Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1895

34ste Jaargang Donderdag 8 Augustus 1895 No 6730 Haatschappij TOT Explolla Ic vaiiStaalss K r vcf eD Wereld Tentoonstelling te Amsterdam kieuwS m Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzoüdering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIfiN Hiermede betuig Ik mgneo hartelijken dft k aan allen die mü bg niyne benoeming als Lid Tan den Gemeenteraad biykea van belangitelliug garen A JASPEHS U Gouda 6 Aag 1985 Dankbetuiging Au den WelEd Heer tan dbr GARDEN brengen de Terpleegden in het Bestedelingenfauis die Zondag 4 Angnstna de reis hebben medegemaakt hunnen inmigen dank voor den zoo genoegiyken dag de liefderyke behande ling en het gulle onthaal hen geschonken Tandarts E CASSI7T0 Torrmarkt 172 Gouda uitgnonderd Zondags te conialteenn fan 10 ot 5 uur WIJNHANDEL VAN ALPHË LËUËBOËK TE BOTTEBDAM Depot A NORTER Gouwe C 34 35 wisBM k vmm Wegens rergeTorderd seizoen Qroote Frijsverminderiog ran alle roorhaoden Ai tikelen alg P BABOLS DAMESBLOOSEN ONDERROKKEN KINDERJUBKJES Gebordontde UOBEs JOSGENS BLOÜSEN OVERHEMDEN DAME8 F0ÜTS HANDSCHOENEN KOUSEN enz enz $ CORSETS tegen byiondete lage prijzen m k SCHIEDAMMER BENEVEE Merk NiaHTOAP Verlcr gbaar bij M PEETEB8 Jz N B Als bewiji tid echtheid i oaohet ea kurk ateeds vooraien tbd den DBatn der Firma P HOPPE Shot Pracbtwcrk TU UIT Martelares Teekrn In op in ARIA TH UtT Koningin Vereobgnt in 10 ii 12 afl groot formaat met MIAOHTIQE PLATEN SlecbU 30 Cent ier all tr per pugt 35 Cent Ie afi by eiken boekhandel ter inzage of bS de Uitgever 2 ST0KVI8 WATBEBEÜS fBoKh WESTLANDSCHE HYPOTHEEZBANE gevestigd te a Gravenhage nntirict Gelden op É Uj potheek en verkoopt fimdbrieven van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en de Heeren Montijn t Co De Directie fJ HOOFT OEAAFLAND Ij a Vil erpersroijaabds Oouds aoelperadruk vsn A Bbihxhin it Zoo SCHOUWBURG VAN LIER GROOTE l ARKT Woensdag 7 Augfuslus 8 uur DinniiAnnnrrni ff Op algemeen verlangen ROZE RATE Het Treurspel der Smeden in 5 Bedreven door Neotor d Tiïeee Mise en Bcéne van Joseph van Liie BOZE KATE Mevrouw JULIA viH LIEE CüupBES PAXuura PrijMn f 1 25 f 1 f 0 75 f 0 40 io jtbouHementtkaarten tO frinteips T E PARIJ S Zenden gratisMfranco de generate geiUuetreerde ci IogUB in de botlandBche en fransohe talen beTattende de meuwate modes voor het Zomeraeizo n togen gefrankeerde aanvrage gerioht aan I JULES JILUZOT a C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen In voorraad bij In Printemps worden ereneens kosteloos toegezonden doch men geUere liuidelijk de verlangde soorten op te goren en ongeveer de prijzen te bepalen Versendlngaii naar all Landan derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vraoht en Reeb ten Copreapondantia in alle talen FHANSCÏÏE STOOMVERVEEIJ IV Gheiuiscbe Wasscherij H OPPE HEIMER 19 KruUhade Botterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HootddepSt voor GOUDA de Heer A VAN CIS Az Specialiteit voor bet stoomen en verven vaa alle Heerenen Dameegarderoben alsook allti Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n Tan pluche mantela veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk roor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald WINKEL O Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verren goedereu in eene week Agentuur bg de Firma Wed BOSMAM te Gouda Zeer ITette Qesteendrukte EMMSTJES worden GELEVERD door A BaiNKMAN eo Zn VAN Rotterdam Maas den Haag en Caouda NAAR Weesperpoort en Centraalstation Eiken