Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1895

34ste Jaargang Maandag 13 Augustus IS ife No 6733 rnmm Nieuws en AdvertentieSfad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst rau 1 5 r eh k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatgruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Cobrant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Goudi Snetpersdruk van A Bkimimah k Zoon ouders F B Ottanpaer en N Hofmin Gerrit Willem onderB W v n Vliet en J Ooms Aalbort coders M Vastenhout en A Uflttenbroelc Arendina Anna onders C Boer en W Bameetman Albertns Johannes onders D Sol en W van Reeuwyk OVERLEDKN C Prin 1 in GEHUWD P ran Elder n en S Sol ADVERTENTIfiN Getronwd A STOOKVüQEL w O KOK die ook namens wederzydscbe Familie han hartelgken dank betmgeu voor de bewijzen ran belangstelling by hun huwelyk onderronden Ve ft 7 Ang 1895 Getronwd H J NBDERHOEST Je MABIE G TAX VHEUMINGFN die mede namens wederzgdscbe Familie bun harteiykeu dank betuigen voor de bewyzen van deelneming by bun huwelyk ondervonden Qouda 9 Ang 1895 BOUSCHOLTB Getrouwd C H C JACOBA SCHOUTEN die ook namens hunne wederzydscbe betrekkingen hun bartelyken dank betuigen voor de Tele bewyzen van belangstelling by hun huwe lyk ondervonden GESTOLEN eén BANKBÏUET van tS No 4238 Zy die dit hebben iogewisBetd worden beleefd verzocht hiervan kennis te geveo onder letter B bureau Dagblad van Goudac Tandarts E CA55UT0 Turfmarkt 172 Gouda uitgAKonderd Zondags te codantteeren van 10 ot 5 anr A Nortier Gouwe C SPECIALITEIT in Heineknn S en Haantjes Bieren Echt ËngeUch en VoUenhovenB EXTK i STOTJO kOMMKLUhl Si piimvi kvi ki i i Agentuur by de Firma Wed BOSMAMtcGouda FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische Wasscherij II OPPE IIKIMKIt 19 KruUkade Itotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor hei stoomen en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kiudergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veereu bont enz Oordynes tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of greverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgena staal bewerkt OejaarlijkscheUITyERKOOPi van alle voorhanden ARTIKELEN begint 1 3iv£ A Aa T3D a d erL 12 ciezer aedurenOe U VITYERKOOP U de Winkel mr GEOPEND s MORGENS van 9 tot 12 8 MIDDAGS 1 5 8 AVONDS 6 9 Men raadplege de STKOOIBILLETS en overtnige zich van de enorm LAGE PBIJZBS Markt 136 Wlsbruii LiffmaniiJ A 6R00TE LANDBOUW TfiNTOONSTELLINe EDAH De MURWE LIJNKOEKEN VAN GHOK LAaU Koog Zaan VEBWIEKVEN DE Boogate hekronlng wgjjl MaatscliapiilJ lol Exploitatie van Staatsspoorwenen GOEDKOOPElimEGENHEID Eiken WOENSDAG van af 24 Juli 1895 tot nadere aankondiging van den Haag Uoltcrdam laas Gouda Amsterdam Weesperpwt en Utrecht = 3 E ito Prijzen der Speciale Relourbilletlen Vüor de stations DEN HAAG ROTÏliRDAM Maas GOUDA en AMSTERDAM Weespèrpoort Ie kl 3 00 2e kl f 2 00 Öe kl I SO en voor het station UTRECHT Ie kl f 2 00 2e kl f l 50 3e kl 1 00 De speciale relourblljetten worden aao de 5 statld is van uitglUe verkochl den l eheelen HUNDAG en des DINSDAGS lot s middags 12 uur voor den daaropvolgenden WOENSDAG Üf 7ile verder de Aanplak en Strooibilletten TUEIiRI G J9J ctober 1895 Ilollandschc laatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lol f 1 II Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BIJ A BRIHZMAF ZN LANOE TIENDEWBO D 60 l A H 4AJi1 M Méil er gro ae Er off rf uiittra Patent H StollM erruftgm h t Antais lu rariohMtnM werthfonen Nachahmuiiyeti gegebn Uan kauft daher ufisire iitetii tcharfen H Sfallen mw rwr una dlract odar In lolchan ElsMhandlurian In haan una $ r f lak at wh nabanitahmdf mugefiatigHiL S i reiatitt ind Zfv mne irath und frarns Warnung JflfeC Patent H Stollen Een ware Schat voor de oDgelakkige slacbtoffera der Ze fbeTlekking Onanie en geheime ait spattÏDgen ÏB het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBi