Goudsche Courant, zaterdag 10 augustus 1895

zijn bok naderde bleef hg doodbedaard achteraan liggen De rustende dierentemmer riep hem bg den naam Nero bewoog zich niet Zoodra Martin evenwel verder wilde gasn sprong de leeuw onverwachts tegen de traliën van zijn hok op sloeg zgne klauwen tusschen de zware gzeren staven hot o en scheerde ren stuk van Martins jas af Dank zg eene snelle bew iog gelukte het Martin aau verdere aanvallen van het vgaudig gezinde dier te ont comen Omtrent den zoogenaamden Lombokdag op bet tentoonstellingsterrein te Amsterdam waarvan reeds vroeger werd gesproken kan nu nog bet volgende worden medegedeeld In bgzonderbeden zgn de plannen nog wel niet uitgewerkt maar in hoofdzaak komt t hierop neer dat men er naar streeft eene vooretelling te geven van de bestorining van een inlandsche beating door Nederlandsche troepen Dit is de algemesue bedoeling en hoewel dui dit spiegel ge vecht eigenlijk geen bepaald wapenfeit voorstelt heeft toch een episotle uit den Lomhokkrgg als model gediend Men stelt zich niet voor het tropische landschap de geheele inrichting van de versterking en vooral niet het bloedige gevecht volkomen te konneo weergeven maar zoo deze oogevaarlgke bestorming op iets gelijkt dan zat zg een voorstelling geven van het gevecht bij Saiari het laatste van den geheeien krgg den dag nadat de Radja zich bad overgegeven Het gevecht zal worden geleverd op het terrein achter de tribune dat aan de Van Baerlestraat door een acbutting is afgesloten betzelfde terrein dus waar gewoonlgk bet vaarwerk wordt afgestoken De bentïog wordt gebouwd in den linkerhoek waar een breede sloot bet terrein begrenst met geboomte op den achtergrond De Nederlandscbe troepen in werkelgkheid waren t twee bataljons zgn opgesteld in de buurt van de tribune Nadat een slaippatrouille van enkele cavaleristeo ouder levensgevaar de versterking beeft verkend mede een bekend feit wordt de sommatie van den bevelhebber door eenige gevangen Baliërs overgebracht De vgaod weigert waarna de aanval begint de troep rukt voorwaarts de artillerie opent het vuur en daarna wordt de beutiug bestormd Te midden van die bealorming vliegt eeu kruithnis in de lucht maar de soldaten laten zich niec meer verdrgven en een hunner plant de Nederlandsche driekleur hoven op den wal Dit is iu hoofdtrekken de bedoeling Het terrein wordt met hellingen vootzien hier en daar worden palmen en laag houtoanKebrAcbt en de benting wordt zoo goed mogelgk nagebootst Ër zullen afdeeUogen van de verscbiU lende wapens meedoen en daarbgwaarscbgnlgk een aantal Lomboksoldateu die reeds repatrieerden Voor de Baliërs znllen Javaantjes optreden zoowel van dec boot als van andere booten Men stelt zich voor dezen Lombokdag iu het begin van September te kunnen geven Te Arnhem is Woensdagmiddag terwgl er epn oogenscbynigk niet zwaar onweder boven de stad woedde vergezeld van de tropische regenvallen die we in deze dagen zon ruimschoots hebben leeren kenneD plotseling door een ongekend zweren bliksemslag de toren van de groote kerk getroffen zonder schade van beteekenis aan te ricbten Da bliksemnfleider werd veruield de klok bleef stil staan een klein gat werd in het dak der kerk geslagen Het was zulk een verschrikkelgke slag onmiddellgk volgende op bet felste licht dat menigeen die zich op straat bevond een oogenblik iu den waan Verkeerde zelf te zgn getroffen In eenige huizen werd het tetephoontoeetel defect bij vele abonnés werden breede vuurstralen gezien van bet toestel langs de Bardgeleiding De rechters heiast met de iustrucüe vau deu moord ven Stamboetoff hebben de volgende Dlrtscte SDoorweeverbiDdiDgen met GOUDA Zomerdleost 1895 AanKevaDgen 1 Mei T l vao Greciiwicli i GOODA BOTTEBDAM A n nin tA j I An Inao 10J V tA É Kn C aA 11 TKB BQ AAK SRI Q Til ll Oa 18 88 1 S4 3 38 8 44 18 88 11 88 18 48 18 88 18 58 1 44 S tO 4 08 KOTTSBDA H G O D S A 8 40 61 10 88 11 80 18 80 10 88 f 10 88 10 48 8 89 10 11 10 88 18 08 18 40 8 08 t 40 T 88 7 47 gOVDA DEN HAAG Goud 7 80 8 86 9 09 9 8710 80 10 80 18 1818 86 1 87 8 88 8 47 4 46 8 87 7 14 7 49 8 89 8 84 9 6411 1 Z Ï M 7 48 8 47 11 0 19 87 4 67 8 01 10 08 Ï ZMW 7 6S 8 68 U l 18 48 08 t 18 10 18 Toorl 8 07 9 08 11 