Diii§dag en Donderdag van af 23 Juli 1893 tot nadere aankoudig ing teg en den vrachtprijs enkele reis voor heen en terugf Zie verder de Aanplak en Strooibilletten Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanl rt i eude middelen toevallig ontdekt wordoD die In de banden vau een bekwaam geneesheer een goed supcea hebben Was niet Prieaaitz e geleerde veatigea der waterkuur methode wiens woonplaats een bt dtivnartsoord Toor da lijdende mensobheld geworden is een eenvoudige boor F Hoeft niet een Zweedsuh mujour Tbure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan da hand gedaan dia bet lancet dor chirurgen reeds minder noodaakelük heeft gemaakt en thans gemeengoed ran allo geiieesheeren begint tü worden Ook op het gebied ter beperking van teuuwsiekten begint er liobt te komen en ook hier ii een weg geopend geworden die op de eeo oudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren on eranderd aanpewende geneeskundige hulpmiddelen ïoo als byvoorb Bromium Ysar Arsenicnm © nK geheel te verdringen Er ztjn vele menacben die noch ziek noch gezond sgn en tooh klagen dat zij zich in liofaaam eo ziel alles behaWe wel gevoelen het gerinitste niet velen kunaeu eo zelfs door een vlieg getergd worden ea too zich zelven en anderen tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreesegku angst ol diior droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde drooraen gekweld Dau cijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorsuizeu en toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder hen aaa verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigon die men op elkun leeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt zijn zenuwziek en min of meer du slachtolTera dor leefwijze van onzen tgd Wie tot eene dezer oategorteo van lijders behoort en ingelioht wensoht te worden over de werking eenei nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H OLËBAIV k Ce Heiligeweg 42 GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DoBïmatige dooi lo nieuwste uitvindingen op machinaal ifebiöd verbeterde fkbrieatie on uitaïuitend gebruii vuii fijne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Oacao oen anbevelenavtaarilig fabrikaat nauwteurig beantwoordende aan den inhoud dor rcsp Ktiketten De Krma behaalde 27 Brevets als HofleveraHcler 44 Eere Uiploma s gouden enz Medailles een bewijs vaa uitmuntend l jn brikaat Ui eds 1874 schreef de Actauooiie natidnal de Paris NouB vous décemons une Hedaille d or remiireVlawMe en consideration ae votre exoellente fabrication de Ohooolat bonbons variea eto etc StOllworok t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cun eurs Banketbukkuis onï enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jaliiu Hattenklodt Amsterdam Kalverslraat 103 4 pCt PAÏTDBEIEVEIT VAN DE Pester VaterlSindischer Erster Sparcassa Verein OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pandbrieven zijn nominaal groot 300 1000 5000 en 10 000 Kroneo voorzien van hal aarlijksche Coupons per 1 Maart en 1 September en aflosbaar a pari door laidde van halQaariykaebe uittoling De Coupons zyn thans en ook io de toekomst vr van belaating volgens de Wet van 1886 Art 30 10 zij liJD evenals de Uitgelote Findbriaven betaalbaar te Buda wst Weenen en te Amsterdam ten Kantore van ondei eteekenden tot den koers van den dag Volgens de wet van 1876 is op da gazamenljjke verpande hypotheken prioriteit der houders van laadbrieven ingeaohreveu waardoor huu het recht op de bypothecalie schuldvorderingen in de