Goudsche Courant, vrijdag 9 augustus 1895

Vrijdag O Augustus 1805 So 6731 34ste Jaargang Tctoriawdter mimm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uilzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V LFF CENTEN A DVERTENTIEN worden geplaatst Tai 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BÜEQEMEEBTEB en WETHOCDBRST n GOUDA zullen VRIJDAG den 16 AUGUSTUS 1895 de middags ten half twee ure bg enkele inschiyring AANBESTEDEN Ie Het herstellen en in goeden staat van onderhoud brengfen der houten beschoeiingen langs de Turlsingelgracht Singelzijde 2 De vernieuwing van den bovenbouw met herstellingen aan het bovengedeelte van den onderbouw der Vaste brug in de Straat van de Hooge Gouwe bij de Peperstraat Het BESTEK lub 1 is te Terkrjgen tegen ƒ 0 75 ter Gemeente Secretarie en aan het Stadserf te Gonda Inlichtingen worden gegeven door den Gemeen ieBouwmeester UITVERKOOP tegen SPOTPRIJZEN Tan alle VOOBBADIGE ARTIKELEN o a geêtnalMeeril goed KACHELTJES Tan af 3 50 FORNUIZEN 8 00 Kaasschrapmaclilnes enz enz L B van ES YEERSTAL Zoo spoeéig nu géUJh eene fatsoeniyke zindelgke DIEl STBODE Loon naar geschiktheid BtieTen franco onder nom 2381 aan hot Bureau deur Courant T Allerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilteren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en CertiSoate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wewlieroemii DnimB liorst Boiiig Extract MELIANTHE tIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM TAM H K vanSchaik Co getestigd te sOravenlioge Geen middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melisnthe overtreft het is OHHBBROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt H verzacht en geneest ONMIDOELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zfin de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 0 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te örownAoy Utr Verkrögbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BODMAN Moordrecht J C BATELAND Bockoop B T WIJK Oudmiater Zeer ITette Oesteendrukte NAMMBTJES worden GELEVERD door i BRINKMAN eu Zn IEMAND een nette hand schrijveude geheele dagen vrg hebbende zoekt bezigheden het zg door het verrichten van Copieerwerie bijhouden van boelten ot tot het doen van loopwerk van vertrouwelgken aard Brieven onder No 2380 bureel van dit blad Tandarts E CASStTTO Turfmarkt 172 Gouda altgeKonderd Zoud a te consulteeren ran 10 ot 5 anr FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ KN Gkemisolie Wasscherij VAK H OPPE IlElilEK 19 KruUkade Hotterilam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven vaa alle Heeienen Damesgarderoben alsook alle Kiudergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedoren hetzg gestoomd of geverfd worden ouschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week FrinteiDps T E PARIJ S Zenden gratis mfranco Ie generale geïllustreerd Mtalogus in ds Uollnndsohe en fransohe Uien bevattende de nieuwste modes voor het ZomerMlroen tegen gefrankeerde aanvrage geriont aan I JULES JtLUZin c PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bij In Prlntomps worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelyk de verlangde soorUn op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen VerMndlngen alle Landen derWereXd De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Reeb Correapondentle In Ha talen Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z ELFBEWAKING Hollandsohe uitgave met 27 alb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland vi fc Het iKiM oMchadelytato n ge nMlcketykstepoetamiddelvoorHeertn en