Goudsche Courant, donderdag 8 augustus 1895

GOUDA ÏOTTJIRDAM 0 18 82 1 84 8 98 8 44 4 60 6 84 7 11 7 68 8 88 8 43 8 61 9 67 11 18 f 18 88 ff ff 4 67 ff ff 7 69 ff ff ff 10 04 11 96 f ff ff 6 04 ff ff 8 0S ff ff 10 11 Ê 18 48 ff ff 6 11 ff ff 8 13 ff 10 18 8 88 18 68 1 44 9 60 4 08 6 80 6 48 7 80 8 88 8 68 9 03 9 10 10 27 11 au KOTTÏKDIM 0 0 U D 1 8 40 9 61 10 88 11 60 18 80 1 46 8 60J 8 10 8 48 4 80 6 81 8 Ï0 8 06 9 41 f 10 88 ff ff 1 66 ff ff ff ff 8 90 ff 9 60 10 89 ff ff 8 08 ff ff ff 0 S7 ff 9 6 V 10 48 ff ff 8 09 ff ff ff 6 44 ff 8 6 10 11 10 68 18 08 18 40 8 16 3 09 8 89 4 08 4 40 6 61 6 60 8 86 lo oa Ulrecle SpoorwcgverblDdlngen met GOUDA Zomerdlenst 1895 AaogevaDgeo 1 Msl T jd van Greenwlcli 8 86 10 11 36 DEN H 1 A O OOUDA aotDl DEK aHage 6 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4610 1411 8618 161 88 8 44 8 68 8 43 4 16 6 17 6 117 58 Voorb 6 64 10 80 1 44 ff 8 17 Z Zegw6 08 y V r ff 10 86 1 68 t ff ff ff 6 18 2ev H 6 19 ff ff ff ff ff 10 46 J n n 8 48 Gouda 6 80 7 60 8 18 9 8 56 10 1810 67 18 06 18 l ppPt 8 86 4 18 4 4 J 5 47 6 6S 8 S8 Stopt te Bleiawijk KraiBweg en NootdorfAjetasoaendam U T E B C H T G O ü D A 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 0 f O M7 10 83 11 61 ff ff 4 16 6 68 k 9 8S 10 81 ff ff ff 4 84 ff ff Sg ff 9 86 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 08 8 86 8 419 49 11 10 AUSTKKOA M Q O U D A AiBsterdaaWp 6 60 8 16 9 66 11 8 40 4 81 6 86 8 10 Oonda TJO 9 04 10 14 18 19 8 80 1 80 7 48 8 40 11 10 Üoyda 7 1M D SS 9 0 10 S0 lO BO 11 18 18 16 1 S7 8 S8 S 47 4 45 6 7 7 14 7 49 8 89 8 64 0 6411 16 i£ v M 7 48 8 47 U OS 18 87 y 4 67 g 8 01 10 08 Z Zeitw 7 3 h 66 V M H tl lS 18 46 m n 6 08 8 18 10 16 t Voorb S OTlf tiS Hf ll i7 ff 11 68 m 6 80 8 86 10 87 n HkRe 8 18 V IS 9 87 10 U7 10 48 6 O U D i C T B I C H T Oouda 8 86 6 40 7 66 8 09 S 21 9 06 10 19 11 18 48 8 88 8 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 8U0 18 Oudew 6 60 6 64 u u t 11 14 8 87 r 7 10 10 89 Woerden 6 S9 7 0S8 18 v 11 88 8 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 Utrecht 6 18 7 86 8 88 8 41 9 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 S 60 4 48 6 99 6 86 7 46 9 0411 fl O U D A A MSTEROAM Qeuda MO 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 8 66 10 16 10 60 18 46 M n meldt nit Knijpe van 4 Aagaatas De meetiog tot afcchaffiog Tan het prirut besit beden op en kampweilaDd alfaier gebonden moobt zicb eleobta in een matig BQCcee verbengeo Aan den optocbt namen niet meer dao een tweebonderdtal pertonen deel roor het meerendeel opgeschoten jongens Zy Toerd a een veertiental vaaadels mede Op bet terrein groeide bet aantal meetinggaDgeni BDCceasievelgk tot 6 700 aan terirgl 21 vaandels en banieren waren opgehangen De brigade marechansiee van Heerenreen was aanwezig Ala spreken zoaden optreden Van Emmenes Lnitjei Hermans en mej Kleefatra van Roordabaizen De drie eerstgenoemdeu echter waren eiet o ekomen Banne plaatsen werden iogenomeD door Marias van BoUward Kampstra vao Sneek en G L ran den Zwaag van Wolvega De laatste besprak de broodqaaestie Marias Kampatra voerden een pleidooi voor de afticbaffing van bet privaat besit De paaze werd aangevuld met muziek terwgl een zaagvereeoiging uit Wolvega een pur nummers ten beate gaf Op het terrein werd drak gecolporteerd Om 4 uur eindigde de meeting en keerden de deelnemers voor bet meerendeel ia optocbt naar Heerenveen terug Het onderzoek naar den anarobistisohen aanslag op den heer Vnillemin den mijndirecteur te Anicbe beeft aangetoond dat de moordenaar geen medepliehtige beeft gehad Het was een persooniyke wraaknemiug omdat bg indertgd was ontslagen De toestand van den 75 jarigfl gewonde is bevredigend de k el is nog niet uit de wonde gebaald Zoodra de aanslag te Pargs bekend was heeft de minister van Openbare werken inlicbtingen gevraagd over den toestand der gekwetsten Ër zgn er vier buiwn YutlIemiD die door de stukken der bom getroffen werden Desjardins administrateur der m n