WAitl G Hollandscbe uitgave met 27 afb Fru 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen rau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegeU en in eiken boekhandel in Holland PriDtenips T E PARIJ S Zenden gratisao franco de generale geïllustreerde oataloguB in de hollandscbe en fransohe taleü MTfttteade de nieuwste modes Toor het Zomapsalioen togen gefrankeerde aanrrage gertoht an II JULES JU UZOT a C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bijittPHntemp worden eTeneeni kosteloos toegezonden dooh men geliera duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen VerxencUn en naar alle Landan derWareld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie In alle talen Shet Pracbtwerk TUAKT Martelaren Teeken in op M het Pracbtwerk lü tRIA V TUAKT Koningin Versch ut in 10 a 12 aö groot formaat met PRACHTIGE PLATEN Slechts SO Cent per atl Ir per post 5 Cent Ie aü by eiken boekhandel ter inzage of by de Uitgever P STOKVIS WATERREUS tBoêch u PDIKE OUDE QEITEVEE Merk i NIGHTCAP 4 SCHIEDAMMER Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz Mb beirija vaa echtheid ia cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPB Haudelflcierk Gij die Hoest februlkt uit de Blikken Trommel N KATER en Co Gedeponeerd GBOSINGEK Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrygbaar in nette Blikken Trommeltjes ik 2 Ct by onze bekende Verkooperi BINNENLAND GOUDA 10 Angaatus 1895 By de heden morgen gebonden intchr jvingvan een brughuisje te Waddin jsveen waren 9 biljetten ingekomen Ingeachreven werd door A J Loyteo Gouda vour f 1652 C T Leeuwen Waddingsv 1580 P de Jong Jz Gouda 1560 Gebr Sekeria Waddingev 1394 W f an Otterloo 1372 W A Vetbroggen 1344 W de Bdfl 1322 J Alblae 1197 en G de Ruiter 1193 Aan laatetgenoemden ii het werk gegnud De Ie luita L P Duymaer tan Twist J O Leverland en J A Leera van het 4e refjim nt infanterie te Gouda worden gedurende den tyd dat de Told bataljons van dat korps deelnemen aan de najaarsmanoeuvrea reapectieveiyk gedetacheerd te Haarlem Delft eu jtwue kinderen van A den B te Benschop peelden Donderdagmiddag op een brug voor le woning van de wed Tipa klommen op de balie en vielen eiodelyk in de BeoschopBcbe wetering Aan menaohen geen gebrek en aan jammerklachten evenmin dooh aan wya overleg cheen het te ontbreken althans de kinderen zonken reeds toen nog niemand had beproefd een hand tot redding nit te ateken Gelukkig d V eindelijk zekere Pomperp een visscher nit IJselstein kwam opdagen die zich terstond te water begaf en de kinderen betiykt en bemodderd boven bracht Ken der kleinen was geheel buiten bewastxijn doch kwam na eenige oogeoblikken weder bg De commiisie die zich verleden jaar te Haaitrecht geconstitueerd had om op den verjaardag der Koningin olkafeeaten te organiaeeren ia nn weder opgetreden Op den 30 Aug tullen ter eere van H M Koningin Wilhetmioa verachillende volksfeesten plaats hebben Dea morgens zal er een kinderfeeat gehouden worden on des middags behalve eenige andere vermakeiykheden ook een ring ryderg Tengevolge van het verleend eervol ontslag aan het hoofd der openbare school te Hekendorp heeft de raad met het oog op de drukkende financieele tüdsomstandigheden en de FBVILLETOH m MARSKRIHËR flwr het Duttach 38 Het wordt een zaakje van Tierduizend dollars sohooa geld dus opgepast Al werden we door het een of andere toeval gescheiden jij hebt in allen gevallen je instrnotiea Zoodra je te Savannah iu Teaaesaee aangekoTnen bant verlaat je de boot neemt met je zwart gezelschap de diligencn en gaat over laud naar Memphis Dat is de seouursto weg om alle mogelijke vervolgers het spoor bijster te makeo Men deakt natuurlijk het aUereersi aan Illinois Voor Memphis heb je tot eone spoedige afdoening der zaak de noodige adressen on later rendw vons ken je ook en mocht je er soms met myu aandeel willen mtBnyden dan zeg ik je vooruit