vooral dames en lOndenehoenwerk il de Appretuur van G M Muller fc Ce Berlin Beuth Str 14 Menlettonoed nföüS op naam en fabriekimerfc qar iii en mnl l W SeJ iimi Ana Sonda Soelpersdruk van A BamiuuN k Zoos uifde VTctor ajBron f e Oberlahnsfein bybns Tafeldrank Van ietJ in nk yAe iJ s derjl èder anden g l Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen GOEDKOOPElïSiTEGENHEID Eiken WOENSDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankondiging van den Haag Rotterdam laa $ Gouda v Amsterdam Weesperpoort en Uireciit Prijzen der Speciale Relourbilletten Voor de stations DEN HA AU ROTTKRDAM Maas GOUDA en AMSTERDAM Weesperpoort Ie kl ƒ 3 00 2e kl f 2 00 3e kl f l SO en voor het station UTRECHT U kl f 2 00 2e kl f 1 50 3e kl 1 00 De speciale retonrbiljetlen worden aao de 5 stations van uitgifte veriioelit den gcheelen MAANDAG en des DINSDAGS tot s middags 12 uur voor den daaropïolgenden WOENSDAG Zie verder de Aanplak en Strooibliletten 4 pCt PAITDBIlIEVEir VAN DK Pester Valerlaiidischer Ërster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Boveugenoemile Pandbrieven zgii nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen oomen v in De Coupon zijn thans on ook in de toekomst vrij van beUst ng volgon rle Wet van 189 Arl 30 J 10 zij i OitBolote Pandbnevon bolaalbuar to Budapest Weenon on te Amsterdam tón Kantore van ondergeteekenileo tot den koers van den dog Voljons de el van 1876 is op de gezamenlijke verpande hypolhekou prioriteit der houdor lanPandbrio en ingeseUreven waardoor Uun bet recht op de hypothecaire Mhuldvorderingen in do oar leplaat I gewaarborgd De ondergetoekenden naar hun erwijzende Prospeotu ao 19 Januari 1 1 on hol Jaarv r lag der In lolliug over 1894 berichten dat zij voortg inn met den Verkoop dor 4 pCt Pandbrieven van de Pester Vateriandisoher Erster SparcassaVereln WEIITHEIM GOMPERTZ AM JTEKDAM Mei 1896 Li Patent H Stollen stits itlati DoiiiHt mnMO Hl Ii li friï lal Uicte Ilr giiiit Fakriiliiiti f Der firOMe Erfnln dm UUOyïlUUd l altni H bollen i irrmem ichMtim wrrthloseii Sackahmungm fitlm Hm kuifi dahir urnen ttelii êclinrfen H SloUm tiur roo WM tttreet Oder In tolohan itunheniiuiiien la ilum umet Plaket file nebeaettliena euiSilitait tet pnUHetm umi Zew nUm t etli md t Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Hot is met zelden dal genezing aanbrengende aiddolen loe allig ontdekt 1 J handen an een bekwaam lenocheer een goed neoe Uobben Wa nia P 5 T de waterkuur molhode wien oonplaal een bedeva rt oord oor dO lijdende meD ehheid geworden een eenvociige boor He fl niet een Zwoed h majoor Thure 1 kt wenzleklen aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reed minder nood ke jk heeft gemaakt en than gemeengoed Tan allo gen e heereu begint te orden P Ook op het gomed ter beperking jan ennwziokten begint er lichl te komen on ook hier i een weg geopend geworden die op de eenvoud g l en n tuurl jk te manier re nllaten opleïcrt elke wol in laat zijn de ederl jaren on eranderd aanwende geneeskundige hulpmiddelen ZQO al bü oorb Bromium Tzer Ar eniciim enz geheel tó verdringen Br zijn vele mecchou die nocll ziek noch gezond zgn en looh klagen da zij zich in n ziel alle behaWe wel gevoelen het geringate niet velen kunnen en zelt door een vlieg getergd wordenee 00 zieh elven en anderen tot laat z zonder het Ie willen Vele worden geplaagd of door vreeM ke ugal of door droefgeestigheid kunnei niet l pen en worden door benauwde droomen gekweld U n ijS er weder andere die te kampen hebbeu met Uüofdpun congestie zwakhuid van geheugen oorsuizen en toevrilen Eindelijk lijden de ergaten onder hen aan