87 18 68 6 80 8 86 10 87 H ea 8 18 9 18 9 8710 07 10 48 11 8818 41 1 081 67 4 08 4 17 6 86 6 67 7 44 8 819 9 8810 88 11 46 e O l S A u T B I C B T 8 81 9 06 10 19 11 18 48 8 88 8 17 4 18 4 47 6 67 68 8 81 8 81 10 01 U 18 10 8 81 4 47 8 68 10 14 9 10 10 10 1M6 1 4 80 8 46 8 18 11 18 dea teilen roti op Met ingehonden adem zien de beneden itunden het kloeke wftagstnk AAn Heb ging goed de moedige kerel werkte zich meer en meer naar boven daar laat hg dicht bg zgn doel hei tonw glippen Nn hield men beide joageliedeo Toor Torloron Maar toen de redder een oogenbÜk later bg zgn makker gekomen was kwamen zg op een goeden inval Zy echenrden bun lioneogoad aan reepen knoopten die aaneen en met het aldni verkregen tonw haalden zg een door de expeditie meegebracht sterk tonw naar boven Dat maakten zg no vaat aan een denneboom en volgens lie n zg zich langs dat tonw naar beneden gigden eene diepte van 70 meters De geredde en zgn kloeke redder werden gelgk men denken kan beneden met hartelgk gejuich begroet en geheet Marborghet verhoogde zich over de redding Van r eeringswege zgn maatregelen genomen dat voortaan ieder aannemer van rgkiwerken verpllcbt zal zgn den over het werk oplicht hebbenden ambtenaar inlichtingen te verstrekken nopens lo de namen der aan het werk deelnemende personen 2o het vak door hen oitgeoefeod 3o soort van werklieden a volwasaen bekwame arbeidere b volwassen minder bekwame arbeiders c jongens en jengdige persooea 4o het loon per nar oi per week 5o het aantal werkuren na aftrek van den schafttgd 60 de bgzondere omstandigheden die op het loonbedrag of den werktgd van invloed zgn geweest terwgl mede in elk bestek de bepaling zal opgenomen worden dat de opzichthebbende ambtenaar bg de betaling der toonen tegenwoordig zal moeten zgn BIgkbaar zal de op deze wgze te maken statistiek de gegevens moeten aan de hand doen TOor de bepaling van een maxi mam ar beidend en minimun loon Men sohrgft nit Utrecht De president van de arrondissement rechtbank mr Van Ittersnm en de officier van JDstitie mr Van Geons beiden noemden eene der zaken die gister voor de rechtbank behandeld werd van allerhedroeveodeten aarden rooali sg gelukkig slechts zeldzaam in de rechtizaal voorkomen Als eerste beklaagde stond terecht een elfjarig knaapje dat met zgn jonger broertje en zgne moeder eene wodowe door zgoen oom bier ter stede ia tot zich genomen en wordt onderhouden terwgl als tweede beklaagde is nevens hem gezeten zgne 74 jarige grootmoeder Oe knaap wordt beschuldigd van bg zgneo oom een bankbiljet van 300 nit eene portefeuille die in een sigarenkiRtje onder het ledekant van den oom op diens slaapkamer geborgen was te hebben ontvreemd en de grootmoeder dat zg dit biljet zöu hebben geborgen en geheel ten eigen bate aangewend De oom verklaart dat bg den jongen reeds vroeger van kleinere gelddiefstal ten beeft verdacht en il van oordeel dat zgne veelvuldige bezoeken aan de grootmoeder die onder Bunnik woont tot dei jongens ongeluk hebben geleid Want ofschoon zg 74 jaar oud is zg is heel wat mans hoor beweert de oom pg hondt ook staande dat zg van vroegere kleinere diefstallen van den jongen niet onkundig geweest is De knaap zelf bekent oprecht ook dat hg vroeger uit de lade van een toonbank kleinere bedragen zich beeft toegeëigend die hg dan versnoeple Tot den laatiten diefstal beweert hg gedreven te t a door zgn lost om naar het paardenapel te gaan waarvoor hem echter de toegangsprgs van dertig centi door ague moeder en zgo oom was geweigerd Nadat hg het bankbiljet van driehonderd gnlden bad ontvreemd had hg dit aan een kameraad laten zien aan wiens verlangen geef bet mij maarc hg echter niet voldeed Hg had het medegenomen naar de school van de Fraters zooals hg zeide en vao 8 40 8 47 8 84 01 a io 8 01 8 18 8 11 8 M 8 8t 80 1 7 88 7 8V 7 4 7 l üouda Moordreoht Nieuwerkerk Oapella Botterdoia lottarduii hpelle 1 10 Kl uir k A l Hoordnoht t a6 7 48 6 86 8 40 7 66 8 09 6 60 8 64 6 69 7 03 8 18 18 7 88 8 88 8 41 9 Ooud Ottdflw Woerden Uueohl 40 7 6 Qooda Awlatdui Wn oud daar wai hg er mede naar zgne grootmoeder gegaan die evenals zgn kameraadje gezegd bad a geef mg het maarte Aan dit verzoek had de jongen gevolg gegeven