wenscb van harte antwoordde bjj eindeljjk ffdat ik vandaag ongelyk heb gehad U weet stellig bet best voor wien gy uw huis openzet patroon fZeker Sir 1 hernam Elliot langzaam het hoofd oprichtende en nu wil ik u nog een vriendelyken raad geven ouze Amenkaansobe jongelui zgn wat beet gebakerd vooral hier in bet zuiden leer clui land en volk eerst bedaard kennen opdat een door u geveld oordeel n miasohien geen kwade gevolgen op den hals haalt Helmstedt beet zich op de lippen Daar bad by na een staaltje van de Amerikaansche planterstrots voor zich waarop de oude Izak hem voorbereid had en bijna gevoelde bg lust zich in het geheel niet maer over Baker en zyne aanstaande schurkenstreken te bekommeren ala Ellen s geluk niet op bet spel stond ffik zal u niet langer lastig vallen zei bij opstaande en als het niet voorbarig van m j is vraag ik morgen uwe boeken en rektnin en Zeer goedl knikte Elliot en de jonkman ging naar zijne kamer Toen by de deur toegetrokken kad en de trap wilde opgaan fladderde ean vit voorwerp voor hem neer IJlings raapte hy het op en zag dat het een opgevouwen velletje papier was Verrast wierp Helmstedt een blik naar boven maar er was niets te booren of te zien en iu gespannen verwacbting maakte hy üobt op zgne kamer Een adres stond niet op het papier maar aan de binnenzijde bevatte het de volgende haastig met potlood gekrabbelde regels Moe segt m elk oogenblik dat ik een ver moest bet volgens pleiter betwgfeld worden of bekl gesteld dat bg zich de effecten wederrechtelgk beeft toegeëigend dit niet reeds veel vroeger beeft gedaan dan hem is ten laste gelegd zoodftt bg op bet tgdstip als ten laste gelegd is niet meer het misdrgf van diofital kon plegen Advocaat generaal mr Gregory zal Zaterdag 17 dezer conclusie nemen t Is in Den Haag al evenal in veel andara plaatsen ook daar heeft de politie heel wat aanvallen te verduren Vooral in den laatsten tijd na de bekende niteetting van een bezoekers van het Oouden Hoofd De Haagscbe kouter der Prov Gr Ct c il een van de weinigen die t voor do politie opnemen waar hg o a schrgft Die arme politie zg heeft het altgd gedaan zg loopt te ving of te langsaam zg is te actief of te lauw en als sg werkelgk eens een pluimpje verdient wordt baar de verdienste ontnomen door de nacbtere opmerkingen dat zg niets meer dan haar plicht heeft gedaan Dat is niet aanmoedigend en troaweaa onverdiend Alleen reeds de geestige manier van dieven vangen der Haagscbe politie verdient eene eervolle vermelding Eeuigen tgd geleden ontmaskerde zg een hötelkneobt met lange vingen door middel vq n jeakpoedet Voorwerpea die men dacht dat mans hebzucht opwekten werden met het helsche poeder bestreken en toen zgn vingera in fignnrigken zin gejeukt badden om aich met andermans goed te rerrgken en bg de verzoeking geeu weerstand had kunnen bieden moest hg dat boeten met jeukende vingers in letterIgken zin en de man die zgn banden geen oogenblik kon stilfaonden zoodat het bedienen hem onAogelgk werd was toen spoedig ontdekt en tot bekentenis gebracht Nu heeft men onlangs weer op vernuftige wgze een kantoorklerk in den val laten loopen een bureanlessenaar waaruit voortdurend geld werd vermist werd door electriscbe geleiding eenvoudig in contract gebracht met de niet var verwgderde woning van den eigenaar Toen nu de dief alleen op het kantoor zgnde de lessenaar trachtte te openen waarschuwde zonder dat hij het kon bemerken het eleotriiohe scbelletje den eigenaar in diens huis die daarop den dader en flagrant délit kon snappen Eere wien eere toekomt want het is lang niet gemakkelgk een slimmen dief te vangen De rgkste student ter wereld is ongetgfeld de heer Walter S Hobart stndeerende aan de wend kind ben en pa vermaant my telkens myne grillen af te leggeit maar ik weet dat dit alles alleen gebeurt om den man dien ik niet uitstaan kaa Hij heeft bg moe een wit voetje weten te krygen en pa eft moe altyd haar du Uit al hunne woorden lees ik wat plan zij met my hebben en ik tie geen uit weg Wat moe wil zet zy door en vandaag is nyn angst grooter dan ooit De man die ik niet eens noemen wil moet u by moe ver dacht gemaakt hebben want zy heeft pa ge ptaagd my by de Mortons te zoeken opdat ik niet den beeleu dag met dien onnkenden buitenlander ging rondrijden Kortom aU or werkelijk iets tegen dien man kan aange bracht worden most bet heel gauw gebeuren want ik heb een gevoel alsof nu de draden van bet spinneweb om de arme vlieg samao getrokken worden en ik geloof dat ik t dens myn afwezigheid zoo goed als verkocht ben V Daarvan voel ik mji zoo alleen in myue angst dat als deze regels zonde zgn God ze m vergeren zal ELLBN Helmstedt las dit smeekbrieQe twee driemaal over wierp riob in zyn rieten stoel drukte deha nden voor de oogen en wilde overleggen maar hij zag niets dan Ellen met hare kinderlijke onsohuld in haar helder oog dat nog om geene enkele zondige gedachte behoefde omslulard te worden en driftig sprong h op en liep met groota stappen zgue kamer op on neer