Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1895

GOU D t HOTTZBDIH 18 88 1 84 3 38 8 44 4 60 18 39 4 67 18 88 w s 6 04 18 43 f It 6 11 18 68 1 44 3 60 4 08 8 80 OTTKIDIM e 0 V D A 8 61 10 88 11 60 18 80 1 46 10 88 H 1 66 10 88 H J 8 08 10 48 f 8 08 10 11 10 68 18 08 18 40 8 16 De groote meerderheid was in beginsel voor den aftrek voor kinderen en papillen maar tegen de wgze van regeling werden verschillende bedenkingen ingebracht als de onbillgkheid om aftrek te geven alleen voor lagere huurwaarden en de beperking tot inwonende kinderen Versoheidene leden waren tegen de oplegging van aanslagen beneden ƒ 1 Het vervallea van den grondslag deuren en vensters c vond nagenoig algemeene instemming mur velen wenschten ook den grondslag haardstedenc af te schaffen waartegenover bet gevoelen stond dat alleen het belasten van bet gebruik een verbetering is De wgzigÏDgen in bet mobilair daarentegen ontmoetten vele bedenkingen Zoo achtten velen de vrijstelling van achildergen onverdedigbaar en de progresiie bg dezen grondslag te gering De schatting van het mobilair vond bg de groote meerderheid geen bgval Vereenvoudiging der dieuatbodenregeting werd toegeJQ cht daArentegen afgekeurd de rerboogiog voor landbouwpaarden Als nieuwe grondslagen werden in de afdeelingen genoemd rgwielen weelde rgtuigen pleiziervaartuigen piano s reisbetasting Velen meenden nog dat bg deze herziening te weinig is gelet op de belangen van den middenstand reeds door de bedrijfsbelasting bezwaard maar we ks ontheEGng volgens anderer meening zwaarder druk voor de meervermogenden zou medebrengen Ook werd beweerd dat het platteland zwaarder wordt gedrukt en een overgangsbepaling werd gevraagd TDor hen die door de herziening meer moeten betalen Over de invoering van het belaatingdienstjaar met 1 Januari stonden de gevoelens tegenover elkander maar vrg algemeen achtte men invoering der regeling met Januaria s onmogelgk Te Bolaward is Vrgdag de bliksem gesl en in de regenten kamer van het St AnthonyGasthuis gelukkig zonder brand te veroorzaken De bliJEaem sloeg door het dak en zoo door het plafond en verliet op gelgke wijze het gebouw In het buitengewoon mooie plafond z n twee groote gaten zoodat het geheel verloren is Het ga oruament werd verbrijreld en ia gesmolten Ken groot geluk dat het antieke kostbare bebangsel ongedeerd ia gebleven Een gavelscbap van dwergen geeft tegenwoordig toooeelvoorstellingen te Amaterdami ia den schouwburg van Lier Men verwacht opnieuw krachtige betoogingen in België tegen de clericale schoolwet en wel op den dag der eindstemming in de Kamer De Regeering zal uitgebreide maatregelen n men om te Brussel de orde te b ndbaven Ooggetuigen verzekeren dat de voorstelling van bet iHandelabl v Antw c als zou de betooging niet vsel beteekend hebbeu vnlach is De deelnemers uit Antwerpen waren zóó tairgk dat de helft waartoe bedoelde ooggetuigen behoorden eerst des morgens te vgf uur te Antwerpen terugkeerde terwgl er toen nog wel 10000 personen aan het station te Bruasel op treinen naar Antwerpen wachtende waren Het uitvoerend comité der vereenigde schoenfabrikanten van Nederland dat de opdracht ontving om ter kennis van het groote publiek te brengen dat het onmogelgk ia het schoeisel voor den tot nu toe genoteerden prgs te blijven verkoopen beeft bij circulaire den schoen winkeliers verzocht zich eveneens onderling te vereenigen ten einde gelden bgeen te zamelen om aan het publiek mee te kunuen deelen dat de prgzen der achoenen verhoogd zgn Bg de commissie te Maassluis gevormd tot ondersteuning der nagelaten betrekkingen van de opvarenden van het lotrgerschip i Rotter Directe SpoorwegverWndlogen met GOUDA ZomerdleDSt 1895 AaogevangeD 1 Mei TUd van Greenwich 8 86 10 7 86 7 46 OtDA Gouda 7 ÏIU S5 9 09 9 8710 80 10 50 If IS 18 86 1 87 5 85 8 47 4 46 6 Ï7 7 14 7 49 8 89 8 64 9 5411 16 Zev M 7 4 8 47 11 08 18 87 4 67 8 01 Ï0 08 ir Z Zegw 7 68 8 56 11 18 1S 4 8 08 8 18 10 16 r Voorb 8 07 9 08 h H 1 B8 6 80 8 86 sHage 8 18 18 9 Ï7 10 07 10 48 11 8818 48 1 081 87 4 06 4 17 6 85 6 57 7 44 8 819 9 8810 8811 46 8 0UDA UTKK0HT 6 86 MO 7 85 8 09 8 81 9 0610 18 11 18 48 8 88 8 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 8110 18 5 60 6 64 