Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1895

Directe SpoorwegverblDdiogen met GOUDA Zoinerdlenst 1895 OOUDi KOTTKItDlII AanKevaogeD 1 Mei TUd van Greeiiwlcli 11 08 13 83 1 84 3 38 3 44 18 89 18 8B 18 43 18 18 18 8 1 44 3 50 4 08 KOTTIRDA U G O U D 1 9 40 8 51 10 88 11 50 11 80 10 38 10 89 10 43 9 59 10 11 10 58 13 08 18 40 7 58 7 58 8 06 8 13 8 88 3 43 10 7 47 3 09 8 39 4 03 4 40 DEN Hlie OOUDA SODDl DEN Blie iHige 6 48 7 80 7 43 8 30 9 38 9 4610 1411 3518 151 38 3 44 3 58 3 43 4 IG 5 17 6 11 7 68 M8 Voorb 5 54 10 30 1 44 6 17 Z Zww6 08 10 36 1 68 6 13 9 53 Zef Il 6 19 10 46 8 09 6 42 10 02 Gouda 6 30 7 50 8 13 9 9 5610 16 10 67 18 05 13 45 3 30 8 14 3 36 4 1 4 45 6 47 6 63 8 28 10 18 Stopt te BleUwjjk KruUireg en Nootdorp LeidacbeDdam UTKKCHT60VD A Utraebt 6 33 7 60 9 10 11 84 13 60 3 10 3 8 4 43 6 36 Woerdeii 6 53 8 11 10 33 11 51 4 16 6 53 Oudewater 7 07 8 19 10 31 4 84 Gouda 7 80 8 33 9 34 10 44 13 07 1 88 8 48 4 37 6 80 7 0 JiMStlKDJkll OOCDi AutwdaKWp 6 50 8 16 58 II 8 40 4 35 7J0 8 04 1M4 13 1 1 10 l t eoi d 7 S0 3 35 9 09 9 37 10 80 10 50 11 18 13 85 1 37 3 35 3 47 4 45 5 87 7 14 7 49 8 39 8 54 9 64 11 16 SSa ll 7 48 8 47 11 08 18 37 4 57 1 01 10 06 2 Xw 7 5S 8 56 U 13 13 46 6 03 3 13 10 16 Tooili 3 07 9 08 H I7 13 58 5 30 8 86 10 37 Hlg 8 18 9 13 9 7 10 07 10 48 11 3113 41 1 03 1 57 4 05 4 17 5 35 5 57 7 44 3 319 9 3810 33 11 46 aODSl UTKlOHT 5 35 6 40 7 55 8 09 8 81 9 05 10 19 U 18 48 8 33 3 17 4 16 4 47 5 57 6 5 3 31 10 16 6 50 6 64 11 14 8 37 7 10 10 39 5 59 7 03 8 18 11 11 3 45 8 34 6 05 6 17 7 18 3 48 10 37 6 13 7 88 8 88 8 41 9 9 87 10 51 11 45 1 80 3 08 3 50 4 43 5 19 6 35 7 45 9 0411 O O n U k i HSTEIDllll 11 13 10 3 31 4 47 16 10 01 10 10 li 46 Or r d foorgenomcD reorganUatie tad de rijkilandboDWRohooI en regeling tau het tainbonwoaderwgs waren in de afdeeUogeo der Tweede Kamer de gevoelene nog al verdeeld Zy die ce afkeurden opperden het denkbeeld om de RgkilandboawBcbool op te beffen en liever te sabiideeren gemeeutelgke en particaHere land en tninboawvekicbolen opTerscbülende plaateen des lande Dit denkbeeld vond echter bestryding omdat er behoefte bestaat ook aan inrichtingen voor onderwgs op breeder en meer wetenschappelgken grondelag Terwgl eenige leden het internaat op de Rgkalandboawschool wenschten behonden te cien jnicbten vele anderen de afacfaaffing er van toe Ia de rereeniging der inricbtiogen Toor landen tninbouw onderwye te Wageningen zagen vele leden bezwaar niet alleen w ni de Teitiging te Wi eningen maar ook w na de concentratie op zich zelve Velen itelden zich weinig voor van de herTorraingen die de Begeeiing beoogt om de inrichting der afdeeling A van de Rgka landbonwechool beter aan hare eigenlgke beetemming te doen beantwoorden doch ook hieromtrent bleek verschil van gevoelen te bestaan Instemming werd betnigd met het denkbeeld om bg het onderwgs aan deze afdeelieg meer tgd dan tot daiver te doen besteden aan de praotiscbe vorming der kwoekelingen Het denkbeeld om aan de afdeeling A een klasse voor de lodiiche afdeeling te verbinden werd door zeer vele leden krachtig bestreden doch biert en word opgemerkt dat reeds thans velen met het oog op de Indische cnltores het onderwgs aan de afd A volgen hoewel daarbg nagenoeg uitslnitend met de behoeften van den N erlandschen landbouw rekening wordt gebonden Van verschillende zgden werden vele bedenkingen geopperd tegen de beoogde inrichting der H B S met S jarigen curses terwgl sommige leden meenden dat de afd B der BUkslendbonwscbool voor den landbouw hier te lande kon worden gemist en wenschten dat ig geheel wierd ingericht voor het onderwgi in den Indtsoben landbouw De voorgenomen uitbreiding van het onderwgs in den kolonialen landbouw vond hg vele leden bestrgding