Goudsche Courant, dinsdag 13 augustus 1895

No 6T34 Dinsdag 13 Augustus 1805 34ste Jaargang mmmi mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üiigfave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzonderingvan Zon en Feestdag en De prijs jier drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst nm 1 5 r t k è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Verkrggbaar bij M PEETERS Jz N B AU bewijs ran eobtlieid ia cachet en kurk ateedt voorzieu Tan den naam der Firma F aOPFB Leest verder de meer uitgebreidheid op de aanplakbi etten en de inlichtingen op de gebrniksaanw ïing Wal 1 tSELtr Sj MarliiiExpeller Ttt i MtMMiMBIHDttWWlnlatM Vat i biivio g SÏTIIibr riiiiixpelier Ti Mlm iM ti BM i o ta au b r A BeMir Ol Bottviui Ta Good bS A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt gEmnsGEvmtT ijy ilese wordt bericht dat er op de Vergadering gehouden VKIJDAG O AUGUSTUS 1895 door H H Patrooa der Timmerlieden belloten tg bg grootste meerderheid de gevraagde verhooging van loon toe te stUB op 1 Jan 1896 IEMAND een nette hand schryrende geheele dagen vrg hebbende zoekt bezigheden het zij door het verrichten van Copieerwerk bUhouden van boeken ot tot het doen Tan loopwerk Tan rertronweiyken aard Brieven onder No 2380 bureel van dit blad GEVRAAGD Om direct in dienst te treden wordt in DEN HAAG gevraagd een flinke TWEEDE OP WEBEUEID zonder goede getuigen oonoodig zich aan te melden BrioTeu fr Lett H aan MEËUSSEN a Adrertentiebareel den Haag WE8TLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te $ Graven iage rerstrekt Qelden op jfe Hypotheek en Terkoopt ÊPandbrteveu van ƒ lOOO 500 100 en 50 Inlichtiageu ten kantore der Bank en bg de Hoeren Montijn é Co J HOOFT GRAAFLAND DeDireotie j vi ERPEKSROIJAARDS tege VERZEKERING n inbraak Op d meest Toordeelige Conditiëo hy de NËDKRL ND8CHE LLOYO te AmêttTdam door tanchenkomat van het Aasnrantie Kantoor 7an der Sardea Van der Meer GOUVyE C 179 boven Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda Goads Sue pondruk van A BaiNiMiN Ie Zooh aitgraH nddrd Zondags te consulteeren fan 10 tot 5 uur iDejaarlijkscheUITVERKOOPi van alle voorhanden ARTIKELEN begint 3x £ f u 3SnD di Q d exi 12 d ezer j Gedurmtde de UITVERKOOP is de Winkel I iEüPEND s MORGENS van 9 tot 12 uur s MIDDAG8 1 5 s AVONDS 6 9 I Men raadplege de STROOIBILLETS en overtuige lich van de enorm i LAGE PBIJZey Wisbruii di LiiTiiiaiiii i BE KRO 01 D met de GOUDEN MEDAILLE op de Wereld Tentoonstellingf Ie Amsterdam het TAFELWATER uit de H0LLAINDI4 BR0IV te HAARLEM Dit Bronwater volkomen vrij van Ijaer on organisohe stoSbu overtreft elk ander Hineraal Tafelwater door zyn aangenamen smaak en groot gehalte aan digestie bevorderende zouten GROOTE LANDBOÜW TERTOONSTELLING EDAH De MURWE LIJNKOEKEM VAN GROK LAa13 Koog Zaan VERWIERVEN DE O OTj d © a lv £ed © ill © Hoogste bekroning toriawdter ui f de VJctoriaJBron f e Oberlahnsfein byJEms Tafeldrank Van h£f ninklykef uis der ederlanden Stanttj tot Sxpl n d rietoria Bro n te Oberlahnstein gev te Botterdam TRERKIi G 1 9 Oct ober 1895 Ilollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f 1 H Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BIJ A BRINKMAN ZU LANGE TIEN DEW BG D 60 FDIKE ODD £ t k SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTOAP openbare Vrijwillige Verkooping Do NoUna J P MAHLSTEDE te Bergamlada ia voornemens op VRIJDAGEN 30 AUGUSTUS en G SEPTEMBER 1895 telkens des motgeni ten 10 nre ten haize van C BezaicKa te Bergambacfd in het opeubaar in perceelen en combinatiën te verkoopen De Bouwmanswoning geteekend Nu 622 met HOOIBERG SCHUREN verdere Getimmerten Erve alsmede eenige perceelen wUinuntend WEI E mam aaneen staande en gelegen in Benedenberg onder de gemeente be rc4MBacht ter grootte ran 11 Hectaren 75 Aren 76 Centiaren Om te