omdat de grootmoeder hem dertig cents voor het paardenspel gaf waarheen hg dan ook nog denzelfden avond ging De oude vrouw die be weert geloofd te hebben aao baar kleinzoons verbaal dat hg bet biljet op de paardenmarkt op het Vredenburg zou hebben gevonden heeft dit na eeu paar dagen gewisseld en er eenige icholden van betaald Zg moest ernatijje verwgten booren van den president die haar oader het oog brichb hoe zij die do natoarlgke beschermster van dezen knaap momt ign eif eest nu de oorzaak was dat haar kleinzoon hier terecbtstood De officier van jastitie die deze beide beklaagden noemde als het ware het begin en het einde van den menschenigken leeftgd was van oordeel dat de jongen hoe jong ook nog had gehmdeld met oordeel des 0Dderscbeid en meende dus boe wenichetijk hij dit ook zoo achten niet te kunnen vorderen dat de rechtbank zgne opzending naar een rgksopvoedingsgesticbt zou gelasten Voor den knaap eichte hg eene gevangenifstraf van twee maanden wegens diefstal en voor de grootmoeder eene van zes maaDden wegens beling en het opzettelgk trekken van voordeel uit goederen die zg wüit dat door diefstal waren verkregen Mr Naota verdedigde de oncle vrouw en was van oordeel dat hare schuld niet voldoende was bewezen Over acht dagen zal de rechtbank uitspraak doen Geheugen van dieren De beroemde dierentemmer Martin leefde reeds verscheidene jaren van zgne rente toen hg eens op den inval kwam enn bezoek te brengen aan zgne vroegere diergaarde die hg in vgf jaren niet gezien had Hg ging dui nit Rotterdam naar Brussel en kwam s mid dags om vier uur aan juist op den tgd dat de dieren gevoederd werden in de diergaarde Het was winter Martin dtep in den kraag van zgn jas gestoken stond midden in de menigte en wachtte tot men den dieren het voedsel zoo uitreiken waar zg reeds met ongeduld op wachtten Op het oogenblik dat de oppasser met het ronddeelen b on hoestte Martin Plotseling zagen de dieren van hnnne lekkere brokjes op spitsten de ooren lieten Inid een vrengdegebrul hooren en schudden zoo geweldig aan de tralies van hunne hokken oat de toeschouwers angstig uit de diergaarde vliuhtten De papegaaien kaageroes pelikanei en apen begonnen te gillen en te krg8chen de byena s en wolven huilden kortom het was een schouwspel van belang Martin trad naar voren en gebood eerst met eene handbewegiog en daarna met eene zware stem stilte FlotseUng was alles ntü Hg sprong over de barrière die de toeschouwers van de dieren scheidde en stak zgne handen beurtelings in elk hok om de dieren te atreelen Inzonderheid legde eene groote tggerio eene vrengde aan den dag welke aan waanzin grensde Toen Martin s vingeren liefkoozeud over haar prachtig vel beengledeo ging er eene zennwachtige trilling door bare leden Zg liet een zacht teeder gebrom booren en likte met hare rawe tong door de gzeren staven van het hok heeo bel gelaat van haar vroegeren meester Toen hg heen ging strekte zij zich op den grond nit zonder een stuk te eten van het voedsel dat men haar gebracht bad 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 81 8 U 8 18 Toen Martin de tggerin verlaten had kwam hg bg den leeuw Nero Deze bad hem eens in bet been gebeten waarvoor Martin hem eene flinke tuchtiging bad to ediend Sedert dien tgd had de leenw steeds een feilen haat tegen den dierentemmer gekoesterd Bg Martin s aankomst in de menagerie had Nero zgn kop opgeheven en twee fonkelende oogen op zgn vroegeren gebieder gevestigd Toen Martin niet onwaarscbgnlgke theorie omtrent het complot gevormd Zy vermoeden dat het moordplan beraamd is door drie groepen van personen die allen uit persoonlgke wraaV handelden nl de familie Tutektshieff de vrienden van majoor Panitza en de verwanten van Toma Geoi iefl die in 1892 te Sofia ia opgehangen Men veronderstelt dat elk vao ddze groepen een der moordenaars heeft gekozen de familie Tufektcbieff waarscbgnlgk Halin Haloff die naar men vermoedt zich in Sofia Kcbuit houdt Oe groep Panitza is meent men vertegenwoordigd door Bone G eorgieff een intiem vriend en vroeger secretaris van Panitza terwgl de derde moordenaar een van de beide broeders van Toma Georgrieff zou zgn Van dit drietal vermoedelgke daders ia alleen Bone