dat de hoUi der koopBom met wissels zal voldaan woraen die niet op andernn goendoBseerd kunnen Horden en door een van ons beiden in New York celf moeten gepresenteerd worden Ik zou dui het genoegen kunnen hebben je daar aan te treifan en omgekeerd jy my Seifert knikte Je schijnt je heel snel beraden te hebben lachte hy sneller dan het zich eerst liet aanzien ffHeb je daar op tegen P Welneeo maar het beeft my even verrast Wel Sir antwoordde Baker langzaam apstaande betrekkeliik hooge jaarwedde ad f 1050 met vrye woning vermeend dit saloria te moeten herwen en te bepalen op t 850 benevena f 50 voor het geven van herbalingsonderwBs waarvoor zich minstena 5 leerlingen moeten hebben aangemeld Ileeren Gedeputeerde Staten hebben evenwel aan dit bealoit hunne goedkeuring onthouden op grond dat hun deze vermindering te aanzieniyk en ook niet in het belang van het onderwya voorkwam Do raad kon zich mut deze zienswaze echter niet vereenigen en besloot nogmaals opgrond van bovenstaande motieven tg dat college op de vereischte goedkeuring aan te dringen met vermelding tevens dat zich inmiddels reeds 41 sollicitanten waaronder 8 hoofden van scholen op die verminderde jaarwedde hadden aangemeld Door heeren Gedeputeerde Staten werden evenwol geen termen gev onden op hnn besluit terog te komen tengevolge waarvan thans door den raad met algemeene stemmen is besloten ï ich tot Hare Majesteit de KoninginWeduwe Regentes te wenden met het eerbiedig verzoek om het besluit van dat college te willen vernietigen Naar wg vernemen heeft een ingezetene uit Rotterdam het voornemen an de dorpskom Ridderkerk nit naar de nlogplaatseu der stoombooten t Slikkerveer een paardentramwog aan te leggen Op de Landboowtentoonstelling te Edam zgn o a de volgende bekroningen toegekend Hollandia € Vlaardtngen 2e prga voor roomboter in potten M P Van Rnyven Poeldgk 2e pr voor tninboavruchten D Köriog Gouda 2e pr voor zadel makers werk B v d Berg Haarlemmermeer 2e pr voor een baan en twee hennen krulveerChili cHollaudia Vlaardiugen gouden medaille voor gecondenseerde melk Maatichappg tot Verkoop van Holpmeststoffen Dordrecht gouden medaille G M Schepp Zoon Rotterdam zilveren medaille voor krachtvoerder Wgnmalen en Haasaman Rotterdam zilveren medaille voor tilbury s Waldeck Looadnidou eervolle vermelding voor droge bollen en eervolle vermeldiof voor 5 groote appelen Apple Sweden A Bikkers Zn Rotterdam zilveren medaille voor brandspnitan Nederl Oliefabriek Delft gouden medaille De Maatachappy tot Verkoop van Hulpmeststoffen heeft het haar toegekende diploma voor gonden medaille geweigerd en daarvoor in de plaats gekregen het eere diploma als hoogste onderscheiding misschien is het wel wat te vlug na nieuwjaar echter komt er strenger toezicht op de negers eu dan zou nnr e onderneming dubbel rooeielijk worden Mijn ander r eakje staat nog even vaat als vroeger maar sedert een paar dagen heb ik een gevoel als had de duivel onkruid onder ssyne tst we gezaaid De grond onder mijne voeten vind ik niet zoo vast meer sU vroeger en ik weet waarachtig niet of ik b mijn vol tnden stap n rots vind ot n moeraB diep genoeg om er in onder te duikelen Gisteren oobtend heb ik oen malheur gehad dat my mijn revolver gekost heeft t Is net of dat n waarschuwing geweest is enfin denkt er van wat je wilt maar pas op je tijd dan zal ik later nog wat nit n sckipbreak zien te redden Good bye I Toer hy de grocery doorging om weer by zyn paard te komen zat Izak de marskramer noast zijne kast oogenschijnlijk van een verre reis uit te ruiten Mr Baker keek recht voor zich uit om don scherpen blik des grysaards te ontgaan sprong te paard en reed snel weg Het liep tegen tienen toon hij met langzamen tred den grooten eg verliet eu door de dikke duisternis naar Mortons landhuis keerde Beboedieaam leidde hy zijn paard by deu teugo tot hy het laatste hek bereikte waaraan hij het vastbond Daarop