aanvaarden de Landergeu 1 Uecember 1895 het overige 1 Mei 1896 breeder bg biljetten en inlichtingen by den Notaris L van WAITKUM Alle dagen zgn voorhanden V K R 8 C U £ ZOUTE BOLLED SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit GOUDA LANGE TIENDEWEG Cognac fin Bois Ca OOaiTAO Fiir BOia van da laelé U Aaonyitia 1 wordt galavaad ta vavsa de bflmaada flaaaolMn van 6 Utar inbond Toorslan van h t anaat van Dr P V yAir HAKBL BOOS FroafflaHli 4 f 1 80 Oltalaltaaa vwkitlsbaw agi P H J v WANKUM firma Wed P J MÊLEERT Ooathaveu B 144 Gouda Shet Prachtwerk TUART JUartelares Teekrn in op fflARIA XL TUART Koningin Verschynt in 10 a 12 afi groot formaat met FRACHTIQB FLA TEN Slechts 30 Cent per ad Ir per post 15 Cent Ie afl bg eiken boekhandel ter inzage of by de Uitgever P STOKVIS WATERREUS tffoüch Opentare Verkooping De Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht is voorne mens op DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1895 des voormiddaga ten U nre in Di Gaoois Boiaa te Lekktricrk in het openbaar te verkoopen BE BOüwmmms geteekend D 27 met SCHUUR verdere Getimmerten Erf alsmede eenige perceelen Wei Hooi en Bouwland en AANBBHOOREN staande en gelegen onder de gemeente Lekkerkerk groot 4 Hektaren 46 Aren 28 Centiaren In perceelen by billetten omschreven Om te aanvaarden de Landergen denl December 1895 de Woning en Erve den 1 Mei 1896 InUchtingen hg den Nataria BINNENLAND aOÜDA 12 Aagoatus 1895 By den beer Rood op de Markt ia ean rol goed gestolen de dief is door de politie op heeterdaad betrapt en het atok goed in beslag genouen t en den dader is proces verbaat opgemaakt By de giitereu gehoadeu sobietivedstryd te tHertogenboach is in den peraooeelen vredstryd de 2e prya behaald door den beer van Tbiel Militair donateur van de Afdeeling Gouda van den Nederlandscben bond van oud onderofficieren ea den 4en prya door den heer Schlosaer lid van gemelde Afdeeling Beiden werden behaald met 32 ponten op 150 M in 3 Bcboten De gemeenteraad te Scboonhoren heeft besloten eeoe som van i 150 te bestemmen om de feeatviering op te loisteren die aldaar op den verjaardag van H M de Koningin zal plaats hebben Voor het examen Franache taal 1 o is o a geslaagd de beer 0 Brouwer te Ouder Da gemeenteraad van Streefkerk heeft besloten de kermis af te schaffen De commissaris van politie W H Olivier te s Qravenh e vraagt beleefd eo ten spoedigste inlichtingen vooral ook omtrent het tegenwoordig verblgf van Evertje van Capellevesn geboren te Amerongen 2 Juli 1873 die aan het door haar opgegeven adres te Gouda niet is gevonden Zg is tamelgk lang slank met donker uiteriyk lang en vaal gezicht Zy was gekleed met bruinen rok zwarten mantel en stroohoed Berichten worden ingewacht op het politiebureau Dageiyksohe Qroenmarkt te s GraTenhage Te Amsterdam ia Vrydi in den ouderdom van 67 jaar overleden de heer W N Peypers o a bekend als schrgver van rolka en kermistooneelat ukken Uit Utrecht wordt gemeld Na ve faobe pogingen aangewend te hebben om in het huis van den heer van Itterson Hoogeland in te breken hebben tot nog onbe FBVILLETOS m MARSKRAMER iiaar het Duitick W Behoedsaam reed h verder keek eveo naar Elliots hma maar kon geen licht ontdekken an fcrvolgde DU sneller zyn weg tot den aoom van het boach dat eenige minuten achter de negerhattcn begon Hier werd Baker door een gesloten poorthek opgehOBden en hg aprong van het paard Scherp zag nij om tich keen en floot vervolgens even geen Monde later ontving hy op dozalfde wyze antwoord Uomiddcltqk bond hij zyn paard vast en klauterde behendig over de heining In de duisterniB zag bij iemand op sioh toekomen WieP vroeg hij zacht AH right Sirl antwoordde Seiferta stem en B hsm vertoonden zich vier andere personen Braaf kinderen I zei Baker naar hen toetredend irösb jelm het noodige meegenomen Goed goed