omdat zg er met t oog op de speciale toestanden indetropiichegewesten weinig practisch nut van verwachtten De verdedigers deden evenwel opmerken dat voor de theoretische opleiding althans hier te lande over jeel betere leerkrachten en hulpmiddelen kan worden beschikt dan in IndtS die verdere preotisobe opleiding zon dan ginds knunen nhieden Met de voorgenomen regeling van het tnïnbouw onderwgs waren vele leden niet of slechts ten aanzien van enkele ponten ingenomen Anderen echter barnetten het met levsndigen bgval dat eindelgtt in een laag gevoelde leemte Lal worden voorzien op uitgebreide schaal De oprichting an tninboow wintercnrsaaien vooral ook tninboow winteracholen vond bg velen instemming Sommige leden wenschten dat het onderwgs op de tuinbouwschool niet t theoretisch doch in hoofdzaak vakonderricht zon sgn Eenige leden meendeo dat de bezoldiging van de chefs de cuUnre minstens f 1000 moet bedragen opdat men verzekerd zg van knndig en beschaafd personeel Sommigen achtten het ongewenacht dat de hooge cnrcuB voor tuinbouw zich zon aanslnitan aan de Rijks tuinbouwschool zoodat zg die de school hebben a eloopen zonder examen tot dien carsns aoudea worden toegeUteo Omtrent het mandje met effecten dat iemand ia een trein had laten staan ontvangt de Amstd t nit Den Haag de volgende bijzonderheden Een reizigater in een damea coopé 3e klaise van den trein die te 10 2 uur Gr van Alkmaar naar Amsterdam vertrebt heeft op 3 Augustus bg het overitappen te Uitgeest laten staan een vierkant bmin zoogenaamd g oo 6 30 at 7 8 40 8 47 8 14 9 01 8 10 Ml 18 i ll It 6 81 7 81 7 88 7 38 7 48 7 t 1 10 8 18 1 16 5 3S Owdi Hoordraeht KieunyryiHk ai iu Kottordwu 7 Oouda Oudaw Woerd D UtTMbl 8 11 9 10 40 7 6 Souda Aaitorda Wd RottenUm 0 wUe Niaawtirlurlt lloor lr oht Ooudt spoormandje inhoudende o a een pakket ge wikkeld in grauw papier en met wit band omwonden bevattende 1 spaarbankboekje van de spaarbank van het Ned onderwgzeragenoot schap waarop ingescbrevan was circa f 4000 2 Ruaiiscbe effecten 1880 3 obligatiën ZuidItaliaauBche spoorwegen 2 obligatiën War schauWeenen spoorwegen 4 at Roslaod 1894 6e emissie De jaffrouw weet nu wat zg verloren heeft Aan het officieel verslag loopende tot 2 Juli wordt het volgende ontleend Deo 20n Juni trok zich het volk uit Lamkrak te zamen op de benvels tegenover de drie door onze hulptroepen bezette versterkingen ten weiten van biloel Sen grauaatkartets uit om geschut dier benting en bet geveervnar ouzer hulptroepen deed de kwaadgezinden achter de heuvels terugtrekken Ook eenige der tgdelgke posten werden nu en dan door geweervuur verontrust Te TjotRaug werd daardoor buiten de benting een Enropeescfa faselier gewond die den volgenden d g overleed Met de aawahbewerking wordt allerwege een b o gemaakt Door het in orde brengen van de waterleidingen en bet maken van nieuwe zullen dit plantjaar een grooter aantal sawabs bebouwd worden dan het vorige Ook bet aanplanten van Liberia koffie wordt door hoofden aangemoedigd De werkzaambeden aan het landboofd en het kolen etabliaaement te Sabang Poeloe Weh vorderen naar wensoh In het Pedirsche bleef het na de verkiezing van den nieuwen radja rustig De voornamelgk tegen Tongkoe Tjihiq van Melaboeh gerichte beweging staat onder leiding van Toekoe Biodi die er in slaagde de gemeenschap met Roending af te sneden Tot steun van eerstgenoemde die blgkt geheel onmachtig te zgn om de kw adgezinden te verdrgven is een kleine versterking van de bezetting naar Melaboeh gezonden Boboen is door de marine getocbtigd In eenige staatjes is een begin gemaakt met het planten van Liberia koffie De krachtige westenwinden hielden aan Er viel meer regen De gezondheidstoestand was minder gunstig Het gemiddelde ziektecgfer bedroeg 20 dat