11 14 8 87 f 7 10 10 89 6 89 7 0S8 18 w 0 11 88 8 46 8 84 6 05 6 17 7 18 8 48 10 87 6 18 7 88 8 88 8 41 9 9 87 10 51 11 46 1 80 8 08 8 50 4 48 6 89 6 86 7 46 9 0411 QOVÜ i A MSTBBOAH MO 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 6 56 10 16 Wi 7 68 9 10 10 10 11 45 1 4 6 46 8 18 11 11 nniTeraiteik te Hawaïd in de Vereenigde SUien Deie gelukkige joDgeling trekt van zgo familie een ja rlgkioh inkomeD van honderd vgfen twintig doizeud golden Te Leenwardeo had Zondagavond in den Prinflontuin gedarande de muziekuitvoering Tan de statmnsiek van het Ie rag inf door het hoofdbeatour van den Ned Bood Maattdhappeiyk Belaag c de ontvangst plaats van da afgevaardigden en buitentandso he congresleden die aldaar aan het Se congres van genoemden bond zolten deeloemeu Het hoofdbeatour is samengesteld uit de boeren J Nieuhuia voorzitter te Delft Q J Hooger 2e voorzitter te Arnhem D Mensioo secretaria te Delft J J Grooteodorsi penningmeester te Oouda Henri Bobbers te Arnhem P A Wühelmy te Leeavrarden A H Lasear te Utrecht en W D J van Meeterou Broavrer te VQravenbage Bq de bewoners vao Maas en Waal is een igmpje gangbaar dat aldus luidt Met St Pttrosbanden Trekt d ooievaar uit de landen Sn met St Petrnsstoel Komt hg weer in t gewoel Petrusbanden valt up 1 Aogustux en Petrusstoel op 22 Februari Donderdag nn vereenigden zich op het kerkgebouw te Puifigk een 200tal ooievaars die de rjjs naar warmer streken gingen aanvaarden terwgl juist op den 22 Februari van dit jaar toen de rivieren nc icet ga bedekt waren de eerste ooievaars aldanr werden gesien Men meldt uit Utrecht Wat er ook waars moge zgn in de bewering dat er op de pyramids van Ansterlitz bg Zeist nooit eens zoit heeft gestaan het bigft eeo feit dat er omstreeks 1804 enkele afbeeldin gen zgn gemaakt van den Marmontsberg zooals deze piramide eerst hestte met eene zall De tegenwoordige eigenaar jhi De Beaufort heeft de pyramide weder in den vorigen toestand doen brengen Nadat ze eenigew tyd niet mocht bsst eu worden is sedert korten tgd de pyramide weder voor ieder toegankelgk en kan men van t schoone uitzicht genieten De bekende berken op den top t pluimpje van de slaapmatsc hebben Mibter plaats moeten maken voor een steeiiun zuil en men wordt no door een stevige granieten borstwering behoed voor vallen Want de wind kan daarboven wol eons dnchtig huiBhonden 1 De pyramide is echter niet geheel in den vorigen toestand hersteld Want generaal Marmont zelf met zgne officieren en soldaten wierpen den heuvel op van zand en maakten treden van plaggen we zgn ook nu de plaggen niet geipaard maar ze dienen alleen tot stevigheid Een gemakkelgke bonten trap leidt naar bet platform Aan den voet van dezen Marmontsberg zooals men zegt dat de pyramide in het vervolg wedsr zal genoemd worden in de vriendelgk gelegen herberg is voor drie weken de Amsterdamsche vacantiekolonie van 15 iongens en 15 meisjes iogekwartierd Reeds twee groepen hebben van de heerlgke locht van het buitenleven genoten maar zgn nii hoiawaarts gekeerd t Is een lust bg die kinderen te zien hoeveel zg reeds gedorende hun verblijf buiten zijn aangekomen Men Bobrgft uit Amsterdam van 3 Angustns jl naaroanleidingvandeaan het Nienws ontleende medodeeliog betreffende de sluis te IJmniden 0n antwoord is Geloove dit wie wil maar wg niet De officiëele waarheid is niet altijd de waarheid Het NieawB spreektalleen van descheur Tolf na dit blad zon er due officieel slechts ééne scheur zgn Laat zgn zegsman eens de andere scheuren gaan tellen Zg zgn voor ons dnidelgk zichtbaar De reden wslke wordt opgegeven waarom 8 06 8 40 8 47 8 64 a oi a io ot i l8 81 88 8 86 6 80 U 7 7 86 7 88 7 88 7 46 7 66 Oouda Moortlreoht Nieuwerkerk Capelle Rotlerdsui RntteriUm Cnello 6 10 Kieuworkerk 6 1 Uuorilrmht 6 86 Guuds Oudew Woerdeo Ukreoht Oouda oud 6 83 de aanaarding nog niet zou zijn geschied is bovendien zóó naïef zóó gezocht dat wjj zelfs deze niet voor officië le waarheid kunnen aannemen De geleidingen voor debeweegkracbt hetzg deze eene hydraulische of een electriscbe zal zgn zonderling dat de directie daaromtrent nu nog geen besUssiug beeft genomen zullen wel ergens anders een plaats vinden Wg voor ons blgvea in de meening ver keeren dat de directie