ontving een schot in de borst De kogel werd tegengehouden door zyn gesteven overhemd zoodat hy slechts eeue onbeduidende wonde veroorzaakte Zondagmiddag 2 uur werd eeu bootwerker wonende in een logement in de L Pannekoekitraat te Rotterdam die in half beachonlien toestand op de Delftacbevaart twist zocht door de politie gearresteerd en naar het bureau in de Lange Torenstraat gebracht Zooals gewoonlgk werd de man alvorens men hem achter slot en grendel zette gefouilleerd ea werden hem riemen touwen ens afgenomen Om kwartier voor drieën zag men hem nog op en neder loopen in het arrestanten vertrek voor zoover hg daartoe ia staat was Een kwartier later trok bet de aandacht van een agent dat i mans boezeroen voor een gedeelte uit bet luchtgat hing en men bevond aa dat bg zich aan zga boezeroen bad opgehangen Da dood was toen reeds ïngetruden Bet Igk werd naar de loods in Crooswgk gebracht De man leefde gescheiden van zyne vrouw VERGADERMVANDENGEHEENTERAiD DINSDAG 6 AUGUSTUS 1896 Voorzitter de Burgemeester Tf enwoordig de bh Noothoven van Goor Jager van der Post Dercksen van Iterson Prioce Hoogeoboom van der Sanden Straver Viogerling en de Raadt Afwezig de bh Fortngn Droogleever van Veen Hermnn Nederhorst Deisiog en van Vreamingen de41aataten hadden kennis gegeven verhinderd tezyn de vergadering by te wonen De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat de Minister van Jastitie had goedgekeurd de verbooging 8 40 8 47 8 64 8 01 8 10 8 08 8 18 8 81 8 88 7 86 7 S8 7 8S 7 49 7 66 8 80 0 u U lloordFeaht Niouwer ftrk S Cpullii S I ttuttqrditui 7 HoUiiriUm 6 OapolU 6 10 KieuirurkArk 6 10 UnorilriMhl 6 88 ttouda 9 10 Anatardam Wn 7 69 6 88 8 86 7 46 Tan huur tot f 500 per jaar voor de lokalen in gebruik hg het Kantongerecht Voorts waa ingekomen een Kon besluit tot goedkeuring van een heffing van l esgelden door den raad den 17 Mei IL aangenomen Nog werd medegedeeld dat in plaats van den beer Mr Vlielander Hein de raadsman der gemeente die wegens ongesteldheid en nittaodigheid de btlaogen der gemeente niet kon behBrtigen was aangesteld de beer Mr J D Veegens Ingekomen 1 Een scbrgven van den heer L C vonSternbach betreffende bet overlgden van zgnvader Aangenomen voor kennisgeving 2 Adressen van de bh J van Galen enA Jaspers Lz ontslag nemende als lid vande Commissie van voorliohting in zake deplaatseiyke directe belasting naar bet inkomen Aaogenomeo voor kennisgeving 3 De rekening en verantwoording van hetvoormalig armbestuur van Stein Ter visie De begrooting roor de Volksgaarkenkenen het Hoffmansgesticht wordt gesteld in handeneener commissie waarin worden benoemd debh van Vreumiogen van der Post en van derSanden Het Verslag der Stedelijke Gasfabriek Dit wordt gedrukt en aan ieder der leden zal een exemplaar worden bezorgd 6 Een schrijven van den heer H M Dercksen betreffende de Verordening op deheffing voor bet innemen van gemeentegrond daarbg mededeelende dat hg zijn voorstel intrekt Aangenomen voor kennisgeving 7 Een brief van B en W betreffendeeene wjjziging der rechten tot heffing van begrafenisgelden Dü Minister van Binnenl zaken had tegen een paar artikelen bezwaar gemuikt alsnu stellen B en W in Art 4 te lezen voor lykeo van 6 12 iaat f 2 eu van 1 6 jaar f 1 50 Op voorstel van den heer Straver wordt be sloten dit in deze zitting nog te behandelen 8 Een Bcbrgven van B en W betreffendede Burgeravondschoot B en W stellen voorbij wgze van proef jongelieden die de lagerescholen met goed gevolg hebben doorloopen zooder ezamen toe te laten en ten tweede ombet onderwgs in het boekhouden bg genoegzame deelneming te doen geven door den beerUoozeboom leeraar aan genoemde inrichting Ter visie Een voorstel van B en W tot verkoopvan eftt stuk grond aan het ryk tegen f 2 50 per CA Ter visie Een Bcbrgven van B en W betreffende de waterrerverscbiog van slooten in deDerde Kade en de Boelekade B en W stellen voor het maken van twee duikers hetwelkis toegestaan door het polderbeatnar van Bloemendaal Ter