Oeorgieff in hechtenis het ia twijfelachtig of de Macedoniër Atbanas die op den avond vau den moord uit Sofia verdween bg de daad betrokken is Men houdt het er voor dat de drie moordenaars eerst kort vóór den aanslag naar Sofia zgn gekomen en zich daar verborgen hebben gehouden tot allee voor de uitvoering van het plan gereed was Daardoor laat het zich verklaren dat noch Petkoff noch Stamboelöff s knecht de moordenaars heeft herkend en dat geen der personen die getuigen waren van den aanval hen vroeger ooit hadden gezien De justitie achgnt van meening te zgn dat de politie niet medeplichting was aan de misdaad maar eenvoudig verregaande onbekwaambeid aan den dag legde evenals bg den moord van minister Beltch ff De gendarmes die op een afstand hadden staan toekgkeu zonder Stamboeloff te hulp te komen zgo iu de g vangenid gezet Naar men verneemt ligt het in het voornemen der regeering een hoofdofficier van het leger hier te lande naar West Indië te detacheeren en aau hem de reorganisatie vau de landmacht in Suriname op te dragen In een der jongste nommers van Extra Tgdingc zegt da beer Staalman nog al iets van den heer Hartsinck de vorige week gekozen tot lid van deu gemeenteraad te Helder of liever hg laat bet zeggen iu een praatje tosEcbeo Jaap en Tgs Naar aanleïdiog daarvan bevat een der Helder cbe couranten de volgende merkwaardige advertentie Waarscbawing tegen Jaap en TgSff Jaap en Tgs worden gewaarschuwd onzen volksman thans raadslid L A Hartsiuck niet te heleedigen of wg zullou anders afrekening houden met dat bleeke magere mannetje t en dan zat bg van oud en jong betaald krggen Helder 5 Aug 1895 Deze advertentie is door niet minder dau 18 perionen meest visschers onderteekend Wederom zgn op bet grensstation Rozendaal een paar dames lastig gevallen door e douanen Ditmaal waren het twee In eeuvoodig reistoilet gekleede passagiers De berichtgever van dit feit in de N R Ct zegt daarin dat deze ambtenaren op deBelgische grenzen geen Franscb verstaan Alsdit zoo is dan moet men erkennen dat deMinister die hen aaostelde niet zeer oordeelkundig bg zgne keos te werk ging Dat eenbelastingambtenaar alle nieuwe talen zou moetenverstaan kan men niet vergen maar op degrenzen geplaatst moest bij toch in staat wesen de taal van het aangrenzend laüd te verstaan Arch Cl € Edam bet typisch stedeke aan de Zuiderzee is gereed tot feestvieren Ter gelegenheid van Ie 62e algemeene vergadering der Hollandsche Maatsohappg van Landbouw c die beden daar ter plaatRC gebonden wordt beeft de afdeeling Edam Zeevaogsdorpen en de Purmor eene laodbouw teutoonstelliog voorbereid alsmedo tal van feestelijkheden Kermesse d été gondelvaarten concerten harddraverg e d zullen 11 13 9 51 4 0 4 67 6 04 6 11 8 80 1 45 1 65 8 08 8 09 8 16 7 11 7 80 3 10 9 10 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 16 4 80 6 81 9 41 9 6U 9 5 8 80 S SU 6 87 6 44 6 60 8 85 3 89 i DIN H A A 08 4 40 6 61 9 00 D DA 9 S8 9 8 88 7 60 8 58 8 11 7 07 8 19 7 80 8 38 7 60 S 09 B 07 9 88 9 38 8 41 9 4 10 84 10 54 Utnoht Woerden Ottdflw ter Gouda Hani5 487 807 488 S09 88 9 4610 1411 3618 16 1 88 8 44 8 68 S 4S 4 16 6 176 117 Voorb 6 54 10 80 1 44 U Z Zegwe 08 10 35 1 68 6 13 9 58 ZeT M 19 10 4 8 09 6 42 10 08 Ooud 30 7 60 8 13 9 9 5 10 1810 67 18 0518 46 8 80 3 14 8 86 4 18 4 43 6 47 6 63 8 28 10 18 Stopt te Bleüffyk Kruuwflg en NootdorpLeidwhendam U T E K O H T 0 O B D A 10 11 34 18 60 3 10 3 68 4 43 8 3810 88 11 61 4 16 6 68 10 81 4 84 11 10 9 84 8 86 10 44 18 07 1 88 3 48 4 37 6 80 7 09 AUSTEBDAHGOOOA 9 66 11 9 40 4 86 10 14 18 19 8 80 6 80 t U 7 48 6 60 7 80 8 18 04 Aiuterdam Wp Gouda 8 49 lull 10 elkur in de rier Tolgende dagen afwisaelen Als t weer maar iril medewerken want de Edammer hebben aieh an een en ander heel wat roorgeateld Da logementen zgn vol Tfln afgeTaardigden ter ergadering van juryleden tan landbouwers en borger spant cich in om alles goed te doen slagen Op rerschillende plaatsen in de atsd zgn eerebogen Terrmen waarop men leest Hulde aan den landbouw en vooral de woning van den borgemeester tevens voorzitter der afdeeling Èdam der HoUandsche Maalschappji de heer H J Calkoen ie aan den voorgevel smaakvol met groen en bloemen