Goudsche Courant, vrijdag 9 augustus 1895

348te Jaargang Zaterdag 10 Augustus 1805 I o 673S eOMCHË COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regek 50 Centen iedere regel meef J 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Coui ant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs yer drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Beeuwilk GEBOREN 7 Ang Grietje o id r P Perdiik en A Perdijk OVERLEDEN 1 Ang h nn VUet 1 r liEHllWK 2 Aug H C Bn l en E ADVKRTENTIËN BOftGEMEBSTBK en WETHOCDEaS ran GOUDA zuUeu VRIJDAG den 16 AÜUUö TÜ8 1895 dea middaga ten fanlf twee ure b nkels inschryrinf AANBESTEDEN 1 Het herstellen en in goeden staat van onderhoud brengen der houten beschoeiingen langu de Turfsingelgracht Singelzijde 2 De vernieuwing van den bovenbouw met her stellingen aan het bovengedeelte van den onderbouw der Vaste brug in de Straat van de Hooge Gouwe bij de Peperstraat Het BESTEK tub 1 i te rerkrügeo togen 0 7 t r Gemeente Secretarie en aan het Btadaerf te Gonda Inlichtiogen worden gftgeven door den Gemeen te Bouwmeester Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda aitgraonderd Zondaga te consulteeren v 10 ot 5 aar PEANSC3E STOOMVEEVEEIJ Cheniisohe WassckerIJ Till H OPPE tlEliHKU 10 SruUkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen BoofddepOt roor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en verren van alle Heerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting Tobr het stoom n au ptucbe mantetfl voeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd AUe goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onsohadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgien 25 gedaald Ta stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eeoe week Shet Pracbtwerk TUART Martelares WÊÊÊmmammm Teeken In op RIARIA T AKT Koningin Verscbgnt in 10 a 12 afl groot formaat met PRACHTIQE PLATEN ülecbts 30 Cent per all Ir per post Ift Cenl Ie afi by eiken boekhandel ter inzage of by de Uitgever P ST0KVI8 WATBBBEÜS aOr PUIKE OUDE GENEVER Merk NIGHTOAP Verkry baar by PEETERS Jz Ala bewijs van ocbthoid ia cachet ea kurk uteeds voorzien vsD den iiasoi der Firma P BOPFE m SCHIEDAMMEH IEMAND eea nette hand schr Teode gebeele d en vrg hebbende zoekt bezigheden het zü door het ▼ errichten van Copieerifiet h bijhouden van boeken ot tot het doen an loopwerk van vertroDwel ken aard Brieven onder No 2380 bareel van dit blad Allerwege bekroond metËereDiploma s Goadenen Zilveren Uedailles benevens ËereDiploma Goaden Medaille en Cer tificate of Award of the World a Hjgienic Exposition Gticago 1893 ia bet Wereldberoemd Dr iveB Uorst flonig Extract MELIANTHE UIT Dl Machinale Fabriek DE HONIOBLOEM VAN H vanSchaik Go gevestigd te s Qravenhage Gc n middel is ot kan worden a tgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHMBBOEPMUJK het beste middel ter wereld hel een de vele en verschillendo bekroningen getuigt Bet verzacht en geneest ONMIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadel k na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden tiet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dnt hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaauwyzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Kechtbank Ie s Graven tage Wtf Verkrygbaar bö F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Boikoop B V WIJK Oudewater Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG Hollandscbe uitgave met 27 afb Prga 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd lydt ijQoet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen hg hetVerlags M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland WE8TLANDSCHE HYPOTHEEZBANE gevestigd te s Gravenhage verstrekt Gelden op t Uypotheek en verkoopt Paudbrieven van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn é Co J BOOPT GRAAFLAND Ue Directie J A ViNERPEBSKOUAARDS wsm b vmm Wegens vergevorderd seizoen Qroote Frijsverminderiiig van alle voorhanden Artikelen als PARASOLS DAMES BLOBSEN ONDERROKKEN KINDEBJURKJES Gebordnorde ROBES JONGENSBLOtlSBN OVERHEMDEN DAME8FO0T8 HANDSCHOENEN KOUSEN enz enz CORSETS tegen byzondere lage pryzen Goud So eradruk v a A BaiKiiu k Zoo Maatschappij TOT Exploital ie van Staatsspoorwegeo Wereld TentoonsteUing te Amsterdam VAN Rotterdam Maas den Haag en Gouda NAAB 4ÜST1ÏHI41I Weesperpoort en Centraalstation Eiken Dln§dag en Donderdag van af 23 Juli I89S lot nadere aankondigping tegen den vrachtprijs enkele reis voor heen en terugZie verder de Aanplak en StrooibiUetten TREkRlAG l9 0clober 1895 Hollandsche maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prils per Lot 1 H Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BIJ A EHIUEMAÏT ZE LASGM XIESDEWMG J 60 d ebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Doelmatiffe aitor de nieuwste uitvindingen op niaphinaal gGbled Terbeterd fkbHcfttla en uitsluitend gobruilc van fijn en fijustd grondstoftbn f arnndeerei ien verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbeveienswiinrdig fabrikaat nauwtyorig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten Do Kirma behaalde 21 Brevets als Hoflevercwcler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend n fabrikatl Beeds lS7i üelireof de Accademie national do Paria KouH TouB ddoemons une Hedatlle d or prcniièi e elasHe en conaidóratlon aavotre eroellenta fabrloatlon de Ohooolat bonbons varies eto etc StoUwerck s bbrikaat ia rerkrygbaar bij iC xL Cuntisears Banketbakkers enz enz Oeneraalvertegenwogrdiger voor Nederlandijfmina Hattenfclodt Amsterdam TCalverstraat lO J fick ui f de Victor aJSron f e Oberlahnstein by£ma Tafèldrank Vanh£ oninklyke uisderXeder anden Waarom word ik van mijn zeauvlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ia niet zelden dat frenezia aaabrenKeode middelen toevallig ontdekt worden die in de iianden van een bekwaam tïeneeshorr eeu goed aucoea hebben Waa niet Prieanita de geleerde veatigea der waterkuur metbode wiens woonplaats een bedevaartaoord oor do lijdende mensefaheid geworden iaeeu eenvoudige boor f Hoffl niet een Zweedach majoor Tbure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelük heeft gemaakt en Ibana gemeengoed lan allo goneesheeren begint te wonlenP Ook op het gebitd ter beperking va leuuwziekten begint er licht te komen en ook hier ia een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier reaultaten oplevert welke wel in ataat zyn de aedert jaren onreranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo ala bijvoorb Bromium Yzer Araenioum enz geheel te verdringen Er zijn vele menschen die noch ziek noch gezond zgn en toch klagen dat zq zicb in lichaam o ziel alles behalve wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zelfs door eeu vlieg getergd worden ea zoo zich lelven en anderen tot laat zijn zonder hel te willen Vele worden geplaagd cf door vreeae ke angat of diwr droefgeeetigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Danlijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn oongeetie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk lijden de ergsten ouder hen aan verlamming vituzdana en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk gealaoht en eiken stand vindt z ja zoauwziok aamin of meer de alachtoffers der leefwijze van onzen tgd l j Wie tol eone dezer oategoriën van lijdera behoort ea ingelioht wenachl te worden o r de werking eener nieuwe methode adreaaeere zich aan Amaterduu 1 CLÉBAX Jt Co BeUigawag M BINNENLAND GOÜDA 9 AoguBtuB 1895 De deïborst Ie kl C ü JuHub wordt met 3 Sept geplaatst aan boord van Hr Mb fregat Van Speyk Men schryft uit Schefeningen De boup dat de bomBcbaü Arie en Daniël Bcbipper A t d Zwun ondanka de onheilspellende geruchten toch nog behooden zou wederkeerea wordt met den dag flanwer De achipper van eön andere bomschuit die naar men beweert de Arie en Daniël c na dan Meistorm xou geiien hebben kon bg z ne aankomat Biets met zekerheid getoigen Zeldzaam brutaal was de diefstal die Maandag te Haarlem plaats had Van de Groote Markt verdween een tentrfagen beapannen met een bruin paard toebehoorende aan P Witteman te Hütegom De dief is daarmede naar V d Patten wagenmaker te Vogelenzang gereden waar hü f 5 gevraagd heeft om met het spoor naar Haarlem te gaan daar hy zyn portefeuille met f 175 verloren bad waarvoor hg paard en wagen in pand gaf terwyl bij om 5 uur terug zou komen V d Patlen gaf hem f 1 bd reed hem met den wagen naar het spoor voor den trein vftn 3 uur dïe echter vertrokken waa en daarop naar de tram te Bennebroek om met die van 3 uur te vertrekken Met den eigenaar die onmiddellyk de politie er mee in kennia had gesteld ia men te Bennebroek hem nog achterna gegaan daar hg vóór aankomst der tram reeds vertrokken was doch men is hem tot nog toe niet op het spoor Naar men verneemt heeft de minister van wateratait aan de Hollandsche SpoorwegmaatBchappy het voornemen te kecnen gegeven om met 1 October de halte Veeneobarg als zoodanig op te beffen en die overeenkomstig bet verzoek van inwoners van Hill om en omstreken over te brengen naar Hillegommerbeek KrnideoierB en gruttersbedienden alsmede de loopknecbtB te Amsterdam worden opgeroepen om Vrijdagavond e 9 uur te compsreeren in het lokaal Amicitia Waterlonplein ten einde een vakvereenlging op te richten die zich ten doel stelt lots verbetering in deze vakken te krygen dewyl er zeer vele mia FEVILLETOni m MARSKRAMER Naar het GuiUeh 37 Helmstadt vischte eaofl poos naar don revolver maar hij kreeg hel diug niet boven Ondanks deze klöine teleuntelliDg had hy een gevoel ate een jong veldheer die zyn eersten slag gewonnen beeft Laat in de namiddag kwam hij uit de stad terug Hg had op de bank zgn geld ontvaogen maar Seifert na lang wachten en zoeken niet aangetrofTon Toen hg achter het huis van zijn paard sprong zag hy Sarah langs de stallen sluipen en riep baar aan De mulatiin kwam langzaam naar hem toe ffHeh je Mr Bakor ook gezien terwijl ik uit wasP vroeg hg inet gedempte fltcm Het meisje zag hem verschrikt aan en barbaalde werklmgelgk Mr Baker loBl of hg op Oaklea geweest ia on met Mr Klhot gesproken heeflP No Sir antwoordde zg suel alaof zij hem nu pas begreep Mr Elliot is voor den middag de plantage opgereden en nu nog oiet terug Helmstedt knikte tevreden eu stalde zijn paard De namiddag van Sint Sylyersteradag was aangebroken Helmitedt had al ean kwartier lang zijne kamer op eu neBrgeloopen was ondertusaoht n een paar maal gaan litten en had geprobeerd te leten bruiken bestaan die dringend verbetering eiachen c zegt het strooibiljet De iDordtscbe Courant meldt dat in de gisteravond gehouden vergadering van de vereeniging Timmerlieden Patroon 8 Dordrecht te Dordrecht met algemeene stemmen besloten is de werklieden doorloopend tegen ongelukken te