visie Op voorstel van den beer Viogerling wordt besloten dit na afloop van de op de agenda geplaatste zaken af te handelen 11 Een voorstel van B en W tot aanvulling en wgziging der Verordening op deheffing van rechten voor het gebruik van gemeentegrond of door of van wege het gemeentebestuur verstrekte diensten hetwelk den 12nFebraari is aangenomen Zg stellen voor bettarief voor bet houdon van verkoopingen teverhoogen en bet tarief voor stalletjes te verlagen eu het hebben van reclameborden enschermen vrg te stellen en tevens invoeringvan een straatbelasting zoodat zg die onroerende goederen bezitten en niet ïn de gemeentewonen ook wat bgdrageo in de kosten vanonderbond der straten en de Terliofating Ter visie De beer Dercksen vro of dit voorstel reeds in de volgende zitting zou worden behandeld De VoofMtter zeido dat dit eerst in de zitting van September aan de orde kwam 13 Een schrgven van B eu W betreffendt do begrootiag der gasfabriek 10 17 10 64 11 01 11 08 11 11 11 84 8 86 7 47 8 07 1 4 80 6 46 8 18 11 11 Deze wordt gedrukt en ieder zal een exem plaar ontvaniren Ter visie 14 De geloofsbrieven der bb Dessing Vingerling van der Sauden van Galen en Jaspers Deze worden gesteld in banden eener Commissie waarin worden benoemd de hb van Iterson Jager en Dercksen De zitting wordt voor eenige oogenblikken geschorst Na heropening deelde de beer van Iterson mede dat zg de geloofii brieven badden onderzocht AU in orde bevonden en genoemde heeren toe te laten als de termgn bg de wet bepaalt zal zgn verstreken De bh van der Sanden en Vingerling verlaten Toor eenige oogenblikken de vergadering De raad besloot zonder stemming tot toelating van genoemde heeren Aan de orde 1 De Rekeningen van de gesubsidieerdeInstellingen van Weldadigheid dienst 1894 Worden goedgekeurd Aan de orde 2 Het bestak voor de vernieuwing vanden bovenbouw der brug op de Hoogs Gouwebg do Peperstraat De beer Dercksen vroeg hoe het kwam dat de begrooting van den heer Dessing en van den heer Bargerad k zoo aaomerkelgk verschilde De Voorzitter deeUe mede dat de heer Dessing bet gzer had gerekend tegen 6 cent en de heer Burgersdgk tegen 18 cent wat een aanmerkelgk verschil was De heer Dercksen meende dat de heer Dessing bet gzer had gesteld op 10 cent Het bestek wordt goedgekeurd Aan de orde 3 Het voorstel betreffende den verkoopvan onbruikbare schutterskleedingstnkken Wordt goedgekeurd Aan de orde 4 Het voorstel van den heer Dercksen betreffende vermindering van bet aantal Onderw zers op de 2e Burgerschool voor jongens Oe Voorzitter Verlang iemand hot woord over het vooratel of stemming De heer Noothoven van Goor verlangt stemming daar by er niet voor is om het voorstel van den heer Dercksen aan te nemeu daar zoolang op die pcbool kinderen van 6 jaar kunnen worden geplaat8t en zg uit 9 klassen moet blgveu bestaan het noodig is indien er leerlingen worden aangenomen ook esn onderwyzer voor die klasseymoet zgn en is het geheel eens met de sohoolantoriteiteo die wenachen dat bet hoofd der school zal worden bijgestaan door vier onderwgzers De heer Dercksen dacht wet dat alle leden bet niet met hem eens zonden zyn als toelichting kan hg nog mededseleo dat het voorstel bg de behandeling der begrooting door den beer van der Garden is ontworpen om zoodoende successie velg k tot opheffing dier school over Ie gaao en daar de heer van der Garden toen bet voorstel introk heeft hg bet overgenomen bg wglen onzen Voorzitter kon toen over dat voorstel nist gestemd worden daar dan eerst de Verordening moest worden herzien ik bigf by mgue meening dat wg de school van den heer Leopold knnnen missen nijl de kas der gemeente zulks niet oetaat de wederlegging van da schoolautoriteiten waarop bet rapport van B en W is gegrond is zeer zwak Op de chriatelgke scholen zyn veel meer leerlingen in de verschillende klassen en bIs er een persoon ziek wordt dan zonden wy voor allen wel een adsistent kunnen benoemen ik hoop dat de raad dit voorstel zal aannemen