maar nn geen oogenblik meer getalmd wy moeten 1 T d hebben waarde a mboot on waoht Wie van jelui den weg het beate kent loopt met dezen gentleman voorop de beide anderen volgen en ik neem Sarah by my op mn paard En nn voonraartsl De zwarte gedaanten slopen naar de heininR en Baker meende hen te volgen toen hij onverhoeds een krampaohügen greep aan den arm voelde Verrast kende dieven getracht in het huis van doa heer M Kluit aaaistent directeur van het Koninkiyk Meteorologisch Inatitaut op den Maliesingel binnen ie komen Zg hebben een paar ruiten verbroken en de blinden verbogen doch verder zyn zy niet gekomen Ook ten haize vau den hoogleeraar Gallée die tydelyk afwezig is is ingebroken Daar zyn een bureau en eene aalookaat vernield en ait de laatfte alle kostbaarheden verdwenen Vericoedeiyk ia buitendien al het zilver gestoten en in den kelder hebben de dieven zich aan den voorraad wyo te goed gedaan De rechtbank te a Hertogenbosch veroordeelde Donderdag J van Oeutekom beachuldigd van indertgd in de beruchte zaak van moord op den wachtmeester der marécbausaées Hoekman te Osch meineed te hebben gepleegd overeenkomstig den eisch van het O M tot 2 jaar gevangenisstraf De centrale commiasie uit het verbondsbeatuur van het Nederlandach werkliedenverbond Patrimonium c heeft beatoten in de tegenwoordige omstandigheden noch voor noch tegen bet ontwerp van wet tot regeling van het kiesrecht van minister Van Houten teagiteeren en is van oordeel dat na de ondervinding by de l ehandeliDg van het vorige ontwerp opgedaan thans de tyd is gekomen om de volle verantwoordeiykheid voor de gevolgen eener kiesrechtbeweging in ona land te laten aan de regeering en aan hen die krachtens hun mandaat als volkavertegenwoordigers geroepen zyn mede te werken tot a tanda en a volks welzyn Dit bealnit waarvan io het weekblad Patrimonium door den heer K Kater mededeeling wordt gedaan strekt tot antwoord op een achrijven van bet Algemeen Nederlandach Werkliedenverbond tot samenwerking noodigende by eeon mogelyke kiearechtbeweging die naar aanleiding van hei nn ingediende ontwerp van wet tot regeling van het kinrecht mag worden verwacht Merkwaardig ia de manier waarop soms een flesachentrekkereörma in bet bezit tracht te komen der artikelen die hare speciale aandacht trekken Zoodra eeu der firmanten op expeditie uitgaat geeft hij eene bestelling op die op de goedkoopste wyze per postpakket in 5 a 6 pakken moet worden afgeleverd De nietfl kwaads vermoedende leverancier neemt op een kaart ter bekorting der administratie het rembours voor alle pakketten reapectievelyk het factaur bedrag By aanbieding der diverse keerde by zich om en bij een hellun bliksematraal die op eens ait een van onweer zwangeren wolk Bohoot herkende hy het apookaohtig vermagerde gezicht van de door hem zoo getergde Alice Morton een twee drie donderslagen deden de aarde sidderen en werden door de heuvels ïo den omtrek honderdvoudig weerkaatst en daartussclien hoorde Baker Alioea atem san zyn oor f Henry geef mijn brieven terug 1 nZy is krankzinnig geworden mompelde hy ea trachtte haar met een forschen zwaai van zich af te werpen maar hare teedere vingera aohenen verstaaid on Heten hem ntet los Seifert en de zwarten hadden by den onverwaohten donderslag halt gemaakt Ga maar door riep Baker ik volg direkt geen oogenblik meer ophouden I En de zwarten met bunnen gids verdwenen aohter de heining Nog nooit had men op Oaklea den oudejaanavond zóó verdrietig gevierd Zoodra het donker werd klaagde Ëlten dat zij moe woi en graag te bed wilde waarby Mrs Elliot opmerkte dat zij als een verwend kind Mr Baker wilde ontwijken en tot op bat laatste oogenblik hare ouders ergeren DeBniettegenitaande waa Ellen in hare kamer verdwenen en Elliot had haar Sarah gezonden opdat zy bediening zou hebben Hot avondeten was