verlamming vitu dau en vallende ziekte Al deze ongolukkigen die men op elkeu leeftijd onder elk gealanht en eiken tand vindt mn zenuwnek en min of meer de laohtoifers dor teefwyzo van onzen tijd Wie lol twa dezer categorien van lijdera behoort en ingehohl wenscht te worden over de werking eener ieuwe mtthode adresKere zich aan AaiterdUH CLÉBAN k Co Heiligeweg ii il BINNENLAND GOUDA 8 AagaatuB 1895 IVIen schrift uit ZevenbaizeD Met de rogge ziet het er op Bomniige akkers ellendig oit Reeda meer dau een week is ze gemaaid eu oog kan ze niet binnengehaald worden Door den regen heeft ze zeer veel te tyden £ a dat is jammer Toor dat gewas t welk zoo veel beloofde B j sommige boeren is ze reeda aan t groeien in de aar Natuarlgk wordt de waarde daardoor zeer rerminderd De heer J D Krombont onderwgser aan de 2e openbare school te Nieawerkerk a d IJael staat No 1 op de voordracht voor gelyke betrekking te Rotterdam De feeitel kheden te Montfoort voor den aanstaanden Koninginnedag zullen plaats hebben op Maandag 2 September en bestaan uit 1 ringr dery in tweewieiige rgtuigen gepaard om prgzen van i 25 en f 10 2 bardrydery voor paarden onder den man die nimmer een prga hebben gewonnen om prijzen van f 100 eu i 25 2 groot aarwerk op deo IJael Woensdag d a v vliegerwedstnjd voor kinderen om prgzen J 1 Wotmsdag is de heer J Brouwer de Koning met 16 van de 19 stemmen gekozen tot notabel der Hervormde kerk te Haastecht ea zulks in plaats van den heer D Van der Grift die uaar elders vertrokken ia Vryd middag j l tgdens een hevig onweder vergezeld mot sli regen en hagel werd eene koe van A Hailing te Berkenwonde door den bliksem gedood terwyl op vercchillende plaatsen boomen werden getroffen Aan de gisteren te Voorburg gehondea harddravery uitgeschreven door de vereeniging Eendracht f hebben deelgenomen de volgende paarden Tabor V H Matze Uydrecht beryder eigenaar Mirka stal Jan Steen Den Haag ber A G v d Akker Premier J P Moogman Stompwyk bar B W Schippers Sador stal Tryo Soest ber B W Schippers Immerzn H Matze Mgdrecht ber eigenaar Bonnie L A v d Lee ber J v d Berg Nobel II N N Stompwgfc ber J OHeman Na den eeraten stryd bleven over Mirka Sador Bonnie L en Nobei IL Daarvan won FEVILLBTOn DE MAKSRiÜMëR iVaar het Dmttch 86 Twee eeotoonige liagen waren voorbggegaan Ellen ea hars moeder waren nog niet toruggnkeerd EUiot loheen KÏoh in zijne bibliotheek opgesloten ts hebben en op dan derden dag besloot Helmatedt Daar de stad te rijden om sijne bank aanwijzing in klinkende mam om te zetten en zoo mogsl k Soifert nog eens te spreken Het was de dag vdór Sylvester Hdlrastedt was juist bezig zgn paard te zadelen toen voorzichtig een donker hoofd naar binnen kwam kykon Wel Sarüh vrosg Helmatedt is er wat nieansF De mulaltÏQ gleed naar binnso bU het wel waar Sir begon zij voorztohlig dat Miss Ellen nieuwjaar met Mr Bsker verloofd wordt P Helmatedt voelde eene koude rilling door z n leden gaan wMet nieawjaar Dat geloof ik niet I antwoordde hy hoofdschuddend Hoo weet je dstP rWel Mr Elliot maakte wel eena een grapje met me en van morgen zei hij dat ik Mortons Cesar dien ik niet tyden mag niet langer moest laten wachten want dan zouden wij gaovr twee bruiloften hebben en Diok beeft gehoord dat Mistress ElUotzeide Mr Baker moest na alenwjaar op reis en de aaak Sador den prys van f 200 Mirka de Ie premie groot f 75 en Bonnie L de 2e premie ad f25 De beker ter waarde van f 200 die tweemaal achtereen moest gewonnen worden door dezelfden pikeur werd toegeweien aan B W Schippers Heeriyk weer on prachijge muziek van de vetdartillerie uit Den Haag vervroolgkten bet feest Bg de