en dat B en W voorstellen zallen doen om de school van den heer Leopold op te heffen en de school van den heer Huber uit te breiden De heer van Iterson kan niet medegaan met wat de heer Dercksen aanvoert daar hg eerst de school wil vernietigen eu ze dan opheffen Zoo de beer Dercksen een voorstel doet de school te reorganiseeren of op te heffen dan zouden de leerlingen er de dupe van worden tot vernietigiug kan ik niet medegaan 0 Utrecht 6 88 7 60 Woerden 6 68 8 11 Oudowater 7 07 8 19 Gouda 7 80 8 88 9 84 De heer Vingerling begrypt het logisch verband niet wat het vernintigen betreft het voorstel van den heer Dercksen heeft niet ten doel die school te vernietigen De beer Noothoven an Goor u van hetzelfde gevoelen als de heer van Iterson en zoolang er 9 klassen bwtaan en kinderen van 6 jaar worden ingeschreven knnnen wg geen definitieve beslissing nemen Een der oorzaken waarom die school achteruitgaat it gelegen in de houding van den heer Dercksen die telkens dreigt met opheffing De heer Vingerling gelooft de gulle bekentenis van den heer Dercksen dat hy het voorstel van den beer van der Garden beeft overgenomen De heer Defoksen begrypt de heeren niet de beer van Iterson heeft zelf in de vergadering van 22 Febr gezegd dat de argumenten der schoolautoriteiten zeer zwak zgn ik betwist evenwel de beschuldiging dat ik die school zou willen vernietigen maar kom alleen tot de geldverspilling die de ffaantien der gem raken De heer van Iterson hondt vol dat de argumenten zeer zwak zgn en zou voorstellen zoo min mogelgk advies te vragen en wanneer wy advies vragen dan zon dat dit moeten xg a dat die school ons minder zoo kosten De beer van Goor komt op tegen de beschuldiging van geldverspilling eu gelooft niet dat in eene kalme vergadering een degelyk man zooals hy den heer Dercksen beschouwt indien by over geldverspilling spreekt it hem ernst is De beer de Raadt is er voor om die onder wijzer niet te benoemen om die echool op te beffen wil hy earat raadplegen en die school niet meer voor kleine kinderen openstellen maar alleen die kinderen Franscb Engelsch en Daitach te laten leeren daar zg toch ook naar de H B S eu Gymnasium gaan en wil dit later behandelen De Voorzitter merkte op dat er geen ouderwyzer te benoemen was alleen stelde de heer Derokaen voor om voor goed een ouderwyzer te schrappen De heer de Raadt die onderwyzer heeft toch ontslag Oe Voorzitter bracht in herinnering dat die school nit 9 klassen bestaat en als al die klassen zgn bevolkt kunnen wg die kinderen toch niet bg elkaar doen De heer Jager begreep niet waarom dit voorstel op de agenda kwam bet schoolgeld op die school is zoo verhoogd en als nu telkens op die school zoo gebeukt en geslagen wordt ia het geen wonder dat die school achteruitgaat De heer de Baadt dacht dat het wyzer zou wezen dat die twee klassen in overleg met de soboolcommiasie er werden afgenomen De Voorzitter merkte op dat er by B en W plannen bestaan tot reorganisatie De heer DerckHeu merkte op dat er gezegd werd dat de achternitgang aan hem leed hy durft te zeggen dat het aantal leerlingen gering is en dat er geldverspilling plaats beeft daar ik die school voor weelde beschouw De heer van Iterson heeft wel gezegd dat de argumenten zwak zgn maar toch moeten wij er volgens hem notitie vnn nemen maar ik ga met die heeren niet mee door dik en dun en wil de heer Iterson consequent zgn dan moet hg voor mgn voorstel stemmen ook geloof ik dat het hoog tgd wordt dat de meeste hoofden der scholen een klas voor hunne rekening krggeo dan zouden wg een f 2500 of f3000 bezuinigen Indien er na eens 4 kinderen ingeschreven worden dan kost dit de gemeeute f 700 voor die klassen De Voorzitter De heer Dercksen is wel wat voorbarig om nu al over een volgend jaar te spreken Deonderwyzerskrggen fBC salaris De beer Dercksen vindt dat al geld genoeg De heer van Goor is er niet voor om de hoofden der scholen eeu klas te geven vooral liet die scholen waarop een 500 kioderen gaan Da heer