Goudsche Courant, vrijdag 9 augustus 1895

603 1 lOl 69 100 300 186 76 101 1001 146 98 98 88 110 97 197V 187 106 81 S Vls 61 Ui 164 99 63 68 81 103 101 8 104 148 184 14 104 60 l 100 101 7 91 109 8 v nav 10 löëv 40 SJl 16 17V 830 1 4V loe s 108 losv 108V 131 1S9 166 89 40 lll s 18 98 1 84 8 38 3 44 4 60 18 89 w K 4 67 18 8 K K w 6 04 18 4S K K 6 11 18 68 1 44 3 60 4 08 6 80 ROtTÏ RDAM 0 0 D S A 9 61 10 89 11 60 18 80 1 46 v 10 88 H 1 66 f 10 89 8 08 f 10 4 $ V 8 09 lO U 10 18 18 08 18 40 8 16 Paardenboonen i Uais pet 100 Kilo Bonte Amerlkaansohe 5 75 it A Cioquantine e BO 6 75 VEEUAaKT Melkvee weinig aanvoer handel en prIjtQa matig Vette varkens red aanvoer handel matig 15 a 16Vi ot per half KO Biggen voor Engeland goede aaavoar handel vlug I3i i 141 at per half KO Magere biggen goede atnroer handel matig ƒ 0 40 a 0 60 per week Vette aohapeo goede aanvoer handel matig SO il ƒ 26 Lammeren red aanvoer handel vlug ƒ 14 u 18 Nuchtere kalven eeuigo aaovoer handel vlug GraskaWeren goede aanvoer handel vrjj wel 85 a 42 Fokkalveren ƒ 9 a 17 Aangevoerd ISO partyen kaas Handel zeer vlug Ie ual ƒ 24 a 86 2e qual 81 ü ƒ 88 Zwaardere ƒ 88 ƒ NoordHolUndsohe 22 a ƒ 6 Boter goede aanvoer handel iets vlugger Goeboter 1 80 a 1 86 Weiboter 1 ƒ 1 15 p Kilo Dit is volkomen juist Zulk een practiscb mau nu kan iemaud wezen die er veel slag van heeft ernstige en zeer wgze woorden zonder omhaal rnstig te zeggen in een beperkt gezelschap van mannen die kalm naar hem tnisteren Het is echter zeer goed aan te nemon dat zulk een bg uitstak goed Raadslid totaal de geacniktbeid mist om in een vergadering van ki 7 ers en niet kiezers die belust zgn op iets pikants op critiok en satire een gloeiende redevoering te boudeu welke valt in den smaak van de meerderheid der aanwezigen In den Raad behoeft men uiet te zgu opgewaasen tegen gesis en gefluit In eeo meeting mag men geen moeilijke quastips behandelen moet men geen serieuze dingen zeggen behoeft meo niet eens waarheid te spreken Daar galmt men kreten uit en het publiek is voldaan Bovendien kan men dair nooit in eeo half uur voldoend duidelgk zeggen wat men wit met de gemeente of met de Kamer politiek En moet nu volgens de hoofdorganen van eenige partgen het bestuur van Rgk en Gemeente wprden toevertrouwd aan meetings Is het met den eroat van onze politiek zóó vergekomen Eeo fout in ons staatkundig leven noemt Dj Tgd het gebrek aan betangatelliog bg de kiezers Zg werkt dieper dan men oppervlakkig wel meeueu zou En daartegen mopt een middel worden gevonden Het stelsel Vau Gilse acht De Tgd geen middel tegen deze kwaal Wanneer kiesplicht is ingevoerd wanneer ieder die kiearechb heeft wordt gedwongen eau keuze te doeu zal iedere kiexer ook gedwongen worden helaog te stollen in staatsen stadsbestuur Zondagavond hebben baldadighedan op Oud Holland het zegel verbroken van de poort waar Bamberg tot voor korten tgd zetelde Sedert spookt het daar Althans de Nieuatgdenghe vertelt het volgende lu bet hnysje voorheen bewoond door Vader Simoo Witgeeat gebenmn wouderlycke aaeckeu Geloofwaerdighe Mensen hebben my verhaelt dat twee avonden na elkaerdaerbinnen hebben sion gaen de Tooveraer in rou gbekleet ghe volght van twee Fignereo daer van de eene eeu tamtam du andpr een Trompette droegh daer mede sy ber o8ten so luyden te slaen ende te blaaen dat de bewoonders van het Marcktpleyn ghomackelich t geluyt hoordeu En doch is aen t slot niet beschadigt Dit geschiedde twee avonden naer elkander om half elf by t loyaen der Poort clock also sy t selven hebben gesien Wat aalck eene wouderlycke saecke magh beduyden ia my niet bekent doch dient men op te mereken dat dit is gheachied de beyde avonden naer dien daer op t seegel ia verbrooken worden Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van OS Az U0ÜD4 Kloiweg B 73 73o GODDA Beur van Amsterdam Vier Groniogache studenten hebben dezer dagen Falb liet het juist eens ferm regenen voorzien van eeu rol blauw katoen eeu boa dennestokkpo keteltjes mandje pieren melk dreotacbe stoet enz als echte Zigeuudra hun kamp opgeslagen