Dinsdag te Waddingaveen gehouden verkiezing is gekozen tot lid van den gemeenteraad de heer J van Bergen Een treurig ongeluk heeft gisterenavond aan den Nieuwen Binnenweg te Rotterdam plaats gevonden Door een vaa de zandtreinea die daar den gebeelen dag af en aanrijden werd de tienjarige Marinoa Adrianas Staay overreden Bgna de geheele trein ging over het lichaam van den jongen been zoodat de werklieden en eenige politieagenten die spoedig op het alarm kwamen aanloopen hem dood onder den trein vandaan haalden De wielen waren over de beenen en den bals heengegaan Het Igkje werd ia epn in aanbouw zgnd woonhuis gedragen en de politie had handen vol werk om het publiek op een afatand te houden daar men eerst niet wist wie het ventje waa Dr Vuylateke kon bg zgn komst slechts den dood constateeren Op verzoek van den vader die aan Schooneoerg woont werd het Igkje per brancard naar Crooswgk vervoerd Een dienstbode die Dinsdagavond van een boodschap naar het postkantoor naar baar dienst in de Daendelsatraat te s Qrarenhage terugkeerde werd aan het Bernidenhout aangesproken door een als heer gekleed persoon die na een eindje met haar opgewandeld te hebben haar portemonnaie rolde Eenige hoeren aan wie de dienstbode haar wedervaren verhaald bad zorgden dat de man in handen der politie kwam Vrouw in volle vlam Te St OedenrodeiadevrouwvanH v d V die de kachel met petroleum aanmaakte daarmede in aanraking gekomen waardoor hare kleederen in brand geraakten en zg in een oogonblifc in volle vlam stond Zg gide de deur nit en liep bjj haur buurman binnen ea deze bluschte de vlammen vrij spoedig meteen natgemaakte deken De ongelukkige vrouw bekwam echter ernstige brandwonden en werd naar het liefdegesticht overgebracht alwaar zg in zalk een ernatigen toestand aankwam dat men voor het behoud van haar leven vreeat moest dus op dien dag maar klaar gemaakt worden Dick moet morgen de ladios weer thuia halen Ik geloof niet Sarah dat Mr Baker nan trouwen denkt ffWerkeiyk niet SirP Als je bang voor Cesar bent wil ik jo Wel bepaald verzekeren mooi bruidje dat niemand aan die zaak denken zal Sarah s gezicht begon op te helderen ffDank u wel Sir dat kon ik ook haast wel denken zei ze en verdween Helmstedt trok snel zijn paard de stal uit reep do ryzweep eu steeg op Nu werd bet ernst hy moest Seifert zien te vinden en hem zoo mogelijk een dag ofkoopen In een geetrekton draf roeil hy dus den weg op bereikte de woudfcromming waar hy met Ellen Baker ontmoet bad en byna op do zelfde plaats pareerde hy zyn panrd geen honderd schreden van hem af kwam Mr Baker hem op zijne gewone bedaarde manier te gemoet draven Helmatedt zag de aohurk scherp aao maar deze hield het hoofd hoog opgerioht en liet zyn blik over de omliggende velden zweven alsof hij niet de minste notitie vsn Mr Elliot s boekhouder nam Die vernaandhoid maakte Helmstedt duiveU en eer Baker er op verdacht was deed Helmstedt s S aard een zysprong en stond dwars voor hem op en weg Eene seconde lang keken de beide tegenstanders elkander aan fWat moet dat beteekenenP vroeg Mr Baker barsch Ik heb u een paar woorden te zeggen antwoordde Helmstedt scherp eu die zult u aanhoorsnt Sn hy wierp den ander een doorborende Toeo men dezer dagen bg de firma M manufactnrierster te Utrecht de maandelgkBohe kas opmaakte kwam men tot de minder aangename ontdekking dat uit de op het kantoor aanwezige brandkast ongeveer f 600 aan gond en ziUergeld en eenig bankpapier was verdwenen Daar de sleatel van de brandkast steeds op een plaats wordt geborgen welke slechts aan het kantoorpersoneel bekend is lag het voor de hand dat men al aanstonds