van beriberilgders daalde van 6 in den vorigen verslagtgd tot 3 Het sterfcgfer was echter weder hooger Een vondeling Gisteren kwam een winkelierster in ds Langestraat te Amsterdam aan de politie kennis geven dat zg aan de Brouwersgracht een knaapje bad gevonden naar gis 6 weken ood De vrouw die kinderloos is en ruimschoots in haar onderhoud kan voorzien wenschte het kind zelf te behouden Bg vonnis van de rechtbank werd S A C reiziger te Amsterdam die zich schuldig maakte aan valscbheid in geschrifte door het aanbieden van inteekenlgsten die de onderteekening droegen van O fle Jong en Tindal welke lysten door hem onder den naam van De Jong en voorgevend te zgn Secretariscollectant van het Leger des Heils te sHer togenboach werden aangeboden veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf Er sehgnt zegt de Arub Ct c nog altyd een kink in den kabel te zijn Regimenten bataljons kompaguieen zgn reeds lang zonder hoofd doch de aanvulling laat steeds op zich wachten Heel best heeft een promotie bg de Nederlandsche landmacht nooit willen vlottoD maar zooveel geharrewar als er in den laatsten tgd sehgnt te wezen kwam maar zelden voor Eerst wil bet niet om A dan hokt het om B later weer om C en middelerwgt staat de heele bevorder inglgst op nou activiteit 10 17 10 84 11 01 11 08 11 15 11 14 8 38 10 8 I 8 07 10 16 11 11 Iv 4 H 3 ét 3 11 Toen indertgd het gronadiers kommandement negen maanden onvervnid was gebleven en heel de pers zich in de zaak gemengd bad werd eindelgk een interpellatie op het Binnenhof aangekondigd eu ziet kort daarna waa de knoop doorgehakt en hadden de grenadiers en jagers hun kolonel Ér werd toentertgd beweerd dat wgl bet zaakje zoo uitmuntend zonder kolonel marcheerde er ernstig spraak van was geweest den kolonelarang af ie schaffen Wg voor ons hebben die bewering toen meer als een aardigheid beschouwd maar thans beginnen wy heiiscb te gelooven dat men van hoogerhaud bezig is een proef te uemen om na te gaan of en zoo ja in hoeverre de dienstbelangen worden geschaad ala gedurende zekeren tgd vaa het jaar de taktiicbe en adminiatratiere eenheden zonder kommaudant worden gelaten Een nobel streven voorzeker uit een oogpunt van bezuiniging maar niet wel te verdedigen uit een oogpunt van billgkheid jegens de talrgke officieren die reeda maanden lang op de hun eerlgk toekomeude promotie wachten onbekend als zg zgn gebleven met bovenbedoelde proefneming Een ding ia intusachen maar gelukkig Dat nl bet militÉiro raderwerk in het groote huishouden er niet oor stil blyft staan Oe naast lagere in rang apringt onmidjelgk ter tgdelijke waarneming in en geniet daarvoor ook hoogere bezoldiging Mis Zoo ver zgn we nog niet Gisteren zgn de landboowfeesten te Edam begonnen De stad ziet er mót haar wappereode vlaggen feestelgk nit en bet zonnetje dat zich zoolang beeft schuil gehouden is op dezen gewichtigen dag door de wolken gebroken Tegen tien unr in den morgen kwamen in den tuin achter bet heereuloi emeud de burgemeester en wethouders leden van den raad leden Tau het hoofdbestuur en afgevaardigden der kHollandscbe Maatsebappg van Lsndbouw met bun dames bgeen om tegenwoordig te zgn bg de plechtige opening der tentoonstelling De beer Calkoen hield de openingsrede die door den heer Bauduin id vau het hoofdbestuur der Maatschappg werd beantwoord Beide sprekers werden met gejuich en fanfares begroet waarna de muziek bet Wilhelmus deed hooren en men een wandeling over het tentoonstellingsterrein ging doen Op de Rechter Rottekade nabg de Rottebrug te Rotterdam werd gisteren namiddag door de politie een man gearresteerd die varkenskoppen te koop aanbood Hij had er 21 bg aicb van welke er op het abattoir niet minder dan 17 voor de consumptie ongeschikt bevonden werden