de aanaarding nog niet beeft laten geschieden omdat zg bevreesd is een druk van ongeveer tien milHoen KG aan aarde achter eiken muur te brenffen Aan de inlichtingen het Nieuwac verstrekt ontbreekt echter één gewichtige bgzonderbeid en wel de positieve officiëele ontkenning van de waarheid van het bericht voorkomende in het ochtendblad van het Handelsblad vau 23 Juli jl luidende Naar wg van goed onderrichte zgde vernemen is mnt betrekking tot de noordelgka sluisboofden gebleken dat deze werkelgk overhellen en dos bet doorsgpelen van bat water niet aan de schutdeoren te wijten is De aannemers dier denreu de firma Kloos Zoon te Kinderdgk hebben oaar ons verder wordt gemeld de Regeering per deurwaarders exploot in gebreke gesteld voor alle mogelgke gevolgen c Zoolang dit zeer ernstig bsricht want daarin ligt de cardo queationis niet is weerlegd achten wg alle verdere discussie over de sluisdeuren zelf van geen nut Bigven de daarin genoemde op t oogenblik nog altgd voor ons vaststaande feiten onweersproken dan hebben we ons alleen te bepalen bg de oorzaak die volgens het gevoelen van deskundigen moet worden toegeschreven aan de onoordeelkundige betonstortiug en dus gevonden worden in de fandeering waarop geheel de bouw van de sluis rusl Is dit feit waar en wg gelooven dat het Handelsblad goed is ingelicht dan zal de vertraging van de eindelgke oplevering der sluis waarover de Kamer vau Koophandel alhier zich terecht ongeraat maakte niet mogen worden toegeschreven aao den meer of minderen spoed waarmee de toegangen tot de slnis worden gereed gemaakt Het Toorloopig verslag van de Tweede Kamer is verschenen over de herziening der belasting op het persooeel Wg ontleenen daaraan het volgende Het betoog van een aantal leden dat personeel en kiesrecht gelgktgdig hadden moeten zgn ingediend vond t enspraak bg hen die het ala eeo voordeel beschouwden dat het personeel vóór het kiesrecht werd onderzocht Nagenoeg algemeen achtte men een directe vertering belasting onmisbaar maar veel verachil bestond over 3e vraag of zg door het rgk of door de gemeenten moest worden geheven De vermindering der belastingopbrengst met 2 millioen achtte een aantal ledou bedenke Igk Dat had gicompeoseerd moeten worden door hooge belasting van weeldeoi aven of het scheppen van nieuwe grondslagen Dsartc genover berekenden verscheidene ledeu een minder lage opbrengst Men vreesde van de verl iug der hoofdsom verhooging van de opcenten door de provinciën en gemeenten Velen achtten de inwerkingtreding der nieuwe belasting oumogelgk zouder kieswetswgziging zeer velen bsdden bezwaar tegen de goheete vrgatelliug van winkels en wilden met dezen de kantoren op gelgken voet behandelen en lager aanslaan dan woningvertrekken De voorgestelde classificatie der gemeenten leidde tot velerlei bedenkingen waartegenover de onmogelgkheid werd betoogd vau een betere methode dan een plaattelgk onderzoek 10 6t 11 01 11 08 11 16 11 8i 8 86 10 17 11 86 7 47 8 8 18 il e 8 07 DSN B Op velen maakte de tabel een goeden indruk Verschillende bezwaren werden geopperd tegen de onvoldoende progressie door anderen slechts aanvaard ala remissie voor lagere hnurwaarden Hadden vele leden bedenking tegen de bepaling der huurwaarde naar den werkelgken huorprgs vete andereu zagen daarin afdoende verbeteriog in den tegenwoordiffeo onhoudbaren toestand dam is aan giften nog ontningea f 137 60 hebeen met de vorige Of aaf een totaal bedrag maakt van f 1270 02 in die gemeente allefii ontvangen Het bekende voorval waarbg de Amerikaansche badgast Stern bet slachtoffer werd der voortvarendheid van den badoommissaris te Kissingen volgens een andere lezing hadden Mrs Stern de heer Stern zelf en niet minder hun zoontje tot den voor hen onaangename loop van het incident ruimschoots aanleiding gegeven xal xoo klakkeloos afloopeo De Amerikaansolie gezant heeft de bezwaren door een dertigtal Amerikanen tegen de honding van den badcommissaris ingebracht officieel onderstennd Onder die dertig bevindt zich ook William Aator de vroegere Amerikaansche gezant te Rome De badcommissaris Frbr v Bechtolsheim is door de regeering naar Mfinchen ter verantwoordiog ontboden Door Z M den Koning van Zweden en Noorwegen zgn