verzekeren Dit besluit treedt met 1 Januari 1896 in werking en ia verplichtend voor alle leden van genoemde vereeniging In den nacht van Dinsdag op Woensdag ia te Halst een brutale inbraak gepleegd blykbaar met het doel om te otelen bg de wed W Ntt eerst over de poort van de achterplaats te zyn geklommen heeft men een ruit uit het konkenraam gesneden vervolgenB de aleotelbos die aan de keukendeur hing weggenomen daarmede da poort opengemaakt waarschgnlyk teneinde by mogelgke ontdekking de ontvluchting gemakkelgk te meken Vermoedelyk weer door het uitgeBueden raam binnenkomende heeft men de gangdeor die op slot was met een mea opengemaakt daarna is een kamertje dat op de gaog nitkomt bezocht en heeft men het daarin zich bevindende kabinet met een pook denkei ik opengebroken Een keokenlamp was er bij geplaatst Ook de pook was nit te keuhen medegenomen De laden van het kabinet waren uitgetrokken en het aanwezige linnengoed op den grond uit elkaar geworpen t Ie wel zoo goed ala zeker dat er naar geld is gezocht maar zonder succes de naast het kabinet staande ziU verkast ia onaangeroerd gelaten Ook op drie andere plaatsen in de gemeente zyn pogingen aangewend om in te breken by een ingezetene is een ladder uit den stal genomen om by een ander op den mnnc te klimmen Verder dan het uitsnijden van ramen is het echter hg geen van laaütgenoemden gekomen Dader tot heden toe onbekend alleen devoetstappen zyn ofgenomen waaruit geblekenis dat men denkelyk maar met een en denzelfden persoon ie doen beeft Geslolen is er niets M C By de bewoners van Maas en Waal ia een rympje gangbaar dat aldus luidt Met St Petmabanden Trekt d ooievaar uit de lenden En met St Petrnastoel Komt hy weer in t gewoel Petrusbanden valt op 1 Augustus en Petrusstoel op 22 Februari Donderdag nu ver was voor het venster gaan staan en had eer poos het eentonige landschap en den grgzen hemel opgenomen en eindelgk mat hg zgne kamer opnieuw Hij gevoelde zich erg gedrukt üf ten gevolge van den onaangenamea toestand der lucht gedurende de laatste dagon of ten gevolge van de spanning waarin hij begrijpelgkerw i verkeerde uf wel van beide oorzaken te z men Dick was dien mo gen uitgereden om de ladies thbis te balon en Klliot bad zicb hij het middagmaal laten ontralleu üat het hem pleizier deed weer eens een vroolijk avondje te kriggen aangezien Baker des avonds zon komen om met de familie van bet oude in bet nieuwe te zitten Helmstedt bad daar geeo antwoord op gegeven maar was dea geheelen namiddag bg bet minste geluid van buiten opgesprongen ieder oogéoblik denkende zgn hatelijken vgaad te zien opdagen Hij achtte den kerel brutaal genoeg om zgue rol io de familie Klliot uit te spelen De prgs was wel een beetje risico waard Welke bouding Helmstedt bij tijuR aankomst zou aannemen wist bij zelf nog met Van uit zijne kamer kon hij een groot gedeelte van den straatweg overzien en telkens als bg met de handen op den rug naar de vensters Hap nam zgn oog alles wat aankwam of vertrok waar en eindelijk zag hg een rijtuig naderen Ijlings sprong h naar bet raam en zog scherp toe Dadelijk herkende hij Eliiots koeti met mouder eu dochter ec het btood schoot hem zoo geweldig tegen het hart dat hg er de band op moest legden om die kloppini n te bedwingen Dagheldor zag Helmstedt in dat bg zich vandaag nog met KlUa In verbinding moest stellen wilde hg koos hebben eenigden zich op het kerkgebouw te Pkiflyk een 200tal ooievaara die de reia naar warmer streken gingen aanvaarden terwgl juist op dea 228ten Februari van dit jaar toen de rivieren nog met ys bedekt waren do eerste