Tegen den uaDgeboadeoe is procesverbaal opgemaakt de afkeurde koppen zgn vernietigd 4 50 4 57 5 04 5 11 5 30 1 45 1 55 8 03 8 09 8 15 7 11 7 30 3 10 5 43 3 50 Een fabel nit het rgk van prins Ferdinand vertelt bet volgetide In den ouden tgd waren alle menscheu goed Dat moet voor Bnlgarge dan tocb wel heel lang geleden zijn Zij hadden toen te bevelen over alle levende wezens en zelts levenlooze voorwerpen voerden ban bevelen uit lu het kort het was toen een luilekkerland waar de gebraden vogels enz Toen giug eeus een vrouw hout halen in het boach waarom ze het niet beval naar haar toe te komen wordt er tiiet bg verteld Toen zg eeu takkenbua bgeen had gebonden beval zij hem voor haar uit te loopen Dat deed de takkenboa Maar toen ging zg op dea takkenbos zitten en wilde dat bg haar dragen zou Dat waa te zwaar voor den armen takkenboa en hg zakte in elkaar Woedend trok de vrouw een tak uit een heg en begon op den takkeboa ta ranselen Toen kwam er een stem uit het bosch en riep Slechte en luie vrouw in het vervolg zullen de dingen niet meer voor u loopen gglieden zult ze dragen En sedert dieo dag moeten de meuschen alles zeU doen Uit Groningen wordt gemeld Er sgn thans vier dagen vetloopeo setbrt men met het blusschingawerk aan de Damsterkade begonnen ia en nog altgd moet de brandspuit dienst bewgzeu Orer het geheele terrein stggen de rookwolken nog steeds naar boven en knapt en knettert het in bet stroo waarvan nog eene enorme hoeveelheid aanweiig is Het donrt zeker nog wel eene week voor alles is opgeruimd üit vete naar beneden en uitgehaalde pakken komt de vlam telkens weer te voorachgn Hoe meer men vordert des te grooter sehgnt of liever wordt de ontreddering De zuidelgke muur vau het pakhuis ligt reeds op den grond en voor den achtermuur vreest men eveneens Van de woningen in de Oosterhavenatraat beginnen de meeste daken er hoe langer hoe baveloozer nit te zien Men schrgft nit Noordwgk De commandant van Hr Ms Zeehond de kapitein luitenant ter zee Van der Sande la Coste belait met het toezicht op de visscherg in de Noordsee gaf dezer dagen den burgemeester vsn Noordwgk kennis dat door hem eenige nader aangeduide visschers van Noordwgk aan Zee gezien of gepraald wareu en toen alles wel aan boord was De reeders en de verwanten der viaechers met deze berichten in kennis gesteld bloken deze welwillendheid van den commandant van deo Zeehond zeer op prgs te stellen en hoopten dat dit goede voorbeeld navolging mocht vinden Eene verscbiikkelgke ramp wordt uit Melbourne gemeld De EngeUcbe stoomboot Catterthum die met een grijpt aantal pasfasgiers op weg wai van Sydney naar China is Donderdagmorgen op de rotsen tusschan Sydney en Brisbane vergaan Een der booten met den kapitein den schaepsdokter en eonige passagiers wist de kust te bereiken maar van de overige booten waarin de 110 paaaagiers zgn gevlucht waa niets vernomen en men vreest dat de meeste verongelukt zgn De gemeenteraad van Brielle heeft zich bg adres tot den Minister van Waterstaat ge wend met bet verzoek eene tvreede aanlegplaats aan de beuedenzgde van het nieuwe veerhoofd van deo Brielschen heuvel te Rozenburg te doen maken evenals aan het onde hoofd daar bg gagang io de rivisr het dikwgis oumogelgk zal zyn den aanlegsteiger aan de bovenzijde te bereiken De 14 jarige Schoenmaker te Meppel die sedert 1 Aogustua j l zoek was is gisteren in het bnis zguer ondera aldaar toruggekeerd Hg had in alle kalmte een reitje gemaakt naar Dedemsvaart Weldra zal de Centraai spoorweg van Zwolle tot Utrecht geheet begriot zgn In 1892 is men begonnen met het werk thans ts bet voltooid Voor wie weet boe bet op decentraal spoor soms stuiven kon een welkom bericht Een verschrikkelgk ougelok heeft Donderdagmorgen te Roden Orouiogen