geldelgke fa IooQing n toegekend aan de manschappen van de reddingboot te Vlieland die de lerensgevoarlgke redding van da bemanning van het Zweedscbe barksehip John Fougbt hebben volbracht Deze belooningen bedrot en f 60 55 aan den stunrni fi K H Visser en en f 23 29 aan ieder der matrozen BaUeolandsch Overzlcbt Zaterdag heeft de Belgische Kamer met een meerderheid vau negentien stemmen artikel 8 der schoolwet aangenomen en daarmede de voornaamste bepaling van het ontwerpSchol laert goedgekeurd Het artikel bepaalt dat het onderricht in den godsdienst en de zedeleer een noodzakelgk onderdeel nitmaakt van het lager onderwgs De samenstelling der tegenstemmende minderheid is niet van belang ontbloot Ue 79 vóórstemmers beboorden allen tot de rechterzgde onder de tegenstanders waren echter niet minder dan 13 leden der clericale partg t w de heeren Bailly Bilaut De Buntridder De Borchgrave De Jaer De Merode Weaterloo De Vriendt Fichefet Hemeleers Lesergeant d Hendeconrt Kerincx Theodor en Vanderlinden Twee partggenooten van het ministerie de afgevaardigden Oolfs en Lauters zgn bniten stemming gebleven In dezelfde Kamerzitting heeft nog een tweede belangrgke stemming plaats gehad een stemming over een amendement van den clericalen afgevaardigde Hoyois dien de gemeenten de bevo dheid wilde geven bet godsdienst onderwgs van bet leerprogramma te schrappen Tegen dit ameudement stemden 74 clericalan Tot de 65 Kamerleden die zich er voor verklaarden behoorden evenwel nog 18 medestanders der regeering ds heeren Bilaut De Bontridder De Borchgrave Colfs Oaeos De Guchtenaere De Jaer de Vriendt Fichefet Gillianx Hemeleers Heuvelmans Hoyois Lauters Lesergeant d Bendecourt Nerincx Theodor en Vanderlinden Wel beeft de regeering de overwinning behaald doch in deze beide stemmingen ligt de moreele veroordeeling der wetc schrgft de ïndépendance Beige c De 25e verjaardag van den sl hg Sedan zal in Duitsohland op 1 September met buitengewonen praal gevierd worden Aan den optocht die door de beste kunstenaars van Berlgn wordt georganiseerd nemen honderden oad strgdars uit 70 en voorts bgna alle militaire zangen sport vereen igingen der hoofdstad deel Vele versierde wagens en groepen zullen zich vormen in den stoet Op een plein waarscbgnigk de Rossmarkt of de Goelbeplatz zullen vaderlandscbe liederen Worden gezongen Na den optooht wordt een volksfeest graven waartoe de oud strgden vrgen toegang znll hebben Het Berliner Tageblattc verneemt uit Dresden dat koning Albert van Saksen den 2en September naar Berlgn komt daar de Keizer 8 88 7 11 7 68 7 68 8 06 8 13 8 88 6 48 7 30 8 03 S 48 4 10 6 81 8 61 9 67 11 13 H 10 04 10 11 n 10 18 9 10 10 27 IJ 30 30 8 06 41 6 31 r 6U 6 87 8 6 6 44 f 8 60 8 86 10 06 8 09 8 89 4 08 4 40 5 51 D RN H AA G BOC DA sHage 5 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 461 0 1411 8619 161 88 8 44 8 68 8 48 4 U S 176 L1 7 Ë8 K SSt Voorb 6 64 w 10 80 g 1 44 f t v 6 17 Z Zegw6 08 0 t B I 0 10 85 1 68 6 1S 9 68 t w M 10 46 8 09 6 42 10 02 Gnuda 6 S07 608 18 9 9 66 10 1610 67 18 06 18 45 8 90 8 14 8 86 4 18 4 43 5 47 6 6 S H iS 10 13 Stopt te BleiswUk Kraiiwflg en NootdorpLeidschendam U T B C H T G O U D A Utrecht 6 88 7 60 9 10 11 84 19 80 8 10 8 58 4 48 6 86 7 60 iM 07 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 8311 61 0 u 4 16 6 68 9 2S 10 54 Ottdewater 7 07 8 19 g 10 81 4 84 0 f 0 9 86 Oouda 7 90 8 88 9 84 10 44 18 07 1 89 8 48 4 87 6 80 7 00 8 86 8 419 49 11 10 AHSTIKDA M G O U D A 6 60 8 15 9 65 11 9 40 4 86 6 85 8 10 7 S0 8 04 10 14 18 19 1 80 1 90 7 46 8 49 11 10 Asuterdam Wp eevda hem een bgzondere holde wil bewgzen ter gelegenheid der herinneringsfoesten Het bezoek van den Oosten rijkschen minister Golochowski bg den Ooitachen kanselier Von Hohenlohe te Anssee in Stiermarken heeft drie uren geduurd t Was maar een tbeleefdheidsvisite doch bg de tsgeun oordige verwikkelingen in het Oosten is bet denkbaar dat deze voorname staatslieden zulk een persoonlgke ontmoeting niet tevens aan de politiek souden dienstbaar maken Eb dit wordt te waarschgnlgker als men in aamerking neemt dat Golnohowski s heen en terugreis juist over Iscbl voert waar thans ook de cis en transleithaanache ministerpresidenten Kielmansegg