versierd terwijl de woorden Un1de aan den landbouw des avonds prekend in gaslicht der versiering nog meer luister zullen bezetten De tentoonstelling zelf moet een bezoek over waard zgn Toisohen de Zaterdag en Maandag is aan de Spaarbank te Brussel 186 000 fr aan bankbiljetten gestoleu uit eeu allerkonstigst ingerichte en gesleten brandkast Op deze waren twee sleutels een berustende ouder den kassier Beernaert en eeu welke door gezegden kassier dagelgks in een verzegeld pakje den directeer generaal werd overhaudigd die hem ia zgn eigen brandkast wegsloot Aau eerstgenoemde kast is geen spoor van braak gevonden en hoe de diefstal gepleegd kan zgn blgft een volkomen raadsel Te Brichton is een vreeselgk ongeluk gebeurd bg het afsteken van een vuurwerk Eenige vuurpgleo werden afgestoken en daarop zon een zeer zwareu bom volgen die ongeveer 100 Ëngelscbe ponden woog De fabrikant van het vnarwerk stak zelf de loot aan Terstond daarop volgde een heftige octploffing en in plaats van de lucht in te vliegen barstte de bom terwgl de stukken naar alle zgden vlogen in de duisternis ontstond eene hevige verwarring De fabrikant bleef ongedeerd maar twee politie agenten werden gewond eo zestien toeschouwers naar het gasthuis gebracht waar de meesten moesten blgven om verpleegd te worden Aristocratische winkeldieven Onder de 4000 winkeldieven die in den loop van het eerste halfjaar van 1895 in Pargs worden gesnapt bevonden zich eene Kassische prinses eene Fransche gravin eene Ëngelsche hertogin eo da dochter van een regeerend vorst Als slachtoffers van kleptomanie werden zg niet vervolgd maar gezamenlgk hebbeo sij voor de armen van Pargs de aanzieolgke som van 100 000 frs moeten storteo Op bet Mer de glace bg Chnmonoix is eene jonge dame deel uitmakende van een gezelschap dat den gletsoher beklom in den afgrond gestort doordat de leuning van bet pad onder hare hand bezweek De lenuing was slecht onderbonden en maar wat opgelapt met oude stokken De verontwaardigiug onder de touristen is algemeen Eebe jonge weduwe te Taganrog de 27jarige icsvrouw Koubeusby vwerd sedert lang achtervolgd door en 30 jarig jongman den heer OuBohmann die haar aanbad Zg kon zgne liefde echter niet beantwoorden en dezer dagen kwam bg opgewonden hg haar en wilde baar spreken Zg stond hem dit toe in tegenwoordigheid van hare moeder eu zuster eo toen zg uu op zjjn aandrang om hem als echtgenoot aan te nemen bleef weigeren haalde bg een revolver te voorschijn en joeg zich een kogel door de borst Te zwaar gewond om vervoerd te v den verpleegt men hem thans iu t huis zgner aangebedene en zoo hg herstelt zal zg wellicht door bet gebeurde tot het inzicht komen dat de afgewe en man ten volle hare liefde waardig is Cholera in Rusland ïn het Russische gouvernement Wolhynië neemt de cholera in uitbreiding toe en ook in de Rnssiscbe plaatsen aan de Gallicisohe grens komen thans sporadische gevallen van cholera voor Overal zgn uitgebreide maatregelen genomen om het gevaar van overbrenging der gevreesde ziekte te beperken ïn het garnizoen te Przemysl faeerscht reeds sedert eenige dsgen op vreeseIgke wgze een soort van cholera of cholerine In den loop van twee dagen werden in een regiment 67 soldaten aangetast Dagelgks komen thans op ieder regiment ongeveer 60 ziektegevallen voor Ook onder de bnrgerg heerscht de epidemie Het aantal zieken in het garnizoen bedraagt reeds 400 Do heer J Van t Lindenbout directeur der weesinnchling te Neerbosch schrgft Wg hebben Vrgdag 2 Augustus den jaardag van H M onze geliefde Kouingin Eegentea met de weezen recht feestelgk mogen gedenken Reeds aan den morgen van Yrgdag waren alle weezen aet oranje versierd en wapperde de driekleur van den toren der weezenkapel Zg die geen lint hadden droegen een gele bloem op de borat of in het haar In den namid dag werd met de schoolkinderen een optocht gehouden Allen gingen twee aan twee de weeshuizen rond het Wilhelmus en andere vaderlandsche liederen zingende Om 4 hadden allen vrg En nn naar de eetzalen daar stonden de borden met beerIgke stokken tulband Honderd tolbanden elk van 1 K G zwaar waren door ons besteld bg de broodfabriek en de directeur had er voor dezen feestdag nog een 30 