plaatsgehad Te ongeveer 9 uur ia in de boterfabriek aldaar de centrifuge gesprougeu met het noodlottig gevolg dat de beer F Meesters van Terwispel die kortelings ala volontair bg de fabriek m dieuat was gedood en de arbeider Jan Holman zeer ernstig gewond werd Holman is gehuwd en 35 jaar ond Ook aan bet fabrieksgebouw werd veel schade toegebracht Sinds den moordaanslag het vorig jaar door Lega op hem gepleegd laat de beer Crispi minister president van Italië zicb zorgvuldig bewaken 25 politie agenten onder bevel van twee commissarissen vormen zgn tgfwacht al deze lieden ontvangen daarvoor een bgzoodere toelage 8 51 9 57 U 13 10 04 10 11 10 18 9 10 lU i 11 30 9 03 5 81 8 58 4 30 e iO 8 Ü5 6 30 6 37 3 44 6 60 8 35 9 41 9 5 U V 6 7 60 3 09 9 07 I0 8t n 9 38 10 54 9 86 8 35 8 419 49 11 10 6 86 8 in 7 46 8 4 11 10 Twee agenten volgen den minister president als hg nitrijdt in een hourrgtaig dat den ge bMUn d g tot hanne beaohikking aiatt de overigen zsn belast met de bewaking Y n de omgefing en le toegangen tan de plaatsen waar Crispi gewoonlijk vertoeft het ministerie van binnenlandacbe isken en zgn woning tnsschen de Via Gregoriana on de PiaiM Mig nanelli n De te Genoa verschijnende Caffaroc be rekent de kosten van deae bewaking op 134 lire en 5U centesimi per dag en als orgaan van de oppositie vindt het blad deje uitgaven natunrljk totaal overbodig Een Belgisch geneesheer die zgn specialiteit maakt van behandeling door hypnose heeft onlangs aan een vergadering van geneeskundigen een buitengewoon vreemd geval van suggestie meegedeeld Het betrof een meisje van elf jaar een nichtje van een geneesheer die dikwgis met haar neef meewaodelde op ïijn tochten naar zieken op het land Het kind werd ziek hoewel niet gevaarlek en gedurende haar herstel liep zg eens zeer voorzichtig met haar moeder De dokter riep toen nit gekheid Wordt nu maat niet lam En terstond was het meisje buiten staat zich te bewegen Maar door oen eenfondige suggestie kreeg zg het gebruik van haar ledematen weer terug Toen hot wat lang duurde eer zg goheel hersttld was zei de plattelandsheelmeester zullen we maar zeggen eens in haar bijzgn Als ze maar geen tering krggt c En het meisje begon spoedig daarna te hoesten en bloed op te geven Ook hiervan werd zg weer door suggestie afgeholpen Als het verhaal medegedeeld door het Journal des Débals waar is dan is weer eens te over bewezen dat men met suggestie en al wat daarmede samenhang niet voorzichtig genoeg kan zgn en dan is het een herinnering aan den te veel vergelenden regel dat men in tegenwoordigheid van kinderen maar niet over alles praten mag De bakende firma J Wifh Vergeer Co boterhandel te Zutfen is benoemd tot hofleverancier van H M de KoninginWednwe Bsgentei met de vergunning tot het voeren van Hr Us wapen De marmeren trap leidende van de vestibule naar de vergaderzaal van de Tweede Kamer ia thans geplaatst en zal geheel voltooid lijnde een breeden fraaien opgang vormen waartoe vooral bgdraagt de halostrade van geornamenteerd smeedwerk in heraldieken ityi met lofiferk dat afgewisseld wordt door medaillou vormige paneelen waarin de gekroonde W of de staande leeuw Langs den borenrand zal een koperen leuning worden aangebracht en het gzerwerk krggt de klenr van staal De marmersteen is slechts toegepast op het gedeelte trap hetwelk loopt tot aan den gang langs de vergaderzaal zoodat de trap naar de sectiekamers behouden blgft met deze verandering dat de treden van eikenhout gelegd worden De balustrade siert echter de trap langs de geheele lengte van onder tot boven Gisteren stond voor de arr rechtbank te Haarlem terecht Tennis Reinders een jeugdig varensgezel die zich door een onbekend geblefen kameraad welke bg de aanhouding de plaats gepoetst had had laten