Dercksen merkte op dat hg niet gesproken bad van alle scholen 9 S8L 9 58 10 02 tO 18 10 84 10 Ï4 Het voorstel wordt in stemming gebracht en verworpen met 6 tegen 5 stemmen die der hh Hoogenboom van der Sanden de Randt Vingerling en Dercksen Aan de orde 5 Ontslagaanvraag van den heer J J Bertelman alt Leeraar aan da Burgeravondschool Wordt aangenomen Aan de orde 6 Ontsl en pensioenaanvraag van Mej da Wed J E van der Kleyn Verboef Onderwgzeres in de handwerken aan de Ie Borgersobool voor meisjes Wordt aangenomen Aan de orde 7 Het verxoek van deu heer H Ouderkerkom tot bet geven van privaatlessen gebruik temogen maken van het gymnastieklokaal b deIe Kostelooze School Da heer Dercksen kan die verlichting ook gecontroleerd worden De Voorzitter Ja hg krggt een andere meter De heer Dercksen heeft er niet op tegen dat hg f 100 betaalt maar vindt dat de gemeente het recht nit handen geeft het kan zgn dat die kinderen der scholen het koud souden hebben en dan kan hg zich bevoordeelen De Voorzitter merkte op dat het schooltoe zicht en hst hoofd der school bevoegd zgn er na te zien bet lokaal wordt slechts tot wederopzeggiug verleend Wordt aangenomen 8 Het voorstel betrefiende wijziging derVerordening op de beffing eener plaatselgkebelasting voor het gebruik van de Waag De heer Van der Sanden wilde niet rechtstreeks over bet voorstel spreken maar gaf in overweging om gedurende de vier zomermaanden de markt om 6 uur te laten beginnen dan zou dit ten goede komen van de Waag de marktbezoekers en de ingezetenen terwgl het uu wel gebeurt dat de wagens zoo op elkander staan dat er geen kaaakooper bg kan komen De heer de Raadt vroeg of er in Gouda genoegzaam gelegenheid is voor het vervoer De Voorzitter merkte den heer de Raadt op dat de gemeente zich niet met het vervoer belast alleen wordt aan de boeren het aleeploon terug betaalt De heer van der Post vroeg of er geen mogelyhbeid bestond die f 324 nïet uit te geven hg wilde de landbouwers in de gelegenheid stelten vooraf hun Kaas te laten wegen en dan kwamen niet allen te gelgk de een kwam wat vroeger dan den ander en de boer brengt zgo kaas waar zy wezen moet en wg betalen geen sleeploon De Voorzitter merkte op dat de boeren dat in de vroegte niet zullen doen bovendien indien het verplichtend wordt hoeveel personen zooden er niet noodig zgn om hen te coutroleeren die boer komt zoo Iaat en die zoo laat De beer van der Post wil het nogthans verplichtend maken De Voorzitter merkte op dat dan in een half uur moet gewogen worden wat men nu doet van 8 tot 11 en de waag deugt daar niet voor De heer Vingerling is voor het voorstel van den heer van der Sanden om de 4 zomermaanden de Markt om 6 oiir te laten beginnen De beer Dercksen ia niet op de hoogte maar bet verblijdt hen dat het gemeeotebestuur een open oog heeft gehad voor de landbouwers die op de kleintjes moeten passen en gelooft dat de waag er voordeel bij zal hebben Na nog een paar vragen wordt het voorstel van B en W aangenomen Aan do orde De wgziging van de verordeoing op de begrarenisreobten Wordt aangenomen Aan de orde Het voorstel van B en W om de slooten aan de Derde Kade en de Boelekade te ververschen De heer Straver vroeg of dat voorstel van den polder Bloemendaal t delgk is wat door den Voorzitter wordt bevestigd Wordt aangenomen Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door deu Voorzitter gesloten BaiteDlaDdscli Overzicbt Ia Engeland b innen de partgleiders zich reeds voor te bereiden voor den strgd die den 12n Angastus wanneer het Parlement bgeenkomt een aanvang zal nemen Evenals de Tersche afgevaardigde Mac Carthy heeft nu ook de beer Balfour de leider van de conservatieven eene uitnoodigiog i ericbt tot zgne partggenootenl om den 12n Augustus allen op te komen Ëent zal dan een voorzitter worden gekozen Daarover is geen strgd te rerwachteo ws t het is reeds zeker dat de liberale speaker Gnlly zal worden herkozen De beide volgende dagen zijn bestemd voor het onderzoek van de