sloop hy all n kat naar da bekende witte muren De vensters waren gesloten on donker alleen door de jalousieen van eon der front parlors kwam eec zwak lichtsahijoBel De gangdeur opende zich op Bakers druk tocht sloot hij ze achter zich en trad met gelyko voorzichtigheid de kamer binnen waarin by licht gezien had JBiane enkele kaars op een tjjtafaltje venpreidde Sea der gemeente veldwachters aifc Oadekork aan deu Amstel heeft zich uit de voeten gemsakt met eene som van omstreeks f 60 welke hy van een boer had ontvangen om in het dorp af te dragen Tot duavec heeft men zgne verbiyfpUata nog niet opgespoord Op Augs j l ia van wege de commiasionain in effecten Fh eu Co t Amsterdam aan het spoorweg postkantoor aldaar aan heti centraalstation bezorgd een behoorlyk geoachcteerde brief o m inhoudende 3 biljetten van 1000 mark welke brief bestemd was voor een firma te Haarlem bij opening aldaar was nit den brief verdwenen eeu bankbiljet van 1000 mark D No 129242 Gisterochtend half acht ontstond brand in de wasch en bleekinrichting aan de Geestbrug naby Voorburg Dit geheele paDd KOomededa zolddi van lCet naastgelegen woonhnia zyn uitgebrand £en woord ran lof komt toe aan dan directeur van het personeel van de mar garinefabriek van deu beerMontonteRijawyk die bet eerst mat bun apuit by den brand wuen Later nam de brandweer van Voorburg hou taak over Tot da poortera iu Oud Hellaud behoort na ook een geneesheer De Nieuatydinghe bevat dArromtrent bet volgende bericht i Ia bekent dat wj in ao gesonde Stadt woonea dat daor sedert de stightinghe nogh niet een mensch binnen haere Poorten is geatorven Edoch hebben onse vroede Vaaderen met staagh waakende achterzorgh eu voorzienigheyd werkaaem tot Heil van de goede Borgberye bewesen dat ay oock ghetyck goede Staetiluyden paaaeude is in tyden van Voorspoedt niet vergeeten dat oock de quaaden daghen kunnen komen en hebben om dan tydigh gereedt te syn reeds nu aangeitelt eon StadsOeneea HeeU eade Vroedmeeater synde de Heer geleerde Heere A F Verachuur voorheen te Amstelredam woonaghtigh Laet ona hoopen dat de Tyden nog verre moghen ayn daer in wy dea Medicynmeeaters raadt hebben te volghen en syne remedien te ghebrnyokeu t Waa gister feest in Meerkerk £ en viingerabond bestaande nit 33 vereenigingen en byna 1300 zangers hield daar een byeenkomst t Gansche dorp waa in t groen en vier corpsen muziek waaronder dat van de jagers luisterden het feest op lu t dorp zei was voor al die zangers geen plaata zoodat het feeatterrein zich op een weiland evtn baiten de gemeente bevond een treurig licht door bet ruime vertrek en over eene vrouwelijke gedaante die in deu venten hoek in en stoel met hoogen rug gedoken zat By deze deur bleef Baker staan nZjjn WO alleen Alice vroeg hy halfluid nZij slapen allen en hebben rust antwoordde zy tonder op te zien Baker zag haar scherp aan en zeïde ffik dank je Allee dat je myn verzoek om een onderhoud ingewilligd hebt Jo zuU ook spoedig ruit hebben kind ten minste van my Ik denk morgen te vertrekken en heb je brieven ia mynzak Wil jo my reisgeld geven don geef ik ze allen terug en wy zijn van eikonder af Als ik nu niet zoo verwensoht ongelukkig in het spel geweest ware gaf ik ze je gratis maar dat kan nu eenmaal niet 1 vUet meisje bad zich terwijl hy sprak langzaam opgericht By het onzekere kaarslicht zag zy er uit als een lyk wVertrap mjj Henry antwoordde zy raat gesmoorde Item ik wil het rerdrigen als ik daarmee m n schande begraven kan maar piscfa niiet het onmogelyke van my je hebt me uitgeperst en uitgo knepen als een citroen breek de broze lobil en alles U uit I ffHeb ja op t oogenblik iaderdaa I geen geld vroeg Baker koel en ptaatate zioh vlalc voor haar dan heb je nog wel wat lieradan Bedank wel dat ik je heden voor de laatite maal zie als je my OU op de eene of andere manier woet te helpen Moet ik ju soms dan schat van kleinoditiu opnoemen eu voorrekenen