in eendennebosch bïi Borger en er den nacht in doorgebracht Toen ze den volgenden moi en weer verder trokken zagen zg er oiet erg vroolgk nit Het slapen onder deu regen op een doorweekten bodem was hun blijkbaar niet goeil bevallen Dezelfde heereu mflo zegt dat het om een weddenschap te doen was hebben ook drie nachten in den Ballerkuil bg Rolde doorgebracht lotkoera 101 7 AUGUSTUS iVor kr JiDKELAHD Gert Ned W 8 l i dito dito ditp 8 dito dito dito 3 lOl t HoHGJia Obl aoudl 1881 88 4 iTuia luehlij ing 1868 81 6 84 OoaTiKi Obl in papier 1868 6 88 dito in aiher 1868 6 83 PoaTUQAL Oblig met coupon 8 dito ticket 8 86 RuatiND Obl Binnenl 1884 4 64 u dito Qeconi 1880 4 87 ditobüBoth 1888 4 87 dito b j Hope 1889 90 4 96 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 106 SfiNjl Perpet aohuld 1881 4 60 ToïKlH Gepr Oonv leen 1890 4 90 Geo leeuing aerie D 86 Geo leoning aerie U 87 ZviB kn B obl 1892 6 118 Mülioo Óbl Buit Sch 1890 6 91 V HMUK i Obl 4 oubep 1881 48 i AuaTlllui Obligatien 1896 8 lOOl i OoTTlïBiM Sled leen 1894 3 87 NlD N il fr Handol T Mind 66 Ai ndab Tab Mij C ni o Un PeiiMaatflohappij dito Arnh Hypotheekb paodbr 4 Cult Mi dn Voritenl aand Qr Hynollioekb paudbr S il Nad rlandaehe bank aand Ked Handelmaataoli dito N W It Pao Hyp b pandbr 6 Roti Hypotheekb pandbr SVil Utr Hypotheekb dito 3 OosTBNK ÓoBt Hong bank aaad Rijsl Hypotheekbank pandb O Ahkeixa Bqait hypoth pandb 5 Maiw L 6 Pr Lien eert 6 NiD Holl IJ 8poor Mii aand Mij tot Bipl V 8t Spw aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTALlE 8poorwl 1881 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLBN Warachau Weenen aand 4 agaL Gr Bun 8pw Mij obl 47 1 BaltiMhe dito aand Faatowa dito aand 6 wang Dombr dito aand 6 K r k üh Auw 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 nuBA Cent Pao 8p Mg obl t Ohio kNorth W pr C T aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Bio Gr 8pm oert v a Illinois Ceatral obl in goud i Louiiv k NaahvUleCert v aand Mexico N Spw Mg lebyp o 6 Miaa Kaniaa v 4 pot pref aand N ïoik Ontario i Weat aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 6 üimoi Can South Cert aand 1 Vin G Ballw k Nav Ie h d c O Amaterd Omnibus Mg aand Rotterd Tramweg Maats aand Nbs Stad Amsterdam aand 3 Stad Botlerdam aand 3 BluilB Stad Antwerpenl8B7 8V Stad Bruaaot 1886 8i l Hosa Theiss Begullr Oesellsoh 4 OoiTBllK Staataleening 1860 6 K K Oo t B Or l880 8 SriNJl Stad Madrid 8 1868 Nb V r Bea Hyp Spobl oert 101 8 V Door de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen is aan de Kamers van Koophandel on Fabrieken in N ederland en andere corporation de volgende circulaire gezonden 0nlaug9 den 27en Mei deelde de Minister van Landbouw in het Lagerhuis mede dat voortaan bg invoer van boter hier te lande van tgd tot tijd monsters zu len worden genomen ter onderzoek door de RegeeringS analysten en dat overtredingen van de wet op den verkoop van voedingsmiddelen van de mar garinewet of van de wet op de handelsmerken zullen vervolgd worden Deze maatregel werd geoomfu in verband met het ontdekken van 17 pCt margarine in bevroren Aoatralisohe boter die als gegarandeerd zuiver verkocht was een feit waarvoor een winkelier te Gosport voor het gerecht werd gebracht zooder dat men hem kon strafifun daar hg bewees dat de boter als gegarandeerd zuiver gekocht en in den oorspronkelgken toestand verkocht was Daar wg in onze circulaire van 23 Aug 1894 melding maakten van vergissingen voorgekomen bg analyses van boter door Britache Bcheikondigon achten wg bet niet ondienstig uw aandacht op dezen maatregel te vestigen onder bgvoegiog dat de omstandigheid dat het onderzoek in quaestie door Regeeringsambtenaren geschiedt meer waarborgen van nauwkeurigheid aanbiedt Gisteren voormiddag omstreeks 11 uur is 10 het Hol te Amsterdam een der zgstrateu van den Nieuweodgk een huis ten deele ingestort Door de aanhoudende regens konden de reeds zeer vergane spanten het dak niet langer dragen en stortten de pannen met donderend geraas in de nauwe steeg üelokkig werd er niemand door het ongeval getroffen