vermoedde dat de dader daaronder moeat worden gezocht Dat men zich hierin niet had vergist bleek Zondagmorgen toen de recherche als dea vermoedelgken dader den 17jarigen K arresteerde die nog maar sedert kort als jongste klerk by dè firma in betrekking was en vaa wien men zoo iets ia het geheel niet scheen te hebben verwacht Ruim f 250 benevens eenige snuistergen werdan nog in het bezit van den knaap die al spoedig bekende af en toe geld uit de brandkast te hebben o tvresmd bevonden doch waar de nog ontbrekende gelden zgn gebleven ligt nog in het duister ïn het gebouw van de Vereeniging van Christelgke jongemannen Prinsegracht 4 te a Hage werd gisteren ouder leiding van da A J A Vermeer de tweede provinciale vergadering gehouden van de verbondaringen D irdrecht c Goudfl 8 6rav6nbagec en ïlotterdam c van het Ned Joogslingaverbond De heer J Hoogwerf uit Rotterdam hield eene vuordracht over het werk van de Cfar Jongelingavereenigingc de heer J Liotard leidde het ontwerp in Hardop denken öen karaktertrek onzer afdeeUagen c Over onz6 lingvergaderingen eu de christelgke feestdagen sprak daarna de heer S Bgl vsQ Rotterdam Over de verschillende onderwerpen werd discussie gevoerd waaruit bleek dat men het met de inleiders vrg wel eens was De pauze werd opgeluisterd door maziek en zang van de Ha sche jongelieden Behalve de jongelingen woonden ook een aantal jongedochters de vergadering bg In de namiddagvergadering hield de heer A L J SohmaU te Voorburg eene voordracht over Samenbioding De 3e provinciale vergadering wilde de regelingscommissie houden te Rotterdam anderen te lieiden weer anderen te s Gravenhage Hnt bestuur zal beslissen De vergadering werd met gezang en dankzfl ing besloten Daarna vereenigde men zich aan gemeenschappelijke maaltgden na afloop waarvan een wandeltocht ondernomen werd naar Scbeveningeu terwgl het voornemen be blik toe Hsb niets met u te spreken tieef ruim baan of ik xal ze vry maken ffMisBchien bsht ge straks reden tot dankbaarheid dat ik n opgehouden heb Mr Baker een verstandig man hoort eerst en handelt dan Verrast staarde Baker op bet ernstige gezicht van zgn tegenstander en sprak toen nFïat wat is er P Maar maak het kort Sir nSlflchts een paar woorden Sir I Ik wil a alleen even vertellen dat er vrij nauwkeurige berichten omtrent uw persoon en uw grondbezit ingekomen zijn die te kwader ure zullen aangewend worden om u op uwe verlovingsdag als zwendeiaar en oplichter te laton oppakken Ü weet zelf bet best wat u dan te wachten hebt en het eenig doel van myne wsarsohuwing is dan ook de familie Elliot eon publiek tobandaal te sparen Dat is alles Sir 1 ff Halt I riep Baker tosn Helmstedt zyn paard deed teruggaan rU schynt je voorgenomen te hebben niij bij elke onimoeting te beleedigen maar by God dezen keer Iaat ik het met die fraaiigheden niet paiseeren Geef direct rekenschap van uwe halve woorden of ik schiet n els een hond neer 1 En des sprekers hand verdween in zyn borstzak Het bloetl steog Helmstedt naar het hoofd en bhkBemBoel greep hy zyn rijzweep by bet midden zoodat de zware loodan knop naar boven gekeerd was Ëigenlyk heb ik beloofd tct nieawjaar te iwygen zei bij zijn tegenstander scherp in t oog houdend nmaar tegsnover den man die er meer van weet dan ik beboet ik myn woord niet te maskeren De zaak is deie 8ir dat gy evenmin een planter ala een AtsDanees z t maar een speler van profsssit eu een stond ongeveer 6 aar een slotvergadering in het duin te bonden Men meldt uit Amsterdam Een zeer drnk bezochte vergadering werd gisteren ten halfvier gebonden in het gebouw Planotua Er waren naar schatting t nwoordig