au BantEy de hoogaarsche minister a latere Josika de emeenschappelgke minister van Financiën Kallay en de Duitsche ambaaaadear Ealeobnrg ftu zgn reis met Wilhelm naar Zweden teruggekeerd alleen om Franz Jozeph vergaderd zgn en waar heden ook de koning en ds koningin van Rumenië arriveeren Bulgarije staat natuurlgk bg alle veronderstelde politieke besprekingen op voorgrond en aller oogen richten zg daarbg op de eerste naar Rusland waar men voor het Bulgaarsohe spelletje op hef oogenblik weder de draadjes in banden heeft Ferdinand heeft te Karlsbad zgn kaur geëindigd doch maakt ook thans nog geen haaat om oaar zgn njk terug te keeren bet heet dat hg eerst tegen 10 a 12 dezer te Sofia wordt verwacht Als Rusland het goed vindt De Bulgaarsohe deputatie met den biaachop Clement is Zaterdag te Tsaribrod aan den grens van Bulgarge met groote geestdrift voor de volksmonigtB ontvangen Clement hield een toeapraak en gaf hoog op van tRnslands oprechte vriendschap voor bot Balgaarsche volkc Maar van Ferdinand sprak hg niet noch vau dd politiek in dat eene woord cvolkk ligt trouwens al politiek genoeg De 10 000 tr door Ferdinands Regeering uitgeloofd voor het ontdekken der moordenaars van Stamboelof zgn altoos nog te verdienen en in afwachting is Vrgdag te Tatar Bözardgk een nieuwe moordaanslag gepleegd op Matakjef een vriend van Stamboelof Ook wordt Stam boelof s moeder te Sofia steeds strong cbewaakt lees bespied haar dienstpersoneel wordt bij herhaling aangehouden en op het poUtieboreaa in verhoor genomen omtrent alles wat in haar hnia geschiedt Het sobgnt dua dat ook haar voorgenomen vertrek naar Boekarest in Ru uenië als nog verhinderd wordt Ala reden waarom indercgd aan Stamboelof het gevraagd verlof vonr dienst vertrek naar Karlsbad geweigerd werd heeft thans Ferdinanda moeder prinses Clementine van Orleans aan een cintertiewer vad Bndapestie Hirlap o egfeven dat juist onderhandelingen over een verzoening met Rusland aanhangig waren èn men nu vreesde dat Stamboelof in het buitenlaud daartegen zou intrigperen daarom wilde men hem niet laten gean vóórdat de BatgaarHcbe deputatie zou terroggekeerd zgn Herinnering aan Dr Vorstman en Mevr Vorstman Perier II W § kfiuneu den achrgver natnurlgk niet op den voet volgen ala hg de jeugd en den studietijd van Dr Vorstman herdenkt Het zg genoeg te vermelden dat Marios Vorstman den 19en Oct 1805 te Nederhemert geboren is waar zgn vader predikant was spoedig zgne moeder verloor en na het tweede huwelgk zgus vaders bg een oom in den Haag ter schoot ging en opgevoed werd daarna het gymnasium bezocht waar bg elk jaar als primus een prgs thuis bracht op 16jarigen leeftgd student werd in letteren en theologie en op büna 24jarigen leeftgd promoveerde in de theologie In zgn studietgd maakte hg veel werk van het Oosterach vooral van het Arabisch zoodat bg eenige jaren later zelfs op de voordracht stond voor bet professoraat in de Oostersche talen te Leiden Intnsschon werd Vorstman in 1829 beroepen te Welt ca trad in het huwelgk met eene vriendin zgner jengd mej Isabelle Catharine Perier vertrok in 1832 naar Katwgk waar hg de cholera epidemie meemaakte en kwam in 1837 als predikaat naar Gouda Wg geven thans weder het woord ain Dr Joh Dyserinck Roim twee en dertig jaar van 1837 69 is Vorstman als Hervormd predikant te Gouda werkzaam geweest Al zgne preeken werden even keurig geschreven als met zorg gsstiteerd bgna zonder eene enkele doorhaling Ik schrap in mgn hoofd zeide hg Eerst moest alles overdacht en overwogen zgn vóórdat hy eone letter op papier zette Dit werd zelfs op zgne briefwisseling toegepast Daarin schuilt de verklaring dat hg zonder te memoriseeren uit het hoofd sprekend de dooi hem opgestelde leerrede vrg wel naar de letter teruggaf Hg improvüeerde nooit Al hetgeen ik vao zgn preekwerk las gaf mij den indrok dat de Hg werd in zgn dienst bevestigd 3 Sept 1837 door Jacob Lodii NgbofP geat 18 Nov 1844 onvergetelgke Van der Palm van grooten invloed op hem is geweest De ernst en de beminnelgkheid van Voratman s persoon en de degelgkheid van zgn arbeid voor den kansel hebben hem gedurende at de jaren zgner werk zaamheid een belangstellend gehoor geschonken Op die degelgkheid kan geen te groote