Het huis was onbewoond De henedenkamer vertoont nn een waren choaa van puin en afval De vrouw van Mouoet Satly deu beroemden Franseben treorspeler gaat nooit naar deu schoowborg als haar raan speelt Waartoe zon dat dienen zegt zij Moet ik mg dan a avonds o0 eens alles laten voorschreeuwen wat hg deu goheeleo dag thuis ala eeo bezetene heeft uitgebrold Neen daar bedank ik voor Ik heb er al genoeg van Over de bedroevende uitbroiding der morphinomauie doet een bekend specialiteit dr Otto Emmerich te Baden Baden schrikwekkende mededeelingen Het meoat komt deze verslaafdheid volgens zgn waarnemingen in Hongarije en Frankrgk voor moar in Duitschlaud zouden hem uit zgn praktgk in de laatste 5 jaren 7000 gevallen hekend zgu waarvan meer dan 6000 tot de hoogste kringen der maatsohappg behooren Dr Emmerich oordeelt zeer lankmondig en medelgdend over de meeste Igdera aan morphiuomanie dia trouwens door een met tact geleide geneeawgze voor het grootste gedeelte van hun manie af te brengen zijn het zgn z i in verreweg de meerte gevallen ernstige lieden die verantwoordelgke betrekkingen bekleeden eu zich overwerkt hebben niet maar zich aan genotzucht overgevende lichtztnuigen De gverige hoofdinspecteur der recherobe te Amsterdam de heer Batelt gaat rusteloos voort om den aldaar zoo welig tierenden handel in zedelooze folografien en platen te keer te gaan ReedH bg verschillende handelaars in dat artikel zgn karrevrachten van dat vuile goed in beslag genomen eu thans schijnt men den fabrikant te pakken te hebben Maandagavond toch heeft de heer Batelt met een paar rechercheors een inval gedaan in een perceel in de Haarlemmer Houttuinen aldaar waar een phttograaf woonde En jawel daar kwam alles voor den dag Het heele boeltje werd ingepakt en naar bet politiebureau gebracht en de heer fotograaf zal zich voor den rechter te verantwoorden hebben De burgemeester van Rome heeft Koning Humbert het programma voorgelegd van di feestelgkhedou te geven ter gelegenheid der 25 jarigo herdenking van de intocht der Italiaaoache troepen in Rome 20 Sept De Koning beloofde dat het hof aan de feesten zal deelnomen Directe SnoorwcgverblDdlogen met GOUDA Zomerdlenst 1895 AangevaogeD 1 Mei TUd van ïre iinvlcti OOÜDA SOTTBRDAM 9 67 10 04 10 11 10 18 iii a S l6 7 U 7 63 7 69 8 00 8 13 8 88 S 4f 9 10 a io 6 3U 87 a 44 6U 7 30 9 tU 9 6 4 40 6 61 7 46 Burgerleken Stand UEBOBKN 5 Ang Wilhelmiii M rtma ouders H C T Janssen en A H Vergued 6 Maria ElaélioB oaiet C J Goliasenen M Hcbeok OVERLEDEN 6 Aug J Blok boi r vBu J van de Veer 32 j 7 II Zandvoort 3 1 10 m GEHUWD 7 Aug P Heg en E C Ae Kn gt P J Klopper eu O B J Mnija P VergonBt on W van der Uor t 8 Aug C H C Bonacboltt en J Schonten DEN HAAS GOUDA BODDA DUN HAAG Goud fati 6 86 9 00 9 17 10 30 i 0 60 18 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 8 89 8 64 9 6411 18 Z T M 7 48 8 47 11 08 18 37 Z hgw 7 68 8 60 11 18 18 4 Voolb 8 07 9 08 11 17 18 68 H 8 18 9 18 9 8710 0710 48 11 8818 48 1 081 67 4 06 4 17 9 381 9 5S 10 08 lU 19 lUige 6 48 7 807 49 8 30 9 88 9 4810 1411 8619 151 88 9 44 9 68 3 43 4 16 5 17 U 7 53 Voorb 6 64 10 90 1 44 w 1 Z Zegw 08 10 86 1 88 S ZeT H 19 10 4 9 09 t 48 Qnad 80 7 60 8 18 9 9 6 10 1 10 67 19 0619 46 9 90 3 14 3 9 4 18 4 43 6 47 6 63 a S8 aiopt te Blaisirqk ICriiUing en NootdorpLeidschendam D T R E O H T G O O D i 9 10 11 84 19 60 8 10 8 59 4 48 S 7 60 S OB 07 10 83 11 61 4 18 68 Er 10 81 4 84 B 3 9 86 9 34 10 44 19 07 1 98 3 49 4 87 6 90 7 09 8 85 8 41 9 49 AMSTRllDAMGODDA 6 60 8 18 9 66 11 8 40 4 88 36 8 II 740 9 04 10 14 18 19 8 80 8 90 7 48 8 49 11 4 67 8 01 10 08 6 08 8 18 10 16 6 80 8 8 10 87 6 86 5 67 7 44 8 81 9 9 8810 88 11 46 OUDA UTKIOHT 6 86 0 40 7 66 8 09 8 81 8 06 10 11 11 18 48 8 88 8 17 4 1 4 47 6 67 68 8 81 10 18 6 60 64 11 14 f 8 97 f 7 10 10 89 6 69 7 03 8 18 11 98 8 46 8 84 6 06 17 7 18 8 48 10 87 18 7 98 8 88 8 41 9 87 10 61 W 46 1 90 8 08 8 60 4 48 8 89 86 7 46 9 0411 e O U I A A HSTIRDAM 40 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 6 10 1 10 84 10 54 0 38 7 60 68 8 11Ü 7 07 8 19 7 90 8 38 