een Achthonderd diamantwerkera die op order van het hoofdoomité van den Algemeenen Nederlandachen Diamantwerkerabond het werk geataakji hebben bg 20 briijant firma s een aantal rooajesjuweliera enz Labar werd nog bg proclamatie gelast dat de staking had in te treden voor alle werklieden die op vaat geld werken De voorzitter van het hoofdcomité zette de vergadering openende de redenen nitean die tot deze werkstaking aanleiding hebben gegeven Reeds lang waa aan het comité gebleken dat de tariefregeling welke tot beëindiging der staking ten vorigen jare in November heeft geleid niet oordeelkundig is gebleken De vutstelling van een minimnmloon was in aooverre een fout dat niet voor alle werkzaamheden ia het dl mant werkers vak eeazelfde loon kan worden gesteld Er is moeilgk werk dat duurder betaald moet worden dan gemakkelgk of grof werk Ook staat de mate van arbeid die gevorderd wordt in verband met de sóórt van diamant Ten t reede hebben vale erkgeven minimumloon opffbrat tegen beter wvtes opf evat ala standaardloon zoodat menigeen door de nieuwe regeling in slechter conditie is gekomen En eindelgk hebben èn werkgevers èn werklieden ich niet allen aan het minimumloon gehouden doch eyn zij wat de werklieden betreft gedwongen geworden onder het minimumloon te werken Dit wai met name op de slgpery van Beffie het geval en aangezien pi iogea door het hoofdoomité in het werk gesteld om èn patroons èn werklieden te bewegen zich aan de in Novembsr gestelde reling te honden mislukt zgn heeft men de werklieden van Beffie met geweld gedwongen bet werk te staken gelgk geschied is bg alle firma s waar de in November TMtgestelde bepalingen worden ontdoken De grootste moeilgkheid om tot een guoo den toeatand te komen schuilt in het werken op vast geld aangezien de werklieden daarbg niet direct in aanraking komen met de patroooi maar met de bazen die van de patroons het werk aannemen op codditiën die de werklieden niet kennen Zg missen dus alle controle aangezien zg niet weten voor welk bedrag die bazen het werk hebben aangenomen en z n bggevolg aan het goeddunken van deze overgeleverd De eiach behoort te zgn af8ofaa£Bng van werken op vast geld New Yorksoho iudustrieridder die bier wil wortel schieten en dat gemeld ridder derhalve niet beter kan doen dan zich bytyds uit de voeten te maken opdat zijn leugens niet op eene gevaarlijke plaats ontdekt worden t Helmstedt zag beweging iu den borstzak en iets katachligs in de loerende oogen Nauweljjka kad hy het woord leugen uitgesproken of Baker rukte zijn revolver te voorscbyo Helmstedt waa op dien uitval voorbereid en byna op hetzelfde oogeublik tikte h met den looden knop der kartwau zoo gevoelig op Bakers vingers dat bet moordwapen in de diepe wegaloot geslingerd werd Het paard van den Amerikaan deed verschrikt een zgsproog zoodat de ruiter in het zadel wankelde eu ging er van door Helmstedts paard werd ook onrustig maar hij beteugelde het en bleef met gevelde karwats in het midden van den weg staan tot Baker weer macht over ya paard gekregen bad en terugkwam 4 ffOp t oofrenbtik ben ik ontwapend riep h uydig maar ik zal mij voldoening weten te versobaffen Sir dit bewaar ik intussohen als souvenir Én hij toondeeengeelkoper ringetje dat van Helmstedts karwats moest afgesprongen zyn en tussoben Bakers kleederen was btyven hacgen Trek u nog bytyds terug Sirl antwoordde Helmatedt toen de and r zyn paard deed omwonden ttU hebt tot overmorgen t bet zonder openbare schande te doen wat later volgt komt voor uwe rekening I Mr Baker van Alabama keek den apreker nog eena hartgrondig boos aan en draafde weg Worii VÊtnlfi