ooievaars aldaar werden gezien TeI Men schrgft oui nit Antwerpen De feesten dezes jaars zullen zeer schitterend jyn Zondag 11 Augustus heeft de opening plaats der Tentoonstelling van Vaandels Banieren Cartels enz in de zalen van het Oud Museum Mutsaardstraat Ten 2 ure Éoeiwedstrgd op de Schelde Maandag 12 wordt eene vlotbrug op de Schelde geworpen door de ArtillerïePonton niirs het publiek zal langs die brug mogen overgaan en terugkeeren Dinsd 13 vinden de prgavaarten met zeilbooten en de pryskampen voor wielrydera plaats Donderdag 15 s middags aankomst van den eittzaglyken waterstoet in de reede van Antwerpen Om 3 are Faardenkoers te Wilryck Om 8 ure groot Venetiaansch feest op da Schelde 6n vuurwerk op stroom éü op den Hnkereever Viif deel der feesten ia het aantrek kelgkst het wydt het eeuwgetyde der Scheldevrgheid in f De openbare overheid de handelskamer de Bond Antwerpen Voornit en de inwoners hebben allen medegewerkt aan de pracht van dezen beuchelyken dag Zondag 18 Augustus zal om 3 ure de stoet der maatschappgen met de vaandels welke tentoongesteld geweest zyn de byzondere straten 3er stad doorkruisen s Avonds doen talryke wielrydets en wielrydersmaatachappijen eene wandeling met lan turns Deze is eene niterst oorspronkelyka nieuwigheid die belooft veel bgral te genieten De kapitein kwartiermeestar Arimont te Bergen op Zoom heeft aan alle kwartiermeesters van het Nederls dsobe leger een circulaire gezonden Daarin atelt bij voor 1 pCt van het traktement te laten staan tot het vormen van een fonds waaruit eventueele tekorten veroorzaakt door een kwartier meester zouden gedekt worden Daardoor zouden èn het Ryk èa de raad van adminiatratïe gedekt 7 yQ tegen geldelgke verliezen veroorzaakt door handelingen van een kwartierm eater zooala nn en onlangs zyn voorgekomen Werklooaheid in Friesland Door den gemeenteraad van Opsterland het meisje van den ondergang te redden Was zg eens met Baker verloofd dan kon de schurk als Elliots Banstaande schoonzoon zonder eene oent in de band gemakkelgk bet een of ander landgoed aankoopen eu daarmee allen tegen hem ingebrachte be schuldigingen van zich werpen Op welke wgze Helmstedt nu met Kllen tn aanraking zou komen wist bij nog niet maar deze gelegenheid moobt bij tot gden prgs laten ontsnappen Daar hield de koets voor de poort stil en rits oheurde hij een blaadje uit zijne portefeuille en schreef in vliegende vaart fMoed alles komt terecht zoodra ik u vandaag nog alleen spreken kan het hoe en waar laat ik aan u o er Geef mg sleohts bericht ik zal zooveel mogelijk in uwe nabgheid zgu Hij vouwde en rolde bet papier zoo klein mogelijk op greep zg n hoed en snelde door de achterdeur naar baiten Het gemaakt bedaarden slap sloeg hij den boek van bet huis om alsof bij toevallig bel i tuig ontmoette Ala de wind opende hg het portier en bood de ladles bg het uitstggen de band iWaar is Sarah P riep Mrs KlUot lie zgne hand niet wilde zien en zonder hulp uitstapte Helmstedt laehte haar in zgn hart uit greep zonder complimenten Ellens bandje en fluisterde Pak aan en houd goed vast Haar gezicht werd purperrood maar met een veerkraohtigen sprong stond zg naast hem op den grond ea bracht de rechterhand snel tussohea bare japon ffla bier dan niemand om de bagage aan te nemen riep mevrouw boos uaar de portico stappend f t Is de laatste vr e avond Ma aml lachte Dick goedmoedig yik zal het goed wel zoo metoen binnen dragen werd voor geroimen tyd een T isiek aan Qedep Staten van Friesland gericht om de ten name der verschillende dorpen op het Grootboek ingeechreven armengelden te m eu inlossen