eetst plaats is gewaarborgd De ondergeteekenden naar hun verwezende Prospectus van 19 Januari 1 1 n kat Jaarvarslag dtr Instelling over 1894 berichten dat z j voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrleven van de Feator Vaterlftndiioher Enter Sparcassa Verein lot den koers vaa den dag WERTHËIM GONPËRTZ AM3TEEDAU Hei U B BINNENLAND GOUDA 7 AnguatuB 1895 De CommiiBaris van politie to Gonda verzoekt te worden bekend gemaakt met de namen der twee mannen die op Zondag 28 Juli j morgens omatreeks 10 nnr op de Spoorstraat te Gouda van een persoon 4 boekwerken in prachtbanden kochten De koopsom zafgaarne worden vergoed Giaterenavond ging in de Sohouvrbnrg Van Lter een oaderwetBcfa stuk van Dennery dat wy ona herinnerden jaren geleden reeds gezien te hebben maar dat nog altyd aantrekkingskracht biykt uit te oefenen op het groote publiek Althans de talryke toeschouwers gingen blijkbaar voldaan huiswaarts en slikte de onwaarsohgniykheden eo onmogelyke toestanden ter wille van het inderdaad goede spel der vertooners Mevr Julia Yan Lier Cnyper vervulde de hoofdrol met haar gewoon talent terw t de heer Bigot de dankbare rol van den Engelschman Sir Drake goed typeerde De dames de la Mar Eley Einsbergen Rentmeester en André Meeuwissen benevens de heeren MaU herbe en Delmonte verdienen een woord van lof In één woord de voorstelling slaagde goed door het verdlenstelyk samenspel dtsr acteum Hedenavond als afscbeidsvoorstelling Roze Kate waarin wg vroeger reeds Mevr Van Lier Onypera zagen optreden De Stct no 183 bevat de statuten der Vereenigiug Goudscha Timmerlieden ver eenigÏDg Eeoht ea Plicht f te Gonda Te a Gravenhage is geslaagd voor het examen Ëngelsche taal 1 o mej J C Hoogendgk van Gouda Het door aanvaring getonken stoomschip Estafette is door den aannemer A J Smit aldaar gelicht de lading ia opgeslagen aan de Maaskade en de stoomboot dravende aan de werf van de heeren J K Smit ie Krimpen a d Ijek om gerepareerd te worden De rechtbank te Rotterdam behandelde gisteren de volgende zaken In de eerste plaats had zich ie verautwoordon G v d S oud 51 jaren ichoenmaker zonder vaste woonplaats thans gedetineerd io de strafgevangenis te Rot FeviLi EToai m MARSHRAMGR Naar het DuiUch 85 Wat zon hij dan P Elke waarschuwing van zynkant zonder voldoende bewijzen ware hg den gegeven stand van zaken onzin dus geduld tot nieuwjaar anders zat er voorloopig niet op AUereers dus hel meisje moed ingesproken om voorevenlusegeval tegenstand te kunnen bieden Morgen dacht Helmstedt zou er wel eene gelegenheid komen omhaar het noodige te zeggen En nu nam hg weerbet papier ter hand staarde in verrukking naar dieaardlgr vlugge lettertjes en maakte eene beweging alsof hy ze aan zijn mond wUde brengen maar halverwege hield hij op eo zei Wee8 geen zot August in deze luin bloeiengeene rozen voor jou Langzaam vouwde hy hel papier op en opende zyn koffer irMasr ik kan haar tooh in myn hart dragon al mag zq het zelve niet welen stoof hij op eo drukte het papier hartstochteijk aan zijne lippen Goede nacht Ellen reken gerust op mij l Toen Helmstedt den volgenden morgen ont begreep hij een schoonen droom gehad te hebben wapraan de berinnering van den vorigen avond plotseling een rinde maakt Snel wierp hy zich in de kleeran om Ellen misichisn alleen aan het ontbyt te vinden terdam Beklaagde reeds vroeger wegens oplichting tot drie maandeu gevangenisstraf veroordeeld werd beschnldigd van op den 3 Joli 1895 te Haastrecht met het oogmerk om zich wederrecbteiyk te bevoordeelen P C 0 wed A U te