nadruk worden gelegd Zgne over t algemeen eenvoudige hoorders bg vroegpreek en catechismus zullen wel nooit hebbeo vermoed wat al arbeid en inspanning eraan besteed waren Tal van aanteekeningen op de schutbladen zgner altgd op ondHollandsob papier geschreven leerredenen bewgzen hoe Vorstman voor zichzelven niet voldaan was eer hg zgn critiach apparaat tot recht verstand van den oorspronkelgkeu tekst Bebreeuwach of Griekach bad voltooid of voor de kerkelgke dogmatiek de voornaamste werken had geraadpleegd zelfs die van de Tübinger school niet uitgezonderd Bovendien waren van andere preeken de schutbladen niet zelden voorzien van aanhalingen uit de ge ichrifton van Cicero Horatius Seneca of uit de Griekscbe treorspeldichters de levens van Plutarchus en de kerkvaders aanhalingen die toepasselgka of verwante gedachten bevatten als ia de leerrede werden ontwikkeld En toch nergens iu du preek zelve eenig vertoon van geleerdheid Moest hg eene enkele maal over zichzelven spreken bg gelegenheid eener 25 of 40jarigQ ambtsbediening dan werd door hem bg de herinnering aan genotea zegeningen en geleden smart eene soberheid betracht die in volkomen samenstemming was met den eenvoud en de bescheidenheid van zgn karakter Aan die bescheidenheid panrde zich een ootmoed rgpe vrucht van inneriyk leven waarvan hem trots zgne ingetogen en ingetrokken natuur de noodzakelijkheid was opgelegde te spreken toen hg zijn 25jarig jubilé vierde 17 Sept 54 Zgn onderwerp was Da vrees die eigen is aan de evangelieprediking zgn tekst Oplat ik niet eenigazina daar ik anderen gepredikt beb zelf verwerpelgk worde 1 Corinthe IX 27b Deze dage sprak bg i8 mg gegeven tot zelf beproeving en als die vgfentwintig jaren mg voor dun geest gaan begrgpt gg din niet dat zg indruk op mg maken moeten en dat die indruk ook is vrees en lieving Die vrees bigit ons gedurig bg en veilnat ons dan maar alleen als wg ons zelven vergeten mochten Denkt niet dat die vrees en dat opzien met de jaren overgaat en verdwgut IVIgne voorbereiding tot elke evangelieprediking is met den tgd boe lauger hoe meer een atrgd gewordeu die mgn gestel aangreep Zonder ontroering heb ik nooit den kansel beklommen en zelden slechts heb ik mg gevoeld buiten deu indruk dien mgne bediening op mg maakte c Bedenkt eens wat het is anderen het Fjvangelie te hebben verkondigd en zelf eenigszins verwerpelijk te zgn De mogelijkheid alleen van verwerpelgk te zijn bg het Irahoud van anderen is eene hoogst pgnlgke gedachte En toch in weerwil van twgfeltnoedigheid en verlegenheid en vrees behoeven wg niet misiuoedig tezgn en kanuen wg altgd goeden moed hebben Eene ondervinding van 25 jaren heeft mg geleerd dat meestal datgene het best gelukte waartegen het meest werd opgezien en dat daar de meeste ondersteuning genoten wordt waar t meest eigene zwakheid wordt gevoeld Gemeente van Gouda iV heb mgn hart voor u uitgestort en wat mg bekommert en bezwaart voor o opengelegd voor zoover ik dat voor meoscheQ doen kon en doen mocht Aant 2 Ygftieo jaar later legde hg aan den oudejaarsavond van 1869 zgne betrekking als predikant neder met het uitaprekon van die voortreffelgke leerrede welke daarna op verzoek van den kerkeraad ten voordeele der armen werd uitgegeven Zgn tekst was Psalm CXXXVIII 8 De Heer zal het mg foleinden laat niet varen de werken Uwer handen Uwe goedertierenheid ia in eeuwigheid Heer U Behalve ala prediker he t Vorstman als trouw pastor en als philanChroop op velerlei gebied zich de achting en de liefde zgner medeburgers verworven De goê gemeente c zei dat domené zgn heele traktement weggaff Verbiedt hier bescheidenheid alle onderzoek toch durf ik vrgmoedig zeggen dat Gouda de dankbare nagedachtenis bewaart aan den man dis met zgn hart van good zooveel bij kon met verstand heeft welgedaan zonder omzien Bg zgne komat aldaar vond hg eene tallooze menigte armen en weinig zorg voor hunne behoeften c Zoo diep was voor een zestig jaar de bedelarg in Ter Gouw geworteld dat de gegoede burgers schui es in de ramen hadden om op die wgze de aalmoezen te kunnen geven en bevrijd te zgn van het eindeloos opendoen van de voordeur Dank zg Vorstman a invloed ia in armenzorgc veel verbetering gekomen Bniten zgo eigenlijken