verleiden om er s nachts op uit te gaan om paardenstaarten te stelen of zooals de dagvaarding behelsde hairen nit de staarten van paarden Het O M requireerde ter zaken van diefstal en in vereeniging gepleegd oplegging van een gevangenisstraf van 1 jaar De verdediger mr H Ph t Hooft betwiste het mededaderschap van beklaagde daar deze slechts de koppen der paarden had vastgehouden terwijl de onbekende de staarten had afgesneden en dus feitelgk misdrgf wegnemen van een bepaald voorwerp had gepleegd Verdediger beschouwde hekl als medeplichtige dat hg geen uitvoeringshandeling doch slechts een onderstenningsbandeliog had gepleegd eu concludeerde na aanhaling van desbetreffende litteratuur tot oplegging van een lichtere straf en in mindering brengen van den tgd in preventieve hechtenis doorgebracht De uitspraak werd bepaald op 15 Augustus a s Een slecht land waar het niemand goed gaat Toen de vette varkens 18 ik 19 cent het pond kostten gold het spek 25 cent per pond Toen de prgs der varkans daalde tot 10 a 12 cent bleef het spek op 25 cent staan en nu eindelijk de prgs op 17 cent de hoogste markt is gekomen zullen de slagers te Tiel bet spek 5 cent opalaan Aan wie de schold wanneer de werklieden eene coöperatieve slagerg oprichten Naar gemeld wordt zooden de onderhandelingen over de levering der nieuwe geweren tnaschen het voorloopig syndicaat ter bevordering van het oprichten van een nationale wapenhibriek en den minister van oorlog zgn afgesprongen op bezwaren door den minister geopperd omtrent den tgd van levering Baitenlandsch Overzicht De Belgnche Kamer nam de artt 6 en 7 van de Schoolwet aan met drie amendementen van Heyuen Rooillé en Biart betreffende periodieke traktemantsverhooging voor verdienatelgke onderwgzera met langdorigen dienst en ministerieele weigering dier verboogingen bg wgze van diaciplinaire straf zullende die verhoogingen ook terugwerkende kracht hebben voor onderwgzers die thans reeda tien dienstjaren tellen De eindstemming over de wet zal op 12 Augnstua plaats hebben De Senaat kan niet voor 19 Aug weder zitting houden omdat zgn zaal is afgdstaan aan het Internationaal Vrede Coogres dat a a Maandag te Ilrfissel bgeeokomt Baron Dbauis de staatsinepecteur van den Coogostaat beeft in een onderhoud met een jooroalist verklaard dat de strgdkrachten van den Gongostaat zeer belangryk zgn vooral in de noordelijke gebieden 1000 man met Kruppgeachut en mitrailleuses liggen te Lado oau den Nijl en 1500 mau kunnen thans zgn aangekomen te Kamali Voor het geval dat de Derwischen een aanval mochten wagen kunnen nog 20 000 tot 30 000 man geoefende inlanders te wapen worden geroepen De toestand van den 77 jarigeu koning Cbristiaan van Denemarken wekt ernstige bezorgdheid Zgn nierlgdeu dagteekent van 1891 en nu hebben de geneeabeeren ontsteking van de voorstandklier geconstateerd Prof Leyden heeft den troonopvolger medegedeeld dat op geen herstel is te rekenen Yorat Ferdinand van Bnlgarge is utt Karlsbad vertrokkeo maar nog niet te Sofia aangekomen Waar Ferdinand zicb bevindt is niet bekend Te Pesth en te Weeoen wordt beweerd dat de BulgaarBche vorst schnilevinkje speelt met bet doel om io het geheim te kunnen terugkeeran naar Sofia Ferdinand dus heet het is bang voor demonstraties wanneer hg naar zgn land terugkeert en daarom is het zgn plan incognito naar Sofia te reizen Wat daarvan werkelgk aan is kan niet worden uitgemaakt want de tgdingen over den toestand in Bulgarge en de reis van deu vont zgn zóó uiteenloopend dat daaruit geen conclusie is te trekken Men weet tot duiver alleen dat Ferdinand uit Pesth is vertrokken en in Hongarge is geweest op de landgoederen Tan zgn broeder prins Philips van Cobnrg Welticht waebt de Bulgaarsche vorst daar den geschikten