f Die heele schat is al verpand voor jou plezier Henry Ik ben al in iet maaaden niet uitgaweeat Van af 9 nur des morgans was er onafgebroken toevoer van Treemdelingen de eene stoomboot na de andere bracht zaugem o toeboordori en voor de talrgka rytuigen warea de vele groote nitapanniugen thans te klein zoodat particulieren te hulp moesten komen in t bergen der rytnigen en paarden Het aantal vreemdeliogen werd op 10000 goKbat Uit St Peteribarg is aan het parket te hutk een afschrift toegezonden van bet vounia tegen Jagolkowsky den valachen baron Sternberg Deze anarchisten opruier lohynt toch van adel te zyn uit het document tan minste blgkt dat hem iu zyn hoedanigheid van edelman eeu reeka buitengewone juryleden ia toegevoegd Ook blykt d aniit dat het dossier van het Lniksohe proces dat naar St Petenbarg alt aangeteekeud pakket was opgezonden eerit veertien dagen na afloop van het procesJa golkowaki door de Bassisobe reenters werd ontrangen en dau nog verminkt gasohaord en beroofd van de vooruaamate stnkken Ongetwyfeld heeft de Ruuiacha regeeriag het door de poat doen onderacheppen De Kuasiaobe rechters tevergeefs de aankomst ran het dossier wachtende seinden naar Luik maar het telegram van antwoord houdende dat het reeds lang verzouden was hebben zy nooit ontvangen Eindeiyk hebben de Belgische en HusBiscbe rechters alleen langs diplomatiekeu weg kunnen cornHmoo eenn Hat Roaiiacbe vonnis te Luik ontraogen spreekt er met geen ukal woord van waar de veroordeelde zich thana bevindt Men twyfalt nu niet meer of de valsohe of eohte baron was een Rnaaiohe ophitsingsBgeut dien zjju regeeriug met den achya van een proces tegen straf heeft willen dekken Maandagochtend zal in Krasnapolakyi te Amsterdam eeu vergadering worden gehouden van afgevaardigden van Verschillende bakkersgezel lenvereenigingeu iu Nederland nit aaohrevec door de directie der Nederlandsche Giit en Spiritusfabriek te Delft ten eiade een voorloopige bespreking te honden over de beatemmiug der f 10 000 door deze iorichting tar gelegenheid van haar 25 jarig bestaan op 20 April jl ala grondslag voor eeu fonda fsa Nederlandsche bakkersgezellen geachonken Ongeveer honderd Amerikaansche predikanten van de Presbyteriaansche kerk brachten eefi bezoek aan ona land De beereu doen eene rondreis door Europa Er komen in de laatste waken telkens groote gezelschappen Engelacheu en Amerikanen hier te lande om de anderen het niet te laten merken tf Alles goed en wel Alice maar zonder geld vertrek ik niet Of moet ik soms op uwe brievwi geld by een ander leenon F De oogen van het meisje verwijdden zich van ontMttiag ffHenry I riep ze met hetsobe stem wat wit je van BeP Ik kan toch niet moorden of stalen om een anders beurs te vullen Heb medelijden met mij vervolgde zy en nierp zich in han wanbaap voor hem op de kmeen geef mij de brieven terug Henry 1 Baker wendde zich af en liep de kamer op en neer Daar maak je mij au weer een tciine Alice terwy l je weel dat ik een afschuw van die dingen heb Ik kom op een anderen keer terug 1 ïln hij opende voorzichtig de deur ffHenry geef mij de brieven steunde het meisje de armen naar hem uitstrekkend maar Baker bad de kamer reedi verlaten Op de teenon sloop h da achterdeur uit naar zyn paard sprong ylinga in het zadel en sloeg de richting naar Oaklea in Hst was doodBtit in de natuur gean blad bewoogzieb en da hoefslag van het paard klonk vtr overden weg Plotialing hield de ruiter zijn paard inon luisterde alsof by een verdacht geruiioh of gtritiel gehoord had maar Baker hoorde uieta dauhet kloppen van zyn hart en dat van zyn paard Hy reed dui voort en bereikte den zyweg die tusschen akkers en velden van Oaklea doorliep Dezesloeg hy in maar alrai hield hy andermaal Eynpaard staande by meende weer iets geboord tahebben dat niet pluis was Uy tuiiterdo lang enopmerkzaam msar do zwoele lucht bracht niet hetminste gedmiaoh over Worii asrw