tal kleine als geschenk aan toegevoegd Daarbg kregen de kinderen chocolade Twaalf 11ilo poederchocolade met 20 K G suiker was biervoor bestemd Elk kon zooveel drinken als bg maar wilde De jongens die den leeftgd van 14 jaar hebben bereikt ontvingen daarbij elk 4 sigaren Na dit feestmaal werd er muziek gemaakt eo heerschte er de grootste vroolgkheid bg allen Onder de vele giften deze week ontvangen komt voor f 500 van N P N door J v A te Hengeloo O Aan bet hoofd der New Yorksche politie den heer Roosevelt is eene belache machine gezonden zoo werd gemeld Do lont vatte vuur op t kantoor der pakketpoat maar werd gedoofd eer er eene ontploffiug plaats bad Nader blgkt het een grap te zgn geweest Bnltenlandscli Overzicbt Het aob nt nu zeker dat de Ëngelsche Russische en Fransche gezanten zgn overeengekomen om het antwoord door de Porte op hun nota betreffende de Armenische hervormiugen als niet voldoende te beschouwen De drie r eeringen blfjven te dezen opzichte eensgezind Aanvaukelgk was Lord Salisbury tot eenige conceaüits geneigd maar toen Rusland en Frankrgk eischten dat alle vorderingen welke den Sultan waren gesteld volledig zouden worden ingewilligd sloot ook de Ëngelsche regeering zich daarbg aan Het antwoord der mogendheden zal reeds dezer dagen door den Ëugelscbeu gezant Sir Pbilip Currie ter kennis van den Sultan worden gebracht Dit is alles wat tot dusver over de Armenische qoaestie wordt gemeld Buitengewoon treffend was het optreden van den Söjnrigen Gladstone als kampioen voor de verdrukte Armeniërs op een groote vergadering vau belangstellenden uit alle partgen Met zgn oude warmte en geestdrift sprak b en tevens met veel grooter gematigdheid dan toen hg vroeger over ïurkscb wanbeheer in Bulgarije en Armenië sprak Ër is ieta zeer aandeenlgks in dit optreden dat waarschgnigk wel het laatste optreden is in het openbaar van een man die juist door karakter en geestdrift zulk eea ontzaglgken invloed in zgo land kreeg Indien Engeland met volkomen goedkeuring en openlgke medewerking van Rusland en Frankrgk Turkge dwingen kan tot goed dan zal de wereld zich verheugen Maar als Engeland alleen wordt gelaten iu zgn pogingen om de Armenische Christenen te beschermen dan is bet dwingen van Torkge een zeer zware en gevaarlgke taak voor bet uienwe ministerie Het zon de gevolgen er van ouder de millioeneo Mabomedaansche onderdanen in Britsch Indië kunnen gevoelen Het zon niet weinig zwarigheid ondervinden om troepen naar Armenië te zenden Een ouafhankelgk Armenië zon alleen in Rosland s voordeel zijn En een onzelfzuchtig of naïef Engeland dat voor Rusland de kastanjes oit het vuur baalt kunnen wij ons niet voorstellen Da tgd zal leeren welke gevolgen deze eerbiedwaardige opwinding ten gunste der Armeniërs zal hebben Tnrkge a zwakte is zgn kracht En de Bussische diplomaten de vrede welke China sloot toont bet weer zgn zonder uitzondering de handigste scherpzinnigste der wereld Op het congres van textielarbeiders te Gent zgn niet minder dan 400 000 arbeiders verteigenwoordigd Engeland zond 24 vertegenwoordigers voor 142 000 textielarbeiders 15 000 arbeiders in België zgn door 3 afgevaardigden vertegenwoordigd In Duitscbland is de organisatie zeer slecbt en zgn niet meer dan 13000 textielarbeiders vereenigd Het eerste punt der agenda was de afschaf fing van Zondagsarbeid Dit werd door een Eugelsch afgevaardigde ingeleid De Ëngelsche Fransche eo Duitache gedelegeerden spraken zich uit voor geheele afschaffing van den Zondagsarbeid in de textielngverheid Besloten werd op voorstel der Engelschen zooveel mogelgk te trachten afschaffing te krggen van Zondi swerk Een voorstel der Belgen reeds op Zaterdi midd den rustdag te doen ingaan werd ingetrokken vooral op grond van bezwaren door Oostenrgk ingebracht In de volgende zitting werd het vro stuk van den achturigen werkdag behandeld Hierover ontspon zich een levendig bebat ten gevolge van het principieele verschil van opvatting van het vereen igingsleven tusschen de Engetscben eu de Duitecbera De Ëngelsche deden het voorstel dat het ooogrea ion be aluiten dat de arbeiders van nlle tanden een druk op hunne regeeringen zouden oefenenen opdat wettige invoering zou tot