tgd at om de reis naar Bulgarge ts knunen voortzetten De Bolgaarscha deputatie naar Petersburg beeft in één opzicht succes gehad maar niet op politiek gebied Tot dusver bad de sultan vau Tarkge geweigerd de benoeming van nieuwe Bulgaarsche biiBchoppen te bekrachtigen en wel uit consideratie voor Rusland Toen de Porte dit den Bussischen gezant te Koostantinopel te verstaan gaf verklaarde de beer Voo Nelidoff dat Rusland niets meer had tegen de inwilliging der wenicbau van den Bulgaaracben exarch Deze verklaring heeft grooten indruk gemaakt Tot dusver ia dit bericht nog niet bevestigd Maar de Polit scheKorre8pondenzc die bet mededeelt heeft hare berichten in den regel uit zoo betroowbare bron dat er geen reden bestaat da waarheid in twgfel te trekken Uit de verklaring van den hesr Von Nelidotf leidt men af dat men te Petersborg plan heeft de opheffing van het Bulgaarsche Schisma en de vereeniging met bet oekumenisch patriarchaat voor te bereiden Daarvoor pleit ook dat de metropolitaan Clement verlof beeft gekregen in de Peter en Paulskathedraal te Petersburg de mis te lezen en een requiem te vieren Vroeger zou dit niet toegestaan zgn Zonder twgfel heeft men deze weuding te danken aan de tusschenkomst der Bulgaars be deputatie TosBchen de officieule Spaanacbe waarheid over deu opstand op Cuba en de mededeeliogeu van correspondenten aan de groote buitenlandsche blade u blgft voortdurend strgd bestaan Nu weer weet de Times door het bekend worden van de bgzonderheden te vertellen dat inderdaad de sli bg Bajamo op 12 Juli voor de Spaanscfae troepen een echec is geweest Zg waren veel talrgker dan van officieele zgde is opgegeven vielen in een hinderlu hun door de opitandeliogen gel d maar werden eerst na een hardnekkig gevecht tol den terugtocht gedwongen Na afioop van den strgd telden de opstandelingen 378 doode en gewonde Spanjaarden op het slagveld de gewonden werden daor don dokter der Cubanen verbonden en later naar Bayamo gezonden Verder maakten de opstandelingen zicb meester vau 420 geweren tien kisten met aramnnitie 16 000 dollars in contanten en een aantal lastdieren Han verlies was 14 dooden en 78 gewonden Veel van eeu nederlaag altgd voor de Spanjaarden verschilt het resultaat van dezen strgd niet tenminste dat zou men opmaken nit deze bgzonderheden Maar Campos is zeer tevreden over den afioop en de regeering in Madrid doet bet voorkomen alsof zg het ook is Ook op andere punten laat de Spaansche minister president Canovaa de Castillo uagmaals de ongunstige berichten tegensprsken die door deo correspoudent van de TimeB te Havana worden gemeld Intusechen toonen de groote toebereidselen voor de fioalejonderdrukkiug van den opstand dat de i geering de macht der insurgenten toch niet gering acht Volgens de tTimesc hebben ze in de proviucie Santiago 20 000 man onder de wapenen En uo zat de regeering a s men de Indép t gelooven mag DOg wel 100 000 man sturen qm zoo mogelgk dit jaar een eind aan den opstand te makeo Campos blgft opperbevelhebber Alleen zal hg ontheven worden van zgn ambt ala kapitein generaal eu voortaan uitsluitend de krijgsverrichtingeo leiden Tot gouverneur der kolonie zal benoemd worden generaal Lopez Nieuwe DASSEN en Linnengoed A van OS Ai ÖOÜDA Kle weg E 73 73 i QÖÜDA Beurs van Amsterdam Vor kra 94V lOlVa 101 84 83 i 84Vl 26y IVla 97V 7 98 lOêV 60V 90 157 27 118 91V 3 97V 97 8 V 688 I 604 I iOlV 60 108V HOI U6V 7BV loiv 1001 145 98V 33 110 97V4 1977 187 106 Bl A 64V 154 99V 3 A 81V losv 1017 98 104V 14JV 1S4V HV 104 69V 100 87V 8V 109 86V 118V 105V 40 55V 17 220 194 108V 108 108V 108V 122 1 V 167 40 lUV lotkoer 9 1 1 7 84Vi 26 9 AUGUSTUS MilnuMD Cert Ned W 8 dito dito dito i dito dito dito S i HosoiB Obl Gottdl 1881 88 4 TiUï Inachrijving 1863 81 6 