Ulnclit Woaiden üudt w t r Ooudi AKitwdui Wp 11 10 10 Awterdui Wu 7 68 9 10 10 80 IMI allefl Blakwerk c Giiterenavond hebben afgevaardigden nit verichülende groepen ran werklieden met bet hoofdcomité Tergaderd ten inde tot een reeling te bomen die men hoopt dat ieder bevredigen zal Deze bgeenkomet giiterenavond aal in comité generaal worden gebonden Bg een onweder dal gistermiddag teZntfea nitbrak zgo omatreaks vier nor zes personen die ooder een bergplaats van gereedschappen naby de b raafplaats schailden door bet inslaan vaa den bliksem getroffen Allen werden ia bewusteloozsu toestand gevonden en later bleek dat twee hunner varen overleden Qifltermiddtg werd te Bokatel de schoonmaakstar der staatsspoorwegen da wed Bakx bewastelooB op bet terrein gevonden Men denkt dat zy van een rgtoig waarvan zg bezig was de roiten schoon te maken ia gevallen Na eenige oogenblikken overleed de Te Tegelen hebben tot nog toe onbekenden bg den rgksontvanger ingebroken Zg begnnnfSa met het openbreken eener ka t Hier en daar werden de bewoners uit hun ilaap gewekt en stonden op waarop de dieven de vlucht namen mat achterlating van hun breekgereedschap Naar aanleiding van bet voorstel van het hoold van gewestelgk bestuur te Ternate om de ichotterg aldaar op te hefféo schrgft de Soer Gt € Of dit oorttel te Batavia en te Buitenzorg in goede aarde zal vallen Ziedaar eene vraag welker beslisaing zeer veten levendig interesseert Voorzeker zgn de schottergen io lodië oiet erg populair De meeste barer leden be otaoawen bet voortbestaan van deze korpaen als een plaag en wenichen met uitzondering au eenige eerznchtigo officieren die de krggsfaaftige uniform liefhebben uiets lievei dan dat die plsag zoo spoedig mogelgk tot de gesohiedeuis beboort Moge doze beschouwing door de omstandigheden gerechtvaardigd zgn en vooral op Java de sobattergen geen reden van bestaan meer hebben op de baiten bezittingen moet men de zaak uit een eenigszina ander oogpunt besohonwen De militaire bezettingen op de bniteupoaten sgn toch in bet algemeen nammeriek gering en bg eventneele onlusten ternauwernood in taat krachtig op te treden en het verzet spoedig zonder hnip van elders te bedwingen En waar zelfs op Java wel eens geheel onverwacht onlusten agn oitgebroken welke sledita door een krachtig militair optreden te dempen waren hoeveel te meer moet men dan niet op de baitenbezittingen op zulke eventualiteiten bedacht zgn Dat bg zulke gelegen hen heden een schuttergkorps mita eenigvzins geoefend en onder goede leiding belangrgke dieasten kan bewgsen kan men uit de geschiedenis der Molukken voldoende leeren De nchutterg van Saparoea o a kan op een schitterend verleden wljcen £ n daarom gaat het niet aan om een sobottergkorps vooral op plaatsen botten Java met een zwak garnizoen zoo maar voetstoots op te doeken t Ia evenwel vermakelgk een blik te slaan op bladzgde 286 van den liegeeringsalmaoak van dit jaar deel II Daar ziet men dat de plaatsen van kommandant van Ie luitenantanditcur en van kapitein bg Ternate s schottarg onvarvold zijn blykbaar omdat men aldaar geen geschikte stof voor die hoogere rangen heeft knnnen vinden lioob alleen hierom bet korps op te heffen wara zeer zeker voorbarig Bohter eene oor dealknndige inkrimpring vermoedelgk eene verandering ten goede teweeg brengen en einde maken aan minder gewensohte toestanden aldaar waar na een le luit waarnemend 8 M 17 4 9 01 9 10 01 S 1S t ll 30 1 1 7 7 S6 7 S3 7 8 7 4 7 SS Gouila Moonlreflht NimwerVnrk CHU Rottqrdkm S S IO 6 19 S 9I S Sl Oondl Oltllaw WoardeD ülwehl Omul Bottanlui Oiaalla Klmwnlmk HnordnoU Owda kommandant is en onder zloheen 2eloitenant kwartier meester een leduitenaut en vier S luitenants heeft Tusschen het opheffen en het voort laten bestaan kan da Kegeering nog een gulden middenwpg kiezen nl eene oordeelkundige inkrimping Een brief van van Sppyk Het Geutache VolkBbIad publiceert een oit d naKelateu papieren van prof Heremaua afkomstigen brief die een helder licht werpt op zgne heldendaad Hg ia aan eene nicbt gericht en van den volgenden iobond Aan