stand komen van een normalen arbeidsdag die niterlgk t zes uur mocht duren Oe Engelscben wilden dus den invloed van bet vereen igingsleven d r der arbeiders alleen op economisch gebied uitstrekken terwgl de Duit8ch3rs daaria gesteund door de Franschen en de Belgen ookdirecten staatkundigen invloed wilden hebben Door de Dnitfi9be afgevaardigde werd een resolutie voorgesteld waarin mon de wenschelgkheid uitsprak dat de invoering van den achturigen arbeidsdag niet alleen worde ferkregen door de enkele organisatie der arbeiders niaar ook door deu invloed van de werklieden op de wetgeving Na langdurige discussie stelden ten slotte de Belgen voor by de regeeringen er op aan te dringen dat de achturige arbeidsdag worde ingevoerd en alle arbeiders op te roepen tot demonstraties vooral bg de Parlementsverkiezingen tot dit denkbeeld is verwezenlgkt Verder stelden de Bolgiscbe hfgevaardigden voor de regeeringen uit te noodigen een internatiouaie conferentie voor erbeidersbescbermiDg bgeea te roepen waaraan ook vertegen voor digers der werklieden zouden deeluemeu Deze resolutie werd door de Engelschen die hun voorstel introkken ondersteund én zal in de volgende zitting in stemming worden gebracht In verband met de verwikkehngen in het Oosten en de jongste samenkomst der kanseliers Hohenlobe en Goluchowsky wordt ook aan keiier Wilbelms jaarhjksch bezoek in Engfllaad ditmaol een bgzondere politieke waarde gehecbt Evenals toBHchen GostenrgkHonga rije en het Duitsche Rgk de bestaande vriondsobapsbanden nauwer beeten toegehaald te zgn door de kanselierscoufereotie vau Alt Aasaea op jl Zondag wordt ook Wilhelma visite aan zgn Grootmoeder bevorderlgk geacht voor Engelauds samengaan met de Triplo Alliantie Maar te midden van deze beschouwingen is nu plotseling de algemeene opmerkzaamheid getrokken door eeu belangwekkende polemiek tosacben Standard eo Post respectievelgk de officieuze organen van lord Salisbury en prins Hohenlohe Eerstgenoemd blad heette den keizer welkom en stelde zich blgkbaar ten doel dezen voor Engelands buitenlandsche ataatkonde te winnen en dus wederkeerig Engelands samengaan met het Drievoudig Verbond mogelgk te maken Maar de wgze waarop de cStandard hierbg te werk ging was niet zeer gelukkig eo allerminst geschikt om op een karakter als dat van Wilhelm eenige goostige uitwerking te hebben Het blad betoogde dat Dnitschlands coquetteeren met Unslaud en Frankrgk weinig geichikt was om Engeland te winnen maar de stekelige half sarcastische vorm waarin de wgsbeid van Victoria boven die van haar keizerlgken kleiozoon gesteld werd misten allen tact En Ie BerlguBche Post was dan ook zoo vrg dit scherp te doen gevoelen door de opmerking dat de Standard wel zeer weinig menscbeokeonis moet hebben om zóó te knnnen scbrgven Overigens meende de Post moest het Ëngelsche regeeringsblad ook beter beseffen dat Duitschlaoda politiek niet een persoonlgke maar een zakelgke is en dat er in de leiding der Dnitsche politiek naast den keizer ook een nersoonswisaeling heeft plaata gehad Hohenlobe in de plaats van Caprivi En ten slotte hbrionerde de Poat aan het incident Beoedetti te Ems in 1870 en maakte tg de opmerking dat Bismarck zgn groot anccds voornamelgk te danken bad aac menschenkennis In verbaud met andere verschgnselen dor jongste dagen bevestigde dit belangwekkende diplomat iek journalistiscbe inlermezzo bet reeds vroeger geuite vermoeden dat Hohenlohe evenzeer in het buitenland alsook ie Berlgn zelt met niet zoo heel zwakke invloeden te kampen heeft wegens zgn voorzichtige politiek om zoowel ten opzichte van Oost Europa als van OostAzië liever naar vriendscbappelgke verstandhouding dan naar oneenigbeid met Rusland te streven Eu tevens ontstaat zekere twgfet of de EogeUche gezant sir E Malet wel enkel om gezondheidsredenen sgu post te Be lgn verlaten wil Te Korae zgn gunstige tijdingen ontvangen uit Masaowa lUs Makouuen een van de voornaamste Abessynische opperhoofden heeft zgn soldaten naar huis gazooden daar hg weigert de oorlogszuchtige plannen van Menelik te steunen Het wordt derhalve meer en meer waarachgnlijk dat het Menelik niet zal gelukken een voldoend leger bgeen te brengen om den veldtocht tegen