geloofsbrieven der nienwe afgevaardigden en daarna zal de behandeling san de orde komen van het adres van antwoord op de troonrede waarmede het Parlement zal worden geopend Eerst daarbg zgn ernstige discussies te verwachten waardoor meer licht over den tegenwoordigen politieken toestand zal worden verspreid In den ïtaliaanscbeo Senaat werd het debat voortgezet over de finaucieele vooritalten der regeering De minister der schatkist de beer Boselli verklaarde dat Italië geen gevaar behoeft te duchten van eene opzegging der Lattjnsche Unie ook at is de regeering niet voornemens bet iniatief tot een dergelgk besluit te nemen De maatregelen door den minster van fiuan ciën genomen bewgzen dat de regeering er naar streeft zoo spoedig mogenl k zicb bg het normale muntstelsel aan te sluiten De definitieve uitslag van de verkiezingen voor de depai temen tale raden conseils géneraax in Frankrijk is na gehouden herstemmingen de volgende Gekozen zgn 894 republikeinen 181 radicalen 74 rallies l socialisten 163 van de rechterzijde Van twee verkiezingen is het rsultaat nog niet bekend van drie andere is het niet geproclameerd De republikeinen winnen 126 zetels en verliezen er 36 Den uitslag van de verkiezingen voor de kantonnale of arrondissenients raden conseils d arrODdissemeot deelden wg reeds vroeger mede Van de 537 herstemmingen welke Zondag gehouden zgn is thans het resultaat van 123 bekend Daarvan winnen de republikeinen 24 en verliezen zg 16 zetels de volledige uitslag moet dus nog afgewacht worden Dit is zeker dat er geen groote politieke beteekenis aan al deze verkiezingen moet gehecht worden De republikeinen winnen bet aantal zetels waarop zg gerekend hadden De aocialiaten ondervinden eenige teleursteUiugen De reactionaieren ondergaan eenige verliezen Ziedaar alles Het is niet waarschgnlgk dat de üuropeesche mogendhedeu geuoegen zullen nemen met het antwoord der Porte op hun voorstellen betrefieode Armenië De sultan wil geen commissie van toezicht die hem feitelgk de heerschapp over eeu deet van zgn rgk zou ontnemen En de mogendheden schenen dezen eisch te zoUeu baudhaveo Een bericht van deu agent der AugloArmeniache vareeniging te Konstaniinopel bevestigt deze meening Daarin wordt gezegd dut Engeland de goedkeuring der overige mogendheden beeft verkregen op een gemeenschappelgke nota die sir Philip Corrie aon de Forte ter hand heeft gesteld Turkije is onmachtig Armenië te beschermen wordt daarin gezegd De mogenbeden meenen derhalve dat bet bestuur van de Armenische provinciën opgedragen moet worden aan eeu Europeesch ambtenaar die in naam van deu sultan het gezag zal uitoefenen maar slechta verantwoording verscbotdigd zon zyn aan de Europeesche moRendhedeo ïn dezen eiscfa zgn de mogendheden veel verder gegaao Zg willen Armenië doen beatnreu door een ambtenaar die slechts aan haar verantwoordeiyk zou zgn Armenië wordt dos fettulgk afgescheiden van het Tarkeche rgk eu getteld onder sozereiniteit der mogendheden Daarin zal de sultan zeker niet willen treden De ongeregeldheden te Tabris in Perzië zgn T n zeer ernstigen aard De ontevredenheid over de hooge btoodprgzen werd ten top gevoerd door het optreden der soldaten die twintig personen doodden De Igken werden in optocbt naar deo Russiscben consulgeneraal gebracht bg wien de bevolking zich beklaagde over den gouverneur der stad aan wiens houding de tegenwoordige toestand wordt toegeschreven De Russische consul generaal beloofde te zullen doen wat iu zgn vermogen was om ti ere broodprijzen te verkrijgen begaf zich naar deu vermoedelyken troonopfolger Mozaffir en Din gooverneor der provincie Azerbjau van wien hg de verzekering kreeg dat de pryzen verlaagd zonden worden Zondagmorgen was echter het brood nog even duur Het volk trok door de straten en eischte afzetting van den gonvernear dar stad De bazaars bleven gesloten De militairen pot den de orde te herstellen en vuurden herbaaldelük op de menigte Te Pargs zgn nog geen nadere berichten nit Madagascar