daar men op Mr Baker wachtte tot acht aur veraohoven doch Baker kwam niet opzetten en toen Halmstedt binnen geroepen werd trof hij den heer en de vrouw des huizea in eene stemming die het aauknoopen van elk gesprak verbood Ook waa bjj om soo te pakketten worden ze d inkbaar in ontvaugat geaomen behalve het pak met rembonrs bezwaard dat geweigerd naar den alsendar wordt geretourneerd De scheepvaart door het Keizer Wilhetmkanaal is in den laataten tyd soo toegenomen dat de voorbanden aleepbooten het werk nauwelyka afkunnen Als de tyd der herfstatormen nadert zallsn nog minder schepen de vaart om kaap Schagen maken zoodat bet verkeer door het kanaal dan nog toenemen zal Behalve schepen oït Duitecbland zyn het vooral Zweedsche Noorsohs en Deensche vaartuigen die gebruik maken van het kanaal By voorkoor wordt het gebrnikt door kleine aohepen die zich by G of 8 te gelyk laten steepen en daardoor aaomerketyk op de koaten besparen Daar de electrisebe verlichting nu goed voldoet behoeft het verkeer des nachts niet stil ta staan De Frina van Wales en de hertog van York moeten dezer dagen in ernstig levensgevaar verkeerd hebben Zy maakten namelyk een proeftocht mede van den torpedojager Charger Eeoige oogenblikken nadat de voratelyke personen weer te Portsmouth aan wal gestapt waren bemerkte men dat de vuurhaard geachenrd was en de ketel in groot gevaar ve knrd had te ontploffen 1 De bemanning van de Ooatenryksohe bark Ida B t ia te New York aangekomen na een vreeselyken tocht over den Oceaan De bark was op weg vtn Swansea naar Halifax op den derden dag van de reis werd bet schip lek en ofschoon alle man aan de pompen werden gezet ste het water voortdurend De booten werden daarom in gereedheid gebracht en op 19 Juli werd het schip verlaten Men had betrekketyk weinig proviand medegenomen omdat men er op rekende met een paar dagen een achip in zicht te krygen Dit gebeurde echter niet na verloop ran negen dagen was de watervoortaad uitgeput en moeaten de mannen teren op een beschuit per dag Hun lyden was onbeschryfelyk en zij hadden reeds alle hoop laten varen toen zy eindelyk na twaalf dagen rondgezwalkt te hebben werden opgepikt door een Spinach acbip Dit bracht hen naar Havana en vandaar vertrokken zy naar NewYork Men meldt uit Rolwerd De lading van den geatranden sohoener Taliamanc is thans te Moddergat geborgen De geheels houtvoorraad bestaande uit p m zeggon de eenige die at weshalve hy zoo spoedig mogelijk de eetzaal verliet Üet waa nog geen tien uur toen in het beele buis geen lioht mesr braadde Ook Helmatedt waa zoo voorzichtig geweest de zyne uit te blazen Hij had n sigaar opgestoken en zat met honderd gedaohten Id het hoofd in zyn schommelstoel Omstreeks half elf stond hy on wierp het eindje van z n sigaar in het vuur en verüet behoedzaam de kamer Om zoo mogelyk alle gedruisch te voorkomen had hy zyoe Hohte kamerscttoentjes aangetrokken Hy liep rondom het buis bespiedde elk venster of ook ergena een verrader op de kust kon i a maar het geheele gebouw lag Blom in den donkeren naoht en weer by den achtergevel gukomen vatte hjj post op de afgesproken plaats De achteringang was door een op vier zuiltjes rastend portico overdekt en deze reikte byna ter hoogte van de eerste verdieping Naast het portico en gelijkvloers bevonden zich aan weerazydan provisiekamera en ileohts de kamera daar boren waren bewoond Heïmstedt tuurde naar het door Ellen aangeduide venster het waa even donker als de andere Na even met zieb zelf overlegd te hebben raapte hij een paar kleine steentjes van het kieeelpad en wierp ze zacht tegen de miten Het hart sloeg hem als een hamel toen hij lioh achter oene dor zeilen verbergde om bij mogelyk onraad niet gezien te worden Binnen eene minuut hoorde hy heel zacht bet raam opschuiven on z jn geoefend oog ving don zwenk van