boord Z M kanonneer Boot No 2 noch liggende voor Antwerpen den 19de December 1830 Hartelgk Geliefde Nicht lUtv voor mg zoo aangename en hartelgke Letteren van den 9n dezer maand gedateerd zgn miJ den 18 dr geworden Hartelgk dank voor Üw filicitatie met de mihiaire Willems Orde ik verkeerde ook ten allen tgde in het denkbeeld Uw alle het mij van harte zonde gunnen maar Lieve Nicht een tweede Chassé te worden behoort veel toe Vertrouw stellig fan ieder welke io de Marine is alles veil hebhen voor onze Dierbare Koning maar waar is de gelegenheid daartoe Liggende naar bg een klomp gs t welke reeds te voorschgn komt hoe dan weg dan behaalde Bravoer en de Land Soldaat is in eene gelegenheid zich te kunnen onderscheiden God Gave maar geen ga in het water kwam dan zoude ik nog moed behouden maar vast en aaa dun grond kgk dit is een toer en voor ons zeer onderdeelig clntnaseheB moet ik Uw zeggen zoo ik hoop mli ta willen gelooven dat eerder Boot met kruid en mg in de lugt gaat dan immer een infaame Brabander te worden of het vaartuig over te goTen Liever word ik een Klaassen dan een Deine Echter de ondervinding doet leeren Nu beste Nicht vaart met Neef en Uw heide Lieve kinderen bestendig en hartelijk wel en zgt steeds overtuigd dat ik bigven zal Uw dankbare en verpligtende Neef I O J VAN Speyk Ridder c De ArDh Ct is niet erg ingenomen met de door Van Houten voorgestelde splitsing der grnote gemeenten Als de kieswet doorgaat zegt tg en de Kamers ook de gemeentedistrieten aannemen dan zullen wg ie onzen gemeenteraad getuige knonen zgn van de gedachten wisseling tusschen den geachten argovaardigde uit de Rijnstraat en den geachten afgevaardigde van de Kippenmarkt en zullen wg eene discnssie kunnen bgwonen tueschen den afgevaardigde van den Jans Buiteosingel en dien van den JansBin neniingel of de afgevaardigde van Klarendal eene motie hooren bestrgden van den afgevaardigde van de Klingelbeek geamendeerd door den afgevaardigde van Schaarsbergen of Plattenbnrg Eienals men in de algemeene vergaderingen van het Nut van t Algemeen Putten met Oldebeikoop of Hendrik Ido Ambacht met de Lage Zwalnwe hoort debatteeren De Tgd acht bet oogenblik om bijzondere maatregelen te nemen tot opwekking van de kiezers nog niet gekomen en meent dat de behoefte daaraan allerminst is gebleken bg de jongste periodieke gemeenteraadsverkiezing te Amsterdam Het blad gelooft niet dat het voor ernstige mannen die hnn bekwaamheid en hun werkzaamheid ten dienste willen stellen van het publiek belang wel ooit noodig zal wezen 10 84 11 01 11 08 U ll 11 84 S St 9 40 10 17 9 40 7 47 9 9 S 18 8 16 8 07 8 19 11 18 M M De heer Daniels zegt de Tgd heeft in een voor een meeting veel te rustige maar daarom niet minder nuttige redevoering in byzonderheden aangetoond dat een raadslid zeer veel verdiensten zich kan verwerven door arbeid in de afdeelingen en in commissies door het geven van practische adviezen buiten de openbare vergadering V n Lombot T rn nit de j8i Bode d t d gehoele bweWng v Q M Unirii tangumerluild ii afgelost en dat het er met ongejond ii te noemen Men meldt uit Burlem De banneling nit Oat Hol and de kookelaar Daiid Tobias Bamberg had gisteren bg bakkenalag kennis gegeten dat hj hedenmiddag te 12 nnr zgn joieosen intocht in onze Teste ton doen Tegen dat aar was bet Statiouspleic zwart Tan de mpnsohen en ook een brigade politie was daar om den kookelaar de hem ersohuldigde eer te bewgzen Voortgegaan door een hellebaardier stapte Bambergi eveneens in kostnnm naar buiten een aapje werd gehuurd de banneling stapte in de hellebaardier besleeg den bok het politiedutachem nt omringde het r tnig en voort ging het door de straten waar duizenden hem stonden op te wachten Aan gajnieh geen gebrek tot zelfs bloemen werden zgn deel Het einddoel was Felix Farore waar hedenmiddag de duivelskuoslenaar eene voorstelling zal geven Xgn intocht heeft het gewenschte gevolg gehad Het pakte en bezorgde hem hier eene volle zaal Gooella de hotnar van den marohese Nicala d Ëste had eens de hertogin een poets gespeeld die baar woedend