OoBTkNK Obl iQpspiorl868 5 dito in lilvor 1868 6 PoaTUOAL Oblig met coupon 3 dito ticket S 7V 4S7 BcauNS Ubl Bisnenl 1894 4 dito Oeoons 1880 4 dito bij Bothi lSSg 4 dito bü Hope 1889 90 4 dito in goud lees 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spuiii Perpet sohnld 1881 4 TouilJ Gepr Oonv leen 1890 4 Geo leealng serie D Geo leeelng aerie C ZumAva Bip v obl 18 ï S Miiico Obl Buit Soil 1890 6 VsMBZUlLl Obl 4 oobep 1881 AHsrsauAH Obligstieo 1896 3 RonnD M 109V Maxw L G Pr Lien oert 6 f D HoU IJ Spoorw MÜ aand Mg lot Kipl ï SL Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned ZuidAlrik 8pm aand dito dito dito 1891 dito lTiUl Spoorwl 1887 8 A Bobl B Zaid Ital Spwmij A H obl 8 PoLiH Waraohtu Weenen aand 4 RoiL Gr Ruaa 8pw Mij obl 4 Baltiwhe dito aand 81V Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kink Gh Alow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 16V AïMUA Cent Pac Sp Mij obl Chic t North W pr C aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver h Rio Gr Spm oort T a lUinoia Central obl in gond 4 Louiar Na hTilleOert v aand Heiioo N 8pw Mij lehyp o Mi Kanaa i 4 pot pref aand N Tork Ontario Woat aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Is hyp in goud 5 St Paul Minn It Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col le hyp 0 5 Camada Can South Cert v aand V l C Ballw k Nar le h d o 0 Amaterd Omnibu Hij aand Hottord Tramweg Moata aand NlD Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand 8 BtMU Stad Antwerpenl887 S a Slad Brusael 1886 S t Hoxo Thei Eegullr Oeaellach 4 OoiTlNK Staataleening 18 0 K K Ooat B Cr 1880 3 Spimi Stad Madrid 8 1168 N i Ver Bm Hyp SpobI oert 40V BurgerlUken Stand GEBOREN 8 Ang Leendert onderi L Slobbe en J Nienwveld 9 Catheiio Maris ouder C Dorsl en M J Nieawenhnii7 en Johanna onders W Tan Spingelen en N lan Dorp 10 Dirk oodpr B M Spek en J C de Bean GEHUWD 9 Aug H J Nederbor t en M G Tan Vreomingeo ONDERTROUWD 9 Ang J Tan den Nieowendijk 23 j en A Bron 20 j A an Hellemondt to Wamol 24 j en A A M Tan Wankum 25 j D Goudriaan 22 j en G M Oouka 24 j KElViVISGEFIiVG EnOICHTINQEH WKLKB OEVAAR StJH UKOF HIKOIK KUNNSH VBBOtiSZAKSN BURGEMEESTER en WETH0ÜDEH3 van GOUDA Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad No 95 Doen te weten Dat ig vergunning hebben verleend aan T Vernieg en lyne reebtverkrggenden tot het oprichten eener anikerballenbakkery in bet jHrct el aan de IJiuge Noodgodsteeg wyk U Xo 70 kadastraal bekend aeotie 0 No 310 Gonda den 9 Augustus 1895 Burgemeester en Wethoudera voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER ADVERTENTiaN la Ondertrouwd ANTONIUS vm HKLLEMONDT IN ALIDA AGNES MARIA TAN WANKUU Wamd 9 Augustua 1S95 6ou fa lieceptie 11 Aognitue Lange Tiendeweg BURGEMEESTER en WETBOCDERS Tan GOUDA zullen VRIJDAG den 10 ACGÜSTU8 1895 des middags ten half twee ura bg enkele inschryring AANBESTEDEN le Het herstellen en in goeden staat van onderhoud brengen der houten beechoeiing en langs de Turfsingelgracht Singelzijde 2 De vernieuwing van den bovenbouw met herstellingen aan het bovengedeelte van den onderbouw der Vaste brug in de Straat van de Hooge Gouwe bij de Peperstraat Het BESTEK sub 1 is te Terkrygen tegen 0 75 ter Gemeente Secretarie en aan het Stadserf te Gouda Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester WIMN LIFFMN Wegens vergevorderd seizoen Qroote Frijsverminderisg Tan alle voorhanden Artikelen ala PARA SOLS ÜAMESBLOÜSEN ONDERROKKEN KINDERIURKJE8 Gebordnnrde UOBES JONGENS BLOUSEN OVERHEMDEN DAMESFOÜTS HANDSCHOENEN KOU SEN em enz eORSETS tegen byzondere lage prgzen amaWmSEL O Agentunr bg de Firma Wed BOSMAM te Gouda A ITortier Goujre C SPECIALITEIT in llclnnkeD s en Haantjes Bieren Echt Engelsch en VoUeuhoTons BJXTK i STOUT