hebben bewogen tot de afgifto van v f r ksdaalders door zich valscbel k uitgevende voor opzichter bij den waterstaat b baar eene vrye kamer te huren met den kost tegen f 10 per week zeggende dat hg een vrye kamer hebben moest om zgn boek aan den ittgeniflor van den waterstaat te kunnen voorleggen als deze hem bezocht haar mede te deelen dat hy 19 maanden te Haastrecht blyven moest daar werk had aan den IJaael en belast was met de vernienwing van eene brug dat zpne koffers nog aan bet station te Gonda stonden dat deze voor hem moesten worden afgehaald en naar hare woning gebracht dat by reeds vier man aan bet werk had even buiten Haastrecht dat hy die wilde opzoeken eo daarvoor geld noodïg had alle welke opgaven in stryd waren met de waarheid Beklaagde bekende alle bovenstaande opgaven en nog veel meer andere gebezigd te hebben om zich iu het bezit van geld te stellen volgens zyn zeggen om daarvoor schoenwerk te koopen met de bedoeling om dit in den avond van dien dag terng te geven De wed U wilde hem eauvankeiyk 2 rykadaaldera geven doch daar hy dit wat weinig vond had zg er nog 3 bggedaan Hg beweert niet in staat geweeat te zgn tot terug gave van het geleende geld daar hg te vroeg is gearresteerd Het aan bekl ten laste gelegde feit werd bewezen door de verklaringen der gehoorde getuigen Tegen bekl die by verschillende vonnissen te zamen reeds tot ongeveer elf jaar gevangenisstraf is veroordeeld werd door het O M twee jaar gevangenisstraf gevorderd De toegeroegde verdediger mr J Hanegraaff refereerde zich aan 8 rechters oordeel Vervolgens stonden terecht I B 21 jaar los werkman te Rotterdam en A v D 36 jaar arbeider te Nieawerkerk a d IJsel Zg zouden op 14 Februari jl op het ys onder de gemeente Zevenhuizen te zamen en in vereeniging G v d D hebben mishandeld de Ie dooi hem moedwillig aan te grypen hevig te slaan en bloedend te verwonden de 2e door hem tegeiykortyd gewelddadig by den nek vast te honden en moedwillig te schoppen Uit de behandeling dezer zaak bleek dat de zuster van den eersten beklaagde verkeering had met den mishandelde waar die beklaagde tegen was Bg gelegenheid van het schoonryden op genoemden datum ontstond er rnzie Kece warme nevelige lucht omving hem zoodra by door de achterdeur naar buiten trad het woi een dier snelle temperatuursverandaringen die nergens zoo sterk als ic Amerika optreden Ba ontbladerden hoornen en struiken doemden als spookge ttdten voor Helmstedt op en zijne zalige stemming werd dadelijk bedorven Langzaam liep hij om het landhuis heen en overdacht de zonderlinge positie waarin hij geraakt was De irouw van den huize die aan het hoofd van het departement f familiezakeuir schoen te staan was nu reeds tegen den buitenlander ingenomen in welke mate was hem nog niet bekend Klliot met at zyne uiterlyke bonhommie beschouwde hem maar als den huurling en tuaschen die twee Ellen dio zich aan hem vastklemde en op zijne hulp tegen bare eigen ouders rekende En al slaagde hy er nu eens in Bakers kooeieryen aan het licht te brengen dan kwam hij tooh van dat oogenblik af tot Ellen iu eene scheeve verhouding en werd zijne positie in de familie onhoudbaar Enfin wat moest dat moest in het uiterste gevat was hij niet aan deze betrekking gebonden en dan kon by ten minste eene aangename herinnering meenemen Toen hij de hoek omsloeg zag hij eene koets bij do voordeur staan met Diok op den bok en Sarah hij het geopende ponier terwyl juist Elliot met vrouw en dochter van het portioo afdaalde beide in bet rijtuig tilde en hem een vluohtigen