maakte Zg besloot den dader te tuchtigen en gaf aan hare kamerjuffers last om den hofnar zoodra hg kwam met slagen te ontvangen Allen beloofden dit bevel te zullen volbrengen en daar menigeen der Bchoonen nog een bgzondere rekening met den schalk te vereffenen had werd hem eeu allesbehal ve aangename ontvangst bereid Voor de hertogin groepen kwam Goutia aansnellen doch was met niet weinig verrast toen bg het geheel vrouwelgke personeel in rij eu gelid met stokken gewapen4 vond Hg ried terstond het doel en de oorzaak Met de ootmoedigste gebaren richte hg zich oogenblikkelgk tot de aanwezigen eu zeide Lieve dames ik wil mg gaarne oudorwerpen aan al wat gg met mg voor hebt Doch om een gunst smeek ik u laat dle eeo van u een begin maken die zich het meest door mg heeft laten kussen Verrast zagen de schoonen elkaar aan leder aarzelde ora den eersten slag te geven en Conella maakte van de verwarring gebruik om zich uit de voeten te maken Door don gemeenteraad van Schiedam is besloten de commissie voor de strafverordeniugeo uit te noodigen de bouwverordening zoodanig te herzien dat het voor de gemeente mogalgk wordt ook particuliere straten die BID Hikere eisohen voldoen te verlichten Iemand die op het Spui in Den Haag een spaarbankboekje ten bedrage van f 60O voudli en hel onmiddellgk aan den eigenaar eeu spekslager terugbezorgde ontving tot belooning voor zgn eerlgkheid een stukjebloedworstl Eergisteren kwam het Amerikaansche zeiljacht Spray dat vóór 36 dagen Boston verliet na een reis over den Atlantischen Oceaan behooden te Gibraltar binnen De eigenaar van het jacht kapitein Slocum was de eenige opvarende aan boord Hg deelde mede voordat hg Gibraltar binneuliep Fayal aangedaan te hebben dat in 21 dagen na zijn vertrek uit Boston werd bereikt Gedurende het laatste gedeelte der reis had de Spray met bevige stormen te kampen gehad doch het vaartuig beliep geen averg Voor zulk een tochtje moet men eeo bekwaam zeeman zgn BaltenlaDdsch Overzicbt Na de aankondiging van de interpellatie over den Kongo werd in de Belgische Kamer het schoolwetontwerp verder behandeld Op artikel 3 werden nog een paar amendementen aangenomen oamelgk een van Ronvaux strekkende om de hygiëne op te nemen in het program en een van Juliaan de Vriendt aldus luidende De Vlaamsche taal val de voertaal zjjn in al de lagere scholen der Vlaamsche gemeenten de Fransohe taal in al de lagere scholen der Waalsche gemeenten Het laatste amendement werd aangenomen tegen den wil vaa de regeering met behulp van de linkerzg Artikel 3 eu 4 bet laatste handelende over iospeotia door geestelgkeu werden goedgekeurd Het gireren jnbilé van 1870 houdt ook buren bezig Door geheel Dnitscbland behalve natunrlgk bg de socialen die slechts een negatief geloofd hebben worden degroote herinneringsdagen met meer of minder opgewektheid gevierd Ook daar waar men zulke herinneringen minder aangenaam vindt werkt men toch mee aan de feesten om dat men ze goed vindt voor het vaderland voor de herlevend iging aan het bewnstzgn der Doitache eenheid Te BerIgn waa gisteren een groote optocht van veteranen 6000 oadBtrgders waren opgekomen uit de kazerne van bet 2e garde r imenttrok de stoet naar de zegezuil voorop een aantal met eikeoloof bekranste r ituigen met de leden der feest commisiie eu i4 in hot wit gekleede eere jonkvrouwen Aan den voet der zegezuil werd bet koraal Lobet den Herrn gezongen en de feestrede gehouden Te Saarbrückeu herdacht men de bestorming van Spieherens hoogten De stad wm prachtig versierd extra treinen voerden 40 000 bezoekers aan Des namiddags werd er een historische optocht gehouden voorop gingen een duizendtal oudstrgders van Spicberen daarop volgdeo L5 000 oud aoldaten die den oorlog van 1870 hadden medegemaakt en ten slotte kwamen eenige historische groepen waaronder de roitergarde van Frederik den Qrooten de Naasau Saarbrücker garde do Lützowsche vrgschoar de landweer van 1813 de bestormers der Düppeler sohansen enz H et voor bg trekken van den stoet die met geestdrift werd toegejuicht duurde een uur Ook te