de Italianen met eenige kana op succes te heginnen Volgens de Standard heeft de Czaar den Minister van Buitenlaudsche Zaken gelaat een kennisgeving te verzenden dat Rusland blgft weigeren Prins Ferdinand te erkennen De Daily Newsc bevestigt dit berichten voegt er bg dat de Czaar hier zooals op moer punten handelt op aansporing van de KeizerinWeduwe ïn verband met deze berichten wordt uit Sofia aan de Standard geseind dat de nederlaag van de Roaaische partg door het HussÏBche dementi den toestand geheel beeft veranderd De Ruaaisch gezinde organen vallen nn heftig Prins Ferdinand un terwgl Stam bo loff 8 orgaan den Prins rerdedigt Ds Bnlgaarsche Regeering vervolgt strafrechterlgk Tsankof en Karawelof wegens raogverroad Men voorspelt d t Ferdinand nu de Rnaaiache partg overboord zat werpen om zgn steun te zoeken bg de anti usacbe partg Ofschoon de vooruitzichten van de Macedonische beweging hopelooa ataan worden tocb pogingen gedaan nm den atrgd voort te zetten Een aantal van 700 a 800 man waaronder verscheiden leden van vorige leenden zgn nu bg de grens vereenigd ot hebben die reeds o vergetrokken De leden van de verslagen benden wreken sicb nn op de Tnrkscbe inwoners zelfs op Bulgoarsch gebied werden een twaalftal Mohamm anen gedood en ook de Torkache inwoners van de oostelgke provinciën staan aan allerlei gewelddaden bloot Uit Madrid wordt bevestigd dat nog 30 000 man naar Cuba sullen gezonden worden men vertrouwt dat de aanwezige krggsmacbt dan voldoende zal z n om den opstand te dempen Maarschalk Campos ia te Havana teruggekeerd Nieuwe DASSEN en Linnengoed A vaa OS Az QOUDA Kle weg E 73 73a GOUDA Beurs van mstenlam Vor krs slotkoer 7 lOlt lOlil 9i 1017 84 88 8 l ♦ V 64 96 7 H U 101 60 90 16V 87 11 91 ♦ s 11 01 8Vl 688 604 01 7 lOOV SOO 18SV Tö t 1011 100 146 88 1101 97 197 187 108 BI 68 nil 164 99 68 68V 81 1081 101 98 104 1041 14 V 1841 ♦ 10 mm 60 v 100 7V t V 109V 1 86 US lO Vi 40 68 177 ii 1 194 i 108 108 P 1031 108 1811 l 9 i 16 40 luV 8 AUGUSTUS NiusauND Oen Ned W 8 dite dito dito 3 dito dito dito 81 HoNOAt Obl Goudl 1881 88 4 talis Inuhrijving 1869 81 8 OoBTXKa Obl in papier 1668 S dito in zilver 1868 5 PoBTflOAL Oblig met coupon 8 dito ticket S KriLANU Ubl Blnnenl 1884 4 dito Oeeoni 1880 4 dito bij Bolhi l88t 4 diti büHopel88ll 0 4 dito in Koud lees 1888 8 dito dito dito 1884 5 9PAKII Ferpet lehuld 1881 4 Tealtiu Oepr Conv Isen 1880 4 Oeo leening serie D Gee leeninK serie C ZuiDAra Itip V obl IStl 8 Uuioo Obl Buit Bob 1890 6 VlNUUlLA Obl 4 onbep 1B81 USTiaOAH Obligstisn l8tB 8 RoniaOAM Sted leen 1894 8 Nlu N tJi UsmleUv uud Anmdab Tsb Mij CertUoaten D iiMsfttMh ppü dito Amfa Hypotbeekb psndbr 4 Cutt Ui der Vontenl send Or Hypolliiiekb psudbr 8 NaderlsnOMbe bsnk snd Ned Hsndelmsatsob dito N W k Pao Hyp b psndbr 5 Rolt Hypotbeekb psndbr 3 Utr Hypotbeekb dito S i OoiTiKE Óoit HoDg bank ased ttusL Hypotheekbank psndb 4Vi Ahksika Sfluit hypoth psndb 6 Maxw L 6 Pr tien oert 6 NlD Holl IJ Spoor f Mü send Hij totEipl v at 8ptv aand Ked Xnd Bpoorwsgm sand Ned Zuid AMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 1 iTAULSpoorwl ie8 8 A 8obl 8 Znid Iul Spwmy A H obl 8 PoLKN Warwbau Weenen aaud 4 Ruil ar BuH Bpw Hij obl 47i BalliMhe dito aand Futowa dito aand I IwanR Dombr dito aand S Ksnk Ck Aso Sp kap obl 4 dito dito ODlig 4 AlluulA Ceat Fao 9p My obl 6 Cbio k North W pr C v sud dito dito Win St Peter obl 7 Denvdr k Rio Gr Bpm eert v s Illinois Gaotrsl obl in gond 4 Louiav k NasbvilteCert v sand Mexico N Bpw Mij lebyp o 6 Müs Kanu r 4 pet pref asad N York OnUrio k Weit aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hvp in goud fi 8t Faut Minn fc lilanit obl 7 Un Pso Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Ca ada Can Sonth Cert v aand Vb C Ball k Kav Ie h d o O Am terd Omnibus M sand Rotterd Trsmweg Msats aand Nio Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 8 K K Oo t B Cr 1880 8 PANJS Stad Madrid 8 1868 Nin V r Hm Hvp SpobI oert Burgerltlken stand ZevenbaiMn GEBOREN Gijsborta Msri oodefs W Berkelaar en J C Menlmsn Arie onderi I Bos eo M Bos Msria ouders J M Schenk en A M Moller Jene onders J Mei lof en O Tobbe Leendert onders L V Leenwen es M J vasDriel PetionelU