good bye I toewenkte En daar reden zij heen Helmstedt ging naar zijne kamer terug by had Etlen s gezicht niet eens gezien en toen hij zioh mismoedig io zijne stoel neerliet overviel hem een gevoel vaa onsaanheid looals b er nog gew in tuiBchon bekl en den mishandelde waarop bovenstaande mishandeling plaats had De 2e bekt ontkent echter hy zou niets gedaan hebben Het O M achtte voldoende bewezen het tsD laste gelegde en eiscbte teders veroordeeling tot eene maand gevangenisstraf J V R 28 jaar arbeider te Reeawyk werd beklaagd van in Mei 1892 te Lange Ruigeweide twee aan W H toebehoorende palingfuiken te hebben weggenomen De benadeelde herkent de heide in Jodicio aanwezige fuiken als zyn ei ndom die met een groot aantal anderen op bewusten tyd iu het vischwater tde groote Wieringenc waren uitgezet geweeat Ook diens zoon herkent de beide fuiken als het eigendom van zyn vader Beide get herkennen die aan de door hen oi egeveo kenteekenen en aan het merk dat zich daaraan bevindfi dat zü echter geheim wensoben te houden Aan twee veldwachters bad bekl gezegd de fuiken 3 a 4 jaar geleden zelf te hebben gebreid Ter terechtzitting ontkende bekl dit bewerende de fuiken iu het voorjaar van 1892 te hebben gekocht van zekere persoon die echter blykt overleden te zyn Het O M achtte de gebleken aanwyziugen voldoende om bekl s schuld aan te nemen aan het hem ten laste gelegde en eiscbte diens veroordeeling tot drie maanden gevangenisstraf De verdediger mr Jos van Raatte meende dat in deze eene vrijspraak onvermydelyk was daar de gebleken aanwyzingen niet konden dienen om daarop eene reroordeeling uit te spreken De afdeeting Arnhem van den R K Volksbond zal weldra een eigen gebouw krygeD Een geldleening van i 25 000 zal daarvoor worden aangegaan Men Bchryft uit Utrecht De Doitscher M die hier in de vorige maand zooveel ontsteltenis veroorzaakte door het lossen van revolverschoten op onderscheidene personen van welke hy er een verwondde en die toen na veel moeite in hechtenis werd genomen ia thana weder op vrye voeten gesteld omdat de rechtbank geene termen vond hem langer in verzekerde bewaring te honden Eene vervolging wegens de gepleegde feiten zal echter tegen hem worden ingesteld Door curatoren van het gymnasium te a Graveuhage is den Raad de volgende aanbevelingalyst aangeboden van benoembaren Amerika ondervonden brfd Sarah riep hem aan het ontbijt waar Elliot ham vertelde dat de ladies onverwachts eene lieve uitQoodiging ontvangen haddon Wanneer zy lerugkwamen set hij uiet en Helmstedt durfde bet niet te vragen Na geéindlKd ontbijt verzocht Helmstedt Elliot s kantoorboeken Hij wilde bard werken om zioh alle lastige gedachten voorloopig uit het hoofd te zetten en zich meteen vtór de terugkomst van den marskramer licht te versohaffen in hetgeen hem tot nog toe duister was en weldra zat hij voor een stapel ongeordende papieren op zijne kamer Hij begon te aorteeren doorlas brieven en nota s maar itonderling als hij een ding driemaal gelezen had wist hij nog niet waarvan eigenlijk sprake was Zyne gedachten waren overal en nergens en hoe meet hy zicb tot attentie wilde dwingen des te zenuwachtiger en verstrooider werd hy tot hij eindelijk met een vloek van zyn stoel opsprong Woest ontsloot hij de koffer en haalde Ellen s briefje er uit maar eer hij het ontvouwen had legde hij het er veer in r Olie in t vuurt mompelde hy en 2ette zich weer aan den arbeid Maar geen vijf minaten tatrr sprong hij weer overeind greep zijn hoed en ging zijn paard zadelen Kerst wilde hij de plantage