WeisSenburg was een groot tGedeukfeier uit alle oorden van Doitsohland waren omstreeks 700 oud strgders opgekomen waaronder velen ridders van het IJzeren kruis De monumenten op de graven der gevallenen zoowel van Franscheo als Duitachers waren prachtig versierd aan het monument van het 3e armeekorps werden redevoeringen gehouden Een aantal Franache journalisttn woonden de plechtigheid bg Volgens den correspondent der Frankf LSjg t te Stockholm moet het mislukken van Thome s poging tot het vormen van een Noorsch coa litieministerie aan koning Oscarte wgten zgn Tborne zou met een volledige lijst van ministers te Marstrand gekomen zgn waar de koning de zeebaden gebruikt maar op raad van deu kroonprins van graaf Douglas en den Zweedachen staats min is ter JBostrÖm stelde de koning nieuwe voorwaarden die Thorne onaannemelgk achtte Ook de Noorsche leehterzgde moet nu overtuigd zgu volgens dezen berichtgever dat de crisis onoplosbaar is In de pers wordt veel geschreven over hetgeen men noemt de atrandiug hg Marstrand Van welken aard de nieuwe door den koning gestelde voorwaarden zgn waaraan Tborne zich niet wilde onderwerpen ia niet bekend Alleen is het duidelgk dat de koning van Noorwegen geen parlementair ministerie wit Stang zal dos nog wel een poosje aanblijven De berichten uit China luiden alles behalve geruststellend De beweging tegen de vreemdeliogen beeft zich uitgebreid over ds provincie FuKieo die in oproer is Zelfs te Fooohow in een verdraghaven zijn de vreemdelingen hun leven niet zeker Met prgzenswaardige openhartigheid verklaart de Cbmeesche overheid dat zg machteloos ia tegenover eeu mogelgke uitbarsting van bet gepeupel De mogendheden zalieu dus zelf voor de vei ligbeid barer onderdanen moeteu waken Deze meening is ok nitgesproken op een groote vergadering door de vreemdelingen te Shanghai onmiddelgk belegd nadat de Christenmoord te Kocheng bekend was geworden Hier werd besloten de mogendheden te ver zoeken voldoende bescherming te verschaffen aani de Europeanen die in China wonen In de verdraghavens is dit niet zoo bgzonder moeilgk maar hoe de mogendheden er in moeten slagen hare onderdanen in hetbiooenland te vrgwaren voor moord en plundering ia niet duidelgk China heet een beschaafde staat op de Chiueesche regeering rost derhalve de verplichting zorg te dragen voor de veiligheid van allen die in bet Hemelsche Rgk vertoeven De gezanten kunnen nu gelijk zg reeds zoo dikwgla deden op hetere beschermipg van hunne landgenooteo lo het binneulaod aandringen de regeering te Peking belooft allei maar resultaten ziet men daarvan zelden Indien men mag gelooven wat de Times over den toestand op Cuba mededeelt wordt de toestand der Spanjaarden op dit eiland steeds hachelijker Nu weer meldt de correspondent van bet City Blad uit Havanna dat maarschalk Martinez Compos te Bayamo door 12 000 Cubanen is omsingeld Den leiders der Cubanen Maceo en Comez is het gelukt hun strgdkxachten te vereenigen en daardoor wordt de maarschalk ernstig bedreigd üit Madrid wordt de juistheid dezer berichten tegengesproken Hoe echter werkelgk de toestand is wordt er niet bggevoegd Herinnering aan Dr Vorstman en Mevr Vorstman Perier IV f Wat Dr D mededeelt omtrent Vorstmana vrienden Cartier eu Ott is zeer belangwekkend en verdient zeker de aandacht van allen die hart hebben voor ouderwetsohe classiek gevormde predikanten eerbiedwaardig door bun geloof en liefde door woord en daad het evangelie verkondigende tot bon laatsten ademtocht sprekende van eendracht vrede liefde Voor ons doel echter past beter het slot van het artikel Wij treden nog eens t is tegen het einde der Lentemaand van 94 het aloude studeervertrek in het huis aan de Gouwe binnen Onze achten tachtigjarige vriend ligt daar op zgne legerstee die zgna stervenssponde zal worden Zgne vrouw en dochter zgn met en hg hem Rustig wacht hij zgn einde Nog laat hg nu en dau in heldere oogenblikken het oog rusten op die heide sohildergtjes aan den wand tegenover hem het kerkje te Well en dat van Ammerzode hot was zijn wensch dat die juist daar zouden