werkkring beeft hg ala zoogenaamd Librgmeestere den bloei van Gouda s kerkelgke boekerg en als curator van het gymnasium de belangen dezer inrichting voor onderwgs kaonen behartigen In beide betrekkingen was hg de aangewezen man zoo om zgne nitgebreide kennis en nauwkeurige wgze van werken als om zgne meer dan gewone ontwikkeling op t gebied der olassieken Zelf was hg een uitnemend dooent zoowel in t Latgn en t Grieksch als in t Hebreeuwsch terwgl hg zich geheel op de hoogte hield van de nieuwste grammatica s Aan de vrachten kent men den boom De Rotterdamsche rector Dr J B Kan schreef mg Ëen der leerlingen van het Eraamiimosch gymnasium die tegelgk met andere zeer begaafde commilitones eindexaman deed leverde verreweg de beste Latgnsche thema omdat hg onderwgs had genoten van Dt Vorstmrn te Oouda c At dsn beschikbaren tgd die hem overbleef besteedde bg over het tgdsverloop van meer dan eene halve eeuw aan nauwgezette studie Alleen in den zomer veroorloofde h 1 zich in betrekketgken zin een korten tgd van ontspanning als hg met vrouw en dochter zich buiten Gouda verplaatste en van jaar tot jaar ve r eenige dagen de welkome gast was van zgn intimus den Hervormden predikant J A Carlier in du pastorie te Zuilichem aan de Waal Toch zou hg doat nooit komen zonder een koffer met boeken die betrekking badden op zgue Ood Testamentische en literarische stadiëu Eens onbezorgd van ganscher harte nieta te doen die behoefte eraan was hem volkomen vreemd Schertsend zeide hg eens Ik had maar Benedlctguer monnik moeten wordao c Daargelaten dat die woorden Ignrecbt atreden met de dankbare waardeering van zgn in waarheid gelukkigen echt teekenim zg toch den man in zgne diep gevoelde behoefte aan rnsteloozs en toch rostif e werkzaamheid verre van t gewoel der wereld in zga geliefd studeervertrek Bet lag nu eenmaal niet in zgne natuur in t openbaar op te treden Een fijn bewerktoigd en uiterst gevoelig zeuuwleven maakte hot hem niet mogelgk la kampioen op wetensohappetijk gebied zich te doen gelden En onafhankelgk van allen strijd stelde hg zichzelven steeds te hooge eiühen om ooit ten volle bevredigd de vrachten van zijn arbeid in t licht te geven Van oppervlakkige eritiek koesterde hg voorts een onverholen afkeer Eu had deze hem bij eenige uitgaaf moeten treffen dan zou hg zich daar niet overheen hebben kannen zetten Dat voor zichzelf leven sloot intusschen niet uit dat hg van tgd tot tgd als de geest getuigde de pen opnam om in uitvoerige brieven ongevraagd op beacbeiden toon zgne bedenkingen te ontwikkelen tegen jeena of andere wetenschappelgke studie op theologisch gebied welke in een tgdschrift of afzonderlgk verschenen was Van enkele dier critieken onder vifr oogen f bleef in zgne nalatensobap de kopie bewaard uitgenomen de naam vau den persoon aan wien zg was gericht Bg de lezing ervan kon ik de gedachte niet van mij weren dat er onder onze vaderlandache godgltlserden moeten zgn of geweest zga die den doorgeleerden Goud cben predikant dank zullen hebben geweten dat zgne degelgke beoordeeling niet openbaar is gewordeu Hoe Vorstman zelf over zgne critieken in brieven tegenover openbare dacht kan eiet beter worden toegelicht dan met het slot van zulk een wetenachappelgken epistel dat aldus luidt Ziedaar waarde vriend wat ik meende U te moeten mededeelen Ik hoop dat gjj ovortuigd zult xgn dat het mg noch toen noch nu te duen was om aanmerkingen te maken of te bedillen Het is mg steeds te doen om mg zelven te oefenen en te leereu Ik vind dat het veelal de moeite niet waard ia voor bet publiek om te worden bekend gemaakt met quaestiëu over hetgeen ons belangrgk voorkomt maar waarin toch weinigen belangËtallen dan in zooverre dat er weder een paar tegen elkander aan het schrgveu zgn c Ook heb ik weinig lust om voor t publiek op te treden G fODdeit en gedeponeerde voorwerpen 8 gedurende de maand Jali 1895 1 kleedje ran een kinderwagen 4 ilentels KG hennep 4 gutta percha banden ran kinderwagen 1 gouden beerenring 1 duimstok een konyu 1 blanw kindermanteltje met kop 1 stuk katoen 1 koperen onderstel fan een rytniglantaarn 1 armband met gooden slot 1 horlogekelting oud zilwr een muilkorf 1 portemonnaie inhoud f 0 50 1 he reu dameshorloge met stalen