maar eens rondryden uooh zonder erg kwam hy op denzelfden weg dien hy den vorigen dag met Ellen langs gereden was Hij reed verder en zag weldra in de verte het witte tandbnia van Mr Morton door den nevel blinken maar de gedachte aan Pauline Paters en hunne eerste ontmoeting was niet in staat zyn humeur te verbeteren Hij reed van de trattweg af dwars door een stoppelveld en bereikte TOor de betrekking van lesraar in de Griekscha en Latynscha taal en letterkunde Io C Brakman candidaat in do klasaiake letteren tydelijk leertar aan het gymnasium te sGravenhage 2o Ë B Koster doctor in de klassiake letteren leeraar aan bet gymnuium te Dentichem 30 R K Boekmeyer doctor in de klassieke letteren leeraar aan het gymnuium te Gouda Verder wordt voorgesteld dr Th P H van Aalst leeraar aan het gymnaaiom tot oon rector t benoemen Te Spykeniase geraakte een knupje ran circa 2 jaar spelende onder een melkwagen zoodat de wieten over het hoofdje gingen en het kind dermate gewond werd dat het kort daarna overleed De minister van oorlog heeft te kennen gegeven op het verzoek van de militaire wielryders die gedurende de troepen manoeo f rei by het leger worden ingedeeld om gedurende dien disnsttyd met revolver ot karabyn te worden gewapend dat hy die bewapening vooralsnog niet uoodig acht Naar het Utr Dbl verneemt is door de Ned Handelsreizigers vereenigingc ie Rotterdam de polis verxekering tegen invaliditeit en ongelukken by de £ ersU Ned Verzekeriogmaatschappy opguz d om van 1 Augustus de risico zelve te loopen Te Dtrecbt is naar het Huis van b waring overgebracht de kapl kwartierm N H M van A van het Ie reg vest art beschnldigd van valschheid in zyne administratie hy zal deswege voor den krygaraad te Arnhem tereohtataan De arrondisaementi rechtbank te VHerto genboBch veroordeelde gister M 5 oud 50 jaar landboower geboren te Beek en wonende te Vlymen wegens moedwilligen doodslag op zyn vroow die hy met een geweer bad naergeschotoD tot 12 jaar gevangenisstraf Als een curiositeit wordt gemeld dat in een Frnnaoben gida o a omtrent Groningen wordt oangeteekend dat het telegraafkantoor gelegen is achter de Martinikerk in een straatje genaamd Stapvoetsrydeu een nieuweu weg dïe het paard van zelf volgde eu eerst toen hij op een gesloten traliehek stuitte bemerkte Helmstedt tot zija schrik dat hy zoo min op den weg als op z n paard gelet had Hy keek om zicb heen en zag mets dan bosch en omheinde velden Wrevelig over zijne drooraerlgheid draafde bij terug doch na een korte rit splitste dewugzich in drio armen en Helmstedt hield zyn paard in niet wetende welke koers hy zou nemen ft Ergens kom ik bepaald 1 bromde hij en sloeg den weg in die in de richting van Oaklea scheen te loopen Zoo had hij scherp uitkijkend een kwartiertje doorgereden toon hem een neger te paard tegenkwam wien hij dadelijk naar den juisten weg vroeg ffWel Sir u draait Oaklea byna den rug toe antwoordde deze als u met mij door dat kreupelhout wilt rydon zat ik u den weg naar Oaktea wyzen Helmstedt volgde den zwarte wiens beleefde bercidvaardigheid hem inwendig goeddeed en weder op het vrije veld gekomen ontving btj eene les in aardrijkskunde en Neger Engelsoh waaruit bond noob kat kon wijs worden maar Helmstedt gafdenvriendelijken topograaf een half abilting eo volgde de richting dia s mans armen hem ingeprent hadden Het was at byna middag toen hy te Oaklea terugkwam maar dnt kleine uitstapje had hem zyne selfoonlröle teruggegeven hy was nu kalm on kon na den eten zyn werk met ernsl ter hand namen Worit rmrwèlgi