een wit kleed op Allea slaapt I sei hij met gedempte stem Kr werd een hoofd naar buiten gestoken 3000 delen platen en battings en ruim 20 000 geschaafde eo ongeschaaide planken wordt in perceelen verdeeld waardoor bet gedeelte van Moddergat dat de Oeren genoemd wordt gehefl vo hout ligt De veiling hiervan zal 22 Augustus a s ten behoeve van de betrokken sasurantie maatschappy pUuts hebben Eergisteren zyn het wrak de tuigage en inventaris verkocht in tegenwoordigheid van den kapitein die sedert eenigen tyd te Tornaard vertoeft Onder den titel Het donkere Neerboachc enz richt de o ad boek handelaar W J Raijter ean brief aan baronnes van Pallandt te Putten waarin hy ernstige mishandelingen verhaalt welke kinderen aldaar ondergingen Hy dringt aan op een atreng onderzoek Slot on grendel geren aan de vreedzame huisbewoners niet altyd voldoende zekerheid dat vreemde personen hun woningen knunen binnendringen Hoe dikwyis gebenrt het niat dat zelfs in de drukste straten onzer groots steden vagebonden aan de huizen soheüen en het oogenblik waarop de deur zal geopend worden afwachten om met geweld binnen te stormen en aan hon zucht tot stelen te voldoen Om dit te voorkomen voonsiet man in bat algemeen de denron van zekerheidikattiagen Kort geleden echter is een betan siaitiog in den handel gebracht die men onder den naam van Practicable in de voornaamste yurmagaiyoen kan verkrygen Deze bestaat ait een yzeren voefatok t op den vloer gelegd en met een in de hoogte loopend zyatitk onder da deur geschoven wordt Probeert men de denr te openen dan werkt de Praotfcablet als een wig De scherpe tanden onder aan den broeden achterkant der wig boren zich in den bodem au het openen dar deur is volstrekt onmetelijk of men zou baar moetan verbryzelea of uit de hengdela lichten Wil men dat de denr slechts een weinig geopend kan worden dan lagt men de Practicable f ongeveer een doim van de deur v rwyderd Dit kleine werktuig dat men gemakkelyk in den vak kan dragen is ook zeer geriefeiyk voor hotelgasten die met i a halp hun kamerdeuren voor onbevn di openen kunnen vrijwaren Jammer dat de Practicable geen algemeene aluiting is Zy is slechts dan van groot nut wanneer de deur naar binnen opengaat Bg voordeuren is znlks de meesten tyd bet gerat en daarom zal zy veel gabnnkt worden De Aannemer mÊBKÊmsmm m mmmmaÊÊÊÊKÊmmÊmmmmmmmÊÊmimmm Waar is u klonk het nauwelljiu hoorbaar Helmatodt verliet z ne sohuilplaata en vroag kunt u me duidelijk genoeg rerataan MisaF ffik geloof bet wel maar spreek niet soo luid ik verga van angat dat iemand ona zon kunnen hoo ren en toob weet ik er niets andere op Helmitedt had de geflaisterdo woorden meer geraden dan gehoord en hy begreep dat op die wytu een geaprek onmogelijk waa en tooh wilde hy Ellen een wapen tegen den haar opgedrongen vryer in de hand geven ff Ik zal probeeren wat dichter by u te komen I riep hy naar boven terwyl hy den gevel scherp opnam Geen voet van hst portier bevond zioh het eerste veuatar van bet benedeuhuis en daarop kon bij van d hoogste atoeptrede gemakkelijk stappen Langa en boven dit venster wonden atch altijd groene klimplanten langs dwarslatten die mat yzeren pennen in den muur bevestigd waren zoodat de minste gymnast langs die lattun op het portioo kon komen Zoo dacht lielmstedt er ook over en in eea ommezien had hy zyn plan volvoerd Mssr o wee het dak van het portico belde sterk en waa tóS glad dat Helmstedt dadelyk moest gaan zitten en zyn zakmes tn het houtwerk ateken om het afgleden te voorkomen Gelukkig droegen de benedenvenstors kroonlijsten die ongeveer gelyk kwamen mot het portico dak Hilroitodt bedacht zich geen oogenblik zyn stevig sakmei tot voetatenn gebruikende richtte hy zich tegen den muur op greep met beide handen het kozijn van het ixtvenvenater en stapte op do kroontyst Wordt renolitd