hangen Wat al Uefeiyke en dankbare berinneriogen aan het begin zgner nu welhaast afgesloten levenstaak rgzen vanzelf voor zgu geest Ën onder die schildergtjes het portret zgner lieve Moeder dü het leven Het toen zg aan hem t leven gaf Vorstman ontsliep zacht en kalm in den ochtend van den deitigiten Maart Ave pia animale Vier dagen later werd zgu stoflfelijk overschot aan den schoot der aarde toevertrouwd Wat al hartelgke deelneming bg zgne stille uitvaart onder de gegoeden en de armen van T r Gouw aan do groeve spraken de sedert reeds overleden oudste predikant der Hervormde gemeente van Gouda H C N van Amerom en de trouwe huisknecht van den afgestorvene woorden vau oprechte waardeering sprak zgu pleegzoon Cartier woorden van diep gevoelden dank en herinnerde zgu gewezen ambtgenoot bg de Remonstranten H P Schim van der Loeff iu enkele trekken het haeld van Vorstman Wat was hg zacht en toch hoe fiink kon hg zgn wat was hg geleerd en toch hoe eenvoadig wat was hg opgewekt en toch weft eeu diepe ernst lag aan zgnen levenslust ten grondslag hoe leefde hg steeds anderer leven mede Wg hebben een braven mau begraven en voor velen onzer was hg ineer Niet lang zou Mevrouw Vorstman haar trouwen ecbtvriend overleven Reeds den voorgaaoden winter was zg sukkelend geweest en ouder het verlies dat haar nu moest treffen had haar zenuwgestel gevoelig geleden Al spoedig waa het de oude niet meer als zg het tengere vrouwtje ineengedoken zat in de leoningstoet en mg toefluisterde Toen ik van morgen wakker werd was mgne eerste gedachte wat heb ik Vorstman in langen tijd oiet gezien Zoo diep bleef zg van dag tot dag het gemis van den onvergetelijken man gevoelen Haarzelvo en hare dochter bracht intassciten de laatste week baars levens nog eene wisseling van vrees en hope Twee dagen vóór haar dood gevoelde zg zich zoo opgewekt dab zg aan herstelling mocht gelooven Eu met Marie overlegde zg wat zg voorgemeeuscbappeljjke lectuur zouden kiezen Met belangsielliug had de SBjarige kennis genomen van eene gunstige critiek van eeu nieuw werk over haar geliefden Italiaanschfin dichter il divino poeta Marie zou op haar dringend verzoek bestellen Scartazzini Dante Handbuch € Zg heeft het verlangde boek niet meer mogen zien Toen ik na haar dood inzage kreeg van haar n elaten letterudut trof mg onder meer een schrift mee dÉJj Bm Oante c Daarin bad de waardige vWPf eene bloemlezing uitgeschreven Itahaanach en Hollandsch naast elkander van plaatsen die baar bgzonder hadden getroffen De voorlaatste in dat schrift was ontleend aan den drie en twintigsten zang van Het Paradgs naar de vertaling van A S Kok aldus luidend Als t vogelga dau in t beminde loof En na de rust der nacht die t al omfloerstTe midden van het lieflijk jong gebroedDeo tgd ala voorkomt tusschen de open twggenEn met een vurig smachten t zonlicht beidt Steeds starende of de dageraad zal komen c Zóó heeft zgzelve uitgezien naar den eeuwigen morden Zg ontsliep den 21sten Mei ruim zeven weken na haar eehtgenoot Helder straalde het levend wekkende zonlicht over den dondenakker toen haar stoffelgk overschot door bloedverwant en vriend den morgen lan den 243ten Mei io de groeve werd bggezet Zoo moest het ruiten naast dat van den man wiens leveu met het hare ruim zestig jaren vereenigd was geweest Op de zerk die beider graf bedekt griffele de hand der vriendschap BENE QUI LATÜIT BENE VIXIT UARKTBERICHTEN QOUda S AugüBtul 1895 Granen weder weinig aangevoerd Handel flanw Van nieaw koolsaad werden enkele monatera getoond Tan zeer uiteonloopenöe kwaliteit Tarwe Zoeuwjolie 6 20 k 6 80 Mindere dito 6 80 ii 6 Afwgkende 4 75 a 6 86 Polder 4 76 a 6 76 Kogge i Zoeawaolie Polder f i f BuitenUndiehe per 70 k ƒ 8 40 1 8 66 Gerat Winter i ƒ Zomer i OheTBllier 4 60 i 6 60 Haver per heet 3 60 i 8 26 per 100 kilo 6 S0 i 6 36 Hennepzaad Inlandiob 8 60 a ƒ 8 75 BaitonUndsolie 6 60 i 8 76 Kanarieiaad ƒ 8 J6 it Koolaaad 6 60 i 7 86 Erwten Kookerwten Niet kokende ƒ i Baitenlandsolie Toererwten per 80 Kilo 6 10 è 6 86 Boonen Bmice boonen è Witte boonen a f Duitenboonen 4