ontvangen Te Bordeaux waar de Franache geografen hnn congres houden werd een motie aangenomen waarbg de wenschelgkheid eener volle dige inlgving van Madagascar bg de Fransche koloniën werd uitgesproken Natnurlgk zal vooreerst nog geen beslissing worden genomen over hetgeen de Fransche regeering met Madagascar zal doen Voor dat deze qoaestie ter aprafce komt dienen de Fransche troepen de hoofdstad Antananarivo bereikt te hebben Eerst indien de zetel de r eering der Hova a in de macht der Fransche troepen is kan de veldtocht al geëindigd worden beschouwd Herinnering aan Dr Vorstman en Mevr Vorstman Perier ni Wat Dr Djserinck 7egt over Vontmaos weteDBcbap lijkin arbeid en letterkundige nalatenschap laten w achterwege als minder interessant voor onze lezers Hooren wg liever iets omtrent zgne gade die hem zoo trouw ter zyde stond Onder den indruk der herinnering aan al de massieve wetenschap die Vorstman zich had oj elegd worde nog eens door mg zyoe getuigenis herhaald Ik bad maar Benediotyner monnik moeten worden c maar om dan óók te laten volgen dat zg lynrecht streed met de dankbare waardeering van zijn in waarheid gelukkigen echt c Mevronw Vorstman was met haar toewgdend karakter met bare zielsbehoefte om het leven van anderen in vreugde en smart moe te leven eene geboren paatoorsche Ganach natuurlgk was daardoor haar trots dat Vorstman nooit de wetenschap beoefende ten koste zgner pastoraal Bg nauwgezette verdealing van den arbeid vond hg voor alles den t jd Met nadruk herinnerde zg mg eens dat hg niet als predikant maar eerst na zyn emeritaat vr moedigheid gevonden had om zich onverdeeld te wgden aan zgne oude liefde de Grieksche treurspel dichters Karakteristiek schreef zij mg na zyn overlijden Gg weet dat hg ze nooit voor de pers bewerkte maar alleen tot vermeerdering van het huiselyk geaoRgen Op t gebied van algemeene kennis beeft zgzelve van de eerste j ren yan haar hawelgk af gepoogd met Vorstman mee te leven door t peil van eigen ontwikkeling te verheffen Om den naam dien hy van de academie met zich bracht zag zg hoog tegen hem op Er was in haar zulk eene kinderlyke veneratie voor den man die zg liefhad En ik moest toch zorgen zeidl my eens uit hare herinueringen an vóór rnim zeetig jaar dat Vorstman zich nooit over mg zou hebben te schamen Gelukkig was de beriifaoefte om te weten baar aangeboren en gaarne maakte zg evenals haar echtgenoot uittieksela om het gelezene beter in t geheugen te prenten Klein maar dapper vrouwtje was vaak myne eerste gedachte als ik in het gastvry en degetgk geziu een dag kwam doorbrengen Zy met haar superieuren geest achtte zich niet verbeven boven de dagelijks weerkeerende huiseIgke bezigheden vóór alles moesten deze worden afgedaan En wie haar keurig bordnurwerk zag huldigde gaarne haar goeden smaak Daarna wist zy den tyd wel uit tekoopen om aan letterkundigen arbeid zich te wgden Had zÜ ruim v ftig jaar oud onder leiding van den heer Peyrot met bare dochter goed Italiaansch geleerd na Tasso werd Dante hare lieveliogsstudie Later toen zy de zeven kruisjes verre achter deu rug bad volgde hare geheel zelfstaudige studie van de Spaansche taal In 1886 verscheen van de hand van Angelo de Gubernatis drie deelen zijner zwerftochten in EngelsohIndië Ruim duizend bladzgden compres gedrukt Trots haar tachtigjarigen leeftgd zette Mevronw Vorstman zich ongemerkt aan de vertaling en smaakte de grootste voldoening als zjj dat belangr k werk van den ItaUoanBcben Saaskritist kon voorlezen in den huisetyken kring Ter afwisseling gaf haar echtgenoot zijne vertolking van een van Hellas onsterfelgke treurspelen Toch zou hunne gemeeaschappelgke vereeriog van het classieke der oude letteren hen nooit doen vergeten wat er schoons te oogiten viel op ei en bodem bg Vondel en Da Costa by Nicolaas Beets en Ten Kate Een gaoschen winter konden zy wjjden aan de lezing van Vondera treurspelen om daarop te laten volgen eene vergelgkeude studie van Vondel en Shakespeare naar aanleiding