en deze aan hunne bestemming te doen beantwoorden door daarvoor woeate landeryen aan te koopen en dtta te laten ontginnen waardoor eene productieve werkverschaffing in het leven zon worden geroepen Naar aanleiding van dit verzoek had Maandag te Beets terzvraag ene oonferentie plaata Tan eene oommissie uit Oedepateerdea B en W van Opsterland en eene commisrie nit het bnrgertyk armbestuui BsBloten werd onder goedkeuring van den minister van Binnenlandsehe cakeii de armoagelden ten name van de dorpen Terwispe Langezwaag en Beets in te loBien daarvoor woeste gronden voor ontginning geschikt en iu die dorpen gelegen aan ta koopen en te doen bewerken Gedeputeerde Staten oordeelden dat de minister van Binnenlandsehe zakan aan dit besluit zgne goedkeuring niet zon onthoudaa In die dorpen is de werkloosheid telken jare groot tydeos d conferentie kwamen 100 arbeiders te Beetaterzwaag aan den burgemeester werk vraf en wordt dit besluit uitgevoerd dan zal dit daarin een groote verbetering kaQuett aanbrengen en meteen zal de prodaotie van dea bodem to nemen Op een tocht in het gebergte welken militairen van de Oosteuryksche vesting Malborgbetnit hadden ondernomen was een jong soldaat een Tyroler te ver vooroit g aan en op eengevaarlyk punt geraakt waar zgne makkershem niet bereiken konden en van waar bgniet terug kon Uren lang moest hg blgvenop die gavaarlgka plek Sr kwam een onwtder Hg zag dicht bg hem zeven lammerendoor den bliksem gedood En met ieder uur dat voorbijkroop verminderde zgne faoop op redding Zijne makkers gaven echter den moed niet op Zg haalden touwen ladders enz an gingen daarmee vergezeld door gidsen met fakkels weer naar de plek waar de arme jongen zich bevond Het was intnsscben nacht geworden Mtar zy togen moedig aan het werk Hunne moeite was echter vergeefsch Toen de morgen aanbrak was het ban nog altgd niet gelakt bg hun makker te komen Nu kwam ar een tweede troep mannen mat allerlei hnlpmiddalan toe rust maar ook die kon het doel oiet bereiken Men dacht reeds er aan de pogingen op te geven Daargrgpt een der soldaten een touwen klimt ermee tegen Helmstedt had reeds een licht pakje uit het r tuig genomen dat Ellen van hem in ontvanfj t nam en nadat hg niet zonder moeite oene zwaar gevulde reistaioh onder de zitbank weggeschoven had en zioh omkeerde ontmoette hg den rustigen blik van bet meisje dat juiat het rolletje papier bod laten verdwijnen boog zich niast Helmstedt in het rgtuig alaof zg üen wilde of er ook iets achtergebleven was en fluisterde hem toe Bl f laat op eo kom als allen slapen onder mgn venster het tweede links van den achterdeur meer kan ik nu niet zeggen 1 Kn wip volgde zg hare mooder Elliot wien men bet kon aanzien dat hg geaUpeu had trad nu naar buiten verwelkomde de tarugkeerenden eu verdween met haar in de vestibule Dick droeg de bagage nu on schold met een lachend gezicht op het afwezige luie zwarte vee dat maar alks aan hem overliet behalve het eten en drinken Helmstedt ging gerustgesteld naar zgne kamer terug Ongeveer twee uur later stond voor BivarhouMi een sterk zweetend paard vastgebonden dat ou en dan den kop opwierp en onrustig de luoht insnoof In een achterkamertje bad Bakw zioh op een stoel geworpen en veegde ziek hef eweet van het aangezicht Seifert zat met het hoofd in de hand bij eea tafelde in zgne nabgheid ivUus precies te elf uur moet je er go I begonde eerste voorzichtig zjjn stem dempend en settezgn hoofd weer op Als w op onzen tijd passen ie mislukkiug onmogel k de kapitein weet wat hg weten most w zal twee uur tot do dageraad metde boot waohlea Wordt rsrtoV