ketting Iportemonnaie zonder inhoud 1 portemonnaie inhoud f 0 13J 1 bonte schort b In de maand Augustus 1895 Ben gooden dameshorloge met stalen ketting en penning De gevonden voorwerpen ia de maanden December 1894 en Januari 1895 en niet door de verliezers afgehaald z jn ter beschikking van de vinders met inachtueming van art 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelgk geopend van 11 1 s morgens De CommiesariB van Politie W N VA GARDERBN Burgerlijken Stand GEBOREN 2 Aug Wilhelmus Johannes ouders J Middelweerd en C Weerdenbnrg 3 Keetje Klara onders M A Cats en A Hirschel 4 Gerarda Anthonia ouders A van der Klegn en G M Uaeltteüu Hendrik Jacobus onders J van der Stam en H van Dam Diderieui ouders B Blok en E L van Leeuwen Herman Maarten ouders G H Last en J T vau Bezg 5 Wouter ouders W Krngt overleden en Z Kohtmao OVERLEDEN 4 Aug J Middelkoop wed C Nederhof 94 j V Sanders 3 j 9 m 5 J Mauweriks 5 d Haaatreoht GEBOREN Christina ouders J A Verkaik en W Burger ONDERTROUWD H van der Heul m 11 B de long te Krimpen a d Lek Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van OS Al GOUDA Kleiweg Ë 7 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor kn dotkoert 101 8 V 8SV 84Vil 841 6V 10 i 8Vs 90 S3 118 U 100 tVI m 88 eoa iOl s 89 1001 200 184 loif lOOl j 148 98 8 7 h AÜGUSmS f KUKBiANU Gert Ned W S S dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNQAa Obl Goodl 1881 4S 4 Itaue InscliT ving 1B6S 81 B OosTiNft Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoaTDSAL Oblig met coupon S dito ticket 8 V los 1S4 7 av8Li Mo Obl BtDQeal 1S94 4 dito QeooDB 1860 4 dito bij Botbi U80 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 188S 6 dito dito dito 1884 6 SPiKiB Perpet sohuld 1881 4 TUKKUJ Gepr CoDV leen 1890 4 Geo leeoing serie D Geo leeoing serie O ZuidApb Abp V obl 1893 5 Mexico Obl Buit Sob 18B0 6 ViNBBCBLA Obl 4 onbep 1881 A icffrBU uf Obligatiea 189B 8 EoTTBKDAjc Stod leoD 1894 8 tfBD N kh Handelsv aand Arfludsb Tab Mij CertifloateD DdUMaatsoliap dito Amh Hypotbeekb pandbr 4 Cult M y der Vorstenl aand s Gr Uyootheekb puidbr 8i Nsdorlandsoho baak aand Ned HaDdelmuitaoh dito N W h Pao Hyp b paadbr 6 Hott Hypotheekb pandbr S i Utr Hypotheekb dito Si j OosTBNï Oost UoDg bank aaad RüsL Uypotboekbank pandb 4 Ahbuki Bquit hypoth pandb 6 1001 7 195V 187 108 61V 841 SI lOSi 1011 98 I04r 1841 1 1041 l 1007 10 109 118 10 V 40 68 H l 980 194V 108 109 los Maxw L G Fr tien oert 6 j Holl U 8poorw My aand Mij tot Expl T 8t Spir aand Ked Ind Spoorwegtn aand Ked Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TAUB 8poorwl 188T 89 A llobl 8 A Zuid lUl Spwmu A H obl 8 FoLBM Warsohau Weeuen aaQd 4 RvsL Gr usB 8pw M obl 4 Baltiiehe dito aand Pastowa dito aand 8 Iwaag Dombr dito aand 6 ICurak Ch Atow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 1841 101 87 88 18 1081 121 188 185 9 lil Am BBiKA Cent Pao Sp Uij obl 6 Ohio fc North W pi C t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert v b lilinois Central obl ia goud 4 Louisr It NaabTilleCert T aaod Mexioo N Spw H lebyp o 6 UisB Kaasas r 4 pot prof aand N York Ontario West aand dito Feniu Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp i goud B Bt Paul Minn fc Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Liuo Ooi Ie hyp O B Camaj a Oau South Cort r aai Vbm 0 BaUv fc Nav Ie h d e O Amiterd Omnibus M aand Rotterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aaod 8 Btad Rotterdam aaud 8 Bklou Stad Antwerpenl887 a a Stad BruBset 1866 SVa HoNo Tbeis Regullr Gesellach 4 OOBTIHR Staataleening 1860 B K K Oost B Or 1880 5 Span Stad Madrid 3 1808 Nbd Ver Bex Hyp Spobt cert KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbendeD dat door den Heer Direotenr der Directe Belastingen enz te Holterdam op den 1 Aagnttui 1895 executoir is verklaard £ en Kohier der belasting op het Personeel dienst 1895 96 No 3 Dat voormeld Kohier t r invordering is gesteld in handen van deo Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt veriilicht is zguen aanslag op den hy de wet bepaalden voet te voldoan en dat beden ingaat de terniyn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gonda den 6 Angnitos 1895 De Burgemeeater voornoemd R L MARTENS