van de in 1841 door Teyler s genootschap met goud bekroonde prgsverhandeling van den Haarlemschen Doopsgezinden predikant Dr K Sybrandi Toen Vorstman van Ten Kate zgne Nienwe kerk van Amsterdam gelezen had schreef hy aan een vriend 12 Mei 86 lOch was maar ni dien zang niet nit die kerk vernomen Die wanklank uit den poel van tweedracht opgekomen Die een alarmkreet wekte io heel het vaderland Als stond door broedertwist de gansche kerk in brand c Klein maar dapper vrouwtjet herhaal ik hy de herinnering aan baar laatsten arbeid met te meer nadrnk als ik bedenk dat zg dien volbracht terwi l de zwaarste huiselyke taak op hare schouders rustte de zorg voor Vorstman die niet niet meer kon gaan en aan zgn stool gebonden was Trots haar hoogen leeftijd moest zg en zg alléén hem helpen des morgens hem kleeden des avonds hem ter raste brengen En blgmoedig heeft zg die taak bgna tot het einde mogen volbrengen Haar opgewekte geest en hare kinderlijk berustende stemming zullen wel eens eene wolk van Vorstman s voorhoofd hebben weggevaagd Wat was hg gelukkig door hare toewydende liefde hne dankbaar aan zyn God voor baar bezit Vervuld zon zgn hartewensoh worden dat zg hém mocht over leven Nieuwe DASSEN en Lannengoed A van OS A OOÜDA Kleiweg E 73 73o QODDA Beurs van Amsterdam Vor kra lOiy 101 84 avs 41 971 Vu slotkoars 94 10li S Vu 6 AUGUSTUS liloliuNS Gert Ned W 8 dito dito dito Bdito dito dito SVi HOHOU Obl Qoudl 1881 88 4 lAUI IntolirijnDg 1868 81 6 OoanNK Obl iu papier 1868 5 dito in EÜTer 1868 6 PolTVSAL Oblig met ooupoD 8 dito ticket 8 10S 106 611 90 S7 118 IV 4S loov 97 609 Ol s 69 1001 800 116 7 V lOlf 1001 146 V S3 110 97 1981 117 106 amuHD Ubl Bieneel 1894 4 dito Oecons 1880 4 dito bij Botbi 1889 4 dito bij Hope 183 0 4 ditoioKoud lees 1888 6 dito dito dito 1884 6 Sfanjb Ferpet aobuld 1881 4 ToilllJ Oepr 0onr leen 1890 4 Oeo leeeiog lerie D Geo leeniof ierie ü ZuisAfi Hip obl 189S t Uiiioo Obl Buit Sob 1890 6 Veniiüiu Obl 4 onbep 1881 AURraoAH ObligstienlSit 8 RoTTBRDAM 611 ♦ Maiw L O Fr Lien eert 6 NxD HoU IJ Spoorw H aaod Mij tot Eipl T St Spw aand Ned lad Spoorvegm aand Ned Zuid AMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 lTAiai Spoorvl 1881 89 A Iobl 8 M a 81V 1081 J04V 184 I4V 104 68 100 S71 l i V iiai 1011 40 687 15 880 1947 10 109 lOS 1081 m s i i 168 39 Uil 68V 811 Zuid lul Spwmij A H obl S FoLiN Warsobau Weenen aaad 4 Rdbl Gr Ruai 8pw M j obl 47 Baltiaobe dito aand Faatowa dito aand B Iwang Dombr dito aand BKink Ch AioW Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 1 61 101 91 171 HSaiKA GeDt Pao Sp Mij obl 6 Chio k North W pr O r aand dito dito Win St Peter obl 7 Dearer Rio Gr Spm oert T a Illinois Oeatral obl in good 4 Louiar fc NaafavilleOert r aand Mexico N Spw Mij lehyp o O Mi 8 Kanaaa T 4 pot pref aand N York Ontario k Weat aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif lehyp in goud 6 St Faul Minn k Manit obL 7 Un Fao Hoofdlijn iblig dito dito Lino Ooi 1 byp O 8 CiNADA Can South Cert v aand Vb 0 Eallw b Nar lo b d o O Amaterd Omnibua Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 BILSIB Stad Antwerpenl887 i i Stad Brussel 1886 S HoNQ Theisb ReguUr Gesellsob 4 OoBTlKR Stsatsleening 1860 S K K OoBt B Cr 1880 8 Sfanjb Stad Madrid 8 1868 Nbd Vw Bas Hyp Spobl oert APVERTENTICN VOLZSLEESZAAL VAN HW Departement Qouda der HaaticbappU tot Nut van t Algemeen Om de op 1 SEPTEMBBR i g te opanen Iieesnaal met de miiut mogelgke koiten zoo gezellig mogeiyk in te richten is het Depsrtementsbeetaur zoo vrg een beroep te doen op de ingezetenen ran Oouda Noodig zgn Tafels en Tafeltjes Stoelen Boekenkast Kachel met toebehoonn Qoidgnen Schildergen of Platen Vloermatten Bierglazen Koppen en Schotels Dam Schaak Walma Rerersien dergelgke Spelen enz enz Zg die ietg ten behoere der Zaal knnnen en willen afstaan worden beleefd verzocht daarvan vóór 15 dezer bericht te willen zenden aan den heer J W TOBST£S aan den heer C WITTK v B VELDE of aan den BeoreUris A L THIEBENS